Tysnes
Meld inn trong for betre lyssetting
Veit du om vegar med trong for betre vegljos?
fredag 20. november Tysnes kommune
Stenging av vatn i Uggdal veke 48
​Tysnes kommune skal ha utspyling på heile vassforsyningssystemet i Uggdals-området.
torsdag 19. november Tysnes kommune
Julegåveaksjon
Tysnes Frivilligsentral og barnevertenesta har starta ein julegåveaksjon for å gje trengande litt ekstra i jula.
onsdag 18. november Tysnes kommune
Opptak av informasjonsmøte om Mestringshusene
onsdag 18. november Tysnes kommune
Oline og Rufus
Vågsmarka barnehage har laga ei ny bok om Oline til adventstida. Denne gongen forsvinn hunden til Oline, Rufus, i skogen - og Oline må ut og leite etter han.
mandag 16. november Tysnes kommune
No får du faktura frå Tysnes kommune tilsendt digitalt
Tysnes kommune sender no flest mogleg faktura digitalt. Her kan du sjå kva det betyr for deg.
tirsdag 10. november Tysnes kommune
Informasjonsmøte om Mestringshusene
Tysnes kommune og Mestringshusene Tysnes inviterer til open informasjonsmøte på Teams 11. november kl 19:00.
tirsdag 10. november Tysnes kommune
Jordsmonnkartlegging i planområdet E39 Stord - Os
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil i veke 46, 47, 48 og 49 utføre jordsmonnkartlegging på jordbruksareal i Stord, Tysnes og Bjørnafjorden kommuner. Jordkartlegginga vert utført på oppdrag fra Statens vegvesen og vil inngå som en del av plangrunnlaget for...
mandag 9. november Tysnes kommune
VESTLAND

Kommunal planstrategi 2020- 2024
I medhald av § 10-1 i plan og bygningslova vert framlegg til vedtak i kommunestyret offentleg tilgjengeleg i minst 30 dagar før kommunestyret sin handsaming av kommunal planstrategi.
mandag 9. november Tysnes kommune
Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge
Tilskotsordning frå Bufdir for å motverka eller dempe konsekvensar av fattigdom blant barn og unge.
mandag 9. november Tysnes kommune
Kommunal næringsfond i Tysnes kommune
Verksemder, etablerar og næringsaktørar kan søkje midlar gjennom kommunalt næringsfond for å motverka negative konsekvensar av Covid-19.
onsdag 4. november Tysnes kommune
Organisasjonskart
tirsdag 3. november Tysnes kommune
Jordmoravtale med Stord kommune
Tysnes kommune har inngått ein avtale med Stord kommune om kjøp av jordmorteneste.
mandag 2. november Tysnes kommune
Offentleg ettersyn - endring i biomasse - Hestebyneset
Tysnes kommune har motteke søknad om auke i biomasse ved lokalitet Hestabyneset.
torsdag 29. oktober Tysnes kommune
Tysnes kommune er no tom for influensavaksine
Er du i risikogruppa og ikkje har fått vaksine? Vaksineringa i kommunen er no avslutta. Kommunen vil ikkje få meir vaksiner.
onsdag 28. oktober Tysnes kommune
Informasjon om møte i formannskap og tenesteutval 22.oktober
Møta denne dagen er reine budsjett møter og har difor ingen saker til handsaming. Budsjettdokumentet blir lagt fram i møta.
onsdag 21. oktober Tysnes kommune
Influensavaksinering for personar i risikogruppa
Me tilbyr influensavaksine og vaksine mot lungebetenelse til personar i risikogruppa 26.-28. oktober. Her kan du sjå tidspunkt og informasjon om gjennomføring.
tirsdag 20. oktober Tysnes kommune
Kulturpris 2020
Har du forslag til kandidat for årets kulturpris?
tirsdag 20. oktober Tysnes kommune
Tilskot til kultur – idrett – friluftsliv
Fleire tilskotsordninger med søknadsfrist 15. november.
onsdag 14. oktober Tysnes kommune
Førebyggande heimebesøk
Målet er å informera om førebyggjande tiltak og tilbod i kommunen, samt ein vurdering av brannrisiko i bustad. Her kan du sjå korleis du kan avtale heimebesøk.
mandag 12. oktober Tysnes kommune
Reguleringsplan for Svarvahella hyttefelt godkjend
Heim
torsdag 8. oktober Tysnes kommune
Skal du til legekontoret eller venter svar på covid-19 test?
Personar med luftvegssymptom eller teikn på infeksjon skal ikkje møte på legekontoret utan avtale.
torsdag 1. oktober Tysnes kommune
Kommunale avgifter og eigedomsskatt 2020
I desse dagar går det ut faktura for renovasjon, slamtømming, feiing, vann, avløp og eigedomsskatt. Denne gjeld for 3. kvartal 2020 og har forfall 20.10.20.
onsdag 30. september Tysnes kommune
Ta vare på branntryggleiken til dei eldre rundt oss
1. oktober er FN Verdas eldredag. Vest brann- og redningsregion oppmodar oss til å å ta vare på dei eldre rundt oss. Her er deira tips til korleis me kan gjere noko som hjelper.
onsdag 30. september Tysnes kommune
Ope møte om høyring av søknad
Søknaden om ny 132 kV kraftleidning mellom Langeland og Otteråi er no på høyring, med høyringsfrist 1.desember 2020.
onsdag 30. september Tysnes kommune
Retaksering av alle eigedomar i kommunen
Arbeidet med retaksering for å oppdatera eigedomsskattegrunnlaget er i gang.
onsdag 23. september Tysnes kommune
Ein tysnesing har fått påvist Covid-19
Det er lite sannsynleg at dette vert eit større lokalt utbrot.
onsdag 16. september Tysnes kommune
Jordmortenesta
Snart får dei gravide i kommunen eit mellombels tilbod om jordmor på Stord.  
tirsdag 15. september Tysnes kommune
Tilråding til innbyggjarane i Tysnes kommune i samband med smittesituasjonen i Bergen
torsdag 10. september Tysnes kommune
Beredskapstelefon for vann, avløp og veg
Tysnes kommune har no ein beredskapstelefon for vann, avløp og veg.
tirsdag 8. september Tysnes kommune
Rettningsline ved luftvegssymptom
Kven bør bli testa og kven kan gå på jobb, i barnehage eller skule? Her er rettningslinane som gjeld per 2. september og inntil vidare.
fredag 4. september Tysnes kommune
Ledige elevplassar
Kulturskulen har ledige tre ledige plasser på gitar. I tilegg er det høve til søkje på aspirantundervisning. 
torsdag 3. september Tysnes kommune
Avtale om ettersøk
Tysnes kommune har avtale med Tysnes Jakt og fiske om ettersøk av skada storvilt og trafikkskadd vilt. Vakttelefonen er døgnbemanna. Telefonnummer 99 33 50 00 skal nyttast til melding av påkøyrsle av hjortevilt, skadeskyting mm i Tysnes kommune.
onsdag 2. september Tysnes kommune
VESTLAND

Skatteetaten overtek oppgåver frå skatteoppkrevjaren
Frå 1. november 2020 tek Skatteetaten over ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har i dag.
fredag 28. august Tysnes kommune
Gamle protokoller i ny utgåve
Formannskapsprotokoller frå Tysnes 1837-1920 er no digitalisert.
fredag 21. august Tysnes kommune
Val av ungdomsråd
Val av nytt ungdomsråd skjer i kommunestyret 24. september. Frist for å foreslå nye medlemmer er 4. september.
torsdag 20. august Tysnes kommune
Velkommen til skulestart
måndag 17. august
tirsdag 11. august Tysnes kommune
Covid-19: endring i rutine for testing
Alle som mistenker at dei er smitta med covid-19, bør testa seg
tirsdag 11. august Tysnes kommune
Tenk tryggleik, klipp hekken før skulestart
Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar om å klippe hekkane i samband med skulestart.
tirsdag 11. august Tysnes kommune
Kompensasjon for lag og organisasjonar - covid-19
Tiltaka som har blitt satt i verk for å redusera smittefaren for covid-19, har teke vekk deler av inntektsgrunnlaget for lag og organisasjonar i kommunen.
mandag 27. juli Tysnes kommune
Kompensasjon covid-19
Kommunal støttordning for lag og organisasjoner som har mista inntekter denne våren.
mandag 27. juli Tysnes kommune
​Ny nasjonal krisepakke for frivilligheita 
Ein ny koronakrisepakke for frivillige organisasjonar som har inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, i samband med COVID-19-utbrotet.
tirsdag 21. juli Tysnes kommune
Kantslått
Det vert oppstart av kantslått langs kommunale vegar måndag 20.7. Arbeidet skal pågå fram til slutten av august.  Publikum vert oppmoda om å halde avstand og å køyre og gå varsamt når dei passerer maskina.
onsdag 15. juli Tysnes kommune
Oppdatering! Lekkasjen lokalisert og normal drift igjen.
Det er no normal drift på vassforsyninga igjen.
onsdag 15. juli Tysnes kommune
Utsending av faktura for vass- og avløpsgebyr - 1. og 2.termin
Frå 2. januar 2020 overtok Tysnes kommune vassverka Tysnes vassverk og Uggdal vasslag. Grunna omlegging av gebyra er ikkje gebyra for 1. og 2.termin sendt ut til abonnentane før no.
tirsdag 14. juli Tysnes kommune
Offentleg ettersyn – reguleringsplan Fiskerihamn/Naustområde gnr. 158 bnr. 1 m. fl.
I medhald av plan- og bygningslova (PBL) §§ 12-10 og 12-11 legg Utval Landbruk/Teknisk detaljregulering for gnr. 158 bnr.1m. fl. Fiskerihamn/Naustområde, Skorpo, Tysnes kommune ut til høyring og offentleg ettersyn.
mandag 29. juni Tysnes kommune
HØYRING - Forskrift om godtgjersle mm. til folkevalde i Tysnes kommune
Frist for innspel: 7. august
mandag 29. juni Tysnes kommune
Turistinformasjonen
Turistinformasjonen i flytenaustet i Våge hamn.
mandag 15. juni Tysnes kommune
Kva kan me få til i Tysnes kommune?
Ønskjer du byggje på heimegarden? Har du ein gründer i magen og treng næringsareal på land eller til sjøs? Bubil- og campingplass? Kva med eit naust? Vil du ha leikeplass og friluftsareal? Kanskje hyttetomt er det du arbeider for?
fredag 12. juni Tysnes kommune
Offentleg ettersyn - endring av reguleringsplan Elsakervågen
Høyringsfrist 23.07.2020 I medhald av plan- og bygningslova (PBL) §§ 12-10 og 12-11 legg formannskapet detaljregulering for gnr. 154 bnr.18m. fl., Elsakervågen, Onarheim, Tysnes kommune ut til høyring og offentleg ettersyn
torsdag 11. juni Tysnes kommune
Ekstraordinært plantetilskot våren 2020
Fylkesmannen melder om eit midlertidig tilskot for å sikre planting av skogplanter våren 2020.
fredag 5. juni Tysnes kommune
Kulturskulen 2020/21
Kulturskulen sitt tilbod for undervisning i skuleåret 2020/21 er klart!
tirsdag 2. juni Tysnes kommune
Kommunedelplan for kulturminne
Kulturminneplanen skal gje kunnskap om våre viktige kulturminne frå gamalt. Og den skal peike på kva som kan verte interessant i framtida.
onsdag 27. mai Tysnes kommune
Få refundert meirverdiavgifta
Lag og organisasjoner kan nå søkje om å få refundert momsen. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjonar.
tirsdag 19. mai Tysnes kommune
185 000 kroner til Tysnes frå SIM sitt miljøfond
Blå skule, Båtlaget Njord/Tysnes og Solheimsdalen grendelag har fått støtte til sine prosjekt. - Dette var artig, me gler oss til å starte prosjektet, sier Terje Sløgedal som er faglærar for Blå skule.
fredag 15. mai Tysnes kommune
Kulturkalender
Planleggjar du eit arrangement? Lurar du på om nokon andre skal ha arrangement same dag? Bruk Kulturkalenderen! Meld frå om nye arrangement, kurs, turar, konsertar og andre små og store hendingar til redaksjonen, så legg me det inn i kulturkalenderen.
fredag 15. mai Tysnes kommune
Kommuneplanarbeid - ny frist for innspel
Formannskapet har utsatt frist for innspel til arealdelen til 15. september grunna avlyst folkemøte
torsdag 7. mai Tysnes kommune
Meir testing og nye testkriterier for koronavirus
Legekontoret melder om auka kapasitet for testing av korona, og viser til ny retningsliner frå Folkehelseinstituttet.
torsdag 7. mai Tysnes kommune
VESTLAND

Møte i kommunestyre torsdag 7.5 kl. 1600
Møte i kommunestyre blir halde som TEAMS møte.
onsdag 6. mai Tysnes kommune
Stenging av vatn i Uggdal
Tysnes kommune vil stengja vatnet i korte periodar for nokre av abonnentane i Uggdal.
onsdag 6. mai Tysnes kommune
Visit Sunnhordland
Turistsesongen startar snart og kommunen treng din hjelp for å få ut god informasjon til alle som skal ha norgesferie i år.
tirsdag 5. mai Tysnes kommune
Atheno-webinar for næringslivet
Nye webinar frå Atheno 4. og 7. mai
torsdag 30. april Tysnes kommune
Møte i Landbruk / Teknisk torsdag 30.april
Møte i utval for landbruk/teknisk blir halde som TEAMS møte.  
mandag 27. april Tysnes kommune
Me ønskjer elevane på 1. - 4. trinn velkomne tilbake 27. april
Skulen og SFO opnar for 1. - 4. trinn måndag 27. april. Skulen har vore stengt i over ein månad og me gler oss til å sjå elevane att.
fredag 24. april Tysnes kommune
Skal du sende faktura til Tysnes kommune?
Me ynskjer at alle nytter elektronisk faktura i EHF-format
onsdag 22. april Tysnes kommune
Helsestasjon- og skulehelsetenesta opnar igjen
Frå 20. april går me tilbake til normal aktivitet i trå med nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skulehelsetenesta og nødvendige smitteverntiltak.
onsdag 22. april Tysnes kommune
Atheno-webinar
Oppdater deg på siste nytt frå Innovasjon Noreg og Forskningsrådet på webinar 22. april
fredag 17. april Tysnes kommune
Forbod mot bålbrenning
Frå 15.04 trer det generelle bålforbodet i kraft
onsdag 15. april Tysnes kommune
Offentleg ettersyn - Søknad om endra anleggskonfigurasjon ved lokalitet Midtflua og lokalitet Djupestallen
Lerøy Vest AS søkjer om endra anleggskonfigurasjon ved 2 etablerte lokalitetar i Tysnes kommune.
tirsdag 14. april Tysnes kommune
Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet
14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.
onsdag 8. april Tysnes kommune
Sjekkliste byggjesøknad
Plan- og byggesaksavdeling ynskjer å bli betre både på service, rettleiing, sakshandsaming, kortare tid på sakhandsaming av søknader m.m.
tirsdag 7. april Tysnes kommune
Stenging av vatn i Tysnesbygda
Tysnes kommune vil stengja vatnet i korte periodar for abonnentar i Tysnesbygda.
mandag 6. april Tysnes kommune
Viss du trenger fastlegen, må du ikkje vente med å ta kontakt
Kommuneoverlege Anita Midtun ønskjer å støtte helseministerens oppmoding om at alle som treng fastlegen sin, må oppretthalde den kontakten.
fredag 3. april Tysnes kommune
Kulturmidler 2020
Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturformidling, kulturvern, litteratur og handlingsboren kunnskap. 
torsdag 2. april Tysnes kommune
Har du med helsefagleg bakgrunn høve til å bidra?
Koronaviruset gjer at det kan det bli behov for fleire faglege hender enn me har i helsetenesta i dag – har du med helsefagleg bakgrunn høve til å bidra?
onsdag 25. mars Tysnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TYSNES

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL