Solund
Livet bortanfor tidsklemma
I 20 år har Roar Moe levd åleine på Litle Færøyna i Solund. No blir det bok om mannen og livet hans på den vesle øya.
fredag 17:42 $ Bergens Tidende
Eide Fjordbruk kjøper 70 prosent av Solund-bedrift
NÆRINGSLIV: Fiskeselskap frå Hordaland har kjøpt opp aksjar i settefiskprodusenten Lialaks AS i Solund.
tirsdag 13. mars Firda
Fiskarbonde og voggemakar fyller 90
HYLLESTAD: Anders H. Sætevik (90) vaks opp i veglause Sætevik i Hyllestad. Han er eldst av åtte søsken, bonde, fiskar og hendig snikkar, og «alle» har vogge frå han.
tirsdag 6. mars $ Firda
Solund
Andel av Strand, gnr 30, bnr 1 er overdratt frå Alf Magnar Strand, Anne R. Strand Hoddevik, Arne Jostein Strand, Gunnvor Espeland og Ingebjørg Aslaug…
torsdag 1. mars $ Firda
Nettleige
Kvifor er det helt stille om utjevning av nettleige? Er det for att det skal roe seg ned. Synest det har gått så lang tid…
mandag 26. februar Firda
Folketalet har stige i alle fylka bortsett frå Sogn og Fjordane
FOLKETAL: Landet har hatt den svakaste folkeveksten sidan 2005. Folketalet vaks i alle fylka utanom i Sogn og Fjordane.
fredag 23. februar Firda
Hovudopptak Solund barnehage 2018
Søknadsfrist for hovudopptak ved Solund barnehage er 1. mars 2018. Oppstart vert frå 16.08.2018. Søknad sendast elektronisk via heimesida til Solund kommune: solund.kommune.no.   Ved spørsmål, ta kontakt med styrar på e-post:...
torsdag 15. februar Solund kommune
Komfyrvaktkampanjen 2018
Fersk statistikk frå DSB viser at brannvesenet rykka ut til 22 komfyrbrannar i Sogn og Fjordane i 2017. Ei komfyrvakt kan redde heimen din frå å gå opp i røyk.   Brannvesenet rykka i fjor ut til 3 344 bustadbrannar i Noreg, heile 1 516 av desse var brannar eller...
onsdag 14. februar Solund kommune
SOGN OG FJORDANE

Den nye prosten i Nordhordland er klar
– Eg har ikkje formelt sagt ja til jobben, men vi får tru at det endar sånn.
torsdag 8. februar $ Avisa Nordhordland
Morsmålsdagen 21/2
I forbindelse med markering av morsmålsdagen den 21. har biblioteket motteke div. bøker i div. alder og sjangere på div. språk. Bøkene står no utstilt og er til utlån ut mars. Forøvrig har biblioteket masse bøker av nyare dato og tidsskrifter til sals (norske)
mandag 5. februar Solund kommune
Arbeid med kommuneplan Solund 2018 - 2030
Solund kommune jobbar med ny kommuneplan. Kommuneplanen skal synlegjere utfordringar, mål og strategiar for Solundsamfunnet og setje retning på framtidige satsing og planlegging. Den skal vere ein visjon for Solund, som viser kva slag samfunn vi vil vere.
fredag 2. februar Solund kommune
Kommuneplan Solund 2018 - 2030
Solund kommune jobbar med ny kommuneplan. Kommuneplanen skal synleggjere utfordringar, mål og strategiar for Solundsamfunnet og setje retning på framtidige satsing og planlegging. Denskal vere einvisjon for Solund, som viser kva slag samfunn vi vil vere. Kva skjer no? Arbeidsverkstader Det vert i...
torsdag 1. februar Solund kommune
Ledig kontorlokale i Solund Næringsbygg
Solund Næringsbygg har ledig kontorlokale om 13 m2 (og 7,5 m2 fellesareal). Lokalet er ledig frå 15.05.2018, eller etter avtale. Pris pr. månad: kr 2.200 + moms. Totalt inkl. moms, kr 2.750. Leigesummen inkluderer leige, straum, reinhald og felleskostnader. Open søknadsfrist.  
torsdag 1. februar Solund kommune
Tenner nytt håp om HAF-kommune
POLITIKK: Halvtanna år etter at kommunestyret i Hyllestad vedtok å trekke seg frå kommunereformarbeidet, vedtok dei førre veke å ta initiativ til auka Hafs-samarbeid – og eventuelt ei samanslåing.
onsdag 24. januar $ Firda
Tannklinikken veke 5 - 11 2018
Tannklinikken på Hardbakke har fylgjande opningstider opningstider i vekene framover:
onsdag 24. januar Solund kommune
Møteinnkalling Solund Formannskap 24.01.2018
Saker til hansaming i Solund Formannskap sitt møte 24. januar 2018 kan de lese her (PDF, 10 MB)
fredag 19. januar Solund kommune
Offentleg ettersyn - søknad om løyve til taredyrking ved Hegrenesvika i Solund kommune
Seaweed AS har søkt om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalger i flytande anlegg på lokaliteten Hegrenesvika på nordvestsida av Steinsundøyna i Solund. Søknaden gjeld løyve til ny lokalitet for dyrking av fleire artar makroalger, sukkertare,...
torsdag 18. januar Solund kommune
Offentleg ettersyn - etablering av ny oppdrettslokalitet ved Kverhelleskjeret i Solund
Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om klarering av ny akvakulturlokalitet ved Kverhelleskjeret i Solund kommune. Området der det vert søkt om etablering ligg innanfor akvakulturområde i gjeldande kommuneplan for Solund kommune 2008-2020.
torsdag 18. januar Solund kommune
Midlar til utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap 2018
Både fastbuande og turistar ønskjer vel å sjå meir enn sitkagran når dei køyrer på vegane eller går på stiar i Solund? No kan ein søka på midlar til fjerning av vegetasjon som stenger for utsikt frå vegar og stiar til landbruket sitt...
torsdag 18. januar Solund kommune
Satsar på negler og augebryn
SOLUND: Line Tordal Førde (31) har starta salongen Førde Negler og velvære i Solund.
søndag 14. januar $ Firda
Kunngjering godkjent detaljreguleringsplan Fiskerihamn Nåra
Solund kommunestyre har i sak 065/17 gjort fylgjande vedtak: Solund kommunestyre godkjenner, i samsvar med Plan og bygningsloven 12-12, detaljreguleringsplan for Fiskerihamn Nåra plan ID 1412-2016003 med mindre endring av ytre plangrense. Klagerett: I plan og bygningslova 12-12 tredje ledd viser det til...
fredag 12. januar Solund kommune
Kunngjering godkjent reguleringsplan veg Eide-Kråkenes
Solund kommunestyre har i sak 067/17 gjort fylgjande vedtak : Solund kommunestyre godkjenner, i medhald av plan- og bygningslova 12-12, privat reguleringsplan veg Eide Kråkenes planid 2016002 med fylgjande endringar i planføresegnene: Pkt. 3.1 bokstav b: I hekkeperioden mars-mai skal det ikkje...
fredag 12. januar Solund kommune
Solund
Marstig, gnr 29, bnr 5 er seld for kr 1.250.000 frå Odd Erik Maurstig og Allan Andre Maurstig til Rune Skaftun.Salet omfatter også Marstig, gnr…
onsdag 10. januar $ Firda
Ledige stillingar Solund sokn
 Solund sokn har ledig 20 % fast stilling som kyrkjegardsarbeidar/vaktmeister og 7 % fast stilling som som klokkar i Solund kyrkje. Sjå fullstendig utlysingstekst her (PDF, 123 kB)
onsdag 10. januar Solund kommune
Bru til 700 mill. kroner – for 150 bilar i døgeret
SOLUND: Fylkeskommunen søkjer om ferjeavløysingsmidlar til brua over Ytre Steinsund, utan at det er laga trafikkprognose for prosjektet. I søknaden ser fylkesrådmannen føre seg ein årsdøgntrafikk på 150 bilar.
30. desember 2017 $ Firda
Sogn og Fjordane har hatt 153 strandryddingar i år
KLIMA: Dette er ei auke på 800 prosent sidan 2016.
29. desember 2017 Firdaposten
Julehelsing i frå ordførar
Me nærmar oss slutten på eit år der mykje spennande har skjedd i kommunen vår.
22. desember 2017 Solund kommune
Serviceskyss 2018
Det vert nye ruter for serviceskyssen i Solund i 2018. Klikk på biletet for detaljert informasjon. 
20. desember 2017 Solund kommune
Opningstider på biblioteket jul og nyttårshelga
Biblioteket er "sjølvbetjent" på dagtid onsdag og torsdag i v. 52 (romjula) kl. 09 - 14. Sjølvbetjent betyr at de må henvende dåke i resepsjonen på kommunehuset dersom de ønskjer å låne noko. Vanleg opningstid i...
19. desember 2017 Solund kommune
Formannskapsmøte 19.12.2017
Saklista til formannskapet sitt møte tysdag 19. desember 2017 finn du her (PDF, 3 MB). Møtet vert i Ytre Solund bygdehus med start kl. 11.45.   
18. desember 2017 Solund kommune
Kommunestyremøte 19.12.2017
Saklista til kommunestyret sitt møte tysdag 19. desember 2017 finn du her (PDF, 4 MB). Møtet vert i Ytre Solund bygdehus med start kl. 12.00. 
18. desember 2017 Solund kommune
Tannlege vekene 52-02
Tannklinikken i Eivindvik er stengt frå 21. desember til 02. januar. Tannklinikken på Hardbakke er stengt fram til 10. januar. Her finn du informasjon om du treng akutt hjelp.
18. desember 2017 Solund kommune
No har sulingane fått sin eigen pepparkakeby
SOLUND: Frivilligsentralen inviterte innbyggarane til å komme med bidrag til ein pepparkakeby. Oppslutnaden var overveldande.
17. desember 2017 $ Firda
SOGN OG FJORDANE

Jul- og nyttårshelga 2017 - Solund legekontor
Solund legekontor har ope kontor 27.- 29.12 frå kl. 09-14 Utanom kontortid kan ein nå lege via Legevaktnummer 116 117 Solund helsestasjon har same opningstid som legekontoret.
14. desember 2017 Solund kommune
Jul- og nyttårshelga 2017 - Solund legekontor
Solund legekontor har ope kontor 27.- 29.12 frå kl. 09-14   Utanom kontortid kan ein nå lege via Legevaktnummer 116 117
14. desember 2017 Solund kommune
Nødnett i Ytre Solund
På grunn av vêret er både straum- og mobilnett ustabilt. Dersom ein treng akutt hjelp i Ytre Solund i kveld og i natt, men ikkje har telefondekning, kan ein kontakte Camilla Trovåg i Trovåg. Camilla har tilgang til nødnettet.
10. desember 2017 Solund kommune
Intern utlysing - assistent i Solund barnehage
Solund kommune har ledig 100 % mellombels stilling som tospråkleg assistent i Solund barnehage frå 08.01.2018 – 31.07.2018, med moglegheit for forlenging.  
7. desember 2017 Solund kommune
Video av Ytre Solund bru
Har du lyst å køyre"på Ytre Steinsund bru allereie no? Som eit ledd i arbeidet med planutkast og planarbeid for brua vart det «køyrt» gjennom det planlagde veganlegget i modell. Videoen er grov og lite bearbeida, men gjer likevel eit inntrykk av vegprosjektet. Du...
7. desember 2017 Solund kommune
Offentleg ettersyn - søknad om flytting av oppdrettsaktivitet til Skreda
Erko Seafood AS har søkt om å få flytte aktiviteten på oppdrettslokalitet nr. 22015 Fureneset til ny lokalitet innanfor akvakulturområdet Skreda, i Tollesundet aust for Losna. Området som vert søkt som ny oppdrettslokalitet ligg innanfor...
6. desember 2017 Solund kommune
Her får Solund ja til brua si
POLITIKK: Fylkestinget sa tysdag ettermiddag samrøystes ja til å sende søknad om ferjeavløysingsmidlar for bruprosjektet Ytre Steinsund i Solund. Fleirtalet vil også legge 228 millionar fylkeskommunale kroner til brua inn i økonomiplanen allereie no.
5. desember 2017 Firda
Ap vil ha vegsatsing på kysten – nord for Florø
Arbeidarpartiet ønskjer å få fylkestinget med på å bygge kystvegtunnel for 690 millionar kroner i Bremanger. Partiet vil om nødvendig droppe brua over Ytre Steinsund i Solund, for å få dette til.
5. desember 2017 $ Firdaposten
Innkalling Solund Formannskap 07.12.17
Saker til handsaming i Solund Formannskap sitt møte 7. desember 2017 (PDF, 6 MB) kan de lese her. 
4. desember 2017 Solund kommune
Innkalling og sakliste Solund kommunestyre 07.12.17.
Saker til handsaming i Solund kommunestyre sitt møte torsdag 7. desember (PDF, 17 MB) 2017 kl. 11.00 finn de her.
4. desember 2017 Solund kommune
Mest sjukepengar og arbeidsavklaringspengar i Solund
ARBEIDSLIV: Solund er øvst på fylkeslista over utbetalingar av sjukepengar og arbeidsavklaringspengar per innbyggar.
3. desember 2017 $ Firda
Dette har ingen kvinner gjort før henne
SKYTING: Hildegunn Strand presterte unike 350 poeng i helga.
27. november 2017 Firda
– Fann ikkje ny ambulansebåt som var god nok
HELSE: Styret i Helse Førde stadfesta fredag at Askvoll får to års utsetting av den omstridde ambulansebåtomlegginga. Men endringa som skapte storm er ikkje lagt til side.
25. november 2017 $ Firda
Treng hjelp frå Stortinget til å greie ferjeavløysingsprosjekta
POLITIKK: Går Stortinget med på at ferjeavløysingsordninga også kan nyttast til å dekke kapitalkostnadar, er Ytre Steinsund og Atløysambandet problemfrie. Viss ikkje, heng uvissa over dei to prosjekta.
22. november 2017 $ Firda
Volontørprosjektet 2017/2018
Kvart år harSolund teke imot to ungdommar som er her i eit år, hovudsakeleg ein gut og ei jente, men i år er det to jenter. Iryna Illiukhina og Myriam Konst kom til Solund 12. septemberog har såleis vore her i litt over to månader.
22. november 2017 Solund kommune
Solund brannvern - kontroll av brannslokkingsapparat
Nortronik AS utfører kontrollar for Solund Brannvern på Hardbakke Brannstasjon tysdag 28. november frå kl. 09.00 13.00 . Eigarar og brukarar til bustader og fritidshus kan i dette tidsrommet få utført kontroll av private brannslokkingsapparat. Det vert g høve til å...
21. november 2017 Solund kommune
Uvêr bremsa lysfesten
Lysfestivalen i Solund leid i går under at uvêret herja så hardt at ferjene og hurtigbåtane vart innstilt.
18. november 2017 $ Firda
Møte Solund kontrollutval 20.11.2017
Måndag 20.11.2017 kl. 11.00 er det møte i Solund kontrollutval. Møtestad erSolund kommune sitt møterom. Saklista finn du her.
18. november 2017 Solund kommune
Ambulansebåten får leve i to år til
ASKVOLL: Administrasjonen rår styret i Helse Førde til å inngå ei mellombels avtale om båtambulanse for dei neste to åra i Askvoll.
17. november 2017 Firda
– Nytt at dei forhandlar med Fjaler
– BKK har lenge prøvd å få tak i Sunnfjord Energi-aksjar. Det nye no er at dei sit i konkrete forhandlingar med Fjaler, seier Sunnfjord Energi-sjef Fredrik Behrens.
16. november 2017 $ Firda
Informasjonsmøte om reguleringsplan for Ytre Steinsund bru og Revisjon av kommuneplan for Solund kommune
Onsdag 22.november kl 18:15 er alle velkomen til informasjonsmøte på Solund grendahus. Prosjektleiar Ingar Hals frå Statens Vegvesen vil presentere detalreguleringsplan for fv. 606 Ytre Steinsund bru. Det vert høve til å stille spørsmål. ...
15. november 2017 Solund kommune
Formannskapsmøte 16.11.2017
Innkalling og sakliste til formannskapet sitt møte torsdag 16.11.2017 kl. 09.00 finn ein her (PDF, 8 MB).  Tilleggsinnkalling (PDF, 5 MB).
14. november 2017 Solund kommune
Knusande dom over HAFS Utvikling AS
NÆRINGSLIV: I den mykje omsnakka og tidlegare hemmlegstempla rapporten etter evalueringa av HAFS Utvikling, kjem det fram knallhard kritikk mot mellom anna oppstartsprosess, strategiar og dagleg leiar i selskapet.
10. november 2017 $ Firda
Møte i felles eldreråd og råd for funksjonshemma 13.11.17
Her kan de lese innkalling og sakliste til møtet. Dokument til møtet: Oppstart budsjett 2018 med økonomiplan 2018 - 2021 Drøftingsnotat Tabelloppsett budsjett og økonomiplan Rundskriv frå fylkesmannen i Sogn og Fjordane
3. november 2017 Solund kommune
Kunngjering godkjent endring for reguleringsplan Solnes
Solund formannskap har i møte 31.08.2017 godkjent mindre endring av reguleringsplan Solnes i fsak-056/17. Ein kan påklage formannskapet sitt vedtak innan tre-3-veker frå denne kunngjeringa, jamfør 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova jf. kap. VI i forvaltningslova. Klagen må vere...
1. november 2017 Solund kommune
SOGN OG FJORDANE

Offentleg høyring - Eide Kråkenes
Solund formannskap har i sak 073/17 gjort fylgjande vedtak: I medhald av plan- og bygningslova 12-10 og 12-11 finn Solund formannskap å kunne godkjenne at framlegg til privat reguleringsplan veg Eide Kråkenes planId 2016002 vert lagd ut på offentleg høyring.
31. oktober 2017 Solund kommune
Offentleg høyring - Fv 606 Ytre Steinsund bru
Solund formannskap har i sak 075/17 gjort fylgjande vedtak: Solund formanskap finn, i medhald av plan og bygningslova 12-10, å kunne legge framlegg til reguleringsplan for fv.606 Ytre Steinsund bru planID 1412-201702 ut på offentleg høyring.
31. oktober 2017 Solund kommune
Aktiv på dagtid - bassenget er opna.
Solund kommune er den minste kommunen i Sogn og Fjordane og den einaste kommunen i fylket som berre ligg på øyar. Yts i Sognefjorden vert kommunen vår den vestlegaste kommunen i landet med Utvær fyr som det vestlegaste punktet.
30. oktober 2017 Solund kommune
Influensavaksine 2017/2018.
Ynskjer du influensavaksine? Kontakt Solund legekontor på tlf 57 78 62 80 for time. Kvar onsdag kan du komme utan timebestilling. Meir informasjon finn du her.
25. oktober 2017 Solund kommune
No får du digital post frå oss
Solund kommune vil i løpet av november gå over til å sende post digitalt. Har du allereie skaffa deg digital postkasse hjå Digipost eller e-Boks vil breva kome i den postkassen du har valt. Om du ikkje har valt digital postkasse vil breva kome i Altinn.Dokument som ikkje er opna i Altinn...
23. oktober 2017 Solund kommune
Følg Solund i TV-aksjonen
Har du lyst å sjå kor mykje pengar som vert samla inn til TV-aksjonen i Solund? Du kan følgje innsamlinga på www.givarstafett.no. Her finn dug mykje anna informasjon om innsamlinga.
19. oktober 2017 Solund kommune
Dyrlegen kjem 21.10.17
Dyrlege Neringa Pabreziene kjem til Solund laurdag 21. oktober. Ta kontakt på tlf 41 58 89 30 i god tid.
19. oktober 2017 Solund kommune
Nokon er glad i deg - bruk refleks!
Blir du sett i trafikken? Torsdag 19. oktober er den nasjonale refleksdagen. Bruk 5 minutt på Refleksdagen til å putte reflekser på alle jakker og vesker så er det gjort. Då er du mykje tryggare i mørket. Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med...
17. oktober 2017 Solund kommune
Møte/verkstad om uteområdet ved skulen onsdag 4.oktober kl 16.30-19:00 på Kantina ved Solund ungdomsskule.
Tema for møtet: Generell informasjon om minimumskrav og finansieringsmoglegheiter i spelemiddel ordninga. Anleggstypar for skuleområde. Det vert vist til ulike dømer på anlegg. Tildelingskriterium Presentasjon av planskisser - ny ungdomsskule Gruppeoppgåver Korleis vil vi...
26. september 2017 Solund kommune
Ledig stilling som klokkar ved Solund kyrkje
Solund sokn har ledig 7 % fast stilling som klokkar ved Solund kyrkje. Tiltreding snarast. Hovudarbeidsoppgåver: Praktisk førebuing og deltaking ved gudstenester/kyrkjelege handlingar Kvalifikasjonar Engasjement for kyrkjeleg arbeid Beherske norsk muntlig og skriftlig Må være...
25. september 2017 Solund kommune
Mottok Helsedirektoratet sin Dine30-gullmedalje
Helsedirektoratet ynskte i år å heidre eldsjeler, tilsette eller andre i landet, som la ein særskild innsats i å aktivisere folk flest. Dette har m.a. Anne Kristine Dyrdal og Hilde Marit Nikolaisen Trovåg i Solund klart. I anledning Solunddagane 26. august i år, mottok båe...
22. september 2017 Solund kommune
Årsmøte for Solund Sokn
Solund kommune er den minste kommunen i Sogn og Fjordane og den einaste kommunen i fylket som berre ligg på øyar. Yts i Sognefjorden vert kommunen vår den vestlegaste kommunen i landet med Utvær fyr som det vestlegaste punktet.
22. september 2017 Solund kommune
Offisiell opning av Solund idrettspark laurdag 23. september 2017
Solund idrettslag og Solund kommune inviterer alle til å vere med og markere opninga avvår nye Solund Idrettspark laurdag 23.september. Per Ravn Omdal kjem til Solund for å stå for den offisielle opninga, dette skjer kl 15:00. Det vert opplegg for barn og ungefrå kl 12. Vi ynskjer...
21. september 2017 Solund kommune
Bosshenting i Solund etter konkurs i RenoNorden AS
NGIR melde21. septemberat dei har fått på plassein avtale med konkursbuet i RenoNorden. Bosshentinga i Solund vil difor gå som normalt frå i dag, med unntak av rute 751 som vert køyrt laurdag. Sjå meirpå NGIR sine heimesider
19. september 2017 Solund kommune
Verdensdagen for Psykisk helse 2017
Velkommen til foredraget God nok medTrond Haukedal Stad: Solund Leilighetshotell Tid: 25.09. kl. 18.30. Tema for verdensdagen i år er: Noe å glede seg over. Bilett kr. 50,- inkl. kaffi og kake Ledsager til personer med følgekort deltek gratis
18. september 2017 Solund kommune
Varsel om start av reguleringsarbeid Fv 606 Ytre Steinsund bru
15. september 2017 Solund kommune
Rydding av marint herrelaust avfall
Det er ytt tilskot frå Miljødirektoratet www.miljodirektoratet.no til strandrydding/tiltak mot marint avfall. Fjordkysten Friluftsråd, som er eit interkommualt friluftsråd med Flora, Askvoll og Solund som medlemer, vil etter rapport og dokumenterte utgifter yte tilskot til strandrydding i...
14. september 2017 Solund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SOLUND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Næringsliv Bergen Nordland Kjendis Fotboll Østfold Akershus Vestfold Aust Agder Kultur Vest Agder Rogaland
flere?
Båt Mat Mobil Troms Oslo Skåne Sport Hässleholm Møre og Romsdal Buskerud Trøndelag Sogn og Fjordane Odda Forsvar Kalmar Fiske Kristianstad Svedala Finnmark Fotball Oskarshamn Molde FK Skien Molde Kvinnherad Fredrikstad Kongelig Inrikes Get-ligaen Tinn USA Karlskrona Sandnes Malmö Kultur Stabæk Rendalen Karmøy Sport Stavanger Sunndal Bolig Eslöv Musikk Blekinge Poker Barn Fauske Lyngdal Kongsvinger Tesla Stord Bodø Kragerø Steigen Näringsliv Lillesand Sørreisa Ringsaker Porsgrunn Tvedestrand Meløy Sverige Grane Risør Hyllestad Aurskog-Høland Motor Askøy Åstorp Stockholm Vestby Politikk Bil Landskrona 17. mai Haugesund Dyr Svelvik Kunst Tynset Bamble Tomelilla Android Håndball Drangedal Nittedal Elverum Mandal Åsnes IK Start Osterøy Eliteserien Nesodden Mote Sjakk Lund Vestvågøy Drammen Økonomi Helsingborg Trening Universet Bil Eidskog Narvik Kristiansand Kryptovaluta Lier Hvaler Nordkapp Øksnes Reise Film Ballangen Sund Vietnam Turn Båt Vefsn Fedje Russland Salangen Lindås Gloppen Trysil X-games Berlevåg Kvænangen Sigdal Tranøy Klippan Tolga Langrenn Grue Karasjok Forskning OBOS-ligaen Utrikes Nedre Eiker Notodden Mörbylånga Vinje Førde Friluftsliv Trav Utsira Sarpsborg Vågan Hälsa Filippinene Moss Staffanstorp Kävlinge Vadsø Ålesund Farsund Radøy Frogn Russ Askim Porsanger Eurovision Jakt Austrheim Svalbard Bromölla Larvik Hörby Menn Sande Tingvoll Tønsberg Horten Åmli Sölvesborg Ski Vitenskap Mat Fitjar Skurup Kongsberg Øygarden Meland Båstad Skiskyting Hemnes Forskning Lyngen Gausdal Spill VM World Series of Poker Ronneby Aurdal Tana Modum Sogndal Gjøvik Vær Målselv Odds BK Jevnaker Askvoll Jølster Åmot FK Haugesund Høyanger Nord-Odal Hamar Eiker Hadsel Stavanger Oilers Rana Teknik Norway Cup Øyer Kvinesdal Eidfjord Stranda Bodø/Glimt Enebakk Skedsmo Time Rauma Naustdal Løten Lesja Moskenes Alstahaug Skiptvet Sauherad Skøyter Jönköping Halden Kommunesammenslåing Olofström Spania Brønnøy Sykkel Herøy OL Svømming Halsa SK Brann Masfjorden Landbruk Friidrett Vålerenga Kviteseid Tromsø IL Andøy Nord-Korea Våler Ekonomi Suldal Re Helse Hammerfest Sandøy Selje Klatring Valle Mjölby Rælingen Tysvær Hole Dovre Torsken Sola Birkenes Emmaboda Roing Volvo Karlshamn Surnadal Trollhättan NHL Fræna Østre Toten Borgholm Giske Skånland Nybro Bundesliga Mjøndalen IF Flora Odal Forsand Rygge Interiør Åseral Kvæfjord Östergötland FA-cupen Hattfjelldal Skodje La liga Påske Bærum Viking FK Klima Vennesla Hockey Google Alpint Tromsø Trøgstad Ishockey Sandefjord Hamarøy Liverpool Modalen Værøy Foto Asker Arvika Arendal Råde Nes Eidsberg Sørfold Kristiansund Stryn Voss Litteratur Boksing Os E-sport Rømskog Eid Gran Ås Fjaler Syria Aure Skjervøy Røyken Lenvik Øvre Eiker Årdal Polen Kvinner Leirfjord Svalöv Skisport Nesna Søgne Jobb Froland Evenes Flekkefjord Tour of Norway Tjeldsund Motorsport Flakstad
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL