Luster
Tilbod om transport med snøscooter
Du kan tinga ein av dei faste leigekøyrarane til å hjelpa deg med: transport til hytta (også av personar) tilsyn med hytta (etter nærare avtale) transport av ved transport av rørslehemma Du kan også tinga leigekøyrar til andre føremål, men i dei...
fredag 12:19 Luster kommune
Kommunestyret har møte 14. desember
Kortutgåve av saksdokumenta, sakliste og tilråding i alle sakene. Alle saksdokumenta.
fredag 08:45 Luster kommune
Lustrabadet - opningstider jula 2017
torsdag 13:58 Luster kommune
Kursdag i kapping, torsdag 14. desember kl. 10.00
Skal du hogge gran i vinter? Den kommunale skogforvaltninga i Sogn (Skog i Sogn) vil arrangere kurs i kapping/aptering på Li, indre Hafslo. Det er alltid nokre skogeigarar som hogg sjølve, og det har vore tradisjon i å arrangere kurs i korleis du går fram når du skal hogge...
mandag 10:44 Luster kommune
Dagsturhytta på Ytre Eikum
Dagsturhytta kom til Gaupne med båt den 30. november. Hytta er produsert og skal monterast av Reknes Byggjevarer LL i Masfjorden kommune. Den er levert i 4 seksjonar med omsyn til transporten. Dei ulike seksjonane skal fraktast ut til Ytre Eikum med helikopter for montering. Når hytta vil bli montert er...
fredag 1. desember Luster kommune
Juleglede for alle i Luster
Det nærmar seg på nytt julehøgtid. Til glede for mange, men også ei vanskeleg tid for andre. Kjøpepress og forventingar hjå barn kan skape vanskelege tankar for oss foreldre. Tankar om å ikkje strekke til, tankar om å ikkje kunne gje barna det dei ynskjer seg til...
fredag 1. desember Luster kommune
Møte veke 49
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
fredag 1. desember Luster kommune
Me er klare, er du? - Opprett di digitale postkasse no!
Luster kommune sender mykje post digitalt. Målet er å auka effektiviteten i sakshandsaminga, redusera papirforbruk, redusera CO2-utslepp knytt til transport, og å minska kostnadane. Hjelp oss å ta framtidsretta steg, og opprett di digital postkasse i dag. Med ei slik postkasse...
torsdag 30. november Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

– Håpar på sambafotball i minusgrader
FOTBALL: - Vi kan nærme oss publikumsrekord.
onsdag 29. november Firda
NYTT! Vassmålaravlesning med SMS
Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon der kommunen har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre. Varslingssystemet er integrert i vårt fagsystem for kommunale eigedomsgebyr som gjer at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knytta til...
onsdag 29. november Luster kommune
Ope møte om fornying av Fortun-Grandfasta-reguleringane
I samband med at Hydro søkjer fornya konsesjon av Fortun-Granfasta vil NVE halde eit ope møte torsdag 30. november 2017 kl. 18, i Fortun grendahus. På møtet vil NVE orientere om sakshandsaminga, og søkjar vil gjere greie for reguleringssystemet. Det er
mandag 27. november Luster kommune
Vasstenging Hafslo og Indre Hafslo
Vasstenging Hafslo Varsel om kommunal vasstenging i området Klokkesteinsvegen (Beheim 1)/Lomheim/Alme. Frå klokka 09.00 onsdag 29. november. Grunna utskifting av brannhydrant. Blir kopla til igjen så snart som mogleg. Det er sendt sms-varsling.  
mandag 27. november Luster kommune
ATS Julebakst 2017
mandag 27. november Luster kommune
Møte veke 48
Eldrerådet, brukarutvalet og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne held møte måndag 27. klokka 9:00. Kontrollutvalet held møte måndag 27. klokka 12:00. Torsdag 30. klokka 13:30 er det møte i administrasjonsutvalet. Alle møta vert haldne på...
fredag 24. november Luster kommune
Kurs for næringslivet
fredag 24. november Luster kommune
85,78% mellombels stilling som reinhaldar i Gaupne i tida 01.02.18 - 31.07.18
Det vert ledig 85,78 % mellombels reinhaldarstilling frå 01.02.18 - 31.07.18. Stillinga er ei kombinasjonsstilling med 73,34% reinhald i Gaupne barnehage og 12,44% ved teknisk drift i Gaupne. Stillinga kan bli fast. Søknadsfrist: 10.12.2017
fredag 24. november Luster kommune
Offentleg høyring - Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram
Formannskapet sitt forslag til budsjett 2018, økonomiplan 2018-21 og planleggingsprogram 2018-21 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med kommunelova §§ 44 og 45. Dokumenta er lagt ut på biblioteket, på rådhuset og du finn lenke nedanfor. Ev. merknader må sendast...
torsdag 23. november Luster kommune
Møte om reiseliv
Til medlemsbedriftene i Luster Visit Sognefjord inviterer medlemsbedriftene og kommunen til medlemsmøte onsdag 13. desember kl. 13:30 – 15:30 på Gaupnetunet Hotell med følgjande saksliste: Kort om reiselivssesongen 2017, og litt om utsiktene for 2018. Masterplanarbeidet –...
torsdag 23. november Luster kommune
NAV Luster - stengt måndag 27. november
torsdag 23. november Luster kommune
Folketalet auka med 20 personar i 3. kvartal 2017 i Luster kommune
I 3. kvartal vart det fødd 19 barn og 13 personar døydde i Luster kommune. Det var 73 personar som flytte inn i kommunen og 59 som flytte ut. Samla gav det ein auke i folketalet på 20. Dei tre fyrste kvartala i 2017 er det fødd 49 barn og 37 personar døydde. Det er flytt 166...
fredag 17. november Luster kommune
Eigedomsskatt
fredag 17. november Luster kommune
Eigdeomsskatt
Luster kommune har vedteke å legge til rette for utviding av eigedomsskatt frå skatteåret 2018, jf. eigedomsskattelova §3a. Kommunen har allereie takst på verk og bruk, slik at dette omfattar bustadeigedommar, fritidseigedommar, bustaddelen på landbrukseigedommar og næring....
fredag 17. november Luster kommune
Formannskapsmøte torsdag 16. november
Formannskapet held møte klokka 9 på rådhuset.
tirsdag 14. november Luster kommune
Utlysning av tilskotsmidlar mot barnefattigdom 2018
Frivillige organisasjonar, private aktørar og offentlege instansar kan søke om midlar. Målet for ordninga er å motverke eller dempe konsekvensen av fattigdom blant barn og unge. Tilskotsordninga skal vere eit virkemiddel for å betre moglegheitane for at fleire barn og unge skal...
mandag 13. november Luster kommune
Første møte nytt ungdommen sitt kommunestyre
​Ungdommen sitt kommunestyre held første møte torsdag 16. november.
fredag 10. november Luster kommune
Dagsturhyttene tek form
Fysisk aktivitet for alle Målet med dagsturhyttene er at fleire skal kome seg ut på tur. Samstundes skal alle hyttene ha eit nynorsk turbibliotek, som skal stimulere til leselyst og syne fram nynorske bøker. Prosjektet såg dagens lys i 2016, då Sparebankstiftinga og fylkeskommunen...
torsdag 9. november Luster kommune
Intern utlysing - Heimehjelp 12,89% ved Gaupne omsorgssenter
Les meir og søk på stillinga her. NB! Du må logge deg inn i Visma før du ser og kan søkje på stillinga. 
onsdag 8. november Luster kommune
Vis do-kultur!
Mykje av driftsstansane og vedlikehaldet av pumpestasjonane består av fjerning av til dømes våtserviettar, klutar og moppar som IKKJE SKAL KASTAST I DO, men i boset. Ikkje kast i do: Boss som klutar, moppar, inkludert våtserviettar og eingongsklutar, Q-tips, bind, bleier, bomull,...
fredag 3. november Luster kommune
Møte veke 45
Fomannskapet held møte onsdag 8. november klokka 9 på rådhuset. 
fredag 3. november Luster kommune
Vedteken reguleringsplan for Botn, Hafslo PlanID 1426-2016004
Luster kommunestyre vedtok i møte 21.09.2017, sak 43/17, privat reguleringsplan for Botn, Hafslo. Plan ID 1426-2011004. Den vedtekne reguleringsplanen er lagd ut på servicetorget i Rådhuset og på biblioteket i Gaupne. For vedtak om reguleringsplanar gjeld: Vedtak om...
fredag 3. november Luster kommune
Vis dokultur!
Mykje av driftsstansane og vedlikehaldet av pumpestasjonane består av fjerning av til dømes våtserviettar, klutar og moppar som IKKJE SKAL KASTAST I DO, men i boset. Ikkje kast i do: Boss som klutar, moppar, inkludert våtserviettar og eingongsklutar, Q-tips, bind, bleier, bomull,...
fredag 3. november Luster kommune
Svindelforsøk - falsk e-post om skatterefusjon
torsdag 2. november Luster kommune
Sjukehusbussen er blitt ordinær bussrute med normale takstar og rabattar
Helse Førde informerer om endringar for sjukehusbussen Lærdal - Førde - Lærdal, som har tilførselrute innover Lustrafjorden. Sjukehusbussen blir no køyrd som ei ordinær bussrute med normale takstar og rabattar. Dette betalar pasientane sjølve, og søkjer
torsdag 2. november Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Brøyting av kommunale vegar
Brøyteinstruks Vegar inkl. gang- og sykkelvegar og fortau skal vere gjennombrøyta før snømengda på vegen overstig 8 cm våt snø og 12 cm tørr snø. Det skal brøytast etter alle snøfall større enn 5 cm. Snørydding i kryss skal...
onsdag 1. november Luster kommune
Brøyting kommunale vegar og plassar i Luster kommune 2017 – 2022
Rode Stad namn 1 Ornes - Kinsedalen Odd John Bugge 2 Bjørk - Øyane Johannes L Nyløy 3 Drægni, Fortun skule og ved kyrkja Andreas Otterhjell  4 og 5 Skjolden, kommunale vegar og plassar i Skjolden og Mørkridsdalen Kristen Sverre Flohaug 6 Dalsdalen...
onsdag 1. november Luster kommune
Møte veke 44
Råda held møte måndag den 30. klokka 9:00 på rådhuset Eldrerådet Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Brukarutval for samhandlingsreforma   Formannskapet held møte tysdag 31. klokka 9:00 på rådhuset  
fredag 27. oktober Luster kommune
Eldredag 9. november
Helsing frå ordførar. Rådmann Jarle Skartun informerer om eldreomsorg. Svein Solheim kåserer og syner bilete frå eit spennande arbeidsliv, m.a som ubåtkaptein. Helene Myklemyr Bolstad underheld. Servering av varmrett. Velkomne!
torsdag 26. oktober Luster kommune
Barnehageplass / Suppleringsopptak frå 01.01.2018
 Opptaket er avhengig av ledig kapasitet i den enkelte barnehage. Søknadsskjema Ved spørsmål ta kontakt med pedagogisk konsulent Oddbjørg Ese, tlf. 57 68 55 20
torsdag 26. oktober Luster kommune
NAV stengt 2. og 3. november
NAV Luster har stengt torsdag 2. november og fredag 3. november på grunn av opplæring/konferanse. NAV kan nåast på 55 55 33 33 om det haster før mandag den 6. november.
onsdag 25. oktober Luster kommune
Straumbrot i Jostedal – Jostedal skule
Montørar frå Luster energiverk er på staden for å finne feilen. Det er for dårleg mobildekning til at skulen kan ta imot samtalar, opplyser rektor. Oppdatering kl. 11.20: Skulen vert ikkje stengt, undervisninga og skuledagen går som vanleg. Barnehagen oppmodar om tidleg...
tirsdag 24. oktober Luster kommune
Lustrabadet 5 års-jubileum
mandag 23. oktober Luster kommune
Tv-aksjonen, resultat
Resultat for Sogn og Fjordane. www.blimed.no      
mandag 23. oktober Luster kommune
Tv-aksjonen sundag 22. oktober
  www.blimed.no      
fredag 20. oktober Luster kommune
Øyane kraftverk, høyring av endra utbyggingsløysing
Les meir på NVE si side.
fredag 20. oktober Luster kommune
Folkemøte om kommunesamanslåing 24/10 .pdf
fredag 20. oktober Luster kommune
Ferjesambandet Solvorn – Urnes, maks aksellast
På grunn av skade på Urnes ferjekai vert tillaten aksellast maks 4 tonn.
fredag 20. oktober Luster kommune
Influensavaksinering
Onsdag  25/10   kl. 9-12     Luster omsorgssenter Torsdag  26/10   kl. 9-12     Hafslo omsorgssenter Måndag   6/11  kl. 9-14      Gaupne omsorgssenter   Pris:...
fredag 20. oktober Luster kommune
Kulturtilskot rapporteringsfrist 1. november
Tilsagnet blir trekt attende om ikkje fristen vert halden. Etter denne fristen vert tilsegna trekt attende dersom søkjar ikkje har gjort skriftleg avtale om forlenga frist.
torsdag 19. oktober Luster kommune
Luster kommune søkjer etter hus og leilegheiter
På grunn av behov for offentleg transporttilbod er det primært ynskje om bustadar på strekninga Gaupne – Hafslo. Kommunen tilbyr langsiktig leigeforhold, der kommunen er leigetakar og har oppfølging av bebuarane. Ta kontakt med servicetorget tlf. 57 68 55 00.
torsdag 19. oktober Luster kommune
Kommunestyret har møte 26. oktober
Alle saksdokumenta til møtet. Forkorta utgåve: inneheld sakliste og tilråding i alle sakene.
torsdag 19. oktober Luster kommune
Markering av FN-dagen 24. oktober
· Kulturelt innslag, sang og musikk. · Smaksprøvar av mat frå ulike land/kulturar. Ei uhøgtideleg markering - kom og bli med du også!      
torsdag 19. oktober Luster kommune
Vasstenging Luster i dag torsdag 19.10. frå 10.00
Grunna omkopling på vassleidning vert kommunalt vatn på strekningen Heltnabakkane-Døsen-Kjer stengt frå 10.00 i dag. Stengingen vil truleg vare ein time. Vatnet vert kopla på så snart som mogleg. Dei det gjeld skal ha fått direktevarsling på sms/fasttelefon.
torsdag 19. oktober Luster kommune
Vasstenging Luster onsdag
Det vert vasstenging i Luster i morgon onsdag 18.10. frå kl. 09.00. Gjeld barnehagen, samfunnsbygget, Fuhr/Ekservollen og Solstrand. Grunna omkopling. Vatnet vert kopla til att så raskt som mogleg.
tirsdag 17. oktober Luster kommune
Internasjonal dag 1. november
Tid og stad: Kl. 17.00 - 19.00 i Gaupne idrettshall.   Program: • Velkomen • Kort underhaldning frå scena • Mingling mellom ulike stasjonar i hallen • Smaksprøvar frå ulike land/kulturar
tirsdag 17. oktober Luster kommune
Ledige stillingar i omsorgstenesta
Hafslo omsorgssenter Helsefagarbeidar 70 % Vernepleiar/helsefagarbeidar 50 % Helsefagarbeidar/vernepleiar 58,34 % Vernepleiar/helsefagarbeidar 17,61 % Heimhjelp 48,61 % Helsefagarbeidar 26,01 %   Gaupne omsorgssenter Heimehjelp 60 % områdevikar Heimehjelp 60 % vikariat Heimehjelp 16,23...
lørdag 14. oktober Luster kommune
Leigekøyringsløyve for snøskuter
Føremålet med ordninga er å ha eit tilbod til dei som har transportbehov til utmarksområde og samstundes halda omfanget av motorferdsel i utmarka lågt. Fylgjande søkjarar vert prioriterte: Søkjarar som har hatt slikt løyve før, og som har utført...
fredag 13. oktober Luster kommune
Møte veke 42
Plan- og forvaltningsstyret held møte måndag 16. klokka 13.00 Møte Formannskapet onsdag 18. klokka 9.00
fredag 13. oktober Luster kommune
"Betre balanse"-gruppene startar opp att veke 42
Gruppene er leia av fysioterapeut og held til på arbeidsstova på omsorgssenteret. Etter trimmen er det tid for kaffi, mat og «svadl». Pris: Tilbodet kostar 50 kr per gong for mat og trim. Gratis tran Du ringjer Servicetorget i Luster Kommune tlf. 57 68 55 00 (opningstid kl. 08.00 -...
onsdag 11. oktober Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Turstien til Molden vert stengd 12. oktober
Når materialane er flogne på plass vil fleire arbeidslag sherpaer gå i gang med ei omfattande oppgradering av stien frå Krossen til toppen, slik at ein skal kunna gå der i joggesko utan å fylla dei med gjørme. Arbeidet skal etter planen vera ferdig om to-tre veker. ...
onsdag 11. oktober Luster kommune
"Betre balanse"-gruppene
Gruppene er leia av fysioterapeut og held til på arbeidsstova på omsorgssenteret. Etter trimmen er det tid for kaffi, mat og «svadl». Pris: Tilbodet kostar 50 kr per gong for mat og trim. Gratis tran Du ringjer Servicetorget i Luster Kommune tlf. 57 68 55 00 (opningstid kl. 08.00 -...
onsdag 11. oktober Luster kommune
Avvikling av kommunale heimevernsnemder
Nemndene vil bli erstatta med heimevernsnemnder på distriktsnivå. Kommunane får høve til å stille med representantar i nemndene.
tirsdag 10. oktober Luster kommune
Avvikling av kommunale heimevernsnemder
Nemndene vil bli erstatta med heimevernsnemnder på distriktsnivå. Kommunane får høve til å stille med representantar i nemndene.
tirsdag 10. oktober Luster kommune
Kommuneplanarbeid – opne møte
Luster formannskap har lagt  følgjande plandokument ut på høyring: Kommunen sin samfunnsdel Planprogram for ny arealdel   Det sett opp slik plan for opne bygdemøte i høyringsperioden:  16. oktober        Jostedal hotell 18....
tirsdag 10. oktober Luster kommune
Ynskjer ikkje folk på Molden 10. oktober
Når materialane er flogne på plass vil fleire arbeidslag sherpaer gå i gang med ei omfattande oppgradering av stien frå Krossen til toppen, slik at ein skal kunna gå der i joggesko utan å fylla dei med gjørme. Arbeidet skal etter planen vera ferdig om to-tre veker. ...
mandag 9. oktober Luster kommune
Vasstenging Prinsehaugen/Furehaugen/Sviggaplassane/Kjørlaug tysdag 10/10
Grunna nedlegging av ny vassleidning mot Prinsehaugen på Indre Hafslo vil vatnet bli stengt tysdag 10. oktober frå klokka 0900. Dei det gjeld får direktemelding. Vatnet vert sett på igjen så snart som mogleg. Beklagar ev. ulempe dette medfører.
fredag 6. oktober Luster kommune
Endring i kommunestyret
Eivind Steig, Senterpartiet, rykker opp som fast medlem i kommunestyret etter at Kjell Sindre Schmidt har meldt flytting frå kommunen, og såleis ikkje kan vere medlem i kommunestyret. Schmidt er også medlem og nestleiar i kontrollutvalet. Der vil det bli føreteke nytt val i neste...
fredag 6. oktober Luster kommune
Høyring – Planprogram for Regional plan for kultur
Planprogrammet er ein plan for det vidare arbeidet med regional plan for kultur, med framlegg til mål, plantema, organisering og framdrift. Planprogrammet foreslår kultur for alle som overordna mål for kulturplanen. Planen skal handle om korleis kulturfeltet kan bidra til å...
onsdag 4. oktober Luster kommune
Stengd veg på sørsida
Vegmeldingar Statens Vegvesen
mandag 2. oktober Luster kommune
Digital post frå kommunen
Me oppmodar om å opprette ei digital postkasse  Det er tryggare enn epost Det er raskare enn vanleg postgang Det er gratis å bruke Du tek i mot og lagrar viktige brev på ein stad, både frå offentlege og private verksemder Du får viktige brev der du er ...
mandag 2. oktober Luster kommune
Influensavaksinering - forseinking
Utsending av vaksiner frå Folkehelseinstituttet er forseinka, planlagde vaksinedatoar er difor usikre. Endelege datoar blir difor kunngjort seinare.
fredag 29. september Luster kommune
80 % vikariat i stilling som pedagogisk leiar ved Veitastrond barnehage
Sjå utlysinga og søk på stillinga her.
fredag 29. september Luster kommune
Datakafe for pensjonistar
torsdag 28. september Luster kommune
Sogn Motorsportsenter, kunngjering av vedtak
Plankart Planomtale og føresegner Sakspapir planvedtak Den vedtekne reguleringsplanen er lagd ut i papirformat på servicetorget i rådhuset og på biblioteket i Gaupne. For vedtak om reguleringsplanar gjeld: Vedtak om eigengodkjenning  av reguleringsplan kan påklagast av...
torsdag 28. september Luster kommune
Søknad om produksjonstilskot og RMP (Regionalt MiljøProgram)
Søknaden kan berre leverast elektronisk via Altinn. Ta kontakt med oss for hjelp til å senda inn elektronisk søknad. Hugs å ta med påloggingsinformasjon til Altinn. (td MinID eller Bank-id). Ver ut i god tid med å levera søknaden din. Du må oppgje anten e-post...
fredag 22. september Luster kommune
Sea King må bistå med å hente ned turfølge
LUSTER: Var utslitne, og ein av dei hadde ein ankelskade.
lørdag 22. juli Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Fotboll Båt Get-ligaen Aust Agder Sport Nordland Hedmark Rogaland Buskerud Kultur
flere?
Trøndelag Oppland Odda Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Østfold Vest Agder Økonomi Oslo Skåne Jul Kvinnherad Mat Halloween Finnmark Fiske Mobil Reise Bolig Oskarshamn Helse Game of Thrones Svalbard Grue Vær Russland Forskning Fotball Tesla Kalmar Östra Göinge Sport Trav Kultur Håndball Osterøy Malmö Litteratur Motor Trondheim Landbruk Kunst Risør Indonesia Bærum Helsingborg Hockey Suldal Forsvar Øvre Eiker Kongsvinger Inrikes Vestby Askøy Boksing Kristiansand Näringsliv Båt Landskrona Hadsel Moss Stockholm Ishockey Hammerfest Spill Odds BK Stavanger Svelvik Nord-Korea Mote Musikk Fedje Haugesund Jobb Tønsberg Trening Os Langrenn Brexit Bil Tour of Norway Tvedestrand Seljord Trysil Sykkel Orkdal Masfjorden Kongelig Lund Polen Hässleholm Ørsta Blekinge Tinn Musik Bil Sverige Holmestrand Eidfjord Karmøy Alpint OL Hälsa Sjakk Astronomi Sandnes Nedre Eiker Ringsaker NHL Verdal Barn Vinje Skiskyting Gjøvik Valg Molde Klippan Porsgrunn Alta VM Finnøy Kävlinge Fredrikstad Tyskland Svømming Sund Selje OBOS-ligaen Tour de France Dovre Emmaboda Sørreisa Eid Israel Narvik Andøy Vestre Slidre Skøyter Tromsø IL Mandal Notodden Harry Potter Premier League Snowboard Tingvoll Gloppen SK Brann Ås Stord Kristianstad Vellinge Norway Cup Poker Drammen Fauske Nybro Meland Hemne Selbu Sortland Kristiansund Førde Volda Røros Tjøme Kommunesammenslåing Motorsport Jakt Streik Elverum Austrheim Klima Mercedes-Benz Kampsport Aurdal Holtålen Kvænangen Fitjar Sørfold Android Russ Båstad Midsund La liga Sande Evenes Røyken Nøtterøy Universet Porsanger Kina Måsøy Steigen Asker Eidsberg Fet Europa League Tana Lyngdal Sarpsborg 08 Nes Bremanger Lindås Lillesand Lier Vevelstad Eslöv Radøy Modum Skellefteå Foto Tomelilla Skien Politikk Ullensvang Viking FK Arendal Svedala Frankrike Klatring Stryn Jevnaker Rosenborg BK Fjell Steinkjer Lenvik USA Ledare Film Sarpsborg Løten Nissedal Staffanstorp Bamble NM Halden Voss Hopp Hamar
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL