Sykkylven
Ledig avtaleheimel for fastlege
100 % avtaleheimel, fast frå 1.12.2018. Søknadsfrist: 18. juni 2018   Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema sjå ledige stillingar ovanfor.
fredag 14:27 Sykkylven kommune
Møte i kontrollutvalet
Det er møte i Sykkylven kontrollutval måndag 28. mai 2018 kl. 17:00. Merk! Møtestad er den nye brannstasjonen.
fredag 10:49 Sykkylven kommune
Ledig oppdrag som fritidskontakt / støttekontakt
Bu-og ReHabiliteringstenestene har behov for fritidskontakter som kan ta oppdrag kveld og helg. Kva er ei fritidskontakt:
fredag 09:14 Sykkylven kommune
Politiske møte
Nærings- og utviklingutvalet møte måndag 28. mai 2018 kl. 16:00. Stad: Formannskapssalen. Levekårsutvalet møte onsdag 30. mai 2018 kl. 16:00. Stad: Formannskapssalen.
fredag 08:35 Sykkylven kommune
Kommunefysioterapeut
torsdag 14:00 Sykkylven kommune
Høyring: forslag til nye politivedtekter for Sykkylven kommune
Formannskapet har vedtatt forslag til ny forskrift om politivedtekt for Sykkylven kommune. Høyringsfrist 1. august 2018.
onsdag 11:08 Sykkylven kommune
Kunngjering - Vedtak om endring av føresegner til kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet - Rekkjefølgekrav og forbod mot elektriske gjerde
Den 14.05.2018 gjorde Sykkylven kommunestyre følgjande vedtak:
tirsdag 13:14 Sykkylven kommune
Benk på Berlihaugen / Klokkehaugen
På Berlihaugen har det no blitt veldig fint! Kommunen har satt opp ein benk slik at du kan ta deg ein tur og nyte den flotte utsikta.
onsdag 16. mai Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

17. mai-program 2018
Sjå:
tirsdag 15. mai Sykkylven kommune
Fjøre til fjells 2018
Årets turar frå fjøre til fjells 2018 er:
mandag 14. mai Sykkylven kommune
Leiarsamling - MOT - Rune Bratseth
Onsdag 9. mai var einingsleiarane i Sykkylven kommune samla til "erfaringsutveksling om leiing", med MOT sin styreleiar Rune Bratseth.   
fredag 11. mai Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 14.mai kl. 16:00. Stad: Vestibylen, Sykkylven kulturhus.
onsdag 9. mai Sykkylven kommune
Ekstra formannskapsmøte
Måndag 14. mai kl. 14:30. Stad: Vestibylen, Sykkylven kulturhus.
onsdag 9. mai Sykkylven kommune
Ekstra formannskapsmøte
Måndag 14. mai kl. 14:30. Stad: Sykkylven kulturhus
mandag 7. mai Sykkylven kommune
Strandrydding
Så bra at du vil rydde ei strand! Før du ryddar er det viktig at du har ein plan om kva de skal gjere med avfallet de har rydda, slik at avfallet blir henta, og at ÅRIM får vite kvar avfallet står. Det er ÅRIM sine renovasjonsbilar som hentar avfallet. Dei hentar avfallet...
torsdag 3. mai Sykkylven kommune
Ønskjer innspel om det nye rutetilbodet til trafikknemnda
Sykkylven kommune har oppretta ei trafikknemnd med følgjande mandat: Trafikknemnda skal arbeide for mest mogleg heilskapleg kollektivtilbod, og spesielt legge vekt på behova for elevar, pendlarar, eldre og funksjonshemma.
onsdag 2. mai Sykkylven kommune
Vaksinar før sommarens utanlandsreise?
Husk at du må bestille time i god tid, enten ved Medi3 på tlf 70117000, eller ved vaksinasjonskontoret i Ålesund kommune på tlf  70164320. Du kan sjølv sjå dine vaksiner ved å logge deg på helsenorge.no
mandag 30. april Sykkylven kommune
Ikkje barnehagetilbod i fellesferien
Sykkylven kommune gjekk tidlegare i år ut med barnehagetilbod første og siste veke i fellesferien (veke 28 og 31). Søknadsfristen for dette tilbodet har no gått ut, og det viser seg at interessa blant foreldra er for liten til at tilbodet vert realisert.
onsdag 25. april Sykkylven kommune
Oppstart av barnevernvaktsamarbeid i Giske, Sula, Sykkylven og Stranda
eit viktig samarbeid over kommunegrensene.     Barneverntenesta skal etter Barnevernloven «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid». Gjennom samarbeidet kring barnevernvakt skal no fire...
tirsdag 24. april Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Torsdag 26.04.2018 kl. 15:30. Stad: Vestibylen, Kulturhuset.
mandag 23. april Sykkylven kommune
Ledig stilling som helsesøster
50 % vikariat med moglegheit for fast stilling.  For meir informasjon sjå ledige stillingar ovanfor.
mandag 23. april Sykkylven kommune
Godheitsveka Sykkylven
Ei veke med særleg fokus på å glede andre. Ei veke i året der vi står saman om å spreie godheit.    23. - 29. april 2018.  For meir info:
fredag 20. april Sykkylven kommune
Har du tilbakemelding om befolkningsvarslingstesten i høve fjellskred?
torsdag 19. april Sykkylven kommune
Stenging av FV 60 torsdag 19.4. ei periode.
Politiet i Sykkylven melder om slikt vedtak i medhold av vedtrafikklova § 9 :Sykkylvsvegen, FV. 60 blir stengt torsdag den 19.04.18, mellom Blindheim og Ytre Tandstad. Det blir omkjøring via Sørestrandvegen. Vegvesenet vil stå for skilting og omdirigering.Grunnlaget for dette er at...
onsdag 18. april Sykkylven kommune
Møte i Næringsutvalet og Levekårsutvalet
Møte i Næringsutvalet måndag 23.04.2018 kl. 16:00. Stad: Formannskapssalen.   Møte i Levekårsutvalet tysdag 24.04.2018 kl. 16:00. Stad: Vestibylen, kulturhuset.    
onsdag 18. april Sykkylven kommune
Ledige stillingar som konsulent/sekretær
100 % fast stilling og 100 % vikariat ved Fellestenestene. Søknadsfrist 15.04.2018. For meir informasjon sjå ledige stillingar ovanfor. 
fredag 13. april Sykkylven kommune
Varslingstest - fjellskred.
Åknes/Tafjord Beredskap iks (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. ÅTB skal no teste systema, som er ein del av fjellskredberedskapen til kommunane. Torsdag 19. april mellom kl 15.00 og 15.30, vil ÅTB teste...
torsdag 12. april Sykkylven kommune
Ny Oskar-bil lotteri
Seniornett i samarbeid med Frivilligsentralen sel lodd til inntekt for kjøp av ny Oskar-bil.
tirsdag 10. april Sykkylven kommune
Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for del av Grebstadvegen
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det med dette varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for del av Grebstadvegen i Sykkylven kommune.    
mandag 9. april Sykkylven kommune
Foredrag psykisk helse
Tysdag 24. april kl. 18:00 - 19:30. Stad: Kantina Sykkylven ungdomsskule. Målgruppe: Føresette ved 5. - 10. klasse.
mandag 9. april Sykkylven kommune
Nyopning av Jettegryta kafe på BUAS
8. mars 2018 kl. 11:00. Til stades på opninga var ordførar Odd Jostein Drotninghaug. Det er flyktningtenesta som står bak tilbodet.
torsdag 5. april Sykkylven kommune
Ledige stillingar som konsulent/sekretær
100 % fast stilling og 100 % vikariat ved Fellestenestene. For meir informasjon sjå ledige stillingar ovanfor. 
onsdag 4. april Sykkylven kommune
Ledige stillingar som konsulent/sekretær
100 % fast stilling og 100 % vikariat ved servicetorget. For meir informasjon sjå ledige stillingar ovanfor. 
onsdag 4. april Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Det blir IKKJE formannskapsmøte den 9. april 2018
I møtekalenderen er det kunngjort møte i formannskapet den 9. april. Det blir ikkje møte denne datoen.
tirsdag 3. april Sykkylven kommune
Dreneringstilskot - søknadsfrist: 15 april 2018
Tilskot til drenering kan gjevast for jordbruksjord som tidlegare har vore drenert. Både eigar av jordbruksjord og leigar av jordbruksjord kan søkje kommunen om tilskot. Søknaden må innehalde: (1) plan for drenering av arealet og (2) kart der dreneringsarealet er teikna inn....
onsdag 28. mars Sykkylven kommune
Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (søknadsfrist: 15. april 2018)
Det er no mogleg å søkje om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Formålet med SMIL- ordninga er å fremje natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet i jordbruket og redusere forureininga ut over det ein kan vente gjennom vanleg jordbruksdrift....
onsdag 28. mars Sykkylven kommune
Retta rekneskap Sykkylven kommune år 2017
Kommunerevisjonsdistrikt nr 3 i Møre og Romsdal ber Sykkylven kommune endre rekneskapsprinsipp for periodisering av variabel lønn frå og med år 2017.
tirsdag 27. mars Sykkylven kommune
Detaljregulering for Aure, rundkøyring ved småbåthamna - Kunngjering av eigengodkjenning
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente kommunestyre i Sykkylven kommune den 19.03.2018 fremja planforslag, «Detaljregulering for Aure, rundkøyringa ved småbåthamna» (planid 15282016007), jamfør føresegner sist revidert 02.02.18, plankart og...
tirsdag 27. mars Sykkylven kommune
Møte i ungdomsrådet
 Torsdag 05.04.2018 kl. 15:00 i formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
mandag 26. mars Sykkylven kommune
Ledige leiarstillingar
Einingsleiar / rektor (2. gongs utlysing) 100 % fast stilling ved Sykkylven ungdomsskule og opplæringssenter.      Einingsleiar / styrar 100 % fast stilling ved Ullavik barnehage.    For meir informasjon sjå ledige stillingar ovanfor. 
fredag 23. mars Sykkylven kommune
Opningstider i påska 2018
Rådhuset / servicetorget     Måndag 26. mars og tysdag 27. mars ope kl. 09:00 - 15:30. Onsdag 28. mars stengt.
fredag 23. mars Sykkylven kommune
Barnehagetilbod i fellesferien
Som ei prøveordning vil dei kommunale barnehagane i 2018 gi eit tilbod om barnehageplass i fellesferien. Føresetnaden er at det melder seg nok søkjarar. Kommunen har sett grensa til minst 10 barn per dag/veke for at ordninga skal setjast i verk. Barna vert samla i ein av dei kommunale...
onsdag 21. mars Sykkylven kommune
Sykkylven symjehall - stengt i påska 2018
Siste offentlege bading før påske vert fredag 23. mars. Det vert revmatikerbading måndag 26. mars, deretter vert symjehallen stengt i påska. Første offentlege bading etter påske vert tysdag 3.april
onsdag 21. mars Sykkylven kommune
Ledig stilling som biblioteksjef
100 % fast stilling ledig frå 01.07.2018. Søknadsfrist 16.04.2018. For meir informasjon sjå ledige stillingar ovanfor.
mandag 19. mars Sykkylven kommune
Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for masseuttak Huna II
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, varslast oppstart av privat reguleringsplan, Detaljregulering for masseuttak Huna II.
torsdag 15. mars Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 19. mars 2018 kl. 16:00 Vestibylen, Sykkylven kulturhus.
onsdag 14. mars Sykkylven kommune
Høyring - vedk. nedlegging av Tandstad skule og endring av krinsgrenser/skulestruktur - Ny høyringsfrist
Høyringsfrist: Tysdag 10. april 2018.Høyringsuttale skal sendast til: Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller e-post:
tirsdag 13. mars Sykkylven kommune
Ledig stilling som gjeldsrådgjevar ved NAV Sykkylven
100 % fast stilling. For meir informasjon sjå ledige stillingar ovanfor.
fredag 9. mars Sykkylven kommune
Nyopning av Jettegryta kafe på BUAS
8. mars 2018 kl. 11:00. Til stades på opninga var ordførar Odd Jostein Drotninghaug. Det er flyktningtenesta som står bak tilbodet.
torsdag 8. mars Sykkylven kommune
Løypeplan - Kunngjering planoppstart - Høyring planprogram
Nærings- og utviklingsutvalet vedtok 28.februar å starte arbeidet med ein eigen løypeplan for områda kring Nysætervatnet. Planprgram vert lagt ut til høyring. Uttalefrist til oppstart og planprogram er 20.april 2018.
onsdag 7. mars Sykkylven kommune
Ledige plassar i Kulturskulen
onsdag 7. mars Sykkylven kommune
Elevdag 22. mars 2018
Sykkylven ungdomsskule arrangerer elevdag 22. mars 2018 kl. 17:30 og kl. 19:30. Billettar vert selt på Sykkylvenkulturhus.no
tirsdag 6. mars Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Måndag 12. mars 2018 kl. 14:00. Formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
tirsdag 6. mars Sykkylven kommune
Overvåkings- og kontrollprogram for småfe 2018
Mattilsynet i Midt-Noreg har utarbeida inforskriv for småfebøndene i fylka Møre og Romsdal og Trøndelag. Overvåkings - og kontrollprogrammet for småfe er resultat av internasjonale forpliktingar gjennom EØS-avtalen og nasjonale program for kontroll med spesielle...
mandag 5. mars Sykkylven kommune
Overvåkings- og kontrollprogram for småfe 2018
Mattilsynet i Midt-Noreg har utarbeida inforskriv for småfebøndene i fylka Møre og Romsdal og Trøndelag. Overvåknings - og kontrollprogrammet for småfe er resultat av internasjonale forpliktingar gjennom EØS-avtalen og nasjonale program for kontroll med spesielle...
mandag 5. mars Sykkylven kommune
Produksjonstilskot i jordbruket, søknadsfrist: 15. mars 2018
Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15.mars 2018, med teljedato 1.mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15.oktober, med teljedato 1.oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusentar som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusentar...
mandag 5. mars Sykkylven kommune
Forseinka kunngjering av eigengodkjenning av "Detaljregulering av FT7, Solheimfeltet" på Fjellsætra
I møtet den 23.11.2015 gjorde nærings- og utviklingsutvalet i Sykkylven kommune følgjande vedtak: "1. Med heimel i plan- og bygningslova sin § 12-12 godkjenner Nærings- og utviklingsutvalet Reguleringsplan FT7, Solheimsfeltet, jamfør planføresegner sist...
tirsdag 20. februar Sykkylven kommune
Pressemelding - økonomisk resultat 2017
Urevidert rekneskap for Sykkylven kommune år 2017 er gjort opp med eit rekneskapsmessig mindreforbruk (Udisponert del av netto driftsresultat) på 13 257 419 kroner 
torsdag 15. februar Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Hovudopptak i barnehagar 2018 - Søknadsfrist 14. februar 2018
Det kan no søkjast på ledige plassar i barnehagane i Sykkylven kommune for opptak hausten 2018. Alle barn som er fødd før 1. desember 2017 har lovfesta rett til plass, dersom ein søkjer innan fristen for hovudopptaket. Det er samordna opptak for private og kommunale barnehagar. ...
tirsdag 13. februar Sykkylven kommune
Landbruk Nordvest arrangerer kurs
Maskinførerkurs og plantevernkurs.  Meir info sjå:
tirsdag 13. februar Sykkylven kommune
Ledig stilling einingsleiar/rektor
100 % fast stilling som rektor ved Sykkylven ungdomsskule og opplæringssenter frå 01.08.2018.
tirsdag 13. februar Sykkylven kommune
Byggeareal i Sykkylven
Leitar du etter bustadtomt i Sykkylven? Her er nokre tips til korleis finne ledig areal.
tirsdag 6. februar Sykkylven kommune
Kunngjering av konkurranse om veterinærtenester
Kommunane som inngår i Ålesund og Stranda veterinærvaktdistrikt kunngjer med dette konkurranse om veterinærvakttenester. Stranda kommune er vald til driftsansvarleg kommune av dei andre kommunane som er med i veterinærvaktdistriktet. Vaktdistriktet omfattar kommunane Ålesund,...
tirsdag 6. februar Sykkylven kommune
Fagkveld om tilskotsordningane i landbruket
Sykkylven kommune inviterer til fagkveld om tilskotsordningane i landbruket, onsdag 21.2.2018, kl. 20. Sted: Sykkylven kulturhus.
mandag 5. februar Sykkylven kommune
Innskriving av 1. klassingar 2018/2019
Onsdag 14. februar 2018 kl. 18:00 blir det innskriving av komande førsteklassingar skuleåret 2018/2019 ved Aure, Vik, Tandstad, Ullavik og Sørestranda skule.
mandag 5. februar Sykkylven kommune
Hovudopptak i barnehagar 2018
Det kan no søkjast på ledige plassar i barnehagane i Sykkylven kommune for opptak hausten 2018. Alle barn som er fødd før 1. desember 2017 har lovfesta rett til plass, dersom ein søkjer innan fristen for hovudopptaket. Det er samordna opptak for private og kommunale barnehagar. ...
fredag 2. februar Sykkylven kommune
Lærling - no kan du søke læreplassar
i aktuelle lærefag:  helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, institusjonskokkfaget, ikt-servicefaget, kontor- og administrasjonsfaget, aktivitørfaget. Søknadsfrist: 1. mars 2018. Meir info sjå:
torsdag 1. februar Sykkylven kommune
Gardskart. Meld om endringar til landbrukskontoret innan 15. mars.
Gardskartet til NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) inneheld arealinformasjon om landbrukseigedom. Dette kartmaterialet nyttast mellom anna i sakshandsaming og som grunnlag for utrekning av produksjonstilskot i jordbruket.
onsdag 31. januar Sykkylven kommune
Ferievikar innan helse og omsorg 2018
Har du lyst på spanande og meiningsfylt feriejobb?   Vi treng fleire dyktige og motiverte medarbeidarar og kanskje du er ein av desse?
onsdag 31. januar Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 5. februar 2018 kl. 16:00. Stad: Vestibylen, Sykkylven kulturhus. Sakliste:
onsdag 31. januar Sykkylven kommune
Språkkafe på Fønix
Kvar måndag kl. 18:00. For alle som treng å øve seg på å snakke norsk, og alle som kan norsk og vil vere med og hjelpe dei som treng språktrening.
mandag 22. januar Sykkylven kommune
Formannskapsmøte 22.01.18 - endra møtestad
Møte vert flytt til vestibylen på Kulturhuset. Møtestart vert endra med 10. minutt til 1540.Ordførar og rådmann.
mandag 22. januar Sykkylven kommune
Møte i ungdomsrådet
Torsdag 25. januar 2018 kl. 15:00. Møtestad er formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
mandag 22. januar Sykkylven kommune
Vellykka møte om lokalmat
Kring 25 personar møtte fram for å knyte kontaktar og lære om lokalmat på Berlihuset siste veka. I 2017 mottok Sykkylven kommune kr 67 000 i tilskot for å jobbe meir målretta med lokalmat og gardsbaserte opplevingar.
mandag 22. januar Sykkylven kommune
Bilete frå Sykkylven
Sykkylven kommune er ute etter fine bilete frå Sykkylven. Vi er spesielt ute etter bilete frå naturen vår der det også er med personar (gjerne i aktivitet).
onsdag 17. januar Sykkylven kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SYKKYLVEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Næringsliv Nordland Bergen Kjendis Fotboll Østfold Akershus Vestfold Aust Agder Kultur Båt Rogaland
flere?
Vest Agder Mobil Mat Troms Sport Oslo Hässleholm Skåne Buskerud Møre og Romsdal Trøndelag Sogn og Fjordane Odda Kalmar Forsvar Fiske Svedala Kristianstad Finnmark Fotball Oskarshamn Molde FK Molde Kvinnherad Skien Kongelig Fredrikstad Tinn Inrikes Get-ligaen USA Karlskrona Sandnes Malmö Kultur Stabæk Karmøy Rendalen Sport Stavanger Sunndal Bolig Blekinge Musikk Eslöv Barn Poker Steigen Sørreisa Kongsvinger Ringsaker Tesla Lillesand Näringsliv Lyngdal Kragerø Bodø Landskrona Fauske Grane Risør Stord Aurskog-Høland Sverige Politikk Meløy Åstorp Porsgrunn Motor Vestby Stockholm Bil Askøy Hyllestad Android Hälsa Nittedal Dyr Haugesund Elverum Håndball Tvedestrand Tomelilla Helsingborg 17. mai Kunst Bamble Drangedal Vestvågøy Sjakk Svelvik Drammen Tynset Eliteserien Lund Mandal Trening Osterøy IK Start Mote Økonomi Nesodden Åsnes Lier Eidskog Vietnam Lindås Sund Kristiansand Horten Nordkapp Russland Universet Kryptovaluta Båt Fedje Hvaler Øksnes Narvik Salangen Film Bil Turn Ballangen Vefsn Reise Sigdal Forskning Grue OBOS-ligaen Karasjok Nedre Eiker Vinje Friluftsliv Trysil Tolga Mörbylånga Sarpsborg Langrenn Klippan Trav Notodden Berlevåg Utrikes Gloppen Staffanstorp Utsira Tranøy Filippinene X-games Vågan Førde Menn Austrheim Fitjar Russ Sande Larvik Tingvoll Svalbard Sölvesborg Lyngen Sogndal Kävlinge Jakt Spill Modum Gausdal Frogn Bromölla Eurovision Tana Hörby Aurdal Porsanger Askim Ronneby Askvoll Gjøvik VM Moss World Series of Poker Jevnaker Tønsberg Vitenskap Skiskyting FK Haugesund Vær Målselv Båstad Masfjorden Jølster Åmot Øygarden Åmli Mat Skurup Vadsø Kongsberg Odds BK Kvænangen Forskning Hemnes Radøy Ålesund Meland Ski Stranda Eiker Enebakk Rauma Friidrett Hamar Spania Vålerenga Kviteseid Halden SK Brann Skedsmo Teknik Norway Cup Sauherad Valle Brønnøy Øyer Kvinesdal Østre Toten Alstahaug Moskenes Suldal Selje Nord-Korea Høyanger Tromsø IL Time Naustdal Re Ekonomi Stavanger Oilers Olofström Bodø/Glimt Skiptvet Sandøy Hadsel Skøyter Sykkel Nord-Odal Herøy Eidfjord Svømming Andøy Lesja Farsund Helse Kommunesammenslåing Jönköping Halsa Rana Hammerfest Løten Landbruk Våler Mjölby Östergötland Roing Boksing Ishockey Flakstad Hockey Skodje Sandefjord Hamarøy Rygge Påske Hole Åseral Forsand OL Dovre Klima Trøgstad Trollhättan Flora Volvo Karlshamn Litteratur FA-cupen Kvæfjord Sola Arvika Odal Arendal Giske Borgholm Surnadal NHL Mjøndalen IF Sørfold Nybro Bundesliga Interiør La liga Asker Skånland Hattfjelldal Kristiansund Tromsø Nesna Voss Evenes Stryn Fjaler Ås Rømskog Gran Foto Råde Tour of Norway Tjeldsund Jobb Værøy Svalöv Alpint Os Bærum Klatring Vellinge Motorsport Eidsberg Froland Skisport Eid Vennesla Leirfjord Emmaboda Røyken Modalen Torsken Nes Fræna Rælingen Tysvær Birkenes Skjervøy Lenvik Google Flekkefjord Liverpool Syria Søgne E-sport Polen Øvre Eiker Årdal Aure Kvinner Viking FK
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL