Luster
Vasstenging for kommunale abonnentar på Øvre Nes/Neshøgdi tysdag 30. mai
Grunna omkopling på Orrhaug/Neshøgdi vassverk blir vatnet stengt frå 09.00 tysdag 30.mai. Vatnet blir mest truleg vekke heile arbeidsdagen, men blir kopla på igjen så snart som mogleg. Fyll opp i forkant så de har til dagens forbruk og la det renne litt
fredag 14:53 Luster kommune
Fleire næringssaker i formannskapet 31. mai
Rådmannen tilrår finansiering til Lustramarknaden, Breheimsenteret - naturrettleiarstilling, JB eigedom - hurtigladestasjon, Luster fjordhytter - oppgradering og ny leilegheit, Sams Eigedom - digital emballasje, Ormelid - mellomfinansiering og
fredag 13:08 Luster kommune
Stolpejakta 2023 i Luster har no starta!
Det finst 100 stolpar rundt om i kommunen. Alle stolpane er no klare for besøk - og dette er ein flott aktivitet for alle 😃
fredag 12:25 Luster kommune
Vasstenging Siesagi, Hafslo 30. mai
I samband med arbeid på leidningsnettet i Botn vil 6 abonnentar i nærleiken av Siesagi miste vatnet frå klokka 09.00 tysdag 30.mai. Det er sendt ut sms-varsling til dei det gjeld. Vatnet blir kopla på igjen så snart det let seg gjere.
torsdag 11:53 Luster kommune
Sommarles 2023
Frå 1. juni til 31. august kan alle som går i 1. - 7. klasse vere med på Sommarles! Sommarles er ein nasjonal, digital lesekampanje, som gjer lesing enda kjekkare! Det er heilt gratis å vere med på Sommarles, og det er premiar å hente for kvart level du
onsdag 14:18 Luster kommune
Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Gaupne sentrum
I samsvar med reglane i § 12-8 i plan- og bygningslova, vert det varsla oppstart av reguleringsarbeid for Gaupne sentrum. Planen er forankra i Luster kommune sitt planleggingsprogram for 2023. Frist for innsending av innspel er 30.06.23.
onsdag 11:54 Luster kommune
– Eg skulle eigentleg inn og klippe plenen, men det treng eg ikkje no
– Du blir litt stressa når politiet ringer deg klokka halv sju om morgonen, seier Ole Einar Rebni.
mandag 22. mai $ Firda
Elv fløymde over i Luster
Måndag morgon blei fylkesveg 55 ved Naustknubben i Luster stengd etter at ei elv fløymde over.
mandag 22. mai Firda
VESTLAND

Ulukke i Hurrungane: To skikøyrarar må reddast ut
Klokka 16.15 fekk vart redningshelikopteret sendt til fjellmassivet Hurrungane i Jotunheimen i forbindelse med to ulike hendingar.
lørdag 20. mai Firda
17. mai 2023
Her er oversikt over 17. mai program i ulike bygder. Lista blir oppdatert.
fredag 12. mai Luster kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
Familiar med låg inntekt og barn i barnehage kan søkje om moderasjon i foreldrebetalinga. Det er to nasjonale moderasjonsordningar for familiar med låg inntekt.
fredag 12. mai Luster kommune
Eplehagen mikrohuslandsby, Skjolden - varsel om oppstart av reguleringsarbeid, privat planinitiativ
Norske Mikrohus AS startar arbeid med å fremje eit privat forslag til reguleringsplan for byggeområde B3 på gbnr 20/12 i Skjolden.  Frist for innspel er 26.05.23. 
fredag 12. mai Luster kommune
Tilgjengeprisen 2023 skal delast ut av kommunestyret 22. juni
No kan du som privatperson, og alle lag og organisasjonar, koma med forslag om kven som bør få denne prisen for 2023. Frist for å føreslå kandidatar er 16. mai 2023.
onsdag 10. mai Luster kommune
Detaljregulering av Hamregota – varsel om oppstart av planarbeid
I medhald av plan- og bygningslova §12-3 og §12-8 andre ledd, blir det varsla om at SPISS Arkitektur AS startar arbeid med privat forslag til detaljregulering for gnr/bnr 153/73 i Luster kommune. Kommunen sin planID er 2023005. Frist for innspel er
onsdag 10. mai Luster kommune
Vasstenging gaupne sentrum
Grunna utskifting av va-kummar i Øyagata vil kommunalt vatn i sentrum bli stengt frå 18.30 onsdag 10.mai til seinast 06.00 torsdag 11.mai. Anbefalar dykk å tappe i litt vatn på førehand til eige bruk og la vatnet renne litt i kranen før de nyttar vatnet
tirsdag 9. mai Luster kommune
Vegstenging Øyagata, Gaupne sentrum
Grunna graving i fortauet langs Øyagata blir parkeringsplassane mellom Øyagata og Luster Sparebank/Rådhuset stengt frå tidleg morgon onsdag 10. mai. Området vil bli avsperra med byggegjerde.
mandag 8. mai Luster kommune
Kommunestyret har møte 11. mai, oppvekst er hovudtema
På årleg temamøte om oppvekst har kommunestyret i år invitert med Ungdomen sitt kommunestyre (UK).
mandag 8. mai Luster kommune
Vasstenging onsdag 3.mai frå 09-14 ved Stolpen, Hafslo.
Grunna omkopling av kommunal hovudvassleidning i samband med utbygging av byggefeltet Botn, blir vatnet stengt frå 09-14 i morgon 3.mai. Vatnet blir påkopla så snart som mogleg. Dei det gjeld har fått direktemelding.
tirsdag 2. mai Luster kommune
Vasstenging onsdag 3.mai frå 09-12 ved Siesagi, Hafslo.
Grunna omkopling av kommunal hovudvassleidning i samband med utbygging av byggefeltet Botn, blir vatnet stengt frå 09-12 i morgon 3.mai. Vatnet blir påkopla så snart som mogleg. Dei det gjeld har fått direktemelding.
tirsdag 2. mai Luster kommune
Søknadsfrist for kulturskulen
Søknadsfrist og utmeldingsfrist er søndag 21. mai Både søknad og utmelding skjer på nett.
tirsdag 2. mai Luster kommune
NAV Luster har stengt publikumsmottak torsdag 4. mai
Har du behov for veiledning på NAV sine tenester kan du ringe NAV Kontaktsenter på tlf: 55 55 33 33, mellom klokka 09.00- 15.00
tirsdag 2. mai Luster kommune
Frigjeringsdagen 8. mai – Den Nasjonale Veterandagen
Som dei siste åra har kommunane Luster, Vik og Sogndal samla seg om ei felles markering av frigjerings- og veterandagen.
tirsdag 2. mai Luster kommune
FriMoro 2023 blir 21. og 22. juni. Hald av datoane!
Program for fleire aktivitetar i sommarferien kjem ila. mai – så følg med! Trykk her for lenke til påmelding.
tirsdag 2. mai Luster kommune
Politiske møte tidleg i mai
Rådmannen tilrår delvis riving av Husmorskulen på Hafslo og ombygging til barnehage, kostnadsramme 85 mill kr. Det blir også tilrådd at plassering av fleirbrukshall med trafikk og parkeringsløysingar vert innarbeida i planane.
fredag 28. april Luster kommune
Detaljregulering for Lustraporten, Hafslo, Plan-ID 2018001
Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune vedtok i møte 14.03.2023 (sak PFU - 28/23) å legge forslag til reguleringsplan for Lustraporten på Hafslo, plan-id 2018001, ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-14. Frist for
onsdag 26. april Luster kommune
Brukarundersøking SFO 2023
I desse dagar har kommunen ute ei brukarundersøking om tenestetilbodet i SFO. Alle føresette med barn på SFO vert oppmoda om å svara på brukarundersøkinga.
onsdag 26. april Luster kommune
Tre nye leiarar er tilsett innan oppvekst
I forkant av nytt barnehage- og skuleår vart det før påske lyst ut tre faste stillingar som leiarar i oppvekstsektoren i Luster; styrar i Gaupne barnehage, rektor/styrar ved Indre Hafslo oppvekstsenter og rektor/styrar ved Skjolden oppvekstsenter. Totalt
tirsdag 25. april Luster kommune
Vassforsyning Gaupne sentrum
Grunna testing av stengjemoglegheiter for vatn i Gaupne sentrum kan det bli korte periodar med dårlegare trykk i løpet av morgondagen tysdag 25.april. Om nokre mister vatnet så vil det vere av kort varigheit.
mandag 24. april Luster kommune
Redusert bemanning i veterinærvakta for Luster og Sogndal
Det har ei tid vore redusert bemanning i veterinærvakta, grunna ein mellombels vakanse. 
mandag 24. april Luster kommune
Ungdomen sitt kommunestyre har møte 25. april
Ungdomane er utfordra av kommunestyret til å informere om kva som fungerer bra og kva kan ev. gjerast betre for ungdomane i kommunen.
fredag 21. april Luster kommune
Tilgjengepris 2023
Luster kommune deler ut tilgjengepris. Formålet med prisen er å auke merksemda rundt arbeidet mot eit universelt utforma samfunn. Frist for å føreslå kandidatar er 16. mai 2023.
tirsdag 18. april Luster kommune
Fagmøte om bringebærdyrking måndag 17. februar
I kveld måndag 17. april kl 18:00 blir det fagmøte om bringebær på rådhuset i Gaupne. Dette er for både nye og etablerte produsentar, og blir ein kombinasjon av teori og diskusjon rundt aktuelle tema.
mandag 17. april Luster kommune
Møte veke 16
Her ser du kva utval som har møte i veke 16 og lenke til sakliste og saksdokument.
fredag 14. april Luster kommune
VESTLAND

Forbod mot open eld 15. april – 15. september
All brenning skal meldast til brannvesenet på dette skjemaet. Brannvesenet gjev ikkje særskilt løyve, det er den som brenn som har ansvaret. Luster kommune har eigne reglar for båbrenning, knytt til forureiningslova. For å brenne anna enn...
fredag 14. april Luster kommune
Gratis heimekamp for lustringane på Fosshaugane 15.4.23
FOR BESTILLING AV BILLETTAR: Gå inn via sogndalfotball.no og klikk deg inn på «kjøp billettar». Legg så inn promokode luster23 og vel Kommuneprosjekt Luster for å bestille dine gratis billettar.  Ved å bruke promokode luster23 kan du oppgradere til...
torsdag 13. april Luster kommune
Tilskot til tiltak innan Ormelid utvalt kulturlandskap (UKL) 2023
Søknadsfrist 01.05.2023, elektronisk søknad via Altinn. Føremålet med tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap er å bidra til å sikre verdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, kulturminner og kulturmiljø, herunder sikre langsiktig skjøtsel og
onsdag 12. april Luster kommune
Mange born treng fosterheim – kom på infomøte
Rundt 30 born i Førde og omegn treng ein ny, trygg heim. Bli med på fosterheimstenesta sitt digitale informasjonsmøte tysdag 18. april kl. 20 og finn ut kva det vil seie å vere fosterheim.  
tirsdag 11. april Luster kommune
Bringebærdyrking i Luster kommune
Nye bærprodusentar: Norsk Landbruksrågjeving (NLR) tilbyr opp til to timar gratis rådgjeving til bønder som vurderer å starte med bærproduksjon. Samtalen kan vere på telefon eller på Teams. Innhaldet vert tilpassa, men det er gjerne ein prat om areal og kva som...
mandag 3. april Luster kommune
Tilskotsordningar landbruk og naturforvaltning
Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)   Investeringsmidlar til tiltak i beiteområde   Tilskot til nærings- og miljøtiltak innafor skogbruket (NMSK) Fortløpande handsaming. Tiltaksstrategi finn du her   Tilskot til grøfting/...
fredag 31. mars Luster kommune
Innkomne listeforslag
Fristen for å levere listeforslag til kommunestyrevalet var 31. mars kl. 12.00. Det er kome inn 7 listeforslag.
fredag 31. mars Luster kommune
Opningstider i påska
Rådhuset Ope måndag 3. april kl. 10.00 - 14.00. Tysdag og onsdag stengt.   Legekontoret Stengt onsdag 5. april Måndag 3. og tysdag 4. april er det vanleg opningstid kl. 08.00 – 14.30 Ved behov for legevakt, ring 116117. For akutt hjelp, ring 113 Miljøstasjonen  ...
torsdag 30. mars Luster kommune
Folkehelseinstituttet sine vaksineanbefalingar for våren 2023
Ny oppfriskningsdose med koronavaksine vert anbefalt til personar 75 år og eldre, samt bebuarar i sjukeheim.
onsdag 29. mars Luster kommune
Kommunestyret har møte 30. mars på rådhuset
Møtet til kommunestyret startar kl. 11.00 med besøk frå Vest Politidistrikt v/Kåre Songstad og Arne Johannesen. Kl. 13.00 startar handsaming av sakene på saklista. Møtet er ope for publikum og blir overført direkte og seinare i opptak på KommuneTv
tirsdag 28. mars Luster kommune
Bli med på Lustralaget!
Det nærmar seg søknadsfrist for stillingar i barnehage, SFO og skule i Luster komande barnehage- og skuleår, og me treng deg!
fredag 24. mars Luster kommune
Vegstenging Lambhaug 21. og 22. mars
Vestland fylkeskommune melder: I samband med grunnboring blir fv. 5640 Lambhaug i Luster kommune stengt for gjennomkøyring. Vegen blir stengt tysdag 21. mars og onsdag 22. mars frå kl. 09-21 begge dagane.
fredag 17. mars Luster kommune
Store politiske saker i formannskapet 22. mars
Barnehagealternativ på Hafslo, utviding av Indre Hafslo oppvekstsenter, frukt- og bærsatsing, lån til driftsutbygging, og fleire næringssaker står på saklista til formannskapet. Møtet er offentleg og vil bli vist på kommunetv.
fredag 17. mars Luster kommune
Innkomne listeforslag til kommunestyrevalet 2023
Fristen for å levere listeforslag er 31. mars kl. 12.00. Listeforslaga blir publiserte for offentleg ettersyn etterkvart som dei kjem inn.
torsdag 16. mars Luster kommune
Temamøte for næringslivet på Nes Gard 28. mars kl. 19
Arne Hjeltnes held innlegg om aktivt og mangfaldig næringsliv og presenterer TV-programmet sitt People of the North - Sogn.
torsdag 16. mars Luster kommune
Luster legekontor er stengt onsdag 22. mars
Luster legekontor held stengt onsdag 22. mars pga data-omlegging. Ved behov for øyeblikkeleg hjelp, ring 116117  
onsdag 15. mars Luster kommune
Plan- og forvaltningsutvalet har møte 16. mars
Dei handsamar m.a tiltaksstrategi skogbruk, klage på avslag på hagestove i LNF-område, oppstart av reguleringsplan Gaupne sentrum, områdereguleringsplan Fonndøla - Hausamoen.
tirsdag 14. mars Luster kommune
Er du vår nye leiar?
Det er ledig leiarstillingar i Gaupne barnehage, Indre Hafslo oppvekstsenter og ved Skjolden oppvekstsenter frå 1. august 2023.  Søk då vel! 
fredag 10. mars Luster kommune
Velkomen til Lustrabarnehagen!
Vil du vera med og skapa ein framtidsretta barnehage? Lustrabarnehagen treng fleire dyktige og inspirerande tilsette frå 01.08.2023.  Søk då vel! 
fredag 10. mars Luster kommune
Lustraskulen treng deg!
Saman skal me gje elevane eit trygt skulemiljø, aktive og varierte skulekvardagar og eit godt læringsutbyte. I skulen er det trong for lærarar, miljørettleiarar og fagarbeidarar.   SFO veks og treng fleire fagarbeidarar og SFO-koordinatorar.   Lenke til...
fredag 10. mars Luster kommune
Folkemøte – mogleg utviding av Jotunheimen nasjonalpark kring Hurrungane
Statsforvaltaren i Vestland har fått i oppdrag å starte prosessen med ei mogleg utviding av Jotunheimen nasjonalpark. Oppdraget omfattar også å undersøke om det er lokal aksept for å gjere om delar av Utladalen landskapsvernområde til nasjonalpark. Utan lokal aksept vil...
torsdag 9. mars Luster kommune
Utlevering av bossekker
Plastsekker blir utlevert veke 10 og 11. Bioposar blir utlevert veke 12 og 13.
onsdag 8. mars Luster kommune
Private vegar - tilskot til vedlikehald
Søknadsfristen er 25. mars 2023. Dei som fekk tilskot til vedlikehald i fjor treng ikkje å søkje på nytt, men pliktar å melda frå dersom det er endringar i tal meter eller interessentar.
tirsdag 7. mars Luster kommune
Ny Fortun transformatorstasjon - høyring
Statnett søker om bygging av ein ny transformatorstasjon i Fortun, samt om riving av deler av dagens anlegg i Fortun. Den nye stasjonen skal byggast for 420 kV, men vil driftast på 300 kV fram til ev. spenningsoppgradering.   Høyringsdokument Søknadsdokument er...
tirsdag 7. mars Luster kommune
Sigurd Mathias (40) i Luster opplevde det verst tenkelege – fem år seinare smiler livet på nytt
Sigurd Mathias Aasen i Luster har lært at det kan vere kort veg mellom glede og sorg.
søndag 5. mars $ Firda
VESTLAND

Bli med på UKM
Søndag 5. mars blir det UKM for kommunane Sogndal og Luster. Det er gratis inngang og ope for alle.
fredag 3. mars Luster kommune
Detaljregulering for Nes Gard med hytte- og bustadområde - plan-id 2022001
Detaljregulering for Solvorn kyrkje, plan-ID 2016001 Planen er i samsvar med Luster kommune sitt planleggingsprogram, vedteken 13.12.2018. Føremålet med reguleringa Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for universell utforma tilkomst til Solvorn kyrkje og nokre fleire...
torsdag 2. mars Luster kommune
Meld ifrå til kommunen om du finn daudt hjortevilt
Februar-april er den tida av året der hjorten ofte har det tøffast. Ved harde vintrar døyr det ein del dyr i denne perioden. Ved funn av fallvilt ynskjer kommunen at du tek kontakt med viltvakta.
onsdag 1. mars Luster kommune
Eigedomsskatt
Eigedomsskattelista for 2023 (kun kraftverk) vart lagd ut til offentleg ettersyn 27. feb og ligg ute i 3 veker på rådhuset i Gaupne. Klagefristen er 11. april.
mandag 27. februar Luster kommune
Utlysing suppleringsanbod veterinærvakt i tredelt vaktordning for Luster og Sogndal
Luster kommune søkjer etter veterinær som vil ta del i tredelt vaktordning for Luster og Sogndal frå snarast og t.o.m. 31.07.24. Vi oppmodar også veterinærar som har moglegheit til å ta kortare vikariat, men ikkje har moglegheit til å levere tilbod til
onsdag 22. februar Luster kommune
Ferievikariat 2023
Teknisk drift og legekontoret treng ferievikarar. Søknadsfrist 01.03.23.
onsdag 22. februar Luster kommune
Eldre og personar med funksjonsnedsetting får informasjon og skal gje råd til kommunestyret
Måndag 27. februar har dei to kommunale råda møte og skal gje innspel til arealplanen, plan for fysisk aktivitet og friluftsliv. Dei kan uttale seg til naturmangfaldplanen og gje råd om betre tilgang på vallokala til hausten. Dei får også informasjon m.a
onsdag 22. februar Luster kommune
Folketalet aukar i Luster
Folketalet siste kvartal 2022 i Luster kommune gjekk opp med 60 personar.
tirsdag 21. februar Luster kommune
Vasstenging Bringebakkane
Grunna reparasjon på leidningsnettet blir kommunalt vatn frå og med Lustrabui og Bringebakkane 17, Luster, stengt frå klokka 11.30 i dag, tysdag 21.02.
tirsdag 21. februar Luster kommune
Landbrukskonferanse på Skei 16. mars
Sunnfjord utvikling og Sunnfjord kommune inviterer bønder frå kommunane rundt Sunnfjord til ein konferanse med mange interessante tema. Påmeldingsfrist 10. mars.
tirsdag 21. februar Luster kommune
Digi Helsestasjon
Luster helsestasjon har no teke i bruk DigiHelsestasjon, som gjer det mogleg å kommunisere med helsestasjonen og skulehelsetenesta på nett.
mandag 20. februar Luster kommune
To bilar i trafikkulykke i Luster
Meldt om store materielle skadar, men ingen personskadar.
torsdag 16. februar Firda
Jaktresultat hjort, elg og rådyr 2022
Under storviltjakta i Luster kommune i 2022 vart det felt 531 hjort, 5 rådyr og 6 elg. 
torsdag 16. februar Luster kommune
No kan du melda deg på UKM
5. mars blir det UKM for kommunane Sogndal og Luster.
onsdag 15. februar Luster kommune
Parkering framfor ambulansegarasjen
Alle ynskjer at ambulansen kjem fram, og ikkje vert innestengt i garasjen. Ambulansen treng plass for å kome ut av garasjen. Det er no sett opp kjegler for å syne avstand ein skal holde til garasjen. Vis omsyn når du parkerer her. 
tirsdag 14. februar Luster kommune
Takkebrev 2022
Juleglede er eit samarbeid mellom Luster Røde Kors, Luster Lions, Nasjonalforeningen Gaupne helselag, Luster Frivilligsentral, Luster kommune og Luster kyrkjelege fellesråd.
tirsdag 14. februar Luster kommune
Snøskred stengde veg i Luster
Fylkesveg 5641 mellom Veitastrond og Hafslo i Luster kommune vart fredag stengd på grunn av snøskred.
fredag 10. februar Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL