Luster
Møte veke 21
Møte 24. mai: Klagenemnda klokka 9:00 Valstyret klokka 9:30 Formannskapet klokka 10:00  
08:02 Luster kommune
Skiulukka i Hurrungane fekk dødeleg utfall
Eit turfølge på fire vart vitne til at skikøyraren fall ned ei 500 meter høg skrent.
lørdag 15:35 Porten.no
Vil du vere med på spennande utviklingsarbeid i helsestasjon og skulehelsetenesta?
I samband med at Luster kommune har fått tildelt midlar frå Helsedirektoratet, for å styrke helsestasjon- og skulehelsetenesta vert det ledig 100 % stilling ved Luster helsestasjon frå 01.09.2019 til 01.09.2020. Det kan vere moglegheit for forlenging av prosjektperioden. Les meir om...
fredag 00:00 Luster kommune
Ledige stillingar i omsorgstenesta
Stillingar som sjukepleiar og helsefagarbeidar ved Luster og Gaupne omsorgssenter. Søknadsfrist: 10.06.19.
torsdag 10:25 Luster kommune
17. mai
Skjolden Sørheim Luster Gaupne Jostedal Indre Hafslo Hafslo Solvorn    
tirsdag 14. mai Luster kommune
Vasstenging Luster
Abonnentar i området Luster oppvekstsenter- Luster Omsorgssenter vil grunna reparasjon av privat kran miste vatnet frå klokka 09.30 i dag. Utskifting vil ta litt tid så fint om de kan tappe opp litt. Kopla på så snart som mogleg. Beklagar ulempene dette medfører.
tirsdag 14. mai Luster kommune
Straumutkobling Nes til Luster 15. mai kl: 10-14
Driftsavdelinga v/Luster Energiverk AS melder: Grunna arbeid med fiber vert kundar mellom Nes og Luster utan straum Onsdag 15.mai frå ca kl. 10:00 til ca. kl. 14:00. Nettet må heile tida reknast som straumførande
mandag 13. mai Luster kommune
Erstatning ved frostskader hos fruktprodusenter
Landbruksdirektoratet informerer:
mandag 13. mai Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

83 % mellombels stilling som miljørettleiar ved Luster ungdomsskule
Miljørettleirarstillinga er knytta til elev med særlege behov. Arbeidstida vert måndag til fredag frå 08.00-15.00. Miljørettleiraren føl skuleåret og har fri når skulen har ferie. Les meir om stillingen og søk her      
fredag 10. mai Luster kommune
Rekkehus totalskadd i brann
Klokka 23:15 melder Vest politidistrikt på twitter at det brenn i ein bygning i Gaupne i Luster
torsdag 9. mai Porten.no
Vegstenging Fv. 333 Mørkridsdalen
Statens vegvesen melder at vegen ved Moen bru i Mørkridsdalen blir stengd frå måndag 20. mai kl. 0800 til onsdag 22 mai. kl. 1700. Årsak er arbeid med avlastningsplata på brui. Gåande og utrykningskøyretøy kan passera. Innbyggarane framom brui blir...
torsdag 9. mai Luster kommune
Storfeprosjektet i Luster inviterar til FAMILIEMØTE søndag 19/5
   
onsdag 8. mai Luster kommune
Påmelding til FriMoro 2019
FriMoro i år blir tysdag 25. juni og onsdag 26. juni, og er for alle barn i 4. - 7. klasse i Luster. Påmeldingsfrist 7. juni!
onsdag 8. mai Luster kommune
Tilrettelegging av barnehagetilbodet for barn med nedsett funksjonsevne etter barnehagelova § 19g
Dersom barnet ditt har behov for tilrettelegging for å kunne ha eit fullverdig barnehagetilbod, kan føresette og den aktuelle barnehagen melde behovet til kommunen. Det vil bli stilt krav om dokumentasjon. Det skal nyttast eige søknadskjema.
onsdag 8. mai Luster kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
For begge ordningane gjeld det at føresette må søkje kommunen og leggje ved dokumentasjon. Les meir om ordningane nedanfor. Reduksjon av foreldrebetaling Ordninga går ut på at ingen husstandar skal betale meir enn 6 % av samla inntekt for ein barnehageplass. Frå 2019 gjeld...
onsdag 8. mai Luster kommune
Ledige stillingar i skule og barnehage
Ledige stillingar Stad Stilling Hafslo barne- og ungdomsskule ca.160 % mellombels stilling som miljørettleiar Skjolden oppvekstsenter, avd. barnehage 60 % vikariat som fagarbeidar Gaupne skule ca. 60 % melombels stilling som miljørettleiar Luster oppvekstsenter, avd. barnehage 100%...
tirsdag 7. mai Luster kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
For begge ordningane gjeld det at føresette må søkje kommunen og leggje ved dokumentasjon. Les meir om ordningane nedanfor. Reduksjon av foreldrebetaling Ordninga går ut på at ingen husstandar skal betale meir enn 6 % av samla inntekt for ein barnehageplass. Frå 2019 gjeld...
tirsdag 7. mai Luster kommune
Gangvegen på utsida av Røneidstunnelen er open.
Ta omsyn til anleggsarbeidet som pågår.
tirsdag 7. mai Luster kommune
Storfeprosjektet i Luster inviterar til FAMILIEMØTE søndag 19/5
Lokale storfeprodusentar som har vore, eller er, i ein utbyggingsprosess deler sine erfaringar. Landbrukssjefen informerar om status i prosjektet så langt.  Aktivitetar for born under programmet.  Grilling og sosialt samvær.  Stad: Lyngmo Påmelding:
tirsdag 7. mai Luster kommune
Ledige stillingar i skule og barnehage
Ledige stillingar Stad Stilling Hafslo barne- og ungdomsskule ca.160 % mellombels stilling som miljørettleiar Skjolden oppvekstsenter, avd. barnehage 60 % vikariat som fagarbeidar Gaupne skule ca. 60 % melombels stilling som miljørettleiar Luster oppvekstsenter, avd. barnehage 100%...
mandag 6. mai Luster kommune
Møte veke 19
Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt måndag 6. mai klokka 10.00 Kommunestyret torsdag 9. mai klokka 12.00
fredag 3. mai Luster kommune
Truleg vasstenging ved Luster Oppvekstsenter i dag 30.04.19
Grunna lekkasje i Bringebakkane kan det i løpet av dagen bli oppimot 1 times stenging for nokre få abonnentar i tillegg til Skulen. Samfunnshuset og barnehagen vil ha vatn.  Desse vil få direktemelding på sms. Fint om de tappar opp litt, tilkopling så
tirsdag 30. april Luster kommune
NAV - redusert opningtid tysdag 30.4
Mottaket på Nav Luster har endra opningstid 30.04.19, og har ope 12.00 - 14.00. Dette på grunn av IA - dag fram til 11.30. Evt. ring tlf. 55 55 33 33.
mandag 29. april Luster kommune
Ledig stilling som fagleiar plan og utvikling - plansjef
Me søker motivert medarbeidar til ny sentral leiarstilling som rapporterer direkte til rådmannen. Les meir om stillingen og søk her    
mandag 29. april Luster kommune
Siste ryddedugnad etter storflaumen er overstått
Tredje og siste dugnad på Skjolden etter flaumen er ferdig.
søndag 28. april Porten.no
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2027
Innspelfrist 1. mai 2019.
fredag 26. april Luster kommune
Ledig ferievikariat på Luster legekontor, laboratoriet
Laboratoriet på Luster legekontor har ledig ferievikariat sommaren 2019. Både heiltids- og deltidsarbeid er av interesse.
fredag 26. april Luster kommune
Møte veke 18
Eldrerådet måndag 29. klokka 9.00 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne måndag 29. klokka 9.00 Brukarutvalet måndag 29. klokka 9.00 Kontrollutvalet tysdag 30. klokka 9.00 Formannskapet torsdag 2. klokka 9.00  
fredag 26. april Luster kommune
Ledig ferievikariat på legekontoret
Arbeidsoppgåver vil vere blodprøvetaking, analysering av prøvar, sårskift og anna pasientbehandling. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Sigrun Sandvik Kalhagen på tlf. 97 64 71 47. Søknad kan sendast pr. e-post til ...
fredag 26. april Luster kommune
Ledig stilling som arkivleiar
Stillinga som arkivleiar er nyoppretta, og vi ønskjer ein fagleiar som pådrivar i arbeidet med å effektivisere kommunens sak- og arkivteneste i tett samarbeid med sakshandsamarar, fagleiarar, einingsleiarar og rådmannens leiargruppe. Les meir om stillingen og søk her    
fredag 26. april Luster kommune
Årsrapport og rekneskap for 2018
torsdag 25. april Luster kommune
Lokal forskrift for bandtvang av hund i Luster kommune. Framlegg til ny forskrift
På bakgrunn av innspel frå innbyggarar i Luster kommune har administrasjonen utarbeida eit forslag til ny forskrift om bandtvang for hund i Luster kommune. I medhald av forvaltningslova §37 vedtok Plan- og forvaltningsstyret i sak nr 23/19 i møtet 26 mars 2019 å legge forslaget ut til...
onsdag 24. april Luster kommune
Lokal forskrift for båndtvang av hund i Luster kommune. Framlegg til ny forskrift
Lokal forskrift for båndtvang av hund i Luster kommune. På bakgrunn av innspel frå innbyggarar i Luster kommune har administrasjonen utarbeida eit forslag til ny forskrift om bandtvang for hund i Luster kommune. I medhald av forvaltningslova §37 vedtok Plan- og forvaltningsstyret i sak nr...
tirsdag 23. april Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Lokal forskrift for båndtvang av hund i Luster kommune. Framlegg til ny forskrift
Lokal forskrift for båndtvang av hund i Luster kommune. På bakgrunn av innspel frå innbyggarar i Luster kommune har administrasjonen utarbeida eit forslag til ny forskrift om bandtvang for hund i Luster kommune. I medhald av forvaltningslova §37 vedtok Plan- og forvaltningsstyret i sak nr...
tirsdag 23. april Luster kommune
Frigjerings- og veterandagsfeiring i Sogndal 8. mai
Felles arrangement på ettermiddagen i Sogndal: Tidspunkt: Kva: Stad: Kl. 15.30 Fredsgudsteneste Stedje kyrkje Kl. 17.00 Seremoni med kransenedlegging og medaljeutdeling Minnesmerke i Sogndal sentrum Kl. 18.00 Veterantreff med familie Lægreid Hotell Den enkelte veteran m/familie vel...
tirsdag 23. april Luster kommune
Grunnstønad til lag og organisasjonar 2019
Grunnstønad vert utbetalt til lag og organisasjonar som dokumenterer aktivitet for born og ungdom under 20 år. Ordinær grunnstønad er kr 250 pr betalande medlem under 20 år. Søndagsskular og barnelag får eit fast tilskotsbeløp etter eigne reglar. ...
tirsdag 16. april Luster kommune
Grunnstønad til kulturføremål 2019
Grunnstønad vert utbetalt til lag og organisasjonar som dokumenterer aktivitet for born og ungdom under 20 år. Ordinær grunnstønad er kr 250 pr betalande medlem under 20 år. Søndagsskular og barnelag får eit fast tilskotsbeløp etter eigne reglar. ...
mandag 15. april Luster kommune
Refusjon private idrettsanlegg
Anleggseigar Refunsjonssum Refusjon private idrettsanlegg 2019 I.l. Fanaråk kr 14 840 Luster i.l. kr 40 852 i.l. Bjørn kr 100 171 Hafslo i.l. kr 86 661 Fortun skyttarlag kr 30 975 Hafslo skyttarlag kr 48 361 Luster Sportsskyttarlag kr 9 253 Luster...
mandag 15. april Luster kommune
Opningstider i påska
Rådhuset Ope som vanleg måndag og tysdag. Onsdag kl. 9:00-12:00. Ope som vanleg att frå tysdag 23. april.   Legekontoret Kontoret er stengt i onsdag 17. april, ope som vanleg måndag og tysdag. Har de bruk for øyeblikkeleg hjelp, er tlf.nr. til legevakt som...
mandag 15. april Luster kommune
Elevane tykkjer det er stas med kulturøkt: – Ein lang tradisjon på skulen vår
Det fortel rektor, Ellen Havellen, på Skjolden Oppvekstsenter.
søndag 14. april Porten.no
Påskeløypa 2019 - Sognefjellet Sommerskisenter
fredag 12. april Luster kommune
Reguleringsplan Botn
I samsvar med reglane i Plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-11, har det faste utvalet for plansaker i møte 11.04.2019, sak 24/19, vedteke å leggja framlegg til revidert planframlegg for Botn, Hafslo, Plan-ID 1426-2016004 ut til 2. gongs offentleg ettersyn og vert sendt aktuelle fagorgan for...
fredag 12. april Luster kommune
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2027
I samsvar med kommunestyret sitt vedtak om Planleggingsprogram for 2019, er det med heimel i Kommunal planstrategi , jf. K-sak 16/64, gjort fylgjande vedtak: Plan Vedteken Kommentarar Ny plan Ansvar Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2027. 2015 Grunnlag for...
fredag 12. april Luster kommune
Opningstider i påska
Rådhuset Ope som vanleg måndag og tysdag. Onsdag kl. 9:00-12:00. Ope som vanleg att frå tysdag 23. april.   Legekontoret Kontoret er stengt i onsdag 17. april, ope som vanleg måndag og tysdag. Har de bruk for øyeblikkeleg hjelp, er tlf.nr. til legevakt som...
fredag 12. april Luster kommune
Ledige stillingar i barnehagane
Barnehage Stillingar Ledige stillingar frå hausten 2019 Veitastrond barnehage 100 % fast stilling som pedagogisk leiar 100 % fast stilling som barnehagelærar Gamlestova barnehage inntil 80 % vikariat som barnehagelærar i tida 29.07.19 - 31.12.19 inntil 40% vikariat som...
fredag 12. april Luster kommune
Stort steinras i Luster tok med seg høgspentlinje
Like før klokka 10 fredag dundra eit stort steinras ned mot Røslebakkane i Gaupne i Luster.
fredag 12. april Porten.no
Kurs i heimekompostering
fredag 12. april Luster kommune
Tunnelarbeidet langs Lustrafjorden tek påskeferie - Sjå oversikt her
I over eit år har lustringane køyrt kolonne gjennom opptil tre tunnelar på strekninga Skjolden - Indre Hafslo. No tek tunnelarbeidet pause - for ei lita stund.
torsdag 11. april Porten.no
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2027
I samsvar med kommunestyret sitt vedtak om Planleggingsprogram for 2019, er det med heimel i Kommunal planstrategi , jf. K-sak 16/64, gjort fylgjande vedtak: Plan Vedteken Kommentarar Ny plan Ansvar Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2027. 2015 Grunnlag for...
torsdag 11. april Luster kommune
Lustringar fekk gjev pris for å ha levert elitemjølk
Når du har levert elitemjølk i 25 år vankar det heider og ære i form av Mjølkespannet frå TINE.
torsdag 11. april Porten.no
Vasstenging Luster, nedre del av Bringebakkane
Grunna omkopling blir kommunalt vatn stengt frå klokka 08:30 i morgon fredag 12. april. Nokre få abonnentar blir utan vatn store deler av dagen. Beskjed er sendt på sms eller over telefon. Anbefalar at de tappar opp så de har i reserve. Vatnet vert kopla til så snart som mogleg.  
torsdag 11. april Luster kommune
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2027. Kunngjering om oppstart av planarbeid
Luster kommune melder med dette om oppstart med revisjon av planen vedteken i 2015. Frist for å koma med innspel til planarbeidet er sett til 1. mai 2019 .
torsdag 11. april Luster kommune
Vasstenging Luster, nedre del av Bringebakkane
Grunna omkopling blir kommunalt vatn stengt frå klokka 08:30 i morgon fredag 12. april. Nokre få abonnentar blir utan vatn store deler av dagen. Beskjed er sendt på sms eller over telefon. Anbefalar at de tappar opp så de har i reserve. Vatnet vert kopla til så snart som mogleg.  
onsdag 10. april Luster kommune
Tømmeruta i påska 2019 - Simas
onsdag 10. april Luster kommune
Frå ide til marknad 10.04.19 i Sogndal (for gründerarar)
tirsdag 9. april Luster kommune
Næringsarbeidet i Luster kommune, grunnlag for handsaming
mandag 8. april Luster kommune
Heimekompostering-mindre avgifter og meir miljøvennleg!
Ved å gå over til heimekompostering så støttar SIMAS dei som kompostera sitt eige våtorganiske avfall med 35 % avslag i renovasjonsavgifta i høve eit standardabonnement og ein kan få god pris på kompostbinge. Gebyret for heimekompostering er 75 % mindre
mandag 8. april Luster kommune
Elin Hauge vil gi same tilbod til landet som i eiga kommune
Ap politikar, Elin Hauge frå Luster vil ha gratis SFO og bedre tilbod for både foreldre og dei yngste.
lørdag 6. april Porten.no
SOGN OG FJORDANE

Kommunestyret går for god takt og tone i valkampen
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
torsdag 4. april Luster kommune
Vasstenging Hafslo
I området Klokkesteinvegen til Alme og Lomheim, blir vatnet stengt frå 09.30 i morgon torsdag 4. april, grunna arbeid på vassleidning.   Vatnet vert tilkopla att så snart som mogleg. Beklagar ulempe.
onsdag 3. april Luster kommune
Han er Luster Venstre sin førstekandidat for ordførarrolla
Jan Ove Lomheim (66) har vore i politikken i Luster i nesten 30 år. No ønskjer han å bli ordførar.
mandag 1. april Porten.no
Kommuneplanen sin arealdel 2019 – 2030. Framlegg til revidert plan
fredag 29. mars Luster kommune
Høyheim – privat reguleringsplan
Høyringsfrist 20. mai 2019.
fredag 29. mars Luster kommune
Reguleringsplan for Solvorn kaiområde og badeplass
I samsvar med reglane i § 12-8 i plan- og bygningslova og Luster kommune sitt planleggingsprogram vert det varsla oppstart av reguleringsarbeid for  Solvorn i Luster kommune. Planen har plan-ID 2018005. Det aktuelle reguleringsområdet er på ca. 14 daa  inkludert sjø,...
fredag 29. mars Luster kommune
Ledige stillingar i omsorgstenesta
Luster kommune har ledig stillingar som sjukepleiar, vernepleiar og brukarstyrt personleg assistent. Søknadsfrist: 21.04.19.
fredag 29. mars Luster kommune
Får pengar til å innføra vakter på Nigardsbreen
Miljødirektoratet gir pengar til Nigardsbreen for å innføra vakter som eit tiltak for å hindra ulukker.
torsdag 28. mars Porten.no
Søknad om midlar til landbruksutvikling i Vestland
torsdag 28. mars Luster kommune
Tilskotsordningar landbruk og naturforvaltning
Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) våren 2019 Søknadsfrist 1. april Tiltak som tek vare på eldre kulturlandskap: Restaurering av stølshus, stølsmiljø, løer, steingardar, bakkemurar Rydding av attgrodd slåtte- og beitemark ...
torsdag 28. mars Luster kommune
Kommuneplanen sin arealdel 2019 – 2030. Framlegg til revidert plan - 2. gongs off. ettersyn
I medhald av Plan og bygningslova § 11-14, jf §11-1 og 5 har Kommuneplannemnda i Luster i møte 27.03.2019 i sak 25/19 vedteke å leggje framlegg til revidert arealdel av kommuneplanen ut til 2. gongs offentleg ettersyn. Frist for merknader 10. mai
onsdag 27. mars Luster kommune
Luster kommune ynskjer å ta ut gran i Luster allmenning i 2019
Luster kommune ynskjer å koma i kontakt med entreprenør som kan ta på seg oppdrag med å felle, ringbarke og dele opp gran i verneområdet. Ta kontakt med kommunen innan 7. april dersom dette er av interesse.
onsdag 27. mars Luster kommune
Kommunestyrevalet 2019 - listeframlegg. Frist 1. april kl. 12.00
Alle parti og grupper som ønskjer å stille til val ved kommunestyrevalet i Luster, må levere listeframlegg til valstyret innan 1. april kl. 12.00.   Innkomne listeframlegg Listeframlegget: må ha overskrift som syner namn på parti/gruppe og kommunestyrevalet i Luster må...
onsdag 27. mars Luster kommune
Orienteringsmøte - Spelemidlar til friluftslivsanlegg
Aktuelle tema som vert fokuserte på er: Frå ide til plan? - døme på korleis ein har «løfta fram» gode idear Registrering av anlegg i anleggsregisteret? grunndata som det vert stilt krav om Korleis førebu eit «spelemiddel-prosjekt»? om prosessar fram...
tirsdag 26. mars Luster kommune
Nye rutinar for urinprøvar ved Luster legekontor
Meir informasjon her  
mandag 25. mars Luster kommune
Nye rutinar, timebestilling på laboratoriet ved Luster legekontor
   
mandag 25. mars Luster kommune
Fagarbeidar/driftsoperatør ved teknisk drift
Hovudarbeidsoppgåver som er knytt til stillinga: - Drift og vedlikehald av kommunalt VA - anlegg. - Driftsovervaking VA - anlegg - Stillinga vil inngå i kommunalteknisk vakt (vakt kvar 5 veke, men kan på sikt bli endra). - Noko kontorarbeid Vi søkjer etter ein person med erfaring og...
mandag 25. mars Luster kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL