Øygarden
Ønskjer dialog om to tomtealternativ for ny vidaregåande skule
Etter ein lang debatt på fellesnemnda i dag om lokalisering av ny vidaregåande skule på Straume/Bildøyna, samla politikarane seg om to aktuelle tomtealternativ i fråsegna som vert oversendt til Hordaland fylkeskommune. I fråsegna heiter det at både Bildøytangen (tomt...
44min Øygarden kommune
Brannvesenet skal feie 3000 hytter og fritidsboliger
Regningen kan havne hos eierne.
09:12 $ Vestnytt
Alle tiders hagekonsert
I regi av Sotra Hagelag og Folkeakademiet var det søndag 3. juni duka til flott hagekonsert i Rhodohagen til Randi og Harald Kårtveit på Kårtveit, der ein nok ein gong fekk gleda av full sol.
mandag 17:07 Øygarden kommune
Svanevågen detaljreguleringsplan - Kunngjering av vedtak
PLANID 2016 0007 Øygarden kommunestyre vedtok i møte 13.06.18, sak 43/18, å godkjenne den del av detaljreguleringsplanen for Svanevågen som det ikkje er retta motsegn mot. Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova 12-12 og 12-13.
mandag 17:02 Øygarden kommune
Føreslår at 64 adressenamn vert endra
Prosjektrådmannen føreslår at 64 adressenamn i Sund, Fjell og Øygarden vert endra. Grunnen til dette er at samanslåing av kommunar normalt fører til at det må gjennomførst endringar eller tilpassingar i nokre adressenamn. Saka skal til behandling i fellesnemnda den...
mandag 11:27 Øygarden kommune
Spesialgruppe har etterforsket ferdig 140 voldtektssaker. Nå ønsker politiet å bruke metoden deres i stor skala.
– Uten tvil en suksess.
mandag 05:54 $ Bergens Tidende
Nytt turkart skal samle den nye kommunen til ett friluftsrike
– Et nytt felles turkart er kjempeviktig for at folk skal se hvor mange fine turmuligheter som fins i hele den nye kommunen, sier Linn-Christin Torgersen.
søndag 13:19 $ Vestnytt
Detaljregulering Hjartøy - plan ID20170002
Endeleg vedtak av reguleringsplan Øygarden kommunestyre vedtok i møte 13.06.18, sak 044/18 å godkjenne detaljregulering for Hjartøy plan ID 20170002.
fredag 17:13 Øygarden kommune
HORDALAND

Klare for storinnrykk på Hellesøy
Butikken på Hellesøy får kommunal støtte for å rådgi turister og sørge for rent toalett. Når sommerbåten starter om en uke, venter de storinnrykk.
fredag 15:56 $ Vestnytt
Fellesnemnda tek stilling til eigarstruktur og administrativ og politisk organisering
Det ligg mange store saker på bordet til fellesnemnda den 18. juni. Det øvste politiske organet i Nye Øygarden kommune skal ta stilling til sluttrapporten frå utval for eigarskapsmodellar. Her ligg det føre framlegg til organisasjonsmodellar, eigarskap og representasjon.
fredag 14:16 Øygarden kommune
Livsmeistringskurs hausten 2018
Ynskjer du å ta vare på helsa di? Frisklivssentralen i Øygardentilbyr kurs forvåren 2018med fokus på trening, mestring og kunnskap om helse. Dette er eit kurs for menneske som for tida er ute av jobb / utdanning, og som vil komme i gang med trening, oppleve meistring og få...
fredag 13:49 Øygarden kommune
Oppheving av totalforbod mot bruk av eld utandørs
Totalforbod mot å gjera opp eld utandørs blir oppheva frå fredag 15.06.18 kl 08:00! Nedbør den siste tida gjer at brann og redningssjefen i Øygarden brann og redning IKS opphevar totalforbodet mot å gjera opp eld utandørs med verknad frå fredag 15 juni kl 08:00.
fredag 13:29 Øygarden kommune
– Nye fordelingsnøkler får kulturlivet til å blomstre
Over tjue lag og organisasjoner i Øygarden får til sammen 138.000 kroner. Se hvilke!
onsdag 20:45 $ Vestnytt
Strilar tett i tett
Strilane må bu tettare. Sverre Bungum er skeptisk.
onsdag 07:00 $ Bergens Tidende
Etter 60 år blir det lys på Nautnes bru til høsten
– Det er svært viktig at vi endelig har fått trafikklys på plass, sier ordfører Børge Haugetun (TVØ).
tirsdag 20:28 $ Vestnytt
PSU tilrår godkjenning av administrativ organisering
Partssamansett utval (PSU) rår til at den overordna administrative organiseringa i Nye Øygarden kommune vert samansett av rådmann og fem kommunalsjefar; tre for tenesteområda og to for stab- og støttefunksjonar. Dei tre tenesteområda er 1) oppvekst, 2) helse og velferd og 3)...
tirsdag 12. juni Øygarden kommune
Vil la Skjergard drifte Hjeltefjorden Arena
Både levekårsutvalget og formannskapet i Øygarden vil la Skjergard drifte den nye hallen. Kafédriften skal lyses ut.
tirsdag 12. juni $ Vestnytt
70.000 til rusforebygging
Tre frivillige lag får penger til rusforebyggende tiltak i Øygarden.
tirsdag 12. juni $ Vestnytt
Svømmeklubb krever 300.000 mer fra kommunen
De vil ha mer penger for å stille med badevakter, og sikre seg badevaktordningen i Nye Øygarden.
mandag 11. juni $ Vestnytt
På tokt med «Haakon Haakonson»
Sjå stor bildeserie av små og store vikingar.
mandag 11. juni $ Vestnytt
Gjennomfører undersøking om lokaldemokrati og identitet
Tysdag den 12. juni vil innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden via SMS få invitasjon til å delta i ei nettbasert undersøking om lokal identitet.
mandag 11. juni Øygarden kommune
Dobbelt så mange søker om nærmiljømidler
Se hvem som får penger og hva de skal brukes til. Finner du ditt lag på listen?
mandag 11. juni $ Vestnytt
Nå kommer vikingskipet til Kystmuseet
Søndag 10. juni blir det vikingskip i havnen og vikingleker på land på Kystmuseet.
lørdag 9. juni $ Vestnytt
Storslagen opning av fleirbrukshallen 24. august
Øygarden kommune feirar opninga av fleirbrukshallen med storslagen Ylvis konsert
fredag 8. juni Øygarden kommune
Forbod mot hagevatning og anna vatning utandørs
torsdag 7. juni Øygarden kommune
Ylvis til Øygarden
TV-profilene skal åpne Øygardens nye storstue.
onsdag 6. juni $ Vestnytt
Start på båtruta mellom Hellesøy og Fedje
I perioden frå 16. junitil og med25. august vilbåtruta mellom Hellesøy og Fedje gå kvar tysdag, onsdag og laurdag. Tilbodet er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Øygarden, Fedje og Austrheim som saman med Hordaland fylkeskommune finansierer drift av ruta.
onsdag 6. juni Øygarden kommune
Strileopprør mot nullvekst i biltrafikken
Regjeringens plan for å stoppe biltrafikken får ordførerne i Bergens nabokommuner til å se rødt. – De må ta innover seg at vi ikke er noen by, sier Marie Bruarøy (H) fra Os.
onsdag 6. juni $ Bergens Tidende
Presenterte opplæringsprogram innan folkehelse
Den 23.Mai vitja Sturla Ditlefsen Øygarden kommune, og haddeinnlegg i kommunestyretom folkehelse. Sturla Ditlefsener folkehelsekoordiantor og leiar for barne- og familiesentereti Brønnøy kommune, og representerte her Sunne kommuner. Sturla tok utgangspunkt i politikeropplæringaTa vare...
tirsdag 5. juni Øygarden kommune
Samarbeider om friluftsliv
Nærare 30 personar møtte opp på friluftslivsforum i lokala til RAN Seilforening måndag kveld. Arrangementet vart gjennomført som eit samarbeid mellom Bergen og Omegn Friluftsråd (BOB) og dei tre kommunane i regionen.
tirsdag 5. juni Øygarden kommune
Treff for Internasjonal kvinnegruppe
Siste treff i Internasjonal Kvinnegruppe i Øygarden før sommarferien vert 6 juni.
tirsdag 5. juni Øygarden kommune
Moglegheitsstudie for oppdrettsnæringa
Oppdrettsselskapa i regionen helsar ei moglegheitsstudie for oppdrettsnæringa velkomen. Det kom klart fram då Regionrådet Vest inviterte oppdrettsselskapa i Sund, Fjell og Øygarden til felles møte på måndag for å drøfta utfordringane med at våre tre...
tirsdag 5. juni Øygarden kommune
Pusser opp kjøkkenet på ungdomsskolen
Øygarden kommune brukte 4,6 millioner kroner mindre enn budsjettert i fjor. Pengene som er til overs skal blant annet gå til nytt kjøkken på Øygarden ungdomsskule.
lørdag 2. juni $ Vestnytt
HORDALAND

Tilskotsordning - Ferietur funksjonshemma
Øygarden kommune har ei ordning med tilskot til følgjepersonar på ferietur gjeldande for personar med funksjonshemming som ikkje kan dra omsorg for seg sjølv, eller som er heilt avhengig av praktisk og personleg hjelp for å greie dagleglivets gjeremål etter Helse- og...
fredag 1. juni Øygarden kommune
Første vigsel i Øygarden
18. mai var første vigsel i Øygardenetterat kommunane frå 1. januar 2018 fekk ansvaret for borgarleg vigsel. Brureparet var Ina Kastsiuchenka og Axel Koop. Han er opprinnelig frå Tyskland, men er godt etablert i Øygarden. Ina Kastsiuchenka kjem frå Hviterussland.
fredag 1. juni Øygarden kommune
Nå er det forbudt å grille med kull
Brannvesenet utvider totalforbudet mot å gjøre opp ild utendørs til å gjelde grilling med kull.
fredag 1. juni $ Vestnytt
Fellesprosjekt får statleg støtte
Fjell, Sund og Øygarden som skal slå seg saman til Nye Øygarden kommune er mellom dei fire prosjekta som får støtte fra Difis StimuLab etter første søknadsrunde.
fredag 1. juni Øygarden kommune
Deler du brønn med naboen?
Nå skal alle små vannforsyningssystem registrerast. Innen 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem væee registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld og de isom er små, ftil dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til...
fredag 1. juni Øygarden kommune
Leverte stafettpinnen til Børge Haugetun
I dag (1. juni) overlt Sund-ordførar Kari-Anne Landro leiarvervet i fellesnemnda for Nye Øygarden kommune til ordførar i Øygarden, Børge Haugetun.
fredag 1. juni Øygarden kommune
Føregangsland i digital helse
Danmark ligg heilt i verdstoppen når det gjeld digital helse. Det fekk fellesnemnda for Nye Øygarden erfara på studieturen til Danmark denne veka.
onsdag 30. mai Øygarden kommune
Folketal pr. 31.03.18
Tala om folketalsutviklinga for 1. kvartal 2018 vart offentleggjort på SSB (Statistisk Sentralbyrå) sine sider måndag 22. mai 2018. Pr.31.01.18var folketalet i Øygarden 4877.
tirsdag 29. mai Øygarden kommune
Fellesnemnda på studietur til Danmark
Fellesnemda for Nye Øygarden kommune vitja måndag 28. mai Gentofte kommune like sør for København som harengasjert innbyggjarane i forskjellige oppgåveutval. Gentofte kommunenerein av tre-fire kommunar i Danmark som har innført slike oppgåveutval. Desse mellombelse...
tirsdag 29. mai Øygarden kommune
Totalforbod mot utandørs brenning
Brann- og redningssjefen i Øygarden brann og redning har frå 27. mai av lagt ned totalforbod mot brenning utandørs.
mandag 28. mai Øygarden kommune
Høyring om administrativ organisering
I sist veke sende rådmennene i dei tre kommunane framlegg til overordna administrativ organisering ut til høyring.
mandag 28. mai Øygarden kommune
Folkeveksten stagnerer
SSB sin oversikt over folkeveksten i første kvartal er dyster lesnad for kommuneøkonomane vest for Bergen.
onsdag 23. mai Tunnelsyn
Fjellvar overtek i Øygarden
Frå og med denne månaden er det Fjellvar som styrer vatn, avlaup og innhenting av boss også i Øygarden.
tirsdag 22. mai $ Vestnytt
Gjenbruksdag i Øygarden 25. mai
Fredag 25. mai frå kl. 09.00 til 21.00 er det open gjenbruksdag i Kollsnes næringspark for alle husstandar og fritidsbustadar i Øygarden kommune. For å levere må ein ha med kundekort for renovasjon. Det vert IKKJE mogleg for næringsdrivande å levere avfall.
onsdag 16. mai Øygarden kommune
Historisk vedtak for Sotrasambandet
Tysdag kveld klokka 21.18 vedtok Stortinget at Sotrasambandet skal realiserast som eit OPS-prosjekt (OPS: Offentleg Privat Samarbeid).
onsdag 16. mai Øygarden kommune
Leiarane i kommunane ønskjer to-nivåmodell
Administrativ organiseing - Leiarane i kommunane ønskjer to-nivåmodell 30 leiarar og tillitsvalde i dei tre kommunane har denne veka vore samla på leiarsamling for å drøfta den overordna administrative organiseringa av Nye Øygarden kommune. Det er semje om at den nye kommunen...
onsdag 16. mai Øygarden kommune
FjellVAR tek over drift av vatn, avløp og renovasjon i Øygarden
tirsdag 15. mai Øygarden kommune
Optimistisk prosjektrådmann
Når eg høyrer kva kompetanse som er representert rundt bordet her i dag, er eg trygg på at dette vil gå bra. Det sa prosjektleiar Rune Lid då han ønskte knapt 30 leiarar og tillitsvalde frå dei tre kommunane på ei leiarsamling i dag. Samlinga vert avslutta tysdag.
tirsdag 15. mai Øygarden kommune
Planlegg oppdrett på land ved kvalstasjonen
Salmo Terra vil driva oppdrett av laks og aure på land ved den gamle kvalstasjonen i Øygarden. Slik vil dei bidra til å løysa miljøproblema.
mandag 14. mai $ Vestnytt
Varslar pengar til Co2-reinsing
søndag 13. mai $ Vestnytt
Slepp senda søknad
Fartøyet som brakte store mengde plast og anna avfall i land under plastryddeaksjonen i Øygarden tidlegare i mai bør få dekka drivstoffutgiftene.
fredag 11. mai Tunnelsyn
Hastig med blokkbygging på Rong
Formannskapet i Øygarden er positive til å selja finaste bustadtomten i sjøkanten på Rong.
torsdag 10. mai Tunnelsyn
Storstilt strandrydding på Rong
For 3. året på rad var Rong grendalag på lørdag 5. mai med på strandryddedag. Dei 2 foregående på eget initiativ, i år med for Hold Norge Rent og Dennasjonale strandryddedagen.
mandag 7. mai Øygarden kommune
Terapibassenget er stengt
onsdag 9. mai samt lørdag 12. og søndag 13. mai, grunna vedlikehaldsarbeid.
mandag 7. mai Øygarden kommune
Blir dobbelt så dyr
Politikarane sette av 4,5 millionar kroner til ny parkeringsplass ved kulturhuset på Rong. No har dei auka løyvinga til 9,5 millionar.
fredag 4. mai $ Vestnytt
HORDALAND

Gjestekommentar: Fellesnemnda og politisk lapskaus
Om Fellesnemda av ulike grunnar vil endra noko enkeltpunkt i intensjonsavtalen, kunne dei be dei tre kommunestyra om å reforhandla intensjonsavtalen.
fredag 4. mai Tunnelsyn
Oversikt - strandryddeaksjon i Øygarden
Her er foreløpig oversikt over ryddeaksjoner i Øygarden kommune mai 2018. Sjå BOF sitt kart over den enkelte lokasjon og Uni Research sitt varmekart 1 og varmekart 2. Les og meir om rydding av strender på Bergen og Omland si heimeside: BOF.no
torsdag 3. mai Øygarden kommune
4. mai - Legekontoret stengt frå kl 12
Fredag 4. mai. Det er berre ope forøyeblikkeleg hjelp fram til kl 15.00.
onsdag 2. mai Øygarden kommune
Slår på stortromma for storstova
Når Hjeltefjorden Arena opnar i august skal det feirast ei veke til endes.
tirsdag 1. mai $ Vestnytt
– No gjeld det å gjera dei rette prioriteringane
Under Bergen City Marathon avslørte Rune Lid seg som ein habil stafettløpar. Det mange no spør seg er korvidt den nytilsette assisterande rådmannen i Nye Øygarden vil freista å avansera til den adm…
mandag 30. april Tunnelsyn
IKT er i godt gjenge
IKT- avdelingane i dei tre kommunane har jamlege møte seg imellom. Sidan 2016 har avdelingane prøvd å koordinera aktiviteten så mykje som mogleg.
mandag 30. april Øygarden kommune
Øygarden og Fjell framleis raud sone hos NAV
Arbeidsløysa går ned, men Øygarden og Fjell toppar framleis NAV sin ledighetsstatistikk i Hordaland.
fredag 27. april Tunnelsyn
Her kommer det norske prestisjeanlegget
De tror på stor knoppskyting, også lokalt, som følge av miljø-satsingen.
torsdag 26. april $ Vestnytt
Langt fram for private barnehagar
Fleirtalet i Øygarden kommunestyre vil ha private barnehagar i Blomvåg og Svanevågen.
torsdag 26. april $ Vestnytt
Datakurs for seniorar
Torsdag 19. og fredag 20. april inntok 15 seniorar kommunestyresalen på rådhuset for ålæra om bruk av datamaskinar, nettbrett og smarttelefonar.
onsdag 25. april Øygarden kommune
Detaljreguleringsplan - Storhaugen bustadområde
PlanID 2014 0005 - Godkjend plan Øygarden kommunestyre vedtok i møte 18.04.18, sak 19/18 å godkjenne detaljreguleringsplan for Storhaug bustadområde på Torsvik.
onsdag 25. april Øygarden kommune
På denne øyen har plasten fått hope seg opp over flere tiår. Resultatet sjokkerer forskerne.
«Skrekkøyen» skal brukes til å forske på skadevirkningen av plastforurensning.
tirsdag 24. april $ Bergens Tidende
Nytt frå kommunestyret
Onsdag 18. april var det kommunestyremøte i Øygarden. Her kjeminformasjon om ein del av det som vart drøfta ogvedtatt.
tirsdag 24. april Øygarden kommune
Høyring/offentleg ettersyn - detaljreguleringsplan Nyheimstunet bustadområde, Toftøy
PLANID2017 0003 I samsvar med plan- og bygningslova 12-10 vert privat forslag til detaljreguleringsplan for Nyheimstunet bustadområde lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i Utval for drift og samfunnsutvikling 10.04.18, sak 38/18.
mandag 23. april Øygarden kommune
Inviterer til Kystsogevekene
Det er veteranbåtfestivalen Fjordsteam i Bergen som vert ramma for opninga av Kystsogevekene 2018. Opninga går av stabelen den 4. august. Det heile vert avrunda i september i Rosendal i Kvinnherad.
mandag 23. april Øygarden kommune
Frigjeringsdag og nasjonal veterandag 8. mai
I samband med frigjeringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. maivert det markering og kransenedlegging slik: Blomvåg kyrkje, kl. 09.00 Gamle Hjelme kyrkje, kl. 10.00
mandag 23. april Øygarden kommune
103 organisasjonar skal bli 32 – AP protesterer mot nye AS
Gjennom samanslåingar, avvikling og sal skal 103 kommunale organisasjonar, samarbeid og partnarskap i Fjell, Sund og Øygarden bli 32 i Nye Øygarden.
mandag 23. april Tunnelsyn
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Sarpsborg 08 Telemark Utenriks IT Innenriks Kjendis Hedmark Nordland Oppland Bergen Næringsliv Aust Agder Båt Vestfold Fotboll Karlskrona Østfold Rogaland Mobil
flere?
Sport Kultur Vest Agder Akershus Troms Møre og Romsdal Hässleholm Skåne Svedala Oslo Odda Kalmar Sogn og Fjordane Buskerud Mat Forsvar Trøndelag Kristianstad Kvinnherad Molde FK Fiske Molde Skien Inrikes Menn Oskarshamn Fotball Sandnes Kongelig Rendalen Tinn Kultur Tynset Malmö USA Finnmark Sport Stavanger Kragerø Stabæk Eslöv Fredrikstad Åstorp Sunndal Trening Politikk Barn Karmøy Mandal Sverige Musikk Blekinge Lyngdal VM Lillesand Hyllestad Aurskog-Høland Kunst Mote Sigdal Steigen Håndball Hälsa Lund Android Reise Tomelilla Stockholm Drangedal Vestby Poker IK Start Grane Tvedestrand 17. mai Landskrona Bolig Motor Osterøy Sjakk Nittedal Russland Tesla Fauske Vietnam Universet Risør Sørreisa Lindås Nesodden Trav Sund Stord Øygarden Salangen Helse Helsingborg Spill Näringsliv Kristiansand Askøy Vefsn Bil Karasjok Horten Vågan Utrikes Hörby Nordkapp Båt Jakt Kryptovaluta Mörbylånga Ski Jevnaker Friidrett Vellinge X-games Ringsaker Åsnes Time Mat Klippan Masfjorden Ballangen Suldal Jølster Kommunesammenslåing Lesja Fedje Alpint Tranøy Get-ligaen Eliteserien Hvaler Trysil Langrenn Meløy Staffanstorp Bil Gausdal Enebakk Narvik Turn World Series of Poker Bamble Ronneby Kongsvinger Alstahaug Målselv Økonomi Vær Førde Askvoll Eidskog Spania Båstad Solund Skiptvet Åmot FK Haugesund Gloppen Film Grue Porsanger Brønnøy Sogndal Bromölla Utsira Nore og Uvdal Tana Skurup Aurdal Kävlinge Kviteseid Hemnes Leirfjord Vadsø Eurovision Landbruk Øksnes Svalbard Sandøy Sarpsborg Notodden Porsgrunn Russ Jönköping Farsund Vinje Andøy Eidfjord E-sport Sauherad Våler Berlevåg Frankrike Askim Saltdal Larvik Roing Nord-Odal Eiker Emmaboda Austrheim Vitenskap Naustdal Skedsmo Nissedal SK Brann Selje Radøy Meland Nes Interiør Lund Rauma Eid Stavanger Oilers Gjøvik Tromsø IL Moss OBOS-ligaen Klima Bremanger Øyer Nord-Korea Fitjar Teknik Norway Cup Arendal Liverpool Kvinesdal Østre Toten Tyrkia Nybro Valle Litteratur Forskning Trøgstad Moskenes Voss Skiskyting Bundesliga Høyanger Flekkefjord Stranda Svelvik Mjøndalen IF Flakstad Borgholm Årdal Rygge Lyngen Tysvær Hole Norway Chess La liga Rælingen Skisport Giske Øystre Slidre Flora Sola Trollhättan Politik Volvo Lillestrøm SK FA-cupen Arvika Kvæfjord Skånland Sölvesborg Audnedal NHL Engerdal Sjöbo Israel Rennesøy Forsand Filippinene Surnadal Øvre Eiker Re Torsken Skodje Polen Bodø/Glimt Rakkestad Tjeldsund Drammen Boksing Løten Klatring Tolga Tønsberg Aure Hamarøy Olofström Sortland Kristiansund Lier Åmli Fræna Kina Eidsberg Værøy Odds BK Dyr Svømming Hockey Friluftsliv Syria Tingvoll Foto Tysfjord Östra Göinge Ålesund Film Motorsport Mönsterås Seljord Søgne Ulstein Kvinner Råde Dovre Ukraina Mjölby Kvænangen Røyken Fjaler Ulvik Tour of Norway Sykkel Rana Forskning Jobb Ishockey Halden Asker Evenes Bodø Rømskog Musik Viking FK Hattfjelldal
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL