Tysnes
Oppdatering etter regn
Då kom regnet og skogbrannfaren er redusert for denne gang.
fredag 13:12 Tysnes kommune
Velkommen til erfaringskafe ved Stord DPS/BUP
Et tilbod for deg som ynskjer sosialt samvær, kanskje ein prat med nokon andre som har erfart psykisk sjukdom.
fredag 08:50 Tysnes kommune
Oppdatering frå brannsjefen
Regnet som har kome til no har dempa tørken noko, men framleis er det stor brannfare i skog og mark.
onsdag 07:28 Tysnes kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering for industriområde i Elsakervågen, Onarheim
I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informere om at Omega Areal as på vegne av Tysnes kommune skal utarbeide forslag til reguleringsplan for industriområde i Elsakervågen, gnr./bnr. 154/18-21, 25, 26 og gnr./bnr. 153/1, 16 m.fl
torsdag 7. juni Tysnes kommune
Loppemarknad og auksjon
I samband med Tysnes kommune sine planer om å selja Hovland bu-og omsorgsenter vert det arrangert loppemarked og auksjon av inventar og gjenstander  på Hovland laurdag 9. juni kl 11-16.
tirsdag 5. juni Tysnes kommune
Tilskot til vern av kulturminner
Tysnes kommune er tildelt kr. 80.000 i tilskot frå Hordaland fylkeskomune.
tirsdag 5. juni Tysnes kommune
Oppdatering - auka brannfare!
Med bakgrunn tørt vær over tid , høge temperaturar og vind har brannsjefen vedteke å stramme inn totalforbodet. 
fredag 1. juni Tysnes kommune
Tysnes-ordføreren vil stanse bompenger på fergen
Mens de fleste ordførerne godtar forhåndsinnkreving av bompenger på ferger, sier Tysnes-ordfører Kåre Martin Kleppe (H) nei. Det trengs lokalpolitiske vedtak for å innføre ordningen.
tirsdag 29. mai $ Bergens Tidende
HORDALAND

Kampen mot brunsniglar
Det er sett av ein pott tilsvarande kr. 16.000 som kan vera med å bidra til ein felles dugnad.
tirsdag 29. mai Tysnes kommune
Totalforbod mot bålbrenning og open eld
Finværet fortset og skogbrannfareindeksen kryp oppover.
tirsdag 22. mai Tysnes kommune
Orienteringsmøte
Det vert halde eit orienteringsmøte om tilboda i kulturskulen torsdag 24.mai kl.18.00-19.00 i musikkrommet på Tysnes skule.
onsdag 16. mai Tysnes kommune
Endra opningstider bowling.
I perioden veke 18 - 33 vert opningstida for bowlinghallen endra.
mandag 30. april Tysnes kommune
Oppstart av anleggsarbeid på Krokjen og Lande
I løpet av veke 18 inneverande år, vert det oppstart av anleggsarbeid for infrastruktur til og i byggefelta på Krokjen og Lande. Ein vil i fyrste omgang gjennomføra klargjerande arbeide og sikring av område, men grunnarbeid vil førekoma relativt kjapt
mandag 30. april Tysnes kommune
Informasjonsmøte - Ferjefri E39, Stord - Os
Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte torsdag 19.april kl. 1800 i Grendatun
torsdag 19. april Tysnes kommune
Han var ein smålåten, lun kar
Trygve Lande til minne.
onsdag 18. april $ Bergens Tidende
Ny 132kV kraftleidining Langeland (Tysnes) - Stord
Høyring av konsesjonssøknad og invitasjon til informasjonsmøte.
mandag 16. april Tysnes kommune
Ny 132 kV kraftleiding Langeland (Tysnes) - Stord
Høyring av konsesjonssøknad og invitasjon til informasjonsmøte.
mandag 16. april Tysnes kommune
Bålreglar og reglar for organisert brenning til beiteformål
Tysnes brann og redning informerer:
torsdag 12. april Tysnes kommune
Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018
Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Dette er noko av det om lag 70 000 hordalendingar blir spurde om i den største folkehelseundersøkinga som er gjennomført i Hordaland.
mandag 9. april Tysnes kommune
Registrering av små vassforyningssystem
Deler du brønn med naboen?  Nå skal alle små vassforsyningssystem registrerast. Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld og dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir
fredag 6. april Tysnes kommune
Invitasjon til folkemøter om rullering av samfunnsdel av kommuneplanen.
I samband med rullering av samfunnsdelen av kommuneplanen, inviterer Tysnes kommune alle interesserte til folkemøter.
torsdag 5. april Tysnes kommune
Hund i fjellet
Det nærmar seg no 1. april og me vil minna alle hundeeigarar på at det etter forskrift om utvida bandtvang er bandtvang frå 1. april til 30. september.
fredag 23. mars Tysnes kommune
Tidspunkt for sal av øl frå butikk i påskehelga
Tradisjonen tru er det mangen som lurer på opningstida for sal av øl i påskehelga. Her kjem eit utdrag frå ruspolitisk handlingsplan for Tysnes kommune. Onsdag før skjærtorsdag er salg av øl i butikkar fram til kl. 18.00 og påskeafta fram til kl. 15.00.
torsdag 22. mars Tysnes kommune
NAV stengt fredag 6.april
På grunn av intern opplæring held NAV Tysnes stengt fredag 6. April. For søknader og spørsmål visast det til NAVs sjølvbeteningsløysingar på www.nav.no og NAVs kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33.
mandag 19. mars Tysnes kommune
Kulturmidlar 2018
Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturformidling, kulturvern, litteratur og handlingsboren kunnskap. 
mandag 19. mars Tysnes kommune
Totalforbod mot bålbrenning og bruk av open eld
Med bakgrunn i det fine været er det fortida svært tørt i terrenget og det vert innført generelt forbod mot bålbrenning  og bruk av open eld i Tysnes Kommune fram til det kjem nedbør av betydning.
mandag 19. mars Tysnes kommune
Kunngjering om utskriven eigedomsskatt 2018
Skattelista for 2018 er lagt ut i resepsjonen på Rådhuset
mandag 5. mars Tysnes kommune
Uggdal bustadområde - kunngjering av godkjend plan.
Kommunestyret har 13.02.2018 med heimel i § 12- 12 i Plan og bygningslova godkjent detaljreguleringsplan for Uggdal bustadområde, del av gnr.66 bnr. 4,6 mfl. med unntak av 4 avgrensa areal langs elv og sjølina der ein skal gå vidare i dialog med NVE for
torsdag 1. mars Tysnes kommune
Næringssamling på Mandelhuset
Torsdag den 22. mars inviterer Tysnes kommune og Atheno til næringssamling på Mandelhuset i Våge.
mandag 26. februar Tysnes kommune
Temakveld for pårørande til menneske med psykiske helseutfordringar
Betydningen av fysisk aktivitet og trening i behandling av psykisk lidelse.
fredag 23. februar Tysnes kommune
Nå kommer uværet: Trær og takstein blåste bort
Et lavtrykk i vest er ventet å gi full storm og det har allerede gått ut over trær, stolper og tak. I tillegg er en rekke veier stengt flere steder i landet.
torsdag 15. februar VG
Vitjing av bokbåten EPOS våren 2018
No kjem snart bokbåten på vitjing. 
torsdag 8. februar Tysnes kommune
Treng du kompetanse innan digitalisering?
Kan du nok om digitalisering? Eller kan det vera nyttig med påfyll?
onsdag 7. februar Tysnes kommune
HORDALAND

Ny Høyre-leder frykter at fylkene skal få for mye makt
Det nye vestlandsfylket må ikke få for mye makt, mener Tom Georg Indrevik, som blir historiens siste leder i Hordaland Høyre.
lørdag 3. februar $ Bergens Tidende
Søknad om plass i barnehage for barnehageåret 2018/2019
Heim
tirsdag 9. januar Tysnes kommune
Kunngjering av godkjendt trafikktryggleiksplan
Kommunestyre godkjende i møte 12.12.2017 framlegg til trafikktryggleiksplan med nokre endringar.
19. desember 2017 Tysnes kommune
Julestengt bibliotek
Tysnes folkebibliotek har siste opningsdag før jul 21.12  
18. desember 2017 Tysnes kommune
Varsel om ekstremvær
Me oppmodar om at folk sikrar lause gjenstander og elles tek sine forholdsreglar for å sikra eigedelar og personleg tryggleik. Me vil vidareformidla følgjande varsel om ekstremvær frå yr.no/Fylkesmannen i Hordaland:
7. desember 2017 Tysnes kommune
Offentleg ettersyn - endring av reguleringsplan Galanten gnr. 106 bnr. 7 m.fl.
Høyringsfrist 19.01.2018
7. desember 2017 Tysnes kommune
Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021
Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021 skal handsamast i kommunestyret 12. desember 2017.
28. november 2017 Tysnes kommune
Gründersamling
I dag er det gründersamling i Aktivitetsenteret i Våge.
28. november 2017 Tysnes kommune
Frå 1. januar 2018 kan du gifta deg borgarleg i Tysnes kommune.
Alle som ønskjer det kan gifta seg i Tysnes kommune. Det er tre funksjoner i kommunen som har vigselsmyndighet: ordførar, varaordførar og rådmann.
27. november 2017 Tysnes kommune
Kulturprisen 2017
Det skal delast ut kulturpris for 2017. Prisen vert delt ut til lag eller einskildpersonar som har gjort ein særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i kommunen. Alle har høve til å foreslå kandidater.
13. november 2017 Tysnes kommune
Reguleringsplan Hopssundet - mindre endring
Planavdelinga, Tysnes kommune har 30.10.2017 godkjend på delegasjon ei mindre endring i reguleringsplanen for Hopssundet
8. november 2017 Tysnes kommune
Hundelova - lokal forskrift
Kommunestyre vedtok i møte 13.6.2017 lokal forskrift om bandtvang og hundehald. I Tysnes kommune er det no bandtvang frå 1.april til 30.september.
19. oktober 2017 Tysnes kommune
Spelemidlar og leiaropplæringsmildar
Søknadsfrist Spelemidlar 1.11.2017 og Leiaropplæringsmidlar 30.11.2017.
12. oktober 2017 Tysnes kommune
Vaksinasjon mot sesonginfluensa og lungebetennelse.
Det blir sett av fylgjande dagar til vaksinering av personar i risikogruppene:
5. oktober 2017 Tysnes kommune
Anbodskonkurranse - Veterinærvaktteneste
Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum har lyst ut anbodskonkurranse på rammeavtale om levering av veterinærvaktteneste.
4. oktober 2017 Tysnes kommune
Vitjing av bokbåten EPOS hausten 2017
No kjem snart bokbåten på vitjing.
4. oktober 2017 Tysnes kommune
Helseteneste for barn og unge
Det har vore eit samhandlingsprosjekt på tvers av kommune og spesialisthelseteneste over nokre år. Dette har resultert i eit brukervennleg verkty for alle som arbeidar med barn og unge, foreldre og ungdommar sjølv.
3. oktober 2017 Tysnes kommune
Nye opningstider på biblioteket
Nye opningstider på Tysnes folkebibliotek frå 9.oktober 2017.
3. oktober 2017 Tysnes kommune
Tysnes Ungdomsråd
Slik er det nye styre i Tysnes ungdomsråd.
3. oktober 2017 Tysnes kommune
Anbodskonkurranse - Røyrleggjarteneste og tømrarteneste
Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum har lyst ut anbodskonkurranse på rammeavtale om levering av røyrleggjarteneste og tømrarteneste.
25. september 2017 Tysnes kommune
Noko å gle seg over!
Me skal markera Verdensdagen for psykisk helse og ønsker med dette velkomen til foredrag i Tysneshallen onsdag 4.oktober kl. 18.00. Gratis og ope for alle!
25. september 2017 Tysnes kommune
Tysnes folkebibliotek har fått ny biblioteksjef
Mats Løve Gjersvik er starta opp i stillinga som biblioteksjef og er komen godt i gong med nye arbeidsoppgåver.
22. september 2017 Tysnes kommune
Førehandsrøysting / røysting på valting
I dag er siste dagen du kan førehandsrøysta i Tysnes kommune. Rådhuset er ope og tek i mot førehandsrøyster fram til kl. 2000.
8. september 2017 Tysnes kommune
Sunnhordlandstreff 2017
13.september vert Sunnhordlandstreff arrangert ombord på M/S Sunnhordland ved Bryggen i Bergen.
4. september 2017 Tysnes kommune
Vil du rydda ei strand?
Bilete: Camilla Korsnes/Bladet Tysnes Då må du melda deg på SIM sin ryddekasjon. Det kan du gjera her
24. august 2017 Tysnes kommune
HORDALAND

Tysnes herreds vel - tildelte midlar 2017
Styre i Tysnes herreds vel hadde møte torsdag 8. august 2017 på rådhuset, Uggdal Desse søkjarane vart tildelt midlar i 2017:
15. august 2017 Tysnes kommune
Stortings- og sametingsvalet 2017 - tysnes kommune - røysta heime
Stortings- og sametingsvalet er måndag 11.september. Dersom du ikkje kan møta opp i vallokalet på valdagen på grunn av sjukdom eller ufør­leik, kan du søkja til valstyret og be om å få røysta heime eller der du oppheld deg. Det er ikkje nødvendig...
14. august 2017 Tysnes kommune
Førehandsrøystinging!
Dersom du ikkje kan møta fram i røystelokala på røystingsdagen, kan du no røysta på førehand. Du kan førehandsrøysta i den kommunen du sjølv ønskjer. Dersom du førehandsrøyster i ein annan kommune enn der du er innført i...
10. august 2017 Tysnes kommune
Skulestart 17. august
Skulane tek til 17. august Onarheim skule startar elevane klokka 08.10 Tysnes skule startar elevane klokka 08.05 Uggdal skule startar elevane 08.15. 1. klassingane startar klokka 09.00
10. august 2017 Tysnes kommune
Departementet godkjennar Tysnes kommune sin reguleringsplan for Våge
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent områdereguleringa for Våge sentrum med nokre mindre endringar.
21. juli 2017 Tysnes kommune
Måtte avlyse Alan Walker-konsert på grunn av dårlig vær
Reaksjonene lot ikke vente på seg da Tysnesfest sitt høydepunkt ble avlyst natt til søndag. – Vi er veldig lei oss, skriver festivalen.
16. juli 2017 Bergens Tidende
Følg Tysnesfest direkte!
Tysnesfest arrangeres i år for 11. gang. – Vi har alltid satset på bredde i programmet, og det har vi ikke tenkt å gi oss med, sier festivalsjef Sigvard Madsen.
13. juli 2017 Bergens Tidende
Manntal til offentleg ettersyn
Manntalet for Tysnes kommune er no lagt ut til offentleg ettersyn i Rådhuset og vert liggande ute til og med valdagen 11.september.
11. juli 2017 Tysnes kommune
Førehandsrøysting / Tidlegrøysting
Stortingsvalet og sametingsvalet 2017. Førehandsrøysting Stortingsvalet og sametingsvalet er måndag 11.september 2017
4. juli 2017 Tysnes kommune
Offentleg høyring - Søknad om løyve til oppdrett av blåskjel og tare - Toneset
Tysnes kommune har motteke søknad om løyve til oppdrett av blåskjel og tare på lokalitet Toneset i Tysnes kommune.
3. juli 2017 Tysnes kommune
Nyhende
Kulturskulen har no søknadsfrist for aktivitetane for hausten.
27. juni 2017 Tysnes kommune
Informasjon om tilboda i Tysnes kulturskule
Heim
27. juni 2017 Tysnes kommune
Reguleringsplan til offentleg høyring - Uggdal bustadområde
Landbruk/teknisk har i møte 22.06.2017 vedteke med heimel i §§ 12-10 og 12-11 i plan og bygningslova at detaljregulering for Uggdal bustadområde (del av gnr. 66 bnr.4,6,101 m.fl.) vert lag ut til offentleg høyring.
26. juni 2017 Tysnes kommune
Saman om framtida! Strategiplan for oppvekst
Planen er godkjend i kommunestyre 13.6.2017
26. juni 2017 Tysnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TYSNES

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Sarpsborg 08 Telemark Utenriks IT Innenriks Hedmark Kjendis Nordland Oppland Bergen Næringsliv Aust Agder Båt Vestfold Fotboll Karlskrona Mobil Rogaland Østfold
flere?
Sport Kultur Akershus Møre og Romsdal Vest Agder Troms Hässleholm Skåne Svedala Oslo Odda Kalmar Sogn og Fjordane Buskerud Mat Forsvar Trøndelag Kristianstad Kvinnherad Fiske Skien Molde FK Molde Inrikes Menn Oskarshamn Fotball Kongelig USA Sandnes Rendalen Tynset Finnmark Kultur Malmö Tinn Stavanger Eslöv Sport Kragerø Stabæk Politikk Åstorp Trening Sunndal Fredrikstad Barn Karmøy Musikk Sverige Mandal Blekinge Lillesand Lyngdal Poker Hyllestad VM Hälsa Håndball Steigen Mote Aurskog-Høland Kunst Sigdal Lund Stockholm Android IK Start Reise Tomelilla Drangedal Tesla Sjakk Fauske Osterøy Landskrona Vestby Hvaler Bolig Grane Nittedal Tvedestrand Russland 17. mai Motor Bil Trav Näringsliv Risør Lindås Universet Sund Turn Vietnam Nesodden Get-ligaen Spill Salangen Vefsn Sørreisa Øygarden Helsingborg Ringsaker Helse Askøy Stord Meløy Eidskog Friidrett X-games Skiskyting Ski Alpint Berlevåg Eliteserien Kristiansand Fedje Nordkapp Suldal Kryptovaluta Masfjorden Staffanstorp Utrikes Hörby Båt Bil Horten Langrenn Vellinge Lesja Åsnes Jakt Klippan Kongsvinger Mat Jevnaker Ballangen World Series of Poker Enebakk Gausdal Vågan Time Trysil Narvik Mörbylånga Jølster Kommunesammenslåing Tranøy Karasjok Gloppen Åmot Bromölla Aurdal Kävlinge Askvoll FK Haugesund Porsanger Leirfjord Sogndal Utsira Økonomi Førde Spania Film Russ Nedre Eiker Solund Tana Målselv Bamble Båstad Norway Cup Hemnes Kviteseid Alstahaug Øksnes Skurup Grue Ronneby Vadsø Vær Nore og Uvdal Brønnøy Skiptvet Porsgrunn Roing Vinje Sandøy Stranda Flekkefjord Nord-Odal Nissedal Svalbard Sarpsborg Meland Forskning Sauherad Nord-Korea Høyanger Nybro Bremanger Lund Interiør Valle Kvinesdal Øyer Bundesliga Selje Stavanger Oilers Skedsmo Fitjar Eiker E-sport Våler OBOS-ligaen Moskenes Østre Toten Eid Teknik Tyrkia Naustdal Notodden Nes Tromsø IL Austrheim Eidfjord Liverpool Arendal Landbruk SK Brann Saltdal Frankrike Svelvik Voss Vitenskap Larvik Trøgstad Emmaboda Askim Klima Moss Jönköping Litteratur Rauma Farsund Eurovision Radøy Gjøvik Andøy Øystre Slidre Kristiansund Skodje Øvre Eiker Motorsport Forsand Re Skisport Løten Lier Årdal Drammen Film Tysvær Lyngen Forskning Flakstad Torsken Bodø/Glimt Ukraina Borgholm Sjöbo NHL FA-cupen Volvo Aure Arvika Sola Lillestrøm SK Fræna Politik Kvæfjord Flora Trollhättan Sölvesborg Ålesund Surnadal Norway Chess Filippinene Tønsberg Åmli Giske Halden Audnedal La liga Rælingen Olofström Engerdal Rakkestad Musik Tjeldsund Kvinner Søgne Asker Ulstein Seljord Hattfjelldal Rømskog Hockey Eidsberg Odds BK Viking FK Værøy Dyr Evenes Bodø Sørfold Dovre Hamarøy Tysfjord Råde Sortland Mjölby Svømming Mjøndalen IF Jobb Tolga Sykkel Polen Skånland Klatring Syria Mönsterås Foto Rygge Boksing Kina Ulvik Östra Göinge Ishockey Tingvoll Tour of Norway Hole Rana Røyken Fjaler Kvænangen Rennesøy
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL