Sogndal
Tonje Torvanger frå Sogndal tok gull i «kokke-OL»
Kvar veke sidan jul har ho vore på treningssamlingar med landslaget. I dag fekk ho og resten av laget løn for strevet.
onsdag 17:07 Porten.no
Tilsette meiner fusjonsprosessen har vore lang og kompleks
Ei ny evaluering viser at tilsette ved Høgskulen på Vestlandet er endringstrøytte og at endringstempoet har svekka moglegheitene for medverknad.
onsdag 15:45 Porten.no
Stenging av veg og vatn i Lundevegen torsdag 20. februar
onsdag 12:08 Sogndal kommune
Stenging av veg
Det er omkøyring via Rutlindslid eller Kongabergvegen. Me beklager ulempene dette måtte medføra.
tirsdag 21:39 Sogndal kommune
Første par ut i ny kommune
Vigsla fann stad i Amtsstova på Leikanger 14. februar. Sogndal kommune gratulerer!  
lørdag 12:00 Sogndal kommune
Aksepterte tilbodet på 3,5 millionar frå kommunen
Kommunestyret gjorde torsdag følgjande vedtak etter å ha fått ei orientering om søksmålsvarsla i varslingssakene i Sogn barnevern: 1.Kommunestyret i Sogndal kommune ber om orsaking for dei ulempene som varslarane direkte og indirekte er blitt påførde, og den belastninga...
fredag 14. februar Sogndal kommune
Fekk 300 underskrifter - no utset dei stenging ved Kjørnes barnehage
Med 300 underskrifter er kommunestyret plikta å ta stilling til forslaget, og torsdag fekk dei gjennomslag.
fredag 14. februar Porten.no
Mellombelse avdelingar ved Kjørnes barnehage blir vidareførte i eitt år
Politikarane utset stenging av to mellombelse avdelingar ved Kjørnes barnehage. Det vart vedteke i kommunestyremøtet torsdag. I vedtaket heiter det: "Kommunestyret opprettheld det mellombelse barnehagetilbodet ved Kjørnes barnehage også for barnehageåret 20/21. Dette under...
torsdag 13. februar Sogndal kommune
VESTLAND

Politikarane aukar erstatningssummen og ber om orsaking
Torsdag fekk formannskapet og kommunestyret ei orientering om søksmålsvarsla i varslingssakene i Sogn barnevern. Politikarane vedtok å realitetsbehandla saka og møtet vart lukka under behandlinga. Politikarane kom fram til følgjande samrøystes vedtak: 1. Kommunestyret i...
torsdag 13. februar Sogndal kommune
Inviterer til samtale om leikangersamfunnet
Både ordførar Arnstein Menes, varaordførar Vibeke Johnsen og formannskapsmedlem Trude Risnes vil delta. I tillegg blir styreleiar i Opplev Leikanger Roar Werner Vangsnes med i samtalen, som vert leia av Knut Henning Grepstad. Opplev Leikanger meiner at samarbeidet mellom kommunen...
torsdag 13. februar Sogndal kommune
Klart fleirtal for å handsama varslarsaka i barnevernet
Diskuterer erstatningssum bak lukka dører.
torsdag 13. februar Porten.no
Politiet følgde spora i snøen, fann godt bedugga vintjuv
Innbrotet i ein kafé skal ha skjedd i løpet av natta.
torsdag 13. februar Porten.no
Flåten krev svar på ni spørsmål om varslingssakene i Sogn barnevern
Arne Glenn Flåten (Høgre) har ei liste med punkt han ynskjer svar på når kommunestyret i Sogndal samlast torsdag.
onsdag 12. februar Porten.no
Møte i kommunestyret 13. februar
På sakslista står følgjande saker: Orientering søkmålsvarsel varslingssaker Sogn barnevern Val av forliksrådsmedlemmer 01.01.2020 - 31.12.2020 Fjellstyre 2020 - 2023 Chr.Leigh`s Legat perioden 2020 - 2023 Finans- og gjeldsreglement Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt...
tirsdag 11. februar Sogndal kommune
Vil ikkje at barnehageplassane i Sogndal skal sentraliserast
– Kvifor skal Senterpartiet og ordførar Arnstein Menes sentralisera barnehageplassane i Sogndal kommune? Spør Henny-Kristin Asperanden Navarsete og Stig Ove Ølmheim, i meiningsinnlegget.
tirsdag 11. februar Porten.no
Populær saft blir brus
ZERoh!, den sukkerfrie safta frå Lerum, har på kort tid blitt den mest populære safta i Noreg. No blir den lansert i brusform.
mandag 10. februar Porten.no
Fem snakkiser etter Tromsø-tapet: «Guttene fra saftbygda var nærmere 3–0 enn TIL var scoring»
Her er temaene som diskuteres etter nytt TIL-tap.
fredag 7. februar $ Aftenposten
Fem snakkiser etter Tromsø-tapet: «Guttene fra saftbygda var nærmere 3–0 enn TIL var scoring»
Her er temaene som diskuteres etter nytt TIL-tap.
fredag 7. februar $ Aftenposten
eDialog - sikker innsending av dokument til kommunen
Med eDialog kan du senda brev og dokument digitalt på ein sikker måte.   Vanleg e-post er ikkje rekna å vera ein sikker kanal, og du skal ikkje nytta e-post om du skal senda sensitive opplysningar til kommunen.   Du skal ikkje bruka eDialog dersom • kommunen har elektroniske...
fredag 7. februar Sogndal kommune
Frå hausten er det mogleg å utdanna seg til siviløkonom i Sogndal
Høgskulen på Vestlandet etablerer siviløkonomutdanning i Sogndal og Haugesund. Det vedtok høgskulestyret torsdag.
fredag 7. februar Porten.no
Skipingsmøte for Sogndal idrettsråd
Idrettsrådet som femnar alle idrettslaga i kommunen, er ein idrettspolitisk paraplyorganaisasjon i Norges Idrettsforbund og Paraolympisk komité. Idrettsrådet skal mellom anna arbeide for rammevilkåra for idretten lokalt formidle idretten sine anleggsbehov og gjere prioriteringar...
tirsdag 4. februar Sogndal kommune
Innspelsmøte om nærings- og samfunnsutvikling
Strategisk plan for nærings- og samfunnsutvikling skal setja retning for Sogndal kommune sitt utviklingsarbeid i åra som kjem. Planen forpliktar kommunen, og legg føringar for korleis me skal samskapa med privat og frivillig sektor. No er eit utkast til plan klart, og me ynskjer...
tirsdag 4. februar Sogndal kommune
Endring av renovasjonsgebyr for hytter
Som mange andre avfallsselskap ser SIMAS ein stor auke i avfallsmengda frå hytter. Dette heng saman med at hyttene har vorte større, er meir i bruk og mange av dei har utleige. I tidlegare modell hadde alle hytter same gebyr. Eigarkommunane har no vedteke ein ny gebyrmodell for hytterenovasjon...
mandag 3. februar Sogndal kommune
Sportsutstyrkjede gjekk konkurs: – Den daglege drifta vil halda fram som normalt
Det seier dageg leiar for Intersport i Sogndal, Reidar Dvergedal.
mandag 3. februar Porten.no
(+) Avviklar to barnehageavdelingar: – Trist at dei tenker meir på økonomi enn barnas beste
Torsdag vedtok formannskapet i Sogndal å avvikle to av seks avdelingar i Kjørnes barnehage.
fredag 31. januar Porten.no
Stenging av Åbergevegen
Omkøyring via Rutlinslid eller Kongabergvegen. Me beklagar ulemper dette måtte medføra.  
fredag 31. januar Sogndal kommune
Ny unggut teken opp i A-lagsvarmen
Mathias Sundberg (18) har fått kontrakt med Sogndal Fotball ut 2022.
tirsdag 28. januar Porten.no
Brukarundersøking på Leikanger legekontor
Det ligg spørjeskjema på venterommet. Takk for ris og ros som kan gjera oss betre!
tirsdag 28. januar Sogndal kommune
Felles modell for eigedomsskatt
Sogndal kommune må vera klar med felles eigedomsskattemodell frå og med 2021. Dei gamle kommunane hadde ulike modellar for eigedomsskatt, og skal Sogndal kommune koma i land med dette arbeidet, må politikarane gjera fleire vedtak om eigedomsskatten alt no. Unngå inntektstap - For...
tirsdag 28. januar Sogndal kommune
Detaljreguleringsplan Doktorøyna Sogndal
Planområdet ligg innafor Områdeplan Fjøra Vest og omfattar areal regulert til bustadføremål, hotell, friområde, og offentleg veg “Elvestien”. Planområdet femner om areal på eigedomane 19/17, 19/220, 20/1,20/1/128, 20/13, og 20/1/53. ...
fredag 24. januar Sogndal kommune
Synte fram tre tettstader
Vandringane har vore ein del av kulturprogrammet for markeringa av nye Sogndal kommune. 4. januar var det guida tur i Sogndal med Gunnar Yttri som vert. 11. januar gjekk turen i Leikanger, der Knut Henning Grepstad synte fram bygda og fortalde. 18. januar var turen komen til Balestrand, der Eli-Grete Høyvik...
fredag 24. januar Sogndal kommune
Stenging av vatnet på Kjørnes
Det vert stenging av vatnet på Kjørnes frå klokka 09 fredag morgon. Dette grunna arbeid på leidningsnettet. Arbeidet er rekna med å vera ferdig på 3-4 timar. Det er sendt ut varsling på SMS til dei som vert råka. Me beklager ulempene dette...
fredag 24. januar Sogndal kommune
Informasjon om endra fakturering av omsorgstenester
Tenestmottakarar på Leikanger vil få to fakturaer med forfall i januar. Dei vil få ein faktura frå Leikangar kommune med forfall 15.01.2020 som gjeld tenester utført i november faste tenester for november 2019 Den andre er frå Sogndal kommune og gjeld tenester...
torsdag 23. januar Sogndal kommune
VESTLAND

Stor helsekonferanse i Balestrand
Årets helsekonferanse i Vestland finn stad 23. og 24. april på Kviknes Hotel i Balestrand. Sogndal kommune er hovudarrangør, i samarbeid med Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester Hordaland og Sogn og Fjordane. Konferansen skal: Vera ein møteplass for tilsette i helse og...
torsdag 23. januar Sogndal kommune
Trafikkulukke i Sogndalsdalen - alle involverte er medvitne
Tre personar er involvert i ei bilulukke på Rv. 5 ved Sogndal skisenter. Vegen er no delvis opna. 
tirsdag 21. januar Porten.no
(+) Stor interesse for tettstadsvandringar i nye Sogndal kommune
Vêret stoppa ikkje folka frå indre Sogn denne helga heller. Godt kledde møtte dei på den tredje og siste tettstadsvandringa i nye Sogndal kommune. Ordførar, Arnstein Menes ser ikkje bort i frå at det kan bli fleire slike arrangement det kommande året.
søndag 19. januar $ Porten.no
Tilskot til verna kulturminne i Vestland
Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi.  Kven kan søkja: Kommunar i Vestland og eigarar av...
onsdag 15. januar Sogndal kommune
Tettstadvandring og konsert i Balestrand
18. januar vert det konsert med Balestrand Songlag i Holmatunet i Balestrand ved Joker klokka 12 og tettstadvandring i Balestrand klokka 14, med Eli-Grete Høyvik som guide. Frammøte til tettstadvandringa er ved fyrtårnet på kaien. Ruta for vandringa går derfrå til...
onsdag 15. januar Sogndal kommune
Fullt hus på festførestilling for den nye kommunen
Heile 160 aktørar deltok på scenen då den nye kommunen synte seg fram i Leikangerhallen laurdag. Innbyggjarane var inviterte på gratis festførestilling, og det vart fullt hus med nær 700 publikummarar klare for å oppleva kva den nye kommunen kan by på av kunst...
tirsdag 14. januar Sogndal kommune
Karrieremesse i Trondheim og Bergen
Framtidsfylket arrangerer karrieremesser i Bergen, Trondheim og Oslo, og tek med seg næringslivet i  Sogn og Fjordane- og Hardanger-regionen for å møta nyutdanna og jobbsøkarar. På karrieremessene blir det både føredrag og rom for å...
mandag 13. januar Sogndal kommune
Mange møtte til tettstadvandring til trass for budleregn
Laurdag arrangerte nye Sogndal kommune tettstadvandring i kommunesenteret Leikanger.
søndag 12. januar Porten.no
Denne gjengen har stått på for å sikra variert program til Vekaos 40-årsjubileum
I 2020 er det 40 år sidan den populære festivalen vart arrangert for første gong. Det måtte feirast med gode artistar, fortel festivalsjef Emma Wolden.
lørdag 11. januar Porten.no
Digital hjelp for eldre i Balestrand
Digital hjelp for eldre Drop-in datakafé 
fredag 10. januar Sogndal kommune
Avløpsvatn i Sogndal sentrum
Årsaka til at det kom opp avløpsvatn i kummen onsdag var at det kom mykje regn, det var mykje tilsig av overvatn frå snøsmelting, samstundes som ein leidning for overflatevatn hadde gått tett. Det skal sjølvsagt ikkje koma opp kloakk frå våre kummar slik det gjorde...
torsdag 9. januar Sogndal kommune
Seniortrimmen i Leikangerhallen fredag 10. januar er avlyst
torsdag 9. januar Sogndal kommune
Distriktsmusikarane vitjar sjukeheimane
Distriktsmusikarane i Sogn vitjar dei tre sjukeheimane denne veka. 9. januar klokka 11.00 er dei ved Leikanger sjukeheim, og same dagen klokka 13.30 ved Balestrand helsetun.10. januar klokka 11.45 opptrer dei ved Sogndal helse- og omsorgssenter. På konserten bidreg Bjørn Gisle Seter (song),...
onsdag 8. januar Sogndal kommune
Sette den nye kommunen på kartet første skuledagen
Første skuledag i den nye storkommunen fekk alle skulane i Sogndal kommune besøk av politikarar frå komité for levekår. - Me ønskte å markera at me no er ein kommune saman med alle elevane våre, og difor bestemde me oss for å besøka skulane...
onsdag 8. januar Sogndal kommune
Planleggingsdag for biblioteka
Torsdag 9. januar har Sogndal bibliotek i kulturhuset redusert opningstid. Biblioteket er denne dagen ope klokka 16-19. Biblioteka på Leikanger og i Balestrand er stengde heile dagen. Grunnen til dette er at det skal vera planleggingsdag for biblioteka i samband med...
tirsdag 7. januar Sogndal kommune
Problem med telefonen på Leikanger legekontor
tirsdag 7. januar Sogndal kommune
Festførestilling for Sogndal kommune
tirsdag 7. januar Sogndal kommune
Ny rådmann på plass
Første post på programmet var møte med leiargruppa i formannskapssalen på Tinghuset på Leikanger. Me ynskjer ho velkommen til kommunen!
mandag 6. januar Sogndal kommune
Helsing til elevane frå ordføraren
6. januar, første skuledagen i ny kommune, fekk alle skulane besøk av politikarar frå komiteen for levekår, som fortalde elevane om den nye kommunen. Dei hadde også med seg ei videohelsing til elevane frå ordførar Arnstein Menes. Helsinga frå...
mandag 6. januar Sogndal kommune
Straumbrot i Sogndal
Områder i Sogndal kommune er utan straum sundag ettermiddag.
søndag 5. januar Porten.no
Velkommen til Sogndal kommune
Kommunane Sogndal, Leikanger og Balestrand er frå 1. januar 2020 slått saman til Sogndal kommune, og me ynskjer deg velkommen til den nye kommunen.
onsdag 1. januar Sogndal kommune
Kulturprogrammet Sogndal kommune frå tre til ein
Frå 1. januar er nye Sogndal kommune ei kjensgjerning. Ny kommune vert feira med eit mangfaldig og rikt kulturprogram for mange ulike målgrupper, og der mange ulike aktørar stiller opp for å feire kommunen. 
30. desember 2019 Sogndal kommune
Jordras i Sogndalsdalen ved riksveg 5
Klokka 13:28 melder Vest politidistrikt om eit jordras i Sogndalsdalen.
29. desember 2019 Porten.no
Får 11,4 millionar til å forska på barnevernsrapportar
Ønskjer å bidra til forsvarleg handsaming av saker som kan føra til omsorgsovertaking.
25. desember 2019 Porten.no
Tre menn dømt for gruppevoldtekt i Sogndal
En mann er dømt til seks og et halvt års fengsel, mens to menn er dømt til fem års fengsel for å ha voldtatt en kvinne i Sogndal i fjor.
24. desember 2019 $ Aftenposten
VESTLAND

Tre menn dømt for gruppevoldtekt i Sogndal
En mann er dømt til seks og et halvt års fengsel, mens to menn er dømt til fem års fengsel for å ha voldtatt en kvinne i Sogndal i fjor.
23. desember 2019 ABC Nyheter
God jul og godt nytt år
   
20. desember 2019 Sogndal kommune
Søknad om barnehageplass - søknadsportal stengd
Søknadsportalen er stengd f.o.m. 18.12.19 t.o.m. 1.1.20 pga. omlegging til nytt barnehageadministrativt system. Frå og med 2.1.20 skal søknad om barnehageplass i Sogndal kommune gjennomførast via Visma Flyt Barnehage sin føresettportal.
20. desember 2019 Sogndal kommune
Vestlandsforsking jublar for 13 millionar til nye prosjekt
Jula kom tidleg for forskarane i Sogndal.
20. desember 2019 Porten.no
Kulturprogrammet Sogndal kommune frå tre til ein
20. desember 2019 Sogndal kommune
Sogndal har signert to lokale 19-åringar
Dei har imponert for juniorlaget til Sogndal. No får Adrian Solberg og Anders Johannessen Nord sjansen til å etablera seg i vaksenfotballen.
19. desember 2019 Porten.no
Opningstider i romjula
Kommunehuset Opningstider for publikum i romjula 27. desember og 30. desember kl. 10.00 - 14.00. Sentralbord: 27. desember og 30. desember kl. 08.00 - 15.45. Arkiv 27. desember og 30. desember kl. 10.00 - 14.00. Meldetelefon veg: 95 75 18 76 (send SMS) Brannvakt : 48 29 69 29 Festingdalen...
19. desember 2019 Sogndal kommune
Sogndølen forlengar kontrakta med Strømsgodset
18-åringen frå Sogndal trivast i Drammen.
19. desember 2019 Porten.no
– Sakna eit tradisjonelt filippinsk julebord
Ace Jete Gonzales og Katrin Ann Tongol flytta til Noreg for sju og åtte år sidan. Dei oppdaga fort at julefeiringa blei litt annleis her enn i heimlandet, difor bestemte dei seg for å arrangera eit skikkelig filippinsk julebord kor dei inviterte alle filippinarane i Indre Sogn.
18. desember 2019 Porten.no
Sogndal henta ny forsvarsspelar frå Sandnes Ulf: - Gira til å bidra
Sogndal Fotball har signert Axel Kryger.
17. desember 2019 Porten.no
Gratulera med kulturpris og ungdomsstipend 2019
Årets kulturprisvinnar er songaren og musikaren Kari Malmanger. Ho får Sogndal kommune sin kulturpris for sin store innsats for folkemusikken, som utøvar, motivator og instruktør. Desse ungdommane fekk ungdomsstipend: Sindre Sætren Myklebust (ski - alpint), ​Arne Farestveit...
17. desember 2019 Sogndal kommune
Manglar folk til dei ulike råda i nye Sogndal
Fleire råd skal etablerast i den nye storkommunen, og no søkjer kommunen engasjerte innbyggjarar til å fylla dei.
13. desember 2019 Porten.no
Elevframsyning - Sogndal Danseverkstad
Semesterets tema har vore «Old but Gold», så her kan ein forvente seg fleire slagere frå tidligare år. Framsyninga er i auditoriet på Kvåle skule. Det er to framsyningar; ein 17:00 og ein 19:00. Billettar kan ein kjøpe i døra eller på vippsnr....
13. desember 2019 Sogndal kommune
Treng folk til dei nye råda
Fleire nye råd skal no på plass. Her trengst det engasjerte folk frå heile den nye kommunen.
13. desember 2019 Sogndal kommune
Sogndal kommune har fått to varsel om søksmål mot seg – har avvist det eine
Nye Sogndal kommune risikerer å arva den betente varslingssaka i Sogn barnevern.
12. desember 2019 Porten.no
Desse fekk ungdomsprisen i Sogndal
Unge talent innan idrett og musikk vart heidra.
12. desember 2019 Porten.no
I takketalen oppmoda ho folk til å synga meir
Folkemusikaren og songaren Kari Malmanger fekk årets kulturpris i Sogndal.
12. desember 2019 Porten.no
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SOGNDAL

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL