Tysnes
Ein tysnesing har fått påvist Covid-19
Det er lite sannsynleg at dette vert eit større lokalt utbrot.
onsdag 16. september Tysnes kommune
Jordmortenesta
Snart får dei gravide i kommunen eit mellombels tilbod om jordmor på Stord.  
tirsdag 15. september Tysnes kommune
Tilråding til innbyggjarane i Tysnes kommune i samband med smittesituasjonen i Bergen
torsdag 10. september Tysnes kommune
Beredskapstelefon for vann, avløp og veg
Tysnes kommune har no ein beredskapstelefon for vann, avløp og veg.
tirsdag 8. september Tysnes kommune
Rettningsline ved luftvegssymptom
Kven bør bli testa og kven kan gå på jobb, i barnehage eller skule? Her er rettningslinane som gjeld per 2. september og inntil vidare.
fredag 4. september Tysnes kommune
Ledige elevplassar
Kulturskulen har ledige tre ledige plasser på gitar. I tilegg er det høve til søkje på aspirantundervisning. 
torsdag 3. september Tysnes kommune
Avtale om ettersøk
Tysnes kommune har avtale med Tysnes Jakt og fiske om ettersøk av skada storvilt og trafikkskadd vilt. Vakttelefonen er døgnbemanna. Telefonnummer 99 33 50 00 skal nyttast til melding av påkøyrsle av hjortevilt, skadeskyting mm i Tysnes kommune.
onsdag 2. september Tysnes kommune
Skatteetaten overtek oppgåver frå skatteoppkrevjaren
Frå 1. november 2020 tek Skatteetaten over ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har i dag.
fredag 28. august Tysnes kommune
VESTLAND

Gamle protokoller i ny utgåve
Formannskapsprotokoller frå Tysnes 1837-1920 er no digitalisert.
fredag 21. august Tysnes kommune
Val av ungdomsråd
Val av nytt ungdomsråd skjer i kommunestyret 24. september. Frist for å foreslå nye medlemmer er 4. september.
torsdag 20. august Tysnes kommune
Velkommen til skulestart
måndag 17. august
tirsdag 11. august Tysnes kommune
Covid-19: endring i rutine for testing
Alle som mistenker at dei er smitta med covid-19, bør testa seg
tirsdag 11. august Tysnes kommune
Tenk tryggleik, klipp hekken før skulestart
Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar om å klippe hekkane i samband med skulestart.
tirsdag 11. august Tysnes kommune
Kompensasjon for lag og organisasjonar - covid-19
Tiltaka som har blitt satt i verk for å redusera smittefaren for covid-19, har teke vekk deler av inntektsgrunnlaget for lag og organisasjonar i kommunen.
mandag 27. juli Tysnes kommune
Kompensasjon covid-19
Kommunal støttordning for lag og organisasjoner som har mista inntekter denne våren.
mandag 27. juli Tysnes kommune
​Ny nasjonal krisepakke for frivilligheita 
Ein ny koronakrisepakke for frivillige organisasjonar som har inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, i samband med COVID-19-utbrotet.
tirsdag 21. juli Tysnes kommune
Kantslått
Det vert oppstart av kantslått langs kommunale vegar måndag 20.7. Arbeidet skal pågå fram til slutten av august.  Publikum vert oppmoda om å halde avstand og å køyre og gå varsamt når dei passerer maskina.
onsdag 15. juli Tysnes kommune
Oppdatering! Lekkasjen lokalisert og normal drift igjen.
Det er no normal drift på vassforsyninga igjen.
onsdag 15. juli Tysnes kommune
Utsending av faktura for vass- og avløpsgebyr - 1. og 2.termin
Frå 2. januar 2020 overtok Tysnes kommune vassverka Tysnes vassverk og Uggdal vasslag. Grunna omlegging av gebyra er ikkje gebyra for 1. og 2.termin sendt ut til abonnentane før no.
tirsdag 14. juli Tysnes kommune
Offentleg ettersyn – reguleringsplan Fiskerihamn/Naustområde gnr. 158 bnr. 1 m. fl.
I medhald av plan- og bygningslova (PBL) §§ 12-10 og 12-11 legg Utval Landbruk/Teknisk detaljregulering for gnr. 158 bnr.1m. fl. Fiskerihamn/Naustområde, Skorpo, Tysnes kommune ut til høyring og offentleg ettersyn.
mandag 29. juni Tysnes kommune
HØYRING - Forskrift om godtgjersle mm. til folkevalde i Tysnes kommune
Frist for innspel: 7. august
mandag 29. juni Tysnes kommune
Turistinformasjonen
Turistinformasjonen i flytenaustet i Våge hamn.
mandag 15. juni Tysnes kommune
Kva kan me få til i Tysnes kommune?
Ønskjer du byggje på heimegarden? Har du ein gründer i magen og treng næringsareal på land eller til sjøs? Bubil- og campingplass? Kva med eit naust? Vil du ha leikeplass og friluftsareal? Kanskje hyttetomt er det du arbeider for?
fredag 12. juni Tysnes kommune
Offentleg ettersyn - endring av reguleringsplan Elsakervågen
Høyringsfrist 23.07.2020 I medhald av plan- og bygningslova (PBL) §§ 12-10 og 12-11 legg formannskapet detaljregulering for gnr. 154 bnr.18m. fl., Elsakervågen, Onarheim, Tysnes kommune ut til høyring og offentleg ettersyn
torsdag 11. juni Tysnes kommune
Ekstraordinært plantetilskot våren 2020
Fylkesmannen melder om eit midlertidig tilskot for å sikre planting av skogplanter våren 2020.
fredag 5. juni Tysnes kommune
Kulturskulen 2020/21
Kulturskulen sitt tilbod for undervisning i skuleåret 2020/21 er klart!
tirsdag 2. juni Tysnes kommune
Kommunedelplan for kulturminne
Kulturminneplanen skal gje kunnskap om våre viktige kulturminne frå gamalt. Og den skal peike på kva som kan verte interessant i framtida.
onsdag 27. mai Tysnes kommune
Få refundert meirverdiavgifta
Lag og organisasjoner kan nå søkje om å få refundert momsen. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjonar.
tirsdag 19. mai Tysnes kommune
185 000 kroner til Tysnes frå SIM sitt miljøfond
Blå skule, Båtlaget Njord/Tysnes og Solheimsdalen grendelag har fått støtte til sine prosjekt. - Dette var artig, me gler oss til å starte prosjektet, sier Terje Sløgedal som er faglærar for Blå skule.
fredag 15. mai Tysnes kommune
Kulturkalender
Planleggjar du eit arrangement? Lurar du på om nokon andre skal ha arrangement same dag? Bruk Kulturkalenderen! Meld frå om nye arrangement, kurs, turar, konsertar og andre små og store hendingar til redaksjonen, så legg me det inn i kulturkalenderen.
fredag 15. mai Tysnes kommune
Kommuneplanarbeid - ny frist for innspel
Formannskapet har utsatt frist for innspel til arealdelen til 15. september grunna avlyst folkemøte
torsdag 7. mai Tysnes kommune
Meir testing og nye testkriterier for koronavirus
Legekontoret melder om auka kapasitet for testing av korona, og viser til ny retningsliner frå Folkehelseinstituttet.
torsdag 7. mai Tysnes kommune
Møte i kommunestyre torsdag 7.5 kl. 1600
Møte i kommunestyre blir halde som TEAMS møte.
onsdag 6. mai Tysnes kommune
VESTLAND

Stenging av vatn i Uggdal
Tysnes kommune vil stengja vatnet i korte periodar for nokre av abonnentane i Uggdal.
onsdag 6. mai Tysnes kommune
Visit Sunnhordland
Turistsesongen startar snart og kommunen treng din hjelp for å få ut god informasjon til alle som skal ha norgesferie i år.
tirsdag 5. mai Tysnes kommune
Atheno-webinar for næringslivet
Nye webinar frå Atheno 4. og 7. mai
torsdag 30. april Tysnes kommune
Møte i Landbruk / Teknisk torsdag 30.april
Møte i utval for landbruk/teknisk blir halde som TEAMS møte.  
mandag 27. april Tysnes kommune
Me ønskjer elevane på 1. - 4. trinn velkomne tilbake 27. april
Skulen og SFO opnar for 1. - 4. trinn måndag 27. april. Skulen har vore stengt i over ein månad og me gler oss til å sjå elevane att.
fredag 24. april Tysnes kommune
Skal du sende faktura til Tysnes kommune?
Me ynskjer at alle nytter elektronisk faktura i EHF-format
onsdag 22. april Tysnes kommune
Helsestasjon- og skulehelsetenesta opnar igjen
Frå 20. april går me tilbake til normal aktivitet i trå med nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skulehelsetenesta og nødvendige smitteverntiltak.
onsdag 22. april Tysnes kommune
Atheno-webinar
Oppdater deg på siste nytt frå Innovasjon Noreg og Forskningsrådet på webinar 22. april
fredag 17. april Tysnes kommune
Forbod mot bålbrenning
Frå 15.04 trer det generelle bålforbodet i kraft
onsdag 15. april Tysnes kommune
Offentleg ettersyn - Søknad om endra anleggskonfigurasjon ved lokalitet Midtflua og lokalitet Djupestallen
Lerøy Vest AS søkjer om endra anleggskonfigurasjon ved 2 etablerte lokalitetar i Tysnes kommune.
tirsdag 14. april Tysnes kommune
Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet
14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.
onsdag 8. april Tysnes kommune
Sjekkliste byggjesøknad
Plan- og byggesaksavdeling ynskjer å bli betre både på service, rettleiing, sakshandsaming, kortare tid på sakhandsaming av søknader m.m.
tirsdag 7. april Tysnes kommune
Stenging av vatn i Tysnesbygda
Tysnes kommune vil stengja vatnet i korte periodar for abonnentar i Tysnesbygda.
mandag 6. april Tysnes kommune
Viss du trenger fastlegen, må du ikkje vente med å ta kontakt
Kommuneoverlege Anita Midtun ønskjer å støtte helseministerens oppmoding om at alle som treng fastlegen sin, må oppretthalde den kontakten.
fredag 3. april Tysnes kommune
Kulturmidler 2020
Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturformidling, kulturvern, litteratur og handlingsboren kunnskap. 
torsdag 2. april Tysnes kommune
Har du med helsefagleg bakgrunn høve til å bidra?
Koronaviruset gjer at det kan det bli behov for fleire faglege hender enn me har i helsetenesta i dag – har du med helsefagleg bakgrunn høve til å bidra?
onsdag 25. mars Tysnes kommune
Viktig informasjon frå Den norske kyrkja
Frå 12- til 26 mars: ALLE GUDSTENESTER  VERT AVLYST.
fredag 13. mars Tysnes kommune
Samla informasjon om tiltak i Tysnes kommune
Her finn du informasjon om tiltaka på dei einskilde einingane i Tysnes kommune. Informasjon om legekontoret. Og informasjon til deg som har du helsefagleg bakgrunn og ønskjer å bidra.
torsdag 12. mars Tysnes kommune
AVLYST: Folkemøter i samband med rullering av arealdelen til kommuneplanen
Dei planlagte folkemøtene vert mellombels avlyst. Me oppdaterar med informasjon når me veit tidspunkt for gjennomføring.
mandag 9. mars Tysnes kommune
Godkjenning av kommunevåpenet til Tysnes kommune - høyring
Sak om godkjenning av nytt kommunevåpen ligg ute på høyring, før endeleg vedtak vert teke i kommunestyret 7.mai.
onsdag 4. mars Tysnes kommune
Meld frå til kommunen når bygget er ferdig
Har du sett opp ein garasje, tilbygg eller annan bygning som er friteken frå søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen.
onsdag 4. mars Tysnes kommune
Informasjon om kommunale avgifter - 1.termin
Frå 2. januar 2020 overtok Tysnes kommune vassverka Tysnes vassverk og Uggdal vasslag og fekk dermed ansvaret for levering av vatn i Uggdal og Våge. Faktura for fyrste termin i 2020, for dei som er tilknytt kommunalt nett for avløp og/eller vatn vil koma i ein eigen faktura seinare enn dei andre...
tirsdag 3. mars Tysnes kommune
Barn i skular og barnehagar som har reist i område med vedvarande spreiing av coronavirus
Heim
fredag 28. februar Tysnes kommune
Vil du bli meddommar?
Kommunen skal ila våren 2020 velje eit utval av meddommarar til Gulating lagmannstrett, Haugaland tingrett og jordskifteretten. I tillegg skal kommunen føreslå skjønsmedlemmar som blir valde av fylkestinget. Valperioden er fire år, 2021-2024.
torsdag 27. februar Tysnes kommune
Kulturmidlar til idrett 2020
Me minner om fristen for idrettslaga til å senda inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 15.02.20. Fristen er endeleg.
torsdag 30. januar Tysnes kommune
VESTLAND

Søknad om barnehageplass frå og med hovudopptaket 2020
Frå og med barnehageopptaket 2020 (hovudopptak) vil søknad om barnehageplass i Tysnes kommune bli gjort via Visma Flyt Barnehage sin føresettportal. Det gjeld for om du søkjer for fyrste gang, om du søkjer endring av plasstype eller om du søkjer overføring til anna...
10. desember 2019 Tysnes kommune
Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020 - 2023
Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020 -2023 skal handsamast i kommunestyret 17. desember 2019.
4. desember 2019 Tysnes kommune
Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge - utlysing for 2020
Oppfordrar alle aktuelle organisasjonar til å søkja midlar. Dette kan vere aktuelt for blant anna idrettslag, korps, bygdelag etc. Søknadsfrist er 13. desember 2019.
27. november 2019 Tysnes kommune
Invitasjon til næringssamling
Tysnes næringsråd ynskjer velkomen til næringsseminar, 27.november.
22. november 2019 Tysnes kommune
Forseinka utsending av faktura
Tysnes kommune melder om forseinka utsending av papirfaktura for kommunale avgifter og eigedomsskatt for 4. kvartal 2019. Årsaka til dette skuldast ein feil i ei fil som gjekk til vår printleverandør. Feilen er korrigert og faktura går no til utskrift og
19. november 2019 Tysnes kommune
Folkemøte og open dag - E39 Stord-Os
Før oppstart av arbeidet med reguleringsplan øskjer Statens vegvesen å invitere til folkemøte og open kontordag på Tysnes.
14. november 2019 Tysnes kommune
Problem med telefon
Grunna ein teknisk feil hjå Telenor er sentralbordløysinga til kommunen delvis uttilgjengeleg for øyeblikket. Gjeld også legekontoret.
8. november 2019 Tysnes kommune
Plan for habilitering og rehabilitering - høyring
Plan for habilitering og rehabilitering for Tysnes kommune – Saman om meistring, er revidert og ferdigstilt hausten 2019.
28. oktober 2019 Tysnes kommune
Kommunedelplan for kulturminne 2019-2029- Høyring
Kommunestyret i Tysnes kommune vedtok 24. september 2019 at kommunedelplanen for kulturminne vert lagt ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14. Høyringsfristen er 30. november 2019.
23. oktober 2019 Tysnes kommune
Influensavaksinasjon 2019
Er du over 65 år, tilhøyrer risikogruppa eller ønskjer influensavaksine? Tysnes helsestasjon og legekontor har satt av to dagar for vaskinering utan timebestilling.
22. oktober 2019 Tysnes kommune
Velkomen til oppstartsmøte for Tysnes turlag 4. november
4. november kl. 18.00 vert det oppstartsmøte for Tysnes turlag på Tveit Grendahus.
17. oktober 2019 Tysnes kommune
Informasjon om stenging av matrikkelen og grunnboka
Stenging av matrikkelen og grunnboka er ein konsekvens av kommune- og regionsreforma og er naudsynt for å sikre at endringane i registera vert gjort på tryggast og best mogeleg måte. Stenginga gjeld alle kommunane i Noreg, ikkje berre kommunane som er involvert i kommune- og regionreforma.
17. oktober 2019 Tysnes kommune
Adressenamn til vedtak
2 nye vegnamn i Tysnes kommune er lagt ut til offentleg ettersyn, Henningshagen og Krokavegen .
15. oktober 2019 Tysnes kommune
Kunngjering av reguleringsplan - Skår kai
I medhald av § 12-12 i Plan og bygningslova vedtok kommunestyret i møte 24.09.19 detaljreguleringsplan for Skår kai.
10. oktober 2019 Tysnes kommune
Søknadsfristar om midlar og tilskot
No kan de søkje om tilskot til verna kulturminne, leiaropplæringsmidlar og midlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det er også høve til å koma med innspel til kandidatar til kulturprisen 2019. Meir info om korleis ein søkjer og fristar finn ein i artikkelen under.
7. oktober 2019 Tysnes kommune
Sunnhordlandstreff på Media City Bergen 15. oktober
15. oktober kl. 17.00 står det folk frå bedrifter, kommunar og festivalar frå Sunnhordland klare til å ta i mot deg på Media City Bergen. Velkomen til ein hyggjeleg ettermiddag og kveld med mingling, god mat og drikke. Arrangementet er gratis og passar for deg som er student, nyutdanna...
2. oktober 2019 Tysnes kommune
Kommunen oppgraderer økonomisystemet sitt
Tysnes kommune oppgraderer økonomisystemet Agresso i veke 42. Systemet vil difor vere utilgjengeleg store delar av den veka.
27. september 2019 Tysnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TYSNES

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL