Tysnes
Nye adresseparsellar
Jf. matrikkellova § 21 skal kommunen fastsetje offisiell adresse. Før kommunen kan tildele nye vegadresser må kvar nye adresseparsell får adressenamn. I 2018 skal kommunen handsame tildeling av namn for 2 nye vegadresseparsellar (1136 og 1137).  
fredag 12. oktober Tysnes kommune
Tilskot til verna kulturminne i Hordaland 2019
Hordaland fylkeskommune gjev stønad til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg.  Eig du eit verneverdig bygg eller anlegg og har planar om å ta vare på dette kan du søkje om tilskot.
torsdag 11. oktober Tysnes kommune
Må trolig kutte fergeavganger for å betale miljøkrav
Skyss kan måtte kutte fergeavganger for å finansiere kostnadene med de nye, miljøvennlige fergene. Det er klart etter at statsbudsjettet ikke inneholdt mer penger til fergedrift.
mandag 8. oktober $ Bergens Tidende
Kunngjering av godkjend plan - endring av reguleringsplan Galanten
Tysnes kommune Kommunestyret vedtok 25.09.2018 Endring av reguleringsplan - Galanten gnr. 106 bnr. 7 m. fl. Reguleringsendringa opnar for utvida plangrense i sjø og utvida næringsareal.
mandag 8. oktober Tysnes kommune
Kunngjering av endring av reguleringsplan for Nedre Gjelland
Endringane er vurdert å vera av bagatellmessig art og ikkje utløysa krav om offentleg høyring.
mandag 8. oktober Tysnes kommune
Spelemidlar og leiaropplæringsmildar
Søknadsfristen i Tysnes kommune er 1.11.2018
mandag 8. oktober Tysnes kommune
Kulturprisen 2018
Det skal delast ut kulturpris for 2018. Prisen vert delt ut til lag eller einskildpersonar som har gjort ein særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i kommunen. Alle har høve til å foreslå kandidater.
mandag 8. oktober Tysnes kommune
Redusert bemanning på helsestasjonen
Me har for tida redusert bemanning på helsestasjonen - dersom du har spørsmål eller treng timeavtale, kontakt legekontoret på tlf 53 43 70 80.
fredag 5. oktober Tysnes kommune
HORDALAND

Offengleg høyring - revidering av politivedtekter
Formannskapet vedtok 15.05.2018 forslag til nye politivedtekter for kommunen. Forslaget skal i medhald av forvaltningslova § 37 leggjast ut til offentleg høyring. Høyringsfrist er 15.11.2018.
fredag 5. oktober Tysnes kommune
Høyring; Onarheim Bruk AS - Søknad om løyve til oppdrett av settefisk av laks og aure på lokalitet Onarheim II
Onarheim Bruk AS søkjer om løyve til oppdrett av settefisk/postmolt av laks og aure på lokalitet Onarheim II i Tysnes kommune.
tirsdag 2. oktober Tysnes kommune
Legevaktsentralen - Tlf. 116117
Frå 1.oktober 2018 kl. 0800 er Tysnes kommune knytt til Sunnhordland Interkommunale Legevakt.
tirsdag 25. september Tysnes kommune
Å vera raus!
Me skal markera Verdensdagen for psykisk helse og ønsker med dette velkomen til foredrag i Tysneshallen torsdag 27.september kl. 18.00. Gratis og ope for alle! Musikalsk innslag ved Marthe Valle! (sjå HER)
fredag 21. september Tysnes kommune
Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø
  Formannskapet vedtok i møte 11.9.2018 å leggje framlegg til kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø ut til offentleg ettersyn.  
torsdag 13. september Tysnes kommune
Nye kontaktnummer til vakthavande Open Omsorg
Eksisterande nummer vil bli fasa ut etter 01.10.2018
torsdag 6. september Tysnes kommune
Høyring av melding og invitasjon til møte - 132kV Langeland - Otteråi
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke melding frå Haugaland Kraft Nett om bygging av ein ny 132 kV leidning mellom Langeland og Otteråi i Tysnes og Austevoll kommunar i Hordaland fylke.
mandag 3. september Tysnes kommune
Landavegen stengt for gjennomkjøring.
Landavegen vert stengt for gjennomkjøring ved Landavegen 34, tysdag 04.09.18 mellom klokka 08:00 og 20:00 på grunn av arbeid i vegen. Det vert tilkomst til alle eigedommar, enten via krysset ved Windsor, eller via Øvre Klokkargarden. Sjå vedlagde kart
fredag 31. august Tysnes kommune
NAV stengt torsdag 6.september.
Nav Tysnes held stengt torsdag 6. september 2018 på grunn av regional opplæring
mandag 27. august Tysnes kommune
Når ferien er i rute og vel så det
Et lys gikk opp for BT-journalisten.
søndag 19. august Bergens Tidende
Kunstverkstad
Astrid Dalland held 7-vekers kurs i teikning, maling og skulptur til born i alderen frå 7 år og oppover.
onsdag 15. august Tysnes kommune
Nyhende - Kulturskulen - Ledige elevplassar
Kulturskulen har ledige elevplassar på: Slagverk Messing Aspirant  Gitar/Bass gitar/Band Piano Song Søknadsfrist:Snarast
onsdag 15. august Tysnes kommune
Informasjon etter brann på Tysnes skule
Brannen på Tysnes skule råka datarom, mediatek og bibliotek.
mandag 23. juli Tysnes kommune
– Tysnesfest er bedre enn Bergenfest
Det var et mylder av mennesker på Tysnes fredag ettermiddag.
fredag 13. juli $ Bergens Tidende
SKOGBRANNFARE- Fire hazard - Brandgefahr - Zagrożenie pożarowe
Det er stor skogbrannfare i området og brannvesenet ønskjer  å kome med informasjon og presisering om kva reglar som gjeld:
onsdag 11. juli Tysnes kommune
Ein fjordbuss kryssar sitt spor
«Midthordland» er rehabilitert for 6,7 millionar kroner.
onsdag 4. juli $ Bergens Tidende
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
søndag 1. juli $ Bergens Tidende
Kandidatar til Anton Mindes Ærespris
Styret i Hordaland Landbruksselskap har ikkje fått inn nok kandidatar til den tradisjonelle Æresprisen for framifrå gardsdrift. Fristen for å melde inn kandidatar er difor utvida.
tirsdag 26. juni Tysnes kommune
Oppdatering etter regn
Då kom regnet og skogbrannfaren er redusert for denne gang.
fredag 15. juni Tysnes kommune
Velkommen til erfaringskafe ved Stord DPS/BUP
Et tilbod for deg som ynskjer sosialt samvær, kanskje ein prat med nokon andre som har erfart psykisk sjukdom.
fredag 15. juni Tysnes kommune
Oppdatering frå brannsjefen
Regnet som har kome til no har dempa tørken noko, men framleis er det stor brannfare i skog og mark.
onsdag 13. juni Tysnes kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering for industriområde i Elsakervågen, Onarheim
I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informere om at Omega Areal as på vegne av Tysnes kommune skal utarbeide forslag til reguleringsplan for industriområde i Elsakervågen, gnr./bnr. 154/18-21, 25, 26 og gnr./bnr. 153/1, 16 m.fl
torsdag 7. juni Tysnes kommune
Loppemarknad og auksjon
I samband med Tysnes kommune sine planer om å selja Hovland bu-og omsorgsenter vert det arrangert loppemarked og auksjon av inventar og gjenstander  på Hovland laurdag 9. juni kl 11-16.
tirsdag 5. juni Tysnes kommune
Tilskot til vern av kulturminner
Tysnes kommune er tildelt kr. 80.000 i tilskot frå Hordaland fylkeskomune.
tirsdag 5. juni Tysnes kommune
Oppdatering - auka brannfare!
Med bakgrunn tørt vær over tid , høge temperaturar og vind har brannsjefen vedteke å stramme inn totalforbodet. 
fredag 1. juni Tysnes kommune
HORDALAND

Tysnes-ordføreren vil stanse bompenger på fergen
Mens de fleste ordførerne godtar forhåndsinnkreving av bompenger på ferger, sier Tysnes-ordfører Kåre Martin Kleppe (H) nei. Det trengs lokalpolitiske vedtak for å innføre ordningen.
tirsdag 29. mai $ Bergens Tidende
Kampen mot brunsniglar
Det er sett av ein pott tilsvarande kr. 16.000 som kan vera med å bidra til ein felles dugnad.
tirsdag 29. mai Tysnes kommune
Totalforbod mot bålbrenning og open eld
Finværet fortset og skogbrannfareindeksen kryp oppover.
tirsdag 22. mai Tysnes kommune
Orienteringsmøte
Det vert halde eit orienteringsmøte om tilboda i kulturskulen torsdag 24.mai kl.18.00-19.00 i musikkrommet på Tysnes skule.
onsdag 16. mai Tysnes kommune
Endra opningstider bowling.
I perioden veke 18 - 33 vert opningstida for bowlinghallen endra.
mandag 30. april Tysnes kommune
Oppstart av anleggsarbeid på Krokjen og Lande
I løpet av veke 18 inneverande år, vert det oppstart av anleggsarbeid for infrastruktur til og i byggefelta på Krokjen og Lande. Ein vil i fyrste omgang gjennomføra klargjerande arbeide og sikring av område, men grunnarbeid vil førekoma relativt kjapt
mandag 30. april Tysnes kommune
Informasjonsmøte - Ferjefri E39, Stord - Os
Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte torsdag 19.april kl. 1800 i Grendatun
torsdag 19. april Tysnes kommune
Han var ein smålåten, lun kar
Trygve Lande til minne.
onsdag 18. april $ Bergens Tidende
Ny 132kV kraftleidining Langeland (Tysnes) - Stord
Høyring av konsesjonssøknad og invitasjon til informasjonsmøte.
mandag 16. april Tysnes kommune
Ny 132 kV kraftleiding Langeland (Tysnes) - Stord
Høyring av konsesjonssøknad og invitasjon til informasjonsmøte.
mandag 16. april Tysnes kommune
Bålreglar og reglar for organisert brenning til beiteformål
Tysnes brann og redning informerer:
torsdag 12. april Tysnes kommune
Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018
Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Dette er noko av det om lag 70 000 hordalendingar blir spurde om i den største folkehelseundersøkinga som er gjennomført i Hordaland.
mandag 9. april Tysnes kommune
Registrering av små vassforyningssystem
Deler du brønn med naboen?  Nå skal alle små vassforsyningssystem registrerast. Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld og dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir
fredag 6. april Tysnes kommune
Invitasjon til folkemøter om rullering av samfunnsdel av kommuneplanen.
I samband med rullering av samfunnsdelen av kommuneplanen, inviterer Tysnes kommune alle interesserte til folkemøter.
torsdag 5. april Tysnes kommune
Hund i fjellet
Det nærmar seg no 1. april og me vil minna alle hundeeigarar på at det etter forskrift om utvida bandtvang er bandtvang frå 1. april til 30. september.
fredag 23. mars Tysnes kommune
Tidspunkt for sal av øl frå butikk i påskehelga
Tradisjonen tru er det mangen som lurer på opningstida for sal av øl i påskehelga. Her kjem eit utdrag frå ruspolitisk handlingsplan for Tysnes kommune. Onsdag før skjærtorsdag er salg av øl i butikkar fram til kl. 18.00 og påskeafta fram til kl. 15.00.
torsdag 22. mars Tysnes kommune
NAV stengt fredag 6.april
På grunn av intern opplæring held NAV Tysnes stengt fredag 6. April. For søknader og spørsmål visast det til NAVs sjølvbeteningsløysingar på www.nav.no og NAVs kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33.
mandag 19. mars Tysnes kommune
Kulturmidlar 2018
Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturformidling, kulturvern, litteratur og handlingsboren kunnskap. 
mandag 19. mars Tysnes kommune
Totalforbod mot bålbrenning og bruk av open eld
Med bakgrunn i det fine været er det fortida svært tørt i terrenget og det vert innført generelt forbod mot bålbrenning  og bruk av open eld i Tysnes Kommune fram til det kjem nedbør av betydning.
mandag 19. mars Tysnes kommune
Kunngjering om utskriven eigedomsskatt 2018
Skattelista for 2018 er lagt ut i resepsjonen på Rådhuset
mandag 5. mars Tysnes kommune
Uggdal bustadområde - kunngjering av godkjend plan.
Kommunestyret har 13.02.2018 med heimel i § 12- 12 i Plan og bygningslova godkjent detaljreguleringsplan for Uggdal bustadområde, del av gnr.66 bnr. 4,6 mfl. med unntak av 4 avgrensa areal langs elv og sjølina der ein skal gå vidare i dialog med NVE for
torsdag 1. mars Tysnes kommune
Næringssamling på Mandelhuset
Torsdag den 22. mars inviterer Tysnes kommune og Atheno til næringssamling på Mandelhuset i Våge.
mandag 26. februar Tysnes kommune
Temakveld for pårørande til menneske med psykiske helseutfordringar
Betydningen av fysisk aktivitet og trening i behandling av psykisk lidelse.
fredag 23. februar Tysnes kommune
Nå kommer uværet: Trær og takstein blåste bort
Et lavtrykk i vest er ventet å gi full storm og det har allerede gått ut over trær, stolper og tak. I tillegg er en rekke veier stengt flere steder i landet.
torsdag 15. februar VG
Vitjing av bokbåten EPOS våren 2018
No kjem snart bokbåten på vitjing. 
torsdag 8. februar Tysnes kommune
HORDALAND

Treng du kompetanse innan digitalisering?
Kan du nok om digitalisering? Eller kan det vera nyttig med påfyll?
onsdag 7. februar Tysnes kommune
Ny Høyre-leder frykter at fylkene skal få for mye makt
Det nye vestlandsfylket må ikke få for mye makt, mener Tom Georg Indrevik, som blir historiens siste leder i Hordaland Høyre.
lørdag 3. februar $ Bergens Tidende
Søknad om plass i barnehage for barnehageåret 2018/2019
Heim
tirsdag 9. januar Tysnes kommune
Kunngjering av godkjendt trafikktryggleiksplan
Kommunestyre godkjende i møte 12.12.2017 framlegg til trafikktryggleiksplan med nokre endringar.
19. desember 2017 Tysnes kommune
Julestengt bibliotek
Tysnes folkebibliotek har siste opningsdag før jul 21.12  
18. desember 2017 Tysnes kommune
Varsel om ekstremvær
Me oppmodar om at folk sikrar lause gjenstander og elles tek sine forholdsreglar for å sikra eigedelar og personleg tryggleik. Me vil vidareformidla følgjande varsel om ekstremvær frå yr.no/Fylkesmannen i Hordaland:
7. desember 2017 Tysnes kommune
Offentleg ettersyn - endring av reguleringsplan Galanten gnr. 106 bnr. 7 m.fl.
Høyringsfrist 19.01.2018
7. desember 2017 Tysnes kommune
Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021
Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021 skal handsamast i kommunestyret 12. desember 2017.
28. november 2017 Tysnes kommune
Gründersamling
I dag er det gründersamling i Aktivitetsenteret i Våge.
28. november 2017 Tysnes kommune
Frå 1. januar 2018 kan du gifta deg borgarleg i Tysnes kommune.
Alle som ønskjer det kan gifta seg i Tysnes kommune. Det er tre funksjoner i kommunen som har vigselsmyndighet: ordførar, varaordførar og rådmann.
27. november 2017 Tysnes kommune
Tysnes folkebibliotek har fått ny biblioteksjef
Mats Løve Gjersvik er starta opp i stillinga som biblioteksjef og er komen godt i gong med nye arbeidsoppgåver.
22. september 2017 Tysnes kommune
Førehandsrøysting / røysting på valting
I dag er siste dagen du kan førehandsrøysta i Tysnes kommune. Rådhuset er ope og tek i mot førehandsrøyster fram til kl. 2000.
8. september 2017 Tysnes kommune
Sunnhordlandstreff 2017
13.september vert Sunnhordlandstreff arrangert ombord på M/S Sunnhordland ved Bryggen i Bergen.
4. september 2017 Tysnes kommune
Vil du rydda ei strand?
Bilete: Camilla Korsnes/Bladet Tysnes Då må du melda deg på SIM sin ryddekasjon. Det kan du gjera her
24. august 2017 Tysnes kommune
Tysnes herreds vel - tildelte midlar 2017
Styre i Tysnes herreds vel hadde møte torsdag 8. august 2017 på rådhuset, Uggdal Desse søkjarane vart tildelt midlar i 2017:
15. august 2017 Tysnes kommune
Stortings- og sametingsvalet 2017 - tysnes kommune - røysta heime
Stortings- og sametingsvalet er måndag 11.september. Dersom du ikkje kan møta opp i vallokalet på valdagen på grunn av sjukdom eller ufør­leik, kan du søkja til valstyret og be om å få røysta heime eller der du oppheld deg. Det er ikkje nødvendig...
14. august 2017 Tysnes kommune
Førehandsrøystinging!
Dersom du ikkje kan møta fram i røystelokala på røystingsdagen, kan du no røysta på førehand. Du kan førehandsrøysta i den kommunen du sjølv ønskjer. Dersom du førehandsrøyster i ein annan kommune enn der du er innført i...
10. august 2017 Tysnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TYSNES

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL