Melhus
Reguleringsplan for E6 Prestteigen - Gyllan - planforslag på høring/offentlig ettersyn
Høringsfrist: 18.09.2020
10:03 Melhus kommune
Detaljregulering Søberg vest - varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger utbyggingsavtale
Frist for innspill: 20.08.20
lørdag 05:00 Melhus kommune
Detaljreguleringsplan Bankkvartalet gnr/bnr 94/10, 26, 138 - varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og på vegne av tiltakshaver Melhus Sparebank meldes det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan. Området er ved varsel om oppstart på ca. 12.7 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr 94/10, 23, 26, 36, 130, 138; 91/2;1735/1 og 1740/5....
fredag 08:00 Melhus kommune
Vedtatt planstrategi for 2020-2023
Melhus Kommunestyre vedtok 23.06.2020 planstrategi for 2020-2023. 
tirsdag 30. juni Melhus kommune
Pelearbeid i Melhuskrysset
Nye Veier melder at de skal utføre jobben fra 29. juni, i en til to uker.  
fredag 26. juni Melhus kommune
En trygg sommer for våre ungdommer
Det er sommer og ferie – i en annerledes tid. Foreldre er de viktigste rollemodellene for de unge, og fagfolk understreker hvor viktig det er å sette klare grense
fredag 26. juni Melhus kommune
Tilbyr en aktiv sommer
Basen er Øran gård, og du kan være med på både sosiale og fysiske aktiviteter samt arbeidstrening. Tilbudet er i regi av enhet for arbeid, psykisk helse og rus i Melhus kommune, Idrettsveien bofellesskap og NAV Melhus. - Dette har vi trua på, og en aktiv hverdag er bra...
fredag 26. juni Melhus kommune
Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum - kunngjøring av vedtatt plankart R04
Klagefrist 24.07.20
fredag 26. juni Melhus kommune
TRØNDELAG

Detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og parkeringsanlegg - kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
Klagefrist: 17.07.2020
fredag 26. juni Melhus kommune
Brubakkhaugen 37, oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale
Høringsfrist 22. juli 2020
onsdag 24. juni Melhus kommune
Ferdig med innføring av digitale trygghetsalarmer
Utskiftingen startet i januar 2020, og innføringen er en del av Melhus kommune sin helhetlige satsing på velferdeteknologi. Forbedret tjeneste Digitale alarmer har mer funksjonalitet og bedre kvalitet, og skal bidra til økt trygghet og en mer aktiv hverdag for brukeren. De nye alarmene...
onsdag 24. juni Melhus kommune
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale - Furuhaugen
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Melhus Eiendom AS i forbindelse med utbygging av Furuhaugen (jf. forslag om reguleringsplan for Furuhaugen - planid. 2018002). Planområdet ligger på...
tirsdag 23. juni Melhus kommune
Avvikler luftveisklinikken
Endret status  Sentrale myndigheter innførte nylig en inndeling av smitteverntiltak i form av en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå, avhengig av smittesituasjonen i samfunnet. Melhus er for øyeblikket vurdert å være på grønt. Utover de...
tirsdag 23. juni Melhus kommune
Detaljregulering Furuhaugen - planforslag på høring/offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 16.06.20, sak 78/20, vedtatt å legge forslag til Detaljregulering Furuhagen, med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser, samt øvrige vedlegg til planen ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Planen er utarbeidet av Norconsult AS på...
fredag 19. juni Melhus kommune
Detaljregulering Lykkja boligfelt - planforslag på høring/offentlig ettersyn
Høringsfrist 21.08.2020
fredag 19. juni Melhus kommune
Detaljregulering for felt S5, gnr/bnr 94/178 og 94/179 - planforslag på høring og offentlig ettersyn
Høringsfrist 21.08.20
fredag 19. juni Melhus kommune
Forslag til utbyggingsavtale for eiendommen 137/84 på Ler
Melhus kommune legger frem fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Marianne Eidsmo og Arild Borren til offentlig ettersyn. Dette gjøres i samsvar med plan- og bygningslovens paragraf 17-4, andre ledd, jfr. paragraf 17-3, tredje ledd.  Avtalen tar utgangspunkt i områdeplan for Ler sentrum,...
torsdag 18. juni Melhus kommune
Kan du hjelpe oss å markere utvendige stoppekraner?
Melhus kommune er i gang med kantslått langs kommunale veier. Nøkkelkraner/utvendige stoppekraner kan ofte gjemme seg i det høye gresset, noe som gjør det vanskelig for våre sjåfører å se dem.  Vi ber derfor deg som huseier om å markere...
onsdag 17. juni Melhus kommune
Vi får ny postadresse
Fra 1. juli 2020 må du benytte ny adresse i all brevpost til oss:
tirsdag 16. juni Melhus kommune
Endringer i kjøremønster ved Melhuskrysset
Du finner ytterligere detaljer på Nye Veier sine nettsider. Der finner du også kontaktinformasjon, og mer om selskapets varslingstjeneste knyttet til trafikkomlegginger og andre hendelser i prosjektet.
mandag 15. juni Melhus kommune
Mødregruppe for flyktninger er i gang igjen
Et viktig tilbud har startet opp igjen.
fredag 12. juni Melhus kommune
Svorksjøen er friskmeldt!
Prøver tatt av vannet på Svorksjøen i slutten av mai bekreftet utmerket badevannskvalitet. 
fredag 12. juni Melhus kommune
Åpning av Melhus rådhus
Vi åpner dørene igjen fra og med mandag 15. juni, men fremdeles med sterkt fokus på smittevern. 
fredag 12. juni Melhus kommune
Sivilforsvaret gjennomfører offentlig varslingsprøve
Onsdag 10. juni kjøres en teknisk prøve. 
fredag 5. juni Melhus kommune
Oppretter fond for grendehus, lag og organisasjoner
350 000 kroner settes på fond til dette formålet. Det ble vedtatt av kommunestyret i sak 33/20 i møte 19. mai 2020. Lag og organisasjoner som har krav på støtte fra andre ordninger som er etablert som følge av koronaviruset, kan ikke motta midler fra dette fondet. ...
fredag 5. juni Melhus kommune
Har sydd 245 smittefrakker
Onsdag 3. juni fikk de servert kaffe og kaker i Frivilligsentralen sine lokaler, som takk for den viktige innsatsen de har lagt ned.  På bildet over er de fleste av dem samlet.  Bakerst fra venstre: Irene Løvseth, Vigdis Rimol, Ingeborg Kvåle, Marit Randen, Anne Haarberg, Marte...
fredag 5. juni Melhus kommune
Besøk i omsorgsboliger
Vi ber om at følgende ytterdører anvendes ved besøk: Klokkargården: anvend egen inngang til Klokkargården Hølonda: anvend hovedinngangen Flå eldresenter: anvend den inngangen som er nærmest den leiligheten du skal besøke Buen helse- og...
onsdag 3. juni Melhus kommune
Detaljregulering BLE1 Ler - planforslag på høring og offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 26.05.20, sak 62/20, vedtatt å legge forslag til Detaljregulering BLE1 Ler, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn. Planen er utarbeidet av Selberg Arkitekter AS på vegne av...
onsdag 3. juni Melhus kommune
Inspirasjonstreff for deg som vurderer grøntproduksjon
Det skjer torsdag 11. juni på Voll gård i Trondheim. 
fredag 29. mai Melhus kommune
Utvidet besøkstilbud ved sykehjem i Melhus
Sykehjemmene i Melhus har utarbeidet gode rutiner og prosedyrer for besøk, og de tiltakene som allerede er gjennomført er i tråd med myndighetenes siste veileder. Det er fremdeles kapasitetsmessig utfordrende for sykehjemmene å drive tilrettelegging ved besøk, men det jobbes med...
fredag 29. mai Melhus kommune
Detaljreguleringsplan Bergljots veg 2 - gnr/bnr. 36/147 - planforslag på høring og offentlig ettersyn
Høringsfrist: 24.07.20
fredag 29. mai Melhus kommune
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale - Øyåsbakkan
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Gauldal utbygging AS, i forbindelse med utbygging av to boliger på eiendommen 8/51 på Øyåsbakkan i Melhus kommune.  ...
fredag 22. mai Melhus kommune
Forberedelser før årets vårflom – gjør det du kan for å begrense skader
  Vannføringen ventes å stige fra denne helga og de neste ukene. Vi oppfordrer grunneiere og bønder langs elva til å flytte verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt. Dette kan for eksempel være campingvogner,...
fredag 22. mai Melhus kommune
TRØNDELAG

Utfører feltarbeid og fuglekartlegging
Norsk Ornitologisk Forening vil registrere fugl i jordbrukslandskapet i Melhus. De gjør dette grytidlig om morgenen, fra omtrent klokka 04 til klokka 09. Som grunneier kan du dermed observere personer på og i nærheten av din eiendom i denne perioden.   Det er Landbruks- og...
tirsdag 19. mai Melhus kommune
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale
Gjelder innbetaling av anleggsbidrag til felles infrastruktur ved oppføring av bolig på Ler. Frist for å komme med merknader er 16. juni 2020. 
mandag 18. mai Melhus kommune
17. mai - sammen, hver for oss
Det blir en annerledes feiring i år, men den blir fin likevel! I samarbeid med Trønderbladet lager vi en direktesending med glimt fra hele kommunen vår. Det skjer klokka 11-13, og du ser dette på Melhus kommunes Facebook eller på www.tronderbladet.no. Her får du ta del i...
fredag 15. mai Melhus kommune
Detaljreguleringsplan for Kregnesbakken - planforslag på høring og offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 12.05.20, sak 50/20, vedtatt å legge forslag til Detaljreguleringsplan for Kregnesbakken, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven § 5-2 og...
fredag 15. mai Melhus kommune
Åpner idrettshallene for organisert aktivitet
Melhus kommune følger opp rådene fra regjeringen, og forbereder nå åpning av Horghallen og Melhushallen.
torsdag 14. mai Melhus kommune
Forslag til utbyggingsavtale for Drammensvegen 64
Melhus kommune legger ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Nordic Estate As som gjelder Drammenvegen 64, til offentlig ettersyn. Dette gjøres i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd.  Avtalen tar utgangspunkt i...
torsdag 14. mai Melhus kommune
Besøk i omsorgsboliger inne på helse- og omsorgssentrene
Alle besøk skal avtales med avdelingsleder/ansvarlig ved avdelingen. Det samme gjelder dersom tjenestemottaker skal ut sammen med pårørende. Hjemmetjenesten vil da legge til rette for bistand til og fra utgangsdør, samt slippe inn og ut. Besøkende skal ikke oppholde seg i...
onsdag 13. mai Melhus kommune
Åpner for tilrettelagt besøk ved sykehjem
Det er Helsedirektoratet som på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har gjort en ny vurdering av besøksstans og sosial isolering under covid-19-pandemien.  Last ned brosjyre: Besøk i sykehjem under covid-19-epidemien Viktig å følge reglene  Melhus kommune...
onsdag 13. mai Melhus kommune
Landbruksnytt fra Innovasjon Norge
Innovasjon Norge har sendt et informasjonsbrev til den kommunale og regionale landbruksforvaltningen. Les det her: Informasjonsbrev - 2/2020 (PDF).    Illustrasjonsbilde: Unsplash.com/RaphaelRychetsky
tirsdag 12. mai Melhus kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MELHUS

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL