Sykkylven
Ledig stilling som biblioteksjef
100 % fast stilling ledig frå 01.07.2018. Søknadsfrist 16.04.2018. For meir informasjon sjå ledige stillingar ovanfor.
mandag 09:04 Sykkylven kommune
Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for masseuttak Huna II
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, varslast oppstart av privat reguleringsplan, Detaljregulering for masseuttak Huna II.
torsdag 14:47 Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 19. mars 2018 kl. 16:00 Vestibylen, Sykkylven kulturhus.
onsdag 15:42 Sykkylven kommune
Høyring - vedk. nedlegging av Tandstad skule og endring av krinsgrenser/skulestruktur - Ny høyringsfrist
Høyringsfrist: Tysdag 10. april 2018.Høyringsuttale skal sendast til: Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller e-post:
tirsdag 13. mars Sykkylven kommune
Ledig stilling som gjeldsrådgjevar ved NAV Sykkylven
100 % fast stilling. For meir informasjon sjå ledige stillingar ovanfor.
fredag 9. mars Sykkylven kommune
Nyopning av Jettegryta kafe på BUAS
8. mars 2018 kl. 11:00. Til stades på opninga var ordførar Odd Jostein Drotninghaug. Det er flyktningtenesta som står bak tilbodet.
torsdag 8. mars Sykkylven kommune
Løypeplan - Kunngjering planoppstart - Høyring planprogram
Nærings- og utviklingsutvalet vedtok 28.februar å starte arbeidet med ein eigen løypeplan for områda kring Nysætervatnet. Planprgram vert lagt ut til høyring. Uttalefrist til oppstart og planprogram er 20.april 2018.
onsdag 7. mars Sykkylven kommune
Ledige plassar i Kulturskulen
onsdag 7. mars Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Elevdag 22. mars 2018
Sykkylven ungdomsskule arrangerer elevdag 22. mars 2018 kl. 17:30 og kl. 19:30. Billettar vert selt på Sykkylvenkulturhus.no
tirsdag 6. mars Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Måndag 12. mars 2018 kl. 14:00. Formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
tirsdag 6. mars Sykkylven kommune
Overvåkings- og kontrollprogram for småfe 2018
Mattilsynet i Midt-Noreg har utarbeida inforskriv for småfebøndene i fylka Møre og Romsdal og Trøndelag. Overvåkings - og kontrollprogrammet for småfe er resultat av internasjonale forpliktingar gjennom EØS-avtalen og nasjonale program for kontroll med spesielle...
mandag 5. mars Sykkylven kommune
Overvåkings- og kontrollprogram for småfe 2018
Mattilsynet i Midt-Noreg har utarbeida inforskriv for småfebøndene i fylka Møre og Romsdal og Trøndelag. Overvåknings - og kontrollprogrammet for småfe er resultat av internasjonale forpliktingar gjennom EØS-avtalen og nasjonale program for kontroll med spesielle...
mandag 5. mars Sykkylven kommune
Produksjonstilskot i jordbruket, søknadsfrist: 15. mars 2018
Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15.mars 2018, med teljedato 1.mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15.oktober, med teljedato 1.oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusentar som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusentar...
mandag 5. mars Sykkylven kommune
Nyopning av Jettegryta kafe på BUAS
8. mars 2018 kl. 11:00. Det er flyktningtenesta som står bak tilbodet.
tirsdag 27. februar Sykkylven kommune
Høyring - vedr. nedlegging av Tandstad skule og endring av krinsgrenser/skulestruktur
Høyringsfrist: 3. april 2018.Høyringsuttalar skal sendast til: Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller e-post:
tirsdag 27. februar Sykkylven kommune
Eventyrstund med Njord Svendsen på Sykkylven bibliotek
Laurdag 3. mars 2018 kl. 13:00. For meir info:
tirsdag 27. februar Sykkylven kommune
Politiske møte veke 9
LEVEKÅRSUTVALET  møte måndag 26.02.2018, kl. 16:00. Formannskapssalen, Sykkylven rådhus.      FORMANNSKAPSMØTE tysdag 27.02.2018, kl. 14:00. Vestibylen, Sykkylven kulturhus.   KOMMUNESTYREMØTE tysdsag 27.02.2018, kl. 16:00. Vestibylen,...
torsdag 22. februar Sykkylven kommune
Ledig avtaleheimel fysioterapeut
100 % avtaleheimel for privatpraktiserande fysioterapeut ledig frå 1.08.2018.For meir informasjon sjå ledige stillingar ovanfor.
torsdag 22. februar Sykkylven kommune
Forseinka kunngjering av eigengodkjenning av "Detaljregulering av FT7, Solheimfeltet" på Fjellsætra
I møtet den 23.11.2015 gjorde nærings- og utviklingsutvalet i Sykkylven kommune følgjande vedtak: "1. Med heimel i plan- og bygningslova sin § 12-12 godkjenner Nærings- og utviklingsutvalet Reguleringsplan FT7, Solheimsfeltet, jamfør planføresegner sist...
tirsdag 20. februar Sykkylven kommune
Pressemelding - økonomisk resultat 2017
Urevidert rekneskap for Sykkylven kommune år 2017 er gjort opp med eit rekneskapsmessig mindreforbruk (Udisponert del av netto driftsresultat) på 13 257 419 kroner 
torsdag 15. februar Sykkylven kommune
Hovudopptak i barnehagar 2018 - Søknadsfrist 14. februar 2018
Det kan no søkjast på ledige plassar i barnehagane i Sykkylven kommune for opptak hausten 2018. Alle barn som er fødd før 1. desember 2017 har lovfesta rett til plass, dersom ein søkjer innan fristen for hovudopptaket. Det er samordna opptak for private og kommunale barnehagar. ...
tirsdag 13. februar Sykkylven kommune
Landbruk Nordvest arrangerer kurs
Maskinførerkurs og plantevernkurs.  Meir info sjå:
tirsdag 13. februar Sykkylven kommune
Ledig stilling einingsleiar/rektor
100 % fast stilling som rektor ved Sykkylven ungdomsskule og opplæringssenter frå 01.08.2018.
tirsdag 13. februar Sykkylven kommune
Byggeareal i Sykkylven
Leitar du etter bustadtomt i Sykkylven? Her er nokre tips til korleis finne ledig areal.
tirsdag 6. februar Sykkylven kommune
Kunngjering av konkurranse om veterinærtenester
Kommunane som inngår i Ålesund og Stranda veterinærvaktdistrikt kunngjer med dette konkurranse om veterinærvakttenester. Stranda kommune er vald til driftsansvarleg kommune av dei andre kommunane som er med i veterinærvaktdistriktet. Vaktdistriktet omfattar kommunane Ålesund,...
tirsdag 6. februar Sykkylven kommune
Fagkveld om tilskotsordningane i landbruket
Sykkylven kommune inviterer til fagkveld om tilskotsordningane i landbruket, onsdag 21.2.2018, kl. 20. Sted: Sykkylven kulturhus.
mandag 5. februar Sykkylven kommune
Innskriving av 1. klassingar 2018/2019
Onsdag 14. februar 2018 kl. 18:00 blir det innskriving av komande førsteklassingar skuleåret 2018/2019 ved Aure, Vik, Tandstad, Ullavik og Sørestranda skule.
mandag 5. februar Sykkylven kommune
Hovudopptak i barnehagar 2018
Det kan no søkjast på ledige plassar i barnehagane i Sykkylven kommune for opptak hausten 2018. Alle barn som er fødd før 1. desember 2017 har lovfesta rett til plass, dersom ein søkjer innan fristen for hovudopptaket. Det er samordna opptak for private og kommunale barnehagar. ...
fredag 2. februar Sykkylven kommune
Lærling - no kan du søke læreplassar
i aktuelle lærefag:  helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, institusjonskokkfaget, ikt-servicefaget, kontor- og administrasjonsfaget, aktivitørfaget. Søknadsfrist: 1. mars 2018. Meir info sjå:
torsdag 1. februar Sykkylven kommune
Gardskart. Meld om endringar til landbrukskontoret innan 15. mars.
Gardskartet til NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) inneheld arealinformasjon om landbrukseigedom. Dette kartmaterialet nyttast mellom anna i sakshandsaming og som grunnlag for utrekning av produksjonstilskot i jordbruket.
onsdag 31. januar Sykkylven kommune
Ferievikar innan helse og omsorg 2018
Har du lyst på spanande og meiningsfylt feriejobb?   Vi treng fleire dyktige og motiverte medarbeidarar og kanskje du er ein av desse?
onsdag 31. januar Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 5. februar 2018 kl. 16:00. Stad: Vestibylen, Sykkylven kulturhus. Sakliste:
onsdag 31. januar Sykkylven kommune
Storslått fyrverkeri frå Sykkylvsbrua - Bompengeslutt !
Onsdag 31.januar kl. 20:00 vert det storslått fyrverkeri frå Sykkylvsbrua. Brua vert stengt for ferdsel frå kl. 19:45 til kl. 20:15 (gjeld ikkje for utrykningskøyrety)
mandag 29. januar Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Språkkafe på Fønix
Kvar måndag kl. 18:00. For alle som treng å øve seg på å snakke norsk, og alle som kan norsk og vil vere med og hjelpe dei som treng språktrening.
mandag 22. januar Sykkylven kommune
Formannskapsmøte 22.01.18 - endra møtestad
Møte vert flytt til vestibylen på Kulturhuset. Møtestart vert endra med 10. minutt til 1540.Ordførar og rådmann.
mandag 22. januar Sykkylven kommune
Møte i ungdomsrådet
Torsdag 25. januar 2018 kl. 15:00. Møtestad er formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
mandag 22. januar Sykkylven kommune
Vellykka møte om lokalmat
Kring 25 personar møtte fram for å knyte kontaktar og lære om lokalmat på Berlihuset siste veka. I 2017 mottok Sykkylven kommune kr 67 000 i tilskot for å jobbe meir målretta med lokalmat og gardsbaserte opplevingar.
mandag 22. januar Sykkylven kommune
Endring av føresegner til kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet - Varsel om oppstart, høyring og offentleg ettersyn
I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 11-12, 11-14 og 11-17 blir det varsla oppstart og utlegging til høyring og offentleg ettersyn av endring i føresegnene til Kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet. Endringane er knytt til eit nytt rekkjefølgjekrav i...
torsdag 18. januar Sykkylven kommune
Bilete frå Sykkylven
Sykkylven kommune er ute etter fine bilete frå Sykkylven. Vi er spesielt ute etter bilete frå naturen vår der det også er med personar (gjerne i aktivitet).
onsdag 17. januar Sykkylven kommune
Hovudopptak i barnehagar 2018
Det kan no søkjast på ledige plassar i barnehagane i Sykkylven kommune for opptak hausten 2018. Alle barn som er fødd før 1. desember 2017 har lovfesta rett til plass, dersom ein søkjer innan fristen for hovudopptaket. Det er samordna opptak for private og kommunale barnehagar. ...
onsdag 17. januar Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Måndag 22.01.2018 kl. 15:30. Stad: Formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
tirsdag 16. januar Sykkylven kommune
Ledige stillingar i Bu og ReHabiliteringstenesta
Vernepleiar - 100 % og 60 % fast stilling.  Fagarbeidar - 75 % og 24 % fast stilling.  Meir info sjå ledige stillingar ovanfor. 
tirsdag 16. januar Sykkylven kommune
Barne- og familietenestene tilbyr trygghetssirkelen COS-P – kurs for foreldre. Oppstart 30. januar
Bygg opp eit trygt og godt forhold mellom deg og barnet ditt ved hjelp av trygghetssirkelen, COS-P. Kurset er førebyggande og rettar seg til foreldre/omsorgspersonar.
mandag 15. januar Sykkylven kommune
Endra søknadsfrist for barnehageopptaket 2018/2019
Søknadsfrist til hovudopptaket: 14. februar 2018
fredag 12. januar Sykkylven kommune
Innskriving av 1. klassingar 2018/2019
Onsdag 14. februar 2018 kl. 18:00 blir det innskriving av komande førsteklassingar skuleåret 2018/2019 ved Aure, Vik, Tandstad, Ullavik og Sørestranda skule.
fredag 12. januar Sykkylven kommune
Levekårsutvalet
Møte tysdag 16. januar 2018 kl. 16:00. Stad: Tandstad skule
onsdag 10. januar Sykkylven kommune
Nærings- og utviklingsutvalet
Møte måndag 15. januar 2018 kl. 16:00. Stad: Formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
onsdag 10. januar Sykkylven kommune
Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for F24 ved Nysætervatnet
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, varslast oppstart av privat reguleringsplan, Detaljregulering for F24 ved Nysætervatnet  
onsdag 10. januar Sykkylven kommune
Ledige stillingar - sjukepleiar
Vi har ledige sjukepleiestillingar på BUAS. Meir info:
tirsdag 9. januar Sykkylven kommune
Edvard Hoem
Velkomen til foredrag med Edvard Hoem på Sykkylven bibliotek. Tysdag 23. januar 2018 kl. 19:00.
tirsdag 9. januar Sykkylven kommune
Temamøte om lokalmat
Lyst å starte som lokalmatprodusent? Sykkylven kommune inviterer i samarbeid med Sykkylven Bondelag, Sykkylven bonde- og småbrukarlag og Sykkylven næringsutvikling til eit temamøte om lokalmat, tysdag 16. januar, kl. 19:30. Møtestad: Berlihuset.
torsdag 4. januar Sykkylven kommune
Velledalen symjehall stengt
inntil vidare grunna tekniske problem.
torsdag 4. januar Sykkylven kommune
Biblioteklaurdag
Biblioteket har ope kommande laurdag, 6. januar 2018, kl. 10:00 - 14:00.
onsdag 3. januar Sykkylven kommune
Sykkylven symjehall opnar torsdag 4.januar 2018 for offentleg bading
tirsdag 2. januar Sykkylven kommune
Opningstider i jula 2017
Rådhuset/ fellestenestene  Fredag 22. desember kl. 9 -14. I romjula ope 28. og 29. desember kl. 10 -14.
21. desember 2017 Sykkylven kommune
Endra søknadsfrist for barnehageopptaket 2018/2019
Søknadsfrist til hovudopptaket: 14. februar 2018
20. desember 2017 Sykkylven kommune
Barne- og familietenestene tilbyr trygghetssirkelen COS-P – kurs for foreldre. Oppstart 30. januar
Bygg opp eit trygt og godt forhold mellom deg og barnet ditt ved hjelp av trygghetssirkelen, COS-P. Kurset er førebyggande og rettar seg til foreldre/omsorgspersonar.
19. desember 2017 Sykkylven kommune
Du kjem vel på Sjekk inn?
Er du glad i Sunnmøre? Lengtar du heim til ho mor?  Då vil vi gjerne sjå deg på Sjekk inn på Campus Ålesund 28. desember
18. desember 2017 Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Kunngjering om eigengodkjenning av detaljregulering for del av F26B vest for Tudalselva og del av F5 ved Nysætervatnet
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente nærings- og utviklingsutvalet i Sykkylven kommune fremja planforslag, Detaljregulering del av F26B vest for Tudalselva og del av F5 ved Nysætervatnet (planid 15282016005) den 20.11.2017, jamfør føresegner sist revidert...
18. desember 2017 Sykkylven kommune
Arbeidsmiljøprisen 2017
Sykkylven kommune sin arbeidsmiljøpris for 2017 gjekk til vaffelselskapet på rådhuset!
13. desember 2017 Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Tysdag 12.12.2017 kl. 13:00. Vestibylen, Sykkylven kulturhus Sakliste:
11. desember 2017 Sykkylven kommune
Overgrep.no er ein ny nettstad med informasjon til ofre og pårørande for overgrep
Nettstaden er bygd opp med spørsmål og svar slik at voldsofre kan finne ut kva rettigheiter og ressursar dei har tilgjengeleg.Nettstaden har også oversikt over alle overgrepsmottak i heile landet. Nettstaden er laga i samarbeid med Vi tror på deg - stiftelsen, og...
8. desember 2017 Sykkylven kommune
Planoppstart Kommunedelplan Sentrum - Ikornnes
Planprogram vert lagt ut til høyring, og det vert invitert til innspel om endra arealbruk. Planområde framgår av kart over.Frist for uttale/innspel var 20.oktober 2017, men gode innspel vert framleis tatt i mot.
8. desember 2017 Sykkylven kommune
Ledige byggeareal området Aursnes - Tjønes - Ikornnes
Innanfor området Aursnes-Tjønes-Ikornnes er det registrert fleire hundre dekar godkjent omdisponert byggeareal som ikkje er tatt i bruk. Grunneigarar vert no kontakta med spørsmål om kva som kan gjerast for at meir av desse areala vert tilgjengelege.  
8. desember 2017 Sykkylven kommune
Aksjon bustadbrann - røykvarslerens dag 1. desember
Aksjon bustadbrann er ein landsomfattande informasjonskampanje som blir arrangert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Gjensidige og Norsk brannvernforening. Den praktiske gjennomføringa lokalt er det Brannvernet, Sykkylven Energi og Elsikkerhet Møre som står for.
1. desember 2017 Sykkylven kommune
Utlegg av rådmannen sitt budsjettutkast 2018 og formannskapet sitt vedtak
Rådmannen sitt budsjettutkast og formannskapet sitt vedtak skal jf. kommunelova leggast ut til offentleg høyring før handsaming i kommunestyret. Protokoll frå formannskapet og rådmannen sitt budsjettutkast finn de vedlagt.
29. november 2017 Sykkylven kommune
Liv Randi Bjørlykke med muntre kåseri
frå den nye boka si "Eg var finare før". Laurdag 2. desember 2017 kl. 13:00 på biblioteket. Alle er velkomne. Gratis.
29. november 2017 Sykkylven kommune
Har du lyst å lære om biodynamisk landbruk?
Har du lyst å lære om biodynamisk landbruk? Onsdag, 13. desember får Sykkylven besøk av Odd Jarle Stener Olsen og Finn Dale, to rettleiarar frå Biologisk- dynamisk forening. På kvelden vil det vere mogleg å møte desse to og stille spørsmål. Ved interesse...
27. november 2017 Sykkylven kommune
Ope møte om kjerneområde landbruk
No er arbeidet med kommunedelplanen for utvida sentrumsområde godt i gong. I samband med rulleringsprosessen vart landbrukskontoret bedt om å sjå på "Kjerneområde landbruk"- kartlegginga. Vi ønskjer difor å invitere landbruksnæringa til medverknads- og...
27. november 2017 Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Måndag 27.11.2017 kl. 13:00. Stad: Formannskapssalen, Sykkylven rådhus.  
23. november 2017 Sykkylven kommune
Seminar om utnytting av sol- og vindenergi på gardsbruk
Landbruk Nordvest og Fylkeskommunen i Møre og Romsdal inviterer til fagseminar om utnytting av sol- og vindenergi på gardsbruk.måndag 4. desember kl 13.00 – 16.00. Sted: Røde kors huset i Eidsdal. Påmelding til Jon.geirmund.lied@nlr.no , eller sms til 41448779 innan...
23. november 2017 Sykkylven kommune
Ungdata 2017
Også i 2017 viser resultata i Ungdata høg grad av trivsel både på skule og i fritid. Dei fleste ungdommane har mange vener, gode relasjonar til foreldre og er fysisk aktive på fritida.
23. november 2017 Sykkylven kommune
Lagring av rundballar, landbruksutstyr m.m. langs offentleg veg
Det å køyre inn i rundballar er som å køyre inn i ein bergvegg. Statens vegvesen sine ulukkesrapportar viser at rundballar lagra langs vegen kan gjere ei utforkøyringsulukke til ei dødsulukke. Rundballer tiltrekker seg også hjortevilt, med fare for...
23. november 2017 Sykkylven kommune
Beslagla våpen etter nabokrangel
7. mai 2017 Sunnmørsposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SYKKYLVEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Telemark Bergen IT Sarpsborg 08 Hedmark Innenriks Næringsliv Troms Akershus Oppland Kjendis Østfold Nordland Vestfold Trøndelag Fotboll Mat Odda
flere?
Båt Buskerud Vest Agder Rogaland Kultur Aust Agder Sport Finnmark Møre og Romsdal Forsvar Mobil Oslo Sogn og Fjordane Get-ligaen Kalmar Skåne Fiske Kvinnherad Ringsaker Bolig Inrikes Elverum Blekinge Bodø Fotball Haugesund Oskarshamn Drammen Kongsvinger Landbruk Sport Økonomi Bamble Trav Porsgrunn Karmøy Kryptovaluta Motor Reise Tromsø OL Hammerfest Radøy Tinn Kragerø Lindås Sandnes Fredrikstad Fauske Östra Göinge Kultur Vestvågøy Svelvik Risør Jul Osterøy Politikk Kristianstad Nedre Eiker Skien Dyr Odds BK Landskrona Vestby Bærum Horten Näringsliv Musikk Film Øvre Eiker Tolga Førde Askøy Meløy Narvik Stord Karlskrona Helsingborg Salangen Russland Forskning Nord-Korea Tingvoll Sørfold Vær Kristiansand Tesla Kongsberg Lier Forskning Stockholm Sykkel Stavanger Sandefjord Tvedestrand Hvaler Sarpsborg Tynset Håndball Kunst Frogn Svedala Kvænangen Eslöv Sigdal Rosenborg BK Helse Eliteserien Kristiansund Suldal Askim Barn Kongelig Game of Thrones Drangedal Evje og Hornnes Eidsberg Grue Lenvik Jakt Sande Hadsel Sørreisa Hamar Løten Trysil Meland Nannestad Råde Vefsn Friluftsliv Tour de Ski Moss Filippinene Poker Vålerenga Kommunesammenslåing Re Åsnes Lesja FK Haugesund Larvik Asker Skøyter Fjell Modum Mote Gjøvik Åmot Svalbard Øksnes Nore og Uvdal Rana Tomelilla Bil Jobb Åmli Vestre Slidre Hässleholm Hemne Stavanger Oilers Våler Ås Vaksdal Notodden Vinje Halsa Ålesund Google Skiskyting Mörbylånga Stryn Utsira Tønsberg Austrheim Skjervøy Jølster Farsund Friidrett Steigen Hörby Aurdal USA Masfjorden Norway Cup Øygarden Malmö Målselv Klima Bil Vitenskap Gjerstad Klippan Fitjar Lyngen Herøy Båt Motorsport Harstad Ekonomi Hurum Romfart Eiker Eidskog Sölvesborg NHL Brexit Nesseby Brønnøy Frankrike Spill Nittedal Strand Berlevåg Klepp Lødingen VM Svalöv Halden Mat Mandal Aurskog-Høland Modalen Foto Eurovision Lillesand Nesodden Grane Langrenn Porsanger Skisport Fedje Litteratur World Series of Poker Kina Nissedal OBOS-ligaen Universet Ski Olofström Dovre Teknik Sortland Påske Vennesla Bjørnefjorden Årdal Leirfjord Nesna Voss Tana Enebakk Gloppen Froland Tour of Norway Bremanger Herøy Mönsterås Turn Åseral Sande Karlshamn Gran Klatring Halloween Frosta Os Vietnam Tydal Rendalen Emmaboda Træna Lomma Alpint Resor Östergötland Ronneby Odal Birkenes Lyngdal Ballangen Sund Menn 17. mai Lund Ulstein Hemnes Film Eidfjord Snowboard Sandøy Ullensvang Tromsø IL Arendal Skurup Skedsmo Sverige Hockey Viking FK Andøy Nesset Kävlinge Måsøy Volda Jevnaker E-sport Alta Nes Nordkapp Bromölla Fet Sør-Varanger Musik Sjakk Nybro Evenes Syria Seljord Bodø/Glimt Stabæk Svømming Polen Røros Russ
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL