Valle
Informasjon Korona (Covid-19) Oppdatert 20. januar 2021
På denne sida finn du oppdatert informasjon om viruset, samt kva tiltak Valle kommune gjer for å prøve å redusere belastninga på utsette tenester og funksjonar, og for å skåne menneske i risikogrupper. Vi oppmodar alle til å ta naudsynte forholdsreglar
tirsdag 08:28 Valle kommune
Kulturminnefondet har støtta private eigarar med 1 milliard!
Frå åra 2003 til 2020 har Kulturminnefondet gjeve 1 milliard kroner i stønad. Desse midlane har utløyst ein innsats på 3,5 milliardar. Dette gjennom innsats frå eigarane og tilskot frå andre støtteordningar.
tirsdag 07:31 Valle kommune
Ta #1omdagen!
Valle kommune er med i kampanjen til Norsk Friluftsliv som dei har kalla #1omdagen. Med denne kampanjen oppmodar vi alle som har høve til det å kome seg ut i frisk luft minst ei gong om dagen.
torsdag 14. januar Valle kommune
Søknad om Kulturmidlar
Alle lag og foreiningar i Valle med lovleg aktivitet innan kulturområdet kan få kulturmidlar. I utgangspunktet bør laga sjølve ha midlar til den ordinære drifta. Medlemstal er eit forhold som vil spele inn på vurderinga, men kulturmidlar skal i hovudsak fordelast etter omfanget...
onsdag 13. januar Valle kommune
Utviklingsstipend innafor idrett og kultur
Valle kommune kan dele ut utviklingsstipend til unge talent innafor idrett og kultur. Tildelinga skjer under det offisielle 17. maiarrangementet i Valle kommune.
onsdag 13. januar Valle kommune
Smittevernråd for dei som skal gå "Basse" 13. januar
Det er 13. januar i morgon og Bassekveld i Valle. Her får du noko råd i høve korleis ein kan gjennomføre dette på ein måte som tek vare på smittevernet.
tirsdag 12. januar Valle kommune
"Rotfest framtid" - kulturminneplan for Valle kommune 2020-2032
Arbeidet med Valle kommune sin nye kulturminneplan, «Rotfest framtid», vart ferdigstilt hausten 2020. Planen kan du få i trykt format i Valle bibliotek, Sæbyggjen, og i tillegg kan du laste den ned her.
mandag 11. januar Valle kommune
ALLE reisande til Noreg må registrere seg før ankomst
For meir informasjon sjå www.entrynorway.no Du kan også bruke QR koden for raskare inngong til denne sida.
mandag 11. januar Valle kommune
AGDER

Pleie og omsorg har behov for tilkallingsvikar som heimehjelp
Pleie og omsorg har behov for tilkallingsvikarar som heimehjelp, men også andre stillingar kan verte aktuelle. Er dette av interesse kontakt: Leiar pleie og omsorg - Solveig B. Kyrvestad Tlf: 912 47 155
onsdag 6. januar Valle kommune
Valle kommune har sett sine første vaksiner mot Covid-19 i dag
Valle kommune har motteke vaksine for Covid-19 og dei vart sett på 6 bebuarar på bygdeheimen i dag 06.01.2021.
onsdag 6. januar Valle kommune
Setesdal brannvesen søkjer etter Feiar/Tilsynspersonell - søknadsfrist 25. januar
onsdag 6. januar Valle kommune
Bygdekinoen 14. januar er avlyst
Med bakgrunn i nasjonale tilrådingar i høve covid-19 må Bygdekinoen dessverre avlyse alle kinoframsyningar til og med sundag 17. januar. Det betyr at kinoen i Valle 14. januar er avlyst.
tirsdag 5. januar Valle kommune
Informasjon Korona (Covid-19) Oppdatert 18. januar 2021
På denne sida finn du oppdatert informasjon om viruset, samt kva tiltak Valle kommune gjer for å prøve å redusere belastninga på utsette tenester og funksjonar, og for å skåne menneske i risikogrupper. Vi oppmodar alle til å ta naudsynte forholdsreglar
mandag 4. januar Valle kommune
Tømekalender Valle og Hylestad 2021
Framside
mandag 4. januar Valle kommune
Kommunalt utdanningsstipend for ungdom skuleåret 2020/2021 - søknadsfrist 15. februar 2021
Elevar som står i Valle folkeregister, og som tek utdanning kan få tildelt kr. 7 000,- i kommunalt stipend. Kvar søkjar kan få tildelt stipend opptil 5 gonger utan aldersavgrensing. 
28. desember 2020 Valle kommune
Vakttelefonar
Her finn du oversikt på dei ulike vakttelefonane.
23. desember 2020 Valle kommune
Påvist fugleinfluensa i Evje og Hornnes
Mattilsynet melder om at det er påvist høypatogent aviært fugleinfluensa (H5N8) på ein sjølød hvitkinngås i Evje og Hornnes kommune. Det er så langt påvist dette influensaviruset på 12 fuglar fordelt på sju arter og tre fylker. Dette er...
22. desember 2020 Valle kommune
Informasjon vedr. feiing/tilsyn
Frå og med 2019 vart alle hus og hytter med i feie/tilsynsordninga. Seterhus, skogs- og utmarkskoier vart ikkje fakturert.   No skal også dei som har seterhus/skogs- og utmarkskoier bli fakturert for feiing/tilsyn.
1. desember 2020 Valle kommune
Ordninga med rabatt på sesongkort til barn og unge busett i Valle kommune held fram
Rabatt på sesongkort til barn og unge busett i Valle kommune  
30. november 2020 Valle kommune
Referat frå møte i kriseleiinga 30.11.2020
30. november 2020 Valle kommune
Informasjon om ansvar for smittevern og tilsyn
Litt informasjon om smittevern til bedrifter og arrangørar ved arrangement
25. november 2020 Valle kommune
Hjelpetelefonar og nettstader
Det nærmar seg ei høgtid! Jol og nyttår kan være spesielt vanskeleg for nokon. Du har kanskje mista ein du er glad i siste åra. Den mørke tida gjer deg trist til sinns. Du har det kanskje vanskeleg fordi nokon du er glad i drikk for mykje alkohol i
25. november 2020 Valle kommune
Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 er lagt fram
Framlegget finn du HER
2. november 2020 Valle kommune
Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge 2021
Offentlege instansar, private aktørar og friviljuge aktørar vil kunne søkje om tilskot
2. november 2020 Valle kommune
Fylkeskulturprisen 2020
Har du forslag til Agder fylkeskommune sin fylkeskulturpris 2020? Då kan du sende forslag til kandidater til fylkeskommunen innan 11. november
2. november 2020 Valle kommune
Nye nasjonale tiltak i høve situasjonen med Covid-19
Følgjande nasjonale tiltak tre i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:
27. oktober 2020 Valle kommune
Kunngjering av vedtak -detaljregulering Rv9 Rotemo - Lunden, slutthandsaming
Detaljreguleringa vart vedteken i Kommuneatyret den 28.10.2020, i sak 74/20: Kommunestyret vedtek detaljreguleringsplan for rv. 9 Rotemo - Lunden (planID 201902) med plankart og føresegner datert 16.10.20
20. oktober 2020 Valle kommune
Testing for Covid-19
Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvar dag kl. 09-12 og 13-14). Testen må takast før kl. 10.45 dersom den skal rekke å bli sendt til analyse same dag.
12. oktober 2020 Valle kommune
Familliebading og fritidssymjing
Vi startar opp med fritidsbading tysdag 6.oktober. Tidene blir i all hovudsak som tidlegare, men vi har lagt inn eit tidsrom for ekstra reingjering.
29. september 2020 Valle kommune
Kurs i Kvalitetsvirke og materialbruk
7. august 2020 Valle kommune
Pleie og omsorg - ferievikar til heimehjelp
No nærmar sommaren seg med stormskritt, og for dei som ikkje har sikra seg ein sommarjobb, utlyser pleie og omsorg ferievikar til heimehjelp. Dersom du er interessert og har lyst til å vite meir om kva dette innebærer, tak kontakt med: Solveig B. Kyrvestad Epost:...
10. juni 2020 Valle kommune
Vasstand og vassføring i Otra
15. mai 2020 Valle kommune
Førebels opningstider - Biblioteket
14. mai 2020 Valle kommune
AGDER

Val av rettsutval til domstolen
Valutvalet vedtok i møte den 13.05.2020 forslag til meddomarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Iht. domstolloven § 68 leggjast forslaget ut til offentlig ettersyn i to veker. Har du innvendinger til forslaget vert du oppmoda til å melde frå til kommunen om dette....
13. mai 2020 Valle kommune
Endra opningstider i barnehagane
13. mai 2020 Valle kommune
Program for 17. mai - oppdatert 12.05.2020
12. mai 2020 Valle kommune
Skulen opnar for alle
Heim
8. mai 2020 Valle kommune
Tidslinje for opning av samfunnet
8. mai 2020 Valle kommune
Oppstart av barnehagar, skule og SFO
Vi er nå godt i gong med å førebu barnehagane og skulane for oppstart i høve nasjonale føringar.
17. april 2020 Valle kommune
Oppdatert oversikt nasjonale reglar i koronatida
Heim
16. april 2020 Valle kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VALLE

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL