Tysnes
Kulturmidler 2020
Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturformidling, kulturvern, litteratur og handlingsboren kunnskap. 
torsdag 09:47 Tysnes kommune
Har du med helsefagleg bakgrunn høve til å bidra?
Koronaviruset gjer at det kan det bli behov for fleire faglege hender enn me har i helsetenesta i dag – har du med helsefagleg bakgrunn høve til å bidra?
onsdag 25. mars Tysnes kommune
Viktig informasjon frå Den norske kyrkja
Frå 12- til 26 mars: ALLE GUDSTENESTER  VERT AVLYST.
fredag 13. mars Tysnes kommune
Samla informasjon om tiltak i Tysnes kommune
Her finn du oppdatert informasjon. Har du helsefagleg bakgrunn og ønskjer å bidra? Her finn du lenke til informasjon og registrering.
torsdag 12. mars Tysnes kommune
AVLYST: Folkemøter i samband med rullering av arealdelen til kommuneplanen
Dei planlagte folkemøtene vert mellombels avlyst. Me oppdaterar med informasjon når me veit tidspunkt for gjennomføring.
mandag 9. mars Tysnes kommune
Godkjenning av kommunevåpenet til Tysnes kommune - høyring
Sak om godkjenning av nytt kommunevåpen ligg ute på høyring, før endeleg vedtak vert teke i kommunestyret 7.mai.
onsdag 4. mars Tysnes kommune
Meld frå til kommunen når bygget er ferdig
Har du sett opp ein garasje, tilbygg eller annan bygning som er friteken frå søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen.
onsdag 4. mars Tysnes kommune
Informasjon om kommunale avgifter - 1.termin
Frå 2. januar 2020 overtok Tysnes kommune vassverka Tysnes vassverk og Uggdal vasslag og fekk dermed ansvaret for levering av vatn i Uggdal og Våge. Faktura for fyrste termin i 2020, for dei som er tilknytt kommunalt nett for avløp og/eller vatn vil koma i ein eigen faktura seinare enn dei andre...
tirsdag 3. mars Tysnes kommune
VESTLAND

Barn i skular og barnehagar som har reist i område med vedvarande spreiing av coronavirus
Heim
fredag 28. februar Tysnes kommune
Vil du bli meddommar?
Kommunen skal ila våren 2020 velje eit utval av meddommarar til Gulating lagmannstrett, Haugaland tingrett og jordskifteretten. I tillegg skal kommunen føreslå skjønsmedlemmar som blir valde av fylkestinget. Valperioden er fire år, 2021-2024.
torsdag 27. februar Tysnes kommune
Kulturmidlar til idrett 2020
Me minner om fristen for idrettslaga til å senda inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 15.02.20. Fristen er endeleg.
torsdag 30. januar Tysnes kommune
Rullering arealdel av kommuneplanen
Innspelsportalen er no open.
torsdag 23. januar Tysnes kommune
Søknad om barnehageplass frå og med hovudopptaket 2020
Frå og med barnehageopptaket 2020 (hovudopptak) vil søknad om barnehageplass i Tysnes kommune bli gjort via Visma Flyt Barnehage sin føresettportal. Det gjeld for om du søkjer for fyrste gang, om du søkjer endring av plasstype eller om du søkjer overføring til anna...
10. desember 2019 Tysnes kommune
Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020 - 2023
Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020 -2023 skal handsamast i kommunestyret 17. desember 2019.
4. desember 2019 Tysnes kommune
Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge - utlysing for 2020
Oppfordrar alle aktuelle organisasjonar til å søkja midlar. Dette kan vere aktuelt for blant anna idrettslag, korps, bygdelag etc. Søknadsfrist er 13. desember 2019.
27. november 2019 Tysnes kommune
Invitasjon til næringssamling
Tysnes næringsråd ynskjer velkomen til næringsseminar, 27.november.
22. november 2019 Tysnes kommune
Forseinka utsending av faktura
Tysnes kommune melder om forseinka utsending av papirfaktura for kommunale avgifter og eigedomsskatt for 4. kvartal 2019. Årsaka til dette skuldast ein feil i ei fil som gjekk til vår printleverandør. Feilen er korrigert og faktura går no til utskrift og
19. november 2019 Tysnes kommune
Folkemøte og open dag - E39 Stord-Os
Før oppstart av arbeidet med reguleringsplan øskjer Statens vegvesen å invitere til folkemøte og open kontordag på Tysnes.
14. november 2019 Tysnes kommune
Problem med telefon
Grunna ein teknisk feil hjå Telenor er sentralbordløysinga til kommunen delvis uttilgjengeleg for øyeblikket. Gjeld også legekontoret.
8. november 2019 Tysnes kommune
Yrkesmesse torsdag 31. oktober 2019
Torsdag 31. oktober vert det yrkesmesse i Tysneshallen. Messa held ope frå 16.00 til 20.00, og er open for alle.
30. oktober 2019 Tysnes kommune
Plan for habilitering og rehabilitering - høyring
Plan for habilitering og rehabilitering for Tysnes kommune – Saman om meistring, er revidert og ferdigstilt hausten 2019.
28. oktober 2019 Tysnes kommune
Kommunedelplan for kulturminne 2019-2029- Høyring
Kommunestyret i Tysnes kommune vedtok 24. september 2019 at kommunedelplanen for kulturminne vert lagt ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14. Høyringsfristen er 30. november 2019.
23. oktober 2019 Tysnes kommune
Influensavaksinasjon 2019
Er du over 65 år, tilhøyrer risikogruppa eller ønskjer influensavaksine? Tysnes helsestasjon og legekontor har satt av to dagar for vaskinering utan timebestilling.
22. oktober 2019 Tysnes kommune
Velkomen til oppstartsmøte for Tysnes turlag 4. november
4. november kl. 18.00 vert det oppstartsmøte for Tysnes turlag på Tveit Grendahus.
17. oktober 2019 Tysnes kommune
Informasjon om stenging av matrikkelen og grunnboka
Stenging av matrikkelen og grunnboka er ein konsekvens av kommune- og regionsreforma og er naudsynt for å sikre at endringane i registera vert gjort på tryggast og best mogeleg måte. Stenginga gjeld alle kommunane i Noreg, ikkje berre kommunane som er involvert i kommune- og regionreforma.
17. oktober 2019 Tysnes kommune
Adressenamn til vedtak
2 nye vegnamn i Tysnes kommune er lagt ut til offentleg ettersyn, Henningshagen og Krokavegen .
15. oktober 2019 Tysnes kommune
Kunngjering av reguleringsplan - Skår kai
I medhald av § 12-12 i Plan og bygningslova vedtok kommunestyret i møte 24.09.19 detaljreguleringsplan for Skår kai.
10. oktober 2019 Tysnes kommune
Søknadsfristar om midlar og tilskot
No kan de søkje om tilskot til verna kulturminne, leiaropplæringsmidlar og midlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det er også høve til å koma med innspel til kandidatar til kulturprisen 2019. Meir info om korleis ein søkjer og fristar finn ein i artikkelen under.
7. oktober 2019 Tysnes kommune
Sunnhordlandstreff på Media City Bergen 15. oktober
15. oktober kl. 17.00 står det folk frå bedrifter, kommunar og festivalar frå Sunnhordland klare til å ta i mot deg på Media City Bergen. Velkomen til ein hyggjeleg ettermiddag og kveld med mingling, god mat og drikke. Arrangementet er gratis og passar for deg som er student, nyutdanna...
2. oktober 2019 Tysnes kommune
Kommunen oppgraderer økonomisystemet sitt
Tysnes kommune oppgraderer økonomisystemet Agresso i veke 42. Systemet vil difor vere utilgjengeleg store delar av den veka.
27. september 2019 Tysnes kommune
Bokbåten Epos - anløp på Tysnes
Bokbåten Epos er på hausttur og vitjar blant anna Bruntveit, Lunde og Onarheim i perioden 5-7. november.  
27. september 2019 Tysnes kommune
Ny sentralbordløysing på rådhuset frå og med 20. september
Tysnes kommune skal gå over til mobilt sentralbord, og alle fasttelefonar på rådhuset vert difor byta ut med mobiltelefonar. Dette skjer fredag 20. september.  
19. september 2019 Tysnes kommune
Open dag på brannstasjonen i Tysnes
350 brannstasjonar over heile landet opnar portane for små og store laurdag 21. september. I vårt distrikt kan du besøke brannstasjonen i Eredalen, Hollekjevegen 155. Nye tal viser at hausttradisjonen  Open brannstasjon framleis er viktig for å
16. september 2019 Tysnes kommune
VESTLAND

Søknad om løyve til å regulere Dalsætervatnet i Tysnes
Solheimsdalen Kraft AS søkjer om løyve etter vassressurslova til å utnytte Dalsætervatnet som reguleringsmagasin for Solheimsdalen kraftverk.
16. september 2019 Tysnes kommune
Møtte rømme frå hus i full fyr med liten baby
Familien har ein baby på halvannan månad. Natt til laurdag vakna dei av at det lukta svidd.
14. september 2019 $ Bergens Tidende
Vest Politidistrikt søkjer nye lokale for Tysnes lensmannskontor
Interessentar vert med dette bedne om å melde si interesse for å utgreie alternativ for nye lokale til Tysnes lensmannskontor. 
11. september 2019 Tysnes kommune
Valoppgjeret er klart
Valoppgjeret for kommunestyrevalet er no klart.
11. september 2019 Tysnes kommune
Tildeling frå Tysnes Herred Vel
Styre i Fondet til Tysnes Herreds Vel har i møte 12. august vedteke ei ramme for tildeling frå fondet i 2019 tilsvarande kr. 10.000,-
9. september 2019 Tysnes kommune
Kommunestyre- og fylkestingsutvalet 2019
Her kan du røysta på valting!
30. august 2019 Tysnes kommune
Naturvernforbundet vil stoppe Hordfast med nasjonalpark
Onsdag sendte naturvernerne forslag om Søre Bjørnafjorden nasjonalpark til Fylkesmannen i Vestland.
29. august 2019 $ Bergens Tidende
Førehandsrøysting, laurdag 31.08.19
Kommunen har utvida opningstid for førehandsrøysting, laurdag 31.august.
27. august 2019 Tysnes kommune
Skilting av adressenamn skal utførast hausten 2019
Informasjon om oppsetjing av adressenamnskilt.
23. august 2019 Tysnes kommune
Bjørnafjordkonferansen - saman om vekst!
Tysdag 5. november 2019 vert Bjørnafjordkonferansen - saman om vekst  arrangert for fyrste gong.
21. august 2019 Tysnes kommune
Jordmorvikar
Tysnes kommune har tilsett jordmorvikar frå tysdag 20.august.
15. august 2019 Tysnes kommune
Kommune- og fylkestingsvalet - Førehandsrøysting
Dersom du ikkje kan møta fram i røystelokala på røystingsdagen, kan du røysta på førehand frå og med måndag 12. august i Tysnes.
13. august 2019 Tysnes kommune
Ambulerande røysting - røysta heime
Ambulerande røysing gjer deg moglegheit til å røysta heime.
12. august 2019 Tysnes kommune
Nytt kommunenummer
Tysnes kommune får nytt kommunenummer frå 01.01.2020.
1. august 2019 Tysnes kommune
Manntal til offentleg ettersyn
Manntalet for Tysnes kommune er no lagt ut til offentleg ettersyn i Rådhuset.
10. juli 2019 Tysnes kommune
Digital nabovarsling
 e-Torg  Nettbutikk for geografiske data og byggesakstenester
8. juli 2019 Tysnes kommune
Treng du kommunale kart eller naboliste?
Tysnes kommune har inngått avtale med Ambita om elektronisk bestilling av kart og nabolister.
5. juli 2019 Tysnes kommune
Søknad om midlar frå Fondet til Tysnes Herreds vel 2019
3. juli 2019 Tysnes kommune
Klar for å oppdage nye moglegheiter i Bjørnafjordsregionen?
Velkommen til Bjørnafjordkonferansen - saman om vekst!
3. juli 2019 Tysnes kommune
Tidlegrøysting
Tidlegrøysting er eit tilbod for å sikra at alle veljarar som ønskjer det, skal få avgje røyst. I Tysnes kommune kan du henvenda deg i resepsjonen i opningstida kl 09.00 – 15.00 for å gjera avtale om tidlegrøysing.Du kan også ringja eller skriva e-post.
3. juli 2019 Tysnes kommune
OPPDATERING - Bemanning helsestasjon
Tysnes kommune må desseverre meddele at jordmorvikar som var tilsett, har avslutta arbeidstilhøvet i kommune, og ein har ikkje tilbod om jordmorteneste p.t.
28. juni 2019 Tysnes kommune
Bemanning helsestasjonen
Tysnes kommune har tilsett jordmorvikar Sara Kashay frå 17.06.2019 og ut juli mnd. Ta kontakt for timeavtale direkte på tlf 53 43 70 93 eller via legekontoret på tlf 53 43 70 80.
24. juni 2019 Tysnes kommune
100-årsjubileumsmarkering
29. juni er det klart for 100-årsjubileum av Johannes Heggland, 1919-2019.
10. juni 2019 Tysnes kommune
Offentleg høyring; Lokal forskrift om vass- og avlaupsgebyr
Formannskapet gjorde 05.06.19 vedtak om å senda lokal forskrift for vass- avlaupsgebyr ut til offentleg ettersyn i ti veker.
7. juni 2019 Tysnes kommune
NAV Tysnes stengt 07.juni
NAV Tysnes held stengt 07.juni grunna ekstern opplæring.
4. juni 2019 Tysnes kommune
VESTLAND

Haugaland Kraft Nett inviterer
Haugaland Kraft Nett inviterer til open kontordag om planane for ny 132 kV kraftledning mellom Langeland transformatorstasjon på Tysnes og Otteråi i Austevoll.
4. juni 2019 Tysnes kommune
Opningstider plan- og byggesaksavdelinga
Plan- og byggjesaksavdeling er berra  tilgjengeleg på telefon for førespurnadar frå publikum måndagar og onsdagar - kl. 09.00 - 11.30 og kl. 12.30 - 15.00.   Eventuelle møter med sakshandsamarar må avtalast på førehand - dette kan avtalast for alle
31. mai 2019 Tysnes kommune
Saman for eit betre vassmiljø.
Rullering av regional vassforvaltningsplan for Hordaland. 
31. mai 2019 Tysnes kommune
Ny 132 kV kraftleidning - open kontordag hos Haugaland Kraft
Haugaland Kraft Nett inviterer til åpen kontordag om planene for ny 132 kV kraftledning mellom Langeland transformatorstasjon på Tysnes og Otteråi transformatorstasjon i Austevoll, fredag 14. juni 2019.
31. mai 2019 Tysnes kommune
Kunngjering av oppstart med ny lokal VA-forskrift
Tysnes kommune kunngjer med dette oppstart av arbeid med ny lokal VA-forskrift.
21. mai 2019 Tysnes kommune
Tilbod i kulturskulen
Kulturskulen sitt tilbod for undervisning i skuleåret 2019/20 er klart!
21. mai 2019 Tysnes kommune
Informasjon til gravide
Tysnes kommune står p.t utan jordmorteneste.
13. mai 2019 Tysnes kommune
Nær 350 mennesker møtte opp til marsj mot vindmøller
– Vi vil sette søkelyset på naturens verdi, sier Helene Ødven.
12. mai 2019 $ Bergens Tidende
Offentleg høyring; Utviding til 5 dagars skuleveke
Tenesteutvalet gjorde 12.03.19 vedtak om å senda sak om «Utviding til 5 dagars skuleveke» ut til offentleg høyring.
8. april 2019 Tysnes kommune
Invitasjon til folkemøte
Tysnes kommune inviterer til folkemøte om ferjerutene etter ny operatør kjem på plass i 2020.
28. mars 2019 Tysnes kommune
Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom er eit tilbod til jenter og gutar i alderen, 13 til 23 år. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje å ha avtalt tid.
28. mars 2019 Tysnes kommune
Kulturmidlar 2019
No kan du søkjer om kulturmidlar!
15. mars 2019 Tysnes kommune
Innkomne listeforslag
Oversikt over listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Tysnes kommune. Listeforslaga vert lagt fram til godkjenning i valstyret sitt møte, 02.05.19.  
7. mars 2019 Tysnes kommune
Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsval 2019
Alle parti og grupper som ynskjer å stille til val, må levera listeforslag til valstyret i kommunen eller fylkeskommunen dei ynskjer å stille til val i.
19. februar 2019 Tysnes kommune
Reguleringsplan Skår kai til offentleg ettersyn
Landbruk/teknisk vedtok i møte 29.1.19 å legge reguleringsplan Skår kai ut til offentleg ettersyn.  
5. februar 2019 Tysnes kommune
Kulturmidlar til idrett, 2019
Fristen for idrettslaga til å sende inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding, er 15.02.19.
31. januar 2019 Tysnes kommune
Agnes og Olav Berges stipendiefond
Stipendiefondet er eit legat, administrert av Tysnes kommune.
21. januar 2019 Tysnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TYSNES

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL