Luster
Ferievikariat og sommarjobbar 2023
Luster kommune lyser ut ferievikariat i helse- ogomsorgstenesta og teknisk drift, samt sommarjobbar for 16- og 17-åringar.
fredag 13:55 Luster kommune
Tilskot til kulturbygg i Vestland
Fristen for å søke tilskot / spelemidlar til kulturbygg i Vestland fylkeskommune er 31. mars 2023.
fredag 13:01 Luster kommune
Ungdomsstipend, søknadsfrist 1. mars.
Ungdommen sitt kommunestyre (UK) si stipendordning har som føremål å støtta yrkesretta kompetanseutvikling eller anna utvekslings- / læringstiltak for ungdom frå Luster kommune i alderen 16 - 19 år.  Søknadsfrist  er 1. mars  og 1. oktober.
mandag 13:12 Luster kommune
Rådmannen tilrår mottak av 90 flyktningar og 10 mill til Urnes Verdsarvsenter
Formannskapet og valstyret har møte 1. februar. Mottak av flyktningar og fleire store og små finansieringssaker er på saklista til formannskapet. Møtet vert halde på rådhuset frå kl. 09.00. Det er ope for publikum, og møtet vert sendt direkte via
fredag 27. januar Luster kommune
Kulturtilskot 2023 har søknadsfrist 1. mars
allment kulturarbeid idrett friluftsliv   Tilskotsordningane har kvart sitt søknadsskjema:   Grunnstønad Instrumentkjøp/gåvepremie Refusjon for drift av anlegg/husleige Friluftslivstiltak Kulturminnevern Kulturvern Lokale arrangement og samarbeidsprosjekt...
fredag 27. januar Luster kommune
Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv – offentleg høyring
Planen er grunnlag for tildeling av kommunale tilskot til kulturføremål og tildeling av statlege midlar til anlegg.  I tillegg til å vera ein 12 års plan vil det bli utarbeida eit fireårig handlingsprogram gjeldande frå 2024. Me er på jakt etter innspel frå...
torsdag 26. januar Luster kommune
Læreplassar 2023
Luster kommune søkjer lærlingar i faga barne- og ungdomsarbeidar, helsefagarbeidar, ernæringskokk, service/administrasjon og dataelektronikar. Søknadsfrist 1. mars. Velkomen som søkjar hjå oss!
torsdag 26. januar Luster kommune
Bustadtomter for sal i Gaupne
Tomte-/einingspris: Tomtenr.-/ område Tal tomter/ bueiningar Tomte-/ bueiningspris 1 – 4 og 6 5 600 000,- per tomt Tomt 5 og 7 2 500 000,- per tomt BFS 1 7 360 000,- per bueining BKS 1 7 360 000,- per bueining BKS 2 8 ...
torsdag 26. januar Luster kommune
VESTLAND

Påmelding barnehage i veke 29 og 30 - hugs frist i dag
Etter nye barnehagevedtekter er det barnehagetilbod Gaupne og Hafslo i veke 29 og 30 for born frå alle krinsar. Bindande påmelding med frist i dag 24. januar.
tirsdag 24. januar Luster kommune
Opptak barnehage / SFO 2023-24
Søk barnehageplass Søk SFO-plass Dersom de treng rettleiing i samband med søknaden, ta kontakt med den eininga de skal søke til eller Oddbjørg Ese tlf. 57 68 55 20, eller epost Dersom barnet de skal søkje for ikkje er tilgjengeleg i systemet, vent nokre dagar og...
mandag 23. januar Luster kommune
Straumstøtte til frivillige lag og organisasjonar
Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for søknadar om straumstøtte. Føremålet med straumstøtteordninga er å motverke negative konsekvensar av dei høge straumprisane. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober til desember 2022. Lotteri-...
tirsdag 17. januar Luster kommune
Fyrverkerioppskyting Hafslo torsdag 19. januar
Hafslo barne- og ungdomsskule melder at i samband med nyttårsball for 10. klasse vil det bli oppskyting av fyrverkeri kl. 23.00 ved skulen.
tirsdag 17. januar Luster kommune
Traineestilling i næring- og samfunnsutvikling
Luster kommune søkjer ein trainee som vil bidra i utviklingsarbeidet innan samfunn og næring. Søknadsfrist: 15. mars 2023.
mandag 16. januar Luster kommune
Me startar nytt norskkurs på nivå A2-B1 ved Luster vaksenopplæring i Grandmo Lagshus.
Kurset har 20 samlingar. Tysdag og torsdagar kl.17-20. Fyrste kursdag er tysdag 28.februar
fredag 13. januar Luster kommune
Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram 2023-2026
Vedteke budsjett 2023, økonomiplan, planleggingsprogram og betalingssatsar (gebyrliste) Pdf-versjon      
torsdag 12. januar Luster kommune
Detaljregulering fv. 55 Høyheimsvik-Nes – varsel om oppstart av planarbeid
Vestland fylkeskommune skal i samarbeid med Luster kommune lage ein detaljreguleringsplan for utbetring av fylkesveg 55 mellom Høyheimsvik og Nes.  Frist for innspel er 08.02.23. 
onsdag 11. januar Luster kommune
Temamøte for næringslivet
Temamøte for næringslivet på Gaupnetunet 9.2 kl 19.00 Urolege tider for næringslivet, men og grunnlag for ny vekst
onsdag 11. januar Luster kommune
Invitasjon til bygdemøte om kommuneplanen sin arealdel
Luster kommune skal revidere kommuneplanen sin arealdel. I samband med planprosessen invitera me til bygdemøte rundt i heile kommunen.  
onsdag 11. januar Luster kommune
Stengt sentralbord/mottak i dag frå kl. 13.30
I dag tysdag 10. januar er sentralbordet og kundemottaket stengt frå kl. 13.30 pga. møte. Me minner om tlf.nr. til Helsesenteret: 57 68 56 00 Legevakt: 116 117 Kommunalteknisk vakt 48 10 21 20 Me viser elles til telefonlista vår.
tirsdag 10. januar Luster kommune
Tilskot til friluftsaktivitet 2023
No kan friviljuge organisasjonar søkje Miljødirektoratet om tilskot til friluftsaktivitet for 2023. Søknadsfristen er 1. februar 2023.
tirsdag 10. januar Luster kommune
Koronavirus, influensa og RS virus informasjon
Fleire land, inkludert Noreg, opplever samtidige epidemiar av influensa, covid-19 og RS -virus no. I Noreg er belastninga på sjukehusa på grunn av luftvegsinfeksjonar større enn alle år før pandemien. 
mandag 9. januar Luster kommune
Opptak barnehage 2023-24
Søknadsfrist for ny eller endra plass i barnehage er 1. februar 2023. SFO er førebels ikkje på plass i føresettportalen og blir lagt ut seinare.
mandag 9. januar Luster kommune
Hans Frederik (32) valde fridom framfor millionløn - no bur han i ei campingvogn
Hans Frederik Bjarkøy hadde ein godt betalt jobb i oljebransjen. No bur han store deler av vinteren i ein campingvogn som kostar mindre enn tidlegare månadsløn.
søndag 8. januar $ Firda
Sjå kva saker Ungdommen sitt kommunestyre jobbar med
13. januar skal arbeidsutvalet til ungdommen sitt kommunestyre ha sitt fyrste møte for året. Leiar Oda Bertine Bondevik Lie, Aleksander Sognnes Heltne og Jone Hovland Vigdal møtest for å førebu saker som ungdommen sitt kommunestyre skal ha 16.
fredag 6. januar Luster kommune
Opptak barnehage/SFO 2023-24
Søk barnehageplass Søk SFO-plass Dersom de treng rettleiing i samband med søknaden, ta kontakt med den eininga de skal søke til eller Oddbjørg Ese tlf. 57 68 55 20, eller epost Dersom barnet de skal søkje for ikkje er tilgjengeleg i systemet, vent nokre dagar og...
torsdag 5. januar Luster kommune
Utdanningstilbod i restaurant- og matfag 2023
Reiselivsnæringa har stort behov for kokkar og servitørar i Sogn. NAV region Sogn, Sogn Næring og Vestland fylkeskommune har i samarbeid med bransjen, oppretta eit utdanningstilbod innan restaurant- og matfag ved Sogndal Vidaregåande skule (VGS) med
onsdag 4. januar Luster kommune
Innspel til justeringar i rutetilbodet for buss
Føremålet er å fange opp forbetringsbehov som grunnlag for å gjere naudsynte endringar og tilpasse tilbodet best mogleg innanfor dei rammene Skyss rår over. Dette betyr at det er lite handlingsrom for å etablere nye tilbod. Luster kommune vil mellom anna følgje opp...
onsdag 4. januar Luster kommune
Vasstening for deler av Lakken/Hafslovegen
Grunna omkopling vert kommunalt vatn for deler av Lakken/Hafslovegen stengt frå klokka 09.00 torsdag 5.januar 2023. Dei det gjeld har fått direkte beskjed. Vatnet vert kopla på igjen så snart som mogleg.
onsdag 4. januar Luster kommune
Restaurant- og matfag 2023
Har du sans for god mat og god drikke? Er du kreativ og nøyaktig? Har du interesse for kosthald og helse. Er du nysgjerrig på smak og nye rettar? Då kan restaurant- og matfag vere noko for deg.
tirsdag 3. januar Luster kommune
Fastprisavtale på straum til lag og organisasjonar i kommunen
Luster kommune sin fastpris, pris 62,50 øre/kWh inklusiv avgifter, som gjeld fram til 30.04.25. Avtale vil kunne gjelda frå 01.01.23 og må avtalast ved å ta kontakt med Luster Energi.
tirsdag 3. januar Luster kommune
Kommunedelplan for naturmangfald
I møte 7. desember 2022, sak 159/22, vedtok formannskapet å leggje kommunedelplan for naturmangfald ut til offentleg ettersyn. Høyringsfrist 24. mars 2023.
tirsdag 3. januar Luster kommune
Tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak
Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 
mandag 2. januar Luster kommune
Vasstenging Fortun vassverk
Grunna arbeid ved Fortun vassverk er kommunalt er vatnet stengt. Vatnet blir kopla på igjen så snart som mogleg.  Det er sendt ut direktemelding til dei det gjeld. Beklagar ulempene som har vore over lengre tid.
22. desember 2022 Luster kommune
VESTLAND

Rådhuset og sentralbordet er stengt frå kl. 13.00 i dag onsdag 21.12.
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
21. desember 2022 Luster kommune
Kommuneplanen sin arealdel – oppstart av planarbeid
Kommuneplanen sin arealdel skal angi hovudtrekka i arealdisponeringa og gje rammar og vilkår for nye tiltak som skal setjast i verk. Planen kan til dømes styre kor det skal byggast nye bustader, fritidsbustader eller næringsetableringar, kor tett og høgt det skal byggast i dei ulike...
20. desember 2022 Luster kommune
Ekstra pengar i år
Stortinget har bestemt at det skal gjevast ekstra stønad på kr. tusen kroner til mottakarar av sosialhjelp og tusen kroner ekstra per barn i hushaldet. Dette kjem i tillegg til andre ordningar. 
20. desember 2022 Luster kommune
Rådhuset held stengt 2 dagar i romjula
Opningstider på rådhuset i romjula:  27. desember: stengt 28. desember: ope 10:00-14:00 29. desember: ope 10:00-14:00 30. desember: stengt
16. desember 2022 Luster kommune
Opningstider i førjul og romjul 2022
Luster legekontor  27. desember ope 09.00-14.00 28. desember ope 09.00-14.00 29. desember ope 09.00-14.00 30. desember ope 09.00-14.00 Har de bruk for øyeblikkeleg hjelp, er tlf. til legevakt som vanleg 116 117 heile døgnet. Treng de akutt helsehjelp må de ringja...
16. desember 2022 Luster kommune
Hillestadmarki detaljreguleringsplan - varsel om oppstart av planarbeid
Varsel om oppstart av planarbeid Planinitiativ Referat oppstartsmøte  
16. desember 2022 Luster kommune
Kulturprisen 2022
Luster kommune sin kulturpris 2022 går til Johan Edvin Hilleren, for innsatsen med å fremja fysisk aktivitet og friluftsliv.
15. desember 2022 Luster kommune
Detaljreguleringsplan Fonndøla-Hausamoen
Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune har i møte 03.11.22 (sak PFU-85/22) vedteke å leggja forslag til detaljreguleringsplan for Fonndøla - Hausamoen ut til offentleg ettersyn. Høyringsfrist 20.01.23.
13. desember 2022 Luster kommune
Reglement for tilskot til kulturføremål 2023-26
Luster kommunestyre har vedteke nytt Reglement for tilskot til kulturføremål. Reglementet gjeld frå 01.01.23.
12. desember 2022 Luster kommune
Drift av jordbruksareal - eigar sitt ansvar
Er du eigar av jordbruksareal som ikkje er i drift? Leiger du ut jorda di, men utan skriftleg avtale?
8. desember 2022 Luster kommune
Kommunestyret har budsjettmøte 15. desember kl. 11.00
Møtet vert halde på rådhuset, er ope for publikum og vert overført på kommune-tv.  
8. desember 2022 Luster kommune
Julegåve til Gaupne og Jostedal helselag
I staden for å gje julegåve til tilsette, har Arbeidsmiljøutvalet i Luster kommune vedteke å gje ei påskjøning til Nasjonalforeningen Helselaga i Gaupne og Jostedal.
7. desember 2022 Luster kommune
Treng du permar?
Med auka digitale løysingar blir det mindre bruk for ringpermar, me har difor ein god del slike til overs.
6. desember 2022 Luster kommune
Her kontrollerer ho hjortejegerane: – Ingen alvorlege brot
Sist helg gjennomførte SNO i Sogn og Fjordane ein felleskontroll retta mot hjortejakt og motorferdsel i fleire kommunar.
3. desember 2022 $ Firda
Møte veke 49
Her ser du kva utval som har møte og lenke til sakliste og saksdokument.
2. desember 2022 Luster kommune
Ny oppfriskningsdose for haust/vintersesong
Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgande grupper bør ta ein ny oppfriskningsdose med koronavaksine før komande haust/vintersesong:
2. desember 2022 Luster kommune
Kontaktpunkt ved krise
Luster kommune, Rådhusvegen 1 tlf. 57685500
2. desember 2022 Luster kommune
Kulturutveksling
Bli med på ungdomen si kulturutveksling           Ei sak som ungdommen sitt kommunestyre (UK) i Luster har lyst å få løfta fram er sjansen ungdom i Luster i alderen 14-17 år har til å delta i kulturutveksling med ungdom i USA,...
1. desember 2022 Luster kommune
Klatreparken i Gaupne er stengt
29. november 2022 Luster kommune
Sogn barnevern treng besøksheimar og støttekontaktar til barn i Luster kommune
Har du husrom og hjarterom til å ta imot barn eller ungdom éi eller fleire helgar i månaden - eller kan du gje nokon ei meir aktiv fritid som støttekontakt?
28. november 2022 Luster kommune
Sandvikhaugen detaljreguleringsplan
Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune vedtok i møte 03.11.2022 (sak PFU - 86/22) å legge forslag til detaljregulering for Sandvikhaugen, med føresegner, planomtale og ROS-analyse, ut til 2. gongs offentleg ettersyn i samsvar med plan- og
25. november 2022 Luster kommune
Møte veke 48
Det er fleire råd og utval som har møte i veke 48. Dei skal mellom anna vurdere formannskapet sitt framlegg til budsjett, betalingssatsar, økonomiplan og planleggingsprogram. Her ser du kva utval som har møte og lenke til sakliste og saksdokument.
25. november 2022 Luster kommune
Oppheva kokepåbod Fortun vassverk
25. november 2022 Luster kommune
Offentleg høyring – Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram
Formannskapet sitt forslag til budsjett og betalingssatsar 2023, økonomiplan 2023-26 og planleggingsprogram 2023-26 er lagt ut til offentleg ettersyn, jf. kommunelova.  Høyringsdokumentet Budsjett 2023, formannskapet sitt framlegg (WEB-versjon) Pdf-versjon Papirversjon er lagt ut...
23. november 2022 Luster kommune
Velkomen til elevforestilling 5. desember
Denne kvelden skal elever og instruktørgruppa vise fram kva dei har jobba med dette semesteret.   Inngangsbillett: Vaksne kr 100 Born kr 50   Sal av pølser, saft, kaffi og kaker.
23. november 2022 Luster kommune
VESTLAND

Velkommen til Foreldrekurs - COS P
Foreldrekurset har fått gode tilbakemeldingar frå tidlegare deltakarar: «Eg har lært mykje om meg sjølv» «Alle burde fått med seg dette kurset» «Det har hjelpt meg til å takle kvardagen betre»   Stad og tid: Gaupne, oppstart...
22. november 2022 Luster kommune
Luster legekontor er stengt fredag 25. november kl. 12.00 – 15.00
Legekontoret er stengt fredag frå kl. 12.00 pga kurs. Ved behov for legevakt, ring 116117.  For akutt hjelp, ring 113.  
21. november 2022 Luster kommune
– Eg reknar med at eg er utestengt frå Lustrabadet på livstid
Linda Watten (28) såg ikkje heilt at det skulle bli så høge bølger då ho stilte kritiske spørsmål til Sophie Elise sitt besøk i Lustrabadet.
20. november 2022 $ Firda
Bil køyrde av vegen i Luster
To personar er sende til sjukehus for sjekk.
19. november 2022 Firda
Møte veke 47
Formannskapet har møte den 21.11.2022 kl.09.00 - 15.00 Arbeidsutvalet for UK har møte den 21.11.2022 kl. 09.00 - 12.00 Kontrollutvalet har møte den 22.11.2022 kl.12.00 - 15.00
18. november 2022 Luster kommune
Sophie Elise om badeland-kritikk: – Ingenting å bli sur for
– Det er absolutt ein av dei beste kveldane eg har hatt i heile mitt liv.
17. november 2022 $ Firda
Folketalet går opp i Luster kommune
Folketalet i Luster kommune har vakse med 33 personar i 3. kvartal.
17. november 2022 Luster kommune
I dag fyller Verdsarvkonvensjonen 50 år!
I dag er det 50 år sidan UNESCO vedtok Verdsarvkonvensjonen. Målet med konvensjonen er å sikre, bevare og formidle verdsarv av framifrå universell verdi og overlevere denne til framtidige generasjonar. I Luster kommune ligg ein verdifull arv: Urnes
16. november 2022 Luster kommune
Juleverkstad og Julegrantenning
Kl. 12.00-15.00: Juleverkstad på Gaupnetunet Sal av graut frå kl. 13.00-15.00 Lag julekort, julepynt m.m. Grandmo miljøteneste lagar pepperkaker til pynting Kl. 16.00: Gudsteneste i Gaupne kyrkje Kl. 17.00: Fakkeltog frå Gaupne kyrkje - Rådhusparken Bygdalaget delar ut...
15. november 2022 Luster kommune
Vegstenging Mollandsmarki tysdag og onsdag
Tysdag 15. november frå kl.09 - 15 mellom Fruli og krysset til Øyni.   Onsdag 16. november frå kl.09 - 12 ved Sie.   
14. november 2022 Luster kommune
Sophie Elise hadde jenteparty i Lustrabadet til langt på natt – fortel om nakenbading, røyk og alkohol
Regelbrota stod i kø då Lustrabadet opna dørene for influensaren Sophie Elise og to veninner. Lustrabadet legg seg flate og varslar intern evaluering.
14. november 2022 $ Firda
Kokevarsel Fortun vassverk frå i dag 11.11.22.
Abonnentar ved Fortun vassverk må koke vatnet grunna høg vasstand i Fortunselva. Det blir gitt beskjed direkte til abonnentane når koking ikkje lenger er naudsynt.
11. november 2022 Luster kommune
Flaumfare - informasjon gjeldande Fortunsvassdraget
Hydro har sendt informasjon om at den varsla situasjonen med auka nedbørsmengd og påfølgande flaum- og jordskredfare for Vestland Fylke handterast fortløpande i deira anlegg gjeldande Fortunsvassdraget.
10. november 2022 Luster kommune
Vasstenging Fortun torsdag
Grunna arbeid ved Fortun vassverk blir kommunalt vatn stengt frå klokka 10.00 i morgon torsdag 10.november. Vatnet blir kopla på igjen så snart som mogleg. Det er sendt ut direktemelding til dei det gjeld.
9. november 2022 Luster kommune
Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorar
Bli med på sterk og stødig treningsgruppe! Fokus på styrke i bein og balanse. Treninga varer ein time. Etter trening er det kaffi  for dei som ynskjer. Treninga leiast av sertifiserte sterk og stødig instruktørar. Det er kjekkare å trene ilag! Samfunnshuset i Jostedalen:...
8. november 2022 Luster kommune
Influensavaksine ny dato
Du kan bestille time på nettet eller ringe legekontoret for å bestille. Elles vert det og mogeleg med drop-in. Ber alle om å vente på venterommet til dei vert kalla inn. Minner om at det må gå 1 veke mellom influensavaksinering og koronavaksinering.
7. november 2022 Luster kommune
SFO reviderte vedtekter – høyring
Rådmannen har utarbeidd framlegg til reviderte vedtekter for SFO. Høyringsfrist er 01.12.22.
7. november 2022 Luster kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL