Luster
Vegarbeid Engjadalsvegen
Det vil utførast vegarbeid i nedste del av Engjadalsvegen (Judas-svingen), i perioden oktober - november 2022. Det vil vere redusert framkomelegheit i perioden og det må påreknast at vegen vil vere stengt måndag til fredag mellom kl 08.00 og 15.00, med
fredag 13:29 Luster kommune
Vegstenging Steinabakken - boslevering
På grunn av vegstenging i Steinabakken må bosdunkane som skal tømmast setjast opp i Sanatorievegen eller ned til fv. 55 medan vegarbeidet pågår.
tirsdag 09:19 Luster kommune
Eldredag 4. oktober
Luster eldreråd, i samarbeid med Folkeakademiet Luster, inviterer 60+ til eldredag på Eikum hotell tysdag 4. oktober kl. 14.00. Påmelding innan onsdag 28. sept. kl. 12.00 til tlf. 57 68 55 00 eller epost postmottak@luster.kommune.no
fredag 16. september Luster kommune
Møte veke 38
Det er møte i Eldrerådet den 19.09.2022 kl. 09.00 - 13.00 Det er møte i Rådet for personar med funksjonsnedsetting den 19.09.2022 kl. 09.00 - 13.00 Det er møte i Formannskapet den 21.09.2022 kl. 13.00 - 16.00 Møtet i Formannskapet kan du følgje på
fredag 16. september Luster kommune
Søk stipend for ungdom, frist 1. oktober.
Ungdommen sitt kommunestyre (UK) si stipendordning har som føremål å støtta yrkesretta kompetanseutvikling eller anna utvekslings- / læringstiltak for ungdom frå Luster kommune i alderen 16 - 19 år.  Neste søknadsfrist 1. oktober.
fredag 16. september Luster kommune
Pårørandekurs - Kurs for pårørande til personar med demens 2022
Kurset er eit tilbod til deg som har eit familiemedlem, ein ven eller kjenning med demenssjukdom. Gjennom førelesingar, plenum- og gruppesamtalar får du kunnskap om demenssjukdommar, og kva følgjer sjukdommen kan ha for personen med demens og deg som pårørande. Du treff andre...
onsdag 14. september Luster kommune
Tilbod om koronavaksine, oppfriskingsdose og framleis moglegheit for grunnvaksinasjon
Tilbudet gjeld òg personar i aldersgruppa 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom.  FHI har tidlegare anbefalt at også alle over 65 år tek ein oppfriskingsdose mot Covid-19 i haust, og dette er framleis mogleg. Den oppdaterte vaksinen frå Pfizer (Cominarty) som er laga med...
onsdag 14. september Luster kommune
Stas med samling for nyutdanna lærarar
Temaet på denne første samlinga var klasseleiing, variasjon i undervisninga og foreldresamarbeid. Hovudmålet med samlingane er å ha eit forum der ein kan hente inspirasjon og erfaringar frå andre i same situasjon og diskutere aktuelle problemstillingar.   Ansvarleg for...
onsdag 14. september Luster kommune
VESTLAND

Vegstenging Steinabakkane
onsdag 14. september Luster kommune
Veg- og vasstenging onsdag 14.9 kl 21.00 til torsdag 15.9 kl. 06.00
Grunna graving nederst i Bakkingavegen, Hafslo sentrum, blir vegen heilt stengt for inn- og utkøyring frå onsdag 14.09 kl. 21.00 til torsdag 15.09 kl.06.00. Det er ingen omkøyringsmoglegheit. Det blir kun passering for ev utrykkningskøyretøy i denne
tirsdag 13. september Luster kommune
Aktivitetar i haustferien
No er programmet for aktivitetar i haustferien klart. Hald av dagane og bli med! Meir detaljert program kjem nærmare.
mandag 12. september Luster kommune
Møte veke 37
Kontrollutvalet har møte den 13.09.2022 kl.12.00 - 15.00
fredag 9. september Luster kommune
Luster kommune tilbyr fastpris på straum i eitt år til private hushaldningar
Kommunestyret vedtok den 2. september 2022 å tilby private hushaldningar i Luster kommune fastprisavtale på 1 år. Luster Energi AS er ansvarleg for å gjennomføre fakturering og oppfølging. Fastpris for 1 år er 62,50 øre/kWh inklusiv alle avgifter og kunden vert...
torsdag 8. september Luster kommune
Kartlegging av Veitastrondvatnet
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) vil utføre kartlegging av Veitastrondvatnet ved hjelp av multistråleekkolodd i perioden 10. - 15. september. Det inneber at ein båt kjem til å køyre roleg fram og tilbake og skanne botnen av innsjøen. Arbeidet blir
tirsdag 6. september Luster kommune
Vestlandsbønder - Hotellsamling med økonomi- og klimafokus
Fredag 23. september   Kl. 11.00 - 11.30 Oppmøte og registrering Kl. 11.30 -12.30 Lunsj Kl. 12.30 - 13.00 Opning ved Spydspissbonde Geir Støfring: Mine erfaringar frå eigen gard. Kl. 13.00 - 13.30 Dataregistrering på garden, ved Agrilogg Kl. 13.30 -...
tirsdag 6. september Luster kommune
Aktivitetsdag med Premier League for Lustraskulen
I morgon får elevane på 5.-10. trinn ein heilt spesiell skuledag. Då kjem nemleg Premier League-trofeet til Gaupne, og skuleelevane får høve til å sjå det utstilt på Gaupne stadion.
mandag 5. september Luster kommune
Mann frå Luster vart nær 10 millionar rikare laurdag
Tre vinnarar delte førstepremiepotten på 30 millionar kroner.
søndag 4. september Firda
Barnehagane i Luster kommune treng tilkallingsvikarar
Likar du å arbeida med barn, og har høve til å ta på deg arbeid av og til? Då vil me gjerne at du tek kontakt med styrar i den enkelte barnehage, med oppvekstavdelinga eller  personalavdelinga i kommunen. Arbeid i barnehage er variert, interessant og gjevande! Me kan tilby: ...
fredag 2. september Luster kommune
Møte veke 36
Ungdommen sitt kommunestyre har møte den 05.09.2022 kl 10.00 - 14.00 Plan- og forvaltningsutvalet har møte den 08.09.2022 kl 09.00 - 12.00
fredag 2. september Luster kommune
Sjå kommunestyret live
Lenke til sakliste og saksdokument til møtet.  
torsdag 1. september Luster kommune
Sjå temamøte i kommunestyret live
torsdag 1. september Luster kommune
Kommunestyret har møte 1. og 2. september
1.september er det temamøte kl. 9-17.  2. september er det temamøte kl. 9-11, og kommunestyremøte med handsaming av saker frå kl. 12.00. Møta er opne for publikum. Kommunestyret tek i bruk kommuneTv og syner direkte frå møtet kl. 12.00. 
onsdag 31. august Luster kommune
Velkommen til LivOGLyst-konferansen 2022
LivOGLyst-konferansen blir halden i Bergen 20. september og på Skei i Jølster 22. september. Påmeldingsfrist den 6. september.
tirsdag 30. august Luster kommune
Straumstøtte til frivillige lag og organisasjonar
Fristen for å søke straumstøtte er 7. september klokka 13.00.
tirsdag 30. august Luster kommune
Økonomi skal ikkje vere eit hinder for deltaking i fritidsaktivitetar i Luster
Alle barn og unge skal få moglegheit til å delta på fritidsaktivitetar.  
tirsdag 30. august Luster kommune
Stenging veg og vatn i området Lakken på Hafslo
Både tilkomstvegen inn frå Krekavegen og kommunal vassforsyning i området Lakken, blir stengt i morgon tysdag 30. august frå 08:00. Dette grunna nedsetjing av ny kum. Takk for at de tar omsyn. Vatnet og vegen vert opna så snart som mogleg.
mandag 29. august Luster kommune
Rask Oppstart - programmet for gründarar og nyetablerte bedrifter
Rask Oppstart består av 4 samlingar og 1:1 oppfølgingar av forretningsutviklarar der målet er å sikre ein raskere og tryggere veg fra idé til marknad.
mandag 29. august Luster kommune
Desse vann Bystien opp
Laurdag var det duka for årets motbakkeløp opp Hafstadfjellet.
lørdag 27. august Firda
Informasjon og påmelding til kveldskonferanse - Frivillige lag og organisasjonar
Tema Samarbeid mellom frivillige lag og organisasjonar og kommunen. Ein aktiv og levande frivillig sektor er grunnleggande for eit levande lokalsamfunn. Interessa og behovet for samarbeid mellom frivilligheit og kommune har auka i løpet av dei siste åra. Ein god relasjon og dialog mellom kommunen og...
fredag 26. august Luster kommune
Varsel om oppstart - revisjon av gjeldende plan for Storhaug
Forslagsstillar er Brage Holding AS. Planfagleg konsulent er DARK Arkitekter AS. Planområdet inngår i gjeldande reguleringsplan «Storhaug» (vedteken 04.03.2004), og er regulert til byggeområde eksisterande hytter og nye hytter, spesialområde friluftsområde. Gjeldende...
onsdag 24. august Luster kommune
"Stølskultur" - ny film i prosjektet Kulturen i Naturen
Stølskultur er den andre filmen i prosjektet Kulturen i Naturen som no er tilgjengeleg på YouTube.  Prosjektet er eit samarbeid mellom dei lokale, frivillige organisasjonane Hafslo sogelag og Folkeakademiet Luster. Luster kommune si kulturavdeling er
mandag 22. august Luster kommune
Møte veke 34
Formannskapet har møte den 24.08.2022 kl. 10.00 - 15.30
fredag 19. august Luster kommune
Straumstøtte til frivillige lag og organisasjonar
Regjeringa har vidareført tilskotsordninga for frivillige organisasjonar som følgje av dei ekstraordinære straumprisane. Ordninga varer til og med mars 2023.  Den fyrste tilskotsperioden (desember 2021 - mars 2022) vart forvalta av kommunane. Regjeringa har no vedteke ei ny forskrift...
fredag 19. august Luster kommune
VESTLAND

Folketalet 2. kvartal 2022
Folketalet i Luster kommune auka med 6 personar, til 5248, i 2. kvartal.
torsdag 18. august Luster kommune
Faktura eigedomsavgifter - kommunalt vatn/kloakk og feiing
Faktura for eigedomsavgifter for 2. halvår vert utsendt i veke 33. Merk at alle spørsmål om feieavgift skal rettast til Sogn brann og redning IKS, tlf. 952 15 131 eller 476 72 972. Frå i år blir også feiing fakturert to gonger i året.
onsdag 17. august Luster kommune
Leitar etter sakna jente i Gaupne
Politiet fekk måndag kveld melding om ei jente på 15 år som er sakna på Gaupne i Luster. Jenta vart sist sett søndag kveld. Det skriv Vest politidistrikt på Twitter.
mandag 15. august Firda
Mykje moro på Sommarlab
Denne veka har 21 elevar på 5.-8. trinn fått vore mini-forskarar på Forskerfabrikken sitt Sommarlab. Kurset har føregått på Gaupne skule, og det har vore deltakarar frå fleire stader i kommunen.
fredag 12. august Luster kommune
Tenk tryggleik og klipp hekken før skulestart
Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om å klippe hekkane i samband med skulestart.
fredag 12. august Luster kommune
Kvotefri jakt på hjortekalv 2022
Luster kommune tilbyr derfor alle hjortevald i Luster kommune kvotefrijakt på kalv for jaktsesongen 2022. Det blir ikkje laga nye fellingsløyve for hjortevalda, då systemet legg ikkje til rette for å legge inn fri kalv.  Alle vald har fri kvote på kalv og rapporterer som...
onsdag 10. august Luster kommune
Stor stein har rasa ned på veg i Luster
Entreprenør er varsla og på veg.
onsdag 3. august Firda
Barnehageplass/suppleringsopptak frå 01.01.2023
Alle som søkjer til suppleringsopptaket med barnehagestart frå januar-april 2023 kan forvente svar på søknad innan 1. oktober. Det gjeld òg dei som alt har søkt og står på ventelista for opptak.
tirsdag 2. august Luster kommune
Sommarlab 8.-12. august – framleis plassar igjen!
Det er framleis plassar igjen på årets Sommarlab som går av stabelen ved Gaupne skule 8.-12. august. Målgruppa er 5.-8. trinn i skuleåret 2022/23.  
tirsdag 2. august Luster kommune
Søknadsfrist er 22. august for SMIL- midlar, spesielle miljøtiltak i jordbruket
Grunna avgrensa midlar vert tilskot som gjeld rydding av slåtte- og beitemark prioritert i denne søknadsomgangen. Elektronisk søknad via Altinn
mandag 1. august Luster kommune
Tilskot til tiltak innan utvalt kulturlandskap (UKL) 2022
Søknadsfrist 22.08.2022, elektronisk søknad via Altinn. Føremålet med tilskot til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, kulturminner og kulturmiljø, herunder sikre langsiktig skjøtsel og
fredag 29. juli Luster kommune
Sakna kvinne på Hafslo er funnen
Store leitemannskap leitte søndag etter 24 år gamle Natalie Serine Kviteberg Bolstad. Litt over klokka 16.00 vart kvinna funnen.
søndag 24. juli Firda
Ikkje postliste i veke 29
På grunn av ferieavvikling vil det vera redusert bemanning på arkivet i veke 29. Dette gjer at postlista ikkje blir publisert som vanleg denne veka.
fredag 15. juli Luster kommune
Førpremiere filmen om Hans Nielsen Hauge
Det er no laga ein fim om Hans Nielsen Hauge, «Hans Nielsen Hauge - mannen som vekket Norge».  
onsdag 13. juli Luster kommune
Badevatn analyseprøvar
Lustrafjorden har badevatn av god kvalitet!  Vassprøvane hittil i sommar viser badevatn av god kvalitet ved dei tre kommunale badeplassane; Skjolden, Luster og Solvorn.
torsdag 7. juli Luster kommune
Ny styrar og ass.styrar ved Gaupne barnehage
Heidi Karin Teigen Njøs er konstituert som styrar ved Gaupne barnehage for barnehageåret 2022/23. 
onsdag 6. juli Luster kommune
Kommunedelplan trafikktrygging 2022 – 2030
Kunngjering av revidert plan Kommunedelplan trafikktrygging er ein temaplan som er handsama etter reglane i plan- og bygningslova. Målet med planen er at talet på trafikkulykker i Luster kommune vert redusert. Kommunedelplan for trafikktryggleik er først og fremst eit planverktøy. Ved...
onsdag 6. juli Luster kommune
Vasstenging og vegstenging torsdag 7. juli frå 08.00.
onsdag 6. juli Luster kommune
Utlysing av midlar til rekruttering, kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket i Vestland
Vestland fylkeskommune har lyst ut midlar til utvikling av landbruksnæringa i fylket. 
onsdag 6. juli Luster kommune
Vegstenging Harastølen
Pga. skifte av stikkrenner blir vegen til Harastølen stengt onsdag 6.juli.
tirsdag 5. juli Luster kommune
Vedtak av revidert detaljregulering for Botn bustadfelt - planid 2016004
Kommunestyret har i møte 16.06.2022 vedteke revidert versjon av detaljreguleringsplan Botn.
mandag 4. juli Luster kommune
Korleis blir framtida?
Sogndal kommune og Luster kommune har utvikla fire klimascenario for 2040. Scenarioa er laga for å diskutere konsekvensar av klimaendringar og klimapolitikk i ein lokal kontekst, på ein handgripeleg måte.
mandag 4. juli Luster kommune
Vasstenging og vegstenging tysdag 5. juli frå 09.00.
Grunna vasslekkasje blir både vatnet og vegen stengt inn stikkvegen til Bakkingavegen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 og 17, Hafslo, frå klokka 09.00 tysdag 5.juli. Graving blir i tomtegrensa mellom Bakkingavegen 5, 7 og kommunal veg.
fredag 1. juli Luster kommune
SFO: Gratis kjernetid for 1. klassingar
Frå 1. august vert det innført ei nasjonal ordning med gratis kjernetid på 12 timar i skulefritidsordninga (SFO) for elevar i 1. klasse.  
fredag 1. juli Luster kommune
Kommuneplanen sin samfunnsdel 2022 – 2034
Revidert utgåve av kommuneplanen sin samfunnsdel vart vedteke av Luster kommunestyre 16.06.2022  i sak 43/22, i samsvar med plan og bygningslova § 11-15.
fredag 1. juli Luster kommune
VESTLAND

Vasstenging Grandmo 2-5, 7-8 og 26
onsdag 29. juni Luster kommune
Vegstenging Bruheim – Melheim
Kommunevegen Bruheim - Melheim vert stengt ved Sønnesyn torsdag 30. juni pga. vegarbeid.
onsdag 29. juni Luster kommune
Koronaviruset / Corona disease - information
Status korona i Luster kommune veke 26 Dei siste vekene er det sett eit stigande tal koronatilfelle i Noreg og i Luster Kommune. 
tirsdag 28. juni Luster kommune
Miljøfyrtårn-sertifikat
Siste dagane har fire bedrifter i Luster kommune fått utdelt miljøfyrtårn-sertifikat av ordførar Ivar Kvalen. Sertifikatet er det synlege beviset på at bedrifta er sertifisert innafor ordninga Miljøfyrtårn. Dette er ei nasjonal ordning som og er
tirsdag 28. juni Luster kommune
Fare for flaum i Fortunsvassdraget og andre vassdrag
Sjå varsel for Sør Norge på varsom.no Varsel for Luster   Kommunalteknisk vakttelefon: 48 10 21 20 NVE sine råd til privatpersonar som eigenberedskap ved flaumfare.      
mandag 27. juni Luster kommune
Ynskjer ungdommar frå Luster lukke til!
Jone Hovland Vigdal deltek i kunst med biletet Nøkken, og Andrea Årøy skal syngje. Her finn du programmet
fredag 24. juni Luster kommune
Sykkelturen 2022
Det er Frivillighetens år 2022 og endeleg kjem Sykkelturen2022 til oss i Indre Sogn på fredag 24.juni.  
onsdag 22. juni Luster kommune
Brebussen Nigardsbreen
Frå 20.6 til 28.8 går Brebussen mellom Sogndal og Nigardsbreen.  Forenkla rutetabell: Norsk  Engelsk Meir utfyllande rutetabell på www.skyss.no! 
mandag 20. juni Luster kommune
Vegstenging Øyane 12-18, Gaupne.
Vegen blir stengt ved innkøyring til Øyane 12-18 tysdag 21.juni frå 07.30.Grunna nedsetjing av kummar.
mandag 20. juni Luster kommune
Livet til Emma (22) forandra seg så ho møtte kjærasten, men éin ting han gjer irriterer ho
Møt Emma Espedal i serien «15 spørsmål».
mandag 20. juni $ Firda
Vatn- og vegstenging Galdenfeltet, Hafslo, måndag 20. juni
Grunna lekkasjesøk blir kommunalt vatn steng til deler av Galdenfeltet frå klokka 09.00. Grunna graving i samband med lekkasjesøk blir stikkvegen inn til Lyngmo 24,26,28,30,32 og 34 stengt frå klokka 08.00.
fredag 17. juni Luster kommune
13 plassar igjen på årets Sommarlab for 4.-7. trinn!
No er det 13 plassar igjen på årets sommarlab for 4.-7. trinn (neste års 5.-8. trinn). Kurset føregår veka før skulestart på Gaupne skule. Det er Forskerfabrikken som arrangerer Sommarlab i samarbeid med kommunen og med støtte frå Luster Sparebank og
fredag 17. juni Luster kommune
Møte veke 25
Arbeidsmiljøutvalet har møte den 23.06.2022 kl. 13.00 - 15.00
fredag 17. juni Luster kommune
Søk i byggesaker og landbrukssaker for perioden 1964 - 2015
Slik digitalisering har fleire store fordeler. Det blir lettare for arkivtenesta og sakshandsamarane å finna dokumenta, og me er ikkje avhengig av å venta på saksmappa om den er i bruk av andre. Digitale dokument er det fleire som kan bruka på same tid, og det er lettare å dela...
torsdag 16. juni Luster kommune
Melding om jonsokbål
Melding om brenning skal sendast i god tid på dette skjemaet Les meir på Sogn brann og redning si side om kva som er viktig å hugsa på ved bålbrenning I tettbygde strok er det ikkje lov å brenna bål. Kva område det gjeld ser du her  
tirsdag 14. juni Luster kommune
Sommarlab 2022 – 4.-7. trinn
I samarbeid med Forskerfabrikken arrangerer Luster kommune Sommerlab for elevar i årets 4.-7. trinn 8.-12. august. 
mandag 13. juni Luster kommune
Årets bedrift 2022
Nes Gard er årets bedrift i Luster 2022.
lørdag 11. juni Luster kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL