Ullensvang
Trea stod fulle med aromaeple på Ystanes i Ullensvang. Så kom uvêret.
180 epletre blåste over ende i Hardanger. Trea stod fulle med aromaeple på Ystanes i Ullensvang. Så kom uvêret.
søndag 14:37 $ Bergens Tidende
Kva skjer kultur?
Kulturprogram_haust-2019_1Last ned Kulturprogram_haust-2019_2Last ned
fredag 19:09 Ullensvang kommune
Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå for Hordaland (NVE)
NVE har sendt oransje farevarsel om jord- og flaumskred for midtre og indre delar av Sogn og Fjordane og Hordaland. Varselet gjeld frå laurdag ettermiddag og fram til måndag morgon.  For meir informasjon, sjå her.
fredag 18:30 Ullensvang kommune
Protokoll frå Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd
Det var møte i Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd 10.09.19. Protokollane kan lesast her: Protokoll-frå-møte-i-Kyrkjeleg-fellesnemnd-for-Ullensvang-100919Last ned Protokoll-frå-møte-i-Partsamansett-utval-for-Ullensvang-100919Last ned
fredag 11:33 Ullensvang kommune
Valoppgjør for Ullensvang
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2019 Valgte_representanter_257_2019-09-11Last ned Valprotokoll for valstyret i Ullensvang kommune – Kommunestyrevalet 2019 (L)(1062262)Last ned
onsdag 15:10 Ullensvang kommune
26-åring kan bli første ordfører i Alver
26 år gamle Sara Sekkingstad (Sp) seiler opp som første ordfører i Alver. I flere nye kommuner er det dragkamp om makten.
tirsdag 10. september $ Bergens Tidende
Ledig stilling som oppmålingsingeniør
Saksnr. 19/910-2019012908 2019012908 Oppmålingsingeniør-1Last ned Ledig stilling som oppmålingsingeniør For å styrkje utviklinga av den nye kommunen ynskjer me å tilsetja ein dyktig oppmålingsingeniør i 100% fast stilling. Arbeidsoppgåver Stillinga...
mandag 9. september Ullensvang kommune
Ledig stilling som geodataansvarleg
Saksnr. 19/908-2019012906 2019012906 GeodataansvarligLast ned Ledig stilling som geodataansvarleg For å styrkje utviklinga av den nye kommunen ynskjer me å tilsetja ein drivande og engasjert geodataansvarleg i 100% fast stilling. Arbeidsoppgåver Stillinga ligg til avdeling for byggesak...
mandag 9. september Ullensvang kommune
HORDALAND

Førehandsstemming i ullensvang kommune i veke 36
Stemmestad Måndag 2/9 Tysdag 3/9 Onsdag 4/9 Torsdag 5/9 Fredag 6/9 Odda bibliotek 10:00 – 15:00 10:00 – 16:00 10:00 – 20:00 10:00 – 16:00 10:00 – 14:00 Heradshuset i Kinsarvik 09:00 – 14:30 09:00 – 14:30 09:00 – 14:30 09:00 – 14:30 09:00 –...
mandag 2. september Ullensvang kommune
Månadsbrev prosjektleiar august 2019
Kva har skjedd denne månaden i prosjektet? Felles Sommarferien overstått og oppløpet er i gong. Gjennomføring av val 2019 Prosjektleiar Styringsgruppemøte dei 3 store systema; Visma, Websak, Google. Samling Kultur, næring og samfunn – 20.august. Leiarsamling...
fredag 30. august Ullensvang kommune
Val 2019 – Opningstider for stemmemottak
Kommunestyre- og fylkestingsval 2019 – vallokale og opningstider for stemmemottak i valkretsane i Ullensvang kommune er: Krets Lokale Opningstid Tyssedal Gymnastikksal i Tyssedal barneskole 10:00 – 19:00 Odda Odda bibliotek 10:00 – 20:00 Skare Gymnastikksal i Skare barneskule 10:00 –...
fredag 30. august Ullensvang kommune
Alkoholpolitiske retninglinjer for Ullensvang kommune
Gjeldande frå 01.01.2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Ullensvang kommuneLast ned Alkohollova set rammene for korleis alkoholpolitikken skal forvaltast. Innanfor desse rammene er kommunen ilagt betydeleg ansvar og fridom til å utforma sin eigen lokale alkoholpolitikk.  ...
fredag 30. august Ullensvang kommune
Ordførerkandidat fra Frp trekker seg etter varsel
Frps toppkandidat i Ullensvang er straffet for økonomisk kriminalitet fem ganger, og for vold mot samboeren, skriver NRK.
mandag 26. august $ Bergens Tidende
Hotel Ullensvang må holde vinterstengt for første gang på 50 år
– Det er uten tvil en tung avgjørelse å ta, skriver eierne i en pressemelding.
fredag 16. august $ Bergens Tidende
Politisk reglement
Politisk reglement for Ullensvang kommune var oppe som sak i Fellesnemnda 14. juni 2019. Det var sett ned ei arbeidsgruppe som arbeidd fram eit framlegg tli reglement til fellesnemnda. Framlegget har i stor grad basert seg på reglementa som dei tre kommunan har i dag, og er langt på veg ganske likt...
tirsdag 13. august Ullensvang kommune
Nytt frå Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd
Kunngjering av forskrifter – nye gravplassvedtekter frå 01.01.20 Bjørgvin bispedømeråd godkjende vedtekter for gravplassane i nye Ullensvang kommune 26.06.19. Gravplassvedtekter er å rekne som forskrift, jf. forvaltningslova § 2 bokstav c. Vedtektene skal difor verte...
tirsdag 13. august Ullensvang kommune
Eg vil ha DI meining til kommuneplan!
Kommuneplanleggar Wermund Vetrhus tar turen rundt i Ullensvang kommune i samband med utarbeiding av kommuneplanen sin samfunnsdel. Har du innspel til kommuneplaleggar? Dette er ein god sjanse til å påverka!
fredag 9. august Ullensvang kommune
Førehandsstemming i Ullensvang kommune ved Kommune- og fylkestingsvalet 2019
Valstyret i Ullensvang kommune har vedteke at kan ein førehandsstemme i perioden frå og med 12.08.19 til og med 06.09.2019 innan kl. 14:00 i fylgjande stemmelokale:  Biblioteket i Odda rådhus  Kommunehuset i Jondal  Heradshuset i Kinsarvik  I tillegg vil ein ta i mot...
mandag 5. august Ullensvang kommune
Kunngjering om utlegging av manntal til offentleg ettersyn
For å stemme må du stå i manntalet som er sett opp på grunnlag av folkeregisteret pr. 30. juni i valåret.  Dette vil seie at dersom du melder flytting etter 30. juni i valåret, vert du ståande i manntalet i den kommunen/valkrinsen du flyttar frå.  ...
torsdag 11. juli Ullensvang kommune
Tidlegstemming 2019
Ordinær førehandsstemming startar 12. august, men allereie frå 1. juli kan ein stemme innanriks, såkalla tidlegstemming. Tidlegstemming gjeld til og med 10. august, det vil seie fram til start av ordinær førehandstemming. Dei ordinere stemmesedlane er ikkje klare ved...
mandag 8. juli Ullensvang kommune
2. gangs utlysing som 100% verksemdsleiar renovasjon
Verksemdsleiar renovasjon Vi har ledig ein spennande og utfordrande stilling som verksemdsleiar i Ullensvang kommune. No søkjer vi ein drivande og utviklingsorientert sjef til overordna og koordinerande leiing av den kommunale renovasjonen i Ullensvang kommune Tenesteområde: Ullensvang kommune har...
tirsdag 2. juli Ullensvang kommune
Samfunnsplanleggjar
For å styrkje utviklinga av den nye kommunen ynskjer me å tilsetja ein drivande og engasjert samfunnsplanleggjar i 100% fast stilling. Hovudarbeidsoppgåver for stillinga: Arbeidsoppgåvene vil vere knytt opp til alle nivå av areal- og samfunnsplanlegging. Hovudmengda av arbeidet er...
tirsdag 2. juli Ullensvang kommune
Høyring – forskriftar om vatn, avlaup, slam og utslepp i Ullensvang kommune
Forskrift om vass – og avlaupsgebyr, Ullensvang kommune, Vestland Forskrift om tøming av slamavskiljarar og tette tankar, Ullensvang kommune, Vestland Forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg, Ullensvang kommune, Vestland Forskrift om gebyr for sakshandsaming og kontroll av utslepp av...
fredag 28. juni Ullensvang kommune
Nytt kommunevåpen, folket har funne sin favoritt!
Då er folkerøystinga om nytt kommunevåpen over, og me har ein vinnar! Det har vore stort engasjement og god deltaking på avrøystinga. Totalt 1402 stemmer er gitt, og det utpeika seg raskt ein favoritt. Det er det ei stor gleda å presentera vinnarutkastet til kommunevåpen...
fredag 21. juni Ullensvang kommune
Ullensvang herad: Viktig melding vedrørande landbruk, byggesak og plan
Me har utfordringar med mange saker og redusert kapasitet og me innfører difor ei mellombels løysing ut året vedrørande «opningstider» i desse avdelingane. Dette for å leggja til rette for at ein kan arbeida meir konsentrert med saker. Målet er å kunne yta...
fredag 21. juni Ullensvang kommune
Utlysing tilskot frå Hordaland Landbruksselskap
Hordaland Landbruksselskap er ei ideell stifting der føremålet er å forvalte kapitalen i dei fonda selskapet har til rådvelde i trå med gjevarane sitt ønskje og til det beste for jordbruket i Hordaland. Stiftinga Hordaland Landbruksselskap forvaltar i dag kapitalen til 6 fond...
mandag 17. juni Ullensvang kommune
Har du innspel til kommuneplanleggar?
Kommuneplanleggar Wermund Vetrhus tar turen rundt i Ullensvang kommune i samband med utarbeiding av kommuneplanen sin samfunnsdel. Har du innspel til kommuneplaleggar? Dette er ein god sjanse til å påverka! Du finn han på følgande plassar: ODDA (gågata) – 12.06.19 JONDAL (Spar)...
torsdag 13. juni Ullensvang kommune
Utstilling i Nærbutikken på Grimo
Elevane som går på visuell kunst i Ullensvang musikkskule stiller ut nokre av arbeida sine i Nærbutikken på Grimo. Utstillinga opnar torsdag 13. juni kl. 17:00. Musikalske innslag ved Anna Margrete Emmerhoff Grønsnes og Karina Reisæter på hardingfele. Gratis inngang ...
fredag 7. juni Ullensvang kommune
100% stilling som controller
Søk på stilling Saksnr.19/647-20190086492019008649 Dokument – Controller 100% stilling som controller Denne stillinga er nyoppretta i Odda kommune, men vil frå og med 01.01.2020 vera ein del av Økonomiavdelinga i Ullensvang kommune. Stillinga rapporterer til kommunalsjef...
torsdag 6. juni Ullensvang kommune
Utlysing av stilling som verksemdsleiar Byggdrift
Søk på stilling Saksnr.19/652-20190086982019008698 Dokument – Verksemdsleiar Byggdrift 100% stilling som verksemdsleiar Byggdrift Vi har ledig ein spennande og utfordrande stilling som verksemdsleiar i Ullensvang kommune. No søkjer vi ein drivande og utviklingsorientert...
torsdag 6. juni Ullensvang kommune
Renovasjonsordning Ullensvang kommune 2020
Fellesnemda har fatta følgjande vedtak i FN – sak 048/18:  Ullensvang kommune skal ha renovasjon som kommunal teneste.  Prosjektleiar får i oppdrag å få fram, til neste fellesnemndsmøte, økonomisk oppgjer for utløysing av Jondal og Ullensvang frå...
tirsdag 4. juni Ullensvang kommune
Måndadsbrev prosjektleiar mai 2019
Foto: Sigrid D. Dagestad, Ullensvang kommuneKva har skjedd denne månaden i prosjektet? 20. mai gjekk alle tilsette over på felles kontorstøtte plattform Google, og nytt Intranett Happeo, no er alle på felles e-post, kalender og disk. Eit stort steg mot ny kommune. Mykje godt arbeid er...
tirsdag 4. juni Ullensvang kommune
Godkjente vallister for Ullensvang kommune ved kommune- og fylkestingsvalet 2019
Her finn du oversikt over dei godkjende listene til kommunestyrevalet 2019 Vallister med kandidatar til kommunestyrevalet 2019 9 parti har liste til kommunestyrevalet for Ullensvang kommune som er til hausten: Arbeiderpartiet Framstegspartiet Høgre Kristeleg Folkeparti Miljøpartiet Dei...
tirsdag 4. juni Ullensvang kommune
HORDALAND

Nytt kommunevåpen for ullensvang kommune
Vi har gleda av å invitera til presentasjon av finalistane torsdag 06. juni kl. 10.00, Lagmansstova i Agatunet Det nye våpenet skal vere basert på Ullensvang herad sitt noverande. Liljevåpenet er henta frå det gamle våpenskjoldet frå Aga slik ein finn det på...
onsdag 22. mai Ullensvang kommune
Utlysing av stilling: Næringssjef
onsdag 22. mai Ullensvang kommune
Promillekjørte i 105 km/t og ble kritisk skadet: – Alt var hvitt etter kollisjonen
Den unge sjåføren tilsto «det han kan huske».
tirsdag 14. mai $ Bergens Tidende
R – Rådmann og kommunalsjef
Ole-Jørgen Jondahl Prosjektleiar/rådmann Ullensvang kommune Telefon: 975 58 471 Magnus Steigedal Assisterande rådmann Ullensvang kommune Telefon: 93 64 44 42 Anne Tove S. Teigenes Økonomi Ullensvang kommune Telefon:  Eivind Gregersen HR Ullensvang kommune ...
onsdag 8. mai Ullensvang kommune
Månadsbrev prosjektleiar april 2019
Kva har skjedd denne månaden i prosjektet? Prosjektleiar: Møte i Arbeidsutvalet; ordførarane Deltaking på nettverksamling KS Vest Hydrogensymposium 2019 PSU 23.april Fellestenester / Sektornivå: Innplasseringar Organisering stab/støtte, nytt møte for tilsette i...
torsdag 2. mai Ullensvang kommune
Listeforslag til Ullensvang kommune ved kommune- og fylkestingsvalet 2019
Her finn du oversikt over kva parti som har levert liste. Frist for å levere lister var 1. april kl. 12:00. Listene er ikkje endelege, i den forstand at dei skal gjennom lovbestemd høyrings- og behandlingsprosess. Listeframlegg: Kommunestyrevalet 2019 i Ullensvang kommune 9 parti har levert liste...
fredag 12. april Ullensvang kommune
Syngjande kommune
Korkafé på Hauso samfunnshus onsdag 24. april
torsdag 11. april Ullensvang kommune
Innplassering i stillingar
Omstillingsutvalet har no handsama ei rekke innplasseringar. Prosjektleiar har med grunnlag i innstilling frå omstillingsutvalet innplassert: Stillingstittel % Namn Rådmann 100% Ole-Jørgen Jondahl Stab – støtte     Ass. rådmann 100% Magnus...
fredag 5. april Ullensvang kommune
Nytt frå Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd
Det var møte i partsamansett utval og kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang 03.04.19: Protokoll frå møte i Kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang 03.04.19 Protokoll frå møte i Partsamansett utval for Ullensvang 03.04.19
fredag 5. april Ullensvang kommune
Nyhende februar
Månadsbrev prosjektleiar februar 2019 Prosjektleiar: Gjennomført drøftingsmøte 6 med dei tillitsvalde og vernetenesta; Organisasjonskart – sjå her Leiarsamling 18.februar; alle leiarar Jondal, Odda og Ullensvang Møte i Arbeidsutvalet; ordførarane Deltaking...
fredag 15. mars Ullensvang kommune
Om organisering av legetenesta
Legetenesta vert eigen teneste med eigen verksemdsleiar, og kommunelegefunksjonen vert plassert i stab hjå kommunalsjef. Til kommunelegefunksjonen er det 120 % stilling til disposisjon. Med bakgrunn i dette startar ein opp med kartleggingssamtalar for innplassering i stillingane. Når det gjeld...
tirsdag 12. mars Ullensvang kommune
Nytt frå kyrkjeleg fellesnemnd
Kyrkjeleg fellesnemnd hadde ekstraordinært møte 29.01.19 med m.a. handsaming av kyrkjeverjestillinga. Partsamansett utval og kyrkjeleg fellesnemnd hadde møte 12.02.19. Her kan du lese protokollane: Protokoll frå ekstaordinært møte i Kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang...
onsdag 13. februar Ullensvang kommune
Kva skjer kultur?
tirsdag 5. februar Ullensvang kommune
Månadsbrev prosjektleiar januar 2019
Kva har skjedd denne månaden i prosjektet? Prosjektleiar Gjennomført drøftingsmøte 5 med dei tillitsvalde og vernetenesta; administrativ organisering verksemdsnivå, særavtalar/lokale avtalar, løn- og arbeidsvilkår kommunalsjefar og...
fredag 1. februar Ullensvang kommune
Administrativ organisering verksemdsnivå
Arbeidet med endeleg administrativ organisering er no etter prosess med dei hovudtillitsvalde, hovudarbeidsgruppene, og den nye leiargruppa i sluttfasen. Største del av organiseringa er landa, men noko arbeid med organisering av legetenesta er framleis under arbeid. Følgjande prinsipp ligg til grunn:...
fredag 1. februar Ullensvang kommune
Manntal
Får å kunna stemma må du ha stemmerett og stå innført i ein kommune sitt manntal. Manntalet er ei liste over personar med stemmerett i kommunen. § 2-4.I hvilke kommuner velgerne skal manntallsføres Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) Er...
torsdag 31. januar Ullensvang kommune
Valkort og legitimasjon
Alle veljarar får tilsendt valkort i posten. Valkorta vert sendt ut til veljarane i månadsskiftet juli-august 2019. På valkortet finn du informasjon om kor ditt næraste vallokale er, og opningstider på valdagen. Du kan velja sjølv kva vallokale i kommuen du vil stemma i. Det...
torsdag 31. januar Ullensvang kommune
Valstyret
Valstyret er ansvarleg for førebuing og gjennomføring av stortingsval og kommunestyre- og fylkestingsval. I fylgje valglova § 4-1 skal det i kvar kommune vera eit valstyre som vert valt av kommunestyret. I Ullensvang kommune er valstyret valt av fellesnemnda for Ullensvang kommune og...
torsdag 31. januar Ullensvang kommune
Kontaktinformasjon val
Har du spørsmål til valstyret? Solfrid Borge LEIAR AV VALSTYRET Tlf: 952 43 044 E-post: solfrid.borge@ullensvang.kommune.no Har du spørsmål knytt til den praktiske gjennomføringa av valet? Turid Nå LEIAR FOR VAL I ULLENSVANG KOMMUNE Tlf: 901 06 416 E-post:...
torsdag 31. januar Ullensvang kommune
Skal de stilla liste til kommunevalet 2019?
Alle parti og grupper som ynskjer å stilla til val, må levera listeforslag til valstyret i kommunen dei ynskjer å stille til val i. Frist for å levera listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. Listeforslaget må ha kome fram til kommunen, det er ikkje nok at brevet med listeforslaget er...
torsdag 31. januar Ullensvang kommune
Me lagar ny visjon for Ullensvang kommune – røyst på din favoritt
Dei siste to vekene har me reist rundt i den nye kommunen vår og samla visjonsforslag frå dokke innbyggjarar. Me har besøkt samtlege skulegrender i kommunen og  fått inn over 60 gode visjonsforslag. Dessverre må me stå igjen med kun eit.  Me ynskje derfor nok eingong...
17. desember 2018 Ullensvang kommune
Ullent i Ullensvang
Alt eg ønskjer meg til jul er ein kommune utan visjonar.
11. desember 2018 $ Bergens Tidende
Oppdatert: Styringsdokument og prosjektplan versjon 5
Prosjektplan skal gje føringar og retning for prosjektarbeidet fram mot etableringa av nye Ullensvang kommune 2020. PSU og fellesnemnda har handsama saka om prosjektplan tidlegare og fellesnemnda har fatta vedtak om tidlegare versjonar av prosjektplanen, sist i sak...
5. desember 2018 Ullensvang kommune
Nytt frå Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd
Det var møte i partsamansett utval og kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang 29.11.18: Protokoll frå møte i partsamasett utval 291118 Protokoll frå møte i Kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang 291118
3. desember 2018 Ullensvang kommune
Rådmannen si leiargruppe er no klar
Kommunalsjefar er no tilsett etter prosess jf. Omstillingsavtalen.   Prosessen har vore gjennomført etter følgjande punkt: Kartleggingssamtale Testing + testintervju med rapport på kvar kandidat, Mercuri Urval ansvarleg Drøfting i og innstilling frå omstillingsutvalet med...
23. november 2018 Ullensvang kommune
HORDALAND

Rapport “Norsk kulturindeks – resultat frå nye Ullensvang kommune”
I arbeidet på kulturfeltet for Ullensvang kommune har me fått utarbeidd ein rapporten «Norsk kulturindeks – Resultater nye Ullensvang kommune» frå Telemarksforsking.   Rapporten gjev eit bilete av korleis kulturfeltet kan verta i Ullensvang kommune. Telemarksforsking har...
19. november 2018 Ullensvang kommune
Visjonsverkstad – Ny visjon for Ullensvang kommune
I samband med kommunesamanslåinga og utarbeiding av ein ny felles kommuneplan treng me i Ullensvang kommune ein overordna visjon. Ein visjon er noko me som politikarar og administrasjon alltid skal måla oss mot når me utformar framtidige mål og strategiar i den nye kommunen. ...
16. november 2018 Ullensvang kommune
Budsjettkonferanse
1. og 2. november var det felles samling for Jondal kommunestyre, Odda kommunestyre og Ullensvang heradsstyre – Budsjettkonferanse. Administrasjon, hovudverneombod og hovudtillitsvalde var også invitert med. Fyrste dag var det sett av god tid til at kvar kommune fekk presentere sine budsjettforslag for...
6. november 2018 Ullensvang kommune
P – personvernombod
  Cato Underhaug Personveronombod
29. oktober 2018 Ullensvang kommune
Beredskapsplan vassforsyning Ullensvang kommune
Dei tre kommunane Odda, Ullensvang og Jondal har starta arbeidet med å revidera beredskapsplanane sine for vassforsyning til eit samla dokument som skal gjelde for den nye kommunen frå 01.01.2020. Arbeidet blir organisert med ei breitt samansett styringsgruppe med fagpersonar og tilsynsmynde og...
27. september 2018 Ullensvang kommune
Offentleg ettersyn, Planprogram – Kommuneplan for Ullensvang kommune
I samband med kommunesamanslåinga har Fellesnemnda for Ullensvang kommune bestemt at vi skal starte arbeidet med ein ny felles kommuneplan. I den samanheng er det no utarbeida eit planprogram, som er eit førebuande dokument for kommuneplanarbeidet. Planprogrammet skal sei noko om...
26. september 2018 Ullensvang kommune
Bustadseminar
Torsdag 20. september gjekk felles Bustadseminar for dei tre kommunane Jondal, Odda og Ullensvang av stabelen. Seminaret var delt i to der føremiddagen var retta mot tilsette i kommunane, administrasjon og politikarar. Del to, ettermiddagen, var open for alle innbyggjarar i dei...
21. september 2018 Ullensvang kommune
Me er i gang med fase 3
Måndag 17. september var det samling for administrative arbeidsgrupper; hovudarbeidsgrupper og undergrupper. Før sommarferien vart fase 2 avslutta, så dette var ei samling for å sparke igang fase 3.   Prosjektleiar Ole-Jørgen Jondahl innleia samlinga men ein rask...
19. september 2018 Ullensvang kommune
Felles møte for råd for funksjonshemma i Odda og Ullensvang, og Jondal felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
Måndag 31. august var det felles møte i Odda kommunestyresal for Råd for funksjonshemma i Odda og Ullensvang, og Jondal sitt felles Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne.   Samling for dei tre råda i Odda kommunestyresal. Foto: Torbjørn Reisæter...
12. september 2018 Ullensvang kommune
Her settes bompengene ned
Ja, du leste rett: Denne tunnelen skal faktisk bli mye billigere å kjøre gjennom.
9. september 2018 $ Bergens Tidende
Digitalt rettleiingstilbod for innbyggjarane i Ullensvang kommune
Ullensvang kommune har gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fått tilskot til å opprette eit rettleiingstilbod for innbyggarar som treng å betre sin digital kompetanse.   Frivilligsentralane Odda har utarbeida ei kursrekke i samråd med Jondal og Ullensvang...
6. september 2018 Ullensvang kommune
Protokollar frå kyrkjeleg fellesnemnd
Kyrkjeleg fellesnemnd og partsamanesett utval hadde møte 28.08.18 og handsama her mellom anna prosess for kyrkjeverjestillinga og strategi ved ledige stillingar i fellesråda. Her kan du lesa protokollane: Protokoll PSU signert Protokoll frå møte i Kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang 280818
30. august 2018 Ullensvang kommune
Tilsetjing av HR – prosjektstilling
I starten av juli vart det lyst ut prosjektstilling HR for samanslåinga av Ullensvang kommune. Dette er ei spennande og sentral stilling i samanslåingsprosjektet. Stillinga inngår i den nye kommunen, då plassert i rådmann si leiargruppe. Eivind Gregersen har fått tilbod om...
29. august 2018 Ullensvang kommune
Felles rådmann i Odda og Ullensvang
Onsdag 22. august var det ekstraordinært kommunestyremøte i Odda. Sak til handsaming var ivaretaking av rådmannsfunksjonen i Odda no når rådmann Ole-Jørgen Jondahl går over i stilling som prosjektleiar/rådmann for Ullensvang kommune.   Ekstraordinært...
29. august 2018 Ullensvang kommune
Personvernombod for dei tre kommunane
Cato Underhaug er tilsett som personvernombod for dei tre kommunane og startar opp i stillinga 3. september.   Kven er så Cato Underhaug? Cato Underhaug – nytilsett Personvernombod for dei tre kommunane. Eg reknar meg som Jondøling sjølv om målføre ikkje kan...
27. august 2018 Ullensvang kommune
Bustadseminar
Jondal, Odda og Ullensvang samarbeider om eit felles Bustadseminar i Odda torsdag 20. september. Seminaret er delt i to der føremiddagen er retta mot tilsette i kommunane, administrasjon og politikarar. Del to,  ettermiddagen, er open for alle innbyggjarane i dei tre...
22. august 2018 Ullensvang kommune
Prosjektleiar/rådmann – faste kontordagar i Jondal, Odda og Ullensvang
Ole-Jørgen Jondahl er tilsett i stillinga som prosjektleiar/rådmann for skipinga av Ullensvang kommune og starta opp i stillinga 1. august.   Prosjektleiar/rådmann startar opp med kontordag i Jondal og Kinsarvik frå og med veke 33: Heradshuset i Kinsarvik tysdag Kommunehuset i...
8. august 2018 Ullensvang kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULLENSVANG

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL