Tana
ID 842 – 100 % fast stilling som sykepleier ved sykeavdelingen
Siste nytt
fredag 12:33 Tana kommune
Vi mangler fortsatt bøssebærere til TV aksjonen 2019
 
fredag 11:55 Tana kommune
Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse
Siste nytt
torsdag 13:24 Tana kommune
Tilskuddsmidler 2020 fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie
Siste nytt
tirsdag 14:28 Tana kommune
Sámi giellavahku ávvudeapmi Deanus 21.10-27.10
mandag 13:59 Tana kommune
Samisk språkuke markeres i Tana 21.10-27.10
fredag 11. oktober Tana kommune
Formannskapet, ordfører og varaordfører for perioden 2019 - 2023
fredag 11. oktober Tana kommune
Møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 27.11.2019
Siste nytt
onsdag 9. oktober Tana kommune
FINNMARK

Vi mangler fortsatt bøssebærere til TV aksjonen 2019
tirsdag 8. oktober Tana kommune
Konstituerende kommunestyremøte 10. okt. sendes på nett
Siste nytt
mandag 7. oktober Tana kommune
Høringsuttalelser til reguleringsplan for kvartsittbruddet
Siste nytt
onsdag 2. oktober Tana kommune
Nå kan du søke om midler fra Finnmark fylkeskommune til restaurering av freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø.
Finnmark fylkeskommune fordeler midler først og fremst til fredete bygninger, anlegg og kulturmiljø som er privat eid. Med private eiere menes private personer, firma, stiftelser, lag og foreninger. Det kan også gis tilskudd til spesielt verneverdige kulturminner langs kysten
onsdag 2. oktober Tana kommune
Senterpartiet stopper Elkem og Helga Pedersen i Tana
Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen skulle bli ordfører i Tana etter at Ap igjen ble størst. Så bestemte Senterpartiet seg for å stanse Elkems planer for utvidelse.
mandag 30. september ABC Nyheter
Leat go don ráfáidahttojuvvon sámi vistti eaiggát?
Sámediggi bovde diehtojuohkinčoahkkimii ráfáidahttojuvvon sámi visttiid birra Deanu gielddas, Duorastaga golggotmánu 3. b. dii. 18.30 gieldastivrasálii ráđđeviesus, Deanu šaldis. Mii muitalat ráfáidahttojuvvon sámi visttiid ja...
mandag 30. september Tana kommune
Eier du en fredet bygning?
Sametinget inviterer til informasjonsmøte om fredete samiske bygninger i Tana kommune, Torsdag 3. oktober kl. 18.30 I kommunestyresalen på rådhuset, Tana bru. Vi orienterer om fredete samiske bygninger og tilskuddsordninger. Vel møtt til alle eiere og
mandag 30. september Tana kommune
Informasjonsskriv om Lismajávri drikkevannskilde
På bakgrunn av hendelse høsten 2018, hvor Lismajávri vannkilde ble forurenset og bakterier kom ut på drikkevannsnettet, ønsker Tana kommune å informere om planlagte tiltak. Informasjonen legges også ut på kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no
torsdag 26. september Tana kommune
Sykepleierstilling og studieplass til desentralisert helsesykepleierutdanning
tirsdag 24. september Tana kommune
Sykepleier i 100 % fast stilling ved Tana hjemmetjenester, 2. gangs utlysning
Siste nytt
mandag 23. september Tana kommune
Konsulent/saksbehandler ved Utviklingsavdelingen
torsdag 19. september Tana kommune
Boftsa barnehage søker etter pedagogisk leder i 100 % fast stilling
torsdag 19. september Tana kommune
Sirma skole søker etter lærer i 100 % fast stilling
onsdag 11. september Tana kommune
Valgstyrets protokoll for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Siste nytt
tirsdag 10. september Tana kommune
Mandatkåringen er klar
Siste nytt
tirsdag 10. september Tana kommune
Her kan du stemme
Siste nytt
fredag 6. september Tana kommune
Ny leder på Frivilligsentralen
tirsdag 3. september Tana kommune
"På tur med ordføreren"
Felles turmarsj til antageligvis Finnmarks fineste #Perletur ut til rullesteinfjæra ved Luovttatt. Ordfører Frank Martin Ingilæ gjennomfører hans aller siste På tur med ordføreren som er et konsept laget av Finnmark Friluftsråd - Finnmárkku
torsdag 29. august Tana kommune
Masjokveiprosjektet - testing av utbedringsmetode
Flere av våre veier trenger sårt betydelig utbedring, og dette er forholdsvis kostbart. Kommunestyret bevilget totalt kr. 600.000,- til ekstra veivedlikehold  og bestilte samtidig utredning på omfang og kostnader av vedlikehold av våre mest  slitne
onsdag 28. august Tana kommune
LOS-tjenesten
Siste nytt
onsdag 28. august Tana kommune
Folkehelsetiltak rettet mot barn og unge
Siste nytt
onsdag 28. august Tana kommune
Interreg-prošeavtta 2019 stáhtusa «Oktasaš birashálddašeapmi Deanujogas»
Siste nytt
mandag 26. august Tana kommune
Møte i dispensasjonsutvalget onsdag 11.09.2019
Siste nytt
onsdag 21. august Tana kommune
Deanu joatkkaskuvla bovde Árbedieđu čájáhusráhpamii. Mii lea Árbediehtu? Prušeakta Árbediehtu - sámi máhtolašvuohta eanandoalus ja meahcásteamis lea čáđahuvvun Deanu joatkkaskuvllas.
onsdag 21. august Tana kommune
Tana videregående skole inviterer til utstillingsåpning av Árbediehtu – samisk kunnen om jordbruk og utmarksnæringer i kommunestyresalen 30. August
onsdag 21. august Tana kommune
FINNMARK

Jienastit ruovttus?
Siste nytt
mandag 19. august Tana kommune
Dábálaš ovdagihtii jienasteapmi - gielddastivra- ja fylkkadikkeválga
Siste nytt
mandag 19. august Tana kommune
Informasjonsmøte om spillemidler til byggingav anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2. september kl.17.30
Finnmark fylkeskommune inviterer til informasjonsmøte om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt tilrettelegging for friluftsliv - høsten 2019. Tid og sted: mandag 2.september klokken 17:30 - 20:30, Tana hotell og camping.
mandag 19. august Tana kommune
Rabas buohccedivššárvirggit Deanu ruovttubálvalusas, 2. geardde
Siste nytt
torsdag 15. august Tana kommune
Status i 2019 for Interreg-prosjektet «Felles miljøforvaltning langs Tanaelva»
Siste nytt
onsdag 14. august Tana kommune
Stemme hjemme?
tirsdag 13. august Tana kommune
Ordinær forhåndsstemming - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
lørdag 10. august Tana kommune
Ledige sykepleierstillinger ved Tana hjemmetjenester, 2.gang
Siste nytt
torsdag 8. august Tana kommune
Válgákoarttat ruovttoluotta
Siste nytt
torsdag 8. august Tana kommune
Skuvlaálgin Deanu gielddas
Deanu vuođđoskuvllat ja rávisolbmooahpahus álget borgemánu 22. beaivve 2019, earret Sirpmá skuvla mii álgá borgemánu 14. beaivve 2019.
onsdag 7. august Tana kommune
Skolestart i Tana kommune
Oppstart av grunnskoler og voksenopplæringen i Tana er 22. august 2019, med unntak Sirpmá skuvla som har oppstart 14. august 2019.
onsdag 7. august Tana kommune
ID 836 - Konsuleanta/Áššemeannudeaddji Ovdánahttinossodagas
Siste nytt
onsdag 7. august Tana kommune
ID 823 - 100 % fast stilling som styrer/pedagogisk leder, 2.gang
Siste nytt
tirsdag 6. august Tana kommune
ID 836 - Konsulent/Saksbehandler ved Utviklingsavdelingen
Siste nytt
tirsdag 6. august Tana kommune
Valgkort i retur
Siste nytt
tirsdag 6. august Tana kommune
Hovedinngangen ved Tana helsesenter vil være stengt fra 07.08 t.o.m 09.08.19 pga ombygging
Vi ber om at besøkende benytter inngangen som vender mot Tana omsorgssenter. Vi ber også om at besøkende ikke benytter legestasjonen for gjennomgang. Dessverre så  ble ikke dette gjennomført på de opprinnelige datoene - 31.07 - 02.08 pga problemer med
mandag 29. juli Tana kommune
Leat go jienastuslogus?
Gielddastivraválgga ja Fylkadiggeválgga, ja maiddái Sámedikki válga jienastuslohku lea bidjon almmolaš geahčadeapmái geassemánu 10.b. ja gitta válgabeaivái
mandag 22. juli Tana kommune
Står du i manntallet?
Manntallet for Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget, samt Sametingets valgmantall er lagt ut til offentlig ettersyn fra 10. juli og fram til og med valgdagen. 
fredag 19. juli Tana kommune
ID 828 - Kulturskolelærer / Teater- / Dansepedagog 100 % stilling
Siste nytt
onsdag 17. juli Tana kommune
Ledige helsefagarbeiderstillinger ved Sykeavdelingen ID 766
Siste nytt
tirsdag 16. juli Tana kommune
Ledige helsefagarbeiderstillinger ved Tana hjemmetjenester
Siste nytt
tirsdag 16. juli Tana kommune
Møte i dispensasjonsutvalget 14.08.2019
Siste nytt
onsdag 10. juli Tana kommune
ID 828 - Kulturskuvlaoahpaheaddji / Teáhter-/Dánsapedagoga 100 % virgi
ID 828 - Kulturskuvlaoahpaheaddji / Teáhter-/Dánsapedagoga 100 % virgiDeanu gielddas leat sullii 2900 ássi. Gielda lea Nuorta-Finnmárkkus ja lea rádjagielda Supmii. Deatnu, vuotna ja duottar leat ráđđejeaddji luondduelemeanttat ja báidnet ássama kultuvrra ja...
onsdag 10. juli Tana kommune
Giellabargi
Siste nytt
tirsdag 9. juli Tana kommune
Samisk språkkonsulent
tirsdag 9. juli Tana kommune
FINNMARK

ID 756 - helsefagarbeider i vikariat i 72,5 % stilling
Siste nytt
mandag 8. juli Tana kommune
Elektronisk bestilling av legetimer er midlertidig ikke tilgjengelig
På bakgrunn av at vi har byttet legejournalsystem, så må den elektroniske bestillingsløsningen oppdateres. Siden www.tana-legesenter er utilgjengelig i denne tiden.Leverandørene arbeider med saken og ny informasjon vil bli gitt fortløpende
mandag 8. juli Tana kommune
Kommunelege - spesialist i allmennmedisin, 3. gangs utlysning
Siste nytt
fredag 5. juli Tana kommune
Ledig undervisningsstillinger i Tana kommune fra 1.08.19
Siste nytt
torsdag 4. juli Tana kommune
Buohccidivššárvirggit buohcciossodagas ID 829
Siste nytt
onsdag 3. juli Tana kommune
Sykepleierstillinger ved sykeavdelingen ID 829
Siste nytt
tirsdag 2. juli Tana kommune
Plan for utvidelse av kvartsittbruddet i Austertana er sendt på høring
Forslag til reguleringsplan for utvidelse av kvartsittbruddet i Austertana, Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru, er sendt på høring, og lagt ut til offentlig ettersyn fram til 20.september 2019. Planforslaget vil sikre råstoff-tilgang for drift ved Elkem Tana de...
mandag 1. juli Tana kommune
Heargeguolbba industriaguovlu lea dál gárvvis
Heargeguolbba industriområde ligger  i Tanabru i retning Rustefjelbma. 
mandag 1. juli Tana kommune
ID 828 - Kulturskolelærer / Teater-/Dansepedagog 100 % stilling
mandag 1. juli Tana kommune
Svein Ottar Helander går av med pensjon
Siste nytt
fredag 28. juni Tana kommune
Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn
Etter forespørsel er høringsfristen forlenget til 20. september 2019.
fredag 28. juni Tana kommune
Árrajienasteapmi
Siste nytt
torsdag 27. juni Tana kommune
Tidligstemmegivning
Siste nytt
torsdag 27. juni Tana kommune
Tilbud om samlingsbaserte nettstudier i følgende videreutdanninger/helsefagskoler
Siste nytt
onsdag 26. juni Tana kommune
ID 827 –Renholder ved Austertana oppvekstsenter 50 % stilling
Siste nytt
onsdag 26. juni Tana kommune
Sommer i Tana 2019
Her er en liten oversikt over arrangementer og aktiviteter i Tan asommeren 2019. Om det er arangement ogaktiviteter sommangler, er det fint om dere kontakter Magnhild Stock på tlf. 464 00 274, epost: magnhild.stock@tana.kommune.no  
mandag 24. juni Tana kommune
Presentasjon av forslag til ny kommuneplanens arealdel
Onsdag 26.06.2019 kl. 19:00 på rådhuset
torsdag 20. juni Tana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TANA BRU

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL