Sykkylven
Asfaltering - Nysætervegen
Det vert stengt veg frå Skitrekket og fram mot Tudalsbakken i morgon mellom kl 0800-1900. Etterpå kan vi gle oss over nylagt asfalt :)
15. mai 2019 Sykkylven kommune
Rapport Auremarka
Det er fleire innbyggjarar som har etterlyst prosjektrapporten frå arbeidet med Auremarka. Rapporten er frå 2014.
15. mai 2019 Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Det vert eit ekstra møte mandag 20. mai. Møte vert på Formannskapsalen.
15. mai 2019 Sykkylven kommune
17. mai program 2019
Her finn du programmet for 17. mai:  
14. mai 2019 Sykkylven kommune
Blålys - utrykkingskøyring
Brannvernet vil enkelte dagar i periden torsdag 9.mai til tirsdag 21.mai gjennomføre øving i utrykkingskøyring.
9. mai 2019 Sykkylven kommune
Høyring – Ruteendringsprosessen 2020
Høyringa gjeld den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene, som startar i august 2019. Eventuelle endringar vil gjelde frå 1. mai 2020. Fylkeskommunen ønskjer tilbakemeldingar frå kommunar og andre innan 26. juni 2019.
8. mai 2019 Sykkylven kommune
Ledig stilling - Fastlege, vikariat og tilsynslege
Frå 01.09.2019. Søknadsfrist 24.05.2019. Fullstendig kunngjering sjå:
8. mai 2019 Sykkylven kommune
Ledig stilling - Barnevernskonsulent
100 % fast stilling ledig frå september 2019. Søknadsfrist 12.05.2019. For meir info sjå:
8. mai 2019 Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Høve til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Redusert foreldrebetaling: Familiar som har ei samla årsinntekt (brutto) som er lavare enn 557 500 kroner kan søkje om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2019/2020. Gratis kjernetid: Familiar med samla årsinntekt (brutto) lavare enn 548 500 kroner kan i tillegg søkje om 20...
7. mai 2019 Sykkylven kommune
Startlån og bustadtilskot til etablering og tilpassing 2019
Sykkylven kommune har motteke løyving av startlån og tilskot til vidaretildeling for 2019.
7. mai 2019 Sykkylven kommune
Sykkylven Kyrkje har ledig stilling - Diakon
80 - 100 % stilling ledig frå 1. juli 2019. Fullstendig utlysing sjå:
6. mai 2019 Sykkylven kommune
Ledig stilling - Diakon
80 - 100 % stilling ledig frå 1. juli 2019. Fullstendig utlysing sjå:
5. mai 2019 Sykkylven kommune
Har du tilbakemelding om varslingstesten i høve fjellskred ?
2. mai 2019 Sykkylven kommune
Detaljregulering gang- og sykkelveg Aursnes - Hjellegjerde - Kunngjering av eigengodkjenningsvedtak
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune den 08.04.2019 Detaljregulering for gang- og sykkelveg Aursnes-Hjellegjerde (planid 15282016008), jamfør føresegner sist revidert 19.07.2018, plankart og planomtale sist revidert 05.04.2018. ...
2. mai 2019 Sykkylven kommune
Varslingstest (ny info for Sykkylven)
Åknes/Tafjord beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. Dette er ein del av fjellskredberedskapen. ÅTB skal teste systema torsdag 2. mai mellom kl. 1500 - 1530.
2. mai 2019 Sykkylven kommune
Detaljregulering tidlegare Jarnes skule - Kunngjering av eigengodkjenningsvedtak
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune den 08.04.2019 Detaljregulering for tidlegare Jarnes skule (planid 15282017008), jamfør føresegner, plankart og planomtale sist revidert 19.02.2019.   Vedtaket er straks bindande for...
30. april 2019 Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Måndag 06.05.2019 kl. 15:30.   Møtestad er formannskapssalen, rådhuset.
30. april 2019 Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Torsdag 4. april 2019 kl. 17:00. Stad: Formannskapssalen - Rådhuset.
3. april 2019 Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 8. april 2019 kl. 16:00. Stad: Kulturhuset.
3. april 2019 Sykkylven kommune
Vallister kommunsetyrevalet 2019
3. april 2019 Sykkylven kommune
Møte i valstyret
Måndag 8. april 2019 kl. 15:15. Stad: Kulturhuset. 
3. april 2019 Sykkylven kommune
Jettegryta kafe
Er ope måndag - fredag kl. 10:00 - 14:30. Meny: Salat, baguett og sveler.
11. mars 2019 Sykkylven kommune
Søk om produksjonstilskot i jordbruket del 1. Frist: 15. mars 2019.
Det er føretak som driv med husdyrproduksjon som kan søkje om tilskot i mars. I søknaden fører du opp talet dyr du disponerer per 1. mars (teljedato).Les meir om korleis du søker om produksjonstilskot. Det er kommunen som handsamar alle søknadar og som svarar på...
1. mars 2019 Sykkylven kommune
Ferievikarar innan helse og omsorg
Søknadsfrist: 10. mars 2019. For meir informasjon sjå:
28. februar 2019 Sykkylven kommune
Treng du meklarpakke eller kart- og eigedomsinformasjon?
Frå 1. januar 2019 har vi tatt i bruk Infoland for bestilling av planinformasjon, nabolister, matrikkelutskrifter, kart og meir. Infoland er ein bestillingsportal for kart- og eigedomsinformasjon for kommunar.
8. februar 2019 Sykkylven kommune
Innskriving av 1. klassingar 2019/2020
Onsdag 20. februar 2019 kl. 17:00 blir det innskriving av komande 1. klasse på Aure, Sørestranda, Ullavik og Vik skule.
6. februar 2019 Sykkylven kommune
Innskriving av 1. klassingar 2019/2020
Onsdag 20. februar 2019 kl. 17:00 blir det innskriving av komande 1. klasse på Aure, Sørestranda, Ullavik og Vik skule.
5. februar 2019 Sykkylven kommune
BUAS stengt for besøkande grunna omgangssjuke
Melding frå kommuneoverlegen -  grunna omgangssjuke blir avdelingane på BUAS stengt for besøkane inntil vidare.
1. februar 2019 Sykkylven kommune
Legetenesta i Sykkylven
Legetenesta i kommunane gjennomgår ei rivande utvikling. Endringar i lover, arbeidsoppgåver, arbeidstid, og ikkje minst endringar i nye legar sine ønskjer når dei søkjer arbeid, påverkar korleis kommunane må utvikle tenesta framover.
1. februar 2019 Sykkylven kommune
Saka om sparebankbygget
Det er stilt spørsmål om kvifor rådmannen tilrådde å kjøpe sparebankbygget. I desember 2018 kom det ei lita opning for at Sykkylven kommune, på visse vilkår kunne få kjøpe bygget. Sjølv med positivt svar var kommunen ikkje garantert å...
1. februar 2019 Sykkylven kommune
Kommunale barnehagar inviterer til besøksdag
Måndag 21. januar inviterer alle dei fem kommunale barnehagane til besøksdag. Målet er at alle potensielle søkjarar skal få høve til å kome innom og gjere seg kjent med barnehagane. Søknadsfristen til hovudopptaket er 1. februar.
14. januar 2019 Sykkylven kommune
Høyring - Anleggsplan for idrett og friluftsliv
Levkårsutvalet har vedtatt at Anleggsplan for idrett og friluftsliiv 2019-2022 skal leggast ut på høyring. Høyringsfrist er 20.februar 2019.
11. januar 2019 Sykkylven kommune
Gratis gardsbesøk
Går du med planar om å starte opp med lokal mat eller gardsbaserte opplevingar? Sykkylven kommune tilbyr gratis gardsbesøk for å hjelpe deg i gong. Saman med deg kartlegg vi garden sine ressursar, dine visjonar, kjerneverdiar, idear og mål. Vi hjelper deg med å utarbeide...
10. januar 2019 Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Kantsoner langs vassdrag
I 2001 vart kantvegetasjonen langs vassdrag verna gjennom vassressurslova, som seier at ein skal oppretthalde eit naturleg vegetasjonsbelte langs vassdrag med årssikker vassføring. Lovverket tillett skjøtsel så framt dei biologiske verdiane i kantsona ikkje vert reduserte. Kommunen har...
10. januar 2019 Sykkylven kommune
Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for rorbuområde i Tandstadfjøra, NA1 og RO1
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1,12-3 og 12-8 blir det varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for delar av eigedommane gnr./bnr. 21/1, 3, 29 -33 i Sykkylven kommune.
7. januar 2019 Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Mandag 07. januar 2019 Kl 15:00 Stad: Formanskapsalen
4. januar 2019 Sykkylven kommune
Treng du kart- og eigedomsinformasjon?
Frå 1. januar 2019 har vi tatt i bruk Infoland for bestilling av planinformasjon, nabolister, matrikkelutskrifter, kart og meir. Infoland er ein bestillingsportal for kart- og eigedomsinformasjon for kommunar.
4. januar 2019 Sykkylven kommune
Infoland
Frå 1. januar 2019 har vi tatt i bruk Infoland for bestilling av planinformasjon, nabolister, matrikkelutskrifter, kart og meir. Infoland er ein bestillingsportal for kart- og eigedomsinformasjon for kommunar.
4. januar 2019 Sykkylven kommune
Oppstart av BAPP-grupper i januar 2019
BAPP er eit førebyggande gruppetilbod (leike- og snakkegrupper) for barn i alderen 8-12 år der ein eller begge foreldre har psykiske problem og/eller avhengighetsproblematikk. Det er planar om oppstart av ny gruppe i januar 2019.
3. januar 2019 Sykkylven kommune
Infoland
Frå 1. januar 2019 har vi tatt i bruk Infoland for bestilling av planinformasjon, nabolister, matrikkelutskrifter, kart og meir. Infoland er ein bestillingsportal for kart- og eigedomsinformasjon for kommunar.
3. januar 2019 Sykkylven kommune
Velkommen til foreldrekurs i trygghetssirkelen COS-P
Starter nytt kurs tysdag 29. januar 2019 kl. 17.00. Kursdatoar:  
2. januar 2019 Sykkylven kommune
Leige av pensjonistane sitt tekniske utstyr i pensjonistsalen
kr 500 for leige av teknisk utstyr.  
14. desember 2018 Sykkylven kommune
Protokoll frå Sykkylven kommunestyre 06.12.2018
Lenke til Offentleg protokoll Sykkylven kommunestyre 06.12.2018
13. desember 2018 Sykkylven kommune
Velkommen til foreldrekurs i trygghetssirkelen COS-P
Starter nytt kurs tysdag 29. januar 2019 kl. 17.00. Kursdatoar:  
12. desember 2018 Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 17.12.2018 kl. 13:00. Stad: Sykkylven kulturhus.
11. desember 2018 Sykkylven kommune
Sykkylven symjehall
Siste offentlege bading før jul vert fredag 14. desember 2018. Siste revmatikerbading vert måndag 17. desember 2018.
11. desember 2018 Sykkylven kommune
Protokoll frå Sykkylven kommunestyre 06.12.2018
Lenke til Offentleg protokoll Sykkylven kommunestyre 06.12.2018
7. desember 2018 Sykkylven kommune
Kommunestyremøte 06.12.2018
Det vert kommunestyremøte 06.12.2018 kl. 17:00 på Sykkylven kulturhus.   Sakliste:  
5. desember 2018 Sykkylven kommune
Oppstart av kommunalt legesenter. Er DU ein av vår nye medarbeidarar?
Sykkylven kommunen styrkjer no den kurative legetenesta, og opprettar eit kommunalt legesenter frå 1.3.2019. Kommunen søkjer nye dyktige og serviceinnstilte medarbeidarar for å styrkje legetenesta og helsetilbodet til innbyggjarane og tenestområda ved det nye kommunale...
13. november 2018 Sykkylven kommune
Ledige stillingar i Bu- og ReHabiliteringstenesta
Ledig stilling som fagarbeidar, sjukepleiar og miljøterapeut. For meir informasjon sjå ledige stillinga ovanfor. 
13. november 2018 Sykkylven kommune
Kommunefysioterapeut
12. november 2018 Sykkylven kommune
Ledige stillingar i Bu- og ReHabiliteringstenesta
Ledig stilling som fagbarbeidar, sjukepleiar og miljøterapeut. For meir informasjon sjå ledige stillinga ovanfor. 
12. november 2018 Sykkylven kommune
Arkivdagen 2018
10. november 2018 kl. 12:00 - 15:00 Stad: Kirkegata 10B i Ålesund  
9. november 2018 Sykkylven kommune
Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019
Rådmannen la 5. november framlegg til budsjett for kommunestyret:
9. november 2018 Sykkylven kommune
Arkivdagen 2018
10. november 2018 kl. 12:00 - 15:00 Stad: Kirkegata 10B i Ålesund  
8. november 2018 Sykkylven kommune
Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019
Rådmannen la 5. november framlegg til budsjett for kommunestyret:
8. november 2018 Sykkylven kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SYKKYLVEN

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL