Nissedal
Solgte luksus­hytta for ti millioner før året var omme
I januar kjøpte rederarvingen Andreas Ove Ugland luksushytta til den fallerte krafttraderen Einar Aas for 9,2 millioner kroner. Nå er den solgt igjen.
18. november 2019 Fædrelandsvennen
Vil samarbeide om flugeproblemet
Det byrja ampert, men enda bra då innbyggjarane i Haugsjåsund og pelsdyrbønder kom saman for å snakke om flugeplagene.
5. juni 2018 Vest-Telemark blad
Endå ein ordførar går for fire år til
Nissedalordførar Halvor Homme stiller likevel opp til ny valperiode neste haust. Han er den tredje Ap-ordføraren i Vest-Telemark som vil halde fram i politikken.
31. mai 2018 Vest-Telemark blad
Høyrde det knitra – kom seg ut
Torsdag morgon reagerte ein huseigar som var på soveromet sitt på ein lyd. Det viste seg at huset i Treungen stod i full fyr, eigaren kom seg ut og varsla brannvesenet. Dei stod på for at brannen ikkje skulle spreie seg til nabobygg.
31. mai 2018 Vest-Telemark blad
Fryktar brann – stoppar kantslåtten
30. mai 2018 Vest-Telemark blad
«Bankane er så elendige at dei burde ha sparken ut frå Vest-Telemark»
Fyresdalordføraren synest lokalbankane i regionen er lite viljuge til å finansiere risikoverksemd i distriktet, og han meiner det er eit kjempeproblem. Ei ny verksemd i bygda fekk ikkje ei einaste krone i lån av to lokale bankar.
25. mai 2018 Vest-Telemark blad
Melde fleire kommunetoppar til politiet
Frank E. Lien i Haugsjåsund melde i går rådmannen, landbruksrådgjevaren og ordføraren i Nissedal til politiet. Det skjer etter at han og andre innbyggjarar på ny blir plaga av fluger dei meiner kjem frå eit pelsdyrområde.
25. mai 2018 Vest-Telemark blad
Vil bruke skjønsmidlar til nye heimesider
Vest-Telemarkrådet gjekk samrøystes inn for å betre kommunane sine heimesider. Rådet ynskjer å bruke skjønsmidlar til fornyinga.
25. mai 2018 Vest-Telemark blad
VESTFOLD OG TELEMARK

Signerte Noregs største drifts- og vedlikehaldskontrakt
Ein kontrakt med verdi på over 800 millionar kroner sikrar Mesta drifts- og vedlikehaldskontrakten for vegane i Vest-Telemark. Kontrakten er den største som er signert i Noreg nokon gong.
24. mai 2018 Vest-Telemark blad
Framlegg om å leggje ned i Seljord
Politimeistrane har no kome med sine tilrådingar om kva passkontor som bør leggjast ned. – Misforståtte innsparingar, seier Olav Urbø.
24. mai 2018 Vest-Telemark blad
Usemje om val av skulekrins
Med berre fire elevar på Fjone skule frå hausten av er foreldre i bygda, rådmannen og formannskapet samde om at nærmiljøtilbodet blir avvikla. Det dei ikkje er samde om er kva skulekrins elevane nå skal høyre til.
23. mai 2018 Vest-Telemark blad
Vegen til Jettegrytene stengt med lås
Grunneigarfleirtalet for vegen til badeperla Jettegrytene sør i Nissedal føler seg overkøyrd av kommunen og har sett stoppar for innkøyring til den største turistmagneten i mils omkrins. Ordføraren er forundra over avgjerda.
18. mai 2018 Vest-Telemark blad
Vest-Telemark i raudt, kvitt og blått
Me har fått utruleg mange flotte bilde frå nasjonaldagfeiringa rundt om i Vest-Telemark.
17. mai 2018 Vest-Telemark blad
Harde kampar med forsikringsselskap
Takskaden som kom på tusenårsstaden og leikesenteret veslejoleftan er framleis ikkje ordna opp i. Nissedal kommune har hatt litt av ein forsikringskamp både i denne saka og etter brann i ein utleigebustad i Kyrkjebygda.
15. mai 2018 Vest-Telemark blad
– Overraskande og skuffande
Seljordordførar Halfdan Haugan(Ap) er skuffa over at Fyresdal røysta ned Nav-samarbeidet i Vest-Telemark.
15. mai 2018 Vest-Telemark blad
Nedgang i elevtalet over heile regionen
Det er nedgang i søkjartala ved dei vidaregåande skuletilboda i Vest-Telemark.
15. mai 2018 Vest-Telemark blad
Vil vere føre var med bruvedlikehald
Statens vegvesen brukar millionsum på vedlikehald av to bruer på riksveg 41 sør i Nissedal kommune.
15. mai 2018 Vest-Telemark blad
Minste kommunen sa nei til felles Nav-kontor
Posisjonspartiet Ap og to Sp-politikarar i Fyresdal ynskjer ikkje at kommunen skal vere med på etablering av felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Det blei peika på at nærleiken til brukarane er viktigare enn sentralisering og robuste einingar.
9. mai 2018 Vest-Telemark blad
Har fått inn meir enn 100 000 frå pantarar
3. mai 2018 Vest-Telemark blad
Etterlyser større veg- og kollektivsatsing
Vest-Telemarktinget er ikkje fornøgde med utteljinga i fylkeskommunens framlegg til veginvesteringar i regionen dei neste åra.
27. april 2018 Vest-Telemark blad
58 elevar opna ny småskule med spel og song
Alle elevane frå 1. til 4. klasse ved Tveit skule deltok i framføringa av Dyra i Hakkebakkeskogen då skuleutbygginga til 9,5 millionar kroner blei feira saman med mellom anna foreldre og lærarar.
27. april 2018 Vest-Telemark blad
Auka avskyting på elg og hjort
Sist jakt blei det felt 655 elgar i Vest-Telemark, 24 fleire enn året før. Vidare blei det skote 195 hjortar, ein auke på 17 dyr frå 2016. Det datt flest elgar i Fyresdal i fjor, og Vinje toppar lista over felt hjort.
23. april 2018 Vest-Telemark blad
Elevtalet aukar – skule blir tredelt
I to år frå 2010–2012 var det berre ti elevar ved Kyrkjebygda oppvekstsenter. Talet på elevar i skulen i Nissedal vil vere nesten 30 frå hausten av.
23. april 2018 Vest-Telemark blad
Næringshage er full – ny blir bygd
Den privatbygde Treungen Teknologipark med 14 kontor er fullsett av sju bedrifter. Ei entreprenørbedrift byggjer nå næringshage på sørsida av Tveitsundbrua.
20. april 2018 Vest-Telemark blad
– KrF har vore den fremste pådrivaren på Stortinget
KrF-leiar og stortingsrepresentant Knut Arild Hareide kjenner seg ikkje igjen i utspelet til nissedøl og varaordførar Geir Christian Enger.
19. april 2018 Vest-Telemark blad
Skuleopprydding rundt gratisprinsippet
Etter at ein nissedøl-forelder sa ifrå til kommunen at skulen ikkje er så gratis som ein vil ha det til, blei det opprydding og slutt på at foreldre må ut med pengar i skulesamanheng.
17. april 2018 Vest-Telemark blad
Kommunalt ja til ny bu til fjells
Villreinnemnda og Nissedal formannskap seier ja til at Nuvvassbui i Våmur-Roan villreinområde kan byggast opp att. På førehand frårådde Fylkesmannen eit slikt vedtak.
17. april 2018 Vest-Telemark blad
Skummel «istid»
Fleire stader i Vest-Telemark heng det mykje is i fjellsidene og skråningane langs vegane. Det utgjer ein viss fare for vegfarande.
13. april 2018 Vest-Telemark blad
Gledeleg gjensyn
12. april 2018 Vest-Telemark blad
Færre reinsdyr enn på lenge
Våmur-Roan villreinlag si teljing i vinter viser eit dyretal som gjev forslag om nesten halvering av fellingskvoten til hausten. I halve villreinområdet blei det observert berre eitt dyr.
4. april 2018 Vest-Telemark blad
Ein liten guide til den gode påskekrimmen
Kvikk lunsj, appelsin og ei hårreisande, hjartet i halsen og pulsen-i-gallopp god krimbok er påskehøgtid for mange av oss. Men utvalet av krim er snart like godt som utvalet av grantre i skogen, og kvar finn ein dei verkeleg gode bøkene? Heldigvis har me skulerte folk til å hjelpe oss...
28. mars 2018 Vest-Telemark blad
Målet er å leve av ølbrygging
Bente Levisen og Stijn Peeters på Fjone i Nissedal kommune er opptekne av at ølet dei lagar skal smake natur. Salet vil skje over internett, og bestilte varer kan hentast ved til dømes avfallsbodar nær hyttefelt.
27. mars 2018 Vest-Telemark blad
Påska er travel for Røde Kors
Mange nordmenn flyttar til fjells i påska, og då gjer Røde Kors det same. I fjor behandla hjelpekorpsa i Telemark 111 skadar berre i påska, og med det toppa fylket skadestatistikken.
27. mars 2018 Vest-Telemark blad
VESTFOLD OG TELEMARK

Kronerulling gav tråkkemaskin
God respons frå næringsliv og privatpersonar sikra at alpinbakken i Treungen fekk etterlengta tråkkemaskin. Mange barn brukar det 300 meter lange lågterskeltilbodet som også har taugtrekk.
27. mars 2018 Vest-Telemark blad
Tek over drifta av gjestgiveri
Gjestgiveriet i Treungen får ny drivar. Maren Nilsen skal leige lokalet framover.
26. mars 2018 Vest-Telemark blad
Mange yngre byrjar med skiskyting
Då IL Dyre Vaa arrangerte skiskyttarrenn laurdag, stod mange 10–12-åringar på startstreken. Frå heimelaget deltok 21 løparar.
23. mars 2018 Vest-Telemark blad
Nokon stiller opp att – andre har ikkje bestemt seg
To ordførarar i Vest-Telemark seier ja til å stille også ved kommunestyrevalet neste haust. Kanskje gjer dei fire andre det også.
20. mars 2018 Vest-Telemark blad
Snøen har ført til skader for fem millionar
Ein snørik vinter har ført til store skader på bygningar, og tal frå Gjensidige viser at Telemark er eit av fylka der snøen har gjort størst skade.
20. mars 2018 Vest-Telemark blad
Tek ulovleg SMS-gebyr ved timebestilling
Alt på vårparten i 2016 blei alle landets fastlegekontor informert om reglane for pasientbetaling. Helsedirektoratet trekte mellom anna fram gebyr på SMS som eit døme på ulovleg eigenbetaling. Likefullt held legekontoret i mellom anna Tokke fram med praksisen.
16. mars 2018 Vest-Telemark blad
Svarar på kritikken mot rådet
Regionordførar Jon Rikard Kleven kjenner seg ikkje att i kritikken to seljordpolitikarar retta mot Vest-Telemarkrådet.
16. mars 2018 Vest-Telemark blad
Vil førebels ikkje samarbeide om flyktningar
I 2018 er det sett ei grense på 5000 innbyggjarar for at ein kommune kan ta imot flyktningar. Det betyr at ingen av kommunane i Vest-Telemark blir rekna som store nok for oppgåva.
16. mars 2018 Vest-Telemark blad
Historisk handballinnslag
20 nissedalsjenter er med på handballtrening anten i Kyrkjebygda eller Treungen. Ein slik sportsaktivitet har det vel aldri vore i kommunen tidlegare.
16. mars 2018 Vest-Telemark blad
Kritikk mot Vest-Telemarkrådet
Seljordpolitikarane Edvard Mæland og Gunnar Eilefstjønn sa rett ut kva dei meiner om Vest-Telemarkrådet og samarbeidet i regionen i kommunestyremøtet torsdag.
9. mars 2018 Vest-Telemark blad
Seljord ynskjer felles Nav-kontor i Vest-Telemark
Med 19 mot 1 stemme vedtok kommunestyret i Seljord torsdag at dei vil vere med i eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark.
9. mars 2018 Vest-Telemark blad
Vurderer å samarbeide om flyktningar
Dei økonomiske konsekvensane av å ikkje lenger ta imot flyktningar blir store for kommunane i Vest-Telemark. Eit interkommunalt samarbeid om flyktningtenesta kan bli løysinga.
9. mars 2018 Vest-Telemark blad
«Me er redd for at eit eventuelt Nav-vedtak i Seljord mot Midt-Telemark er starten på slutten for det gode samarbeidet i Vest-Telemark.»
7. mars 2018 Vest-Telemark blad
VTB har «mista» 39 lesarar
Vest-Telemark blad har no eit opplag på 5268. Det er 39 færre enn for eit år sidan, men lokalavisa er framleis den tredje største avisa i fylket.
7. mars 2018 Vest-Telemark blad
Kva vil det bety for samarbeidet i Vest-Telemark om Seljord går til Nav Midt-Telemark?
6. mars 2018 Vest-Telemark blad
Fekk meir tid på seg til å vurdere framtida
Det har ei tid vore klart at fleirtalet i styret i Renovest ynskjer at det interkommunale selskapet sjølv skal stå for avfallstransporten. Dagleg leiar i selskapet, Toralf Orekåsa, er ikkje samd.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
Vurderer å overprøve sak om deling
Med tre mot to røyster vedtok Nissedal formannskap at fyresdølen Olav Inge Nordbø kan dele driftseininga si i to. Etter varsel til Fylkesmannen vil han nå vurdere heile saka før det kjem ei avgjerd frå den kanten.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
Eldre ynskjer heimevaktmeister
Nissedal eldreråd ynskjer å få tilbake tenesta med heimevaktmeister, fordi det ikkje er alle oppgåvene mange eldre heimebuande kan klare sjølve.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
18 dyr hadde skrantesjuke
Sundag blei den siste kjente reinsflokken i Nordfjella avliva. Det er til nå funne 18 rein med den dødelege skrantesjuken, men ein manglar å analysere 200 prøver.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
Har blitt 111 fleire på 10 år
For ti år sidan var det tre innbyggjarar fleire i Nissedal enn i nabokommunen Fyresdal. Ved årsskiftet var skilnaden 169 i favør Nissedal.
27. februar 2018 Vest-Telemark blad
Gubbane tok sats
Laurdag var det tid for det årlege gubberennet. 44 modige menn spente på seg hoppskia og sette utfor i Hegnabakken i Kviteseid. Om ikkje alle landa like langt over kulen eller alle nedslaga var like elegante, var stemninga på topp og innsatsen upåklageleg.
27. februar 2018 Vest-Telemark blad
Dei minste kommunane har fått fleire innbyggjarar, men alt i alt har me blitt 60 færre
Ved årsskiftet var det 14 110 innbyggjarar totalt i dei seks kommunane i Vest-Telemark.
23. februar 2018 Vest-Telemark blad
Jublar over enorm vegsum
Nissedalordførar Halvor Homme er i gledesrus etter at Vegvesenet foreslår 130 millionar kroner til Rv41 frå Treungen til Vrådal komande seks år.
23. februar 2018 Vest-Telemark blad
Vårknipe heile året
23. februar 2018 Vest-Telemark blad
Langfingret 44-åring tilsto det meste i retten
SKIEN: TA meldte i august i fjor om villmannskjøring med en stjålet hjullaster i Nissedal. Nå er en 44 år gammel skiensmann dømt for dette og en rekke andre tyverier fra flere bedrifter.
14. februar 2018 $ Telemarksavisa
VESTFOLD OG TELEMARK

No blir det opp til politikarane
Fire av ordførarane i Vest-Telemark vil ha Nav-kontoret. Men ein av kommunane fekk likevel fleire røyster enn dei andre. No må kommunestyra prøve å avgjere lokaliseringsdebatten.
13. februar 2018 Vest-Telemark blad
Nye hender ved roret rundt rådsbordet
Frå nyttår starta Anne Aasmundtveit i jobben som regionrådsleiar i Vest-Telemarkrådet. Etter fem veker har ho skrapa i overflata og blir framleis kjent med jobben. Kjeda seg har ho ikkje gjort eitt minutt.
10. februar 2018 Vest-Telemark blad
Nå blir denne skolen lagt ned
NISSEDAL: Formannskapet i Nissedal kommune har vedtatt å legge ned Fjone skule med virkning fra 1. august 2018.
8. februar 2018 $ Telemarksavisa
– Lyttar me ikkje til distrikta, gjer me ikkje jobben vår
– Eg har høyrd at Vest-Telemarkingane er bestemte og eigenrådige. Det er ikkje noko negativt, sa fylkesordførar i Vestfold, Rune Hogsnes på Vest-Telemarkkonferansen i Vrådal onsdag.
1. februar 2018 Vest-Telemark blad
Vil ikkje sende skuleelevane med ferja
Nissedal-rådmannen føreslår å leggje ned Fjone skule og flytte elevane til Treungen. Det er ikkje forsvarleg å satse på ferjeskyss for å kome til Kyrkjebygda skule, meiner han.
30. januar 2018 Vest-Telemark blad
Brannfolka må ut og bera
Blir du sjuk og ikkje i stand til å koma deg ut i ambulansen sjølv, kan det skje at brannvesenet må rykke ut for å hjelpe deg.
26. januar 2018 Vest-Telemark blad
Straumtrøbbel: – Skal vere i orden dei fleste stadene no
Nettsjef Gunnar Snarteland i Vest-Telemark kraftlag seier at det har vore travelt dei siste par-tre vekene, men at det ikkje skil seg spesielt frå tidlegare år.
24. januar 2018 Vest-Telemark blad
Legens beskjed til Cecilie: - Gå ti toppturar!
NISSEDAL: Gå ti toppturar, var medisinen legen gav til Cecilie Vee Hansen. Sammen med søstera Runa Vee Tveit har dei to sett Nissedal med nye augo i sommar.
20. januar 2018 $ Telemarksavisa
Nytt godt hogstår i regionen
Som i 2016 blei det i Vest-Telemark i fjor hogd over 160 000 kubikkmeter tømmer levert gjennom AT Skog. Den store interessa for hogst i regionen held fram utover denne vinteren og våren.
19. januar 2018 Vest-Telemark blad
Forbod mot pelsdyr – eit slag i trynet
Nissedøl Arnt Erik Evja og kona kjøpte i 2013 gard med pelsdyr som eit yrke å leve av. Når det blir forbode å drive med pelsdyr, står Evja utan jobb og med fem millionar kroner i gjeld.
19. januar 2018 Vest-Telemark blad
– Nå snur de seg vel rundt for å finne en annen bransje å legge ned
NISSEDAL: Pelsdyrbonde Arnt Erik Evja er ikke overrasket over Noahs feiring etter nedleggelsen av pelsbransjen.
18. januar 2018 $ Telemarksavisa
Pelsdyrbransjen i sjokk etter avviklingsforslag: – Nesten så jeg vil si det er skandaløst
NISSEDAL: Det er fire pelsdyrprodusenter igjen i Telemark – alle i Nissedal. Nå ser det ut til at alle må legge ned innen 2025. – En skandale, sier Arnt Erik Evja.
15. januar 2018 $ Telemarksavisa
Nå skal båten gå året rundt: – Det blir kortere vei til alt
NISSEDAL: Kommunestyret i Nissedal legger 60 000 kroner på bordet og sørger for helårsdrift av MF «Nissen». Lokalbefolkningen på Fjone er fornøyd. 
2. januar 2018 $ Telemarksavisa
Gautefall-hytte gikk for 205.000 over prisantydningen etter heftig budrunde
NISSEDAL: Det gikk som mekleren spådde - det ble en heftig budrunde blant interessentene som ønsket å sikre seg den tidligere firmahytta på Gautefall.
18. desember 2017 $ Telemarksavisa
Tok seg inn på byggeplass og stjal toaletter
NISSEDAL: Tyver tok med seg både byggevarer og toaletter da de tok seg inn på en byggeplass i Nissedal.
20. november 2017 Telemarksavisa
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NISSEDAL

VESTFOLD OG TELEMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL