Nesseby
Ledige stillinger på Nesseby helsesenter
Nesseby helsesenter består av sykeavdelingen, hjemmesykepleien, kjøkken, legesenter/laboratoriet, fysioterapi og tannlege.  Nå søker vi etter nye medarbeidere.
torsdag 12:31 Nesseby kommune
I forbindelse med den tragiske hendelsen i Vadsø er kriseteamet i Nesseby tilgjengelig.
Har du behov for å snakke med noen i forbindelse med den tragiske hendelsen i Vadsø kan kriseteamet i Nesseby kommune kontaktes på følgende telefonnummer:
tirsdag 09:44 Nesseby kommune
Kokevarsel ved Bergeby vannverk
I vannprøveme tatt mandag er det oppdaget e-coli bakterier i vannet.  Vi anbefaler derfor at abonnentene koker drikkevannet.  Vi tar nye prøver i dag og vil få svar på prøvene innen onsdag.
tirsdag 10. juli Nesseby kommune
Fiskekonkurranse
Sørsiden bygdelag arrangerer fjordfiskekonkurranse i Grasbakken den14. juli.
tirsdag 10. juli Nesseby kommune
Ráhpegurren
Ráhpegurren álggahuvvo davábealde vuona Unjárgga gielddas vuossárgga suoidnemánu 9.b. rájes
torsdag 5. juli Nesseby kommune
Slamtømming
Slamtømming på nordsiden av fjorden i Nesseby kommune starter mandag 9. juli.
torsdag 5. juli Nesseby kommune
Feil på epost inn og ut fra kommunen
Teknikerne jobber med saken og saken forventes løst i løpet av formiddagen
mandag 2. juli Nesseby kommune
Bievlamáđit rahppojuvvojit suoidnemánu 1.bv
Buot gieldda bievlamáđiid mielde oažžu vuodjit suoidnemánu 1. bv rájes.
torsdag 28. juni Nesseby kommune
FINNMARK

Barmarksløyper åpen for ferdsel fra 1. juli
Alle kommunens barmarksløyper er åpen for ferdsel fra og med 1. juli
onsdag 27. juni Nesseby kommune
Doarjja Gokčat gieldda Divvagiid
Gielddastivra bidjá ruđa gokčat belohahkii gieldda divvagiid boarrásiiddaa ja lámis olbmuide geain lea uhcimuspenšuvdna. Doarjja rádjá lea kr. 2000,- ja juolluduvvo ohcama vuođul.
torsdag 21. juni Nesseby kommune
Tilskudd til minstepensjonister/dekning av kommunale avgifter
Kommunestyret har avsatt midler til delvis dekning av kommunale avgifter for eldre og uføre med minstepensjon.
torsdag 21. juni Nesseby kommune
Jagi 2018 Unjárgga penšunista
Unjárgga boarrásiidráđđi ávžžuha buktit evttohusaid gii galgá leat Unjárgga penšunista 2018.
onsdag 20. juni Nesseby kommune
Årets pensjonist 2018 i Nesseby
Nesseby eldreråd ønsker forslag til Årets pensjonist 2018
onsdag 20. juni Nesseby kommune
Bievla-/meahccegeainnuid divodan-/buoridanbargguide lea vejolaš ohcat ruhtadoarjaga
Gielddastivra lea mearridan várret ruđa kr. 200.000,- bievlageainnuid divodan-/buoridanbargguide. Joavkkut ja searvvit sáhttet ohcat ruohtadoarjaga dáid bargguide.
mandag 18. juni Nesseby kommune
Čoahkkingirji gielddastivrračoahkkimis 14.06.18
mandag 18. juni Nesseby kommune
Oza kulturruđaid ovdal geasseluomu
Mii ávžžuhit joavkkuid ja servviid sáddet ohcamušaid. Ođđa ohcanáigemearri lea suoidnemánu 1.bv.
mandag 18. juni Nesseby kommune
Søk kulturmidler før ferien
Lag og foreninger oppfordres til å søke. Oppdatert søknadsfrist er 1.juli.
mandag 18. juni Nesseby kommune
Somá - Riiden ja heastavuodjin
Goas: Maŋŋebárgga 19.6.18 tii 17.30. – 19.00 Gos: Stall Tussis Njiđggus Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat Bures boahtin!
mandag 18. juni Nesseby kommune
SOMÁ! - Riding og hestekjøring
Når: Tirsdag 19.6.18 kl 17.30 – 19.00 Hvor: Stall Tussi i Vesterelv Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk Velkommen!
mandag 18. juni Nesseby kommune
Utlysning av midler til utbedring av barmarksløpyer
Kommunestyret har vedtatt å avsette kr. 200.000,- til utbedring av barmarksløyper. Lag og foreninger kan søke om tilskudd til dette formålet.
mandag 18. juni Nesseby kommune
Álbmotčoahkkin "Arctic Race of Norway" gilvvu birra
"Arctic Race of Norway" gilvvu olis háliidit sihkkelfeastta ráhkadit Unjárggas.
mandag 18. juni Nesseby kommune
Folkemøte om Arctic Race of Norway
Arctic Race of Norway vil lage sykkelfest i Nesseby.
fredag 15. juni Nesseby kommune
Háliidat go barggu?
Mii dárbbašit 2 bargi Isak Saba guovddážii geat sáhttiba veahkkebargin Duhkoratta! ja SOMÁ doaluin.
onsdag 13. juni Nesseby kommune
Bearaltuvra Unjárggas
Dávjá fertešii olmmoš báguhit iežas olggos vuolgit vázzit. Dán oktavuođas leat Bearaltuvrra buorre giktaleapmi olbmuide olggos vuolgit, ja dávjá beassá ođđa báikkiid ja sajiid maid vásihit.
mandag 11. juni Nesseby kommune
Fágabeaivi «Ovttasbargu ja mearkagálvu»
Bures boahtin goalmmát ja maŋimuš fágabeaivái iešluohttámuša, identitehta ja ovttasbarggu birra. Dán vuoru lea čoagganeapmi Vuonnabađas Várjjat sámi museas, 21.06.18 dii. 10-16.
mandag 11. juni Nesseby kommune
Fagdag - Samarbeid og merkevare
Velkommen til tredje og siste fagdag om selvtillit, identitet og samarbeid. Denne gangen er samlingen i Varangerbotn, Varanger samiske museum, 21.06.18 kl. 10-16.
mandag 11. juni Nesseby kommune
Duhkoratta - Mii sykkelastit
Goas: Maŋŋebárgga 12.06.18 tii. 17:30 Gos: Várjjat sámi musea šilljus Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat.Eahketborran
mandag 11. juni Nesseby kommune
Duhkoratta! - Vi sykler
Når: Tirsdag 12.06.18 kl. 17:30 Hvor: Uteområde på Varanger Samiske museum Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena.
mandag 11. juni Nesseby kommune
Finnmárkku fylkkamánni jagi 2018 válmmašvuođatelefuvdna lea ráhkkanan vástidit boraspiriide guoskevaš áššiin
Boraspirelávdegoddi dahje Birasdirektoráhtta lea addán Fylkkamánnái dihto kvohtameari báhčinlobiid bivdindihte boraspireid. Dat hálddašuvvojit áigodagas geassemánu 1.bv gitta guovvamánu 15.bv. rádjái. Dákkár...
fredag 8. juni Nesseby kommune
Beredskapstelefon for rovvilt hos Fylkesmannen i Finnmark 2018
Fylkesmannen administrerer betinget skadefellingskvote for de store rovdyrene jerv, gaupe, bjørn, ulv i perioden 1. juni til og med 15. februar etter kvote gitt av Rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Fylkesmannen har myndighet for kongeørn hele
fredag 8. juni Nesseby kommune
Kommunestyremøte
Spørretimen utgår under dette møtet.
fredag 8. juni Nesseby kommune
Hálddahushoavdavirgi (ráđđealmmái) lea rabas Unjárgga gielddas.
Miella hovdet bures doaibmi gieldda?
mandag 4. juni Nesseby kommune
SOMÁ! - Se på lam
Når: Tirsdag 5.6.18 kl 17.30 – 19.00 Hvor: hos Jorunn Jernsletten Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk Velkommen!
mandag 4. juni Nesseby kommune
FINNMARK

Somá - Lábbáid geahččat
Goas: Maŋŋebárgga 5.6.18 tii 17.30. – 19.00 Gos: Jorunn Jernsletten luhtte Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat Bures boahtin!
mandag 4. juni Nesseby kommune
Ledig stilling som Administrasjonssjef (Rådmann) i Nesseby kommune.
Har du lyst til å lede en veldrevet kommune?
fredag 1. juni Nesseby kommune
Perletur i Nesseby
Ofte trenger vi en "puff bak" for å komme oss ut på tur. Sånn sett er Perletur en fin mulighet for å dra ut, gjerne til nye plasser.
torsdag 31. mai Nesseby kommune
Sápmi Næringshage álggaha kontorbeaivvi Unjárggas
Leat go dus buorit ideat? Dárbbašat go veahki álggahit fitnodaga, ja mo dasa ruhtadeami oažžut?
torsdag 31. mai Nesseby kommune
Samisk næringshage får kontortid i Nesseby
Sitter du på en god ide? Behøver du hjelp til å starte en bedrift? Lurer du på hvordan du kan få finansiering?
torsdag 31. mai Nesseby kommune
Duhkoratta - Mii vuolgit fiervái
Goas: Maŋŋebárgga 29.05.18 tii 17.30. – 19.00 Gos: Unjárggas girku lahka Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat. Eahketborran
fredag 25. mai Nesseby kommune
Duhkoratta! - Vi drar i fjæra
Når: Tirsdag 29.05.18 kl 17.30 – 19.00 Hvor: I Nesseby ved kirka Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena. Kveldsmat
fredag 25. mai Nesseby kommune
čorgenákšuvdna 2018 – vahkku 22 ja 23
torsdag 24. mai Nesseby kommune
Ryddeaksjonen 2018 – uke 22 og 23
Innsamling av avfall fra årets ryddeaksjon vil bli utført på de ordinære R-tømmerutene som kjøres i uke 22 og 23. (28. mai t.o.m. 8. juni.)
torsdag 24. mai Nesseby kommune
Háliidat go oahppat goarrut Unjárgga gávtti?
Isak Saba guovddáš lágida goarrunkurssa Vuonnabađas nuoraide gaskal 13 - 30 jagi.
onsdag 23. mai Nesseby kommune
Somá - Tuvra fiervái Gorgŋetak
Goas: Maŋŋebárgga 22.5.18 tii 17.30. – 19.00 Gos: Gorgŋetak Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat Bures boahtin!
tirsdag 22. mai Nesseby kommune
SOMÁ! - Tur til fjæra i Gornitak
Når: Tirsdag 22.5.18 kl 17.30 – 19.00 Hvor: Gornitak Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk Velkommen!
tirsdag 22. mai Nesseby kommune
Bevar den samiske Varangerdialekten!
Vi samtaler på den samiske Varangerdialekten om samiske ord og utrykk fra Nesseby. Ann Jorid Henriksen leder kveldens tema.
onsdag 16. mai Nesseby kommune
Ruškes čáhci unjárggas
Suovvejoga čáhcerusttega čáhci lea fas ruškat humus geažil, nu mo diibmáge. Justa dál gielda ii sáhte dahkat áššiin maidige.
tirsdag 15. mai Nesseby kommune
Miessemánu 17. beaivvi prográmma
Nesseby kommune ønsker alle en flott 17. mai.
mandag 14. mai Nesseby kommune
17. mai program
Nesseby kommune ønsker alle en flott 17. mai.
mandag 14. mai Nesseby kommune
Misfarget vann fra bergeby vannverk
Dessverre er vannet fra Bergeby Vannverk misfarget av humus i år som fjor. For øyeblikket kan kommunen ikke gjøre noe med dette.
mandag 14. mai Nesseby kommune
Nuppádassii almmuheapmi: Rabas virggit
Sámegielaoahpaheaddji 100% virgi, oahpaheaddji 100% sadjásašvirgi, sámegielat mánáidgárddeoahpaheaddji 100% virgi, skuvlaastoáiggeortnegii fágabargi 40% virgi.
fredag 11. mai Nesseby kommune
Álbmotjienasteapmi: Galgágo ovttastit Tromssa ja Finnmárkku fylkkaid
fredag 11. mai Nesseby kommune
Geassebargu nuoraide 2018
Unjárgga skuvlanuorat geat leat riegádan 2002 dahje ovdal sáhttet dál ohcat geassebarggu áigodahkii geassemánnu - borgemánnu 2018.
fredag 11. mai Nesseby kommune
Stuorravuona «Rødbygget», mas leat njeallje ásodaga, lea vuovdimassii. Ođasmahtton almmuhus!
Dállu lea huksejuvvon iešeaiggát viessosadjái, mii lea 570 m2. Viessosadji lea ovddeš Stuorravuona skuvlla bálddas.
fredag 11. mai Nesseby kommune
Duhkoratta! - Riding og kjøring med hest
Når: Tirsdag 15.05.18 tii. 17:30 - 19.00 Hvor: Stall Tusii Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena. Kveldsmat
fredag 11. mai Nesseby kommune
Firemannsbolig, «Rødbygget», i Karlebotn til salgs - Oppdatert
Boligen har en selveiertomt på 570 m2 og ligger ved tidligere Karlebotn Skole.
tirsdag 8. mai Nesseby kommune
Sommerjobb for ungdom 2018
Skoleungdom fra Nesseby kommune som er født i 2002 eller eldre, kan søke på sommerjobb i perioden juli – august 2018.
mandag 7. mai Nesseby kommune
Somá - Sihkkelastin Várjjat sámi musea šilljus.
Goas: Maŋŋebárgga 8.5.18 tii 17.30. - 19.00 Gos: Olggobealde musea Vuonnabađas Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat Bures boahtin!
lørdag 5. mai Nesseby kommune
FINNMARK

Ledige stillinger
100 % stilling som samisklærer, 100 % lærerstilling i årsvikariat, 100 % stilling som samiskspråklig barnehagelærer og 40 % stilling Fagarbeider i SFO.
fredag 4. mai Nesseby kommune
Løyper som har forlenget åpningstid
Alle andre løyper stenges etter 5. mai.
fredag 4. mai Nesseby kommune
SOMÁ! - Sykling utenfor Varanger samiske museum
Når: Tirsdag  8.5.18  kl 17.30 - 19.00 Hvor:  utenfor museet i Varangerbotn Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk Velkommen!  
fredag 4. mai Nesseby kommune
Aksjon strandrydding 2018
Årets strandryddeaksjon nærmer seg. I tilknytning til årets strandryddeaksjon vil vi ta imot marint avfall fra strandrydding langs sjø og vassdrag vederlagsfritt på våre anlegg.
torsdag 3. mai Nesseby kommune
Folkeavstemning om sammenslåing av Troms og Finnmark fylker
torsdag 3. mai Nesseby kommune
Ovdagihtii dieđáhus - Skohterláhtut mat dollojuvvojit rabasin guhkit áigge
Buot eará skohterláhtut giddejuvvojit miessemánu 5.bv maŋŋá.
onsdag 2. mai Nesseby kommune
Hálbbemus mánáidgárdefálaldat
Vaikko vel gielda heaittihiige nuvttá mánáidgárdedoaimma jagis 2017, de lea Unjárgga gielddas ain hálbbemus fálaldat Finnmárkkus.
onsdag 2. mai Nesseby kommune
Løyper som blir forlenget åpnet - forhåndsvarsel
Alle andre løyper stenges etter 5. mai.
onsdag 2. mai Nesseby kommune
Billigst på barnehage
Selv om kommunen gikk bort fra gratis barnehage i 2017, så er Nesseby kommune fortsatt billigst i Finnmark.
onsdag 2. mai Nesseby kommune
Unjárgga gielddas lea mearriduvvon gaskaboddosaš mohtorjohtolatgielddus
Dát mearrádus guoská dušše dispensašuvnnaide rávttebeallái, láhttu 10 gitta Mátt-Várjjat gieldda rádjái.
onsdag 25. april Nesseby kommune
Vedtak om midlertidig motorferdselsforbud i del av Nesseby kommune
Dette gjelder kun dispensasjoner gitt for motorferdsel på sørsiden av kommune. Fra løype 10 til Sør-Varangergrensen.
tirsdag 24. april Nesseby kommune
Jahkedieđáhus 2016 - Eanadoallu
tirsdag 24. april Nesseby kommune
Årsmelding 2016 - Landbruk
tirsdag 24. april Nesseby kommune
Somá - Mii vuolgit fiervái
Goas: Maŋŋebárgga 24.04.18 tii.17.30. – 19.00 Gos: Unjárggas girku lahka Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat Bures boahtin!
tirsdag 24. april Nesseby kommune
SOMÁ! - Vi drar i fjæra
Når: Tirsdag 24.04.18 kl. 17.30 – 19.00 Hvor: I Nesseby ved kirka Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk
tirsdag 24. april Nesseby kommune
Sierragielddastivrračoahkkin
Unjárgga ráđđevisti, Gielddastivralanjas  27.04.18, tii. 10.00.
tirsdag 24. april Nesseby kommune
Ekstraordinært kommunestyremøte
Nesseby rådhus, Kommunestyresalen 27.04.18, kl. 10.00.
tirsdag 24. april Nesseby kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NESSEBY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FINNMARK

FAVORITTER

Hordaland Utenriks IT Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Båt Karlskrona Svedala Næringsliv Oppland Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Oslo Kalmar Østfold Rogaland Vest Agder Fotboll Hässleholm Kultur Akershus Sogn og Fjordane Kvinnherad Odda Skåne Buskerud Trøndelag Mat Forsvar Troms Menn Oskarshamn Kristianstad Thailand Inrikes Rendalen Eslöv Kongelig Fiske Vellinge Finnmark Tynset Sandnes Kragerø Skien Fotball Vær Mandal Karmøy Åstorp Sport Kultur Bolig Molde FK Musikk Sverige Norway Cup Fredrikstad Blekinge Politikk VM Trening Tinn Mote Malmö Spill Grue Reise Kunst Stavanger Lyngdal IK Start Stockholm Russland Trav Barn Tesla Sigdal Grane Vestby Tvedestrand Kristiansand Lesja Risør Helse Sjakk Motor Nittedal Askvoll Stord Lindås Aurskog-Høland Fauske Røros 17. mai Lund Turn Håndball Økonomi Ringsaker Jølster Boksing Bamble Horten Lillesand Osterøy Kampsport Seljord Salangen Øksnes Sund Vågan Landbruk Hälsa Båstad X-games Moss Hvaler Vadsø Askøy Tranøy Nore og Uvdal Näringsliv Nesodden Steigen Sortland Film Eurovision Suldal Kongsvinger Narvik Lund Friidrett Gausdal Bromölla Helsingborg Alpint Landskrona Staffanstorp Meløy Enebakk Alstahaug Solund Andøy Kommunesammenslåing Bil Vefsn Porsgrunn Ronneby Karasjok Nybro Leirfjord Kvinesdal Bodø/Glimt Åmot Hemnes Android Strängnäs Bremanger USA Stor-Elvdal Aurdal Sogndal Gjøvik Drangedal Teknik Fedje SK Brann Høyanger Eidskog Hyllestad Gjerstad Tomelilla Russ Austrheim Lødingen Eidfjord Spania Tønsberg Klima Mat Dyr Svelvik Trøgstad Bærum Rygge Østre Toten Tyrkia Time Løten Voss Stranda Ski Øygarden Nes Sandefjord Fotball Moskenes Kvinner Rælingen Nord-Korea Ballangen Bundesliga Øyer Karlshamn Arctic Race Nordre Land Polen FK Haugesund Skedsmo Interiør Liverpool Flekkefjord Musik Rauma Hörby Engerdal Motorsport Masfjorden Saltdal Friluftsliv Stryn Vitenskap Jakt E-sport Jönköping Radøy Tysvær Dovre Gloppen Hobøl Nissedal Kviteseid Frankrike Meland Kryptovaluta Utrikes Molde Ulstein Bil Båt Israel Målselv OBOS-ligaen Asker Halden Forskning Flora Mjøndalen IF Hamar Skodje Mörbylånga Norway Chess Valle Torsken Tromsø IL Vindafjord Grimstad Fjaler Sola Skiptvet Utsira Mjölby Ukraina Tour of Norway Larvik Jevnaker Flakstad Re Fildeling Stabæk Evenes La liga Danmark Mönsterås NM Skisport Giske Holtålen Volvo Lillehammer Skånland Rakkestad Lillestrøm SK Sjöbo Sölvesborg Øystre Slidre Champions League Kvalsund Toyota World Series of Poker Politik Eid Hamarøy Lier Olofström Skurup Australia Sørfold Poker Rennesøy Bodø Odds BK Vestre Slidre Ulvik Hockey Foto Syria Hammerfest Sandøy Eidsberg Frogn Tysfjord Porsanger Birkenes Svalöv Farsund Östra Göinge Åsnes Nord-Odal Nordkapp Nannestad Klatring Bømlo Emmaboda Skiskyting Kina Sykkylven Audnedal Arendal Motorsport Modum Rana Jobb Askim Brønnøy Søgne Vinje Aure Hadsel Tingvoll Film Litteratur Roing Hole Værøy
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL