Nissedal
Auka avskyting på elg og hjort
Sist jakt blei det felt 655 elgar i Vest-Telemark, 24 fleire enn året før. Vidare blei det skote 195 hjortar, ein auke på 17 dyr frå 2016. Det datt flest elgar i Fyresdal i fjor, og Vinje toppar lista over felt hjort.
mandag 22:09 Vest-Telemark blad
Elevtalet aukar – skule blir tredelt
I to år frå 2010–2012 var det berre ti elevar ved Kyrkjebygda oppvekstsenter. Talet på elevar i skulen i Nissedal vil vere nesten 30 frå hausten av.
mandag 11:51 Vest-Telemark blad
Næringshage er full – ny blir bygd
Den privatbygde Treungen Teknologipark med 14 kontor er fullsett av sju bedrifter. Ei entreprenørbedrift byggjer nå næringshage på sørsida av Tveitsundbrua.
fredag 02:14 Vest-Telemark blad
– KrF har vore den fremste pådrivaren på Stortinget
KrF-leiar og stortingsrepresentant Knut Arild Hareide kjenner seg ikkje igjen i utspelet til nissedøl og varaordførar Geir Christian Enger.
torsdag 13:31 Vest-Telemark blad
Skuleopprydding rundt gratisprinsippet
Etter at ein nissedøl-forelder sa ifrå til kommunen at skulen ikkje er så gratis som ein vil ha det til, blei det opprydding og slutt på at foreldre må ut med pengar i skulesamanheng.
tirsdag 17. april Vest-Telemark blad
Kommunalt ja til ny bu til fjells
Villreinnemnda og Nissedal formannskap seier ja til at Nuvvassbui i Våmur-Roan villreinområde kan byggast opp att. På førehand frårådde Fylkesmannen eit slikt vedtak.
tirsdag 17. april Vest-Telemark blad
Skummel «istid»
Fleire stader i Vest-Telemark heng det mykje is i fjellsidene og skråningane langs vegane. Det utgjer ein viss fare for vegfarande.
fredag 13. april Vest-Telemark blad
Gledeleg gjensyn
torsdag 12. april Vest-Telemark blad
TELEMARK

Riksantikvaren stør mellombels freding
Fem nissedølar og fylkeskommunen reagerte då Agder Energi byrja rivingsarbeid i Høgefoss kraftstasjon. Kraftgiganten klaga på mellombels freding av stasjonen, men fekk ikkje medhald hos Riksantikvaren.
tirsdag 10. april Vest-Telemark blad
Færre reinsdyr enn på lenge
Våmur-Roan villreinlag si teljing i vinter viser eit dyretal som gjev forslag om nesten halvering av fellingskvoten til hausten. I halve villreinområdet blei det observert berre eitt dyr.
onsdag 4. april Vest-Telemark blad
KrF-varaordførar kritiserer Hareide
Nissedalpolitikar Geir Christian Enger (KrF) ser at han kastar seg til ulvane når han bed KrF-leiar Knut Arild Hareide og partiet hans tole å ta ubehagelege diskusjonar for å unngå at ekstremisme skal vekse fram.
onsdag 4. april Vest-Telemark blad
Ein liten guide til den gode påskekrimmen
Kvikk lunsj, appelsin og ei hårreisande, hjartet i halsen og pulsen-i-gallopp god krimbok er påskehøgtid for mange av oss. Men utvalet av krim er snart like godt som utvalet av grantre i skogen, og kvar finn ein dei verkeleg gode bøkene? Heldigvis har me skulerte folk til å hjelpe oss...
onsdag 28. mars Vest-Telemark blad
Målet er å leve av ølbrygging
Bente Levisen og Stijn Peeters på Fjone i Nissedal kommune er opptekne av at ølet dei lagar skal smake natur. Salet vil skje over internett, og bestilte varer kan hentast ved til dømes avfallsbodar nær hyttefelt.
tirsdag 27. mars Vest-Telemark blad
Påska er travel for Røde Kors
Mange nordmenn flyttar til fjells i påska, og då gjer Røde Kors det same. I fjor behandla hjelpekorpsa i Telemark 111 skadar berre i påska, og med det toppa fylket skadestatistikken.
tirsdag 27. mars Vest-Telemark blad
Kronerulling gav tråkkemaskin
God respons frå næringsliv og privatpersonar sikra at alpinbakken i Treungen fekk etterlengta tråkkemaskin. Mange barn brukar det 300 meter lange lågterskeltilbodet som også har taugtrekk.
tirsdag 27. mars Vest-Telemark blad
Tek over drifta av gjestgiveri
Gjestgiveriet i Treungen får ny drivar. Maren Nilsen skal leige lokalet framover.
mandag 26. mars Vest-Telemark blad
Mange yngre byrjar med skiskyting
Då IL Dyre Vaa arrangerte skiskyttarrenn laurdag, stod mange 10–12-åringar på startstreken. Frå heimelaget deltok 21 løparar.
fredag 23. mars Vest-Telemark blad
Nokon stiller opp att – andre har ikkje bestemt seg
To ordførarar i Vest-Telemark seier ja til å stille også ved kommunestyrevalet neste haust. Kanskje gjer dei fire andre det også.
tirsdag 20. mars Vest-Telemark blad
Snøen har ført til skader for fem millionar
Ein snørik vinter har ført til store skader på bygningar, og tal frå Gjensidige viser at Telemark er eit av fylka der snøen har gjort størst skade.
tirsdag 20. mars Vest-Telemark blad
Tek ulovleg SMS-gebyr ved timebestilling
Alt på vårparten i 2016 blei alle landets fastlegekontor informert om reglane for pasientbetaling. Helsedirektoratet trekte mellom anna fram gebyr på SMS som eit døme på ulovleg eigenbetaling. Likefullt held legekontoret i mellom anna Tokke fram med praksisen.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Svarar på kritikken mot rådet
Regionordførar Jon Rikard Kleven kjenner seg ikkje att i kritikken to seljordpolitikarar retta mot Vest-Telemarkrådet.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Vil førebels ikkje samarbeide om flyktningar
I 2018 er det sett ei grense på 5000 innbyggjarar for at ein kommune kan ta imot flyktningar. Det betyr at ingen av kommunane i Vest-Telemark blir rekna som store nok for oppgåva.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Historisk handballinnslag
20 nissedalsjenter er med på handballtrening anten i Kyrkjebygda eller Treungen. Ein slik sportsaktivitet har det vel aldri vore i kommunen tidlegare.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Kritikk mot Vest-Telemarkrådet
Seljordpolitikarane Edvard Mæland og Gunnar Eilefstjønn sa rett ut kva dei meiner om Vest-Telemarkrådet og samarbeidet i regionen i kommunestyremøtet torsdag.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Seljord ynskjer felles Nav-kontor i Vest-Telemark
Med 19 mot 1 stemme vedtok kommunestyret i Seljord torsdag at dei vil vere med i eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Vurderer å samarbeide om flyktningar
Dei økonomiske konsekvensane av å ikkje lenger ta imot flyktningar blir store for kommunane i Vest-Telemark. Eit interkommunalt samarbeid om flyktningtenesta kan bli løysinga.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
To millionar skattekroner til tiltak
Ulike løypelag og andre i Nissedal har til nå fått to millionar eigedomsskattekroner av kommunen til tiltak som eit breitt publikum har glede av.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
«Me er redd for at eit eventuelt Nav-vedtak i Seljord mot Midt-Telemark er starten på slutten for det gode samarbeidet i Vest-Telemark.»
onsdag 7. mars Vest-Telemark blad
VTB har «mista» 39 lesarar
Vest-Telemark blad har no eit opplag på 5268. Det er 39 færre enn for eit år sidan, men lokalavisa er framleis den tredje største avisa i fylket.
onsdag 7. mars Vest-Telemark blad
Kva vil det bety for samarbeidet i Vest-Telemark om Seljord går til Nav Midt-Telemark?
tirsdag 6. mars Vest-Telemark blad
25 innslag frå unge nissedølar
Rundt 50 elevar frå Nissedal kulturskule stod bak 25 innslag på ein konsert i Treungen sist fredag. Seks av innslaga var med i UKM, og fleire av dei blir å sjå på fylkesfestivalen.
tirsdag 6. mars Vest-Telemark blad
500 000 i erstatning og for tomt
Kommunestyret i Nissedal har søkt minneleg løysing av langvarig sak med Johanne Vejrup ved å betale 500 000 kroner for innløysing av Gaukås stasjon og erstatning for påførte ulemper.
tirsdag 6. mars Vest-Telemark blad
Fekk meir tid på seg til å vurdere framtida
Det har ei tid vore klart at fleirtalet i styret i Renovest ynskjer at det interkommunale selskapet sjølv skal stå for avfallstransporten. Dagleg leiar i selskapet, Toralf Orekåsa, er ikkje samd.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
TELEMARK

Vurderer å overprøve sak om deling
Med tre mot to røyster vedtok Nissedal formannskap at fyresdølen Olav Inge Nordbø kan dele driftseininga si i to. Etter varsel til Fylkesmannen vil han nå vurdere heile saka før det kjem ei avgjerd frå den kanten.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
Eldre ynskjer heimevaktmeister
Nissedal eldreråd ynskjer å få tilbake tenesta med heimevaktmeister, fordi det ikkje er alle oppgåvene mange eldre heimebuande kan klare sjølve.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
18 dyr hadde skrantesjuke
Sundag blei den siste kjente reinsflokken i Nordfjella avliva. Det er til nå funne 18 rein med den dødelege skrantesjuken, men ein manglar å analysere 200 prøver.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
Har blitt 111 fleire på 10 år
For ti år sidan var det tre innbyggjarar fleire i Nissedal enn i nabokommunen Fyresdal. Ved årsskiftet var skilnaden 169 i favør Nissedal.
tirsdag 27. februar Vest-Telemark blad
Gubbane tok sats
Laurdag var det tid for det årlege gubberennet. 44 modige menn spente på seg hoppskia og sette utfor i Hegnabakken i Kviteseid. Om ikkje alle landa like langt over kulen eller alle nedslaga var like elegante, var stemninga på topp og innsatsen upåklageleg.
tirsdag 27. februar Vest-Telemark blad
31 millionar til vass- og kloakkløysingar
Nissedal kommune skal byggje og stå ansvarleg for kloakknett og vassforsyning til hundrevis av hytter på Kyrkjebygdheia. Mange eigarar får krav om tilkoplingsgebyr både på vatn og kloakk, sjølv om dei ikkje vil ha slik løysing inn i fritidsbustaden.
tirsdag 27. februar Vest-Telemark blad
Dei minste kommunane har fått fleire innbyggjarar, men alt i alt har me blitt 60 færre
Ved årsskiftet var det 14 110 innbyggjarar totalt i dei seks kommunane i Vest-Telemark.
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
Ingen kafé verken her eller der
Innbyggjarar, turistar og hyttefolk på vinterferie i Nissedal kan droppe forsøk på å finne kafétilbod i kommunen.
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
Jublar over enorm vegsum
Nissedalordførar Halvor Homme er i gledesrus etter at Vegvesenet foreslår 130 millionar kroner til Rv41 frå Treungen til Vrådal komande seks år.
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
– 9 av 10 elevar frå Nissedal fullførde vidaregåande
– Det er ein god kultur i Nissedal for å fullføre vidaregåande skule fortalde, Sissel Bronken, einingsleiar for skule i Nissedal kommune.
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
Slik køyrer du kolonne
Mange har vinterferie neste veke og om ein skal køyre bil over fjellet, er det viktig å vere budd på vanskeleg køyreforhold.
fredag 16. februar Vest-Telemark blad
– Det som blir tagd ihel er umogleg å endre
Det seier leiar for barnevernet i Vest-Telemark, Gunn Annie Hellestad. Barnevernet får fleire bekymringsmeldingar nå enn før, men ho trur ikkje årsaka er at det føregår meir vald og overgrep mot barn.
fredag 16. februar Vest-Telemark blad
Langfingret 44-åring tilsto det meste i retten
SKIEN: TA meldte i august i fjor om villmannskjøring med en stjålet hjullaster i Nissedal. Nå er en 44 år gammel skiensmann dømt for dette og en rekke andre tyverier fra flere bedrifter.
onsdag 14. februar $ Telemarksavisa
No blir det opp til politikarane
Fire av ordførarane i Vest-Telemark vil ha Nav-kontoret. Men ein av kommunane fekk likevel fleire røyster enn dei andre. No må kommunestyra prøve å avgjere lokaliseringsdebatten.
tirsdag 13. februar Vest-Telemark blad
Kommunestyra skal avgjere lokalisering
Oppdatert 15.02.18 klokka 13.15: Det er rift om å vere vertskommune for eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Fire av kommunane har meldt interesse, i Vest-Telemarkrådet samla alle seks kommunane seg om Tokke.
tirsdag 13. februar Vest-Telemark blad
Nye hender ved roret rundt rådsbordet
Frå nyttår starta Anne Aasmundtveit i jobben som regionrådsleiar i Vest-Telemarkrådet. Etter fem veker har ho skrapa i overflata og blir framleis kjent med jobben. Kjeda seg har ho ikkje gjort eitt minutt.
lørdag 10. februar Vest-Telemark blad
– Ferja er eit kjærkome tilbod for oss
Trass mørke ruter i butikken og nedlagt skule frå hausten, har innbyggjarane på Fjone tru på bygda si. – Det er tilflytting, barnetalet aukar og fleire unge flyttar heim for å etablere seg i bygda, seier Sondre Heimdal som sjølv har kome heimatt til Fjone. –...
fredag 9. februar Vest-Telemark blad
Styrets ja - for å arbeide vidare med avtale
- Men me sa ikkje ja til å flytte driftssentralen. Me sa ja til å få alle opplysningar på bordet slik at me kan vurdere kva innstilling me vil kome med overfor generalforsamlinga, seier styreleiar Erik Skjervagen.
fredag 9. februar Vest-Telemark blad
Ikkje noko lokaliseringsråd frå rådmennene
Rådmennene i dei seks Vest-Telemarkkommunane meiner både Kviteseid, Tokke, Vinje og Seljord er gode val som vertskommunar, og er klare på at politikarane no må bestemme kvar eit felles Nav-kontor bør liggje.
fredag 9. februar Vest-Telemark blad
Nå blir denne skolen lagt ned
NISSEDAL: Formannskapet i Nissedal kommune har vedtatt å legge ned Fjone skule med virkning fra 1. august 2018.
torsdag 8. februar $ Telemarksavisa
Fleirtal for å dele driftseining
I Nissedal formannskap sytte KrF og Ap for at fyresdølen Olav Inge Nordbø får dele ei driftseining i to. Nordbø skal behalde den eine eigedomen.
onsdag 7. februar Vest-Telemark blad
Det er forbode å fôre hjortevilt
Fôringsplassar nær hus stressar dyra. Oppmodinga frå viltkonsulenten er klar: La dyra vere mest mogleg i fred.
tirsdag 6. februar Vest-Telemark blad
Blir ikkje skuleskyss med Fjoneferga
Framlegget frå Høgre og Senterpartiet om å legge elevane frå Fjone under skulekrinsen til Kyrkjebygda skule fekk berre opposisjonens røyster, og fall.
tirsdag 6. februar Vest-Telemark blad
Unge handballspelarar på turnering
Handballjentene på Seljord J8 tok laurdag turen til Notodden for turneringsspel saman med maskoten «Brum-Brum».
tirsdag 6. februar Vest-Telemark blad
Espeland – ny samhandlingskoordinator
fredag 2. februar Vest-Telemark blad
TELEMARK

«Ein balanse mellom kjønna i leiinga er positivt»
I toppleiinga i Seljord kommune er det i dag fire kvinner og tre menn.
fredag 2. februar Vest-Telemark blad
1 av 3 i kommunestyra er kvinner
Det er flest menn i alle kommunestyra i Vest-Telemark. Denne perioden er seks av seks ordførarar menn. Har ikkje kvinnene funne vegen til lokalpolitikken, slepp dei ikkje inn eller vil dei ikkje vera med?
fredag 2. februar Vest-Telemark blad
– Lyttar me ikkje til distrikta, gjer me ikkje jobben vår
– Eg har høyrd at Vest-Telemarkingane er bestemte og eigenrådige. Det er ikkje noko negativt, sa fylkesordførar i Vestfold, Rune Hogsnes på Vest-Telemarkkonferansen i Vrådal onsdag.
torsdag 1. februar Vest-Telemark blad
Vil ikkje sende skuleelevane med ferja
Nissedal-rådmannen føreslår å leggje ned Fjone skule og flytte elevane til Treungen. Det er ikkje forsvarleg å satse på ferjeskyss for å kome til Kyrkjebygda skule, meiner han.
tirsdag 30. januar Vest-Telemark blad
Brannfolka må ut og bera
Blir du sjuk og ikkje i stand til å koma deg ut i ambulansen sjølv, kan det skje at brannvesenet må rykke ut for å hjelpe deg.
fredag 26. januar Vest-Telemark blad
Blir sjef for nok ein festival
Når Jørgen Solberg pustar ut etter Treungenfestivalen fyrste helga i august er det berre tre veker til han debuterer som sjef for Kartfestivalen som etter eitt års pause er tilbake på festivalkartet.
torsdag 25. januar Vest-Telemark blad
Straumtrøbbel: – Skal vere i orden dei fleste stadene no
Nettsjef Gunnar Snarteland i Vest-Telemark kraftlag seier at det har vore travelt dei siste par-tre vekene, men at det ikkje skil seg spesielt frå tidlegare år.
onsdag 24. januar Vest-Telemark blad
Legens beskjed til Cecilie: - Gå ti toppturar!
NISSEDAL: Gå ti toppturar, var medisinen legen gav til Cecilie Vee Hansen. Sammen med søstera Runa Vee Tveit har dei to sett Nissedal med nye augo i sommar.
lørdag 20. januar $ Telemarksavisa
Nytt godt hogstår i regionen
Som i 2016 blei det i Vest-Telemark i fjor hogd over 160 000 kubikkmeter tømmer levert gjennom AT Skog. Den store interessa for hogst i regionen held fram utover denne vinteren og våren.
fredag 19. januar Vest-Telemark blad
Forbod mot pelsdyr – eit slag i trynet
Nissedøl Arnt Erik Evja og kona kjøpte i 2013 gard med pelsdyr som eit yrke å leve av. Når det blir forbode å drive med pelsdyr, står Evja utan jobb og med fem millionar kroner i gjeld.
fredag 19. januar Vest-Telemark blad
– Må finne ei løysing på distribusjonen
Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen (H) stør forslaget om færre omdelingsdagar av post, men at ein då må finne ei ordning der papiravisene kjem ut som før.
torsdag 18. januar Vest-Telemark blad
– Nå snur de seg vel rundt for å finne en annen bransje å legge ned
NISSEDAL: Pelsdyrbonde Arnt Erik Evja er ikke overrasket over Noahs feiring etter nedleggelsen av pelsbransjen.
torsdag 18. januar $ Telemarksavisa
Betydeleg skredfare i Vest-Telemark
Den ferske fokksnøen som kom frå måndag til tysdag treng tid for å stabilisere seg, og Varsom.no melder om betydeleg skredfare i heile regionen.
tirsdag 16. januar Vest-Telemark blad
– Dette er særs dramatisk
Telemark Senterpartis fylkesleiar Olav Urbø meiner at regjeringas forslag om å gå ned til postombering annankvar dag kan bety slutten for papiravisene.
tirsdag 16. januar Vest-Telemark blad
Vadder blei krinsmeister – fleire gode plasseringar for vesttelane
I helga var det både cup- og krinsrenn i langrenn. Vesttelane beit godt i frå seg, og Ingerid Vadder vann likegodt båe renna. I NM på Gåsbu var det også enkelte gode plasseringar av vesttelane.
mandag 15. januar Vest-Telemark blad
Pelsdyrbransjen i sjokk etter avviklingsforslag: – Nesten så jeg vil si det er skandaløst
NISSEDAL: Det er fire pelsdyrprodusenter igjen i Telemark – alle i Nissedal. Nå ser det ut til at alle må legge ned innen 2025. – En skandale, sier Arnt Erik Evja.
mandag 15. januar $ Telemarksavisa
Familiekulturhuset
Heile familien Espelid på fem i Treungen har stor interesse for musikk. Natt til joleftan var det igjen øving i eigen bustad. Mia (12), Jon (18) og Tov (21) ynskjer å kunne leve av musikken.
lørdag 13. januar Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NISSEDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TELEMARK

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark Utenriks Hedmark Innenriks IT Bergen Oppland Næringsliv Akershus Fotboll Kjendis Østfold Nordland Vestfold Mat Aust Agder Båt Vest Agder
flere?
Kultur Rogaland Troms Odda Sport Buskerud Skåne Trøndelag Forsvar Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Mobil Oslo Finnmark Kalmar Fiske Get-ligaen Hässleholm Fotball Kvinnherad Ringsaker Molde Molde FK Skien Karmøy Fredrikstad Blekinge Inrikes Kristianstad Oskarshamn Karlskrona USA Bodø Tinn Bolig Sandnes Elverum Kongelig Økonomi Kongsvinger Stabæk Lindås Haugesund Sunndal Stavanger Politikk Kultur Malmö Barn Kragerø OL Drammen Bamble Hammerfest Motor Landskrona Svelvik Meløy Fauske Stord Sørreisa Tolga Radøy Tomelilla Drangedal Porsgrunn Näringsliv Askøy Lillesand Poker Forskning Osterøy Nedre Eiker Eslöv Trav Svedala Dyr Sport Helsingborg Vestvågøy Universet Tromsø Tvedestrand Bil Stockholm Landbruk Sarpsborg Hvaler Steigen Reise Risør Svalbard Hyllestad Førde Øvre Eiker Langrenn Håndball Eliteserien Vær Vestby Åsnes 17. mai Nord-Korea Lesja Ski Kvænangen Odds BK Lyngdal Bil Lier Vietnam Jakt Sigdal Aurskog-Høland Android Salangen Larvik Kunst Musikk Narvik Sverige Forskning Film Kryptovaluta Båt Vefsn Eidskog Mörbylånga Stavanger Oilers Tesla Horten Askim Notodden Moss Sykkel Åmli Trening Åmot Trysil Filippinene FK Haugesund Sande Eiker Staffanstorp Råde Klippan Friluftsliv Tynset Nordkapp Tingvoll Tana Lenvik Hadsel Kristiansand Helse Vinje Hörby VM Hälsa Mat Kongsberg Øygarden Frogn Norway Cup Rosenborg BK Berlevåg Bærum Øksnes Kommunesammenslåing Skiskyting Jevnaker Nittedal OBOS-ligaen Vålerenga Porsanger Skjervøy Målselv Jobb Tønsberg Skurup Ballangen Grue Eidsberg Ålesund Suldal Austrheim Lund Asker Rana Fjell Halsa Fitjar Utsira Kävlinge Vitenskap Russland Lyngen Jølster Eurovision World Series of Poker Utrikes Rendalen Sjakk Farsund Ronneby Nesodden Modum Fedje Mandal Masfjorden Gjøvik Enebakk Hurum Våler Skiptvet Nord-Odal Naustdal Sund Teknik Grane Olofström Selje Time Strand Foto Brønnøy Evenes Svømming Andøy Litteratur Alpint Sölvesborg Bromölla Meland Stryn Sandefjord Gloppen Hamar Ekonomi Nes Sørfold Re Herøy Nore og Uvdal Løten Sandøy Turn Skøyter Halden Sauherad Kristiansund Motorsport Herøy Giske Spill Jönköping Musik Rømskog Birkenes Jul Roing Karlshamn Ishockey Hattfjelldal Træna Borgholm Alstahaug Gausdal Valle NHL Game of Thrones Östergötland Bundesliga Fræna Kvæfjord Forsand Påske FA-cupen Aure Trollhättan Hole Arvika Odal Lomma Åseral Romfart Karasjok Klima Arendal Friidrett Gjerstad Nesset Ullensvang Harstad Skedsmo E-sport Os Eid Polen Hemnes Trøgstad Voss Måsøy Surnadal Snowboard Mote Klatring Mönsterås Modalen Alta Spania Tromsø IL Froland Gran Dovre Årdal Sande Kvinner Russ Svalöv Vaksdal Nesna Røyken Ås Hamarøy Nissedal Viking FK Tjeldsund Vennesla Emmaboda Klepp Bodø/Glimt Kviteseid Google Leirfjord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL