Ulvik
Ulvik kino - Avlyst filmframsyning søndag 25.sept.
Det vert ikkje vist film på Ulvik kino sundag 25.sept. då vi fekk stopp i ventilasjonsanlegg sist helg. Vi ventar på nye deler for å få anlegget reparert. Søndag 4.oktober reknar vi med dette skal vera i orden igjen. Då viser vi Knutsen og Ludviksen 2 og Collini Case.
fredag 11:18 Ulvik kommune
Framlegg til kommunal planstrategi 2020 -2023
Formannskapet gjorde på møte den 23. september vedtak om å leggja framlegg til kommunal planstrategi for Ulvik herad 2020-2023 ut til offentleg gjennomsyn. Framlegget til planstrategi vil ligge ute til 23.oktober, og vert lagt fram for vedtak i formannskap og heradstyre i desember.
torsdag 13:21 Ulvik kommune
Ras Ossete
Ulvik Turlag melder om nye ras i den brattaste oppstigninga til Ossete, og tilrår difor ikkje ferdsel i området. Ein kan/bør heller ikkje gå til Hallingskeid. Stien er elles open og trygg å gå til Osaflorane, og vidare til starten av sherpatrappane.
torsdag 11:27 Ulvik kommune
Lån og tilskot til etablering i eigen bustad og tilskot til tilpassing av bustad
Ulvik herad har startlånsmidlar tilgjengeleg for vidare utlån. Heradet har og litt tilskotsmidlar. Har du varige problem med å få kjøpt eigen bustad, kan det vere aktuelt å søkje om startlån og tilskot til etablering. Har du ein bustad som treng tilpassast for at du...
mandag 21. september Ulvik kommune
Kunstnarbustad i Berlin 2021. Søknadsfrist 12.okt.
No kan du søkja om opphald i Hardanger Berlin husværet 2021 For informasjonLes her
mandag 21. september Ulvik kommune
Ulvik kino - søndag 20.sept.
Vi viser to filmar komande sundag. Billettsalg kun på nett til maks 50 personar Kl. 17.00 - Alva og regnbuedragenBillett Kl 20.00 - Dianas bryllupBillett
fredag 18. september Ulvik kommune
Opprydding av gamal piggtråd
Bondelaget, Indre Hordaland Miljøverk (IHM), Ulvik herad og Eidfjord kommune hargått saman om eit prosjekt for åfjerna mest mogleg piggtråd i Eidfjord og Ulvik.
torsdag 17. september Ulvik kommune
Ledig vikariat som ergoterapeut, Søknadsfrist 1. oktober
Ulvik herad har ledig vikariat som ergoterapeut inntil 100% stilling frå snarast. Dette er ei utfordrande og interessant stilling der ein verkeleg får nytta si kompetanse som ergoterapeut.
torsdag 17. september Ulvik kommune
VESTLAND

Brannvernveka 2020
I år har me dessverre ikkje moglegheit til å ha open brannstasjon. Men laurdag 19. september kl. 11.00 sender Brannbamsen Bjørnis live frå brannstasjonar rundt om i heile landet! Sendinga kan du sjå direkte på Facebook eller på Bjørnis sin YouTube kanal. Vert du...
tirsdag 15. september Ulvik kommune
Influensavaksinering sesongen 2020/2021
Det er tid for influensavaksinasjon! Kommunelegekontoret får vaksinane i hus om lag 15.oktober. Det er tid for influensavaksinasjon! Kommunelegekontoret får vaksinane i hus om lag 15.oktober.
mandag 14. september Ulvik kommune
Ulvik kino 13.sept. - Kinoframsyning avlyst.
Grunna tekniske problem, vert framsyninga utsett til søndag 20.sept.
fredag 11. september Ulvik kommune
Fv 5374 Osavegen mellom Ulvik og Osa
Slik det ser ut framover, vil det verte arbeid med rotasjon annakvar veke frå onsdag til onsdag. Arbeidet startar opp i dag, 16.09, og dei vil då jobbe t.o.m. tysdag 22.09. Deretter vil vegen vere ope ei uke fram.
onsdag 9. september Ulvik kommune
Hærverk i Tymbernesvegen
Hardanger energi melder om at det endå ein gong er gjort hærverk på gatelysmastar i Tymbernesvegen. Dei som driv med dette utset både seg sjølve og andre for fare, og det kan i yste konsekvens vere livsfarleg. Ulvik herad vil difor minne om at gatelysa er der for at me skal ferdast...
mandag 7. september Ulvik kommune
Osafjellsvegen er no open til Langavatn.
Rydde- og sikringsarbeida etter raset på Osafjellsvegen er no ferdig, og vegen vert opna i dag, fredag 4.september kl.12:00. Entreprenør driv framleis med snørydding og anna arbeid i området, så vis omsyn ved passering. Ulvik herad ønskjer alle skitt fiske og god jakt!
fredag 4. september Ulvik kommune
Ulvik kino søndag 6.sept. kl.19.00 - 9 år
David Copperfields personlige historieset ein frisk, morosam og sjarmerande vri på Charles Dicken sin klassikar, og viser at enkelte historiar er tidlause. Billettsal kun på nett
torsdag 3. september Ulvik kommune
Pulsen på utviklingsprosjektet for Nav og kommunane i region Voss og Hardanger
tirsdag 1. september Ulvik kommune
Opning av fleirbrukshallen
Hallen opnar for trening att, tysdag 08.09.2020. Sjå vedlagte korona-reglar for bruken av hallen.
mandag 31. august Ulvik kommune
Kunngjering av Forskrift om bruk av og orden i hamner og farvatn, Ulvik herad, Vestland fylke
Formannskap 053/20:
fredag 28. august Ulvik kommune
Ulvik kino søndag 30.aug. kl.20.00 - Tenet
fredag 28. august Ulvik kommune
Spørsmål til alle som driv næring i Ulvik. Erfaringar knytt til koronapandemien.
Heradet ynskjer svar på tre spørsmål frå alle som driv næring i Ulvik. Dette gjeld erfaringar knytt til koronapandemien. Frist 1.september Her finn du spørjeskjemaet . Alle svar er anonyme.
tirsdag 25. august Ulvik kommune
Mobbeombodet i Vestland
Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen.
torsdag 20. august Ulvik kommune
Ulvik kino søndag 23.aug. - Tottori!
Vi startar opp at filmvisning komande søndag. Det vert kun billettsal på nett til maks 50 personar. Kjøp billett her
torsdag 20. august Ulvik kommune
Gratis mentorteneste til lokalmatprodusentar
Er du lokalmatprodusent? Innovasjon Norge tilbyr innovative produsentar av lokal mat og drikke inntil 10 gratis mentortimar for å bidra til å løyse problem, tenkje nytt og leggje ein revidert strategi. Du vil kunne få ein mentor som bidreg til kontroll på likviditet, hjelp til...
onsdag 19. august Ulvik kommune
Vel møtt til skulestart 17. august 2020
Håpar alle har hatt ein frisk og fin sommarferie. Lærarane er i full sving med å førebu ein trygg og god skulestart for elevane.
torsdag 13. august Ulvik kommune
Til besøkjande på Omsorgstunet
Kjære besøkjande. Vi er glad for at de kjem på besøk på omsorgstunet! Det er likevel nokre reglar de lyt forholde dykk til:
torsdag 6. august Ulvik kommune
Koronatilskot: Ny tilskotsordning for reiselivsnæringa
Regjeringa har etablert ei ny tilskotsordning på 250 millionar kroner for reiselivsnæringa. Tilskotet kan søkjast på frå 15. august til 15. september 2020. Du må kunne dokumentere omsetningssvikt for å søkje.
onsdag 5. august Ulvik kommune
Ledig stilling som rettleiar NAV Ulvik
NAV Ulvik har ledig 100% stiling som rettleiar. Det er ynskjeleg med snarleg tilsetjing. Stillinga er eit vikariat fram til 1. november 2021 med mogelegheit for fast tilsetjing. Søknadsfrist 16.08.2020 Les meir om stillinga og søk her.
tirsdag 4. august Ulvik kommune
Status på Osafjellsvegen
Teknisk eining har saman med rep. frå Statkraft og entreprenør vore å synfart raset på Osafjellsvegen, og konstatert at det må gjerast omfattande arbeid i området før vegen eventuelt kan opnast igjen. Det skal gjennomførast ny synfaring i veke 33, der ekspertise...
torsdag 30. juli Ulvik kommune
Vegstenging- Byrsevegen tysdag 4.8.20
Grunna byggearbeid vert Byrsevegen stengd på tysdag 4.8.20 frå kl. 9:00 i cirka to timar. Kontaktperson ved spørsmål er Nils G. Øydvin tlf.: 97185452
onsdag 29. juli Ulvik kommune
Ny krisepakke for frivilligheita 
Einny koronakrisepakke for frivillige lag ogorganisasjonarer klar. Formålet med ordningaer å kompensere frivilligeorganisasjonarsom harbetydelegeinntektstapfråarrangement eller annaspesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten isambandmed COVID-19-utbrotet.
tirsdag 21. juli Ulvik kommune
Vass-, kloakk- og septikkavgift 2020
Grunna uføresette høve i vår, vart ikkje vedteken avgiftsauke for 2020 teke med i faktureringa for 1. termin. Fakturert med forfall 30.04. Den samla auken for 2020 vil verta fordelt på dei to siste terminane, forfall ca. 30.08. og 30.12.
mandag 20. juli Ulvik kommune
Tilsetjing av Vera Iversen som kommunalsjef/einingsleiar for Plan, teknikk og eigedom
Ulvik herad har no tilsett Vera Iversen (52 år) som kommunalsjef/einingsleiar for Plan, teknikk og eigedom. Vera Iversen kjem frå stillinga som teknisk sjef i Nordkapp kommune,der ho har jobba i 3 år.
mandag 13. juli Ulvik kommune
Ulvik kino - Knerten og sjøormen
fredag 3. juli Ulvik kommune
VESTLAND

Status for lokalt CWD arbeid i Nordfjella kommunane 2 kvartal 2020
Siste kvartal har CWD arbeidet som alt anna vore råka av Covid-19. Mykje av det som var planlagt har vorte avlyst eller utsett. Nokre møter har vorte avheldne digitalt, noko som har fungert greitt.
fredag 3. juli Ulvik kommune
Tilskot til beitenæringa i Nordfjella
Beitelaga i Nordfjella kan søkje om ekstra tilskot til tiltak mot skrantesykje.
fredag 3. juli Ulvik kommune
Mona Haugland Hellesnes vert ny nærings- og reiselivssjef i Ulvik
Ulvik herad har tilsett Mona Haugland Hellesnes som nærings- og reiselivssjef i Ulvik. Mona tek til i jobben 1. oktober.
onsdag 1. juli Ulvik kommune
Ledige stillingar som brannkonstabel
Det er ei ledig deltidsstilling i Ulvik brannvern 2 % stilling fast. (Merk saksnr 20/333) Det er ei stilling som vikariat i deltidsstilling 2% fram til 30.04.2021. (Merk saksnr. 20/334) Søknadsfrist: 15.07.2020
mandag 29. juni Ulvik kommune
Ulvik kyrkje, kunngjering: Endring vedtekter til gravplassene i Ulvik herad.
Kunngjering: Endring vedtekter til gravplassane i Ulvik Herad. Festetida for gravstad frå 10 til 5 år. Vedtektene kan du lesa her
mandag 29. juni Ulvik kommune
Fv 5374 Osavegen mellom Ulvik og Osa
Vegen er stengt grunna vedlikehaldsarbeid. Gjeld frå 31.08.20 - 30.11.20 Opningstidene kan verta endra etter kvart som prosjektet skrir fram, så sjekk alltid på 175.no og på tlf. 175 for oppdaterte vegmeldingar.
søndag 28. juni Ulvik kommune
Til alle som driv næring i Ulvik
Finansdepartementet har i dag, 23. juni, bestemt at frist for søknad om kontantstøtte (kompensasjonsordninga) for mars, april og mai er utsett til 31. juli 2020.
tirsdag 23. juni Ulvik kommune
Utlevering av Ferramol
Det vert utlevering av Ferramol i Gili i dag, 23.06 kl. 15.00 - 18.00 Du treng ikkje ha med emballasje!
tirsdag 23. juni Ulvik kommune
Open dag på gamle Ulvik sjukeheim
Tysdag 23.06.20 kl 14.30-16.30 Vi er no nesten ferdig med å rydde på gamle sjukeheimen, og no står det att nokre møblar. I den anledning vil vi invitere bygdefolket inn for å sjå om det er noko de kan nytte. Det er ikkje sett pris på noko av møblane, betal de...
mandag 22. juni Ulvik kommune
Vatningsforbodet er oppheva
Ulvik herad opphevar no forbodet mot vatning. Me vil likevel oppmoda om at ein er litt forsiktig med bruk av vatn utandørs, særleg dei første par vekene. Vassforsyninga i Osa er g reserve i Ulvik og dei neste par vekene vil vegen til Osa vera stengd.
mandag 22. juni Ulvik kommune
Forbod mot bruk av open eld i Osa – i tidsrommet 22.06.20 til 03.07.20
Grunna aukande skogbrannfare samt at vegen til Osa er stengd i tidsrommet 22.06.20-03.07.20, legg brannsjefen ned totalforbod mot open eld i Osa denne perioden. Det vert gjeve unntak for jonsokbål på forhåndsgodkjent plass, organisert av lokalt grendalag. Vedtaket er gjort med heimel i 37 i...
torsdag 18. juni Ulvik kommune
Skrantesjuke – Statusrapport 2019
Her kan du lese meir
torsdag 18. juni Ulvik kommune
Varsling om restriksjonar i vassforsyninga - ulvik vassverk
I samband med det fine veret, og ei vermelding som lover sol framover, er det viktig at drikkevatnet i springen nyttast til nettopp det; drikke. Inntak av vatn er sunt og viktig i det varme været. Vatnet skal no ikkje brukast til vask av biler, varandaer og vatning av plenar.
onsdag 17. juni Ulvik kommune
Mykje snø kan gi sein opning av Rallarvegen
Rekordmykje snø i fjellet gjer at dei høgste delane av Rallarvegen vil vere snødekte til langt utpå sommaren. Dei delane av vegen som er snøfrie, ser ut til å ha klart seg bra gjennom vinteren.
tirsdag 16. juni Ulvik kommune
Biblioteket sommarstengd
Ulvik bibliotek har stengd i heile juli! Hugs å låne bøker før sommarferien.
tirsdag 16. juni Ulvik kommune
Ekstraordinært tilskot for å oppretthalde hogstaktivitet i skogbruket 2020
Landbruks- og matdepartementet fastsette 09.6.2020 midlertidig forskrift for å oppretthalde hogstaktivitet i skogbruket 2020. Midlane til denne ordninga er foreslått i revidert nasjonalbudsjett 2020. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 19. juni 2020. Forslaget inneberer 50 millionar...
tirsdag 16. juni Ulvik kommune
Kommunalsjef/Einingsleiar for Plan, teknikk og eigedom
Ulvik herad sin tekniske sjef går over i anna stilling i heradet og me søkjer no etter ny leiar for eininga. Stillinga som kommunalsjef/einingsleiar for Plan, teknikk og eigedom er organisatorisk lagt under rådmannen og er ei 100 % fast stilling. Det ligg til stillinga å bidra til ei...
mandag 15. juni Ulvik kommune
Ras i Osa
Vegen mellom Ulvik og Osa er framleis stengt og ny vurdering vert måndag 15/6. Båtskyss vert sett opp frå måndag morgon, ruta vert som ved planlagt stengning 22. juni. Dvs. fyrste tur frå Ulvik 06:30, retur frå Osa 07:00. Sjåulvik.kommune.nofor utfyllande rutetabell. Vert og...
lørdag 13. juni Ulvik kommune
28 søkjarar til stillinga som ny nærings- og reiselivssjef i Ulvik
Det var 28 søkjarar til stillinga som ny nærings- og reiselivssjef i Ulvik innan fristen som var søndag. Her kan du sjå den offentlege søkjarlista
fredag 12. juni Ulvik kommune
Ulvik klatra 239 plassar på Kommunebarometeret
fredag 12. juni Ulvik kommune
Heradsstyremøte onsdag 23.09.2020
Kl. 12:30 i Kongressen Innkalling og sakslistefinn du her.
fredag 12. juni Ulvik kommune
Ekstra møte i formannskapet onsdag 23.09.2020
Kl. 10:00 i Kongressen Innkalling og sakslistefinn du her.
fredag 12. juni Ulvik kommune
Branntryggleik på camping
fredag 12. juni Ulvik kommune
Osa-vegen: Ope for fri ferdsel i helga 26.06 kl 15.00 - 28.06
stengt 22.juni- 3.juli
tirsdag 9. juni Ulvik kommune
Besøksrutinar Ulvik Omsorgstun til over sommaren
torsdag 4. juni Ulvik kommune
VESTLAND

Koronatilskot
Her finn du ei samleside for koronatilskot.Både for næringsbedrifter, lag og organisasjonar.
onsdag 3. juni Ulvik kommune
Gratis møte om smittevern og stønadsordningar ved koronakrisa
Gratis møte om smittevern og stønadsordningar ved koronakrisa Næringshagen i Odda, Næringshagen på Voss og Næringshagen i Hardanger inviterer næringsdrivande til møte om smittevern og stønadsordningar ved koronakrisa. Møtet er primært for...
onsdag 3. juni Ulvik kommune
Referat frå møte i Cittaslowrådet 26.05.20
No kan du lese referat frå siste møtet i Cittaslowrådet. Les referatet her
torsdag 28. mai Ulvik kommune
Biblioteket opnar måndag 25.05.20
Biblioteket opnar opp igjen kommande måndag. Ope 16.00 - 19.00
fredag 22. mai Ulvik kommune
Informasjon om Nemaslug
Nemaslug viste seg å vere vanskeleg å få tak denne våren. Difor vil heradet dela ut Ferramol, som eit alternativ. Ferramol er eit pelletert jernfosfatprodukt, som skal vera effektivt mot brunsneglar. Me kjem tilbake til dato for utdeling av Ferramol.
onsdag 20. mai Ulvik kommune
Nærings- og reiselivssjef
Ulvik herad ynskjer å styrka det lokale utviklingsarbeidet, særleg retta mot turisme og næringsliv. Me søkjer difor no etter nærings- og reiselivssjef i fast 100% stilling. Stillinga er organisatorisk lagt under rådmannen, og skal driva utviklingsarbeid i tett samarbeid mellom...
tirsdag 19. mai Ulvik kommune
Stilling ledig: barnehagelærar
Ulvik herad søkjer etter barnehagelærar i Ulvik barnehage. Det er ledig eit 100% vikariat som barnehagelærar frå og med 15.08.2020 14.08. 2021 Søknadsfrist: 10.06 2020
tirsdag 19. mai Ulvik kommune
Tenestetorget og NAV opnar att
Frå og med tysdag 19.mai opnar heradet opp att Tenestetorget og NAV-kontoret. Opetidene for Tenestetorget vert som før, frå kl 09-14 måndag-fredag. NAV er KUN tilgjengelege for førehandsavtalte møte. Drop - in er IKKJE mogleg grunna smittevernstiltak. Ta kontakt digitalt...
mandag 18. mai Ulvik kommune
Ulvik 17. mai 2020 - Filma av Vigdis Nielsen
Vigdis Nielsen har filma litt av bilkortesjen som køyrde gjennom bygda 17. mai. Sjå filmen her
mandag 18. mai Ulvik kommune
17.mai program Ulvik
tirsdag 12. mai Ulvik kommune
17.mai - Ungdomsfilmen "Bloodshot" Påmeldingsfrist fredag kl.14.00
Velkomen til gratis filmframsyning for ungdom kl.19.00 - 12 år. Hygienekrav og plassbegrensningar gjer at ein må melde seg på kinoframsyningane tilanne.marit.lekve@ulvik.kommune.no Vi har plass til 50 personar Filmomtale
tirsdag 12. mai Ulvik kommune
17.mai - Familiefilmen "Det flyvende teppe" Påmeldingsfrist fredag kl.14.00
Velkomen til gratis filmframsyning kl.12.30 og kl.14.30 Vi ønskjer å fylle kinosalen kl.12.30 med 50 personar, før vi fyller framsyning kl.14.30. Hygienekrav og plassbegrensningar gjer at ein må melde seg på kinoframsyningane til anne.marit.lekve@ulvik.kommune.no. Små born...
tirsdag 12. mai Ulvik kommune
Koronavirus - oppdatert informasjon
Her finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om Koronavirus
søndag 15. mars Ulvik kommune
NAV kontoret er stengt for publikum
Som eit førebyggjande tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset vert kontoret stengt frå Fredag 13. mars 2020 og inntil vidare Dersom du treng tenester frå NAV, kontaktar du oss slik: På internett, nav.no ope heile døgeret. Der kan du: Sjekke utbetalingar ...
fredag 13. mars Ulvik kommune
Korona-situasjonen – Ulvik herad informerer, oppd. 13.3 kl. 12:
I tråd med pressemelding frå Regjeringa 12.mars kl 14 informerer Ulvik herad med dette om fylgjande tiltak og råd til våre innbyggjarar og andre som oppheld seg i heradet:
fredag 13. mars Ulvik kommune
AVLYST! Informasjon- og innspelsmøte kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet tysdag 17.mars
For å hindre spreiing av Corona virus vert Innspelsmøte vedk. kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet tysdag 17.mars avlyst. Ein vil koma tilbake med meir informasjon etter kvart som situasjonen venteleg har betra seg.
fredag 13. mars Ulvik kommune
Råd frå Helsedirektoratet: Unngå fritidsreiser
Ulvik herad ber om at våre innbyggjarar ikkje reiser til hytte/feriebustad i den perioden nasjonen Norge og resten av verda står oppe i no. Dette gjeld reiser til alle hytte- og fritidsområder og større vinterdestinasjonar, som ofte har svært avgrensa helseteneste. Me viser elles til...
fredag 13. mars Ulvik kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULVIK

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL