Sogndal
No kan du få ein telefonven
Røde Kors Omsorg i Sogndal, Leikanger og Balestrand tilbyr ein telefonven til deg som treng nokon å snakka med.
10:40 Sogndal kommune
Ny smitta i Sogndal
Talet positive prøver held fram å auka i saftbygda, vel og merke i eit tilsynelatande makeleg tempo.
09:06 Porten.no
(+) Kulturskulane går digitalt òg: – Spelegleda må me halde vedlike
Det var ikkje berre skuletimane som vart digitale. Kulturskulelærarane måtte hoppe inn i den digitale verda for å gi elevane sine speletimar.
06:01 Porten.no
Information about Covid-19 in English
fredag 18:42 Sogndal kommune
Møte i administrasjonsutvalet
Administrasjonsutvalet er kommunen sitt hovudutval i personal- og organisasjonssaker. Arbeidsområdet er dei oppgåvene som har tilknyting til kommunen sin arbeidsgjevarfunksjon. Sakslista til møtet 31. mars finn du i møteplanen på nettsida til kommunen Møtet blir halde som...
fredag 17:31 Sogndal kommune
Kartlegging av ekstra hender i helse- og omsorg
Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, men jobbar med heilt andre oppgåver i dag? Då ønskjer me at du registrerer deg. Dette er ei kartlegging i samband med korona (Covid-19).
fredag 14:00 Sogndal kommune
Arbeid med VA-anlegg i Villavegen er sett i gang
Dei som bur langs vegen vil no måtte leve med anleggsarbeid i lengre tid. Med oppstart no i mars er anlegget planlagt ferdig sommaren 2021. Arbeidet vil starte opp med dei to pumpestasjonane i Gamleheimsfjøra og utom Villa Lorna, sjøleidningar og tilhøyrande veganlegg. I neste fase vil...
fredag 09:18 Sogndal kommune
Kolonnekøyring og stenging i Tussviktunnelen
Stengingane held fram til og med laurdag 4. april. Arbeidet går på dagtid, frå 07:30 til 19:00.   Opprustingsarbeidet i tunnelen byrja i slutten av januar, og no skal ny vass- og frostsikring langs tunnelveggar og kvelv brannsikrast med betong. For å sikre god framdrift på...
torsdag 13:08 Sogndal kommune
VESTLAND

Politikarane handsama innspel frå næringslivet
Sogndal kommune har motteke ei rekke innspel til tiltak for å betra situasjonen for næringslivet i kommunen. Desse innspela vart tysdag presenterte for formannskapet, og dei støtta dei vurderingane administrasjonen har gjort. I oversikten under vil du finna vurderingane som er gjort so langt....
torsdag 12:18 Sogndal kommune
Hjelpetelefonar og nettsider
Psykiskhelse.no har oversikt over ei rekkje ulike hjelpetelefonar, chattetenester og nettsider både for barn og vaksne.
torsdag 11:07 Sogndal kommune
Skjerpa tilrådingar om å halda avstand
Regjeringa innfører strengare tiltak for å avgrensa den fysiske kontakten mellom folk.
onsdag 16:27 Sogndal kommune
SMIL-midlar og tilskot til drenering av jordbruksjord
Det kan søkjast på tiltak som nemnt i forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket og forskrift om tilskot til drenering av jordbruksjord. Tiltaket det skal søkjast om må vera på ein landbrukseigedom. Søknadsfristen er i år 15.04.2020 ...
onsdag 14:22 Sogndal kommune
Informasjon til kultursektoren i Sogndal om følgjer av koronaviruset
All ordinær kulturaktivitet framover er avlyst. Dette inneber tap av tilbod, og mange lag misser inntektskjelda si. Korleis 17. mai vert, vil vi koma attende til.   I denne situasjonen gjer Sogndal kommune det klårt at tilskot til lag, organisasjonar og andre kulturaktørar, vil på...
onsdag 10:24 Sogndal kommune
Vidarefører tiltaka mot koronasmitte
På ein pressekonferanse tysdag ettermiddag vart det opplyst at tiltaka som skal hindra korona-smitte, vert vidareførte til 13. april. Statsminister Erna Solberg opplyser at det vil bli gjort ei ny vurdering av situasjonen i løpet av påskeveka. Regjeringa har tysdag ettermiddag sendt...
tirsdag 16:28 Sogndal kommune
Barnehagane og skulane i Sogndal kommune ynskjer å bidra i kvardagen
Med ein brå overgang stengde barnehagar og skular frå 12.-13. mars, basert på nasjonale vedtak. Dette har ført til ein endra kvardag for både tilsette, barn/elevar og føresette.
tirsdag 15:38 Sogndal kommune
Møte i formannskapet 24. mars
I tillegg til medlemmene i formannskapet er gruppeleiarane frå Frp og MDG, samt utvals- og komiteleiarane inviterte til å delta i møtet. Møtet startar klokka 09. Sakslista finn du her i møteplanen
mandag 23. mars Sogndal kommune
Avløysartenester i landbruket i Sogn
Landbrukstenester Sogn har mobilisert på e-post og Facebook.
mandag 23. mars Sogndal kommune
Lokalt karantenevedtak vert oppheva
Søndag 15. mars fatta kommuneoverlegar i dei fleste kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane vedtak om at personar som hadde hatt opphald i ei rekke andre regionar i Noreg, måtte vera i karantene i 14 dagar etter innreise til kommunen. No vert vedtaka oppheva frå søndag 22. mars. Har...
søndag 22. mars Sogndal kommune
(+) Kjøpesenteret i Sogndal stenger rundt halvparten av butikkane
At folk er flinke til å halda seg heime gjer at sjølv handelsstanden slit.
lørdag 21. mars Porten.no
Kriseleiing i Sogndal kommune
Ei sentral oppgåve for kommunen er å handtera uynskte hendingar og kriser, slik som no med koronaviruset. Her får du innblikk i korleis dette arbeidet vert organisert i Sogndal kommune.   
fredag 20. mars Sogndal kommune
Informasjon frå Leikanger legesenter
Leikanger legesenter tilbyr videokonsultasjon som eit alternativ til fysisk oppmøte på legekontoret for pasientane. Det er også laga til ein eigen inngang for pasientar som kan vera smitta av koronavirus. Meir informasjon finn du på nettsidene til Leikanger legesenter
fredag 20. mars Sogndal kommune
Tips til ungdommar i Sogndal kommune
Ungdomsavdelinga og MOT kjem her med tips til ungdommane om kva ein kan finna på når alt er stengt og avlyst.
fredag 20. mars Sogndal kommune
Friskmelde etter koronasmitte
Dei to påviste tilfella av koronasmitte i kommunen er no friskmelde.
torsdag 19. mars Sogndal kommune
Informasjon til arbeidsgivarar om permitteringar/oppseiingar
Dei neste dagane og vekene forventar Nav stor pågang frå arbeidsgivarar som treng bistand og rettleiing for å sikra at varsel om permitteringar eller oppseiingar blir gjort på ein god...
torsdag 19. mars Sogndal kommune
Brot på karantene og besøksforbod
Kommunen har ingen myndigheit til å gripa inn i slike saker. Politiet har gått ut og sagt at dei vil prioritera brot på smittevernlova i den ekstraordinære situasjonen samfunnet er inne i. Dei oppmodar vidare om at dei som er vitne til openbare regelbrot, rettar seg til politiet. Regjering...
torsdag 19. mars Sogndal kommune
Video om utfordringane for næringslivet
Saman med dei tilsette i Sogn Næring har Joakim Systaddal, tenesteleiar for samfunns- og næringsutvikling, vore i kontakt med mange enkeltbedrifter og aktørar i kommunen vår. Dei tek imot innspel frå næringslivet og rågjev bedrifter som er i krise. - Det gjeld å...
onsdag 18. mars Sogndal kommune
Opnar lokal koronatelefon
Sogndal kommune har no eit eige telefonnummer og e-postadresse for spørsmål knytt til koronaviruset.
onsdag 18. mars Sogndal kommune
Dagsturhyttene er stengde
Dagsturhyttene i Sogndal kommune er stengde.
onsdag 18. mars Sogndal kommune
Støttekontaktar kan ikkje koma på besøk
Det er likevel viktig slik som situasjonen er at me held oppe kontakten med brukarane. Sogndal kommune ber difor om at støttekontaktane held telefonkontakt, og varslar om dei til dømes opplever at brukaren er veldig sjuk. Vidare vert dei oppmoda om at dei avtalar å gjera ærend, til...
onsdag 18. mars Sogndal kommune
Korleis dempe uro og bekymring omkring korona?
Mange reagerer no med uro og bekymring på koronapandemien. Det er mykje usikkerheit, retningslinjer vert stadig endra, og me blir bombardert med informasjon frå fleire kanalar.
onsdag 18. mars Sogndal kommune
Ber næringslivet om å ta kontakt
Det er viktig at bedriftene spelar inn behov, ynskjer og tiltak dei ser som naudsynte. Sogn Næring har alt spelt inn tiltak til kommuneleiinga på vegner av næringslivet, som er til behandling no. Dersom du har innspel, treng hjelp eller berre vil prata i ein vanskeleg situasjon, ta kontakt med...
onsdag 18. mars Sogndal kommune
«Utsett betalingsfrist på eigedomsskatt og kommunale avgifter»
Stig Ove Ølmheim og Henny-Kristin Asperanden Navarsete (Ap) er svært uroa for den noverande situasjonen, både medisinsk og økonomisk. Dei fryktar at konsekvensane kan verta store.
tirsdag 17. mars Porten.no
Vegstenging Åbergevegen
tirsdag 17. mars Sogndal kommune
VESTLAND

Besøksforbod på sjukeheimar og omsorgsbustadar
Dette er i tråd med rettningslinene frå Helsedirektoratet som seier at det no er naudsynt med adgangskontroll og besøksstogg i alle landets offentlege og private helse- og omsorgsinstitusjonar, samt i fellesareal i omsorgsboligar med vidare for å beskytta sårbare pasientar og brukarar...
tirsdag 17. mars Sogndal kommune
NAV Sogndal og flyktningtenesta stengjer inntil vidare
NAV-kontoret er eit offentleg kontor med besøk av mange med kroniske sjukdomar. For å beskytte desse, og generelt hindre smittespreiing, vil du få hjelp på andre måtar enn fysisk oppmøte. Me hjelper deg på telefon eller på nett.
tirsdag 17. mars Sogndal kommune
(+) Investeringsiver før samanslåinga kan gje økonomisk baksmell for nye Sogndal
Dei førebelse tala er blodraude i 2019-rekneskapen til dei gamle kommunane i nye Sogndal.
tirsdag 17. mars Porten.no
Video frå smittevernlege og ordførar
Det er ei krevjande tid me er inne i og mange søkjer informasjon i media, hjå nasjonale helsemyndigheiter og på nettsidene til kommunen. Ordførar Arnstein Menes og smittevernlege Leiv Erik Husabø har i dag, måndag 16. mars, laga ein video der dei mellom anna...
mandag 16. mars Sogndal kommune
Må ha avtalt møte med kommunalt tilsette på førehand
Det vil, i tida framover, ikkje vera mogeleg å møta opp på kommunehusa og få snakka med sakshandsamarar eller andre utan at dette er avtalt. Me vil, så langt det let seg gjera, freista å løysa naudsyte møte på andre måtar enn med fysisk...
søndag 15. mars Sogndal kommune
Felles karantenekrav i kommunane i gamle Sogn og Fjordane
- Folkehelseinstituttet har heile tida oppfordra til at ein bør ta lokale avvegingar. Me har per i dag eit lågt smittepress, og som ein sårbar region er det vårt ansvar å gjera det ytterste for å halda det slik lengst mogleg. Dette er inngripande, alvorlege...
søndag 15. mars Sogndal kommune
Vedtak om karantene for Sogndal kommune
Vedtak: For å stoppe spreiing av Covid-19 og bidra til å halde i hevd naudsynte helse- og omsorgstenester gjer kommuneoverlegen i Sogndal kommune søndag 15.03.20 følgjande vedtak, etter smittevernlova § 4-1 femte ledd: 1) alle som kjem til Sogndal kommune etter reiser i...
søndag 15. mars Sogndal kommune
Vil vera tilgjengeleg for næringslivet
Det er viktig at dei bedriftene som framleis bør og kan oppretthalda normal produksjon, får høve til å gjera det. Dersom enkeltbedrifter opplever utfordringar med å ha nok bemanning til å klara dette, anten på grunn av at tilsette må vera heime med born,...
fredag 13. mars Sogndal kommune
(+) Permitterer 102 tilsette: – Vanskelegaste dagen min på hotellet
Ein av dei største arbeidsgjevarane i Sogn har gitt dei tilsette beskjed om at dei ikkje har ein jobb å gå til frå måndag av.
fredag 13. mars Porten.no
Informasjon frå legekontora
Dei som er i heimekarantene vil ikkje lenger bli testa og skal heller ikkje kontakta helsevesenet med mindre dei har behov for helsehjelp. Treng du å kontakta legekontora, ta kontakt på telefon: Leikanger legekontor: 57 65 27 20 Sogndal legesenter: 57 62 97 00 Balestrand legekontor: 57 65 13...
fredag 13. mars Sogndal kommune
Informasjon frå Sogndal kommune om koronavirus
Torsdag kom beskjeden om at Helsedirektoratet har vedteke ei rekke nye tiltak for å hindra spreiing av koronavirus. Mellom tiltaka er stenging av alle skular og barnehagar frå fredag 13. mars. I første omgang vil barnehagane og skulane halda stengt til 26. mars. Dette kan bli...
torsdag 12. mars Sogndal kommune
Stenger skular og barnehagar
Følgjande informasjon er lagt ut på nettsidene til Helsedirektoratet: (Information in English) Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende - som gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020: For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å...
torsdag 12. mars Sogndal kommune
Kulturmidlar 2020
Søknad om driftstilskot til kultur og idrett Ny kommune skal i løpet av 2020 utarbeide nye og felles retningsliner for tilskot til kultur og idrett. Det betyr at lag og organisasjonar som fekk tilskot til drift i 2019, kan vente tilskot i 2020 på nivå med fjoråret, og etter dei...
torsdag 12. mars Sogndal kommune
14,1 millionar i overskot for Lerum – 4,1 millinar meir enn året før
I 2019 leverer Lerum-konsernet eit overskot på 14,1 millionar før skatt. Dette er ei betring på 4,1 millionar frå året før, melder selskapet i ei pressemelding.
onsdag 11. mars Porten.no
Ordføraren vitja Norane oppvekstsenter på barnehagedagen
Tysdag morgon fekk ordførar Arnstein Menes bli kjend med små og store på Norane oppvekstsenter.
tirsdag 10. mars Sogndal kommune
Innbyggjar i Sogndal smitta av koronaviruset
Blir det andre tilfelle som er registrert i Sogn og Fjordane.
tirsdag 10. mars Porten.no
Påvist koronasmitte i Sogndal kommune
Sogndal kommune fekk tysdag beskjed om at ein person frå kommunen er smitta. - Ein vaksen person frå Sogndal kommune er smitta. Vedkomande har vore i Austerrike, og vart testa før vedkomande kom heim til Sogndal, opplyser smittevernlege Leiv Erik Husabø. Denne personen har vore isolert...
tirsdag 10. mars Sogndal kommune
To årdøler i G19-troppen til EM-kvaliken
Den norske G19-troppen er spekka med utanlandsproffar. Landslagssjefen fann likevel plass til to Obos-spelarar frå Årdal.
mandag 9. mars Porten.no
Vedtekter SFO - revidering
Protokoll Saksutgreiing Gjeldande vedtekter Høyringsutkast - Nye vedtekter Innspel kan sendast til postmottak@sogndal.kommune.no innan 12. april.
mandag 9. mars Sogndal kommune
God vekst i folketalet i Sogndal kommune
Innbyggjartalet i Sogndal kommune har gått opp med 156 personar siste året.
fredag 6. mars Sogndal kommune
Fekk gode innspel om nærings- og samfunnsutvikling
Sogndal kommune og Sogn Næring inviterte til møte i dei gamle kommunesentera.
fredag 6. mars Sogndal kommune
Utdeling av bioposar og plastsekkar
Bioposar kjem i veke 11 og 12. Hugs å setje ut avfallsbehaldar for våtorganisk avfall på tømmedag. Plastsekker kjem i veke 13 og 14. Hugs å setje ut papp- og papirbehaldaren på tømmedag. Om ikkje behaldaren er sett ut på tømmedag, eller du ikkje...
onsdag 4. mars Sogndal kommune
Bil køyrde i fjellveggen i Frudalstunnelen– No er vegen open att 
Bilen skal ha skrapt langs fjellveggen. Det er ikkje meldt om noko personskade.
mandag 2. mars Porten.no
Informasjon om koronaviruset
Koronatelefonen til Sogndal kommune: 57 65 28 00 E-post med spørsmål om korona til kommunen sender du til: korona@sogndal.kommune.no (28.03.2020) Det er stadfesta eitt nytt tilfelle av koronasmitte i Sogndal kommune. Det er totalt fem personar i kommunen som har fått påvist...
mandag 2. mars Sogndal kommune
Innhaldsrik dag i Balestrand for politikarane
- Det har vore ein særs god dag i Balestrand med formannskapet. For meg har det vore lærerikt og kjekt å vitja mange av einingane våre i innan oppvekst, helse og omsorg. Me møtte mellom anna karnevalskledde ungar ved Fjordtun oppvekstsenter og fekk særs god informasjon...
mandag 2. mars Sogndal kommune
VESTLAND

– Kvifor må klatringa alltid vika for fotballen?
Samuele Mascetti er provosert over at klatrarane på Fosshaugane fleire gonger i vinter har blitt kasta ut for at fotballen har krevd trening på innebana.
lørdag 29. februar Porten.no
Fylkeskommunen har i dag 65 lærlingar - og dei vil ha fleire
Lærlingkoordinator Frank Halhjem, seier at målet til Vestland fylkeskommune er 70.
lørdag 29. februar Porten.no
Kommunen bur seg på korona-smitte
- Har du mistanke om at du kan vera smitta, ber me om at du kontaktar legekontor eller legevakt på telefon 116 117 utan å møta opp. Det gjeld dei som har vore på reise i smitteutsette område, er komne heim og blitt sjuke, seier smittevernlege Leiv Erik Husabø i Sogndal...
fredag 28. februar Sogndal kommune
– Ein velferdsstat i oppløysing gjev svekka beredskap
Samfunnstryggleik og beredskap må vera det offentlege sitt ansvar, meiner Henny-Kristin Asperanden Navarsete og Stig Ove Ølmheim, lokalpolitikarar for Arbeidarpartiet i Sogndal.
fredag 28. februar Porten.no
Skisenteret omsette for 1,5 million i vinterferien: – Rekord
Stadig fleire kroner blir lagt att i skibakkane i Hodlekve. Vinterferien vart eit nytt toppunkt for skisenteret i Sogndal.
onsdag 26. februar Porten.no
Personbil i Sogndal sto i full fyr - brannen er no slukka
Det skriv politiet på Twitter.
onsdag 26. februar Porten.no
Garasje på Kaupanger brann ned
Garasje midt i ei bustadfelt brann til grunn.
onsdag 26. februar Porten.no
Formannskapet i Balestrand 27. februar
Torsdag 27. februar er det møte i formannskapet. Møtet er i Balestrand og i samband med dette tek politikarar og administrativ leiing turen innom desse einingane:  Fjordtun oppvekstsenter, Sagatun barnehage, Eplehagen, Sagatun skule og Sygna vidaregåande skule. ...
onsdag 26. februar Sogndal kommune
Søknadsfrist for plass i barnehage
Søknadsfristen for samordna hovudopptak for kommunale og private barnehagar er 1. mars. Sogndal kommune brukar søknadsportalen Visma Flyt Barnehage frå 1.1.2020. Her finn du meir informasjon om korleis du søkjer plass
onsdag 26. februar Sogndal kommune
Endring for tinging av serviceskyss i Leikanger
Kringom gjer merksam på at det vert gjort endring for tinging av serviceskyssrutene i Leikanger. Det vert nytt telefonnummer og frist for tinging. Til og med veke 9: Tinging skjer på telefon 57 65 31 23 dagen før (helst på dagtid). Frå og med veke 10: Tinging skjer...
onsdag 26. februar Sogndal kommune
Må stengja vatnet på nedre del av Kjørnes
Arbeidet er estimert til å ta 9-10 timar. Kommunen vil setja på vatnet så fort arbeidet er ferdig.
mandag 24. februar Sogndal kommune
Stengjer Åbergevegen
Vegen kjem til å verta stengd i dette område i ca. to veker. Omkøyring vert via Kongabegvegen og Rutlindslid.
mandag 24. februar Sogndal kommune
Foredrag om verdshistoria
I samarbeid med historikarar frå Høgskulen på Vestlandet blir det i februar og mars arrangert ei foredragsrekke ved Sogndal bibliotek i Sogndal kulturhus. Under overskrifta «Verdshistoria» presenterer historikarar frå høgskulen dei store linene og dei...
mandag 24. februar Sogndal kommune
Vegen opna etter front mot front-kollisjon i Sogndal
Totalt tre bilar og seks personer er involvert. Det er ikkje meldt om personskade.
mandag 24. februar Porten.no
Bil køyrte i fjellveggen og snurra rundt
Det var kun ein bil involvert i ulukka, og det var ein person i bilen i tillegg til føraren.
søndag 23. februar Porten.no
Viltpåkøyrsel, tjuveri av lykt og farleg mobilbruk
Politiet i Indre Sogn har hatt litt å stri med sjølv om det er vinterferie.
lørdag 22. februar Porten.no
Tonje Torvanger frå Sogndal tok gull i «kokke-OL»
Kvar veke sidan jul har ho vore på treningssamlingar med landslaget. I dag fekk ho og resten av laget løn for strevet.
onsdag 19. februar Porten.no
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SOGNDAL

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL