Ullensvang
Utlysing av stilling: Næringssjef
Utlysingstekst (1044843)_næringssjefLast ned Det vert ledig stilling som næringssjef 01.01.20. Tiltreding kan likevel skje tidlegare. Stillinga er plassert i sektor Kultur, næring og samfunn, med kommunalsjef Reidar Isdal som næraste overordna. Kontorstad Odda. Ansvar: gi råd til...
onsdag 12:40 Ullensvang kommune
Promillekjørte i 105 km/t og ble kritisk skadet: – Alt var hvitt etter kollisjonen
Den unge sjåføren tilsto «det han kan huske».
tirsdag 14. mai $ Bergens Tidende
R – Rådmann og kommunalsjef
Ole-Jørgen Jondahl Prosjektleiar/rådmann Ullensvang kommune Telefon: 975 58 471 Magnus Steigedal Assisterande rådmann Ullensvang kommune Telefon: 93 64 44 42 Anne Tove S. Teigenes Økonomi Ullensvang kommune Telefon:  Eivind Gregersen HR Ullensvang kommune ...
onsdag 8. mai Ullensvang kommune
Månadsbrev prosjektleiar april 2019
Kva har skjedd denne månaden i prosjektet? Prosjektleiar: Møte i Arbeidsutvalet; ordførarane Deltaking på nettverksamling KS Vest Hydrogensymposium 2019 PSU 23.april Fellestenester / Sektornivå: Innplasseringar Organisering stab/støtte, nytt møte for tilsette i...
torsdag 2. mai Ullensvang kommune
Listeforslag til Ullensvang kommune ved kommune- og fylkestingsvalet 2019
Her finn du oversikt over kva parti som har levert liste. Frist for å levere lister var 1. april kl. 12:00. Listene er ikkje endelege, i den forstand at dei skal gjennom lovbestemd høyrings- og behandlingsprosess. Listeframlegg: Kommunestyrevalet 2019 i Ullensvang kommune 9 parti har levert liste...
fredag 12. april Ullensvang kommune
Syngjande kommune
Korkafé på Hauso samfunnshus onsdag 24. april
torsdag 11. april Ullensvang kommune
Innplassering i stillingar
Omstillingsutvalet har no handsama ei rekke innplasseringar. Prosjektleiar har med grunnlag i innstilling frå omstillingsutvalet innplassert: Stillingstittel % Namn Rådmann 100% Ole-Jørgen Jondahl Stab – støtte     Ass. rådmann 100% Magnus...
fredag 5. april Ullensvang kommune
Nytt frå Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd
Det var møte i partsamansett utval og kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang 03.04.19: Protokoll frå møte i Kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang 03.04.19 Protokoll frå møte i Partsamansett utval for Ullensvang 03.04.19
fredag 5. april Ullensvang kommune
HORDALAND

Nyhende februar
Månadsbrev prosjektleiar februar 2019 Prosjektleiar: Gjennomført drøftingsmøte 6 med dei tillitsvalde og vernetenesta; Organisasjonskart – sjå her Leiarsamling 18.februar; alle leiarar Jondal, Odda og Ullensvang Møte i Arbeidsutvalet; ordførarane Deltaking...
fredag 15. mars Ullensvang kommune
Om organisering av legetenesta
Legetenesta vert eigen teneste med eigen verksemdsleiar, og kommunelegefunksjonen vert plassert i stab hjå kommunalsjef. Til kommunelegefunksjonen er det 120 % stilling til disposisjon. Med bakgrunn i dette startar ein opp med kartleggingssamtalar for innplassering i stillingane. Når det gjeld...
tirsdag 12. mars Ullensvang kommune
Nytt frå kyrkjeleg fellesnemnd
Kyrkjeleg fellesnemnd hadde ekstraordinært møte 29.01.19 med m.a. handsaming av kyrkjeverjestillinga. Partsamansett utval og kyrkjeleg fellesnemnd hadde møte 12.02.19. Her kan du lese protokollane: Protokoll frå ekstaordinært møte i Kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang...
onsdag 13. februar Ullensvang kommune
Kva skjer kultur?
tirsdag 5. februar Ullensvang kommune
Månadsbrev prosjektleiar januar 2019
Kva har skjedd denne månaden i prosjektet? Prosjektleiar Gjennomført drøftingsmøte 5 med dei tillitsvalde og vernetenesta; administrativ organisering verksemdsnivå, særavtalar/lokale avtalar, løn- og arbeidsvilkår kommunalsjefar og...
fredag 1. februar Ullensvang kommune
Administrativ organisering verksemdsnivå
Arbeidet med endeleg administrativ organisering er no etter prosess med dei hovudtillitsvalde, hovudarbeidsgruppene, og den nye leiargruppa i sluttfasen. Største del av organiseringa er landa, men noko arbeid med organisering av legetenesta er framleis under arbeid. Følgjande prinsipp ligg til grunn:...
fredag 1. februar Ullensvang kommune
Manntal
Får å kunna stemma må du ha stemmerett og stå innført i ein kommune sitt manntal. Manntalet er ei liste over personar med stemmerett i kommunen. § 2-4.I hvilke kommuner velgerne skal manntallsføres Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) Er...
torsdag 31. januar Ullensvang kommune
Valkort og legitimasjon
Alle veljarar får tilsendt valkort i posten. Valkorta vert sendt ut til veljarane i månadsskiftet juli-august 2019. På valkortet finn du informasjon om kor ditt næraste vallokale er, og opningstider på valdagen. Du kan velja sjølv kva vallokale i kommuen du vil stemma i. Det...
torsdag 31. januar Ullensvang kommune
Valstyret
Valstyret er ansvarleg for førebuing og gjennomføring av stortingsval og kommunestyre- og fylkestingsval. I fylgje valglova § 4-1 skal det i kvar kommune vera eit valstyre som vert valt av kommunestyret. I Ullensvang kommune er valstyret valt av fellesnemnda for Ullensvang kommune og...
torsdag 31. januar Ullensvang kommune
Kontaktinformasjon val
Har du spørsmål til valstyret? Solfrid Borge LEIAR AV VALSTYRET Tlf: 952 43 044 E-post: solfrid.borge@ullensvang.kommune.no Har du spørsmål knytt til den praktiske gjennomføringa av valet? Turid Nå LEIAR FOR VAL I ULLENSVANG KOMMUNE Tlf: 901 06 416 E-post:...
torsdag 31. januar Ullensvang kommune
Skal de stilla liste til kommunevalet 2019?
Alle parti og grupper som ynskjer å stilla til val, må levera listeforslag til valstyret i kommunen dei ynskjer å stille til val i. Frist for å levera listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. Listeforslaget må ha kome fram til kommunen, det er ikkje nok at brevet med listeforslaget er...
torsdag 31. januar Ullensvang kommune
Me lagar ny visjon for Ullensvang kommune – røyst på din favoritt
Dei siste to vekene har me reist rundt i den nye kommunen vår og samla visjonsforslag frå dokke innbyggjarar. Me har besøkt samtlege skulegrender i kommunen og  fått inn over 60 gode visjonsforslag. Dessverre må me stå igjen med kun eit.  Me ynskje derfor nok eingong...
17. desember 2018 Ullensvang kommune
Ullent i Ullensvang
Alt eg ønskjer meg til jul er ein kommune utan visjonar.
11. desember 2018 $ Bergens Tidende
Oppdatert: Styringsdokument og prosjektplan versjon 5
Prosjektplan skal gje føringar og retning for prosjektarbeidet fram mot etableringa av nye Ullensvang kommune 2020. PSU og fellesnemnda har handsama saka om prosjektplan tidlegare og fellesnemnda har fatta vedtak om tidlegare versjonar av prosjektplanen, sist i sak...
5. desember 2018 Ullensvang kommune
Nytt frå Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd
Det var møte i partsamansett utval og kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang 29.11.18: Protokoll frå møte i partsamasett utval 291118 Protokoll frå møte i Kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang 291118
3. desember 2018 Ullensvang kommune
Rådmannen si leiargruppe er no klar
Kommunalsjefar er no tilsett etter prosess jf. Omstillingsavtalen.   Prosessen har vore gjennomført etter følgjande punkt: Kartleggingssamtale Testing + testintervju med rapport på kvar kandidat, Mercuri Urval ansvarleg Drøfting i og innstilling frå omstillingsutvalet med...
23. november 2018 Ullensvang kommune
Rapport “Norsk kulturindeks – resultat frå nye Ullensvang kommune”
I arbeidet på kulturfeltet for Ullensvang kommune har me fått utarbeidd ein rapporten «Norsk kulturindeks – Resultater nye Ullensvang kommune» frå Telemarksforsking.   Rapporten gjev eit bilete av korleis kulturfeltet kan verta i Ullensvang kommune. Telemarksforsking har...
19. november 2018 Ullensvang kommune
Visjonsverkstad – Ny visjon for Ullensvang kommune
I samband med kommunesamanslåinga og utarbeiding av ein ny felles kommuneplan treng me i Ullensvang kommune ein overordna visjon. Ein visjon er noko me som politikarar og administrasjon alltid skal måla oss mot når me utformar framtidige mål og strategiar i den nye kommunen. ...
16. november 2018 Ullensvang kommune
Budsjettkonferanse
1. og 2. november var det felles samling for Jondal kommunestyre, Odda kommunestyre og Ullensvang heradsstyre – Budsjettkonferanse. Administrasjon, hovudverneombod og hovudtillitsvalde var også invitert med. Fyrste dag var det sett av god tid til at kvar kommune fekk presentere sine budsjettforslag for...
6. november 2018 Ullensvang kommune
P – personvernombod
  Cato Underhaug Personveronombod
29. oktober 2018 Ullensvang kommune
Beredskapsplan vassforsyning Ullensvang kommune
Dei tre kommunane Odda, Ullensvang og Jondal har starta arbeidet med å revidera beredskapsplanane sine for vassforsyning til eit samla dokument som skal gjelde for den nye kommunen frå 01.01.2020. Arbeidet blir organisert med ei breitt samansett styringsgruppe med fagpersonar og tilsynsmynde og...
27. september 2018 Ullensvang kommune
Offentleg ettersyn, Planprogram – Kommuneplan for Ullensvang kommune
I samband med kommunesamanslåinga har Fellesnemnda for Ullensvang kommune bestemt at vi skal starte arbeidet med ein ny felles kommuneplan. I den samanheng er det no utarbeida eit planprogram, som er eit førebuande dokument for kommuneplanarbeidet. Planprogrammet skal sei noko om...
26. september 2018 Ullensvang kommune
Bustadseminar
Torsdag 20. september gjekk felles Bustadseminar for dei tre kommunane Jondal, Odda og Ullensvang av stabelen. Seminaret var delt i to der føremiddagen var retta mot tilsette i kommunane, administrasjon og politikarar. Del to, ettermiddagen, var open for alle innbyggjarar i dei...
21. september 2018 Ullensvang kommune
Me er i gang med fase 3
Måndag 17. september var det samling for administrative arbeidsgrupper; hovudarbeidsgrupper og undergrupper. Før sommarferien vart fase 2 avslutta, så dette var ei samling for å sparke igang fase 3.   Prosjektleiar Ole-Jørgen Jondahl innleia samlinga men ein rask...
19. september 2018 Ullensvang kommune
Felles møte for råd for funksjonshemma i Odda og Ullensvang, og Jondal felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
Måndag 31. august var det felles møte i Odda kommunestyresal for Råd for funksjonshemma i Odda og Ullensvang, og Jondal sitt felles Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne.   Samling for dei tre råda i Odda kommunestyresal. Foto: Torbjørn Reisæter...
12. september 2018 Ullensvang kommune
HORDALAND

Her settes bompengene ned
Ja, du leste rett: Denne tunnelen skal faktisk bli mye billigere å kjøre gjennom.
9. september 2018 $ Bergens Tidende
Digitalt rettleiingstilbod for innbyggjarane i Ullensvang kommune
Ullensvang kommune har gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fått tilskot til å opprette eit rettleiingstilbod for innbyggarar som treng å betre sin digital kompetanse.   Frivilligsentralane Odda har utarbeida ei kursrekke i samråd med Jondal og Ullensvang...
6. september 2018 Ullensvang kommune
Protokollar frå kyrkjeleg fellesnemnd
Kyrkjeleg fellesnemnd og partsamanesett utval hadde møte 28.08.18 og handsama her mellom anna prosess for kyrkjeverjestillinga og strategi ved ledige stillingar i fellesråda. Her kan du lesa protokollane: Protokoll PSU signert Protokoll frå møte i Kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang 280818
30. august 2018 Ullensvang kommune
Tilsetjing av HR – prosjektstilling
I starten av juli vart det lyst ut prosjektstilling HR for samanslåinga av Ullensvang kommune. Dette er ei spennande og sentral stilling i samanslåingsprosjektet. Stillinga inngår i den nye kommunen, då plassert i rådmann si leiargruppe. Eivind Gregersen har fått tilbod om...
29. august 2018 Ullensvang kommune
Felles rådmann i Odda og Ullensvang
Onsdag 22. august var det ekstraordinært kommunestyremøte i Odda. Sak til handsaming var ivaretaking av rådmannsfunksjonen i Odda no når rådmann Ole-Jørgen Jondahl går over i stilling som prosjektleiar/rådmann for Ullensvang kommune.   Ekstraordinært...
29. august 2018 Ullensvang kommune
Personvernombod for dei tre kommunane
Cato Underhaug er tilsett som personvernombod for dei tre kommunane og startar opp i stillinga 3. september.   Kven er så Cato Underhaug? Cato Underhaug – nytilsett Personvernombod for dei tre kommunane. Eg reknar meg som Jondøling sjølv om målføre ikkje kan...
27. august 2018 Ullensvang kommune
Bustadseminar
Jondal, Odda og Ullensvang samarbeider om eit felles Bustadseminar i Odda torsdag 20. september. Seminaret er delt i to der føremiddagen er retta mot tilsette i kommunane, administrasjon og politikarar. Del to,  ettermiddagen, er open for alle innbyggjarane i dei tre...
22. august 2018 Ullensvang kommune
Prosjektleiar/rådmann – faste kontordagar i Jondal, Odda og Ullensvang
Ole-Jørgen Jondahl er tilsett i stillinga som prosjektleiar/rådmann for skipinga av Ullensvang kommune og starta opp i stillinga 1. august.   Prosjektleiar/rådmann startar opp med kontordag i Jondal og Kinsarvik frå og med veke 33: Heradshuset i Kinsarvik tysdag Kommunehuset i...
8. august 2018 Ullensvang kommune
Tropisk på Ulriken i natt: - Det er litt kuriøst
Temperaturen på Ulriken var aldri under 20 grader i natt.
28. juli 2018 $ Bergens Tidende
Legevakten i Odda får stryk av fylkesmannen
Legevakten i Odda blir drevet med så høy risiko for svikt at det har konsekvenser for pasientsikkerheten, fastslår fylkeslegen.
24. juli 2018 $ Bergens Tidende
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
1. juli 2018 $ Bergens Tidende
Sommarsamling
Onsdag 27. juni var det samling for administrative arbeidsgrupper; hovedarbeidsgrupper og undergrupper. Det var mange invitert til samling, men på grunn av ferieavvikling og sein innkalling vart det til slutt 60 stykk som deltok.   Engasjerande gruppearbeid. MEN dei som møtte på samling fekk...
28. juni 2018 Ullensvang kommune
Maten står ikke i stil med resten av hotellet
Hotel Ullensvang er et fantastisk sted å være. Helt til du blir sulten.
28. juni 2018 $ Bergens Tidende
Møte Næring og samfunn, Ullensvang Næringsforum og SMB Hardanger
Fredag 22.juni møtte arbeidsgruppa Næring og samfunn, Ullensvang næringsforum og SMB Hardanger fylkesdirektør regional utvikling Bård Sandal HFK.   Hovudtema var organisering av næringsarbeid i den nye kommunen. Dialog og meiningsbryting kring viktige tema for...
26. juni 2018 Ullensvang kommune
Siste nytt frå Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd
Stabane i dei tre kyrkjelege fellesrådsområda møttest til fyrste felles stabsdag på Utne 29. mai 2018. Her vart det fokus på å bli kjent med kvarandre, med eige fagområde slik det ser ut ulike stader – og med sjølve samanslåingsprosjektet. Invitasjon...
5. juni 2018 Ullensvang kommune
Overordna Digitaliseringsstrategi for Ullensvang kommune
Målsettinga med samanslåinga av kommunane Jondal, Odda og Ullensvang er; Å sakpa ein ny, livskraftig og attraktive kommune i Hardanger. Intensjonen med ein eigen digitaliseringsstrategi er å sikra at Ullensvang kommune får ein overordna strategisk plan for digitalisering som vil...
4. juni 2018 Ullensvang kommune
Pressemelding frå Ullensvang Amatørkulturråd
Ullensvang Amatørkulturråd ble stiftet i Jondal 14. mai 2018. Rådet tar sikte på å bli en sentral aktør overfor politikere i de tre kommunene Jondal, Odda og Ullensvang og senere i Ullensvang kommune, og vil arbeide for å bistå og å styrke amatørkulturen...
29. mai 2018 Ullensvang kommune
Fellesnemnda for Ullensvang kommune har tilsett Ole-Jørgen Jondahl som prosjektleiar/rådmann
Ole-Jørgen Jondahl vart tilsett i stillinga som prosjektleiar/rådmann for skipinga av Ullensvang kommune. Tilsetjinga vart gjort i fellesnemndsmøte 22. mai i Kinsarvik. Vedtaket om tilsetjing vart gjort samrøystes. Jondahl skal byrja i stillinga 1. august. Innstilling til Fellesnemnda i...
23. mai 2018 Ullensvang kommune
Innstilling til Fellesnemnda i tilsetjingssak prosjektleiar/rådmann
Tilsetjingsutvalet for Ullensvang kommune har laga innstilling til Fellesnemnda i tilsetjingssak prosjektleiar/rådmann for den nye kommunen.   Ole-Jørgen Jondahl vert innstilt til stillinga som prosjektleiar/rådmann for skipinga av Ullensvang kommune. Møtet i tilsetjingsutvalet fann...
14. mai 2018 Ullensvang kommune
Omstillingsavtale
Omstillingsavtala skal vera med på å sikre at alle tilsette i dei tre kommunane beheld jobben, og at det sikrar ein god prosess for dei som vil få endring i arbeidsoppgåver og/eller nytt arbeidsstad. Den skal vera med på å skape tryggleik og ro i prosessen, der fokuset skal vera...
30. april 2018 Ullensvang kommune
Møte i fellesnemnda 27.04.18
27. april var det møte i Fellesnemnda i Ullensvang kommune i kommunestyresalen i Jondal. Møteinnkalling, saksframlegg og protokoll etter møte finn du her.   Saksliste: Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane – 2018 Fastsetting av valgdag for...
30. april 2018 Ullensvang kommune
Steinras sperrer fylkesvei i Hordaland
Et stein- og jordskred fører mandag kveld til at fylkesvei 550 mellom Utne og Odda i Ullensvang er stengt.
23. april 2018 VG
P – prosjektet
Ingjerd Astad Midlertidig prosjektleiar KS konsulent Telefon: 415 62 886 Jon Larsgard Ordførar Jondal kommune Telefon: 53 66 95 02 Roald Aga Haug Ordførar Odda kommune Telefon: 975 58 400 Solfrid Borge Ordførar Ullensvang herad Telefon: 952 43 044 Reidar...
23. april 2018 Ullensvang kommune
Helse og omsorg – Fase 1
11. april 2018 Ullensvang kommune
Dialogmøte – kultur og identitet
Korleis bygge ein ny kommune? Det er heilt opp til dei som bur der. Jo – faktisk – det er akkurat slik det er. Det er innbyggarane som får den kulturen de fortener. Ved å vera aktiv skaper ein kultur i møte mellom frivillige, private og kommunen. Hovudarbeidsgruppa for...
10. april 2018 Ullensvang kommune
HORDALAND

Oppvekst og utdanning – Fase 1
Hovudgruppe Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa Olaug Værland Jondal ADM Morten Vevatne Odda ADM Inger Sekse Ullensvang ADM Leiar Terje Mikkelsen Odda TV UDF Siv Digrebrekke Jondal TV FF Silje Selvær Ullensvang TV UDF Undergrupper: Barnehage Skule PPT/logoped Vaksenopplæring (VO) ...
10. april 2018 Ullensvang kommune
Kultur og innbyggarinteraksjon – Fase 1
Hovudgruppe Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa Arnved Lund Jondal ADM Leiar Lage T. Myrberget Odda ADM Eva Wiberg Ullensvang ADM Silje Selvær Ullensvang TV UDF Truls K. Ulseth Jondal TV UDF Nina Hildal Odda TV UDF Undergrupper: Bibliotek Kulturskule Frivilligsentral Spørsmål eller...
4. april 2018 Ullensvang kommune
Fase 1 → Fase 2
Tysdag 20. mars var det samling for dei administrativ arbeidsgruppene der gjennomgang og oppsummering av Fase 1 stod på agenda, samt å sparke i gang Fase 2. Alle medlemane i hovudarbeidsgruppene og undergruppene var invitert på samlinga.   Midlertidig prosjektleiar Ingjerd Astad ynskja...
21. mars 2018 Ullensvang kommune
Kjøpte hasj og røykte på heimvegen
To menn i 20-åra har tilstått at dei hadde fleire turar til Bergen for å kjøpa hasj og marihuana. På veg heim røykte dei hasj, og sjåføren var rusa då politiet stoppa dei.
16. mars 2018 $ Haugesunds Avis
Kjøpte hasj og røykte på heimvegen
To menn i 20-åra har tilstått at dei hadde fleire turar til Bergen for å kjøpa hasj og marihuana. På veg heim røykte dei hasj, og sjåføren var rusa då politiet stoppa dei.
16. mars 2018 $ Hardanger Folkeblad
– Eg tenker at det er veldig bra
Frå hausten skal Fagskolen i Hordaland tilby toårig utdanning i lokalmat på høgskulenivå i Ulvik, med mål om å styrke miljøet som driv med produksjon av lokalmat i Hordaland.
16. mars 2018 $ Hardanger Folkeblad
Det vert fint helgevêr, men...
Meteorologen melder om fint vêr i helga, men særleg til fjells vil ein merka vinden.
15. mars 2018 $ Hardanger Folkeblad
Protokoll – Fellesnemnda 09.03.18
09.03.18 var det møte i Fellesnemnda i Ullensvang kommune i heradsstyresalen i Kinsarvik. Møtinnkalling, saksframlegg og protokoll etter møte finn du her.   Saksliste: Hildegunn Espe (Senterpartiet) argumenterte for brukarane i fokus. Fråsegn om kommunane sine budsjett og...
15. mars 2018 Ullensvang kommune
Rådmannen føreslår to millionar til tiltak på Hauso
Rådmannen føreslår å kle inn asbest for å redusera risiko ved Hauso skule.
14. mars 2018 $ Hardanger Folkeblad
Traktorpiker i arbeid
– Det må jo sies at det er kjekt å kunne være litt feminin i et mannsdominert miljø. Dessuten frisker det opp med farger, sier Eva Aga Baas, fruktbonde og «traktorpike».
14. mars 2018 $ Hardanger Folkeblad
Nye Ullensvang Høgre stifta
5. mars 2018 vart Nye Ullensvang Høgre stifta og Erlend Nævdal Bolstad vart vald som partiet sin fyrste leiar.   Frå Venstre: John Opdal, Anna Maria Kråkevik, Tørres Mæland, Erlend Nævdal Bolstad (leiar), Elin Eide(nestleiar), Geir Midtun (nestleiar) og...
13. mars 2018 Ullensvang kommune
Må riva tak, veggar og golv i ungdomshuset Krossvoll etter vasslekkasje
Ein takstmann har undersøkt ungdomshuset på Lofthus etter vasslekkasjen førre helg.
9. mars 2018 $ Hardanger Folkeblad
#metoo i kommunane: – Dersom det hadde vore noko, trur eg at ein hadde høyrt om det
#metoo-kampanjen har ikkje ført til varsling av saker som omhandlar seksuell trakassering i nokre av kommunane i Indre Hardanger.
8. mars 2018 $ Hardanger Folkeblad
– Dei har tatt så feil at det har gått ut over stamma
Det er under 15 år sidan reinen på Hardangervidda vart freda etter feilteljing. Lokale jegerar er kritiske til at ein på ny har basert seg på feil tal slik at stamma har vorte redusert.
7. mars 2018 $ Hardanger Folkeblad
Bokbåten Epos legg til kai
Tysdag startar bokbåten sin vårtur i Hordaland.
6. mars 2018 Hardanger Folkeblad
- Ingen er heilt nøytrale, det må eventuelt vera dei som ikkje jaktar
Vêret, storleiken på villreinstamma og kven korridorane fungerer for vart diskutert då Fellesstyret inviterte til jegerkafe.
5. mars 2018 $ Hardanger Folkeblad
Prisras på bussreiser frå august
Frå 1. august vert kommunane Odda, Ullensvang, Eidfjord, Jondal, Etne og deler av Kvinnherad éi takstsone. Innanfor sona vil ein vaksenbillett kosta 37 kroner.
5. mars 2018 $ Hardanger Folkeblad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULLENSVANG

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL