Luster
Ledige stillingar i omsorgstenesta
Omsorgstenesta har ledige faste stillingar og vikariat. Søknadsfrist 07.11.21.
fredag 09:32 Luster kommune
Ledige stillingar i barnehage
Gaupne og Gamlestova barnehagar har ledige 100 % vikariat i tida 01.01.22 - 31.07.22.  Søknadsfrist 07.11.21.
fredag 08:54 Luster kommune
Koronakompensasjon runde 4 - Luster kommune, reiselivsnæringa har prioritet
Luster kommune fekk medio oktober 1.919.000 kr frå regjeringa i den fjerde runden med kompensasjon til næringslivet grunna korona. Luster kommune må løyve midlane vidare til næringslivet innan 31.12.21.
fredag 08:46 Luster kommune
Barnehagane i Luster kommune treng tilkallingsvikarar
Jamleg treng barnehagane vikar for kortare eller lengre tid. Fleire av barnehagane i Luster ønskjer fleire tilkallingsvikarar. 
torsdag 14:46 Luster kommune
Kommunestyremøte
28.10.21
torsdag 13:06 Luster kommune
Ope foreldremøte
11. november
onsdag 20. oktober Luster kommune
Linda (27) fekk eit ekstra slitsamt svangerskap: – Det er ikkje mange som kjenner til denne diagnosen
Det som for dei fleste gravide er ein forbigåande svangerskapskvalme i starten av graviditeten, gjekk aldri forbi for Linda Watten (27).
tirsdag 19. oktober $ Firda
TV-aksjonen 2021
mandag 18. oktober Luster kommune
VESTLAND

Privat detaljreguleringsplan for Hafslotun – Plan ID 2021001
Plan- og forvaltningsstyret vedtok i møte 07.10.21, sak 73-21, å leggje  reguleringsframlegg for Hafslotun ut til offentleg ettersyn. Høyringsfrist 29.11.21.
fredag 15. oktober Luster kommune
Møte 20. oktober
Møte i formannskapet og næringsutvalet kl. 09.00 - 00.00
torsdag 14. oktober Luster kommune
Konkurranse på handverkartenester
Luster kommune har lyst ut konkurranse på handverkartenester. Vi vil med denne anskaffinga inngå rammeavtale med inntil tre leverandør på kvar av dei ulike faga/områda
tirsdag 12. oktober Luster kommune
"Betre balanse" - oppstart veke 42
Gruppene er leia av fysioterapeut og held til på arbeidsstova på omsorgssenteret. Først er det ei økt med felles aktivitet og øvingar med fokus på balanse og beinstyrke. Etter trimmen vert det sosialt samver med kaffi, mat og «svadl». Pris: Tilbodet kostar 50...
mandag 11. oktober Luster kommune
Ledig stilling som arkivmedarbeidar
Avdelinga Sørvis og drift har ledig 100 % fast stilling som arkivmedarbeidar. Søknadsfrist 24.10.21.
fredag 8. oktober Luster kommune
Kulturpris og kulturstipend 2021
Fristen for nominasjon til årets kulturpris og søknad om kulturstipend er fredag 22. oktober.
torsdag 7. oktober Luster kommune
Vanleg matordning i barnehagen etter haustferien
Ordninga med matpakke i barnehagane varar til og med haustferien. Frå og med 18. oktober går barnehagane i Luster attende til vanleg ordning med matservering slik det var før pandemien.
tirsdag 5. oktober Luster kommune
Sjukepleiar v/Luster legekontor - intern utlysing
Luster legekontor har ledig 40 % stilling i 1 års vikariat frå snarast på laboratoriet/skiftestove. Kan søkast av tilsette i Luster kommune. Søknadsfrist 17.10.21.
tirsdag 5. oktober Luster kommune
Barnehageplass/suppleringsopptak frå 01.01.2022
Det vert suppleringsopptak og høve til endring av eksisterande barnehageplass frå 01.01.2021. Opptaket er avhengig av ledig kapasitet i den enkelte barnehage. Søknadsfristen er 1. november 2021. Gå til søknadsportalen for barnehage  Ved spørsmål ta
mandag 4. oktober Luster kommune
BILDESERIE: Bli med inn på Harastølen
SOGN AVIS: Dei har litt av ein jobb føre seg, dei som skal pusse opp her.
lørdag 2. oktober $ Firda
Snart kan gamle Harastølen vere berre eit minne – bli med inn på ei siste omvising
På utsida er dei i full gang med oppussing. Snart skal dei til inne. Den som vil sjå «gamle» Harastølen frå innsida må vere om seg.
lørdag 2. oktober $ Firda
Produksjonstilskot og Regionalt Miljøtilskot (RMP) 2021
Søknadsfrist er 15. oktober for begge ordningane. 
fredag 1. oktober Luster kommune
Stengt veg - Gamlebrui (Røneid bru)
Gamlebrui (Røneid bru) skal renoverast i haust. Den vert då stengt for all trafikk (både gåande/ syklande og køyretøy) frå måndag 4. oktober og fram til arbeidet er ferdig. Arbeidet er venta å vare langt ut i november.
fredag 1. oktober Luster kommune
Influensavaksinering 2021
Onsdag 27.10.2021  10-13 i gymsalen Hafslo skule Fredag 29.10.2021  10-13  i gymsalen Luster oppvekstsenter Onsdag 03.11.2021 10-14  i Idrettshallen i Gaupne   Ingen timebestilling. Ein kan møte opp der det høver. For personar i målgruppene er vaksina gratis. ...
fredag 1. oktober Luster kommune
Stengt veg - asfaltering Vigdalen
Vigdalsvegen vert heilt stengt for trafikk tysdag 5. oktober frå 07.30 - ca.20.00 pga. asfaltlegging. Det vert ei kort opning for passering kl.16.00.
torsdag 30. september Luster kommune
Kokepåbod Bringebakkane oppheva
Vatnet i drikkevassbassenget for øvre Bringebakkane er no friskmeldt. Det er ikkje lenger behov for å koke vatnet.
onsdag 29. september Luster kommune
Ledig stilling: Leiar Grandmo miljøteneste
Grandmo miljøteneste yter tenester til brukarar med særskilde behov og har for tida om lag 60 tilsette. Me søkjer no ein motivert medarbeidar til denne viktige leiarstillinga. Søknadsfrist: 10.10.21.
mandag 27. september Luster kommune
Ledig stilling som arealplanleggjar
Arbeidsoppgåver Handsaming og publikumsrettleiing i plansaker. Utarbeiding av arealplanar etter plan- og bygningslova. I tillegg kan andre lovpålagde oppgåver kommunen har etter plan og bygningslova og anna relevant lovverk bli lagt til stillinga, avhengig av kompetanse. Tiltak knytt til...
mandag 27. september Luster kommune
Korona - normal kvardag med auka beredskap
Hald deg heime viss du er sjuk Sjølv om epidemien no er under kontroll, er det betydeleg usikkerheit knytt til vinteren, både med tanke på koronavirus, influensavirus og andre infeksjonssjukdommar.  Hugs på dei gode vanane, vask hendene, host i papirlommetørkle...
fredag 24. september Luster kommune
Informasjon frå NVE om skredet i Fortunsdalen - Bakligjelet - 16.09.2021
Skredet gjekk 16.09.2021 i Bakligjelet i Fortunsdalen. Kartreferanse: N6847657 – Ø116657. NVE fekk melding om skredet frå Hydro Energi Sogn kl. 10.55. Skredet demte opp Fortunselvi – og det var bekymring for oppdemming av vatn med konsekvensar det kunne gi. Gjelet der skredmassane ligg er...
fredag 24. september Luster kommune
Kokepåbod Bringebakkane 24.09.2021
Grunna funn av bakteriar i drikkevassbassenget ved Bringebakkane må me be dykk koke vatnet inntil bassenget er reingjort og friskmeldt. Me beklagar ulempene det medfører.
fredag 24. september Luster kommune
Plan for hjorteviltforvaltninga 2021-24 er vedteken
fredag 24. september Luster kommune
Bibliotekmedarbeidar - intern utlysing
Det er ledig 50 % fast stilling som bibliotekmedarbeidar frå 01.01.22. Kan søkast av tilsette i Luster kommune. Søknadsfrist 10.10.21.
fredag 24. september Luster kommune
Miljørettleiar 50 % mellombels stilling, Solvorn
Stillingsinformasjon Har du sosialfagleg kompetanse og vil vera med å legga til rette for meistring, trivsel og læring? Solvorn oppvekstsenter har skule med 21 elevar frå 1.-7. trinn, barnehage og SFO. Kvalifikasjonar Utdanning/erfaring innan arbeid med barn og unge God...
fredag 24. september Luster kommune
Steinras i Luster – no er vegen opna att
Klokka 15.30 torsdag melder Vegtrafikksentralen at fylkesveg 55 mellom Gaupne og Lom er delvis stengt etter eit steinras. Eitt felt er framleis ope, men Vegtrafikksentralen ber bilistar ta høgde for at det kan oppstå kø. Entreprenør er på veg.
torsdag 23. september Firda
VESTLAND

Eldredag 1. oktober
Luster eldreråd og Folkeakademiet Luster inviterer 60+ frå Luster kommune til eldredag på Eikum hotell fredag 1. oktober kl. 14.00.  Påmelding innan tysdag 28. september kl. 12.00.
torsdag 23. september Luster kommune
Ungdommen sitt kommunestyre i Luster si stipendordning
Ungdommen sitt kommunestyre (UK) si stipendordning har som føremål å støtta yrkesretta kompetanseutvikling eller anna utvekslings- / læringstiltak for ungdom frå Luster kommune i alderen 16 - 19 år.  Søknadsfrist  er 1. mars  og 1. oktober.
onsdag 22. september Luster kommune
Spørjeundersøking til føresette om måltid og matordning i lustrabarnehagen
Kvifor ei spørjeundersøking? Bakgrunnen for spørjeundersøkinga er at det i over eitt år har vore ein annan matpraksis i barnehagen enn det som var vanleg før koronapandemien råka landet i fjor vinter. Gjennom koronapandemien har det vore eit redusert mattilbod i...
fredag 17. september Luster kommune
Ledige stillingar
Arealplanleggjar 100 % fast stilling ved planavdelinga. Kontaktperson: Plansjef Knut Vidar Svanheld, e-post knut.vidar.svanheld@luster.kommune.no tlf. 418 58 780 Søknadsfrist: 03.10.21. Leiar ved Grandmo miljøteneste Kontaktperson: Kommunalsjef John Olaf Røhme, e-post...
fredag 17. september Luster kommune
Stort ras i Fortunsdalen i Luster: – Jobbar med å få meir oversikt
Rundt klokka åtte torsdag morgon gjekk det eit stort ras i Fortunsdalen.
torsdag 16. september $ Firda
Spelemidlar idrettsanlegg 2022
Det kan søkjast om tilskot til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd. Søknadsskjema er tilgjengeleg på anleggsregisteret. Lokale søkarar må vera merksame på at anlegg det vert søkt tilskot til må vera registerte i...
torsdag 16. september Luster kommune
81,6% valdeltaking Stortingsvalet
Valstyret i Luster har godkjent møteprotokoll frå Stortingsvalet. 51,97% av dei manntalsførde førehandsrøysta. 29,63% valde å røyste på valdagen.
onsdag 15. september Luster kommune
Politiske møte 15. september
Valstyret skal ferdigsstille Stortingsvalet og formannskapet/økonomiutvalet har møte.
tirsdag 14. september Luster kommune
Meld frå om du treng 3. vaksinedose
Myndigheitene har justert råd for 3. koronavaksine dose. Personar som er aktuelle for 3. dose skal sjølve ta kontakt med kommunen for å få denne dosen og ikkje ta kontakt med spesialisthelsetenesta.
tirsdag 14. september Luster kommune
Ta kontakt om du treng 3. vaksinedose
Dose 3 er aktuell for 2 grupper: Gruppe 1: Dei som er organtransplanterte, beinmargstransplanterte dei siste 2 åra, alvorleg eller moderat medfødd immunsvikt, alvorleg nyresvikt stadium 5 eller er i aktiv dialyse, avansert eller ubehandla HIV infeksjon. Gruppe 2: Dette er dei fleste og gjeld...
tirsdag 14. september Luster kommune
Tilskotsordningar i landbruket (SMIL m.m.)
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
mandag 13. september Luster kommune
Koronavaksinering 3. dose
Luster kommune vil no tilby vaksinasjon med 3. dose til pasientar med alvorleg svekt immunforsvar.
mandag 13. september Luster kommune
Mange har førehandsrøysta i Luster
Dei som ikkje har førehandsrøysta er velkomne til å røyste på føljande vallokale på valdagen 13. september. 
fredag 10. september Luster kommune
Opningstider vallokale den 13. september
Krins Vallokale Opningstid Skjolden Fjordstova, inngang frå nedste parkering Kl. 09.00 - 19.00. Gaupne Idrettshallen, hovudinngang Kl. 09.00 - 20.00 Hafslo Samfunnssalen, inngang ved ballbana Kl. 09.00 - 19.00 Smittevern Ingen sjuke skal møte opp på...
fredag 10. september Luster kommune
Ledig stilling som fysioterapeut
Det er ønskjeleg med snarleg tiltreding. Stillinga er organisert under eininga helse, rehabilitering/habilitering, saman med ergo- og fysioterapeutar. Mange av oppgåvene er knytt til helsestasjon- og skulehelsetenesta. Fysioterapeuten skal bidra i eit tverrfagleg, samordna og samhandlande...
fredag 10. september Luster kommune
Koronavaksinering i Luster kommune pr 09.09.2021
All vaksinering skjer i Idrettshallen i Gaupne. Vi har rikeleg med vaksinar. Alle som treng dose 1. må melde seg på via sjølv-plukk bestilling via HelseNorge- skriv alltid på om det gjeld 1. eller 2. dose.  Dei som ikkje har fastlege i Luster eller som
torsdag 9. september Luster kommune
Førehandsrøysting, heimerøysting, valdagsrøysting og koronainformasjon
Om lag 35% av lustringane har førehandsrøysta. Vil du også røyste på førehand? Sjå tilbodet om førehandsrøysting. Ta med legitimasjon.  
torsdag 9. september Luster kommune
Koronainformasjon på ulike språk
Felles side med koronainformasjon på ulike språk  
fredag 3. september Luster kommune
Ledig stilling som helsefagarbeidar/sjukepleiar, Hafslo
Hafslo heimeteneste har ledig fast 80 % stilling som helsefagarbeidar/sjukepleiar frå 01.12.21.  Søknadsfrist 19.09.21.
fredag 3. september Luster kommune
Ynskjer ikkje ferdsel i område merka på kartet
Av sikkerheitmessige omsyn ber Luster kommune og NVE om at folk ikkje ferdast i området merkt med raud strek på vedlagt kart, altså mot Mørkridselva bak gardane på Hauge, så lenge det er arbeid med sikring av elva. Sikringsområdet er skilta.
torsdag 2. september Luster kommune
Meld frå om avlingssvikt
Meld frå om avlingssvikt til olav.oyrehagen@luster.kommune.no Erstatning for avlingssvikt Søknadsfrist for avlingsskadeerstatning er 31. oktober. For å få erstatning må avlinga vere under 70% av normavling i føretaket pr. daa. Avlingssvikten må...
torsdag 2. september Luster kommune
Eivind fall for Harastølen – no investerer hotellmannen i prosjektet
Tre investorar har blitt til fire i Harastølen AS. Eivind Lund engasjerer seg no i å realisere hotellplanane.
onsdag 1. september $ Firda
Dans Uten Grenser Luster – timeplan haust 2021
Instruktør Elevgruppe, plass, tid Hilde 1 – 2. Klasse, Gaupne, mandag kl. 17.00 – 18.00, Gaupne barneskule Thea R. 5. – 7. Klasse, Gaupne, tirsdag kl. 17.00. – 18.00, Luster ungdomsskule Leah 3. – 4. Klasse, Gaupne, torsdag kl. 17.00 – 18.00, Luster...
tirsdag 31. august Luster kommune
Tankens kraft
tirsdag 31. august Luster kommune
Spire - Etablerarkurs for innvandrarar - Sogn regionråd
tirsdag 31. august Luster kommune
VESTLAND

Koronavaksinasjon status
Vi er i hovudsak ferdige med planlagde vaksinasjonar, men vi har tilbod til alle som ønskjer vaksine utover hausten. Vi vil frå no av prøve å vaksinere på Helsestasjonen. Første vaksinering der er 13/10. Påmelding til 1., 2, eller 3. dose kan skje via...
tirsdag 31. august Luster kommune
Melding om militærøving
Øvinga vil i hovudsak føregå i områda Haukåsen og Hillestadstølen. Det vil vere synleg og høyrbar militær aktivitet heile døgeret. Skytebana på Hillestadstølen og skyttarhuset vil i øvingstida vere å rekne som militært...
tirsdag 31. august Luster kommune
Strandryddeveka
tirsdag 31. august Luster kommune
Førehandsrøysting i bygdene startar tysdag
Opningtider for førehandrøysting
mandag 30. august Luster kommune
Melding om avlyst time til vaksinering - FEIL
KRISE! Helsenorge sender melding om at timen til vaksinering i dag er avlyst. Det er feil! Alle som har time i dag, MÅ kome! Del denne informasjonen!
mandag 30. august Luster kommune
Nå hastar det for dose 2
Vi har god kapasitet til vaksinering i dag 30/8 kl 15.00-19.30 og 1/9 kl 12.00-16.00 i Idrettshallen. Alle som er kalla inn med SMS kan bestille tid for vaksinering, eller komme på drop-inn på slutten av dagane. Det må gå minst 4 veker mellom dose 1 og dose 2. Vi vaksinerar nå med...
mandag 30. august Luster kommune
I denne isbreen stod to klatrarar fast og kom seg ingen veg
To klatrarar vart like før klokka 14.00 laurdag henta ut av redningshelikopter, etter at dei vart ståande fast og ikkje kom seg ned på eiga hand. 
lørdag 28. august $ Firda
Koronavaksinering
All vaksinering skjer i Idrettshallen i Gaupne. Alle som treng dose 1. må melde seg på via sjølv-plukk bestilling via HelseNorge - skriv alltid på om det gjeld 1. eller 2. dose. Dei som ikkje har fastlege i Luster eller som trenger hjelp av andre grunner kan ringe vår Koronatelefon...
fredag 27. august Luster kommune
Ledige stillingar - barnehage og omsorgsteneste
Hafslo omsorgssenter • 2 x 80 % fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar frå 01.10.21 • 60 % fast stilling som heimehjelp/reinhaldar frå 01.10.21 • 75 % fast stilling som heimehjelp/reinhaldar frå 01.02.22 Nærare informasjon om stillingane kan du få...
fredag 27. august Luster kommune
Dans uten grenser - Luster danseverkstad
Klikk på bilete for full storleik
onsdag 25. august Luster kommune
Møte 25. august
Møte i valstyret kl. 9.00-9.30 Møte i formannskapet kl. 9.30-13.00 Møte i mellombels utval - politiske reglement kl. 13.00-15.00
tirsdag 24. august Luster kommune
Dans uten genser - Luster danseverkstad
Klikk på bilete for full storleik
mandag 23. august Luster kommune
Nytt barnehage- og skuleår og opning av Veitastrond oppvekstsenter
Måndag 16. august var det opning av Veitastrond oppvekstsenter med barnehagebarn, elevar, tilsette og føresette. Det var talar ved rektor og styrar Elisabeth Alme, kommunalsjef oppvekst Knut Åge Teigen og ordførar Ivar Kvalen. Ordføraren klypte snori og erklærte...
mandag 23. august Luster kommune
Koronavaksinering veke 34 og utover
Dei som ikkje har fastlege i Luster eller som treng hjelp av andre grunner kan ringe vår Koronatelefon 906 72 675 Dei som tidlegare har fått beskjed om at dose 2 skulle vere etter 12 veker; vil alle få melding om å bestille time til vaksinasjon. Vi går nå ned til...
fredag 20. august Luster kommune
Koronavaksinasjon
Korleis bestille time til koronavaksine: Gå inn på helsenorge.no logg inn med BankID velg bestill time (velg evt fastlege) gå direkte til timebestilling velg koronavaksine (obs: ikkje koronatesting eller vaksine) velg ein grå dato velg klokkeslett rull ned skriv 1. dose...
torsdag 19. august Luster kommune
Livsmeistring - Robuste barn og unge - Film
Livsmeistring - Robuste barn og unge er eit samarbeidsprosjekt mellom Sogndal - og Luster kommune. Målet er at barn og unge skal bli godt rusta til å takle medgang og motgang i livet og at ungane som bur her skal få like moglegheiter til å utvikle ei god
torsdag 19. august Luster kommune
Folketalet auka i 2. kvartal
Det vart  fødde 8, 13 personar døydde, 9 innvandra og 16 utvandra, 62 flytte til kommunen og 28 flytte ut av kommunen. 1. juli 2021 var folketalet 5233. Det er berre Sunnfjord kommune i gamle Sogn og Fjordane som har større vekst i folketalet enn Luster i 2. kvartal.
torsdag 19. august Luster kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL