Skodje
Vil du vere med på UKM 2019?
UKM 2019 blir arrangert på Gomerhuset 3. februar 2019. Du melder deg på her: www.UKM.no. UKM er ei anledning til å by på seg sjølv og vise seg fram for publikum.
fredag 13:57 Skodje kommune
PLIVO-øving på skuleområdet på Skodje torsdag 13. desember kl. 16.00
Politiet, ambulansetenesta og Skodje brann og redning skal trene på situasjonar som inneber pågåande livstruande vald (PLIVO) i området rundt Skodje barneskule/ungdomsskule torsdag 13. desember frå kl.16.00 og utover kvelden. Øvinga vil medføre ein del aktivitet i...
fredag 12:03 Skodje kommune
Ope møte om samarbeid og medverknad i Gomerhuset 27. november 2018
Nye Ålesund inviterer til ope møte om samarbeid og medverknad på Gomerhuset i Skodje 27. november klokka 18.30 20.30. Invitasjonen går ut til innbyggarar, næringsliv, frivillige organisasjonar, politikarar, diverse råd og andre interesserte. Målet med møtet er...
torsdag 22. november Skodje kommune
Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn og unge
I regjeringa sitt forslag til Statsbudsjett for 2019 er det sett av 291,985 millionar kroner til Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser no ut midlane med atterhald om endeleg budsjettvedtak i Stortinget. Frivillige...
fredag 16. november Skodje kommune
Informasjon frå prosjektleiar i nye Ålesund
Nytt frå nye Ålesund - kommunale foretak, kva betyr det?
tirsdag 13. november Skodje kommune
Open dag på Prestemarka
Torsdag 29.11.2018 kl. 12.00-18.00 Då ynskjer vi å vise fram dei flotte produkta vi har. Vi tenne julegrana og servere gløgg og pinnebrød. Bruktbuda har mykje fin julepynt!
tirsdag 13. november Skodje kommune
Arkivdagen - "I nyhetens interesse"
Laurdag 10. november opnar IKA (Interkommunalt arkiv) Møre og Romsdal dørene for publikum i høve Arkivdagen 2018. Arkivdagen er eit samarbeid mellom arkiv i heile Norden, og omfattar alle typar arkivinstitusjonar. IKA Møre og Romsdal held denne dagen ope mellom kl. 12.00 og 15.00 for...
fredag 9. november Skodje kommune
Kunngjering om offentleg ettersyn - naustområde på Glomset
Det faste planutvalet vedtok i 16.10.2018 å legge forslag til reguleringsplan for del av gnr.10 bnr.1 på Glomset ut til offentleg ettersyn. Planområdet ligg i Leithaugvika i Honningdalsvågen på Glomset. Føremålet med detaljreguleringa er å legge til rette for...
torsdag 1. november Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Eldsjelprisen 2018 til Bodil Grindvik Uri
Eldsjelprisen for 2018 blir tildelt Bodil Grindvik Uri. Det avgjorde Skodje formannskap i møte 3. oktober. Bodil har sidan unge år vore ein berebjelke i fleire delar av kulturlivet på Skodje. Den formelle seremonien med overrekking av prisbeløp og bilde av Skodjebruene skjer under...
lørdag 20. oktober Skodje kommune
Eldsjelprisen 2018 til Bodil G. Uri
Eldsjelprisen for 2018blir tildelt Bodil G. Uri. Det avgjorde Skodje formannskap i møte 3. oktober. Bodil har sidan unge år vore ein berebjelke i fleire delar av kulturlivet på Skodje. Den formelleseremonien med overrekking av prisbeløp og bilde av skodjebruene skjer under skulekorpset...
torsdag 18. oktober Skodje kommune
Høyring - Kommunedelplan for fysisk aktivitet - handlingsprogram for 2019-2022 - frist 08.11.2018
Skodje kommunegjer med dette kjent atHandlingsprogram for fysisk aktivitet 2019 2022, er lagt ut til offentleg høyring. Innspel og merknader til handlingsplanen skal vere skriftelege, og sendast på epost til magne.fylling@skodje.kommune.no, eller i brev til Skodje kommune, Rådhuset Nihusvegen 3,...
onsdag 17. oktober Skodje kommune
Influensavaksine 2018 ved Skodje helsesenter
Årets influensavaksine er venta i slutten av veke 43. Skodje Helsesenter vil ha ein vaksinasjonskveld måndag 29.10.2018 frå kl.16.30 til kl.19.00. I Noreg varer influensasesongen vanlegvis frå november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å ha eit så godt vern...
onsdag 10. oktober Skodje kommune
Høyring - Budsjett og handlingsprogram 2019 og Økonomiplan 2019-2022
Budsjett og handlingsprogram 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Skodje kommunen med formannskapet si innstilling ligg no til høyring med frist for innspel 31.10.2018. De finn dokumentaher: Budsjett og handlingsprogran 2019 og økonomiplan 2019-2022 og Betalingsregulativ 2019 og Formannskapet si...
mandag 8. oktober Skodje kommune
Bli med på verdas største dugnad!
Søndag 21. oktobergår verdas største dugnad igjen av stabelen. I år er det Kirkens Bymisjon som har fått TV-aksjonen, og midlane som kjem inn, skal gå til Kirkens Bymisjon sitt arbeid mot utenforskap. Du kan lese meir om kva pengane går til her. Innbyggjarane i Skodje...
mandag 1. oktober Skodje kommune
NAV Storfjorden - veke 40
På grunn av intern opplæring vil kontora i NAV Storfjorden vere stengt tysdag 2. og onsdag 3. oktober. Bruk tenesta skriv til oss på ditt NAV på www.nav.no eller ring NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 ved spørsmål.
fredag 28. september Skodje kommune
Invitasjon til pårørandeskule
fredag 21. september Skodje kommune
Endra opningstid for drop-in Nav Storfjorden Skodje
NAV Storfjorden endrar opningstid for drop-in (utan førehandsavtale) frå og med måndag 24.september. Fleire nyttar no dei digitale tenestene våre. Vi kan dermed frigjere ressursar til å følgje tettare opp dei som har størst behov for bistand for å kome i arbeid. ​ ...
torsdag 20. september Skodje kommune
Har du forslag til nytt kommunevåpen for den nye kommunen?
No startar konkurransen om å teikne kommunevåpenet til nye Ålesund kommune. Vil du bidra? Send inn ditt forslag til post.nyealesund@alesund.kommune.no innan 1. november. - Vi håper på stort engasjement blant innbyggarar, tilsette, skular, barnehagar, næringsliv, lag, foreiningar...
mandag 17. september Skodje kommune
Kunngjering om oppstart av detaljregulering - trafikkavvikling skuleområdet i Skodje sentrum
Skodje kommune varslar i medhald av plan-og bygningslova 12-2, oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr. 25 bnr.29 med fleire. Føremålet med planarbeidet er mellom anna å betre dei trafikale forholda for barn og unge som skal til/frå skule og barnehage, samt å gjere det betre...
fredag 14. september Skodje kommune
Skodje frivillige aktivitetssenter
Den internasjonale verdensdagen for psykisk helse vert markert på aktivitetssenteret onsdag 10. oktober med eit arrangement frå kl.10.00 - 14.00. ​Tema er: Raushet i møte mellom kvinner med forskjellige utgangpunkt.
tirsdag 11. september Skodje kommune
Ruspolitisk handlingsplan 2018-2019
Ruspolitisk handlingsplan for 2018-2019blei vedteken i Skodje kommunestyre 30.08.2018. Føremålet med utarbeiding av ruspolitisk plan er mellom anna å: redusere sosiale- og helsemessige konsekvensar av misbruk ha rus- og kriminalitetsførebyggande fokus i alle ledd i forvaltninga.​ ...
tirsdag 11. september Skodje kommune
Handlingsplan for å forebygge vald i nære relasjonar
Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Vold i nære relasjoner skaper utrygghet, kan medføre helseskader og tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. Vold i nære relasjoner er...
onsdag 5. september Skodje kommune
Vasstenging Skodjevåg - Furlia tysdag 4. september kl. 18.00
Vatnet vert stengt i ein kort periode i området Skodjevåg/Furlia frå kl 18.00 tysdag 4. september, p.g.a. reparasjonsarbeid. Når arbeidet er utført, vert vatnet sett på igjen utan nærare varsel. Kartet viser omtrentleg område som vert omfatta av stenginga.
mandag 3. september Skodje kommune
Vi ønsker mange kandidatar til eldsjelpris 2018
I år vil Skodje kommune tildele eldsjelpris. ​Frist for å foreslå kandidatar er 20. september 2018.
mandag 20. august Skodje kommune
Ledige kommunale bustader
Skodje kommune har ledig kommunal bustad i Vangen 27 (2 soverom), og i Ådalsbakken 4 (1 soverom). Ta kontakt med Skodje kommune for meir informasjon. Elektronisk søknad (krev innlogging via MinID, BankID e.l.) Søknadsfrist: 3. september 2018.
onsdag 15. august Skodje kommune
Dette må du vite før du tenner bål
Bålbrenning og grilling er hyggeleg både på tur og i eigen hage. Her ser du kor og når du kan grille og brenne bål, og kva slags forholdsreglar du bør ta. Be aware of this before lighting a campfire Ce quil faut savoir avant de faire un fe Taisyklės, kurias turite žinoti...
tirsdag 10. juli Skodje kommune
Ferieavvikling Nav Storfjorden Skodje
I veke 27, 28 , 31, 32 og 33 har NAV Storfjorden følgjande opningstid publikumsmottak måndag, onsdag og fredag kl.10.00 - 14.00. Publikumsmottak i NAV Storfjorden, Skodje er stengt i veke 29 og 30. Du kan kome i kontakt med NAV via www.nav.no/dittnav eller ved å ta kontakt på telefon 55...
tirsdag 26. juni Skodje kommune
Ferieavvikling Skodje rådhus
Det er no tid for ferieavvikling og det medfører redusert bemanning på rådhuset. Opningstida er som vanleg men gjer gjerne avtale med sakshandsamar på førehand. ​Beredskapstelefon Storfjorden barnevern er 91 91 19 66. ​ Beredskap akutte hendingar teknisk avdeling: 99 29 66 35 ​ ...
mandag 25. juni Skodje kommune
Sterke eksamensresultat for 10.trinnet
Årets 10.trinn ved Skodje ungdomsskule har gjennomført avgangseksamen i grunnskulen med gjennomsnittskarakterar som ligg godt over landssnittet, påbådeskriftleg og munnleg eksamen.
lørdag 23. juni Skodje kommune
Kunngjering av reguleringsvedtak
I medhald av plan- og bygningslova 12-12 stadfesta Skodje kommunestyre, 07.06.18, reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 1 (Leitegarden II) Stette. Planområdet har ein total storleik på omlag 9.5 dekar. Vedteken reguleringsplan legg til rette for etablering av bustader og veganlegg på eit areal...
tirsdag 19. juni Skodje kommune
Flytebrygge ved Skodje Dampskipskai
I samarbeid med Sunnmøre Friluftsråd har Skodje kommune lagt ut ny flytebrygge ved Skodje Dampskipskai. Etter avtale med grunneigarane v/Harald Skodje kan kai med flytebrygge nyttast av ålmenta til opphald, bading og gjestebrygge for båtar. Som gjestebrygge er det sett ei grense på...
mandag 18. juni Skodje kommune
Badeplass på Fylling
Den offentlege badeplassen på Fylling har fått skikkeleg oppgradering i samband med etablering av anlegg forkrisevassforsyning. Det er rydda, påkjørt sand og etablert ein liten vør for utsetjing av kano og kajakk. I tillegg er det tilgang på toalett (ta med papir for å...
mandag 18. juni Skodje kommune
Bålforbodet er oppheva
Totalforbodet mot bruk av open eld utandørs er oppheva frå i dag, fredag 15. juni.
fredag 15. juni Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Nyløa fekk torvtak
I dag hadde elevar frå valfaget Levande kulturarv invitert resten av 10.trinnet til torvtakdugnad på den nye grindløa dei har bygd ved sidan av Gomerløa.
onsdag 13. juni Skodje kommune
Ver merksam! Det er meldt sterk vind og nedbør.
Det er venta svært kraftig vind! Vi ber alle om å vere merksam og følgje med på værmeldinga. Meteorologisk institutt har sendt ut obsvarsel for Møre og Romsdal. Torsdag 14. juni vert det venta full storm langs kysten av Norge. Vinden er meldt til å vere på mellom...
onsdag 13. juni Skodje kommune
Kunngjering om offentleg høyring av forslag til kommuneplan
Video/animasjon: Nanseth Media Meir informasjon om kommuneplanen.
tirsdag 22. mai Skodje kommune
Har de prosjekt som kan finansierast av spelemidlar?
Turstiar, turløyper, ballbingar, klubbhus, motorsportanlegg, skianlegg, trimparkar lista er lang over kva det kan søkjast spelemidlar til. Idrettslag, skyttarlag, kommunar m.fl. kan søkje spelemidlar til både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Burettslag og...
onsdag 16. mai Skodje kommune
Kunngjering av reguleringsvedtak
I medhald av plan- og bygningslova 12-12 stadfesta Skodje kommunestyre, 03.05.18, reguleringsplan for Digernes vest - soningssenter m.m, K-sak 24/18. Planområdet ligg nord for Europaveg 39 og vest for riksveg 661 på Digernes, og utgjer eit samla areal på ca. 270 dekar. Planområdet omfattar...
mandag 14. mai Skodje kommune
Søknad om opptak til kulturskulen 2018/19
Kulturskulen tilbyr skuleåret 2018/2019 slik musikkundervisning: piano, song, messinginstrument og trommer. I tillegg er det råd å søke om opptak på teikne-/malekurs. Her søkjer du! NB! Berre dei som ynskjer nytt tilbod skal søkje. Elevar som har tilbod og vil halde...
mandag 14. mai Skodje kommune
Søknad om fast leige av Gomerhuset august 2018 - juni 2019
Det skal søkjast påDigitale søknadsskjema Frivillege lag får leige rom på Gomerhuset utan å måtte betale husleige. Vilkåret er at brukarane set seg inn i og følgjer rammer og reglar for bruk og branninstruks samttek del i tilsyn og generell orden. Skrivne...
mandag 14. mai Skodje kommune
Ny vasstenging Porsevegen/Austlivegen TORSDAG 3. mai kl. 09.00
Vatnet vert stengt i området Porsevegen/Austlivegen TORSDAG 3. mai frå kl. 09.00 for fullføring reparasjon av vasslekkasje. Vatnet vert påsett utan nærare varsel når arbeidet er utført. Kartet viser omtrentleg område som vert omfatta av stenginga.
onsdag 2. mai Skodje kommune
Frukostmøte 4. juni kl. 08.30-10.00 på Skodje rådhus
Møtet er fordeg somarbeider med barn og unge eller som er frivillig i aktivitetar for barn og unge. Opplever du som frivillig i idrett, korps eller andre aktivitetar behov for meir kunnskap om korleis vere ein trygg vaksen i møte barn og unge som har det vanskeleg? Velkommen til uhøgtideleg...
onsdag 2. mai Skodje kommune
Endring av skrivemåten Niusvegen til Nihusvegen
Formannskapet - 31/18: Det er gjort følgjande vedtak i saka: 1.Vegparsellen Niusvegen får endra skrivemåte til Nihusvegen. Grunngjevinga er at Stadnamnstenesta i merknad dat 25.09.2018 presiserer at fjellet som dannar føreledd til vegnamnet, skal skrivast Nihusen i offisielle...
mandag 30. april Skodje kommune
Vedtak av tre vegnamn i områda Håem og Tøssebru
Formannskapet - 33/18: Det er gjort følgjande vedtak i saka: 1. Vegnettet på næringsområdet på Håem får namnet Håem næringsområde. Vegparsellen på Håem får namnet Karlvikvegen. Vegparsellen på Tøssebru får namnet...
mandag 30. april Skodje kommune
Tildeling av adresser til bygg på øyar i Skodje kommune
Formannskapet - 32/18: Det er gjort følgjande vedtak i saka: 1. Vemøya og Dyrøya i Ellingsøyfjorden får status som adresseparsellar. Fritidsbustadene på Buholmen, Jensvikholmen, Ytste og Inste Mørkesetholmen skal ha adresse knytt til nærmaste veg....
mandag 30. april Skodje kommune
Kommunereform – nye namn på 16 vegar i Skodje kommune
Formannskapet - 34/18: Det er gjort følgjande vedtak i saka: 1. Dei 16 vegane i Skodje kommune som må endre namn pga av kommunesamanslåinga, får slike nye namn: Bergsvegenblir Bergsbakken Einevegenblir Einebærvegen Fjellvegen blirNihusvegen Gamlevegen blirGrindvikvegen ...
mandag 30. april Skodje kommune
Skuletur til Berlin og Krakow
Etter ei åtte døgn lang danningsreise til Berlin og Krakow, kom elevane på 10.trinnet tilbake til Skodje ungdomsskule onsdag kveld. Skuleturen var særs vellukka og føyer seg fint inn i rekka av flotte turar til Tyskland og Polen - som har vore det primære reisemålet for...
torsdag 26. april Skodje kommune
Exit lokaldemokrati?
Nye Ålesund inviterer innbyggarar, næringsliv, lag og foreningar til å diskutere korleis vi saman kan utvikle lokalsamfunna i den nye kommunen. Vi inviterer til møte 2. mai kl. 18.30 - 21.00 på Gomerhuset, Skodje.
onsdag 25. april Skodje kommune
Ledig kommunal bustad i Ådalsbakken 4
Skodje kommune har ledig bustad i Ådalsbakken 4. Bustaden har 1 soverom. Ta kontakt med Skodje kommune for meir informasjon. Elektronisk søknad (krev innlogging via MinID, BankID e.l.) Søknadsfrist: 16. mai 2018.
fredag 20. april Skodje kommune
Tettstadutvikling - Korleis skape attraktive tettstader?
Skodje næringsforening går saman med Ørskog næringsforening om felles næringsforeining og inviterer til Ope møte tysdag 24. april kl. 18.00 på Gomerhuset Tema for møtet er tettstadutvikling korleis vi kan skape attraktive tettstader. Det blir innlegg av Ingunn...
fredag 20. april Skodje kommune
Informasjonsmøte om nytt tilbod til personar med demens.
Det er no snart klart for åpning av det nye dagtilbodet til deg som har demens og bur heime. Vi inviterer alle som er interessert i å høyre om den nye tilbodet, til informasjonsmøte på jentekolonien: 15. mai 2018 kl 18.00 - 19.00
torsdag 19. april Skodje kommune
Går saman for ein sunn sjø
Ålesundregionen og nye Ålesund tar grep om plastproblematikken og går saman med næringa, akademia og organisasjoner for å redusere mengda plast i havet. Laurdag 21. april arrangerer Norad nattevandring til Fjellstua under konferansefestivalen The North West. Nattevandringa markerer at...
tirsdag 17. april Skodje kommune
Høyring om breibandsutbygging
Nye Ålesund skal søkje om pengar for å bygge ut breiband der dei kommersielle aktørane ikkje finn det lønsamt å byggje ut, og ønsker innspel frå innbyggarar, organisasjonar og verksemder om kva område søknaden bør omfatte. Fristen for innspel er...
tirsdag 10. april Skodje kommune
Bålforbod frå 29. mars
Brannsjefen har vedteke forbod mot å gjere opp eld utandørs i Skodje kommune. Forbodet gjeld frå 29. mars 2018 kl. 19.00 og inntil situasjonen endrar seg.
torsdag 29. mars Skodje kommune
Opningstider påskeveka
Skodje Rådhus, ekspedisjon og telefon: Måndag og tysdag er det vanleg opningstidkl. 9.00-14.00. Onsdag 28.03.2018 held vi stengd. Då fleire tilsettehar fri denne veka er det ein fordel å gjere avtale på førehand om du ynskjer å treffe ein av sakshandsamarane desse...
torsdag 22. mars Skodje kommune
Earth Our - laurdag 24.mars kl.20.30
Earth Hour er ei enkel id som har utvikla seg til å bli eit globalt fenomen. I fjor deltok så mange som 187 land og territorium i feiringa avv WWFs Earth Hour. Ikkje mindre enn 3100 landemerke og ikon - frå Eiffeltårnet til Big Ben og Tokyo Tower - sløkte lyset i ein time for å...
torsdag 22. mars Skodje kommune
Ny i nye Ålesund
Bente Glomset Vikhagen er tilsett som assisterande prosjektleiar i prosjektorganisasjonen for å bygge nye Ålesund, etter intern utlysing. Bente Glomset Vikhagen er rådmann i Skodje kommune og tiltrer i stillinga som assisterande prosjektleiar 1. april.2018. Det er viktig å ha ein person...
mandag 12. mars Skodje kommune
Glitrande Grand Prix 2018
Det vart ein strålande kveld i Gomerhuset torsdag, då Skodje ungdomsskule arrangerte Grand Prix for 23. gong. Mange flotte innslag gav fullt trøkk i salen, og etter ein heilaften med to sceneshow stod 10A att som årets vinnarar med det dagsaktuelle innslagetMøreaksen. Det smakte...
fredag 16. februar Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Biblioteket stengt i vinterferien
Biblioteket er stengt i veke 8 når skulane har vinterferie. Første opningsdag etter ferien er måndag 26. februar.
torsdag 15. februar Skodje kommune
Skodje - eit meir demensvenleg samfunn
Skodje kommune har oppretta ei arbeidsgruppe som skal gjennomføre slike opplæringstiltak retta mot offentleg og privat servicenæring. Vi går no ut til servicenæringane i Skodje og tilbyr 1 times opplæring i korleis vi kan bli betre på å yte service til personar med...
fredag 2. februar Skodje kommune
16 vegar må endre namn
Skodje namnenemd vedtok i møte 24.01.18 å starte namnesak for 16 adresseparsellar i Skodje kommune. Det gjeld endring av vedtekne vegnamn med namnelikskap i kommunane som skal slå seg saman og bli Ålesund kommune frå 01.01.20.
fredag 2. februar Skodje kommune
Niusvegen blir endra til Nihusvegen?
Stadnamnstenesta har i brev 25.09.17 presisert at fjellet som dannar føreledd til vegnamnet skal skrivast Nihusen i offisielle samanhengar, etter vedtak 16. juni 1992. Skodje namnenemd vedtok i møte 24.01.18 å starte namnesak for å endre skrivemåten av adresseparsellen Niusvegen til...
fredag 2. februar Skodje kommune
Nye vegnamn på Håem og Tøssebru
I brev dat 05.01.18 frå Klagenemd for stadnamnssaker får vi ei endeleg avgjerd på to namnesaker som har pågått i fleire år. Det blir slått fast at skrivemåten skal vere Håem, Håemsvik, Tøssebru, Tøssebruvåg og Tøssebruneset. ...
fredag 2. februar Skodje kommune
Vassleidningsbrot
Vasslekkasjen er lokalisert og vil bli reparert. Alle abonnentar vil foråpentlegvis ha normalt vasstrykk i løpet av kort tid.
tirsdag 23. januar Skodje kommune
Søk barnehageplass 2018 / 2019
Skodje kommune har samordna opptak for dei fem barnehagane i kommunen Skodje, Prestemarka, Stette, Valle og Plassebakken. Fristen for å søkje barnehageplass ved hovudopptak for komande barnehageår, med oppstart 15.august er: 1. mars 2018. Ved ledig kapasitet vert nye søknader handsama...
torsdag 18. januar Skodje kommune
Ekstremværet "Cora"
Søndag 7. januar er det meldt at ekstremvært Cora vil treffe Møre og Romsdal. Det er venta vindkast mellom 35-40 m/s. Ta naudsynte omsyn og fest lause gjenstanderrundt husa. Skulle situasjonen krevje det og du treng hjelp så ta kontakt med naudetatanebrann 110, politi 112 ellerambulanse...
lørdag 6. januar Skodje kommune
Region Ålesund møtte Mørebenken
Ordførarar og administrasjonar i sunnmørskommunane møtte torsdag 4. januar Mørebenken for å løfte fram viktige tema til stortingspolitikarane frå fylket. Vertsskap for møtet med Mørebenken var Sunnmøre regionråd og nesten alle...
fredag 5. januar Skodje kommune
Opningstider på Helsestasjonen i romjula
Onsdag 27/12 kl. 10.00-14.00 Torsdag 28/12 kl. 10.00-14.00
22. desember 2017 Skodje kommune
Barneverntenester i romjula
Storfjorden barnevern har ope kontor i Skodje Rådhus i romjula: kl. 09.00 15.00. (ons- fred), med redusert bemanning. Det er ønskeleg at den som treng kontoravtale, gjer avtale på førehand ettersom tilsette kan verei møter utanfor rådhuset og fordi ytterdøra er stengd. ...
22. desember 2017 Skodje kommune
Opningstider på Rådhuset i romjula
Sentralbordet er ope kl. 11.00-14.00 alle kvardagar i romjula. Ekspedisjonen er stengt, men ein kan gjere avtale med sakshandsamar på førehand. Skodje kommune ynskjer alle eigod julehøgtid.
22. desember 2017 Skodje kommune
"Lys i mørketida"
GODE FORELDRE Som de alle er godt kjende med, har vi morgon og ettermiddag eit krevjande trafikkbilete kringsentrumsskulane. Gjentekne reflekskampanjar og stadige oppmodingar til heimane om at flest mogleg av elevanebør gå til skulen,må vi ha trua på harpositiv effekt. Eg vil takke alle...
27. november 2017 Skodje kommune
Endra telefon- og ekspedisjonstid på legekontoret
Frå 22. november vil ekspedisjon og telefon på legekontoret bli opna først kl. 09.00 på onsdagar. Dette grunna møte/undervisning. Akuttlinja er open som før.
23. november 2017 Skodje kommune
Invitasjon til å foreslå gatenamn
Innbyggjarane i Skodje kommune vert invitert til å kome med forslag til aktuelle namn på dei gatene/vegane som må skifte namn. Fristen er sett til 31.12.2017. (Les meir om dette ved å trykke på overskrifta. )
21. november 2017 Skodje kommune
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Formannskapet sitt framlegg er 16.november 2017 kl.12.00 lagt ut til gjennomsyn på rådhuset og du finn det her:Budsjett 2018 ogøkonomiplan 2018-2021 Frist for høyring er torsdag 30. november2017 kl.12.00
16. november 2017 Skodje kommune
Reint vatn
Dei siste prøveresultata viser at samtlege vassprøver frå det kommunale vassverket er fine.
28. oktober 2017 Skodje kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

SKODJE

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL