Sund
Fiskeavfall i full brann – sperret innfartsåren
Et vogntog full av plastkasser med lakseavfall sto i brann lørdag formiddag. – Det lammet trafikken.
lørdag 10:49 Bergensavisen
Høg sigarføring med budsjettet
lørdag 10:17 $ Vestnytt
Brosjyre til husstandane
Denne veka har innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden fått ei informasjonsbrosjyre i postkassen.
fredag 15:48 Sund kommune
Rådgjeving i ungdomskontoret
Ungdomskontoret tek imot ungdom og foreldre for å få rettleiing om vidare skulegang frå tysdag 28.11.17
fredag 15:38 Sund kommune
Fylkesmannen samd i bruksnekt
Det var rett av Sund kommune å nekta å gje midlertidig bruksløyve for ein bustad i Skuggen, stadfestar fylkesmannen i Hordaland.
fredag 1. desember Tunnelsyn
– Viktig med et godt tilbud i nærområdet
Sund-ordføreren mener det er bra at idrettslagene i kommunen har ambisjoner.
fredag 1. desember $ Vestnytt
Bruvedlikehaldet nedprioritert i fylkesbudsjettet
13 bruer i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy har eit samla behov for vedlikehald på 153 millionar kroner. På fylkesbudsjettet for 2018 er det sett av 15,4 millionar – til fordeling i heile fylket.…
torsdag 30. november Tunnelsyn
…og desse tente mest
Av dei ti verksemdene i Fjell, Sund og Øygarden med høgast driftsresultat i 2016, satsar halvparten på fisk og havbruk.
onsdag 29. november Tunnelsyn
HORDALAND

Fisk slo olje – dette er dei største verksemdene i Nye Øygarden
Ei verksemd selde for meir enn ein milliard. Heile 24 av verksemdene i Fjell, Sund og Øygarden hadde meir enn 100 millionar i driftisinntekt i fjor.
onsdag 29. november Tunnelsyn
Store planer i Skogsvåg
Skogsvåg IL har store planer for fremtiden.
tirsdag 28. november $ Vestnytt
Utrygge vegar i Skuggen
Utbyggjaren Vyrd AS har fått pålegg frå Sund kommune om å sikra vegar i byggefeltet Skuggen i Forlandsvågen. Om tiltaka ikkje er utbetra innan 6. desember, får verksemda tvangsmulkt.
mandag 27. november Tunnelsyn
– Dei forstår ikkje kven som har ansvaret
– Eg føl med naboane i Skuggen. Dei forstår berre ikkje kven som har ansvaret her, seier dagleg leiar Joralf Rønning i Rett Hjem Eiendommer AS.
mandag 27. november Tunnelsyn
Fekk brønn forureina frå bustadar utan bruksløyve
Pålegg om utbetring, stoppordre og førehandsvarsel om tvangsmulkter. Mykje ser ut til å ha gått gale for utbyggjarane i byggjefeltet Skuggen i Forlandsvågen.
mandag 27. november Tunnelsyn
Treng vi eit eldreopprør i Sund?
Medan millionane rullar ut til dei høgtropande ressurssterke, så sit vi her og ber om smular.
søndag 26. november $ Vestnytt
Pollen pusta letta ut
Elevar, foreldre og lærarar ved Pollen skule i Sund kunne sleppa skuldrene ned. I denne omgang. Skulen blei ikkje lagt ned - i 2003.
søndag 26. november $ Vestnytt
Folket i Øygarden
Han nektet høylytt for at barnet var hans. Presten beskyldte både smeden Amfinn og drengen Jens for å ha vært i seng med prestekonen.
lørdag 25. november $ Bergens Tidende
Vil sikra ein god samanslåingsprosess
Fellesnemnda drøfta på møtet måndag denne veka korleis ein skal sikra ein god samanslåingsprosess for Nye Øygarden kommune.
mandag 20. november Sund kommune
Fellesnemnda skal velsigna kommunebudsjetta
Fellesnemnda for nye Øygarden skal uttala seg om budsjett- og økonomiplanane i Fjell, Sund og Øygarden for 2018.
mandag 20. november Tunnelsyn
Her kjem nye hurtigladestasjonar
Snart utplasserer Hordaland fylkeskommune tre nye hurtigladestasjonar i kommunane vest for Bergen.
onsdag 15. november Tunnelsyn
Færre flyktningar, mindre pengar
Sund kommune la opp til å busetja 15 flyktningar kvart år, men får berre ti. Det betyr kutt i tenestetilbodet.
mandag 13. november $ Vestnytt
Seminar for pårørande
Det skal vere seminar for pårørande til rusmiddelavhengige hos Stiftelsen Bergensklinikkene 16. og 17. november.
torsdag 9. november Sund kommune
Kontordag - møte med planutval og administrasjon
Har du eit prosjekt du ønskjer å leggje fram for kommunen i samband med kommuneplanrulleringa, så er du velkommen til å bestille møtetid med oss. Vi arrangerer kontordag den 29. november 2017 kl 13:00-19:00 på kommunehuset i Sund.
onsdag 8. november Sund kommune
Roger reiste fra andre sia jorda for å få reparert seilbåten: - Skjønner det er ulogisk
Da Roger Wallis fra Tasmania skulle ha den 75 fot store seilbåten «Abel Tasman" på slip så valgte han å seile til Sund i Lofoten.
tirsdag 7. november Nordlys
Roger seilte fra Australia til Lofoten for å få båten reparert
Da Roger Wallis fra Tasmania skulle ha den 75 fot store seilbåten «Abel Tasman" på slip så valgte han å seile til Sund i Lofoten.
tirsdag 7. november Lofotposten
Imponert over næringslivet i Fjell
Sjefrdaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv er imponert over vekstkrafta i næringslivet i Fjell. Heile 20 verksemder i kommunen kvalifiserte til gasellestatus i 2017. Sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv held tommelen opp for næringslivet i Fjell. Talet på...
torsdag 2. november Tunnelsyn
Med morgonflyet til Paris
I eit kjellarlokale i Skogsvåg pakkar tre travle kvinner eksklusive delikatesser, klare til å sendast som flyfrakt til stjernepryda Michelin-restaurantar i europeiske storbyar. Travle hender. Marianne Iversen (th), Aina Hagenes og Inga Serepiniene pakkar eitt tonn med Nordsjøkreps for den...
torsdag 2. november Tunnelsyn
Leiarvervet i fellesnemnda går på omgang
Dette innebr at Kari-Anne Landro vert leiar i perioden oktober 2017 mai 2018, ordførar Børge Haugetun perioden juni 2018 januar 2019, medan Fjell-ordførar Marianne Sandahl Bjorøy leiar fellesnemnda i perioden januar 2019 til september 2019.
tirsdag 31. oktober Sund kommune
Pant på plast
FjellVAR har saman med Norsk Gjenvinning og kommunane Fjell, Sund og Øygarden fått tilskot til eit større prosjekt for å halde oppe engasjementet kring strandrydding i regionen vår.
torsdag 26. oktober Sund kommune
Kjenner du ein gründer som fortjener heder?
Norges Vels Grnderpris vert tildelt personar som har gjort ein spesiell innsats i eige lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.
onsdag 25. oktober Sund kommune
Endring i erstatningsordninga for avlingssvikt grovfôr
Etter endring i regelverkhar det no blitt aktuelt for fleire å søkje om erstatning etter avlingssvikt grovfr. Søknadsfrist 31. oktober!
onsdag 25. oktober Sund kommune
Ein prosess som ikkje står seg
Ordførar Børge Haugetun tek sjølvkritikk for måten Marianne Sandahl Bjorøy vart fråteken leiarvervet i Fellesnemnda. Det at fleirtalet i Fellesnemnda ikkje i forkant signaliserte at dei ønska ein annan leiar enn Marianne Sandahl Bjorøy, skapte ein prosess som...
onsdag 25. oktober Tunnelsyn
Stålkontroll på økonomien – føreslår å investera for 150 millionar
Ny skule i Spildepollen og omsorgsbustadar for eldre vert største postane på investerings-budsjettet i Sund i åra framover. Rådmann Rune Lid i Sund meinar han har full kontroll på økonomien, sjølv om skatteinntektene sviktar. Inntektsnivået i Sund har sunke siste...
tirsdag 24. oktober Tunnelsyn
Føreslår leiarverv av fellesnemnda på omgang
Ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden føreslår at dei tre ordførarane deler på leiarvervet for fellesnemnda fram til kommunevalet i september 2019.
tirsdag 24. oktober Sund kommune
HORDALAND

Vil dela på leiarvervet
Ordførarane i Fjell, Sund og Øygarden bør dela på vervet som leiar for Fellesnemnda fram mot kommunevalet hausten 2019. Føreslår å dela på leiarvervet: Børge Haugetun (Øygarden), Kari Anne Landro (Sund) og Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell). Det...
tirsdag 24. oktober Tunnelsyn
Ekstramillionar frå fylkesmannen
Stryka barnevern, og tiltak mot barnefattigdom og høg arbeidsløyse. Fjell, Askøy og Sund får til saman 5,25 millionar i skjønsmidlar frå fylkesmannen på tampen av året. Askøy og Fjell får kvar 1,250 millionar kroner i tilskot til tiltak for ungar som...
mandag 23. oktober Tunnelsyn
La ned grunnsteinen for helsebygg på Straume
- Dette lokalmedisinske senteret vil representera eit fantastisk løft for regionen her vest og ikkje minst for Nye Øygarden kommune når han vert ein realitet i 2020, sa ordførar i FjellMarianne Sandalh Bjorøy,og retta ein stor takk til Helse Bergen som har vore svært positiv...
torsdag 19. oktober Sund kommune
Kjempar for røntgen og høyresentral
Den endelege lista over helsetilbod i det nye lokalmedisinske senteret på Straume er enno ikkje spikra. Rådmann Steinar Nesse og helsesjef Terje Handal er på leit etter samarbeidspartnarar som kan tilby sotrastrilane røntgen og høyresentral. Her saman med omsorgssjef Line Barmen....
torsdag 19. oktober Tunnelsyn
Lokalmedisinsk senter tek form
Åtte år tok det frå tanken på eit lokalmedisinsk senter på Sotra melde seg, og til ordførarane i Fjell, Sund og Øygarden i fellesskap kunne leggja ned grunnsteinen. Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy får overrakt grunnsteinen av prosjektleiar Eirik Milde....
torsdag 19. oktober Tunnelsyn
Trafikale problem
Grunna arbeid i Lyderhornstunnellen er det oppstått trafikkproblem på Klokkarvik. Mykje kø i området rundt ferjekaien. Vegvesenet er varsla.
fredag 13. oktober Sund kommune
Influensavaksine 2017
Detblir vaksinering mot åretsinfluensa på helsestasjonen i helsehusettorsdag 26. oktober og tysdag 31. oktober. Begge dagane frå kl. 08.00 - 15.00 Pris : 150 kr
fredag 13. oktober Sund kommune
RULL midlar
RULL-midlane inneber tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanse for landbruket i Hordaland. Søknadsfrist 15. oktober
torsdag 12. oktober Sund kommune
Kurs for nye og unge bønder
Hordaland Bondelag inviterer nye og unge bønder til kurs i Bergen 3.-4. november. Denne gongen er tema eigarskifte.
fredag 6. oktober Sund kommune
Strilen som skal samla Fjell, Sund og Øygarden
Inntil nyleg var Straume ein stad Paul J. Manger berre køyrde forbi, undervegs til friluftsopplevingar i Øygarden. No skal han samla Fjell, Sund og Øygarden til eitt rike, med Straume som kommunesenter. Paul J. Manger. Strilen som skal samla Fjell, Sund og Øygarden stortrivest når...
fredag 6. oktober Tunnelsyn
Spelemidlar 2018
Det er no tid for å søkje om spelemidlar for 2018. Søknadsfrist er 15. oktober 2017.
onsdag 4. oktober Sund kommune
Leiar i fellesnemnda
Fellesnemnda for ny kommunehar valdSund-ordførar Kari-Anne Landro som leiar.
tirsdag 3. oktober Sund kommune
Klart for første møte i fellesnemnda
Konstituering, budsjett, overføring av møta i fellesnemnda på nett-TV og nedsetjing av utval er nokre av sakene på det første møtet i fellesnemnda.
fredag 29. september Sund kommune
Nausteigarar fekk mulkt som svir – Sund vil rydda i byggjesynder
12 nausteigarar i Tarlevika på Viksøy i Sund må betala til saman 1,1 millionar i tvangsmulkt for ulovlege byggjetiltak. Fleire tilsvarande saker kan vera under oppsegling. Ikkje heilt som omsøkt. Eit tilsyn elleve år ettar at naustrekkja vart godkjend avslørte fleire avvik,...
tirsdag 26. september Tunnelsyn
Open dag på Ågotnes brannstasjon
Laurdag 30.september vert det opendag på Ågotnes brannstasjon frå kl. 11.00 til 15.00
tirsdag 26. september Sund kommune
Trafikkavvikling
Skal duut i trafikken kommande helg? Dåer det anbefalt åsjekke informasjon om trafikkavvikling grunna pågåandesykkel VM.
torsdag 21. september Sund kommune
Boss vert henta i Sund trass i konkurs
RenoNorden meldte måndag kveld at selskapet er konkurs.Boss vert likevel henta av RenoNorden som normalt inntil BIR er einig med konkursboet om kva som skal skje vidare
tirsdag 19. september Sund kommune
Sund bygdebok til redusert pris
Frå 1. oktober kan du kjøpa bygdebøkene iSund til redusert pris.
tirsdag 12. september Sund kommune
Veljarane vil ha endring – politikken vert meir polarisert
Dei blåblå beheld fleirtalet, også i region Vest, mest takka vera FrP. Sp er den store valvinnaren. Ap går på ein skikkeleg smell. Ove Trellevik, Høgre sin 2. kandidat i Hordaland, sikra partiet 40,3 prosent av røystene i heimkommunen Sund. Når kring 95 prosent av...
tirsdag 12. september Tunnelsyn
Informasjon om sykkel VM
Den 11. september skal det etter planen liggja eit informasjonsblad om Sykkel-VM i alle postkassane til husstandane i Sund, Fjell og Øygarden.
mandag 11. september Sund kommune
Prosjektleiaren er i full gang
Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune, Paul J. Manger, hadde sin første arbeidsdag i lokala på Skjenet (Vestnyttbygget) på Straume den 1. september. Manger skal leia arbeidet med å danna ein ny kommune, samansett av Sund, Fjell og Øygarden, med verknad frå 1. januar 2020.
mandag 11. september Sund kommune
Eitt steg nærare fastlandssamband for Lerøy og Bjelkarøy
Eit fastlandssamband for Lerøy og Bjelkarøy oppfyller krava i dei nye reglane for finansiering gjennom ferjeavløysingsmidlar. Ei bru over Åleknappsundet vil gje øybuane på Lerøy og Bjelkarøy vegsamband til Hjellestad, til avslasting for Sundferja. Det har...
onsdag 6. september Tunnelsyn
Bygdebøker på julesal
Slektar du frå Sund, men manglar gards- og slektssogene? I haust kan du sikra eit bokkupp til glede for deg sjølv og etterslekta. Trass i mykje god omtale – salet av dei fem banda i ”Sund på Søre Sotra, gards- og slektssoge” har ikkje gått heilt som forventa. ...
tirsdag 5. september Tunnelsyn
9 av ti strilar er digitale
Dei digitale breibandsnetta i kommunane vest for Bergen vert stadig meir finmaska. Ni av ti strilar har no breibandsabonnement i heimen. Einast i Askøy heng utviklinga etter. Å sjå film på dataskjermen krev stor overføringskapasitet. Innbyggjarane vest for Bergen har likevel mindre...
mandag 4. september Tunnelsyn
Fleire fell utanfor
Situasjonen på arbeidsmarknaden er ikkje fullt så lys som NAV vil ha det til. 30 færre ledige i Fjell i august. Eit djupdykk i augusttala viser at stadig fleire arbeidssøkjarar ikkje lenger er heilt ledige, men går på tiltak. Tiltak er ikkje arbeid. Av dei 1906 hordlendingane som...
fredag 1. september Tunnelsyn
HORDALAND

Den nasjonale bibliotekdagen
Fredag 1. september markerer Sund folkebibliotek Den nasjonale bibliotekdagen.
onsdag 30. august Sund kommune
Datakurs for eldre
Ønskjer du å lære deg å bli fortruleg med Ipaden din og få litt kjennskap til kva tenester som fins på nett? Då kan du komme på kurs i biblioteket, Sund senter.
tirsdag 29. august Sund kommune
Utvida opningstider for førehandstemming
I innspurten mot stortings- og sametingsvalet 2017har vi utvida opningstid i servicekontoret i Skogsvåg følgjande dagar:
tirsdag 29. august Sund kommune
Eigedom for milliardar skifta eigar
Det vart omsett eigedom til ein samla verdi av 2 milliardar kroner i kommunane vest for Bergen i første halvår. Talet på eigedomar som har fått ny eigar, 2016 samanlikna med første halvår 2017, kommunevis fordeling. Redusert folkevekst har tydelegvis hatt liten innverknad...
mandag 28. august Tunnelsyn
Ynskjer du å røyste heime?
Valdagen for Stortings- og sametingsvalet er måndag 11. september. Dersom du ikkje kan møte fram i vallokalet på valdagen på grunn av sjukdom eller at du er ufør, kan du søkje valstyret om å få røysta heime eller der du oppheld deg.
fredag 25. august Sund kommune
Ønskjer samarbeid om kunnskapsklynge og kollektivtrafikk
Regionrådet Vest ønskjer å samarbeida med Hordaland fylkeskommune om kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune og kollektivtrafikk. Dette kom klart fram då styret i regionrådet var samla til møte i Sund i går. Sigmund Kvernes i Gode Sirklar og Tone-Merethe Aasen i...
onsdag 23. august Sund kommune
Veks på tilflytting
I Askøy har dei lagt seg saman og gjort noko. I Fjell ser det ut til at dei er blitt flinkare til å halda på tilflyttarane.(Saka er oppdatert) Flyttelassa sikrar folkeauken i nye Øygarden. Det kom til 534 nye innbyggjarar i kommunane vest for Bergen i første halvår, tilsvarande...
mandag 21. august Tunnelsyn
Sotra brannvern har fått ny maskot
Ønskjer du å helse på Bjørnis? 24. august kl. 1030inviterer Sotra Brannvernbarnehagar og andre interesserte til å ta imot og helse på Bjørnis på Ågotnes brannstasjon. Sotra Brannvern vart tildelt ein Bjørnis bamse etter søknad til Det store...
mandag 21. august Sund kommune
Foredrag senioruniversitetet
Det vert foredragtysdag 22. august kl. 12.00 i Sotra Arena.
mandag 21. august Sund kommune
Tapar posisjonar i Kommune-NM
Fjell kjem framleis best ut i vest, sjølv om alle kommunane i regionen sakkar akterut i NHO si kåring av dei mest attraktive kommunane i landet. NHO.sjef Kristin Skogen Lund har større kommunar som ei kampsak. Det gjer utslag for rangeringa av småkommunane i Kommune-NM. Foto: NHO....
torsdag 10. august Tunnelsyn
Skulestart 2017/2018
Første skuledag for elevane er torsdag 17. august.
torsdag 3. august Sund kommune
Kantklipping på kommunale vegar
Sund kommune tek til med kantklipping langs kommunale vegar.
torsdag 3. august Sund kommune
Nybilsalet flatar ut
Massiv auke i nybilsalet i Sund sikra at regionen kom ut i pluss. Tok marknadsandelar i flat marknad. Lanseringa av elbilen Ioniq førte den koreanske produsenten Hyundai opp frå ein 13. plass til ein 4. plass i regionen. Salet av nye bilar i region vest flatar ut, ifølgje oversikten...
torsdag 3. august Tunnelsyn
4 millionar ekstra til infrastruktur
Fjell, Sund og Øygarden får fire millionar kroner ekstra frå Regjeringa i år i samband med den føreståande kommunesamanslåinga. Kommunal- og moderinseringsminister Jan Tore Sanner løyver 150 millionar ekstra til infrastrukturtiltak i kommunar som har vedteke...
torsdag 3. august Tunnelsyn
Oppfordrar arbeidslause til å flytta
Arbeidsløysa har bite seg fast i vest. Utviklinga på arbeidsmarknaden i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy gjekk motsett veg av utviklinga i resten av Hordaland i sommarmånaden. Bekymra for situasjonen i region vest. Assisterande fylkesdirektør Tommy Johansen i NAV. Det framkjem...
fredag 28. juli Tunnelsyn
Skatteinngangen heng etter
Ingen av kommunane vest for Bergen nådde ein skatteinngang på linje med den nasjonale utviklinga i første halvår. Rådmann Eystein Venneslan og Askøy kan visa til den mest positive utviklinga i skatteinntektene i region vest i første halvår. Skatterekneskapen for...
onsdag 26. juli Tunnelsyn
28 lokale lag til Norges største fotballturnering
Sjekk hvilke lokale fotballklubber som sender lag til Norway Cup.
mandag 24. juli Vestnytt
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SUND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Båt Sport Get-ligaen Fotboll Aust Agder Nordland Hedmark Rogaland Buskerud Kultur
flere?
Trøndelag Oppland Odda Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Østfold Vest Agder Økonomi Oslo Skåne Jul Kvinnherad Mat Halloween Finnmark Mobil Fiske Reise Bolig Oskarshamn Helse Svalbard Game of Thrones Grue Fotball Forskning Vær Russland Tesla Östra Göinge Sport Kalmar Trav Håndball Kultur Kunst Osterøy Landbruk Trondheim Malmö Litteratur Motor Bærum Risør Hockey Indonesia Helsingborg Forsvar Suldal Båt Inrikes Øvre Eiker Kongsvinger Vestby Boksing Hadsel Landskrona Kristiansand Moss Askøy Stockholm Ishockey Näringsliv Mote Stavanger Hammerfest Nord-Korea Musikk Spill Fedje Haugesund Odds BK Svelvik Trysil Jobb Kongelig Masfjorden Hässleholm Lund Langrenn Tvedestrand Os Seljord Trening Sykkel Bil Tønsberg Tour of Norway Polen Orkdal Brexit Blekinge Ørsta Ringsaker Sverige Verdal Musik Holmestrand Porsgrunn Bil Vinje Alpint Sandnes Eidfjord Karmøy Hälsa Klippan Barn Nedre Eiker Tinn Gjøvik Astronomi NHL Molde Skiskyting OL Sjakk Valg Sørreisa VM Dovre Gloppen Premier League Sund Svømming Snowboard Hemne Tour de France Ås Finnøy Skøyter Tromsø IL SK Brann Alta Jakt Fredrikstad Mandal Harry Potter Selje Meland OBOS-ligaen Kommunesammenslåing Kristiansund Eid Israel Røros Andøy Narvik Norway Cup Volda Drammen Tingvoll Tyskland Førde Notodden Motorsport Sortland Selbu Kävlinge Vestre Slidre Nybro Tjøme Stord Poker Kristianstad Vellinge Emmaboda Fauske Europa League Nes Aurdal Klatring Kina Elverum Fitjar Steigen Frankrike Sørfold Eidsberg Modum Russ Båstad Asker Mercedes-Benz Lier Tomelilla Holtålen Kampsport Klima Fet Universet Evenes La liga Radøy Nøtterøy Porsanger Midsund Røyken Sande Steinkjer Skellefteå Tana Bremanger Staffanstorp Arendal Ullensvang Viking FK Svedala Rosenborg BK Nissedal Måsøy Android Bamble Fjell Kvænangen Eslöv Sarpsborg 08 Lindås Sarpsborg Politikk Foto Jevnaker Streik Stryn Austrheim Lenvik USA Ledare Skien Halden Film Voss Lillesand Vevelstad Løten Lyngdal Hopp NM Hamar
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL