Sykkylven
Ledige sjukepleiar-stillingar på BUAS
66 % fast stilling natt. 62 % fast stilling natt. Begge stillingane er ledige frå 01.08.2019. For meir info:  
27. mai 2019 Sykkylven kommune
Listeforslag til kommunestyrevalet 2019
Valstyret har i møte 6. mai 2019 godkjent 8 listeforslag til kommunestyrevalet i Sykkylven 9. september 2019.
27. mai 2019 Sykkylven kommune
Ledige stillingar
Fagarbeidar 45 % fast stilling natt, Bu- og ReHab. Fagarbeidar 85 % viariat natt, Bu- og ReHab. Miljøterapeut 100 % fast stilling, Bu- og ReHab. Helsesjukepleiar 100 % prosjektstilling frå 12.08.2019 til ut desember 2020  
23. mai 2019 Sykkylven kommune
Kommunestyret starter kl 1625 - diverre fungerer ikkje WebTv - vi jobber med saka
20. mai 2019 Sykkylven kommune
Fjøre til fjells 2019
10 års jubileum i år. Vi håper på ekstra god oppslutning nok eit år. Årets turar:
20. mai 2019 Sykkylven kommune
Asfaltering - Nysætervegen
Det vert stengt veg frå Skitrekket og fram mot Tudalsbakken i morgon mellom kl 0800-1900. Etterpå kan vi gle oss over nylagt asfalt :)
15. mai 2019 Sykkylven kommune
Rapport Auremarka
Det er fleire innbyggjarar som har etterlyst prosjektrapporten frå arbeidet med Auremarka. Rapporten er frå 2014.
15. mai 2019 Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Det vert eit ekstra møte mandag 20. mai. Møte vert på Formannskapsalen.
15. mai 2019 Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

17. mai program 2019
Her finn du programmet for 17. mai:  
14. mai 2019 Sykkylven kommune
Blålys - utrykkingskøyring
Brannvernet vil enkelte dagar i periden torsdag 9.mai til tirsdag 21.mai gjennomføre øving i utrykkingskøyring.
9. mai 2019 Sykkylven kommune
Høyring – Ruteendringsprosessen 2020
Høyringa gjeld den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene, som startar i august 2019. Eventuelle endringar vil gjelde frå 1. mai 2020. Fylkeskommunen ønskjer tilbakemeldingar frå kommunar og andre innan 26. juni 2019.
8. mai 2019 Sykkylven kommune
Ledig stilling - Fastlege, vikariat og tilsynslege
Frå 01.09.2019. Søknadsfrist 24.05.2019. Fullstendig kunngjering sjå:
8. mai 2019 Sykkylven kommune
Ledig stilling - Barnevernskonsulent
100 % fast stilling ledig frå september 2019. Søknadsfrist 12.05.2019. For meir info sjå:
8. mai 2019 Sykkylven kommune
Høve til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Redusert foreldrebetaling: Familiar som har ei samla årsinntekt (brutto) som er lavare enn 557 500 kroner kan søkje om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2019/2020. Gratis kjernetid: Familiar med samla årsinntekt (brutto) lavare enn 548 500 kroner kan i tillegg søkje om 20...
7. mai 2019 Sykkylven kommune
Startlån og bustadtilskot til etablering og tilpassing 2019
Sykkylven kommune har motteke løyving av startlån og tilskot til vidaretildeling for 2019.
7. mai 2019 Sykkylven kommune
Sykkylven Kyrkje har ledig stilling - Diakon
80 - 100 % stilling ledig frå 1. juli 2019. Fullstendig utlysing sjå:
6. mai 2019 Sykkylven kommune
Ledig stilling - Diakon
80 - 100 % stilling ledig frå 1. juli 2019. Fullstendig utlysing sjå:
5. mai 2019 Sykkylven kommune
Har du tilbakemelding om varslingstesten i høve fjellskred ?
2. mai 2019 Sykkylven kommune
Detaljregulering gang- og sykkelveg Aursnes - Hjellegjerde - Kunngjering av eigengodkjenningsvedtak
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune den 08.04.2019 Detaljregulering for gang- og sykkelveg Aursnes-Hjellegjerde (planid 15282016008), jamfør føresegner sist revidert 19.07.2018, plankart og planomtale sist revidert 05.04.2018. ...
2. mai 2019 Sykkylven kommune
Varslingstest (ny info for Sykkylven)
Åknes/Tafjord beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. Dette er ein del av fjellskredberedskapen. ÅTB skal teste systema torsdag 2. mai mellom kl. 1500 - 1530.
2. mai 2019 Sykkylven kommune
Detaljregulering tidlegare Jarnes skule - Kunngjering av eigengodkjenningsvedtak
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune den 08.04.2019 Detaljregulering for tidlegare Jarnes skule (planid 15282017008), jamfør føresegner, plankart og planomtale sist revidert 19.02.2019.   Vedtaket er straks bindande for...
30. april 2019 Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Måndag 06.05.2019 kl. 15:30.   Møtestad er formannskapssalen, rådhuset.
30. april 2019 Sykkylven kommune
Dansens dag på kulturhuset
Kulturskulen markerar den internasjonale dansens dag på kulturhuset med oppvisning søndag kl. 16.15.
25. april 2019 Sykkylven kommune
Brukarundersøkingar i Sykkylven kommune
Sykkylven kommune gjennomfører no fleire brukarundersøkingar for å utvikle kvaliteten i tenestene sine. Vi håper på god oppslutning om undersøkingane.
25. april 2019 Sykkylven kommune
Høyring - Ny takst- og sonestruktur for buss i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal Fylkeskommune vil invitere kommunar og andre interessentar til å kome med innspel på ny forslag til ny takst- og sonestruktur for buss i Møre og Romsdal.
25. april 2019 Sykkylven kommune
Varslingstest
Åknes/Tafjord beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. Dette er ein del av fjellskredberedskapen. ÅTB skal teste systema torsdag 2. mai mellom kl. 1500 - 1530.
24. april 2019 Sykkylven kommune
Opningstider i påska 2019
Rådhuset / servicetorget: Måndag 15. april og tysdag 16. april: kl. 09:00 - 15:30. Onsdag 17. april stengt. Barne- og familietenestene:    
12. april 2019 Sykkylven kommune
Kommunedelplan sentrum-Ikornnes 2.høyring
Nærings- og utviklingsutvalet har vedtatt å legge justert planforslag ut til 2.høyring. Høyringsfrist er 12.juni 2019.
12. april 2019 Sykkylven kommune
Vallister kommunestyrevalet 2019
11. april 2019 Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Torsdag 4. april 2019 kl. 17:00. Stad: Formannskapssalen - Rådhuset.
3. april 2019 Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 8. april 2019 kl. 16:00. Stad: Kulturhuset.
3. april 2019 Sykkylven kommune
Vallister kommunsetyrevalet 2019
3. april 2019 Sykkylven kommune
Møte i valstyret
Måndag 8. april 2019 kl. 15:15. Stad: Kulturhuset. 
3. april 2019 Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Høyring - Planprogram til helse- og omsorgsplan
I medhald av plan- og bygningslova § 4-1 og vedtak i Levekårsutvalet 26.03.2019, kunngjer Sykkylven kommune at ein startar planarbeidet til helse og omsorgsplan.
27. mars 2019 Sykkylven kommune
Søk om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering. Søknadsfrist: 15. april
Føremålet med SMIL- ordninga er å fremje natur- og kulturminneverdiane i landbruket sitt kulturlandskap, samt å redusere forureininga ut over det ein kan vente gjennom vanleg jordbruksdrift. Søknadsfristen er 15. april 2019. For å kunne søkje om SMIL-tilskot må...
22. mars 2019 Sykkylven kommune
Nok ei gruppe miljøbevisste barn og unge
Det er sjeldan rådhuset får så mange besøk av engasjerte og kjekke ungdomar. Her er ein miksa gjeng frå både Ullavik skule, Vik skule og ungdomsskulen. Også dei har skrive mange gode plakatar og gav gode argument for kvifor denne streiken for miljøet er viktig.
22. mars 2019 Sykkylven kommune
Stort engasjement blant ungdomane for klima
Ein stor gjeng frå alle tre trinna på ungdomsskulen, og nokre elevar frå Vik møtte også opp på rådhuset i dag. På plakatane stod det mellom anna «Tut for miljøet», «Bruk hode, vi har bare en klode». Nye plakatar vart laga på...
22. mars 2019 Sykkylven kommune
Klimakids og engasjerte ungdomar
I dag fekk vi på rådhuset besøk av nokre kjekke og engasjerte ungdomar frå 7. trinn på Vik skule. Med plakatar og parole viste dei kor viktig det er at vi tenker oss om når det gjeld å ta vare på miljøet rundt oss.
22. mars 2019 Sykkylven kommune
Ny kartløysing tilgjengeleg for Sykkylven kommune
Sykkylven kommune har fått på plass ei kartløysing som kan nyttast for å skaffe seg informasjon om mellom anna eigedom og regulering.
22. mars 2019 Sykkylven kommune
Ønskjer å leige rimelege husvære i sentrum
På vegne av vikarbyrå for helse- og omsorgstenesta, ønsker Sykkylven kommune snarleg å kome i kontakt med utleigarar av rimelege husvære i sentrum.
14. mars 2019 Sykkylven kommune
Jettegryta kafe
Er ope måndag - fredag kl. 10:00 - 14:30. Meny: Salat, baguett og sveler.
11. mars 2019 Sykkylven kommune
Søk om produksjonstilskot i jordbruket del 1. Frist: 15. mars 2019.
Det er føretak som driv med husdyrproduksjon som kan søkje om tilskot i mars. I søknaden fører du opp talet dyr du disponerer per 1. mars (teljedato).Les meir om korleis du søker om produksjonstilskot. Det er kommunen som handsamar alle søknadar og som svarar på...
1. mars 2019 Sykkylven kommune
Ferievikarar innan helse og omsorg
Søknadsfrist: 10. mars 2019. For meir informasjon sjå:
28. februar 2019 Sykkylven kommune
Ruskonsulent NAV Sykkylven
Julianne Fauske er tilsett i prosjektstilling i eitt år som ruskonsulent ved NAV Sykkylven. 
27. februar 2019 Sykkylven kommune
Utlegging eigedomsskatteliste 2019
Sykkylven kommune legg hermed ut eigedomsskattelista for år 2019
26. februar 2019 Sykkylven kommune
Utlegging eigedomsskatteliste 2019
Sykkylven kommune legg hermed ut eigedomsskattelista for år 2019
25. februar 2019 Sykkylven kommune
Batterijakten 2019
Miljøagentene arrangerer Batterijakten frå 11. til 31. mars 2019. Batterijakten er ein klassekonkurranse for alle fjerdeklassingane i heile Norge, der elevane skal samle inn brukte batterier og levere ti gjennvinning. Meir informasjon om kampanjen:
22. februar 2019 Sykkylven kommune
Bilete til bruk i marknadsføring av Sykkylven
Sykkylven kommune søkte for ei tid tilbake etter fine bilete frå Sykkylven som skal brukast til marknadsføring av Sykkylven i ulike samanhengar. Vi ønska særleg naturbilete, og gjerne med personar i aktivitet.
22. februar 2019 Sykkylven kommune
Vinterferie i Sykkylven
I guiden "Opplev Sykkylven Vinter 2019" får du tips og idear om kva du kan gjere i Sykkylven i vinterferien:
19. februar 2019 Sykkylven kommune
BUAS ope igjen for besøkande
Melding frå kommuneoverlegen - Frå og med måndag 18.02.2019 er BUAS ope for besøkande. Grunna omgangssjuke har BUAS vore stengt for besøkande.
18. februar 2019 Sykkylven kommune
Foredrag om MOT - ope for alle
Onsdag 6. mars 2019 kl. 19:00 på Sykkylven kulturhus.  Sykkylven ungdomsskule inviterer til foredraget "MOT som universalverktøy 24/7" med Bjørg-Elin Moen.
15. februar 2019 Sykkylven kommune
Skal du søke læreplass?
Søknadsfrist: 1. mars 2019
14. februar 2019 Sykkylven kommune
Treng du meklarpakke eller kart- og eigedomsinformasjon?
Frå 1. januar 2019 har vi tatt i bruk Infoland for bestilling av planinformasjon, nabolister, matrikkelutskrifter, kart og meir. Infoland er ein bestillingsportal for kart- og eigedomsinformasjon for kommunar.
8. februar 2019 Sykkylven kommune
Innskriving av 1. klassingar 2019/2020
Onsdag 20. februar 2019 kl. 17:00 blir det innskriving av komande 1. klasse på Aure, Sørestranda, Ullavik og Vik skule.
6. februar 2019 Sykkylven kommune
Innskriving av 1. klassingar 2019/2020
Onsdag 20. februar 2019 kl. 17:00 blir det innskriving av komande 1. klasse på Aure, Sørestranda, Ullavik og Vik skule.
5. februar 2019 Sykkylven kommune
BUAS stengt for besøkande grunna omgangssjuke
Melding frå kommuneoverlegen -  grunna omgangssjuke blir avdelingane på BUAS stengt for besøkane inntil vidare.
1. februar 2019 Sykkylven kommune
Legetenesta i Sykkylven
Legetenesta i kommunane gjennomgår ei rivande utvikling. Endringar i lover, arbeidsoppgåver, arbeidstid, og ikkje minst endringar i nye legar sine ønskjer når dei søkjer arbeid, påverkar korleis kommunane må utvikle tenesta framover.
1. februar 2019 Sykkylven kommune
Saka om sparebankbygget
Det er stilt spørsmål om kvifor rådmannen tilrådde å kjøpe sparebankbygget. I desember 2018 kom det ei lita opning for at Sykkylven kommune, på visse vilkår kunne få kjøpe bygget. Sjølv med positivt svar var kommunen ikkje garantert å...
1. februar 2019 Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Tilbod om gratis buss for barnehagane
Barnehagane kan no ta med barna på  gratis reise med FRAM-bussane mellom klokka 09.00 og 13.00 alle kvardagar. Ordninga tok til å gjelde frå 1. januar. Vaksne betalar vanleg billett for bussen.
29. januar 2019 Sykkylven kommune
Påminning! - 1. februar er søknadsfrist for barnehageopptaket 2019/2020
Det kan no søkjast på ledige plassar i barnehagane i Sykkylven kommune for opptak hausten 2019. NB: Søknadsfristen til hovudopptaket vert no flytta fram til 1. februar.
28. januar 2019 Sykkylven kommune
Landbrukskonferanse i Ørsta
Det vert landbrukskonferanse i Ørsta fredag 8. februar.  Tilskiparane for konferansen er faglaga i landbruket i samband med Ørsta Næringskontor og Landbrukskontoret Ørsta Volda.   Program:  
23. januar 2019 Sykkylven kommune
Tilbod om PMTO-foreldrerådgjeving og PMTO-behandling i Sykkylven
Dei fleste småbarnsforeldre opplever stress og mangel på tid i periodar. Då kan det vere krevjande å oppretthalde eit godt samspelsmønster i familien. Foreldre kan oppleve å handtere situasjonar med borna på ein uheldig måte, som kanskje i neste omgang fører...
18. januar 2019 Sykkylven kommune
Bu og ReHabiliteringstenestene søkjer avlastningsheim
Vi søkjer nokon som har tid og lyst til å vere saman med ein gut på 5 år ei 1 helg pr mnd. Barnet har diagnosen autisme, og har behov for stabilitet og trygge rammer.
18. januar 2019 Sykkylven kommune
Bu og ReHabiliteringstenestene søkjer avlastningsheim
Vi søkjer nokon som har tid og lyst til å vere saman med eit gut på 5 år ei 1 helg pr mnd. Barnet har diagnosen autisme, og har behov for stabilitet og trygge rammer.
17. januar 2019 Sykkylven kommune
1. februar er søknadsfrist for barnehageopptaket 2019/2020
Det kan no søkjast på ledige plassar i barnehagane i Sykkylven kommune for opptak hausten 2019. NB: Søknadsfristen til hovudopptaket vert no flytta fram til 1. februar.
17. januar 2019 Sykkylven kommune
Kommunale barnehagar inviterer til besøksdag
Måndag 21. januar inviterer alle dei fem kommunale barnehagane til besøksdag. Målet er at alle potensielle søkjarar skal få høve til å kome innom og gjere seg kjent med barnehagane. Søknadsfristen til hovudopptaket er 1. februar.
14. januar 2019 Sykkylven kommune
Høyring - Anleggsplan for idrett og friluftsliv
Levkårsutvalet har vedtatt at Anleggsplan for idrett og friluftsliiv 2019-2022 skal leggast ut på høyring. Høyringsfrist er 20.februar 2019.
11. januar 2019 Sykkylven kommune
Gratis gardsbesøk
Går du med planar om å starte opp med lokal mat eller gardsbaserte opplevingar? Sykkylven kommune tilbyr gratis gardsbesøk for å hjelpe deg i gong. Saman med deg kartlegg vi garden sine ressursar, dine visjonar, kjerneverdiar, idear og mål. Vi hjelper deg med å utarbeide...
10. januar 2019 Sykkylven kommune
Kantsoner langs vassdrag
I 2001 vart kantvegetasjonen langs vassdrag verna gjennom vassressurslova, som seier at ein skal oppretthalde eit naturleg vegetasjonsbelte langs vassdrag med årssikker vassføring. Lovverket tillett skjøtsel så framt dei biologiske verdiane i kantsona ikkje vert reduserte. Kommunen har...
10. januar 2019 Sykkylven kommune
Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for rorbuområde i Tandstadfjøra, NA1 og RO1
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1,12-3 og 12-8 blir det varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for delar av eigedommane gnr./bnr. 21/1, 3, 29 -33 i Sykkylven kommune.
7. januar 2019 Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Mandag 07. januar 2019 Kl 15:00 Stad: Formanskapsalen
4. januar 2019 Sykkylven kommune
Treng du kart- og eigedomsinformasjon?
Frå 1. januar 2019 har vi tatt i bruk Infoland for bestilling av planinformasjon, nabolister, matrikkelutskrifter, kart og meir. Infoland er ein bestillingsportal for kart- og eigedomsinformasjon for kommunar.
4. januar 2019 Sykkylven kommune
Infoland
Frå 1. januar 2019 har vi tatt i bruk Infoland for bestilling av planinformasjon, nabolister, matrikkelutskrifter, kart og meir. Infoland er ein bestillingsportal for kart- og eigedomsinformasjon for kommunar.
4. januar 2019 Sykkylven kommune
Oppstart av BAPP-grupper i januar 2019
BAPP er eit førebyggande gruppetilbod (leike- og snakkegrupper) for barn i alderen 8-12 år der ein eller begge foreldre har psykiske problem og/eller avhengighetsproblematikk. Det er planar om oppstart av ny gruppe i januar 2019.
3. januar 2019 Sykkylven kommune
Infoland
Frå 1. januar 2019 har vi tatt i bruk Infoland for bestilling av planinformasjon, nabolister, matrikkelutskrifter, kart og meir. Infoland er ein bestillingsportal for kart- og eigedomsinformasjon for kommunar.
3. januar 2019 Sykkylven kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SYKKYLVEN

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL