Målselv
Målselv kommunestyre hedret sin første kvinnelige ordfører og varaordfører
Tidligere ordfører Helene Rognli og varaordfører Liv Helland Olsen ble takket for sin innsats i Målselv kommune. Helene Rognli var Målselvs første kvinnelige ordfører og Liv Helland Olsen Målselv første kvinnelige varaordfører. Helene har trukket seg fra...
torsdag 12:34 Målselv kommune
Vannavstengning i Øverbygd
Ombygging i vannverkshus fører til at Øverbygd vannverk må stenge vannet for alle abonnenter i Øverbygd/Holt området. Dette vil skje fra onsdag 05.12.2018 kl. 2100 til torsdag 06.12.2018 kl. 0600. Hvis det er mulig er det lurt å tappe opp forbruksvann (dunk etc.) eller toalett...
onsdag 09:28 Målselv kommune
Se kommunestyremøte 05.12.18 kl. 09:00 direkte her
tirsdag 15:54 Målselv kommune
Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres
Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan...
torsdag 29. november Målselv kommune
Åpning av Tromskonferansen
Lena Jinnegren fra Målselv fikk åpne årets Tromskonferanse med et stev Målselv. Lena sang også to andre nummer og avsluttet med sin egen "Tomteblues" til stor applaus. Troms konferansen defineres av fylkeskommunen som "En arena for nettverksbygging og dialog innen...
torsdag 29. november Målselv kommune
Rundhaugmartna`n 2018
onsdag 28. november Målselv kommune
Regional landbruksplan
Regionrådet holder idag en konferanse om behov og ønske om å få på plass en regional plan for jord- og skogbruk samt reindrift. Reindrifta ser det som historisk spennende å øke kunnskapsgrunnlaget og se samarbeidsmuligheter.   Alle faglag  og
tirsdag 27. november Målselv kommune
Helsestasjon for ungdom
Hjem
mandag 26. november Målselv kommune
TROMS

Utlysning av midler - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Søknadsfrist 10. desember 2018
I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige...
fredag 23. november Målselv kommune
Årsbudsjett 2019 og kommuneplanens handlingsdel 2019-2022
Ihht kommunelovens §§ 44 og 45 legges formannskapets forslag til årsbudsjett 2019 og kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 for Målselv kommune ut til offentlig ettersyn på hjemmesiden og på kommunehuset.
onsdag 21. november Målselv kommune
Leder for NAV Målselv og Bardu - Troms
fredag 16. november Målselv kommune
Vedtak av plan: detaljregulering Sandbakken Fjelluttak
Kommunestyret i Målselv vedtok i møte den 31.10.218, sak 90/2018, Detaljregulering for Sandbakken Fjelluttak, planident 19242012004.
torsdag 15. november Målselv kommune
Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske bygg i privat eie 2019
Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019  fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie- Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som
mandag 12. november Målselv kommune
Kommunedelplan avløp 2018-2030
Kommunestyret i Målselv vedtok Kommunedelplan avløp 2018-2030 i møte 31.10.2018
mandag 12. november Målselv kommune
Prosjektrapport ny barnehage i Bardufossomtådet
Prosjektet om ny barnehage i bardufossområdet er avslutta. Prosjektleder la fram rapporten for styringsgruppa på onsdag 7. november. Prosjektansvarlig har vært BMC-Management Consulting
fredag 9. november Målselv kommune
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er nå lagt fram. Endelig vedtak gjøres i kommunestyret 5. desember.
tirsdag 6. november Målselv kommune
Velkommen, Regine - Konsertfortelling om Regine Normann
Målselv bibliotek Tirsdag 20. november kl. 1900 Gratis inngang  Lett servering
torsdag 1. november Målselv kommune
Se kommunestyremøte 31.10.18 i opptak
onsdag 31. oktober Målselv kommune
Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022
Kommunestyret i Målselv kommune har behandlet regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 i møte den 21.03.18. Kommunestyret slutter seg til den fremlagte regionale næringsplanen for Midt-Troms 2018-2022, og iverksetting av planens strategiske tiltak. Kommunestyret ber rådmannen...
mandag 29. oktober Målselv kommune
Temamøte
Har du en kronisk sykdom eller funksjonshemming? FFO Målselv inviterer til åpen temakveld på LHL mandag 29.10 kl.18-20.30 og setter fokus på livskvalitet og mestring i hverdagen. Vi ønsker spesielt å nå ut til de som er ung og kronisk syk. Det blir
torsdag 25. oktober Målselv kommune
Leksehjelp/støttekontakt
«Barneverntjenesten ønsker å komme i kontakt med seniorer, ungdommer ev andre som kunne tenke seg å være leksehjelp, støttekontakt eller lignende for barn og unge som trenger hjelp med lekser, eller noen å dra på/gjøre aktiviteter sammen med på fritida.
tirsdag 23. oktober Målselv kommune
Reguleringsplan Rustahøgda - revidering av planområdet
Plan- og næringsutvalget vedtok i møte 05.06.2018 sak 39/2018 oppstart av detaljregulering Rustahøgda. I vedtaket er det vurdert planavgrensning med og uten E6 i østlig del av planområdet. Det ble åpnet for at reguleringsplanen kan inkludere E6.
tirsdag 23. oktober Målselv kommune
Du er en del av Norges beredskap
Denne uken sender DSB ut en brosjyre med egenberedskapsråd til alle landets husstander. Brosjyren inneholder konkrete forslag til hva du bør ha i hus, hvis noe skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner som strøm, mobilnett, internett, transport, vann
fredag 19. oktober Målselv kommune
Folkemøte om ny barnehage i Bardufoss-området
Målselv kommune har pågående et prosjekt som utreder ny barnehage/barnehager i Bardufoss-området. I den forbindelsen arrangeres et folkemøte i Istindportalen/Blackboxen tirsdag 16. oktober kl 1800. Her vil representant for kommunen og prosjektleder orientere om hva som utredes, hva en...
torsdag 11. oktober Målselv kommune
Vannlekkasje
Det har oppstått en vannlekkasje som strekker seg fra Troms Kraft på Fossmoen og til Fosshøgda. Vannet er borte mens feilretting pågår.
onsdag 10. oktober Målselv kommune
Vedtak av plan: detaljreguleringsplan for caravanplass Målselv Fjellandsby
Kommunestyret i Målselv vedtok i møte den 12.09.2018 detaljreguleringsplan for caravanplass Målselv Fjellandsby, planident 19242017002.
tirsdag 2. oktober Målselv kommune
Til topps i Målselv
Vi minner om at de som samler turer til krus må ha registrert turene sine og betalt innen 15.oktober. De som har oppfylt kravet til premiering og ønsker krus må betale 120 kr til kontonummer 4715 02 00373 Målselv kommune. Husk å merke med navn og «krus FYSAK». De som ikke...
tirsdag 2. oktober Målselv kommune
Offisiell åpning av ny fløy på Bardufosstun
Ordfører Nils Ole Foshaug overrakte blomster til styreleder Jan Hugo Sørensen i Bardufosstun AS, i forbindelse med offisiell åpning av ny romfløy på «tunet». Ordføreren fremholdt viktigheten av «Tunet» som sted for ungdom som vil utvikle egne...
tirsdag 2. oktober Målselv kommune
Plan- og næringsutvalget på befaring 2. oktober
Plan- og næringsutvalget var på befaring ved flere steinbrudd i Målselv, og møtte bl.a. daglig leder Roger Hansen ved Veidekke AS i Buktamoen steinbrudd og Frank Eriksen i Målselv Maskin & Transport i steinbruddet på Sandbakken. Utvalget fikk orientering om planlagt drift for...
tirsdag 2. oktober Målselv kommune
Åpning av Bardufoss aktivitetsmedisinske senter
Ordfører Nils Ole Foshaug foretok den offisielle åpningen av Bardufoss aktivitetsmedisinske senter på Bardufosstun mandag 1. oktober. Senteret vil gi et betydelig løft for idretten, for det samlede miljøet på Rustahøgda og vil kunne gi gode ringvirkninger for hele...
tirsdag 2. oktober Målselv kommune
Målselv setter pris på
Et kulturarrangement med lokale aktører til ære for årets prismottakere - Istindportalen, Søndag 4. november 2018 kl.17.00 Årets prismottakere er: Tor Erik Fossli Kulturprisen Ivar Solberg Ildsjelprisen Robin Rognmo Ungdommens inspirasjonspris Isak B. Fossland Ungdommens kulturpris
fredag 28. september Målselv kommune
Verdensdagen for psykisk helse
Markering av verdensdagen for psykisk helse i Målselv, 10 oktober 2018 i Istindportalen. Tema for dagen RAUSHET
fredag 28. september Målselv kommune
Høstmarked i Øverbygd
Målselv kommune deltok med stand under Høstmarkedet i Øverbygd på lørdag. Ordfører, rådmann og næringssjef var tilstede og orienterte om kommunens tilbud på tomter, aktivitets- og utdanningstilbud Mange var også interessert i mulighetene for friluftsliv...
mandag 24. september Målselv kommune
TROMS

Vaksinering mot sesonginfluensa i Målselv kommune 2018
mandag 24. september Målselv kommune
Legetjenesten i Målselv - Info om HPV vaksinasjon
mandag 24. september Målselv kommune
Næringsareal på Andslimoen
Nortura SA vurderer å avhende deler av sitt ledige tomteareal på Andslimoen, eller se på andre muligheter for utvikling av arealene sammen med andre. Arealet er regulert til industri/næringsvirksomhet. Det kan være aktuelt å avhende tomt på inntil ca. 30-35 daa....
torsdag 20. september Målselv kommune
Arena Bardufoss - 19. september i Istindportalen
fredag 14. september Målselv kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering Rustahøgda
I medhold av plan- og bygningslovens §12-8, jamfør §12-3, meldes det om oppstart av detaljregulering av Rustahøgda, planident 1924 2018 003.
onsdag 12. september Målselv kommune
Se kommunestyremøte i dag 12.09.18 i opptak
onsdag 12. september Målselv kommune
Skogdag - gjødsling av skog
Det blir arrangert skogdag i grustaket på Alapmoen i morgen kl 09:30. Det blir servert bålkaffe.  
fredag 7. september Målselv kommune
Fagsamling for verneombudene
Onsdag 5. september ble det arrangert fagsamling for verneombudene i Målselv kommune.
onsdag 5. september Målselv kommune
LØKTA har ledig 50% stilling
Løkta er en interkommunal enhet for kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten i Midt-Troms. Enheten er organisert innenfor styringsstrukturen til Midt-Troms regionråd med samarbeidskommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og
tirsdag 4. september Målselv kommune
Redusert bemanning på Økonomi- og IKT avdelinga på kommunehuset i dag
Ifbm interkommunalt samarbeidsprosjekt er det redusert bemanning i dag 04.09.18.
tirsdag 4. september Målselv kommune
Høring - Vedtak av Forurensningsforskriftens kapittel 1 om nedgravde oljetanker
Plan- og næringsutvalget vedtok i sak 50/2018 den 28.08.2018 å legge forslag til lokal forskrift for nedgravde oljetanker ut til høring og offentlig ettersyn.
tirsdag 4. september Målselv kommune
Høringsforslag - revidert forskrift for renovasjon i Målselv kommune
Plan- og næringsutvalget vedtok i sak 49/2018 den 28.08.2018 å legge revidert forskrift for renovasjon i Målselv kommune ut for høring og offentlig ettersyn.
tirsdag 4. september Målselv kommune
Målselv er den første kommune i Troms med status som Trafikksikker kommune!
I dag, torsdag 30. august, ble det avholdt godkjenningsmøte med Trygg trafikk, Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og Målselv kommune på kommunehuset.
torsdag 30. august Målselv kommune
Tildeling av kompetansemidler gjennom «Kompetanseløftet» - 2018
Fylkesmannen tildeler årlig midler til kompetanseheving til ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse - og omsorgstjenesten i Målselv kommune.
tirsdag 21. august Målselv kommune
Snart skolestart i Troms
- Nå må skoleveien ryddes Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Det kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Trygg Trafikk ber huseierne klippe hekkene i god tid før skolestart.
mandag 13. august Målselv kommune
Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning
Raskere behandling av søknader: Den 15.august 2018 åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til nå benyttet papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og...
mandag 13. august Målselv kommune
Ledig eldrebolig
Ledig eldrebolig for eldre og uføre på Bardufoss
fredag 10. august Målselv kommune
Landbruket må høyne brannberedskapen
Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående...
mandag 6. august Målselv kommune
Foredrag: MOT som universalverktøy 24/7
For ledere i lokalsamfunnet, fritidsarenaen, foreldre, interesserte voksne og ansatte i kommunen som arbeider med barn og unge.
mandag 6. august Målselv kommune
Monsen minutt for minutt til Målselv!
Lars Monsen skal gå fire ukesturer i områdene Hardangervidda, Jotunheimen, Vesterålen og Indre Troms. 1. til 5. august går turen til Indre Troms med start i Målselv. NRK blir med for å filme det hele.  For å se rute i kart og praktisk informasjon se
fredag 27. juli Målselv kommune
Kystplan II Midt- og Sør-Troms - vedtatt planprogram
Planprogrammet for Kystplan II midt- og Sør-Troms ble vedtatt 25.06.2018.
onsdag 11. juli Målselv kommune
Søppeltømming forbudt på annen manns eiendom!
Målselv kommune har mottatt bekymringsmelding om at det er observert tømming av diverse hageavfall på kommuneeiendom - Øverli (Rakettveien).
mandag 9. juli Målselv kommune
Navneforslag ønskes!
Andslimoen og Øvre Moen Miljøarbeidertjeneste slås sammen til èn tjeneste når nytt bygg («Bolig med tjenestetilknytning») står ferdig på Øverli høst/vinter 2019. I den forbindelse ønskes forslag til nytt navn på boligen som skal...
torsdag 5. juli Målselv kommune
Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018
Troms fylkeskommune har bevilget inntil 500.000 kr til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms. Kommuner, organisasjoner og foreninger kan søke tilskudd under støtteordningen Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 på...
onsdag 4. juli Målselv kommune
Redusert foreldrebetaling for barnehageplass
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. mai 2015.
fredag 29. juni Målselv kommune
TROMS

Prosjekt Framtidas Rustahøgda
Prosjektet Framtidas Rustahøgda, relatert til ungdomsmiljøet på Rustahøgda er nå avsluttet, her finner du prosjektrapporten etter undersøkelsesarbeidet som er gjort
fredag 22. juni Målselv kommune
Vedtak av plan: Detaljregulering Øverli felt OT4 og G4
Kommunestyret i Målselv vedok i møte den 13.06.18, sak 63/2018, Detaljregulering Øverli felt OT4 og G4, planident 19242017001.
torsdag 21. juni Målselv kommune
Utlevering av jordforbedringsmiddel med avløpsslam
Jordforbedringsmiddel med avløpsslam kan hentes ved Fossmoen slambehandlingsanlegg tirsdager og torsdager mellom klokken 09.00-14.00. Tilbudet gjelder fra 19.06.2018 og frem til det blir tomt.
tirsdag 19. juni Målselv kommune
Bardufoss sentrum skal blomstre.
Målselv kommune fornyer avtale med Montar om oppsett av blomsterkasser i sentrum, og inngår nå en 3-års avtale om vanning og blomstervedlikehold.
mandag 18. juni Målselv kommune
Høring og offentlig ettersyn Kommunedelplan avløp 2018-2030
Plan- og næringsutvalget la i sak 33/2018, den 05.06.2018, forslag til Kommunedelplan avløp 2018-2030 ut på høring og offentlig ettersyn.
fredag 15. juni Målselv kommune
1. gangsbehandling detaljregulering Sandbakken Fjelluttak
Plan- og næringsutvalget la i sak 36/2018, den 05.06.2018, forslag til revidert detaljregulering for Sandbakken steinbrudd ut på høring og offentlig ettersyn.
torsdag 14. juni Målselv kommune
Karlstad Musikkorps inviterer til fellestur med minikonsert
Bli med oss på tur! Karlstad Musikkorps inviterer til fellestur med minikonsert. Tid: Onsdag 20.juni kl 17.00 Oppmøte ved vegenden på Kjerresnes.
torsdag 14. juni Målselv kommune
Juletrekurs
Praktisk dyrking av juletre
onsdag 13. juni Målselv kommune
1. gangsbehandling detaljregulering Bygda - Målselv Fjellandsby
Plan- og næringsutvalget la i sak 35/2018, den 05.06.18, forslag til detaljregulering Bygda - Målselv Fjellandsby ut på høring og offentlig ettersyn.
onsdag 13. juni Målselv kommune
Se kommunestyremøte 13.06.18 i opptak
tirsdag 12. juni Målselv kommune
Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.
tirsdag 12. juni Målselv kommune
Aase Nordmo Løvberg - Velkommen heim
Gratulerer hjerteligst med dagen til alle som har bidratt til at Aase Nordmo Løvberg får sin heder her i Målselv.  
mandag 11. juni Målselv kommune
Målselv blir den første kommunen i Troms som får status som Trafikksikker kommune!
I følge Trygg Trafikk er Målselv kommune klar for godkjenning som den første kommunen i Troms, basert på den dokumentasjonen som er sendt inn. Den 30. august vil det bli avholdt godkjenningsmøte.
onsdag 6. juni Målselv kommune
Utspyling av vannledning
På grunn av utspyling av vannledningen, vil beboere i området Nylund, Fossmoen, Brandskognes og Årskog kunne merke variasjoner av vanntrykk, brunt vann og en del luft vil også kunne oppstå.   Arbeidet vil skje i tidsrommet 31.05.18 kl:23.00 til 01.06.18
torsdag 31. mai Målselv kommune
Informasjon ang parkeringskort for forflytningshemmede
Ihht Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede er det opprettet et sentralt register over alle registrerte brukere av parkeringskort.
fredag 18. mai Målselv kommune
Høring av rekreasjonsløyper for snøskuter i Målselv kommune
Etter plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til rekreasjonsløyper for snøskuter i Målselv kommune ut til offentlig ettersyn i perioden 9. mai - 22. juni 2018.
onsdag 16. mai Målselv kommune
17. mai - Program for kommunen vår
Målselv kommune gratulerer alle med dagen. Her er program for 17. mai arrangementer i kommunen vår.
tirsdag 15. mai Målselv kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MÅLSELV

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL