Skodje
Søknad Skodje kulturskule 2019-2020
torsdag 11:58 Skodje kommune
Bålforbod
Brannsjefen har vedteke forbod mot å gjere opp eld utandørs i Skodje kommune. Forbodet gjeld frå 12. april 2019 kl. 18.00 og inntil situasjonen endrar seg og ny beskjed er gjeven.
fredag 12. april Skodje kommune
Renovasjon - endra hentedagar i påska
fredag 12. april Skodje kommune
Redusert vasstrykk i Lia - torsdag 11. april
. På grunn av arbeid med tilkopling av ny hovudvassleidning i Lia, kan det torsdag 11. april mellom kl. 09.00 og 14.00 bli redusert vasstrykk, eller bortfall av vatn. Når arbeidet er fullført vert vatnet sett på igjen utan nærare varsel. Markeringa i kartet viser omtrentleg...
onsdag 10. april Skodje kommune
Vårrydding i kommunen vår
Våren er i anmarsj, og det er behov for utandørs opprydning. Skodje kommune vil også i år legge til rette for ein fellesdugnad, og oppmodar både frivillige lag og innbyggarar elles til å delta. Ta kontakt med magne.fylling@skodje.kommune.no (tlf 48300559)om kva måte du...
tirsdag 9. april Skodje kommune
Vasstenging onsdag 10. april kl. 09.00
Vatnet vert stengt onsdag 10. april i området Sjøvegen/Sjøbakken frå kl. 09.00 og i ca. 6 timar, p.g.a. reparasjon av vassleidning. Når arbeidet er utført vert vatnet sett på igjen utan nærare varsel. Markeringa i kartet viser omtrentleg område som vert...
mandag 8. april Skodje kommune
Bli med på påskeeggjakt!
Den store påskeeggjakta oppstod året 2016 i Ålesund kommune og no fortset vi tradisjonen i det som blir nye Ålesund! Vi skal få oppleve nokre av aktivitetane og turhøva som finst i Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund. Så, heng med! HALD AV...
fredag 5. april Skodje kommune
Grønn dag på Gomerhuset 6. april
kl 1100-1300: Kom og sy handlenett på biblioteket kl 1200-1500: Klesbytte i idrettshallen kl 1300-1500: Internasjonal kafe kl 1330-1500: Forfattarbesøk - tre barnebokforfattarar, biblioteket kl 1930: Til 20 i stil - jubileumsforestilling med Skøye teaterlag
onsdag 3. april Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Kommuneplan 2019 - 2029 - Kunngjering om endeleg vedtak
Skodje kommunestyre vedtokkommuneplanen sin arealdel for Skodje 2019 - 2029 i møte 14.3.2019. Kommunestyret sitt vedtak er bindande for nye tiltak eller utviding av eksisterande tiltak,jf. plan- og bygningslova 1-6. Vedtaket vert kunngjorti tråd med plan- og bygningslova 11-15
tirsdag 2. april Skodje kommune
Tilskot til etablering og tilpasning av bustad.
Skodje kommune har fått midlar til vidarefordeling frå Husbanken til etablering og til tilpassing av bustad.
mandag 1. april Skodje kommune
Earth Hour 2019
Kvart år i slutten av mars slukker folk over heile verda lyset i ein time for klimaet.Denne fellesdugnaden er ei symbolsk handling for å markere at verdan står saman mot klimaendringane. Bli med på dugnaden! Earth Hour 2019
lørdag 30. mars Skodje kommune
Moteshow i Gomerhuset
8.trinnet ved Skodje ungdomsskule arrangerer moteshow i Gomerhuset, torsdag 28.mars kl.18.00. Kafeen er open frå kl. 17.00 Elevar og foreldre stiller som mannekengar, og vil vise klede frå mange kjende butikkar frå både Moa, Ålesund og Skodje.Itillegg vert det underhaldningsinnslag...
onsdag 27. mars Skodje kommune
Den store klesbyttedagen 6. april
Laurdag 6. april kl 12-15 i idrettshallen på Gomerhuset blir det arrangert klesbyttefestfor deg som vil fornye klesskapet på ein miljøvennleg måte. Bytt vekk gamle klesskattar du ikkje bruker lenger og få nye favorittar i retur!
mandag 25. mars Skodje kommune
Informasjon om status i arbeidet med kommuneplanen sin arealdel
Skodjekommunestyre vedtokny arealdel til kommuneplanen i møtesak 16/19i møte14.3.2019. To delområder i planen vart unnateke planen sin rettsverknad. Åtte delområder vart endra i høve planen som vart lagt til offentleg ettersyn. Eit avsnittknytt til eit framtidig...
onsdag 20. mars Skodje kommune
Borgarleg vigsel i Skodje
Det går mot vår og sommar og høgsesong for vigsel. Frå 1. januar 2018 vart ansvaret for gjennomføring av borgarleg vigsel overført frå Tingretten til kommunane. Her kan du lese meir om korleis detteskjer i Skodje kommune.
tirsdag 19. mars Skodje kommune
UKM Fylkesfinale
Fagpanelet under UKM Skodje 3. februarvalde desse deltakarane til å representere Skodje under fylkesfinalen i Kristiansund 3.-5. mai: Sceneinnslag Angels, cheerleading Nora Vadset Roald, song Mathea Rødseth, piano Utstilling Nina Tuvik Flaathe - ostehøvel Gabriel Fjellheim - foto av...
fredag 8. mars Skodje kommune
Arbeidsmiljøprisen 2018 er tildelt Skodje omsorgssenter
Prisen vert delt ut til den eininga eller avdelinga som i løpet av det siste året har utmerka seg på ein særleg måte gjennom sitt engasjement for eit positiv arbeidsmiljø med vekt på verdiane trivsel, identitet, tryggleik og entusiasme.
tirsdag 5. mars Skodje kommune
Adresse til nye omsorgsbustader
I møte 12.02.2019 blei det gjort slikt vedtak: Skodje formannskap vedtek at dei nye omsorgsbustadene lokalisert i Ådalen/Runnane ikkje skal haeige særnamn, men adresserast med vegnamnet Ådalen all og husnummer.
mandag 4. mars Skodje kommune
Vedtak av ny adresseparsell - Solnørvegen
Skodje formannskap gjorde i møte 12.02.2019, sak 14/19, slikt vedtak: Gamlevegen på Solnør får namnet Solnørvegen.
fredag 22. februar Skodje kommune
Ope møte 18.02.2019 kl. 18.00
Skodje og Ørskog næringsforening inviterer i samarbeid med NAV Storfjorden til ope møte måndag 18. februar kl. 18.00 i kultursalen på Gomerhuset, Skodje. Inkluderingsdugnaden - eit felles samfunnsoppdrag for å få fleire i arbeid * Presentasjon av inkluderingsdugnaden ...
torsdag 14. februar Skodje kommune
Sentralbordet på legekontoret er ute av drift
Ring 70 24 40 70, eller ev. 113 ved akutt behov for hjelp.
torsdag 14. februar Skodje kommune
Internasjonal kafé på Gomerhuset
Laurdag 16. februar kl. 13-15 Alle er velkomne til god mat og triveleg prat i lag med nye og gamle sambygdingar! Arr. Skodje frivillige aktivitetssenter ogNorsk folkehjelp Ålesund og omegn
torsdag 14. februar Skodje kommune
Folkehelseprofil 2019
Folkehelseprofilen er eit bidrag til kommunen i arbeidet med å få oversikt over helsetilstanden i befolkninga og faktorar som påverkar denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Folkehelseprofil 2019
onsdag 13. februar Skodje kommune
Besøksdag i kommunale barnehagar
Skal du søke barnehageplass, men er usikker på kva barnehage du skal velge? Då kan det vere lurt å komme innom på barnehagane sine besøksdagar i februar. Søknadsfrist er 1.mars
tirsdag 5. februar Skodje kommune
Trafikktryggingsplan - Oppstart av planarbeid
Skodje kommunestyrevedtok i budsjett- og handlingsprogrammet for 2019 å sette av midlar til revidering av trafikktryggingsplanen. Planarbeidet skal byggje på tidlegare vedteken trafikktryggingsplan for kommunen. Hovudmålet med planarbeidet er å kartleggje trafikkfarlege stader og å...
tirsdag 5. februar Skodje kommune
Reguleringsplan for Storbakken - Endeleg godkjenning K-sak 03/19
I møte 31.1.2019 vedtok Skodje kommunestyre med heimel i plan-og bygningslova 12-12, reguleringsplan for Storbakken, slik den ligg føre med plankart, reguleringsføresegner og planomtale, datert 21.12.2018.
mandag 4. februar Skodje kommune
Budsjett og handlingsprogram 2019 og økonomiplan 2019-2022
Her finn du planen kommunestyret vedtok 01.11.2018.
mandag 28. januar Skodje kommune
Kunngjering om oppstart av detaljregulering - trafikkavvikling skuleområdet - justert planområde
Skodje kommune varsla 13.9.2018 oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr. 25 bnr.29 med fleire, jf. plan-og bygningslova 12-2. Planområdet har etter detteblitt justert, slik at kryssingspunktet lengst vest i planområdet har blitt flytta noko mot aust. Dette for å bevare eksisterande...
torsdag 24. januar Skodje kommune
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Skodje kyrkje - Olmanngjerdet - Kunngjering om offentleg ettersyn
Det faste planutvalet vedtok i møte 22.1.2019 i FPU sak 3/19 å legge forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg Skodje kyrkje Olmanngjerdet ut til offentleg ettersyn. Eventuelle merknader til saka skal vere skriftelege, og sendast Skodje kommune, 6260 Skodje, innan 10.3.2019.
torsdag 24. januar Skodje kommune
Har du lyst og tid til å bidra litt ekstra for ein familie i nærmiljøet ?
Storfjorden barnevern er i kontakt med familiar i Norddal, Stordal, Ørskog og Skodje som av ulike årsakar har hjelpebehov i ein periode. Barna i familiane kan for eksempel ha behov for , nokon som vil hjelpe med lekser, følge til fritidsaktiviteter, støttekontakt eller ein...
mandag 21. januar Skodje kommune
Stikk Ut! Ski 2019
Vinterutgåva av turkassetrimmen Stikk UT! Dette er Sunnmøre friluftsråd sin første Stikk-ut skisesong. Det er fem Stikk UT! Ski-løyper i Skodje: Turmål/postkasser med kodar er lokalisert slik: Apalviksætra Barlindhaugstølen Osen bru Engesetsætra ...
onsdag 16. januar Skodje kommune
Nye opningstider ved Skodje bibliotek
Folkebiblioteket på Gomerhuset harno i 2019 nye opningstider: Måndag kl 13-16 Tysdag kl 13-19 Onsdag kl 13-16 Torsdag kl 12-19 Fredag kl 12-16
tirsdag 8. januar Skodje kommune
Skodje kommune ynskjer alle ei riktig god julehelg.
Ekspedisjonen på Skodje rådhus held stengt frå 24.12.2018 til og med 01.01.2019 grunna ferieavvikling.Telefonen er open fredag 28.12. kl. 10.00-14.00 Om du har avtale med ein sakshandsamar så vert du henta til avtala tid ved personalinngangen til høgre for hovudinngangen. ...
19. desember 2018 Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Skodje helsestasjon - jula 2018
Skodje helsestasjon har redusert bemanning mellom jul og nyttår, elles vanlege opningstider. Helsestasjonen er open torsdag 27. desember frå kl.09.00 til kl.14.00. Vi held stengt 28.12.2018.
19. desember 2018 Skodje kommune
NAV Storfjorden, Skodje, jula 2018
Publikumsmottak på Skodje er stengt 24.12 og 31.12. NAV Kontaktsenter har følgjande opningstid: 24.12: kl.08.00 - 12.00 27.12 og 28.12: kl.10.00 - 15.30 31.12: kl.10.00 - 12.00 Publikumsmottak i Skodje er ope for drop-in Fredag 28.12 kl.10.00 - 12.00
19. desember 2018 Skodje kommune
Renovasjon i jula 2018
Her finn de informasjon om nå ÅRIM hentar avfall i jula og kor tid miljøstasjonane er opne.
19. desember 2018 Skodje kommune
Kommune- og fylkestingsvalet 2019
Valet i 2019 skal gjennomførast som om nye Ålesund kommune allereie er sett i drift. Alle som stemmer ved valet i 2019 skal velje representantar til kommunestyret i nye Ålesund kommune som trer i kraft 1. januar 2020. Les meir om valet 2019 på nye Ålesund sine nettsider.
19. desember 2018 Skodje kommune
Stem på din favoritt!
Frå 11. desember til 18. desember kan du stemme fram din favoritt blant 44 idear til nytt kommunevåpen. Du kan stemme ein gong per døgn! 1. november gjekk fristen ut for å sende inn forslag i idkonkurransen for nytt kommunevåpen. Heile 380 teikningar har kome inn, og no har komiteen...
11. desember 2018 Skodje kommune
Vil du vere med på UKM 2019?
UKM 2019 blir arrangert på Gomerhuset 3. februar 2019. Du melder deg på her: www.UKM.no. UKM er ei anledning til å by på seg sjølv og vise seg fram for publikum.
7. desember 2018 Skodje kommune
PLIVO-øving på skuleområdet på Skodje torsdag 13. desember kl. 16.00
Politiet, ambulansetenesta og Skodje brann og redning skal trene på situasjonar som inneber pågåande livstruande vald (PLIVO) i området rundt Skodje barneskule/ungdomsskule torsdag 13. desember frå kl.16.00 og utover kvelden. Øvinga vil medføre ein del aktivitet i...
7. desember 2018 Skodje kommune
Ope møte om samarbeid og medverknad i Gomerhuset 27. november 2018
Nye Ålesund inviterer til ope møte om samarbeid og medverknad på Gomerhuset i Skodje 27. november klokka 18.30 20.30. Invitasjonen går ut til innbyggarar, næringsliv, frivillige organisasjonar, politikarar, diverse råd og andre interesserte. Målet med møtet er...
22. november 2018 Skodje kommune
Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn og unge
I regjeringa sitt forslag til Statsbudsjett for 2019 er det sett av 291,985 millionar kroner til Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser no ut midlane med atterhald om endeleg budsjettvedtak i Stortinget. Frivillige...
16. november 2018 Skodje kommune
Informasjon frå prosjektleiar i nye Ålesund
Nytt frå nye Ålesund - kommunale foretak, kva betyr det?
13. november 2018 Skodje kommune
Open dag på Prestemarka
Torsdag 29.11.2018 kl. 12.00-18.00 Då ynskjer vi å vise fram dei flotte produkta vi har. Vi tenne julegrana og servere gløgg og pinnebrød. Bruktbuda har mykje fin julepynt!
13. november 2018 Skodje kommune
Arkivdagen - "I nyhetens interesse"
Laurdag 10. november opnar IKA (Interkommunalt arkiv) Møre og Romsdal dørene for publikum i høve Arkivdagen 2018. Arkivdagen er eit samarbeid mellom arkiv i heile Norden, og omfattar alle typar arkivinstitusjonar. IKA Møre og Romsdal held denne dagen ope mellom kl. 12.00 og 15.00 for...
9. november 2018 Skodje kommune
Kunngjering om offentleg ettersyn - naustområde på Glomset
Det faste planutvalet vedtok i 16.10.2018 å legge forslag til reguleringsplan for del av gnr.10 bnr.1 på Glomset ut til offentleg ettersyn. Planområdet ligg i Leithaugvika i Honningdalsvågen på Glomset. Føremålet med detaljreguleringa er å legge til rette for...
1. november 2018 Skodje kommune
Eldsjelprisen 2018 til Bodil Grindvik Uri
Eldsjelprisen for 2018 blir tildelt Bodil Grindvik Uri. Det avgjorde Skodje formannskap i møte 3. oktober. Bodil har sidan unge år vore ein berebjelke i fleire delar av kulturlivet på Skodje. Den formelle seremonien med overrekking av prisbeløp og bilde av Skodjebruene skjer under...
20. oktober 2018 Skodje kommune
Eldsjelprisen 2018 til Bodil G. Uri
Eldsjelprisen for 2018blir tildelt Bodil G. Uri. Det avgjorde Skodje formannskap i møte 3. oktober. Bodil har sidan unge år vore ein berebjelke i fleire delar av kulturlivet på Skodje. Den formelleseremonien med overrekking av prisbeløp og bilde av skodjebruene skjer under skulekorpset...
18. oktober 2018 Skodje kommune
Høyring - Kommunedelplan for fysisk aktivitet - handlingsprogram for 2019-2022 - frist 08.11.2018
Skodje kommunegjer med dette kjent atHandlingsprogram for fysisk aktivitet 2019 2022, er lagt ut til offentleg høyring. Innspel og merknader til handlingsplanen skal vere skriftelege, og sendast på epost til magne.fylling@skodje.kommune.no, eller i brev til Skodje kommune, Rådhuset Nihusvegen 3,...
17. oktober 2018 Skodje kommune
Influensavaksine 2018 ved Skodje helsesenter
Årets influensavaksine er venta i slutten av veke 43. Skodje Helsesenter vil ha ein vaksinasjonskveld måndag 29.10.2018 frå kl.16.30 til kl.19.00. I Noreg varer influensasesongen vanlegvis frå november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å ha eit så godt vern...
10. oktober 2018 Skodje kommune
Høyring - Budsjett og handlingsprogram 2019 og Økonomiplan 2019-2022
Budsjett og handlingsprogram 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Skodje kommunen med formannskapet si innstilling ligg no til høyring med frist for innspel 31.10.2018. De finn dokumentaher: Budsjett og handlingsprogran 2019 og økonomiplan 2019-2022 og Betalingsregulativ 2019 og Formannskapet si...
8. oktober 2018 Skodje kommune
Bli med på verdas største dugnad!
Søndag 21. oktobergår verdas største dugnad igjen av stabelen. I år er det Kirkens Bymisjon som har fått TV-aksjonen, og midlane som kjem inn, skal gå til Kirkens Bymisjon sitt arbeid mot utenforskap. Du kan lese meir om kva pengane går til her. Innbyggjarane i Skodje...
1. oktober 2018 Skodje kommune
NAV Storfjorden - veke 40
På grunn av intern opplæring vil kontora i NAV Storfjorden vere stengt tysdag 2. og onsdag 3. oktober. Bruk tenesta skriv til oss på ditt NAV på www.nav.no eller ring NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 ved spørsmål.
28. september 2018 Skodje kommune
Invitasjon til pårørandeskule
21. september 2018 Skodje kommune
Endra opningstid for drop-in Nav Storfjorden Skodje
NAV Storfjorden endrar opningstid for drop-in (utan førehandsavtale) frå og med måndag 24.september. Fleire nyttar no dei digitale tenestene våre. Vi kan dermed frigjere ressursar til å følgje tettare opp dei som har størst behov for bistand for å kome i arbeid. ​ ...
20. september 2018 Skodje kommune
Har du forslag til nytt kommunevåpen for den nye kommunen?
No startar konkurransen om å teikne kommunevåpenet til nye Ålesund kommune. Vil du bidra? Send inn ditt forslag til post.nyealesund@alesund.kommune.no innan 1. november. - Vi håper på stort engasjement blant innbyggarar, tilsette, skular, barnehagar, næringsliv, lag, foreiningar...
17. september 2018 Skodje kommune
Kunngjering om oppstart av detaljregulering - trafikkavvikling skuleområdet i Skodje sentrum
Skodje kommune varslar i medhald av plan-og bygningslova 12-2, oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr. 25 bnr.29 med fleire. Føremålet med planarbeidet er mellom anna å betre dei trafikale forholda for barn og unge som skal til/frå skule og barnehage, samt å gjere det betre...
14. september 2018 Skodje kommune
Skodje frivillige aktivitetssenter
Den internasjonale verdensdagen for psykisk helse vert markert på aktivitetssenteret onsdag 10. oktober med eit arrangement frå kl.10.00 - 14.00. ​Tema er: Raushet i møte mellom kvinner med forskjellige utgangpunkt.
11. september 2018 Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Ruspolitisk handlingsplan 2018-2019
Ruspolitisk handlingsplan for 2018-2019blei vedteken i Skodje kommunestyre 30.08.2018. Føremålet med utarbeiding av ruspolitisk plan er mellom anna å: redusere sosiale- og helsemessige konsekvensar av misbruk ha rus- og kriminalitetsførebyggande fokus i alle ledd i forvaltninga.​ ...
11. september 2018 Skodje kommune
Handlingsplan for å forebygge vald i nære relasjonar
Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Vold i nære relasjoner skaper utrygghet, kan medføre helseskader og tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. Vold i nære relasjoner er...
5. september 2018 Skodje kommune
Vasstenging Skodjevåg - Furlia tysdag 4. september kl. 18.00
Vatnet vert stengt i ein kort periode i området Skodjevåg/Furlia frå kl 18.00 tysdag 4. september, p.g.a. reparasjonsarbeid. Når arbeidet er utført, vert vatnet sett på igjen utan nærare varsel. Kartet viser omtrentleg område som vert omfatta av stenginga.
3. september 2018 Skodje kommune
Vi ønsker mange kandidatar til eldsjelpris 2018
I år vil Skodje kommune tildele eldsjelpris. ​Frist for å foreslå kandidatar er 20. september 2018.
20. august 2018 Skodje kommune
Ledige kommunale bustader
Skodje kommune har ledig kommunal bustad i Vangen 27 (2 soverom), og i Ådalsbakken 4 (1 soverom). Ta kontakt med Skodje kommune for meir informasjon. Elektronisk søknad (krev innlogging via MinID, BankID e.l.) Søknadsfrist: 3. september 2018.
15. august 2018 Skodje kommune
Dette må du vite før du tenner bål
Bålbrenning og grilling er hyggeleg både på tur og i eigen hage. Her ser du kor og når du kan grille og brenne bål, og kva slags forholdsreglar du bør ta. Be aware of this before lighting a campfire Ce quil faut savoir avant de faire un fe Taisyklės, kurias turite žinoti...
10. juli 2018 Skodje kommune
Ferieavvikling Nav Storfjorden Skodje
I veke 27, 28 , 31, 32 og 33 har NAV Storfjorden følgjande opningstid publikumsmottak måndag, onsdag og fredag kl.10.00 - 14.00. Publikumsmottak i NAV Storfjorden, Skodje er stengt i veke 29 og 30. Du kan kome i kontakt med NAV via www.nav.no/dittnav eller ved å ta kontakt på telefon 55...
26. juni 2018 Skodje kommune
Ferieavvikling Skodje rådhus
Det er no tid for ferieavvikling og det medfører redusert bemanning på rådhuset. Opningstida er som vanleg men gjer gjerne avtale med sakshandsamar på førehand. ​Beredskapstelefon Storfjorden barnevern er 91 91 19 66. ​ Beredskap akutte hendingar teknisk avdeling: 99 29 66 35 ​ ...
25. juni 2018 Skodje kommune
Sterke eksamensresultat for 10.trinnet
Årets 10.trinn ved Skodje ungdomsskule har gjennomført avgangseksamen i grunnskulen med gjennomsnittskarakterar som ligg godt over landssnittet, påbådeskriftleg og munnleg eksamen.
23. juni 2018 Skodje kommune
Kunngjering av reguleringsvedtak
I medhald av plan- og bygningslova 12-12 stadfesta Skodje kommunestyre, 07.06.18, reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 1 (Leitegarden II) Stette. Planområdet har ein total storleik på omlag 9.5 dekar. Vedteken reguleringsplan legg til rette for etablering av bustader og veganlegg på eit areal...
19. juni 2018 Skodje kommune
Flytebrygge ved Skodje Dampskipskai
I samarbeid med Sunnmøre Friluftsråd har Skodje kommune lagt ut ny flytebrygge ved Skodje Dampskipskai. Etter avtale med grunneigarane v/Harald Skodje kan kai med flytebrygge nyttast av ålmenta til opphald, bading og gjestebrygge for båtar. Som gjestebrygge er det sett ei grense på...
18. juni 2018 Skodje kommune
Badeplass på Fylling
Den offentlege badeplassen på Fylling har fått skikkeleg oppgradering i samband med etablering av anlegg forkrisevassforsyning. Det er rydda, påkjørt sand og etablert ein liten vør for utsetjing av kano og kajakk. I tillegg er det tilgang på toalett (ta med papir for å...
18. juni 2018 Skodje kommune
Bålforbodet er oppheva
Totalforbodet mot bruk av open eld utandørs er oppheva frå i dag, fredag 15. juni.
15. juni 2018 Skodje kommune
Nyløa fekk torvtak
I dag hadde elevar frå valfaget Levande kulturarv invitert resten av 10.trinnet til torvtakdugnad på den nye grindløa dei har bygd ved sidan av Gomerløa.
13. juni 2018 Skodje kommune
Ver merksam! Det er meldt sterk vind og nedbør.
Det er venta svært kraftig vind! Vi ber alle om å vere merksam og følgje med på værmeldinga. Meteorologisk institutt har sendt ut obsvarsel for Møre og Romsdal. Torsdag 14. juni vert det venta full storm langs kysten av Norge. Vinden er meldt til å vere på mellom...
13. juni 2018 Skodje kommune
Kunngjering om offentleg høyring av forslag til kommuneplan
Video/animasjon: Nanseth Media Meir informasjon om kommuneplanen.
22. mai 2018 Skodje kommune
Har de prosjekt som kan finansierast av spelemidlar?
Turstiar, turløyper, ballbingar, klubbhus, motorsportanlegg, skianlegg, trimparkar lista er lang over kva det kan søkjast spelemidlar til. Idrettslag, skyttarlag, kommunar m.fl. kan søkje spelemidlar til både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Burettslag og...
16. mai 2018 Skodje kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SKODJE

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL