Sykkylven
Sjukepleiarstilling 100 % fast
Blir lagt ut i august, ledig frå 01.09.2018, men mogeleg å begynne før. Ta direkte kontakt med: ·         Astrid Strømme 95947361, astrid.stromme@sykkylven.kommune.no ·         Wenche Oldeide...
tirsdag 12:23 Sykkylven kommune
Søkjar avlastningsfamilie til barn med samansette behov
Bu-og ReHabiliteringstenestene har behov for avlastningsfamilie til barn med samansatte behov og ulik grad av funksjonshemming. Oppdraget vil følgje vedtaket til tenestemottakar.
mandag 09:08 Sykkylven kommune
Brannen på gjenvinningsanlegget på Jarnes
Det vil vere ein del røyk frå anlegget utover dagen idag. Brannvesenet oppmoder framleis å halde dører og vindauge lukka, og ikkje opphalde seg der ein kjenner det er røyk.
tirsdag 10. juli Sykkylven kommune
Brannen på gjenvinningsanlegget på Jarnes
Det vil vere ein del røyk frå anlegget utover dagen idag. Brannvesenet oppmoder framleis å halde dører og vindauge lukka, og ikkje opphalde seg der ein kjenner det er røyk.
tirsdag 10. juli Sykkylven kommune
Sommar i Sykkylven 2018
Når ferien startar kan ein oppleve at bygda stilnar i takt med kvilepulsen, og innbyggjarane spør seg – kva skjer eigentleg i Sykkylven? Ein treng heldigvis ikkje reise langt for å få ein sommar full av flotte minne i heimbygda. Både museum og kunst, friluftsliv frå fjord...
fredag 6. juli Sykkylven kommune
Aukande skogbrannfare
Tørke fører med seg betydeleg auka fare for brann i skog og anna utmark. Difor er det eit generelt forbod mot bruk av open eld i heile landet i sommarhalvåret i skogen, på fjellet, i fjøra, og ved naturområde som ikkje er innmark.
fredag 6. juli Sykkylven kommune
Sommar i Sykkylven 2018
Når ferien startar kan ein oppleve at bygda stilnar i takt med kvilepulsen, og innbyggjarane spør seg – kva skjer eigentleg i Sykkylven? Ein treng heldigvis ikkje reise langt for å få ein sommar full av flotte minne i heimbygda. Både museum og kunst, friluftsliv frå fjord...
fredag 6. juli Sykkylven kommune
Sommar i Sykkylven 2018
Når ferien startar kan ein oppleve at bygda stilnar i takt med kvilepulsen, og innbyggjarane spør seg – kva skjer eigentleg i Sykkylven? Ein treng heldigvis ikkje reise langt for å få ein sommar full av flotte minne i heimbygda. Både museum og kunst, friluftsliv frå fjord...
fredag 6. juli Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Sommar i Sykkylven 2018
Når ferien startar kan ein oppleve at bygda stilnar i takt med kvilepulsen, og innbyggjarane spør seg – kva skjer eigentleg i Sykkylven? Ein treng heldigvis ikkje reise langt for å få ein sommar full av flotte minne i heimbygda. Både museum og kunst, friluftsliv frå fjord...
torsdag 5. juli Sykkylven kommune
Autismeforeininge i Møre og Romsdal - informasjonskveld i Sykkylven
Autismeforeiningen i Møre og Romsdal inviterer til informajsonskveld i Sykkylven 17 september 2018.  For meir informasjon:
torsdag 5. juli Sykkylven kommune
Høyring: forslag til nye politivedtekter for Sykkylven kommune
Formannskapet har vedtatt forslag til ny forskrift om politivedtekt for Sykkylven kommune. Høyringsfrist 1. august 2018.
torsdag 5. juli Sykkylven kommune
Opningstider i fellesferien
(frå og med 9. juli - til og med 3. august 2018) Servicetorget/rådhuset   Ope måndag - fredag kl. 10.00 - 14.00. Barne- og familietenestene    Ope måndag - fredag kl. 10.00 - 14.00  Biblioteket  Ope måndag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 15.00
onsdag 4. juli Sykkylven kommune
Vedkomande krav om lovlegkontroll - Nedlegging av Tandstad skule
Fylkesmannen har gjennomført ein lovlegkontroll av kommunestyret sitt vedtak i PS 25/18.  Fylkesmannen finn at vedtaket er lovleg og klaga har såleis ikkje ført fram.
mandag 2. juli Sykkylven kommune
Kunngjering - Oppstart av detaljretulering for fjellsetra, del av gbnr. 29/1, 29/2 og 29/4 med fleire
Jf. plan- og bygningslova §12-8 og §12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat detaljreguleringsarbeid for del av gbnr. 29/1, 29/2 og 29/4 med flere i Sykkylven kommune.
fredag 29. juni Sykkylven kommune
Søkjar avlastningsfamilie til barn med samansette behov
Bu-og ReHabiliteringstenestene har behov for avlastningsfamilie til barn med samansatte behov og ulik grad av funksjonshemming. Oppdraget vil følgje vedtaket til tenestemottakar.
fredag 29. juni Sykkylven kommune
Erlend Eide sluttar som rektor ved Sykkylven kulturskule
Han tek til i ny jobb i Sogn og Fjordane 1. august.   Åge Frøystad blir konstituert som ny rektor i kulturskulen frå 1.juli. Drifta av kulturskulen vil gå som vanleg og med oppstart tysdag 21.august.     
torsdag 28. juni Sykkylven kommune
Foreldrekurs - trygghetssirkelen (COS-P). Oppstart veke 39
Barne- og familietenesta tilbyr foreldrekurs i trygghetssirkelen (COS-P) i haust. Meir informasjon om tid og stad kjem over sumaren.
onsdag 27. juni Sykkylven kommune
Ekstra formannskapsmøte
 Torsdag 05.07.2018 kl. 15:30 i formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
onsdag 27. juni Sykkylven kommune
Frå måndag 25. juni 2018 innfører Skatteetaten timebestilling
Fra 25. juni innfører Skatteetaten timebestilling for veiledning på alle skattekontor. Dette betyr at publikum må forhåndsbestille tid hos Skatteetaten for å få personlig veiledning i skranke.
mandag 25. juni Sykkylven kommune
Eigedomsskatteseddel på papir
Frå 7. februar 2014 er digital kommunikasjon hovudregelen når forvaltinga kommuniserer med andre. Forvaltningslova og eForvaltningsforskrifta vart endra i 2014 for å legge til rette for dette. Regelverksendringane som vart gjort, gjeld for heile offentleg sektor, både stat, kommune og...
fredag 22. juni Sykkylven kommune
Eigedomsskatt år 2018
 Det er eigedomsskatt i år 2018
fredag 22. juni Sykkylven kommune
Sykkylven kommune søkjer senior utleiebustadar med sentral beliggenheit for tildelingsavtalar
Sykkylven kommune ønsker i samarbeid med Husbanken å kunne inngå tildelingsavtalar på nye bustadprosjekt  for seniorar med ein eller fleire profesjonelle utleigeaktørar. Bustadprosjektet må ha sentral beliggenheit i Sykkylven.
fredag 22. juni Sykkylven kommune
Eigedomsskatteseddel på papir
Frå 7. februar 2014 er digital kommunikasjon hovudregelen når forvaltinga kommuniserer med andre. Forvaltningslova og eForvaltningsforskrifta vart endra i 2014 for å legge til rette for dette. Regelverksendringane som vart gjort, gjeld for heile offentleg sektor, både stat, kommune og...
fredag 22. juni Sykkylven kommune
Eigedomsskatt år 2018
  Kommunestyret har innført eigedomsskatt att.
fredag 22. juni Sykkylven kommune
Eigedomsskatteseddel på papir
Frå 7. februar 2014 er digital kommunikasjon hovudregelen når forvaltinga kommuniserer med andre. Forvaltningslova og eForvaltningsforskrifta vart endra i 2014 for å legge til rette for dette. Regelverksendringane som vart gjort, gjeld for heile offentleg sektor, både stat, kommune og...
torsdag 21. juni Sykkylven kommune
Eigedomsskatteseddel på papir
Nokre av dei som har samtykka til å få dokument frå det offentlege i elektronisk form, ber no  om å få skatteseteddelen på papir.   Det går fram av meldinga ein får frå Altinn at dersom ein ikkje opnar dokumentet, vert det sendt på papir etter...
torsdag 21. juni Sykkylven kommune
Eigedomsskatt år 2018
Som sak 80/17 – 12. desember 2017, gjorde kommunestyret slikt vedtak:    Det vert innført eigedomsskatt for år 2018.      Heimel for vedtaket er eigedomskattelova §§ 2 og 3.   I medhald av eigedomsskattelova § 3 skal følgjande...
onsdag 20. juni Sykkylven kommune
Høve til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Redusert foreldrebetaling: Familiar som har ei samla årsinntekt (brutto) som er lavare enn 533 500 kroner kan søkje om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2018/2019. Gratis kjernetid: Familiar med samla årsinntekt (brutto) lavare enn 533 500 kroner kan i tillegg søkje om 20...
fredag 15. juni Sykkylven kommune
Oppheving av forbod mot bruk av open eld i Sykkylven kommune
Nedbøren som har kome siste dagane har redusert faren for brann og totalforbudet mot bruk av open eld vert oppheva f.o.m. fredag 15.juni 2018.
fredag 15. juni Sykkylven kommune
Oppstart av barnevernvaktsamarbeid i Giske, Sula, Sykkylven og Stranda
Eit viktig samarbeid over kommunegrensene.     Barneverntenesta skal etter Barnevernloven «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid». Gjennom samarbeidet kring barnevernvakt skal no fire...
fredag 15. juni Sykkylven kommune
Vennskapsbybesøk
Sykkylven kommune hadde besøk frå vennskapsbyen Lukow (Polen) frå 8. til 10. juni.
tirsdag 12. juni Sykkylven kommune
Varsel om kraftig vind!
Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på oransje nivå for Møre og Romsdal for torsdag 14.6.18. Kraftig vind, med svært kraftige vindkast på 25-35 m/s.
tirsdag 12. juni Sykkylven kommune
Kommunestyremøte med generalforsamlingar
Måndag 18.06.2018. Kommunestyremøte startar kl. 09:00. Stad: Vestibylen, Sykkylven kulturhus. Det blir generalforsamlingar i Sykkylven Energi AS, Sykkylven bustadselskap AS og Storfjordterminalen AS kl. 12:00 - 14:15.
tirsdag 12. juni Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Møte i ungdomsrådet
Torsdag 14. juni 2018 kl. 15:00. Stad: Formannskapssalen, Sykkylven rådhus. Møteinnkalling:
tirsdag 12. juni Sykkylven kommune
Pris til Sykkylvselevar - Verdas finaste berepose
Verdas finaste berepose EB, frå Sykkylven ungdomsskule, er vinnarar av innovasjonskonkurransen til FN-sambandet og Ungt Entrepenørskap Norge!Noah Suorza Kleiven, Emilie Kalstad, Maja Kvingedal, Benedicte Vangen Værnes og Johanne Hjortdal har saman utvikla ideen i valfaget Produksjon av varer og...
fredag 8. juni Sykkylven kommune
"Kva er viktig for deg" - dagen 6. juni
Både nasjonalt og internasjonalt blei «Kva er viktig for deg»-dagen  markert i går, 6. juni.
torsdag 7. juni Sykkylven kommune
Klipp hekk og buskar
Tenk trafikksikkerhet i lokalmiljøet. Tida er inne for å klippe hekk og buskar:
tirsdag 5. juni Sykkylven kommune
Detaljregulering av tidlegare Jarnes skule - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn
I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 28.05.2018 å leggje planforslaget Detaljregulering for tidlegare Jarnes skule ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.  
tirsdag 5. juni Sykkylven kommune
Barnehagane med felles kampanje for bedre sikring av barn i bil
Dei ni barnehagane i Sykkylven vil i perioden 4.-15. juni køyre ein felles kampanje for betre sikring av barn i bil. Aksjonen er retta mot foreldre/føresette, og vert gjennomført i samarbeid med Trygg Trafikk og politiet.
mandag 4. juni Sykkylven kommune
Spørjeundersøking om lokalmat og landbruksbasert reiseliv
I samband med lokalmatsatsinga i Sykkylven ønskjer kommunen å kartlegge produsentar og tilbydarar av lokalmat, inkl. vilt og fiske, samt å skaffe kunnskap om ulike problemstillingar i etableringsfasen og utfordringar i produksjonen. 
mandag 4. juni Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Onsdag 6. juni 2018 kl. 15:00. Stad: Formannskapssalen Sykkylven rådhus.
torsdag 31. mai Sykkylven kommune
Sykkylven legesenter - ferieoversikt 2018
Oversikt:
torsdag 31. mai Sykkylven kommune
Klart for sommarles 2018!
No er det klart for den digitale lesekampanjen Sommarles. Saman med barn frå over 370 andre kommuner kan alle barn i  1.-7. klasse i Sykkylven  frå  1. juni være med på Noregs kulaste lesekampanje!
torsdag 31. mai Sykkylven kommune
Forbod mot bruk av open eld i Sykkylven kommune
onsdag 30. mai Sykkylven kommune
Høve til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Redusert foreldrebetaling: Familiar som har ei samla årsinntekt (brutto) som er lavare enn 533 500 kroner kan søkje om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2018/2019. Gratis kjernetid: Familiar med samla årsinntekt (brutto) lavare enn 450 000 kroner kan i tillegg søkje om 20...
mandag 28. mai Sykkylven kommune
Skuleskyss Sørestranda skule og Hundeidvik privatskule 2018/2019
Skuleskyss for 2018/2019 - Sørestranda skule og Hundeidvik privatskule:
mandag 28. mai Sykkylven kommune
Ledig avtaleheimel for fastlege
100 % avtaleheimel, fast frå 1.12.2018. Søknadsfrist: 18. juni 2018   Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema sjå ledige stillingar ovanfor.
fredag 25. mai Sykkylven kommune
Møte i kontrollutvalet
Det er møte i Sykkylven kontrollutval måndag 28. mai 2018 kl. 17:00. Merk! Møtestad er den nye brannstasjonen.
fredag 25. mai Sykkylven kommune
Ledig oppdrag som fritidskontakt / støttekontakt
Bu-og ReHabiliteringstenestene har behov for fritidskontakter som kan ta oppdrag kveld og helg. Kva er ei fritidskontakt:
fredag 25. mai Sykkylven kommune
Politiske møte
Nærings- og utviklingutvalet møte måndag 28. mai 2018 kl. 16:00. Stad: Formannskapssalen. Levekårsutvalet møte onsdag 30. mai 2018 kl. 16:00. Stad: Formannskapssalen.
fredag 25. mai Sykkylven kommune
Kommunefysioterapeut
torsdag 24. mai Sykkylven kommune
Høyring: forslag til nye politivedtekter for Sykkylven kommune
Formannskapet har vedtatt forslag til ny forskrift om politivedtekt for Sykkylven kommune. Høyringsfrist 1. august 2018.
onsdag 23. mai Sykkylven kommune
Kunngjering - Vedtak om endring av føresegner til kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet - Rekkjefølgekrav og forbod mot elektriske gjerde
Den 14.05.2018 gjorde Sykkylven kommunestyre følgjande vedtak:
tirsdag 22. mai Sykkylven kommune
Benk på Berlihaugen / Klokkehaugen
På Berlihaugen har det no blitt veldig fint! Kommunen har satt opp ein benk slik at du kan ta deg ein tur og nyte den flotte utsikta.
onsdag 16. mai Sykkylven kommune
17. mai-program 2018
Sjå:
tirsdag 15. mai Sykkylven kommune
Fjøre til fjells 2018
Årets turar frå fjøre til fjells 2018 er:
mandag 14. mai Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 14.mai kl. 16:00. Stad: Vestibylen, Sykkylven kulturhus.
onsdag 9. mai Sykkylven kommune
Ekstra formannskapsmøte
Måndag 14. mai kl. 14:30. Stad: Vestibylen, Sykkylven kulturhus.
onsdag 9. mai Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Ekstra formannskapsmøte
Måndag 14. mai kl. 14:30. Stad: Sykkylven kulturhus
mandag 7. mai Sykkylven kommune
Strandrydding
Så bra at du vil rydde ei strand! Før du ryddar er det viktig at du har ein plan om kva de skal gjere med avfallet de har rydda, slik at avfallet blir henta, og at ÅRIM får vite kvar avfallet står. Det er ÅRIM sine renovasjonsbilar som hentar avfallet. Dei hentar avfallet...
torsdag 3. mai Sykkylven kommune
Ønskjer innspel om det nye rutetilbodet til trafikknemnda
Sykkylven kommune har oppretta ei trafikknemnd med følgjande mandat: Trafikknemnda skal arbeide for mest mogleg heilskapleg kollektivtilbod, og spesielt legge vekt på behova for elevar, pendlarar, eldre og funksjonshemma.
onsdag 2. mai Sykkylven kommune
Vaksinar før sommarens utanlandsreise?
Husk at du må bestille time i god tid, enten ved Medi3 på tlf 70117000, eller ved vaksinasjonskontoret i Ålesund kommune på tlf  70164320. Du kan sjølv sjå dine vaksiner ved å logge deg på helsenorge.no
mandag 30. april Sykkylven kommune
Ikkje barnehagetilbod i fellesferien
Sykkylven kommune gjekk tidlegare i år ut med barnehagetilbod første og siste veke i fellesferien (veke 28 og 31). Søknadsfristen for dette tilbodet har no gått ut, og det viser seg at interessa blant foreldra er for liten til at tilbodet vert realisert.
onsdag 25. april Sykkylven kommune
Oppstart av barnevernvaktsamarbeid i Giske, Sula, Sykkylven og Stranda
eit viktig samarbeid over kommunegrensene.     Barneverntenesta skal etter Barnevernloven «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid». Gjennom samarbeidet kring barnevernvakt skal no fire...
tirsdag 24. april Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Torsdag 26.04.2018 kl. 15:30. Stad: Vestibylen, Kulturhuset.
mandag 23. april Sykkylven kommune
Ledig stilling som helsesøster
50 % vikariat med moglegheit for fast stilling.  For meir informasjon sjå ledige stillingar ovanfor.
mandag 23. april Sykkylven kommune
Godheitsveka Sykkylven
Ei veke med særleg fokus på å glede andre. Ei veke i året der vi står saman om å spreie godheit.    23. - 29. april 2018.  For meir info:
fredag 20. april Sykkylven kommune
Har du tilbakemelding om befolkningsvarslingstesten i høve fjellskred?
torsdag 19. april Sykkylven kommune
Stenging av FV 60 torsdag 19.4. ei periode.
Politiet i Sykkylven melder om slikt vedtak i medhold av vedtrafikklova § 9 :Sykkylvsvegen, FV. 60 blir stengt torsdag den 19.04.18, mellom Blindheim og Ytre Tandstad. Det blir omkjøring via Sørestrandvegen. Vegvesenet vil stå for skilting og omdirigering.Grunnlaget for dette er at...
onsdag 18. april Sykkylven kommune
Møte i Næringsutvalet og Levekårsutvalet
Møte i Næringsutvalet måndag 23.04.2018 kl. 16:00. Stad: Formannskapssalen.   Møte i Levekårsutvalet tysdag 24.04.2018 kl. 16:00. Stad: Vestibylen, kulturhuset.    
onsdag 18. april Sykkylven kommune
Ledige stillingar som konsulent/sekretær
100 % fast stilling og 100 % vikariat ved Fellestenestene. Søknadsfrist 15.04.2018. For meir informasjon sjå ledige stillingar ovanfor. 
fredag 13. april Sykkylven kommune
Varslingstest - fjellskred.
Åknes/Tafjord Beredskap iks (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. ÅTB skal no teste systema, som er ein del av fjellskredberedskapen til kommunane. Torsdag 19. april mellom kl 15.00 og 15.30, vil ÅTB teste...
torsdag 12. april Sykkylven kommune
Ny Oskar-bil lotteri
Seniornett i samarbeid med Frivilligsentralen sel lodd til inntekt for kjøp av ny Oskar-bil.
tirsdag 10. april Sykkylven kommune
Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for del av Grebstadvegen
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det med dette varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for del av Grebstadvegen i Sykkylven kommune.    
mandag 9. april Sykkylven kommune
Foredrag psykisk helse
Tysdag 24. april kl. 18:00 - 19:30. Stad: Kantina Sykkylven ungdomsskule. Målgruppe: Føresette ved 5. - 10. klasse.
mandag 9. april Sykkylven kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SYKKYLVEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Karlskrona Båt Næringsliv Oppland Svedala Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Hässleholm Rogaland Kultur Østfold Oslo Fotboll Kalmar Vest Agder Akershus Odda Kvinnherad Skåne Sogn og Fjordane Buskerud Troms Trøndelag Kristianstad Forsvar Mat Menn Oskarshamn Thailand Rendalen Inrikes Fiske Kongelig Finnmark Eslöv Tynset Molde FK Sandnes Vellinge Karmøy Skien USA Kultur Kragerø Åstorp Mandal Vær Politikk Sport Musikk Bolig Fotball Malmö Tinn Norway Cup Fredrikstad Sverige Blekinge VM Trening Stavanger Kunst Mote IK Start Spill 17. mai Trav Grue Reise Stockholm Russland Turn Lyngdal Risør Tvedestrand Kristiansand Vestby Nittedal Grane Sigdal Helse Tesla Fauske Barn Osterøy Lesja Android Aurskog-Høland Lund Håndball Stord Sjakk Lindås Økonomi Motor Røros Lillesand Askvoll Vågan Horten Steigen Sund Suldal Bamble Båstad Hyllestad Sortland Landbruk Tranøy Jølster Ringsaker Askøy X-games Hvaler Utrikes Gausdal Näringsliv Øksnes Seljord Hälsa Film Nesodden Nore og Uvdal Moss Salangen Ronneby Landskrona Andøy Gjøvik Eidskog Lund Alpint Eurovision Sogndal Friidrett Åmot Kvinesdal Kongsvinger Aurdal Drangedal Vefsn Solund Tomelilla SK Brann Staffanstorp Narvik Nes Helsingborg Bremanger Høyanger Stabæk Enebakk Fedje Kommunesammenslåing Hemnes Nybro Leirfjord Porsgrunn Vadsø Karasjok Bodø/Glimt Bil Meløy Strängnäs Alstahaug Klima Jönköping Hörby Lødingen Trøgstad Bromölla Molde Russ Austrheim Boksing Dyr Liverpool Tønsberg Bil Eidfjord Mat Spania Farsund Jakt Hobøl Dovre Skedsmo Kvinner Kviteseid Gloppen Bundesliga Askim Øyer E-sport Masfjorden Musik Roing Stranda Ski Øygarden Nissedal Nordre Land Meland Tysvær Gjerstad Interiør Radøy Arctic Race Frankrike Flekkefjord Bærum Rauma Svelvik Ballangen World Series of Poker Rygge Jevnaker Sandefjord Fotball FK Haugesund Voss Moskenes Friluftsliv Stryn Østre Toten Saltdal Vitenskap Tyrkia Karlshamn Time Nord-Korea Engerdal Rælingen Polen Hole Eliteserien Målselv Mjøndalen IF Valle Øystre Slidre Sola Lier Israel Audnedal Asker Halden Hamar Ukraina Flora Politik Toyota Lillehammer Skånland Eid Lillestrøm SK Champions League NM FA-cupen Holtålen Giske Kvalsund Volvo Skisport Mönsterås Danmark Fildeling Forskning Kampsport Evenes Sjöbo Flakstad Rakkestad Torsken Mörbylånga La liga Stavanger Oilers Råde Re Skodje Norway Chess Sölvesborg Motorsport Vinje Film Svalöv Søgne Aure Östra Göinge Værøy Sykkel Ulvik Frogn Eidsberg Hadsel Foto Hockey Svalbard Åsnes Australia Bodø Båt Nordkapp Poker Olofström Berlevåg Odds BK Birkenes Vestre Slidre Hammerfest Nord-Odal Syria Skurup Rennesøy Hamarøy Tingvoll Rana Ulstein Emmaboda Tour of Norway Vindafjord Tromsø IL Fjaler Modum Nannestad Mjölby Kryptovaluta Utsira Larvik Bømlo Porsanger Brønnøy Løten Tysfjord Litteratur Sandøy Skiptvet Jobb Skiskyting Arendal Teknik Motorsport Klatring Kina Grimstad
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL