Luster
11. nov. Vasstenging Ørbeck-Kjos-Hillestad-Solbakken
Grunna akutt utskifting av ventil i stasjonen ved Stolpen/Ørbeck vert kommunalt vatn stengt frå 09 i dag, måndag 11.nov. Mest truleg på igjen til kl.11. Fint om de kan tappe litt opp så de har. Beklagar ulempene dette medfører.
mandag 08:08 Luster kommune
Møte veke 46
Kontrollutvalet har møte tysdag 12. nov. klokka 9. Vidare er det folkevaldopplæring fredag den 15. november kl. 09.00.
fredag 11:30 Luster kommune
Vikariat som spesialpedagog i Hafslo barnehage
Det vert ledig 70,83 % vikariat som spesialpedagog i Hafslo barnehage i tida 23.01.2020-30.06.2020. Søknadsfrist 24.11.19.
fredag 09:12 Luster kommune
Ny vassforvaltningsplan for Vestland – no kan du kome med innspel til tiltak
Sei di meining om vatnet vårt! Korleis står det til med vatnet der du bor, og korleis kan vi ta betre vare på det? No kan alle som vil kome med innspel om korleis vi bør forvalte vatnet.
tirsdag 5. november Luster kommune
5 på gata
5 på gata   Amalie Råum (14) Er det noko du meiner manglar i Luster kommune? Eg tenkjer ikkje så mykje over det til vanleg, men på aktivitetar hadde det vore kjekt med tennis. Me treng og ein skikkeleg badeplass med sandstrand i Gaupne. Kva synest du om jobbtilboda i Luster...
fredag 1. november Luster kommune
Datakafe 2019
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
onsdag 30. oktober Luster kommune
"Juleglede - 2019"
Jula er ei høgtid som forsterkar kjenslene våre, både gleder og sorger. Det kan av ulike årsaker vere ei vanskeleg tid for mange. Kjøpepress og forventingar kan skape vanskelege tankar. Tankar om å ikkje kunne gje barna det dei ynskjer seg til jul, tankar om at det blir...
onsdag 30. oktober Luster kommune
Hugsar du å opne di digitale postkasse?
Når du har valt ei digital postkasse, Digipost eller e-Boks, får du varsel på epost eller sms når du har fått post. Du som har valt digital postkasse, får ikkje posten din på papirpost. Du må opne den i den digitale postkassa. Det er trygt, enkelt og tilgjengeleg...
onsdag 30. oktober Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Eigenberedskapsveka 2019
Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn der vi er vane med at det meste fungerer som det skal. Men uvêr, naturhendingar, sabotasje, tekniske problem, terror eller krigshandlingar kan føre til at du mister til dømes straum eller vatn, og at det kan bli
tirsdag 29. oktober Luster kommune
Redusert passering grunna anleggsarbeid ved og over gangvegen mellom Stolpen og Galden
Ved etablering av ny gangveg til Botn bustadfelt vil det foregå ein del anleggsarbeid i og ved gangvegen under Siesagi frå måndag 28. oktober og to veker framover. Gangvegen vert ikkje heilt stengt for gåande/syklande, men me ber dykk følgje tilvisingane
fredag 25. oktober Luster kommune
Ledige stillingar i Gaupne barnehage
Gaupne barnehage har ledige stillingar som barnehagelærarar, spesialpedagog og fagarbeidar. Søknadsfrist: 10.11.19.
fredag 25. oktober Luster kommune
Ledig vikariat som naturforvaltar
Det er ledig 100% vikariat som naturforvaltar frå 06.02.20 - 01.11.20. Søknadsfrist: 10.11.19
fredag 25. oktober Luster kommune
Møte veke 44
Plan og forvaltningsstyret tysdag 29. klokka 13:00 Formannskapet onsdag 30. klokka 9:00
fredag 25. oktober Luster kommune
Alle har ei plikt til å hindre vald og overgrep
Dersom du veit, eller trur, at nokon kan bli utsett for vald eller overgrep, kan du ha ei lovpålagt plikt til å forsøke å hindre at det skjer.   
torsdag 24. oktober Luster kommune
Nytt kommunestyre møtte til konstituering i går
Det nyvalde kommunestyret var samla for fyrste gong på rådhuset i går til konstituering. 
torsdag 24. oktober Luster kommune
Nominasjon kulturpris og søknad kulturstipend
Fristen for nominasjon til årets kulturpris og søknad om kulturstipend er fredag 1. november.
onsdag 23. oktober Luster kommune
(+) Etter 23 år med produksjon seier helsa stopp
Anne Lise Haukadal kjenner at helsa ikkje er heilt på topp lenger, og håpar å finne nokon som kan ta over «Kroken Frukt og Bær»
tirsdag 22. oktober $ Porten.no
TV-aksjonen: Aurland gav langt over gjennomsnittet
Under TV-aksjonen i går blei det samla inn 219 887 346 kroner. Sogn og Fjordane var fylket som gav mest.
mandag 21. oktober Porten.no
Slik er maktposisjonane i Luster fordelte
Senterpartiet får reint fleirtal i både formannskapet og forvaltingsutvalet.
fredag 18. oktober Porten.no
Nyvalde medlemer og varamedlemer i kontrollutvalet
Senterpartiet: Anne Lise Haukadal Vara: Trygve Lerum Emma Nyløy Kine Svori Arbeiderpartiet Anders Bolstad Vivian Kvam Vara: Eirik Hoem Anne Marie Bolstad Øyvind Møller Laila Iren Røneid Høgre, KrF og FrP: Ernst Veum     Vara: Erling...
fredag 18. oktober Luster kommune
Nyvalde medlemer i Plan – og forvaltningsutvalet
Kommunestyret valde desse medlemene og varamedlemen i Plan- og forvaltningsutvalet.
fredag 18. oktober Luster kommune
Nytt kommunestyre møtte til konstituering i går
Sitjande framme er formannskapet. Frå venstre: Geir Arve Sandvik (H), Morten Johan Hovland Vigdal (AP), Elin Hauge (AP), ordførar Ivar Kvalen (SP), varaordførar Marit Aakre Tennø (SP), Marianne Bugge (SP) og Knut Hauge (SP). Andre rekke frå venstre: Ass. rådmann John Olaf...
fredag 18. oktober Luster kommune
Møte veke 43
møte i Arbeidsmiljøutvalet måndag 21. klokka 13:30 møte i Formannskapet onsdag 23. klokka 9.00
fredag 18. oktober Luster kommune
"Betre balanse"
Styrke- og balanseøvingar for «godt vaksne». Rullator ingen hindring!
fredag 18. oktober Luster kommune
Influensavaksinering
Pris influensavaksine for målgruppa: kr.150,- Pneumokokkvaksine kr. 400,- Influensavaksine vert særskilt anbefalt til:  • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester) • Dei som bur i omsorgsbustader og sjukeheim • Alle frå fylte 65 år • Barn og...
tirsdag 15. oktober Luster kommune
Møte veke 42
Møte i nye kommunestyret torsdag 17. oktober kl. 14.00.  
fredag 11. oktober Luster kommune
Ledig stilling som leiar for NAV Luster
NAV leverer arbeids- og velferdstenester og har 19 000 medarbeidarar fordelt over heile landet. NAV skal gje menneske moglegheiter og hovudmålet er å få fleire i arbeid. NAV er inne i ein omfattande og spanande moderniserings- og endringsfase. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement...
fredag 11. oktober Luster kommune
Barnehageplass/Suppleringsopptak frå 01.01.2020
Det vert suppleringsopptak og høve til endring av eksisterande barnehageplass frå 01.01.2020. Opptaket er avhengig av ledig kapasitet i den enkelte barnehage. Søknadsfristen er 1. november 2019. Elektronisk søknadsskjema finn de her.  Ved spørsmål ta
tirsdag 8. oktober Luster kommune
Kommunale bygningar - utleige
I samsvar med vedtak i Luster kommunestyre skal det årleg innhentast søknader om faste leigeavtalar av offentlege bygningar som skular og samfunnshus (heile året) og for idrettshallen. Søknad om faste leigeavtalar skal sendast på fastsett søknadsskjema. Leige av kommunale bygg...
tirsdag 8. oktober Luster kommune
Reguleringsplan for Grandmo busenter. Plan-ID 2018004
Klagerett Vedtak om eigengodkjenning av reguleringsplan kan klagast på av alle med rettsleg klageinteresse i saka, jf. reglane i §12-12 og §1-9 i plan- og bygningslova, og kap. VI i forvaltningslova. Eventuell klage må sendast skriftleg innan 3 veker frå offentleg kunngjering og sendast...
fredag 4. oktober Luster kommune
Glascontainaren i Luster er flytta
Glascontainaren som tildegare var plassert ved  "gamle brannstasjonen", er flytta til parkeringsplassen bakom Lustrabui.
fredag 4. oktober Luster kommune
Ledig stilling som arkivleiar
Det skal opprettast ny stilling som arkivleiar, og vi ønskjer ein fagleiar som pådrivar i arbeidet med å effektivisere kommunen si sak- og arkivteneste i tett samarbeid med sakshandsamarar, andre fagleiarar, einingsleiarar og rådmannen si leiargruppe. Kvalifikasjonar Fordel med...
fredag 4. oktober Luster kommune
Konstituerande kommunestyre 17. oktober
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
torsdag 3. oktober Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Gatelys Bringebakkane
Tilkopling av gatelyset vert gjort denne veka - har vore utkopla i samband med arbeidet i sentrum.  
onsdag 2. oktober Luster kommune
Asfaltering, Høgisvegen ved Melheim, Indre Hafslo
Det vert asfaltering torsdag 3. oktober. Bilar og hengara og anna som hindrar asfaltering må flyttast før torsdag. Vegen kan verte stengt, moglegheit for omkøyring via Bruheim. 
tirsdag 1. oktober Luster kommune
Produksjonstilskot og Regionalt Miljøtilskot (RMP) 2019
RMP - les dette før du søkjer Produksjonstilskot - les dette før du søkjer Dersom de må ha hjelp til utfylling av dei digitale søknadsskjemaene, må de søke hjelp hos familie/naboar/kjende eller gjere ein avtale med Landbrukstenester Sogn (bestill time per...
tirsdag 1. oktober Luster kommune
20 % mellombels lærarstilling ved Luster oppvekstsenter - intern utlysing
 Kvalifikasjonar godkjent lærarutdanning for 1.-7. trinn. det er ønskjeleg at søkjarar har formell kompetanse i minst eitt av dei tre basisfaga norsk, engelsk og matematikk. Søknad:Meir informasjon om stillinga og lenkje til søknadsportal finn du her. NB! Du må vere...
tirsdag 1. oktober Luster kommune
Produksjonstilskot og Regionalt Miljøtilskot (RMP) 2019
RMP - les dette før du søkjer Produksjonstilskot - les dette før du søkjer Dersom de må ha hjelp til utfylling av dei digitale søknadsskjemaene, må de søke hjelp hos familie/naboar/kjende eller gjere ein avtale med Landbrukstenester Sogn (bestill time per...
tirsdag 1. oktober Luster kommune
Asfaltering, Sandvik Nord, Gaupne
Det vert asfaltering i hovudveg og stikkvegar i Sandvik Nord torsdag 3. oktober. Bilar og hengara og anna som hindrar asfaltering i veg/parkeringsplassar/utkøyringar i feltet må flyttast før torsdag. Parker bilar og anna køyretøy som skal nyttast denne dagen utanfor byggjefeltet.
tirsdag 1. oktober Luster kommune
20 % mellombels lærarstilling ved Luster oppvekstsenter - intern utlysing
 Kvalifikasjonar godkjent lærarutdanning for 1.-7. trinn. det er ønskjeleg at søkjarar har formell kompetanse i minst eitt av dei tre basisfaga norsk, engelsk og matematikk. Søknad:Meir informasjon om stillinga og lenkje til søknadsportal finn du her. NB! Du må vere...
mandag 30. september Luster kommune
Møte veke 40
Møte i råda måndag 30. september kl. 9.00 på rådhuset Brukarutvalet Eldrerådet Rådet for menneske med nedsett funkjsonsevne
fredag 27. september Luster kommune
Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen lyser ut middel til villreintiltak
Villreinnemnda lyser ut middel til villreintiltak med søknadsfrist 20.10.19. Tilskot til villreintiltak er innbetalte fellingsavgifter for villreinjakt som blir ført tilbake til det einskilde villreinområde. Middel kan bli brukt til tiltak som: 1. Styrker forvaltninga av villreinstamma. 2....
torsdag 26. september Luster kommune
Startar sikring av mur i Luster, varslar vegstenging
Sikring av mur stenger fylkesveg.
onsdag 25. september Porten.no
Oppdatering: Vatnet er no sett på att ved Gaupne skule/Coop
Vatnet har vore stengt  grunna nedsetjing av kum og ny tilkopling ved Coop Prix, Gaupne sentrum.  
onsdag 25. september Luster kommune
Eldredag 3. oktober
Luster eldreråd og Folkeakademiet Luster inviterer 60+ frå Luster kommune til eldredag på Eikum hotell torsdag 3. oktober kl. 14.00.  Påmelding innan måndag 30. september kl. 12.00 til tlf. 57 68 55 00.
onsdag 25. september Luster kommune
Vasstenging Gaupne barneskule og to andre privatabonnentar
Det blir vasstenging i morgon tysdag 24.09 grunna reparasjon av lekkasje og nedsetjing av kum ved Coop Prix, Gaupne sentrum. Gjeld frå 08.00. Dei det gjeld har fått direktebeskjed.
mandag 23. september Luster kommune
Møte veke 39
   
mandag 23. september Luster kommune
Graving i gangvegen mellom Coop Prix og fv 55 tysdag 24. september. Gaupne sentrum
Grunna best mogleg tryggleik ved utskifting av kum mellom Coop Prix og fylkesveg 55 i morgon anbefalar Luster kommune særleg skuleelevane å ikkje nytt gangvegen frå Sandvikfeltet sør langs fylkesvegen til og frå skulen. Helst gå/sykle
mandag 23. september Luster kommune
Reinske grøfter og stikkrenner
Har du sjekka korleis det står til med grøftene rundt vegane og jordstykkane dine? Økt nedbørintensitet utgjer større fare for skader på både vegen og nabo-eigendommar dersom grøfter og stikkrenner går tett. Ta deg ein tur og sjå korleis det står...
fredag 20. september Luster kommune
80 % vikariat som fagarbeidar ved Gaupne barnehage
Det er ledig 80% vikariat som fagarbeidar i Gaupne barnehage i tida 07.10.19 - 27.07.20. Søknadsfrist 06.10.19.
fredag 20. september Luster kommune
80 % vikariat som fagarbeidar ved Gaupne oppvekstsenter
Kvalifikasjonskrav: Utdanning som fagarbeidar i barne -og ungdomsarbeidarfaget og gjerne relevant praksis. Les meir om stillingen og søk her      
fredag 20. september Luster kommune
Veterinærvakta for Luster, Sogndal og Leikanger søkjer veterinær
Ein av veterinærane i vaktsamarbeidet har gått over i anna stilling og det vert søkt etter erstattar så snart som råd og ut perioden. I tillegg til deltaking i vaktsamarbeidet utanom kontortid, inneber stillinga vanleg veterinærpraksis på dagtid, hovudsakleg på...
torsdag 19. september Luster kommune
Produksjonstilskot og Regionalt Miljøtilskot (RMP) 2019
Søknadsfrist er 15. oktober for begge ordningane, men du kan søkje RMP allereie no. På grunn av nytt regelverk må alle tiltaka teiknast inn i kartet på nytt, denne søknaden er difor ekstra tidkrevjande i år.
onsdag 18. september Luster kommune
Vegstenging byggjefeltet Sandvik Nord, Gaupne sentrum
Grunna vegarbeid blir vegen heilt stengt ved innkøyringa til Sandvik Nord i morgon torsdag 19. sept. frå 09-12. Det blir opna for omkøyring gjennom bommen frå Sandvik Sør i dette tidsrommet. Dei det gjeld skal ha fått sms/mail eller talemelding. Om ikkje ber me dykk sjekke...
onsdag 18. september Luster kommune
Trafikkulukke i Gaupne, to bilar involverte
Klokka 19:55 fekk Vest politidistrikt melding om ei trafikkulykke i Luster.
mandag 16. september Porten.no
Produksjonstilskot og Regionalt Miljøtilskot (RMP) 2019
RMP - les dette før du søkjer Produksjonstilskot - les dette før du søkjer Ver ute i god tid og avtal gjerne på førehand dersom du kjem innom for å få hjelp. Hugs å ta med påloggingsinformasjon til Altinn (td MinID eller Bank-id). Kontakt: Liv...
mandag 16. september Luster kommune
Luster bibliotek - haustprogram
mandag 16. september Luster kommune
Søknader om spelemidlar 2020
Søknaden skal ha nummererte vedlegg i pdf-format:Vedlegg 1: Dokumentasjon på godkjent tilgang til areal som t.d. matrikkelnr. for tinglyst eigedom, skriftleg avtale med grunneigarar for turstiar, eller avtale om disponering av off. eigd arealVedlegg 2: Dokumentasjon kostnader og finansiering A:...
fredag 13. september Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Ledige stillingar i omsorgstenesta
Ledige faste stillingar for sjukepleiarar, vernepleiarar og helsefagarbeidarar. Søknadsfrist: 29.09.19.
fredag 13. september Luster kommune
Vegar kan verte stengde på kort varsel grunna mykje nedbør
På grunn av at det er meldt mykje nedbør i helga varslar Statens vegvesen at vegar kan verte stengde på kort varsel. Fv 331 (Fv 5637) kan bli stengt på kort varsel natt til 15.09.2019 Fv 55 Sognafjellet blir nattestengt i natt til 14.09.2019 og natt til 15.09.2019 Her kan det bli...
fredag 13. september Luster kommune
Vegar kan verte stengde på kort varsel grunna mykje nedbør
På grunn av at det er meldt mykje nedbør i helga varslar Statens vegvesen at vegar kan verte stengde på kort varsel. Fv 331 (Fv 5637) kan bli stengt på kort varsel natt til 15.09.2019 Fv 55 Sognafjellet blir nattestengt i natt til 14.09.2019 og natt til 15.09.2019 Her kan det bli...
fredag 13. september Luster kommune
Varsel om flaumfare, oransje nivå
fredag 13. september Luster kommune
Møte veke 38
Måndag 16. Lustrabadet KF klokka 18.00 på Lustrabadet Tysdag 17.  Kontrollutvalet klokka 9.00 og Plan- og forvaltningsstyret klokka 12.00 Onsdag 18. Formannskapet klokka 9.00
fredag 13. september Luster kommune
Barnehagane i Luster kommune treng tilkallingsvikarar
Likar du å arbeida med barn og har høve til å ta på deg arbeid innimellom, gjer vel og ta kontakt med styrar i den enkelte barnehage eller med personalavdelinga i kommunen. Å arbeida i barnehage er variert, interessant og gjevande! Me kan tilby: utfordrande og interessante...
fredag 13. september Luster kommune
Stenging av veg til Nørstedalen
Hydro melder at dei har motteke melding om store nedbørsmengder frå NVE og at dei difor har beslutta å stenge vegen i Øyane då det er meget sannsynleg at midlertidig bruløysing i Kongsøyane vil bli sett under vatn.
torsdag 12. september Luster kommune
Siste frist for å søkje tilskot til utsiktsrydding 20.09.2019
onsdag 11. september Luster kommune
Oppheving av kokepåbod Dale vassverk, Luste
Etter fleire fine bakterieprøvar ved Dale vassverk opphever Luster kommune kokepåbodet og vatnet kan nyttast som normalt. Drikkevasstankane ved Lustrabui og Luster omsorgssenter vert fjerna så snart som mogleg. Det blir sendt ut sms-melding til dei det
onsdag 11. september Luster kommune
Valresultat med kandidatkåring
Mandatfordelinga i det nyvalde kommunestyret: Senterpartiet 13 mandat Arbeidarpartiet 6 mandat Høgre 3 mandat Framstegspartiet 1 mandat Kristeleg Folkeparti 1 mandat Venstre 1 mandat Det nyvalde kommunestyret i Luster: Ivar Kvalen, SP Marit Aakre Tennø, SP Olav Høyheim Einan, SP Knut...
onsdag 11. september Luster kommune
Valresultat med kandidatkåring
Mandatfordelinga i det nyvalde kommunestyret: Senterpartiet 13 mandat Arbeidarpartiet 6 mandat Høgre 3 mandat Framstegspartiet 1 mandat Kristeleg Folkeparti 1 mandat Venstre 1 mandat Det nyvalde kommunestyret i Luster: Ivar Kvalen, SP Marit Aakre Tennø, SP Olav Høyheim Einan, SP Knut...
tirsdag 10. september Luster kommune
Førebels valresultat frå Luster
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
mandag 9. september Luster kommune
Forfriskande badetemperatur med utsyn mot tindane
Vekas foto er teke av Magnhild Feten.
søndag 8. september Porten.no
Tobias og Kasper helsa dronninga velkomen til nyopninga
På Veitastrond håpar dei at ein ny turistattraksjon skal setta yttarlegare fart på den positive utviklinga i bygda.
fredag 6. september Porten.no
Opningstider på vallokala på valdagen
På valdagen 9. september har me 10 opne vallokale i Luster kommune. Du kan stemme i den valkrinsen du er manntalsførd, eller i ein annan krins i kommunen. Eksempelvis kan ein person som bur i Fortun stemme i Gaupne. Du kan ikkje stemme i andre kommunar
fredag 6. september Luster kommune
Siste frist førehandsrøysting til kl. 20.00 på rådhuset i kveld
Ta med legitimasjon.
fredag 6. september Luster kommune
Leiar Luster omsorgssenter
Omsorgstenesta i Luster kommune er organisert med fem tenesteeiningar. Ei av desse einingane er Luster omsorgssenter som har eit tenestetilbod med i hovudsak 30 langtidsplassar, 18 omsorgsbustadar og tenester til heimebuande. Leiar av Luster omsorgssenter er einingsleiar med fag-, personal-, turnus- og...
fredag 6. september Luster kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL