Luster
Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivilligheit
Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerane kan bruke tida fram mot 14. april på å førebu seg. Over hele Norge har ei rekkje arrangement innan idrett, kultur og frivilligheit vorte utsett, stengt eller avlyst. Krisepakken, ei stor kompensasjonsordning...
09:23 Luster kommune
Opningstider i påska
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
09:14 Luster kommune
Vasstenging Solvorn tysdag 7. april
Det vert vasstenging i Solvorn tysdag 7. april frå kl.08.00 pga. arbeid på leidningsnettet. Vatnet vert sett på så snart som råd, men det vil ta noko tid. Det vert sett ut vasstank ved Solvornbui. Dei det gjeld skal ha fått direktemelding.
mandag 14:07 Luster kommune
Møtte Mikkel Rev på rusletur langs Eidsvatnet
Vekas foto er teke av Tor Håkon Kilen frå Fortun.
søndag 17:00 Porten.no
Rådmannen har lagt fram årsrapport 2019 Luster kommune
fredag 15:27 Luster kommune
Nye tiltak for næringslivet i koronakrisa pr 3.4.20
I går 2.4 la Regjeringa fram nye tiltak for næringslivet. Det er no ordninga som er kalla «kontantstønad» som er lagt fram, og vert truleg vedteken i Stortinget i dag den 3.4. Alle detaljar er enno ikkje klare. Ordninga med kontantstønad vil vere aktuell for mange bedrifter....
fredag 14:43 Luster kommune
Adresseforskrift - endring - offentleg høyring
Gjeldande forskrift fastsett av Luster kommunestyre 23. mai 2013. Bakgrunnen for endringa er at Statens Kartverk i sin sluttrapport etter gjennomført matrikkeltilsyn peika på at forskrifta vi har i dag er i strid med den sentralt gitte matrikkelforskrifta. Avviket gjeld føresegna i vår...
fredag 11:17 Luster kommune
Motorfartøy på Hafslovatnet - endring av forskrift - offentleg høyring
Gjeldande forskrift fastsett av Luster kommunestyre 29. november 1995. Endringsforslaget går ut på å heve båtmotor-grensa frå 8 HK til 10 HK, og samtidig sette fartsgrense til 10 knop for alle motorbåtar i Hafslovatnet. Begge endringane gjeld berre for område utanfor...
fredag 11:00 Luster kommune
VESTLAND

Tilskot til rekruttering og kompetanse i landbruket
fredag 09:39 Luster kommune
Økonomimedarbeidar ved økonomiavdelinga
Arbeidsoppgåver " Rekneskapsarbeid frå A - Å " Vidareutvikle rekneskapsprosessar i økonomisystema og effektivisere drifta " Drive rådgjeving og støtte til kommunalområda " Rapportere, budsjettere og jobbe med...
fredag 07:39 Luster kommune
Ventar du på skatteoppgjeret?
Eit anna vilkår for å få oppgjeret no, er at du får til gode skatt og at det ikkje kjem kontrollutslag som krev sakshandsaming av skattemeldinga di. Utbetaling av til gode beløp kan skje alt 1-2 veker etter at skattemeldinga er levert. Frist for å levere skattemelding er den 30....
torsdag 2. april Luster kommune
Rådgjevar ved NAV Luster - intern utlysing
80 % fast stilling som rådgjevar. Kan søkast av tilsette i Luster kommune. Søknadsfrist 19.04.2020.
torsdag 2. april Luster kommune
Oppmoding til brukarar av fjellheimen i Luster
Om veret skulle bli så bra i påska må du gjerne gå på ski, men unngå turar der du kan setta deg sjølv eller andre i fare. (illustrasjonsfoto) Me oppmodar sterkt om å ikkje telta eller på anna måte overnatta på Turtagrø.
torsdag 2. april Luster kommune
Vurderer du å kome heim til Luster i påska?
Me får ein del førespurnader om studentar og andre kan kome heim i påska. Luster føl dei nasjonale råda. Under føresetnad av at alle tek omsyn til smittevernråd, er friske og ikke i karantene/isolasjon, kan dei reise heim på besøk. Alle i risikogruppen...
torsdag 2. april Luster kommune
Serviceskyssen startar opp att
mandag 30. mars Luster kommune
Friskus - aktivitetskalender
Friskus - digital aktivitetskalender og møteplass for aktivitet og frivilligheit i Luster! Enkelt å delta - Enkelt å organisere - for alle. Gjennom Friskus kan du delta på arrangement, vere frivillig eller organisere eigne arrangement. Trykk her for å
mandag 30. mars Luster kommune
Har du lyst til å arbeide i Lustraskulen ?
Frå august 2020 er det ledig faste lærarstillingar og vikariat ved fleire av dei ni skulane i kommunen. Velkomen som søkar til ein skulesatsande kommune og eit elev- og lærarfellesskap med høg trivsel! ​Søknadsfrist: 13.04.20.
lørdag 28. mars Luster kommune
Tiltak for næringslivet i samband med koronakrisa
Regjeringa ynskjer å dekke faste kostnadar for bedriftene Regjeringa føreslår no å opprette ei ordning der bedrifter kan søke om støtte til å få dekka faste kostnadar, som til dømes husleige og forsikringar. Målet er å auke sjansen for at...
fredag 27. mars Luster kommune
Veterinærsituasjonen i Luster og Sogndal
Vis omsyn; de vil ikkje ha smitte frå veterinæren og veterinæren vil ikkje ha med seg smitte vidare. I tillegg er me på veg inn i ein hektisk periode i mange fjøs nå med lamming. Etter at me har mista to veterinærar i haust/vinter, har me berre klart å få tak...
fredag 27. mars Luster kommune
Møte veke 14
Formannskapet har møte onsdag 1. april kl. 09.00 Kommunestyret har møte torsdag 2. april kl. 15.00 Plan- og forvaltningsutvalet har møte torsdag 2. april kl. 17.00   Det blir arbeidd med å få til overføring av kommunestyremøtet via Radio Luster.
fredag 27. mars Luster kommune
Foreldrebetaling barnehage / SFO
Barnehagar og skular har vore stengde frå og med 13. mars og skal halde stengt til og med 13. april. Det inneber eit fritak for betaling i 1 månad og 1 dag. Det blir difor ikkje sendt ut faktura for barnehagebetaling i april månad. Den eine dagen og eventuell vidare stenging blir fråtrekk...
fredag 27. mars Luster kommune
Sommarjobb som tunvert v/verdsarven Urnes stavkyrkje
Oppgåvene vil bestå av skjøtselsarbeid, formidling, reinhald og å assistere med å handtere besøksflyt. Andre oppgåver kan også vera aktuelt.Opplæring i bruk av utstyr, samt i historia til staden og verdsarven vil bli gitt.   Les heile utlysingsteksten...
fredag 27. mars Luster kommune
Treng du nokon å snakke med?
Om situasjonen  psykisk vanskeleg,  kan du ringe psykisk helseteam på tlf. nr. 57685647. I tillegg finst ei rekkje nasjonale hjelpetelefonar og chattetenester   Til deg som er ung Dersom du slit med vonde tankar eller har det vanskeleg heime, er det viktig å snakke med nokon du...
fredag 27. mars Luster kommune
Helsesjukepleiar 100 % fast stilling
Arbeids- og ansvarsområde: Yte tenester- og løyse oppgåver knytt til helsestasjon- og skulehelsetenesta Sentrale arbeidsoppgaver: " Helsestasjon 0-5 år " Skulehelseteneste " Helsestasjon for ungdom " Andre ansvarsområde kan verte aktuelle Les heile...
fredag 27. mars Luster kommune
Sjefen ventar med å bli pensjonist for å hjelpa banken gjennom korona-krisa
– Det var vanskeleg for meg å forlata skuta no, seier bankssjef Oddstein Haugen i Luster Sparebank.
onsdag 25. mars Porten.no
Førar frakta avgarde i ambulanse etter trailervelt
Ambulanse er på staden, politi og brannvesen er på veg.
tirsdag 24. mars Porten.no
E-kontakt med legekontoret via Helsenorge
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
mandag 23. mars Luster kommune
Lokale karantenevedtak i tidlegare Sogn og Fjordane vert oppheva søndag 22. mars
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
lørdag 21. mars Luster kommune
(+) 17-åringen frå Luster har over 100 000 sjåarar på youtube
17 åringen Tobias Molland frå Luster lever draumen mange ungdommar har. Han har etablert seg som youtubar og har greidd å skaffa seg si eiga platform, med over 4000 abonnentar.
fredag 20. mars Porten.no
Informasjon til arbeidsgivarar og arbeidstakarar om permitteringar/oppseiingar
Nav Luster går ut med viktig informasjon til alle arbeidsgivarar som vurderer å permittera eller seia opp tilsette i samband med koronaviruset.
fredag 20. mars Luster kommune
Informasjon til arbeidsgivarar om permitteringar/oppseiingar
Dei neste dagane og vekene forventar Nav stor pågang frå arbeidsgivarar som treng bistand og rettleiing for å sikra at varsel om permitteringar eller oppseiingar blir gjort på ein god...
fredag 20. mars Luster kommune
Karantene - nasjonalt vedtak og lokalt for Luster
Nasjonale retningsliner for karantene - desse skal halde seg heime Lokalt vedtak for Luster kommune: For å stoppe spreiing av Covid-19 og bidra til å halde i hevd naudsynte helse- og omsorgstenester gjer kommuneoverlegen i Luster kommune søndag 15.03.20 følgjande vedtak, etter...
torsdag 19. mars Luster kommune
Til deg som er avlastar, støttekontakt, treningskontakt - korona informasjon
Når det gjeld desse tenestene må både tenestemottakar og tenesteytar vere symptomfrie for at du kan utføre oppdraget. De vert oppfordra til å syne omsyn i høve å halde avstand, dvs. ikkje køyre i bil saman med tenestemottakar. I første omgang bør de
tirsdag 17. mars Luster kommune
VESTLAND

Kan me nå deg med varsling?
Luster kommune nyttar varslingssystemet Varsling24 for å melde om vasstenging, stengte vegar, evakuering og andre hendingar som krev rask informasjon. Dette kan også vera aktuelt i noverande Korona-situasjon. Sjekk om du er registrert med rett
tirsdag 17. mars Luster kommune
Serviceskyss - alle ruter vert innstilte inntil vidare
tirsdag 17. mars Luster kommune
Områdeplan for Hafslo - utsett informasjonsmøte
 Administrasjonen kjem til å halde fram arbeidet med å skaffe underlagsmateriale til planen, og me kjem attende med ny møtedato når me veit meir når eit slikt møte kan haldast. Ei løysing er at me varslar formelt oppstart av planarbeidet om ikkje alt for lenge,...
tirsdag 17. mars Luster kommune
Næringslivet i Luster kommune og koronapandemien
Nasjonale styresmakter har komme med ei rad tiltak for å lette situasjonen for næringslivet. Dette er tiltak som truleg og vil endre seg framover. Bedriftene vil kunne orientere seg om desse tiltaka ved å fylgje med på ma www.regjeringen.no. Mange verksemder er og medlemmer i...
tirsdag 17. mars Luster kommune
Avfallsstasjon stengt, avfall blir henta som vanleg
tirsdag 17. mars Luster kommune
Kyrkjekontoret stengt
Treng du nokon å snakka med, ta kontakt med prestane eller diakon vår. Prest Geir Paulsen: 901 08 179 Prest Vidar Nes Mygland: 958 65 399 Diakon Grethe Bondevik: 926 34 028 Ta ekstra godt vare på kvarandre i tida framover.❤️    
mandag 16. mars Luster kommune
Kyrkjekontoret stengt
Treng du nokon å snakka med, ta kontakt med prestane eller diakon vår. Prest Geir Paulsen: 901 08 179 Prest Vidar Nes Mygland: 958 65 399 Diakon Grethe Bondevik: 926 34 028 Ta ekstra godt vare på kvarandre i tida framover.❤️    
mandag 16. mars Luster kommune
NAV held stengt publikumsmottak
NAV Luster oppmodar deg til å bruke digitale tenester på www.nav.no Der kan du: Søke stønad Sjekke utbetalingar Registrere deg som arbeidssøkjar Dersom du allereie har ein rettleiar hjå NAV Luster, kontaktar du denne digitalt på «ditt nav» i din...
mandag 16. mars Luster kommune
Ekstra karantene i Luster etter innanlandsreiser
   
søndag 15. mars Luster kommune
Koronaoppdatering 13.mars. 1 påvist smitta.
fredag 13. mars Luster kommune
Biblioteket er stengt - Ekstraordinær løysing for utlån av bøker
fredag 13. mars Luster kommune
Tilskotsordningar landbruk og naturforvaltning
Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) våren 2020 Søknadsfrist 1. april Tiltak som tek vare på eldre kulturlandskap: Restaurering av stølshus, stølsmiljø, løer, steingardar, bakkemurar Rydding av attgrodd slåtte- og beitemark ...
fredag 13. mars Luster kommune
Ambulerande vikar i barnehage
Nærare opplysningar om stillingane kan du få ved å kontakte rådgjevar Oddbjørg Ese, tlf. 57685520/41460468, e-post oddbjorg.ese@luster.kommune.no Les heile utlysinga og søk her    
fredag 13. mars Luster kommune
Luster følgjer dei nasjonale koronatiltaka
torsdag 12. mars Luster kommune
Smittevernplakatar på fleire språk
onsdag 11. mars Luster kommune
Restriksjon av besøkande til omsorgssentra i kommunen
God hoste- og handhygiene reduserer risikoen for smitte og besøkande skal følgje grunnleggande smittevernrutinar for å beskytte pasientar. Med besøkande meiner me pårørande og omgangskrets til bebuarar, frivillige hjelparar og andre som leverer teneste og bidreg med...
onsdag 11. mars Luster kommune
Arrangement og smittevernråd
Lokale arrangement som bursdagar, lukka møter i lag og organisasjoner og liknande: Så lenge det ikkje er bekrefta smitta eller smittespreiing lokalt bør ein kunne arrangere slike møte.Arrangement med mange tilreisande der ein kan rekne med stor trengsel, spesielt...
onsdag 11. mars Luster kommune
Møte veke 11
Eldrerådet og Rådet for personar med funkjsonsnedsetting held møte idag 9. mars klokka 9. Formannskapet held møte onsdag 11. mars klokka 9. Klagenemnda held møte onsdag 11. mars klokka 12. 
mandag 9. mars Luster kommune
Råd om førebygging av smitte
Om koronaviruset Det er som kjend eit utbrot med eit nytt Koronavirus (COVID-19) i Kina, som ikkje tidlegare har vore påvist hos menneske. Den seinare tid er det og aukande førekomst i særleg Nord-Italia og Sør-Korea. Når slike utbrot oppstår, er det viktig å hindre eller...
torsdag 5. mars Luster kommune
Kontaktinformasjon ved mistanke om smitte
"Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på våre nettsider og på helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015. Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke...
torsdag 5. mars Luster kommune
Ordføraren tordnar mot nedbygging av ambulansetilbodet
Vil skapa stor uro, meiner lustraordføraren.
torsdag 5. mars Porten.no
Tilskot til tilrettelegging og rekruttering i landbruket
Søknadsfrist 15. april 
torsdag 5. mars Luster kommune
Luster kommune klagar til Helse Førde på ambulansetilbodet
Luster kommune bygde i 2010 ein moderne ambulansestasjon etter krav frå Helse Førde, tilpassa 2 bilar og gode fasilitetar for dei tilsette. Me var med dei første og beste med dette i fylket og finn det urimeleg at dette no skal byggjast ned. Med flytting av bilen vert fagmiljøet svekka,...
onsdag 4. mars Luster kommune
Utlevering av bio-posar og plastposar v. 11 og 12
onsdag 4. mars Luster kommune
Informasjonsfilm til born og unge om koronavirus
Mange born og unge har spørsmål om koronavirus. I denne YouTube-filmen får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gjev og informasjon som er viktig at voksne veit.  
onsdag 4. mars Luster kommune
VESTLAND

Informasjon til befolkninga frå folkehelseinstituttet
"Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på våre nettsider og på helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015. Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke...
onsdag 4. mars Luster kommune
Maskinførarkurs 2020
32-timars teorikurs og grunntrening retta mot alle som skal køyre gravemaskin eller andre masseforflyttingsmaskinar. Kurset er eit teoretisk minstekrav for å få maskinførarbevis. Eit bestått maskinførarkurs vil gi bestått teori for gravemaskin, hjullastar, gravelastar,...
tirsdag 3. mars Luster kommune
Produksjonstilskot søknadsfrist 15. mars
Søknaden må leverast elektronisk via Altinn.  Dersom du er ny søkjar er det viktig å levere søknaden i god tid og ev. kontakte kommunen for å sikre at alt er på plass med registrering av føretaket i Brønnøysundregisteret, tilknyting i...
tirsdag 3. mars Luster kommune
Informasjonsfilm til born og unge om koronavirus
Mange born og unge har spørsmål om koronavirus. I denne YouTube-filmen får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gjev og informasjon som er viktig at voksne veit.
tirsdag 3. mars Luster kommune
Bli med på Sommarlab i Luster i veke 33
mandag 2. mars Luster kommune
Bli med på Sommarlab i Luster i veke 33
mandag 2. mars Luster kommune
Oppdatert informasjon om koronaviruset
Om koronaviruset Det er som kjend eit utbrot med eit nytt Koronavirus (COVID-19) i Kina, som ikkje tidlegare har vore påvist hos menneske. Den seinare tid er det og aukande førekomst i særleg Nord-Italia og Sør-Korea. Når slike utbrot oppstår, er det viktig å hindre eller...
mandag 2. mars Luster kommune
Oppdatert informasjon om koronaviruset
Folkehelseinstituttet: Følg råda som kan førebygge smitte. Vask hendene ofte med vatn og såpe, ved hoste bruk anten papirlommetørkle eller host i albogen, og ikkje host mot andre menneske. 
mandag 2. mars Luster kommune
Ynskjer tunnel: – Vikafjellet er Norges mest vinterstengde riksveg​
Det var stor breidde og stort engasjement under dialogmøtet om prioriteringar til Nasjonal transportplan denne veka.
søndag 1. mars Porten.no
– Sogn Skisenter er landets beste anlegg for offpist
Skipatruljen frå Fri Flyt har vore på besøk til Heggmyrane.
lørdag 29. februar Porten.no
Møte veke 10
Plan- og forvaltningsutvalet held møte torsdag 5. mars klokka 9, på rådhuset.
fredag 28. februar Luster kommune
Tilskot til kulturføremål søknadsfrist 1. mars.
Reglement for tilskot til kulturføremål 2019 - 2022.pdf​ Elektroniske søknadsskjema ligg nedanfor under fana Skjema Me gjer merksam på at frivillige organisasjonar må dokumentere talet på betalande medlemar og aktivitet med årsmelding og revidert rekneskap.Revisor...
fredag 28. februar Luster kommune
Ledige stillingar i omsorgstenesta
Grandmo busenter 100 % stilling som psykiatrisk sjukepleiar i tiltak   Gaupne omsorgssenter 80 % stilling som sjukepleiar 80 % stilling som helsefagarbeidar   Luster omsorgssenter 100 % stilling som sjukepleiar 80 % stilling som heimehjelp/reinhaldar Sjå utlysingane og søk...
fredag 28. februar Luster kommune
Private vegar - tilskot til vedlikehald
Vegar over 300 m har rett til tilskot. For alle vegar skal det trekkast frå 100 m pr. interessent før tilskotssummen vert utrekna. Tilskot vert gitt etter søknad der det skal gå fram lengde på vegen og talet interessentar. Som interessent vert rekna kvar eigedom (gbnr.) med...
fredag 28. februar Luster kommune
Eigedomsskatt
Kommunestyret har vedteke at det vert innført eigedomsskatt i heile kommunen jf. esktl. § 3 bokstav a) frå og med skatteåret 2018. Den alminnelige skattesatsen er 7 promille av skattegrunnlaget. For bustader/våningshus og fritidseigedom er skattesatsen endra frå 2 til  2,25...
fredag 28. februar Luster kommune
Søk tilskot til kulturbygg
Informasjon om ordninga og lenke til søknadsskjema via anleggsregisteret For å få fylle ut søknadsskjema må det anlegget det vert søkt tilskot til ha fått tildelt eit anleggsnr. Skjema for registrering av anlegg til anleggsregisteret  Fører opp...
torsdag 27. februar Luster kommune
Reagerer på Simas sine nye kategoriar og avgiftssatsar
Jan Stundal, meiner at dei nye kategoriane til SIMAS er litt grovkorna. Han meiner fritidsbustaden er i kategori 2. SIMAS insisterer på at fritidsbustaden er i kategori 1.
onsdag 26. februar Porten.no
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL