Skodje
Framtidsretta fagdag på Gomerhuset
Glitrende engasjement og fysisk aktivitet sto på agendaen for ansatte i både skule og barnehage då Skodje SLT, Skodje barneskole og Storfjorden barnevern inviterte til tverrfaglig fagdag, 14. august. Barn sin sosiale kompetanse og psykiske helse sto i fokus, men både kurshalderane og...
fredag 17:05 Skodje kommune
Skulestart barneskulen i Skodje
No er det skulestart for deg som går på barneskulen vår. Både avdeling Skodje og avdeling Valle startar måndag 19. august kl. 08.30. Vel møtt til eit nytt skuleår.
torsdag 15. august Skodje kommune
Tverrfagleg fagdag om SMART oppvekst
Mykje av dagens fokus går ut på å løyse born og unge sine problem, eller reparere feil eller manglar. SMART handlar om å tenne gnisten, skape engasjement, pågangsmot, livsglede og håp. Kva vil kunne skje om born lærer seg ferdigheita i å kunne sjå alt som...
tirsdag 13. august Skodje kommune
Velkomen til skulestart på ungdomsskulen
Vi vil med dette ønskje alle elevane ved Skodje ungdomsskule velkomne til skulestart måndag 19.august!Dagen startar med fellesfrukost i kantina 08.35 (matservering frå kl.08.15), før det blir samling i kultursalen kl.09.15. Etterpå går vi klassevis og held fram oppstarten i...
mandag 12. august Skodje kommune
Vi ønskjer mange kandidatar til kultur- og eldsjelpris 2019
I år vil Skodje kommune tildele både kulturpris og eldsjelpris. Utan frivillege lag og dugnadsinnsats ville det sett annaleis ut i både bygd og by. Kor, korps, idrettslag, teaterlag, ungdomslag, speidar, barneforeiningar, velforeiningar og mange andre legg til rette for sosiale og kulturelle...
torsdag 8. august Skodje kommune
Mellombels forbod mot hagevatning i Skodje kommune oppheva.
No er det mellombelse forbodet oppheva, men vi oppmodar om at ein ikkje vatnar meir enn naudsynt om det no vert finver igjen ein periode. Stort vassforbruk medfører at abonnentar i enkelte område kan verte utan vatn, samt at høgdebassenga vert tappa ned. Det å vatne med kanne eit...
mandag 29. juli Skodje kommune
Vasstenging fredag 5. juli kl. 23
Vatnet vert stengt i området Lia - Bakkevegen fredag 5. juli kl. 23, p.g.a. omkopling til nytt høgdebasseng i Lia. Vatnet vert sett på att utan nærare varsel når arbeidet er utført.
fredag 5. juli Skodje kommune
Sommarstengt ved Skodje bibliotek
Biblioteket har sommarstengt i perioden:1. juli t.o.m. 13. august.Velkomen tilbake til vanlig opningstid frå 14. august. Skodje bibliotek ønsker deg ein riktig god sommar!
onsdag 26. juni Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Klima-, areal- og transportplan for region Ålesund – varsel om oppstart og høyring av planprogram
Ålesundsregionen er i sterk vekst og utvikling, og folk i regionen bur, arbeider og nytter fritidstilbod uavhengig av kommunegrensene. Klima-, areal- og transportplanen skal sjå utbyggingsareal og transportsystem på tvers av kommunegrensene, og stake ut ein felles, langsiktig og berekraftig kurs...
mandag 24. juni Skodje kommune
Ledige kommunale bustader
Skodje kommune har ledige kommunal bustader i Vangen 18, 20 og 22, alle med 1 soverom. Ta kontakt med Skodje kommune for meir informasjon. Elektronisk søknad (krev innlogging via MinID, BankID e.l.) Søknadsfrist: 10. juli 2019.
mandag 24. juni Skodje kommune
Sommar og ferieavvikling
Ekspedisjonen på Rådhuset og sentralbordet er i frå 24.juni - 9.august ope mandag-fredag frå kl. 10.00-14.00. På grunn av ferieavvikling så vil ein måtte pårekne noko lengre sakshandsamingstid i sommar. Om du treng å snakke med ein sakshandsamar så...
mandag 24. juni Skodje kommune
Foreståande byggeprosess Skodje barneskule
Hausten 2019 er vi i gang med nybygg og fornying av Skodje barneskule, samt fornying av uteområdet. Innan april 2021 skal heile prosjektet vere i hamn. Skodje barneskule blir i.løpet av dei neste to åra utvida frå to- til tre-parallell, altså med med mellom anna tre klasserom per...
onsdag 19. juni Skodje kommune
Kunngjering - godkjenning av område BN1 i ny arealdel til kommuneplan
Skodje kommunestyre vedtok kommuneplanen sin arealdel for Skodje 2019 - 2029 i møte 14.3.2019. Delområde i den nye arealplanen vart unnateke rettsverknad i påvente av avklaring med fagmyndigheiter. Dette omfatta mellom anna del av område på Digernes (BN1). Kommunestyret vedtok i...
torsdag 13. juni Skodje kommune
Kunngjering - Reguleringsplan for gang- og sykkelveg frå Skodje kyrkje til Olmanngjerdet
Kommunestyret godkjente i PS-sak 36/19 i møte 11.6.2019 reguleringsplan for gang- og sykkelveg frå Skodje kyrkje til Olmanngjerdet, datert 2.5.2019.
torsdag 13. juni Skodje kommune
Kunngjering - Revidert trafikktryggingsplan med handlingsplan
I møte 11.6.2019 i PS-sak 34/19 godkjente kommunestyret ny trafikktryggingsplan for Skodje kommune med handlingsplan. Dette er ein temaplan, og den har ikkje juridisk binding.
fredag 24. mai Skodje kommune
Har de prosjekt som kan delfinansierast av spelemidlar?
Turstiar, turløyper, ballbingar, klubbhus, motorsportanlegg, skianlegg, trimparkar lista er lang over kva det kan søkjast spelemidlar til. Skodje kommune inviterer med dette idrettslag, skyttarlag, burettslag, velforeiningar og andre til å melde inn prosjekt.
onsdag 22. mai Skodje kommune
Lysløypa i Skodje sentrum skal fornyast!
Fornying/opprusting av lysløypa på Skodje startar om få dagar. Arbeidet skal vere ferdig seinast første veka i oktober. Opprustinga består i å legge nye og fleire stikkrenner, gjere grøftrensk, legge berelag og toppdekke, breidde 3 3,5 m. I tillegg utskifting av...
tirsdag 21. mai Skodje kommune
Reguleringsplan for trafikkavvikling ved skuleområdet i Skodje sentrum - offentleg ettersyn
I møte 14.5.2019 i PS-sak 33/19 vedtok det faste planutvalet å legge reguleringsplan for trafikkavvikling for skuleområdet i Skodje sentrum ut til offentleg ettersyn.
mandag 20. mai Skodje kommune
Informasjon om høve til å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage
Det er innført to nasjonale ordningar for redusert foreldrebetalingi barnehage, som føresette kan søke på.
mandag 20. mai Skodje kommune
Open dag i Ådalen allé 28.05.2019 kl. 18.00-20.00
Skodje kommune inviterer til open dag i dei nye omsorgsbustadane i Ådalen all. Alle som ynskjer det kan denne dagen kome og sjå kor fint og praktisk bygget har vorte.
onsdag 15. mai Skodje kommune
Renovasjon i mai
Fridagar i mai gjer at avfallet vert henta på andre dagar. Sjå utsendt renovasjonskalender, eller last ned appen Min Renovasjon for informasjon om hentedagar.
mandag 13. mai Skodje kommune
Forbod mot open eld er oppheva
Det har vore mykje regn dei siste dagane og på bakgrunn av dette, og redusert skogbrannindeks, opphevar Skodje kommune det særskilte forbodet mot open eld frå torsdag 2. mai kl.09.00. Frå 15. april til 15. september gjeld det generelle bålforbudet i utmark. Du kan grille i eigen hage...
torsdag 2. mai Skodje kommune
Ledige lærarstillingar
Vi har ledige årsvikariat i inntil 200% f.o.m. 01.08.2019 ved Skodje ungdomsskule. Delar av stillingane kan bli faste.Søknadsfrist:15.mai 2019. Sjå heile utlysningstekstenher.
onsdag 1. mai Skodje kommune
Søknad Skodje kulturskule 2019-2020
torsdag 25. april Skodje kommune
Bålforbod
Brannsjefen har vedteke forbod mot å gjere opp eld utandørs i Skodje kommune. Forbodet gjeld frå 12. april 2019 kl. 18.00 og inntil situasjonen endrar seg og ny beskjed er gjeven.
fredag 12. april Skodje kommune
Renovasjon - endra hentedagar i påska
fredag 12. april Skodje kommune
Redusert vasstrykk i Lia - torsdag 11. april
. På grunn av arbeid med tilkopling av ny hovudvassleidning i Lia, kan det torsdag 11. april mellom kl. 09.00 og 14.00 bli redusert vasstrykk, eller bortfall av vatn. Når arbeidet er fullført vert vatnet sett på igjen utan nærare varsel. Markeringa i kartet viser omtrentleg...
onsdag 10. april Skodje kommune
Vårrydding i kommunen vår
Våren er i anmarsj, og det er behov for utandørs opprydning. Skodje kommune vil også i år legge til rette for ein fellesdugnad, og oppmodar både frivillige lag og innbyggarar elles til å delta. Ta kontakt med magne.fylling@skodje.kommune.no (tlf 48300559)om kva måte du...
tirsdag 9. april Skodje kommune
Vasstenging onsdag 10. april kl. 09.00
Vatnet vert stengt onsdag 10. april i området Sjøvegen/Sjøbakken frå kl. 09.00 og i ca. 6 timar, p.g.a. reparasjon av vassleidning. Når arbeidet er utført vert vatnet sett på igjen utan nærare varsel. Markeringa i kartet viser omtrentleg område som vert...
mandag 8. april Skodje kommune
Bli med på påskeeggjakt!
Den store påskeeggjakta oppstod året 2016 i Ålesund kommune og no fortset vi tradisjonen i det som blir nye Ålesund! Vi skal få oppleve nokre av aktivitetane og turhøva som finst i Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund. Så, heng med! HALD AV...
fredag 5. april Skodje kommune
Grønn dag på Gomerhuset 6. april
kl 1100-1300: Kom og sy handlenett på biblioteket kl 1200-1500: Klesbytte i idrettshallen kl 1300-1500: Internasjonal kafe kl 1330-1500: Forfattarbesøk - tre barnebokforfattarar, biblioteket kl 1930: Til 20 i stil - jubileumsforestilling med Skøye teaterlag
onsdag 3. april Skodje kommune
Kommuneplan 2019 - 2029 - Kunngjering om endeleg vedtak
Skodje kommunestyre vedtokkommuneplanen sin arealdel for Skodje 2019 - 2029 i møte 14.3.2019. Kommunestyret sitt vedtak er bindande for nye tiltak eller utviding av eksisterande tiltak,jf. plan- og bygningslova 1-6. Vedtaket vert kunngjorti tråd med plan- og bygningslova 11-15
tirsdag 2. april Skodje kommune
Tilskot til etablering og tilpasning av bustad.
Skodje kommune har fått midlar til vidarefordeling frå Husbanken til etablering og til tilpassing av bustad.
mandag 1. april Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Earth Hour 2019
Kvart år i slutten av mars slukker folk over heile verda lyset i ein time for klimaet.Denne fellesdugnaden er ei symbolsk handling for å markere at verdan står saman mot klimaendringane. Bli med på dugnaden! Earth Hour 2019
lørdag 30. mars Skodje kommune
Moteshow i Gomerhuset
8.trinnet ved Skodje ungdomsskule arrangerer moteshow i Gomerhuset, torsdag 28.mars kl.18.00. Kafeen er open frå kl. 17.00 Elevar og foreldre stiller som mannekengar, og vil vise klede frå mange kjende butikkar frå både Moa, Ålesund og Skodje.Itillegg vert det underhaldningsinnslag...
onsdag 27. mars Skodje kommune
Den store klesbyttedagen 6. april
Laurdag 6. april kl 12-15 i idrettshallen på Gomerhuset blir det arrangert klesbyttefestfor deg som vil fornye klesskapet på ein miljøvennleg måte. Bytt vekk gamle klesskattar du ikkje bruker lenger og få nye favorittar i retur!
mandag 25. mars Skodje kommune
Informasjon om status i arbeidet med kommuneplanen sin arealdel
Skodjekommunestyre vedtokny arealdel til kommuneplanen i møtesak 16/19i møte14.3.2019. To delområder i planen vart unnateke planen sin rettsverknad. Åtte delområder vart endra i høve planen som vart lagt til offentleg ettersyn. Eit avsnittknytt til eit framtidig...
onsdag 20. mars Skodje kommune
Borgarleg vigsel i Skodje
Det går mot vår og sommar og høgsesong for vigsel. Frå 1. januar 2018 vart ansvaret for gjennomføring av borgarleg vigsel overført frå Tingretten til kommunane. Her kan du lese meir om korleis detteskjer i Skodje kommune.
tirsdag 19. mars Skodje kommune
UKM Fylkesfinale
Fagpanelet under UKM Skodje 3. februarvalde desse deltakarane til å representere Skodje under fylkesfinalen i Kristiansund 3.-5. mai: Sceneinnslag Angels, cheerleading Nora Vadset Roald, song Mathea Rødseth, piano Utstilling Nina Tuvik Flaathe - ostehøvel Gabriel Fjellheim - foto av...
fredag 8. mars Skodje kommune
Arbeidsmiljøprisen 2018 er tildelt Skodje omsorgssenter
Prisen vert delt ut til den eininga eller avdelinga som i løpet av det siste året har utmerka seg på ein særleg måte gjennom sitt engasjement for eit positiv arbeidsmiljø med vekt på verdiane trivsel, identitet, tryggleik og entusiasme.
tirsdag 5. mars Skodje kommune
Adresse til nye omsorgsbustader
I møte 12.02.2019 blei det gjort slikt vedtak: Skodje formannskap vedtek at dei nye omsorgsbustadene lokalisert i Ådalen/Runnane ikkje skal haeige særnamn, men adresserast med vegnamnet Ådalen all og husnummer.
mandag 4. mars Skodje kommune
Vedtak av ny adresseparsell - Solnørvegen
Skodje formannskap gjorde i møte 12.02.2019, sak 14/19, slikt vedtak: Gamlevegen på Solnør får namnet Solnørvegen.
fredag 22. februar Skodje kommune
Ope møte 18.02.2019 kl. 18.00
Skodje og Ørskog næringsforening inviterer i samarbeid med NAV Storfjorden til ope møte måndag 18. februar kl. 18.00 i kultursalen på Gomerhuset, Skodje. Inkluderingsdugnaden - eit felles samfunnsoppdrag for å få fleire i arbeid * Presentasjon av inkluderingsdugnaden ...
torsdag 14. februar Skodje kommune
Sentralbordet på legekontoret er ute av drift
Ring 70 24 40 70, eller ev. 113 ved akutt behov for hjelp.
torsdag 14. februar Skodje kommune
Internasjonal kafé på Gomerhuset
Laurdag 16. februar kl. 13-15 Alle er velkomne til god mat og triveleg prat i lag med nye og gamle sambygdingar! Arr. Skodje frivillige aktivitetssenter ogNorsk folkehjelp Ålesund og omegn
torsdag 14. februar Skodje kommune
Folkehelseprofil 2019
Folkehelseprofilen er eit bidrag til kommunen i arbeidet med å få oversikt over helsetilstanden i befolkninga og faktorar som påverkar denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Folkehelseprofil 2019
onsdag 13. februar Skodje kommune
Besøksdag i kommunale barnehagar
Skal du søke barnehageplass, men er usikker på kva barnehage du skal velge? Då kan det vere lurt å komme innom på barnehagane sine besøksdagar i februar. Søknadsfrist er 1.mars
tirsdag 5. februar Skodje kommune
Trafikktryggingsplan - Oppstart av planarbeid
Skodje kommunestyrevedtok i budsjett- og handlingsprogrammet for 2019 å sette av midlar til revidering av trafikktryggingsplanen. Planarbeidet skal byggje på tidlegare vedteken trafikktryggingsplan for kommunen. Hovudmålet med planarbeidet er å kartleggje trafikkfarlege stader og å...
tirsdag 5. februar Skodje kommune
Reguleringsplan for Storbakken - Endeleg godkjenning K-sak 03/19
I møte 31.1.2019 vedtok Skodje kommunestyre med heimel i plan-og bygningslova 12-12, reguleringsplan for Storbakken, slik den ligg føre med plankart, reguleringsføresegner og planomtale, datert 21.12.2018.
mandag 4. februar Skodje kommune
Budsjett og handlingsprogram 2019 og økonomiplan 2019-2022
Her finn du planen kommunestyret vedtok 01.11.2018.
mandag 28. januar Skodje kommune
Kunngjering om oppstart av detaljregulering - trafikkavvikling skuleområdet - justert planområde
Skodje kommune varsla 13.9.2018 oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr. 25 bnr.29 med fleire, jf. plan-og bygningslova 12-2. Planområdet har etter detteblitt justert, slik at kryssingspunktet lengst vest i planområdet har blitt flytta noko mot aust. Dette for å bevare eksisterande...
torsdag 24. januar Skodje kommune
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Skodje kyrkje - Olmanngjerdet - Kunngjering om offentleg ettersyn
Det faste planutvalet vedtok i møte 22.1.2019 i FPU sak 3/19 å legge forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg Skodje kyrkje Olmanngjerdet ut til offentleg ettersyn. Eventuelle merknader til saka skal vere skriftelege, og sendast Skodje kommune, 6260 Skodje, innan 10.3.2019.
torsdag 24. januar Skodje kommune
Har du lyst og tid til å bidra litt ekstra for ein familie i nærmiljøet ?
Storfjorden barnevern er i kontakt med familiar i Norddal, Stordal, Ørskog og Skodje som av ulike årsakar har hjelpebehov i ein periode. Barna i familiane kan for eksempel ha behov for , nokon som vil hjelpe med lekser, følge til fritidsaktiviteter, støttekontakt eller ein...
mandag 21. januar Skodje kommune
Stikk Ut! Ski 2019
Vinterutgåva av turkassetrimmen Stikk UT! Dette er Sunnmøre friluftsråd sin første Stikk-ut skisesong. Det er fem Stikk UT! Ski-løyper i Skodje: Turmål/postkasser med kodar er lokalisert slik: Apalviksætra Barlindhaugstølen Osen bru Engesetsætra ...
onsdag 16. januar Skodje kommune
Nye opningstider ved Skodje bibliotek
Folkebiblioteket på Gomerhuset harno i 2019 nye opningstider: Måndag kl 13-16 Tysdag kl 13-19 Onsdag kl 13-16 Torsdag kl 12-19 Fredag kl 12-16
tirsdag 8. januar Skodje kommune
Skodje kommune ynskjer alle ei riktig god julehelg.
Ekspedisjonen på Skodje rådhus held stengt frå 24.12.2018 til og med 01.01.2019 grunna ferieavvikling.Telefonen er open fredag 28.12. kl. 10.00-14.00 Om du har avtale med ein sakshandsamar så vert du henta til avtala tid ved personalinngangen til høgre for hovudinngangen. ...
19. desember 2018 Skodje kommune
Skodje helsestasjon - jula 2018
Skodje helsestasjon har redusert bemanning mellom jul og nyttår, elles vanlege opningstider. Helsestasjonen er open torsdag 27. desember frå kl.09.00 til kl.14.00. Vi held stengt 28.12.2018.
19. desember 2018 Skodje kommune
NAV Storfjorden, Skodje, jula 2018
Publikumsmottak på Skodje er stengt 24.12 og 31.12. NAV Kontaktsenter har følgjande opningstid: 24.12: kl.08.00 - 12.00 27.12 og 28.12: kl.10.00 - 15.30 31.12: kl.10.00 - 12.00 Publikumsmottak i Skodje er ope for drop-in Fredag 28.12 kl.10.00 - 12.00
19. desember 2018 Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Renovasjon i jula 2018
Her finn de informasjon om nå ÅRIM hentar avfall i jula og kor tid miljøstasjonane er opne.
19. desember 2018 Skodje kommune
Kommune- og fylkestingsvalet 2019
Valet i 2019 skal gjennomførast som om nye Ålesund kommune allereie er sett i drift. Alle som stemmer ved valet i 2019 skal velje representantar til kommunestyret i nye Ålesund kommune som trer i kraft 1. januar 2020. No kan du førehandsrøystefleire stader i den nye kommunen. I...
19. desember 2018 Skodje kommune
Stem på din favoritt!
Frå 11. desember til 18. desember kan du stemme fram din favoritt blant 44 idear til nytt kommunevåpen. Du kan stemme ein gong per døgn! 1. november gjekk fristen ut for å sende inn forslag i idkonkurransen for nytt kommunevåpen. Heile 380 teikningar har kome inn, og no har komiteen...
11. desember 2018 Skodje kommune
Vil du vere med på UKM 2019?
UKM 2019 blir arrangert på Gomerhuset 3. februar 2019. Du melder deg på her: www.UKM.no. UKM er ei anledning til å by på seg sjølv og vise seg fram for publikum.
7. desember 2018 Skodje kommune
PLIVO-øving på skuleområdet på Skodje torsdag 13. desember kl. 16.00
Politiet, ambulansetenesta og Skodje brann og redning skal trene på situasjonar som inneber pågåande livstruande vald (PLIVO) i området rundt Skodje barneskule/ungdomsskule torsdag 13. desember frå kl.16.00 og utover kvelden. Øvinga vil medføre ein del aktivitet i...
7. desember 2018 Skodje kommune
Ope møte om samarbeid og medverknad i Gomerhuset 27. november 2018
Nye Ålesund inviterer til ope møte om samarbeid og medverknad på Gomerhuset i Skodje 27. november klokka 18.30 20.30. Invitasjonen går ut til innbyggarar, næringsliv, frivillige organisasjonar, politikarar, diverse råd og andre interesserte. Målet med møtet er...
22. november 2018 Skodje kommune
Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn og unge
I regjeringa sitt forslag til Statsbudsjett for 2019 er det sett av 291,985 millionar kroner til Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser no ut midlane med atterhald om endeleg budsjettvedtak i Stortinget. Frivillige...
16. november 2018 Skodje kommune
Informasjon frå prosjektleiar i nye Ålesund
Nytt frå nye Ålesund - kommunale foretak, kva betyr det?
13. november 2018 Skodje kommune
Open dag på Prestemarka
Torsdag 29.11.2018 kl. 12.00-18.00 Då ynskjer vi å vise fram dei flotte produkta vi har. Vi tenne julegrana og servere gløgg og pinnebrød. Bruktbuda har mykje fin julepynt!
13. november 2018 Skodje kommune
Arkivdagen - "I nyhetens interesse"
Laurdag 10. november opnar IKA (Interkommunalt arkiv) Møre og Romsdal dørene for publikum i høve Arkivdagen 2018. Arkivdagen er eit samarbeid mellom arkiv i heile Norden, og omfattar alle typar arkivinstitusjonar. IKA Møre og Romsdal held denne dagen ope mellom kl. 12.00 og 15.00 for...
9. november 2018 Skodje kommune
Kunngjering om offentleg ettersyn - naustområde på Glomset
Det faste planutvalet vedtok i 16.10.2018 å legge forslag til reguleringsplan for del av gnr.10 bnr.1 på Glomset ut til offentleg ettersyn. Planområdet ligg i Leithaugvika i Honningdalsvågen på Glomset. Føremålet med detaljreguleringa er å legge til rette for...
1. november 2018 Skodje kommune
Eldsjelprisen 2018 til Bodil Grindvik Uri
Eldsjelprisen for 2018 blir tildelt Bodil Grindvik Uri. Det avgjorde Skodje formannskap i møte 3. oktober. Bodil har sidan unge år vore ein berebjelke i fleire delar av kulturlivet på Skodje. Den formelle seremonien med overrekking av prisbeløp og bilde av Skodjebruene skjer under...
20. oktober 2018 Skodje kommune
Eldsjelprisen 2018 til Bodil G. Uri
Eldsjelprisen for 2018blir tildelt Bodil G. Uri. Det avgjorde Skodje formannskap i møte 3. oktober. Bodil har sidan unge år vore ein berebjelke i fleire delar av kulturlivet på Skodje. Den formelleseremonien med overrekking av prisbeløp og bilde av skodjebruene skjer under skulekorpset...
18. oktober 2018 Skodje kommune
Høyring - Kommunedelplan for fysisk aktivitet - handlingsprogram for 2019-2022 - frist 08.11.2018
Skodje kommunegjer med dette kjent atHandlingsprogram for fysisk aktivitet 2019 2022, er lagt ut til offentleg høyring. Innspel og merknader til handlingsplanen skal vere skriftelege, og sendast på epost til magne.fylling@skodje.kommune.no, eller i brev til Skodje kommune, Rådhuset Nihusvegen 3,...
17. oktober 2018 Skodje kommune
Influensavaksine 2018 ved Skodje helsesenter
Årets influensavaksine er venta i slutten av veke 43. Skodje Helsesenter vil ha ein vaksinasjonskveld måndag 29.10.2018 frå kl.16.30 til kl.19.00. I Noreg varer influensasesongen vanlegvis frå november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å ha eit så godt vern...
10. oktober 2018 Skodje kommune
Høyring - Budsjett og handlingsprogram 2019 og Økonomiplan 2019-2022
Budsjett og handlingsprogram 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Skodje kommunen med formannskapet si innstilling ligg no til høyring med frist for innspel 31.10.2018. De finn dokumentaher: Budsjett og handlingsprogran 2019 og økonomiplan 2019-2022 og Betalingsregulativ 2019 og Formannskapet si...
8. oktober 2018 Skodje kommune
Bli med på verdas største dugnad!
Søndag 21. oktobergår verdas største dugnad igjen av stabelen. I år er det Kirkens Bymisjon som har fått TV-aksjonen, og midlane som kjem inn, skal gå til Kirkens Bymisjon sitt arbeid mot utenforskap. Du kan lese meir om kva pengane går til her. Innbyggjarane i Skodje...
1. oktober 2018 Skodje kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

SKODJE

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL