Tjeldsund
Rabas diehtojuohkinčoahkkin - Evenášši ođđa girdistašuvdna
Forsvarsbygg bovde diehtojuohkinčoahkkimiidda Evenášši ođđa girdinštašuvnna ovdaneami oktavuođas. 
fredag 12:38 Tjeldsund kommune
Åpne informasjonsmøter - Nye Evenes flystasjon
Forsvarsbygg inviterer til informasjonsmøter i forbindelse med utviklingen av nye Evenes flystasjon.
torsdag 15:07 Tjeldsund kommune
Suohkanássiid oasálastin suohkanplána servodatoasi oktavuođas - mánábearrašat
Dielddanuori suohkan lágida suohkanássiid oasálastima 2021-2033 suohkanplána servodatoasi hábmema oktavuođas.  
torsdag 11:56 Tjeldsund kommune
Innbyggermedvirkning i tilknytning til kommuneplanens samfunnsdel - barnefamilier
Tjeldsund kommune arrangerer innbyggermedvirkning i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2021-2033.
tirsdag 15:10 Tjeldsund kommune
Buoret varrisvuohta nuoraide ja nuorra rávisolbmuide
Mii háliidat joksat nuoraid ja nuorra rávisolbmuid suohkanis fysalaš doaimmaid bokte sihke siste ja olgun, biebmodábiid ja sosiála deaivvadanbáikkiid bokte.   Eanet dieđuid dahje oainnuid dáfus: váldde oktavuođa prošeaktajođiheddjiin...
mandag 18. oktober Tjeldsund kommune
Buollinčáskadanhárjehallan golggotmánu 19.b. Djupvik:s
Buollindoaimmahat Dielddanuori suohkanis čađahit buollinčáskadanhárjehallama gos bearráigeahču vuolde, boldet visti Djupvik:s maŋŋebárgga 19/10 dii 16.00 rájes. 
mandag 18. oktober Tjeldsund kommune
Brannøvelse 19. oktober i Djupvik
Brannvesenet i Tjeldsund kommune gjennomfører brannøvelse med kontrollert nedbrenning av en bygning i Djupvik tirsdag 19/10 fra kl.16:00.
mandag 18. oktober Tjeldsund kommune
Bedre helse for ungdom og unge voksne
Vi ønsker å nå ut til ungdom og unge voksne i kommunen gjennom aktivitetstiltak som retter seg mot fysisk aktivitet, både inne og ute, kosthold og sosiale møteplasser.  For mer informasjon eller innspill: ta kontakt med prosjektleder Ida Hotvedt på mail:
mandag 18. oktober Tjeldsund kommune
TROMS OG FINNMARK

Er du vaksinert mot Covid-19? Status vaksinasjon i Tjeldsund
Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger.
fredag 15. oktober Tjeldsund kommune
Almmuhus Dielddanuori suohkanstivrra čoahkkima birra
Dielddanuori suohkanstivra doallá čoahkkima Tjeldsundbrua kro og hotell:s gaskavahku, golggotmánu 20.b. dii. 09.00
fredag 15. oktober Tjeldsund kommune
Kunngjøring av møte i kommunestyret i Tjeldsund
Kommunestyret i Tjeldsund har møte på Tjeldsundbrua kro og hotell onsdag 20. oktober klokka 09.00
onsdag 13. oktober Tjeldsund kommune
Timebestilling til influensavaksinering
Ønsker du å bestille time til influensavaksine kan du nå gjøre dette her Viktig å huske at det må gå minimum 7 dager mellom Covid-19 vaksinen og influensavaksine
onsdag 13. oktober Tjeldsund kommune
Influeansaboahkuheapmi 2021
Evenášši ja Dielddanuori suohkaniid ássiide, geat leat badjel 65 jagi ja eará riskajoavkkuide, fállojuvvo nuvttá influeansaboahkuheapmi. 
torsdag 7. oktober Tjeldsund kommune
Influensavaksinering 2021
Alle innbyggere over 65 år og andre risikoutsatte tilbys gratis influensavaksine i Evenes og Tjeldsund kommune.
onsdag 6. oktober Tjeldsund kommune
3.dose til alle over 65 år – vaksineplan fremover
Regjeringen har besluttet at alle over 65 år skal få tilbud om 3.dose med koronvaksine seks måneder etter at de tok andre dose. I tiden fremover skal kommunen tilby både koronavaksine og influensavaksine til innbyggerne.  
onsdag 6. oktober Tjeldsund kommune
Nuoraidkonferánsa
Dielddanuori ja Evenšši suohkanat bovdeba buot nuoraidkskovláohppiid dán jagáš Nuoraidkonferánsii gaskavahkku, golggotmánu 13.b. 
onsdag 6. oktober Tjeldsund kommune
Ungdomskonferansen
Tjeldsund og Evenes kommune inviterer alle ungdomsskoleelever til årets Ungdomskonferanse onsdag 13. oktober.
tirsdag 5. oktober Tjeldsund kommune
Doarjagat ráfáidahtton sámi kulturmuittuide
tirsdag 5. oktober Tjeldsund kommune
Tilskuddsmuligheter for freda samiske kulturminner
Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer  Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger Tilskudd må søkes
mandag 4. oktober Tjeldsund kommune
Momskompensasjon - idrettsanlegg
Fra og med 15. september 2021 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2022. Søknadsfristen er 1. desember 2021.
mandag 4. oktober Tjeldsund kommune
Boahkunatelefuvnnas rievdan rahpanáiggi ja diehtu liige boahkuhanbeaivvi birra
Boahkuhantelefuvdna álgá dán vahku (vahku 39) rájes doallat rabasin vuossárggaid, gaskavahkuid ja duorastagaid dii. 09-11. Telefonnummir: 947 96 421
fredag 1. oktober Tjeldsund kommune
Endring i åpningstiden på vaksinetelefonen og informasjon om ekstra vaksinedag
Vaksinetelefonen vil fra denne uka (uke 39) være betjent mandager, onsdager og torsdager kl 09-11. Telefonnr: 947 96 421
torsdag 30. september Tjeldsund kommune
Girdináiggit vahku 40, 43 ja 44
Suodjalus joatká hárjehallama F-35 girdiiguin Evenáššis vahkku 40,43 ja 44.    
torsdag 30. september Tjeldsund kommune
Flytider uke 40, 43 og 44
Forsvaret skal fortsette treningen med F-35 fra Evenes i uke 40,43 og 44.   
torsdag 30. september Tjeldsund kommune
Informasjon til kunder med avtalegiro uten varsling
Vi ser at det er flere kunder som har avtalegiro uten varsling med Tjeldsund kommune.
onsdag 29. september Tjeldsund kommune
Hva bør du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer og dersom du eller din nærkontakt har fått påvist covid-19? Utlevering av selvtester
25. september gikk vi over til en normal hverdag med økt beredskap, og vi er ikke lenger pålagt de samme restriksjonene som vi har hatt fra 12. mars 2020. Selv om hverdagen er normalisert for de fleste er ikke pandemien over. Folk vil fortsatt bli syke,
onsdag 29. september Tjeldsund kommune
Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?
FHI har laget en oversikt over hvordan du skal forholde deg dersom du får luftveissymptomer Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ
mandag 27. september Tjeldsund kommune
Norggas lea fas dábálaš árgabeaivi erenoamáš gearggusvuođain
Ráđđehus mearridii heittihit Covid-19 gáržžidemiid - mii manaimet dábálaš árgabeaivái erenaomáš gearggusvuođain čakčamánu 25.b. rájes diibmu 16.00. 
mandag 27. september Tjeldsund kommune
Norge er gått over til en normal hverdag med økt beredskap
Regjeringen besluttetå oppheve restriksjonene for Covid-19 - vi gikk over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag fra lørdag 25. september klokken 16.00.
mandag 27. september Tjeldsund kommune
Kulturrom almmuha liige doarjjaruđaid
Forside
fredag 24. september Tjeldsund kommune
Kulturrom lyser ut ekstra midler
Forside
fredag 24. september Tjeldsund kommune
Dielddanuori suohkan bovde oapmahašskovlái!
Oapmahašskovlá lea kursafálaldat dutnje geas lea bearašlahttu dahje lagaš ustit gii buohcá demeansadávddain. 
fredag 24. september Tjeldsund kommune
Tjeldsund kommune inviterer til pårørendeskole!
Pårørendeskole er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.
torsdag 23. september Tjeldsund kommune
TROMS OG FINNMARK

Bagadeapmi universála hábmema birra plánenbargguid oktavuođas
Universála hábmema árvovuođđu lea láhčit dili nu ahte buohkain galgá leat seamma vejolašvuođat persovnnalaš ovdáneapmái, oasálastimii servodagas ja dievaslaš eallimii.  Servodat- ja areálaplánen...
onsdag 22. september Tjeldsund kommune
Fritidsrenovasjon
Det er fremdeles mye feilsortering og feil avfall som kastes i og rundt returpunkt for fritidsrenovasjon.
onsdag 22. september Tjeldsund kommune
Gult farevarsel om vind
Det er sendt ut farevarsel om kraftige vindkast i Sør-Troms kommende døgn, med økende vind fra i natt/morgen tidlig, onsdag.    
tirsdag 21. september Tjeldsund kommune
Veileder universell utforming i planlegging
Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, deltakelse i samfunnet og livsutfoldelse. Samfunns- og arealplanlegging er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. Vi har alle et
mandag 20. september Tjeldsund kommune
Suohkanássiid oasálastin: fáddáčoahkkimat suohkanplána servodatoasi bargguid oktavuođas
Dielddanuori suohkan lea dál bargamin suohkanplána 2021-2033 servodatosiin. Dan oktavuođas háliidat gulahallat duinna!
fredag 17. september Tjeldsund kommune
Innbyggermedvirkning: temamøter i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel
Tjeldsund kommune jobber nå med kommuneplanens samfunnsdel for 2021-2033. I den anledning ønsker vi å høre fra deg!
fredag 17. september Tjeldsund kommune
Goalmmat boahkku olbmuide geain lea fuones immunitehta
Ovttas fágamedisiinnalaš birrasiin ja sierravarrisvuođabálvalusain lea ráhkaduvvon listtu dávddaid badjel maid geažil ávžžuhit olbmuid, geain leat dat dávddat, boahkuhuvvot goalmmat geardde. Listtus oaidná maid makkár immunitehtačuohci...
fredag 17. september Tjeldsund kommune
Vaksinering med 3. dose til innbyggere med alvorlig nedsatt immunforsvar
Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer personer som anbefales en 3.dose har. Listen inneholder også oversikt over hvilke immundempende medikamenter som gir
fredag 17. september Tjeldsund kommune
Dielddanuori suohkanstivrra čoahkkin 22.09.2021
Dielddanuori suohkanstivrras lea čoahkkin gaskavahkku, čakčamánu 22.b. dii 09.00 Várdobáikkis. 
torsdag 16. september Tjeldsund kommune
Møte i kommunestyret i Tjeldsund 22.09.2021
Kommunestyret i Tjeldsund har møte onsdag 22. september klokka 09.00 på Vardobaiki
torsdag 16. september Tjeldsund kommune
Dieđut ETS medisiinnalaš guovddáža birra
ETS medisiinnalaš guovddáš bálvala Evenášši ja Dielddanuori suohkaniid ássiid. Mii oaidnit ahte HT:s lea čállon boastu fástadoavttirlohku ETS medisiinnalaš guovddážis. Boastuipmárdus gulahallamis sáhttá leat...
onsdag 15. september Tjeldsund kommune
2021 Stuorradigge- ja Sámediggeválggaid loahpalaš lohkan lea čađahuvvon
Ná šattai boađus Dielddanuoris 
onsdag 15. september Tjeldsund kommune
Død kvinne funnet: – Krevende
Store styrker var i sving da det ble søkt etter kvinnen i 70-årene.
onsdag 15. september $ Fremover
Savnet kvinne funnet omkommet
Troms politidistrikt søkte hele tirsdag og natt til onsdag etter en savnet, dement kvinne i 70-årene rundt Evenskjer.
onsdag 15. september Fremover
Endelig opptelling etter stortings- og sametingsvalget i 2021 er fullført
Slik ble resultatet i Tjeldsund
tirsdag 14. september Tjeldsund kommune
Johtolatsihkkarvuođaplána doaibmaoasi gulaskuddan
2020 čavčča dohkkehii Dielddanuorri johtolatsihkkarvuođaplána 2020-2024 áigodaga ovddas. Jahki lea vássán dan rájes ja dál lea áigi molsut plána doaibmaoasi. Dan oktavuođas biddjo doaibmaoassi gulaskuddamii nu ahte suohkana ássit sáhttet buktit
mandag 13. september Tjeldsund kommune
Valgdag 13. september 2021
I dag er det valgdag for valg til Stortinget og Sametinget Alle valglokalene er åpne i tidsrommet 10:00 - 20:00
mandag 13. september Tjeldsund kommune
Rullering av trafikksikkerhetsplanens handlingsdel
Tjeldsund vedtok trafikksikkerhetsplan for 2020-2024 høsten 2020. Ett år har nå gått og det er tid for å rullere planens handlingsdel. I den forbindelse legges handlingsdelen ut til høring slik at innbyggere kan komme med innspill.  
fredag 10. september Tjeldsund kommune
Informasjon vedrørende ETS medisinske senter
Informasjon vedr. fastlegesituasjonen ved ETS medisinske senter. ETS medisinske senter betjener innbyggere i Evenes og Tjeldsund kommune. Vi ser at det i HT har vært referert feil antall fastleger ved ETS medisinske senter. Denne informasjonen skyldes
fredag 10. september Tjeldsund kommune
Ordførers tur sammen med Myklebostad Kretsutvalg
I anledning Friluftslivets uke ble det i år arrangert to fine turer med ordfører. Den andre turen i år ble lagt til Myklebostad med Myklebostad Kretsutvalg som arrangør og tilrettelegger.
fredag 10. september Tjeldsund kommune
Ollu ovddalgihtiijienasteapmi Dielddanurois
Maiddái Dielddanuoris oaidnit mii seamma trandda go muđui riikkas - eanet ja eanet olbmot leat jienastan ovddalgihtii garvin dihte olmmošráidduid válgabeaivvi. 3254 jienasteddjiin lea sullii 23% jienastan ovddalgihtii dán jagáš válggas. Dát lea
torsdag 9. september Tjeldsund kommune
Informasjon vedrørende ETS legekontor
Sykdom blant personell ved ETS medisinske Senter har ikke gitt seg, og vi ser oss dessverre nødt til å holde lavdrift på laboratoriet og skiftestue torsdag 9.9. og fredag 10.9.
torsdag 9. september Tjeldsund kommune
Informasjonsmøter støytiltak Tjeldsund/Evenes
Forsvarsbygg inviterer registrerte eiere av helårsboliger som vurderes for støytiltak i forbindelse med QRA-basen på Evenes, til informasjonsmøter.
torsdag 9. september Tjeldsund kommune
Nuorra Dielddanuoris
Mánná- ja nuoraidkoordináhtor ja varrisvuođabuohccidivššárat almmuhit Nuorra Dielddanuoris sosiala mediain! 
torsdag 9. september Tjeldsund kommune
Mange forhåndsstemmer i Tjeldsund
Også i Tjeldsund ser vi samme trenden som resten av landet - flere og flere forhåndsstemmer for å unngå kø på valgdagen. Av 3254 stemmeberettigede har hittil 23% av velgerne valgt å  forhåndsstemme i årets valg. Det er en markant økning i...
onsdag 8. september Tjeldsund kommune
TROMS OG FINNMARK

Dielddanuorribálkkašupmi ja Nuoraidstipeanda
Bures boahtin evttohit evttohasaid Dielddanuorribálkkašupmái 2021 dahje ohcat Dielddanuori suohkana 2021 Nuoraidbálkkašumi.  Ohcan dahje evttohusat sáddejuvvo dása: post@tjeldsund.kommune.no  
onsdag 8. september Tjeldsund kommune
Ung i Tjeldsund
Barne- og ungdomskoordinator og helsesykepleiere lanserer Ung i Tjeldsund i sosiale medier!
onsdag 8. september Tjeldsund kommune
Tjeldsundprisen og Ungdomsstipendet
Velkommen til å foreslå kandidater til Tjeldsundprisen 2021 eller til å søke på Ungdomsprisen 2021 for Tjeldsund kommune. Søknad eller forslag sendes til post@tjeldsund.kommune.no
onsdag 8. september Tjeldsund kommune
Oadjebas jienastit Dielddanuoris
Válga čađahuvvo beroškeahttá pandemiijadilis. Dielddanuori suohkan čuovvu čađa guoski njoammuneastadannjuolggadusaid. 
tirsdag 7. september Tjeldsund kommune
Trygt å stemme i Tjeldsund
Valget gjennomføres uavhengig av pandemisituasjon. Tjeldsund kommune følger de til enhver tid gjeldende smittevernregler.
tirsdag 7. september Tjeldsund kommune
Ordførers tur sammen med Skånland Røde Kors
I anledning Friluftslivets uke er det tradisjon for å arrangere ordførers tur i Tjeldsund kommune. I år gikk en tur på Evenskjer, mens neste tur, som arrangeres på torsdag denne uke, blir på Myklebostad
tirsdag 7. september Tjeldsund kommune
Suohkanbaromehter 2021 - Dielddanuorri goalmmat sajis Romssa ja Finnmárkku suohkaniid gaskka!
Máŋga jagiid mielde lea Kommunal Rapport ovdánahttán baromehtera man bokte mihtidit suohkaniid doaimmaid 12 bálvalussurggiin ja časket oktii 151 váldologu main lea išeguđet árvu ja vuoruheapmi.
mandag 6. september Tjeldsund kommune
Diehtu ETS doavttirguovddáža birra
Otne, čakčamánu 6.b. lea ETS medisiinnalaš guovddážis gitta laboratoria ja hávvedikšunlatnja buozalmasvuođa geažil. Covid-19 iskkosváldin vuoruhuvvo ja čađahuvvo nugo dábálaččat.  Doavttirdiimmut maid čađahuvvojit nugo dábalaččat. 
mandag 6. september Tjeldsund kommune
Kommunebarometeret 2021 - Tjeldsund tok 3. plassen blant kommunene i Troms og Finnmark!
Gjennom mange år har Kommunal Rapport utviklet et barometer hvor kommunene måles og veies på 12 tjenestesektorer summert opp av i alt 151 nøkkeltall med ulik vekting og prioritering.
mandag 6. september Tjeldsund kommune
Informasjon vedrørende ETS legekontor
ETS medisinske senter har i dag 6. september stengt på lab og skiftestue grunnet sykefravær. Covid19 testing er prioritert oppgave og går som normalt. Legetimer går også i utgangspunktet som normalt.  
mandag 6. september Tjeldsund kommune
Støy fra F-35 flyene skal måles på Evenes
I forbindelse med flyøvelse de neste to ukene skal støyen måles på en rekke områder på og rundt flyplassen. Dette skjer i samarbeid med Forsvaret, Avinor, beitelagene og reineiere i distriktet.
fredag 3. september Tjeldsund kommune
Liige boahkut boahkuheapmái
Suohkanis leat ain liige boahkut boahkuheapmái sihke otne ja inttin. 
torsdag 2. september Tjeldsund kommune
Gatelys Tjeldsund Kommune
Det er en del gatelys som er mørk.
torsdag 2. september Tjeldsund kommune
Ledige doser til vaksinering
Kommunen har fortsatt ledige doser til vaksinering både i dag og i morgen.
torsdag 2. september Tjeldsund kommune
Velkommen til ordførers tur
Forside
onsdag 1. september Tjeldsund kommune
Joavkkut ja searvvit - kursa speallanruđaid birra
Regionála kursa speallantuđaid birra rusttegiidda valáštallama ja fysalaš doaimmaid várás  Dán čávčča bovde Romssa ja Finnmárkku fylkkasuohkan fylkka joavkkuid ja serviid kursii speallanruđaid birra rusttegiidda valáštallama...
mandag 30. august Tjeldsund kommune
Lag og foreninger - kurs om spillemidler
Regionale kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Denne høsten inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger i fylket til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det legges opp til fire digitale kurs via Teams. Har laget ditt planer om å...
mandag 30. august Tjeldsund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TJELDSUND

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL