Tysnes
Manntal til offentleg ettersyn
Manntalet for Tysnes kommune er no lagt ut til offentleg ettersyn i Rådhuset.
onsdag 10. juli Tysnes kommune
Digital nabovarsling
 e-Torg  Nettbutikk for geografiske data og byggesakstenester
mandag 8. juli Tysnes kommune
Treng du kommunale kart eller naboliste?
Tysnes kommune har inngått avtale med Ambita om elektronisk bestilling av kart og nabolister.
fredag 5. juli Tysnes kommune
Søknad om midlar frå Fondet til Tysnes Herreds vel 2019
onsdag 3. juli Tysnes kommune
Klar for å oppdage nye moglegheiter i Bjørnafjordsregionen?
Velkommen til Bjørnafjordkonferansen - saman om vekst!
onsdag 3. juli Tysnes kommune
Tidlegrøysting
Tidlegrøysting er eit tilbod for å sikra at alle veljarar som ønskjer det, skal få avgje røyst. I Tysnes kommune kan du henvenda deg i resepsjonen i opningstida kl 09.00 – 15.00 for å gjera avtale om tidlegrøysing.Du kan også ringja eller skriva e-post.
onsdag 3. juli Tysnes kommune
– Han sto midt i veien og var umulig å forhandle med
Se hvordan det gikk da svanefar skulle tøffe seg.
søndag 30. juni Bergens Tidende
OPPDATERING - Bemanning helsestasjon
Tysnes kommune må desseverre meddele at jordmorvikar som var tilsett, har avslutta arbeidstilhøvet i kommune, og ein har ikkje tilbod om jordmorteneste p.t.
fredag 28. juni Tysnes kommune
HORDALAND

Offentleg høyring - Planprogram - Kommuneplan - Arealdel
Tysnes kommune har starta arbeidet med å rullera kommuneplanen sin arealdel. Det skal først utarbeidast eit planprogram.
tirsdag 25. juni Tysnes kommune
Bemanning helsestasjonen
Tysnes kommune har tilsett jordmorvikar Sara Kashay frå 17.06.2019 og ut juli mnd. Ta kontakt for timeavtale direkte på tlf 53 43 70 93 eller via legekontoret på tlf 53 43 70 80.
mandag 24. juni Tysnes kommune
100-årsjubileumsmarkering
29. juni er det klart for 100-årsjubileum av Johannes Heggland, 1919-2019.
mandag 10. juni Tysnes kommune
Offentleg høyring; Lokal forskrift om vass- og avlaupsgebyr
Formannskapet gjorde 05.06.19 vedtak om å senda lokal forskrift for vass- avlaupsgebyr ut til offentleg ettersyn i ti veker.
fredag 7. juni Tysnes kommune
NAV Tysnes stengt 07.juni
NAV Tysnes held stengt 07.juni grunna ekstern opplæring.
tirsdag 4. juni Tysnes kommune
Haugaland Kraft Nett inviterer
Haugaland Kraft Nett inviterer til open kontordag om planane for ny 132 kV kraftledning mellom Langeland transformatorstasjon på Tysnes og Otteråi i Austevoll.
tirsdag 4. juni Tysnes kommune
Opningstider plan- og byggesaksavdelinga
Plan- og byggjesaksavdeling er berra  tilgjengeleg på telefon for førespurnadar frå publikum måndagar og onsdagar - kl. 09.00 - 11.30 og kl. 12.30 - 15.00.   Eventuelle møter med sakshandsamarar må avtalast på førehand - dette kan avtalast for alle
fredag 31. mai Tysnes kommune
Saman for eit betre vassmiljø.
Rullering av regional vassforvaltningsplan for Hordaland. 
fredag 31. mai Tysnes kommune
Ny 132 kV kraftleidning - open kontordag hos Haugaland Kraft
Haugaland Kraft Nett inviterer til åpen kontordag om planene for ny 132 kV kraftledning mellom Langeland transformatorstasjon på Tysnes og Otteråi transformatorstasjon i Austevoll, fredag 14. juni 2019.
fredag 31. mai Tysnes kommune
Kunngjering av godkjend reguleringsplan Malkenestangen
Kommunestyre har 14.05.2019 med heimel i § 12-12 i Plan- og bygningslova godkjent reguleringsplan for Malkenestangen, gnr. 121 bnr. 5, m.fl. med tilhøyrande plankart og føresegner.
mandag 27. mai Tysnes kommune
Kunngjering av oppstart med ny lokal VA-forskrift
Tysnes kommune kunngjer med dette oppstart av arbeid med ny lokal VA-forskrift.
tirsdag 21. mai Tysnes kommune
Tilbod i kulturskulen
Kulturskulen sitt tilbod for undervisning i skuleåret 2019/20 er klart!
tirsdag 21. mai Tysnes kommune
Informasjon til gravide
Tysnes kommune står p.t utan jordmorteneste.
mandag 13. mai Tysnes kommune
Nær 350 mennesker møtte opp til marsj mot vindmøller
– Vi vil sette søkelyset på naturens verdi, sier Helene Ødven.
søndag 12. mai $ Bergens Tidende
Offentleg høyring; Utviding til 5 dagars skuleveke
Tenesteutvalet gjorde 12.03.19 vedtak om å senda sak om «Utviding til 5 dagars skuleveke» ut til offentleg høyring.
mandag 8. april Tysnes kommune
Invitasjon til folkemøte
Tysnes kommune inviterer til folkemøte om ferjerutene etter ny operatør kjem på plass i 2020.
torsdag 28. mars Tysnes kommune
Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom er eit tilbod til jenter og gutar i alderen, 13 til 23 år. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje å ha avtalt tid.
torsdag 28. mars Tysnes kommune
Kulturmidlar 2019
No kan du søkjer om kulturmidlar!
fredag 15. mars Tysnes kommune
Innkomne listeforslag
Oversikt over listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Tysnes kommune. Listeforslaga vert lagt fram til godkjenning i valstyret sitt møte, 02.05.19.  
torsdag 7. mars Tysnes kommune
Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsval 2019
Alle parti og grupper som ynskjer å stille til val, må levera listeforslag til valstyret i kommunen eller fylkeskommunen dei ynskjer å stille til val i.
tirsdag 19. februar Tysnes kommune
Reguleringsplan Skår kai til offentleg ettersyn
Landbruk/teknisk vedtok i møte 29.1.19 å legge reguleringsplan Skår kai ut til offentleg ettersyn.  
tirsdag 5. februar Tysnes kommune
Kulturmidlar til idrett, 2019
Fristen for idrettslaga til å sende inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding, er 15.02.19.
torsdag 31. januar Tysnes kommune
Agnes og Olav Berges stipendiefond
Stipendiefondet er eit legat, administrert av Tysnes kommune.
mandag 21. januar Tysnes kommune
Du må ikkje gå glipp av dette!
Det er ikkje kvar dag Atheno sender ut invitasjonar med merkelappen «Dette må du ikkje gå glipp av», men no gjer dei det!
torsdag 17. januar Tysnes kommune
Nye opningstider
Biblioteket har nye opningstider frå 14.01.19.
onsdag 16. januar Tysnes kommune
HORDALAND

Søknad om plass i barnehage for barnehageåret 2019/2020
Heim
mandag 7. januar Tysnes kommune
Etter flere år med forfall vil eierne rive det gamle fjordhotellet
– Hjerteskjærende trist, sier tidligere Tysnes-ordfører.
torsdag 3. januar $ Bergens Tidende
Varsel om oppstart av detaljregulering for Godøysund – Tysnes kommune
Heim
onsdag 2. januar Tysnes kommune
Nesten-presten nær målet
Like før Kristin Hjertaker fylte 50 år, bestemte ho seg for å skifta karriere.
24. desember 2018 $ Bergens Tidende
Reguleringsplan Malkenestangen til offentleg ettersyn
LANDBRUK/TEKNISK vedtok i møte 4.12.2018  å legge Reguleringsplan for Malkenestangen ut til offentleg ettersyn.  
20. desember 2018 Tysnes kommune
Nye opningstider på NAV Tysnes
NAV Tysnes får nye opningstider frå 01.01.19.
17. desember 2018 Tysnes kommune
Vis fettvett
Feitt som tettar igjen avlaupsrøyr er eit aukande problem i Noreg, og særleg før jul med mykje steiking og baking.
11. desember 2018 Tysnes kommune
Nasjonalt tilskotsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamiliar
Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke om tilskot. Søknadsfrist  for tilskotsåret 2019 er 10. desember 2018
16. november 2018 Tysnes kommune
Folkehelseundersøkinga
Positivt å bli eldre, men fleire unge slit psykisk.
16. november 2018 Tysnes kommune
Frivilligprisen 2018
Frivilligprisen skal delast ut på Laukhamar Fritid den 8. desember, men til kven?
13. november 2018 Tysnes kommune
Invitasjon til næringssamling
Onsdag den 21.november inviterer Tysnes kommune og Atheno til ny næringssamling, denne gongen på Haaheim gaard.
13. november 2018 Tysnes kommune
Miljøvernere og lastebileiere gjør felles front mot Hordfast
Yrkessjåfører fra de største transportarbeiderforeningene slår seg sammen med naturvernere for å protestere mot byggingen av Hordfast.
5. november 2018 $ Bergens Tidende
Tysnes ungdomsråd – nytt styre i 2018
Tysnes ungdomsråd hadde møte i oktober og dei blei valgt nytt styre.
5. november 2018 Tysnes kommune
Vaksinasjon mot sesonginfluensa og lungebetennelse.
Det blir sett av fylgjande dagar til vaksinering av personar i risikogruppene:
26. oktober 2018 Tysnes kommune
Nye adresseparsellar
Jf. matrikkellova § 21 skal kommunen fastsetje offisiell adresse. Før kommunen kan tildele nye vegadresser må kvar nye adresseparsell får adressenamn. I 2018 skal kommunen handsame tildeling av namn for 2 nye vegadresseparsellar (1136 og 1137).  
12. oktober 2018 Tysnes kommune
Tilskot til verna kulturminne i Hordaland 2019
Hordaland fylkeskommune gjev stønad til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg.  Eig du eit verneverdig bygg eller anlegg og har planar om å ta vare på dette kan du søkje om tilskot.
11. oktober 2018 Tysnes kommune
Må trolig kutte fergeavganger for å betale miljøkrav
Skyss kan måtte kutte fergeavganger for å finansiere kostnadene med de nye, miljøvennlige fergene. Det er klart etter at statsbudsjettet ikke inneholdt mer penger til fergedrift.
8. oktober 2018 $ Bergens Tidende
Kunngjering av godkjend plan - endring av reguleringsplan Galanten
Tysnes kommune Kommunestyret vedtok 25.09.2018 Endring av reguleringsplan - Galanten gnr. 106 bnr. 7 m. fl. Reguleringsendringa opnar for utvida plangrense i sjø og utvida næringsareal.
8. oktober 2018 Tysnes kommune
Kunngjering av endring av reguleringsplan for Nedre Gjelland
Endringane er vurdert å vera av bagatellmessig art og ikkje utløysa krav om offentleg høyring.
8. oktober 2018 Tysnes kommune
Spelemidlar og leiaropplæringsmildar
Søknadsfristen i Tysnes kommune er 1.11.2018
8. oktober 2018 Tysnes kommune
Kulturprisen 2018
Det skal delast ut kulturpris for 2018. Prisen vert delt ut til lag eller einskildpersonar som har gjort ein særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i kommunen. Alle har høve til å foreslå kandidater.
8. oktober 2018 Tysnes kommune
Redusert bemanning på helsestasjonen
Me har for tida redusert bemanning på helsestasjonen - dersom du har spørsmål eller treng timeavtale, kontakt legekontoret på tlf 53 43 70 80.
5. oktober 2018 Tysnes kommune
Offengleg høyring - revidering av politivedtekter
Formannskapet vedtok 15.05.2018 forslag til nye politivedtekter for kommunen. Forslaget skal i medhald av forvaltningslova § 37 leggjast ut til offentleg høyring. Høyringsfrist er 15.11.2018.
5. oktober 2018 Tysnes kommune
Høyring; Onarheim Bruk AS - Søknad om løyve til oppdrett av settefisk av laks og aure på lokalitet Onarheim II
Onarheim Bruk AS søkjer om løyve til oppdrett av settefisk/postmolt av laks og aure på lokalitet Onarheim II i Tysnes kommune.
2. oktober 2018 Tysnes kommune
Legevaktsentralen - Tlf. 116117
Frå 1.oktober 2018 kl. 0800 er Tysnes kommune knytt til Sunnhordland Interkommunale Legevakt.
25. september 2018 Tysnes kommune
HORDALAND

Å vera raus!
Me skal markera Verdensdagen for psykisk helse og ønsker med dette velkomen til foredrag i Tysneshallen torsdag 27.september kl. 18.00. Gratis og ope for alle! Musikalsk innslag ved Marthe Valle! (sjå HER)
21. september 2018 Tysnes kommune
Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø
  Formannskapet vedtok i møte 11.9.2018 å leggje framlegg til kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø ut til offentleg ettersyn.  
13. september 2018 Tysnes kommune
Nye kontaktnummer til vakthavande Open Omsorg
Eksisterande nummer vil bli fasa ut etter 01.10.2018
6. september 2018 Tysnes kommune
Høyring av melding og invitasjon til møte - 132kV Langeland - Otteråi
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke melding frå Haugaland Kraft Nett om bygging av ein ny 132 kV leidning mellom Langeland og Otteråi i Tysnes og Austevoll kommunar i Hordaland fylke.
3. september 2018 Tysnes kommune
Landavegen stengt for gjennomkjøring.
Landavegen vert stengt for gjennomkjøring ved Landavegen 34, tysdag 04.09.18 mellom klokka 08:00 og 20:00 på grunn av arbeid i vegen. Det vert tilkomst til alle eigedommar, enten via krysset ved Windsor, eller via Øvre Klokkargarden. Sjå vedlagde kart
31. august 2018 Tysnes kommune
NAV stengt torsdag 6.september.
Nav Tysnes held stengt torsdag 6. september 2018 på grunn av regional opplæring
27. august 2018 Tysnes kommune
Når ferien er i rute og vel så det
Et lys gikk opp for BT-journalisten.
19. august 2018 Bergens Tidende
Kunstverkstad
Astrid Dalland held 7-vekers kurs i teikning, maling og skulptur til born i alderen frå 7 år og oppover.
15. august 2018 Tysnes kommune
Nyhende - Kulturskulen - Ledige elevplassar
Kulturskulen har ledige elevplassar på: Slagverk Messing Aspirant  Gitar/Bass gitar/Band Piano Song Søknadsfrist:Snarast
15. august 2018 Tysnes kommune
– Tysnesfest er bedre enn Bergenfest
Det var et mylder av mennesker på Tysnes fredag ettermiddag.
13. juli 2018 $ Bergens Tidende
SKOGBRANNFARE- Fire hazard - Brandgefahr - Zagrożenie pożarowe
Det er stor skogbrannfare i området og brannvesenet ønskjer  å kome med informasjon og presisering om kva reglar som gjeld:
11. juli 2018 Tysnes kommune
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
1. juli 2018 $ Bergens Tidende
Kandidatar til Anton Mindes Ærespris
Styret i Hordaland Landbruksselskap har ikkje fått inn nok kandidatar til den tradisjonelle Æresprisen for framifrå gardsdrift. Fristen for å melde inn kandidatar er difor utvida.
26. juni 2018 Tysnes kommune
Oppdatering etter regn
Då kom regnet og skogbrannfaren er redusert for denne gang.
15. juni 2018 Tysnes kommune
Velkommen til erfaringskafe ved Stord DPS/BUP
Et tilbod for deg som ynskjer sosialt samvær, kanskje ein prat med nokon andre som har erfart psykisk sjukdom.
15. juni 2018 Tysnes kommune
Oppdatering frå brannsjefen
Regnet som har kome til no har dempa tørken noko, men framleis er det stor brannfare i skog og mark.
13. juni 2018 Tysnes kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering for industriområde i Elsakervågen, Onarheim
I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informere om at Omega Areal as på vegne av Tysnes kommune skal utarbeide forslag til reguleringsplan for industriområde i Elsakervågen, gnr./bnr. 154/18-21, 25, 26 og gnr./bnr. 153/1, 16 m.fl
7. juni 2018 Tysnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TYSNES

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL