Luster
Folketalet har stige i alle fylka bortsett frå Sogn og Fjordane
FOLKETAL: Landet har hatt den svakaste folkeveksten sidan 2005. Folketalet vaks i alle fylka utanom i Sogn og Fjordane.
fredag 09:55 Firda
Folketalsvekst i Luster kommune også i 2017
Folketalet i Luster kommune auka frå 5151 den 1.1.2017 til 5223 den 1.1.2018. Det vart i 2017 fødde 72 barn og det døydde 48 personar, 198 flytte inn i kommunen og 150 ut. Folketalet auka då med 72. Siste kvartalet i 2017 var folketalsauken 19. I
fredag 09:00 Luster kommune
Utdeling av plastknytesekker
I veke  9 og 10 deler SIMAS ut ein rull med plastknytesekker. Dette tilsvarar eitt års forbruk. Hugs å sette ut dunken med blått lok på leveringsdagen. Om du deler dunk eller har gløymd å sette ut dunken din, kan du hente ein rull på Servicetorget....
torsdag 13:45 Luster kommune
Redusert trykk for abonnentar ved Hafslo kyrkje 23. februar
Toalettbygget ved Hafslo kyrkje vil vere ope fredag 23. februar etter lengre stenging grunna lekkasje. Abonnentar i nærleiken kan derfor oppleve noko dårlegare trykk og vassføring enn vanleg i perioden frå klokka 11-17. 
tirsdag 08:01 Luster kommune
Ytamo naturreservat har fått eigen forvaltningsplan
Ytamo naturreservat er eit større skogområde med stort mangfald og lite menneskeleg påverknad. Her finn du edellauvskog, flaummark, ospeskog, sumpskog og elveterrassar. Naturtypar med skog er underrepresentert i norsk naturvern, og det er langt mellom skogområde som ikkje er sterkt prega av...
fredag 16. februar Luster kommune
Vegen på Sørsida er open att for fri ferdsel
fredag 16. februar Luster kommune
Heider til noregsmeister Andrea Fiskaa Haugen
Andrea vart i januar noregsmeister i telemarkkøyring og vart i dag heidra av kommunestyret i Luster. Ordførar Ivar Kvalen overrekte gåvesjekk til Andrea og rosa henne for prestasjonane og takka henne for å vere ein god ambassadør for Luster kommune. Lukke til vidare, Andrea.  
torsdag 15. februar Luster kommune
Stengd veg på Sørsida
Fylkesveg 331 mellom Skjolden og Sørheim er stengt på grunn av fare for ras. Det er oppsett ekstraturar, bestillingsturar,  med avgang klokka 19.00 - 21.00 frå Solvorn og 19.20 og 21.20 frå Ornes. Bestilling innan klokka 18.30 og 20.30 på tlf: 917 94
torsdag 15. februar Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Luster kommune ynskjer nye lærlingar
onsdag 14. februar Luster kommune
Folkehelseprofil 2018 - Luster
Nokon trekk ved folkehelsa i kommunen. Folkehelseprofilen er eit bidrag til kommunen sitt arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkninga og faktorar som påvirkar denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Profilen er delt opp slik: Om befolkninga, levekår, miljø,...
tirsdag 13. februar Luster kommune
Betre balanse - ny påmeldingsfrist og ny tid på Hafslo omsorgssenter
Ny påmeldingsfrist for transport klokka 9.00 same dag (gjeld alle omsorgssenter) Tidspunkt:  Gaupne Omsorgssenter: Måndag kl. 13.30 - 15.00  Luster Omsorgssenter: Tysdag kl. 13.30 - 15.00 Hafslo Omsorgssenter: Tysdag kl. 13.00 - 14.30  Meir informansjon her.
tirsdag 13. februar Luster kommune
Private vegar - tilskot til vedlikehald. Søknadsfrist 1. mars
Heile reglementet for tilskotsordninga.
fredag 9. februar Luster kommune
Ungdommen sitt kommunestyre lyser ut 2 stipend til ungdom
1. Opplæringsstipend 2. Stipend til kulturutveksling i Luster sin venskapskommune i USA. I 2018 er søknadsfrist for begge stipendordningane den 15. mars.
fredag 9. februar Luster kommune
Meld deg på UKM-festival!
UKM-festivalen er på Leikanger 4. mars. Påmeldingsfrist 26. februar. Meir informasjon og påmelding finn du her. 
fredag 9. februar Luster kommune
70 - 100 % vikariat og tilkallingsvikarar som lærar ved Hafslo barne- og ungdomsskule
Meir informasjon om stillinga og lenkje til søknadsskjema finn du her.
fredag 9. februar Luster kommune
Bevaringsområde for hummar i Sognefjorden
Hummarbestanden har gått ned langs heile sør- og vestlandskysten. Fiskeridirektoratet viser til at bevaringsområde har fleire positive effektar. I eitt av områda som vart freda i 2006 auka bestanden med 245 prosent. Sjå informasjon om effektane av ...
fredag 9. februar Luster kommune
Møte veke 7
Kommunestyret har møte torsdag 15. klokka 9:00
fredag 9. februar Luster kommune
Kommunestyret har møte 15. februar
Alle saksdokumenta. Kortutgåve av saksdokument: Sakliste og tilråding i alle sakene.  
torsdag 8. februar Luster kommune
Møte veke 6
Fleire møte neste veke: Eldrerådet, brukarutvalet, rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, sakkunnig nemnd for eigedomssaktt og plan-og forvaltningsstyret. Sjå møtekalender.
fredag 2. februar Luster kommune
Ferievikariat Teknisk drift
Lenkje til søknadsskjema og meir informasjon om stillingane finn du her.  
fredag 2. februar Luster kommune
Ferievikariat i omsorgstenesta i Luster
Lenkje til søknadsskjema og meir informasjon om stillingane finn du her.    
fredag 2. februar Luster kommune
Sommarjobb for 16 - 17 åringar
Arbeidsoppgåver Unge arbeidstakarar utfører enkle arbeidsoppgåver på "toppen" av den ordinere bemanninga. Kvalifikasjonar Søkjarar må ha fylt 16 år innan 1. juni 2018. Ungdom som fyller 18 år innan 1. juni 2018, er ikkje aktuelle for sommarjobbar for...
fredag 2. februar Luster kommune
Datakafèen 7. februar utgår til fordel for kurs i nettbank
Kurs i nettbank 7. februar 2018 kl. 10.00 i Luster sparebank, banksalen 3. etg. Inngang til venstre
torsdag 1. februar Luster kommune
Datakafèen 7. februar utgår til fordel for kurs i nettbank
Kurs i nettbank 7. februar 2018 kl. 10.00 i Luster sparebank, banksalen 3. etg. Inngang til venstre
onsdag 31. januar Luster kommune
Kurs i bruk av nettbank
Luster sparebank held kurs i bruk av nettbank for alle (bruk av nettbank, bank id, Vipps mv) Ta med eigen pc, nettbrett.   Møt opp og lær nettbank!
onsdag 31. januar Luster kommune
Fellingsrapport hjort, elg og rådyr
Då er fellingsrapportane klare for jaktsesongen 2016-2017. Det vart i Luster kommune felt 669 hjort, 5 rådyr og 5 elg i år. Det har aldri tidligare blitt felt så mykje hjort i Luster kommune. I fjor vart det felt 567 hjort så det er ein auke på 102 hjort
onsdag 31. januar Luster kommune
Temamøte om digitalisering og styrekurs
Kristine Kopperud Timberlid er ny leiar for Innovasjon Norge si avdeling Sogn og Fjordane. Ho skal snakke generelt om dei digitale utfordringane for næringslivet framover. Dette er fyrste gongen Timberlid er i Luster kommune etter ho fekk den nye jobben, og ho vil sikkert kunne komme med ein del spanande...
tirsdag 30. januar Luster kommune
Trafikkulykke i Jostedalen
TRAFIKK: Eit køyretøy med ein person involvert.
søndag 28. januar Firda
Helsefagarbeidar ved Gaupne omsorgssenter fast og vikariat
Arbeidsoppgåver Yte pleie og omsorgstenester, samt praktisk bistand til pasientane. Helsefaglege ansvars- og arbeidsoppgåver Kvalifikasjonar Offentleg godkjend hjelpepleiar/autorisert helsefagarbeidar. Relevant praksis. Evne til å arbeida aktivt, systematisk, målretta og...
fredag 26. januar Luster kommune
75% vikariat som sjukepl/vernepl ved Gaupne omsorgssenter
Arbeidsoppgåver Yte pleie og omsorgstenester til heimebuande, bebuarar ved eldresenter og ved omsorgsplassar. Sjukepleiefagelege oppgåver Kvalifikasjonar Autorisert sjukepleiar/vernepleiar. Vere fleksibel og ha evne til å skape gode relasjonar til både brukarar og medarbeidarar. ...
fredag 26. januar Luster kommune
Basistrening i Gaupne (4.-7. klasse) for 2018 er i gang!
fredag 26. januar Luster kommune
Møte veke 5
Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval held møte 29.01. klokka 9.00. Ungdomen sitt kommunestyre held møte 29.01. klokka 12:45. Begge møta er på rådhuset.     
fredag 26. januar Luster kommune
Har du lyst til å slutte med snus eller røyk?
onsdag 24. januar Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Søknadsfrist tilskot til kulturføremål 1. april 2018
I kommunestyret sitt budsjettvedtak før jul er det vedteke at fleire av tilskotsordningane på kulturområdet blir reduserte, eller tekne bort med verknad frå 1.1.2018. Kommunestyret har føresett at nytt reglement skal bli vedteke tidleg i 2018. Saka vart
tirsdag 23. januar Luster kommune
Bevaringsområde for hummar
Interesseorganisasjonar, yrkes- og hobbyfiskarar og andre interesserte blir inviterte til å gje innspel til etablering av bevaringsområde for hummar i Sognefjorden.
tirsdag 23. januar Luster kommune
Nye bustadtomtar for sal
Verket 2, Gaupne Luster kommune legg ut for sal 4 einebustad-tomtar på bustadfeltet Verket 2 i Gaupne. Tomtane er klare for bygging. Einebustadtomtane 1 og 2 vert tilbydd for ein pris på kr 500.000,-.  Einebustadtomtane 5 og 6 vert tilbydd for ein pris på kr 400.000,-. Når det gjeld...
tirsdag 23. januar Luster kommune
Møte kontrollutvalet onsdag 24. januar
Møte vert halde på rådhuset klokka 9.
mandag 22. januar Luster kommune
Autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel
Kurset vert halde måndag 29. januar kl 9-16 i Sogndal på kommunestyresalen. Kurset er ope både for deltakarar som skal fornye plantevernsertifikata og for dei som tek dette for fyrste gong. meir informasjon på Norsk landbruksrådgiving sine heimesider.
fredag 19. januar Luster kommune
Bustadtomtar for sal
Luster kommune har følgjande bustadtomter for sal. Søknadsfrist: 09. februar 2018
fredag 19. januar Luster kommune
Nytt semester i Dans Uten Grenser – Luster
Nytt semester er i gang  
fredag 19. januar Luster kommune
Få eigen oppsamlingsboks til farleg avfall
Simas startar ordning med oppsamlingsboks for farleg avfall på alle miljøstasjonane.  Hent deg ein boks på miljøstasjonen, ta den med heim og fyll den opp med farleg avfall. Ta boksen med tilbake til miljøstasjonen og lever til ein operatør som sorterer
torsdag 18. januar Luster kommune
Få eigen oppsamlingsboks til farleg avfall
   
onsdag 17. januar Luster kommune
Møte veke 3
Møte formannskapet onsdag 17. klokka 9.00. Møte kommunestyret torsdag 18. Temamøte klokka 9.00, saklista startar klokka 13.00.
mandag 15. januar Luster kommune
Tilskot til inngjerding mot hjorteskade
Du kan søka tilskot til oppsett av gjerde for å hindra hjorteskade på eng og hage. Ordninga omfattar også element (byggegjerde) til inngjerding av rundballelager o.l.  Meir informasjon her.
fredag 12. januar Luster kommune
Budsjett 2018, økonomiplan og planleggingsprogram 2018-21
Kommunestyret vedtok i møte den 14. desember 2017 budsjettet for 2018, økonomiplan og planleggingsprogram for 2018-2021. Budsjett 2018 - Vedteke i KOM 14.12.2017.pdf
torsdag 11. januar Luster kommune
Vedteken reguleringsplan for Heggmyrane – sentrale deler, Plan ID 1426-2013005
Eventuell klage skal sendast skriftleg til Luster kommune, Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne, innan 5. februar 2018. Klagen skal grunngjevast og innehalda opplysningar om kva tilknyting klagaren har til det regulerte området.
torsdag 11. januar Luster kommune
Vedteken reguleringsplan for Heggmyrane – sentrale deler, Plan ID 1426-2013005
Omregulering/Detaljregulering. Plan ID 1426-2013005. Vedteken i møte 14.12.2017, sak 66/17. Den vedtekne reguleringsplanen er lagt ut på servicetorget i Rådhuset, på biblioteket i Gaupne og på Spar Hafslo. For vedtak om reguleringsplanar gjeld: Vedtak om eigengodkjenning  av...
torsdag 11. januar Luster kommune
Jeff vil gje deg ei skremmande oppleving på det gamle sanatoriet
KULTUR: Regissør Jeff Pedersen (39) vil i samarbeid med Sogn og Fjordane teater sette opp teaterstykke på Harastølen sanatorium i Luster til sommaren.
onsdag 10. januar $ Firda
Pårørandealliansen - delta i undersøking blant pårørande før 1. mars 2018
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
onsdag 10. januar Luster kommune
Engasjerte elevar i kodetimen 2017
”Alle barn bør lære å programmere en datamaskin ... fordi det lærer deg å tenke .” – Steve Jobs Kva er «Kodetimen»? Kodetimen starta som ein internasjonal kampanje hausten 2013 med støtte frå store amerikanske IT-selskap og ei rekkje...
onsdag 10. januar Luster kommune
Dinutvei.no – nasjonal vegvisar ved vold og overgrep
Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbod, der ein er eller over heile landet. På dinutvei.no finn du og informasjon, fagstoff og ei spørsmål og svar-teneste, der du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post. Vegvisaren gir oversikt og informasjon...
onsdag 10. januar Luster kommune
Karrieremessene i regi av Framtidsfylket nærmar seg
Trondheim 25. januar Bergen 13. februar  
tirsdag 9. januar Luster kommune
Vegstenging Indre Hafslo 09.01.18
Grunna kryssing av veg for framføring av vassleidning vert vegen frå Furehaugen fram til Vad stengt for køyretøy frå klokka 09.00 tysdag 9. januar. Vil ta mykje av dagen, truleg opning seinast klokka 15.00. 
mandag 8. januar Luster kommune
Tilskot til vaksenopplæringskurs innan musikk
Dei står til teneste for å hjelpe alle kor, band, storband, korps, orkester og spelemannslag med å søkje tilskot til kurs og øving så fremt dei er medlem i ein av desse organisasjonane. Det er fortsatt tid for lag som ønskjer å søke VO-støtte for...
mandag 8. januar Luster kommune
Vegstenging Indre Hafslo 09.01.17
Grunna kryssing av veg for framføring av vassleidning vert vegen frå Furehaugen fram til Vad stengt for køyretøy frå klokka 09.00 tysdag 9. januar. Vil ta mykje av dagen, truleg opning seinast klokka 15.00. 
mandag 8. januar Luster kommune
Søknadsfrist for tilskot til tiltak i beiteområde er 01. februar 2018
Døme på tiltak det kan gjevast tilskot til: Sperregjerde, ferister, bruer, gjetarhytter, sanke- og skiljeanlegg, ferister og elektronisk overvakingsutstyr (radiobjøller, e-bjøller). Lag eller foreiningar (t.d. beitelag og grunneigarlag) med
fredag 5. januar Luster kommune
Nye temakart over klimasoner for bringebær og raud aroma på Fylkesatlas.no
Fylkesmannen har i tillegg til klimadata samla all tilgjengeleg informasjon som er digitalisert, til dømes jordsmonn, infiltrasjonsevne, lausmassar med meir, i eit kartverktøy som kan nyttast til å sjå på enkeltteigar og einskildgardar. Landbrukskontora
fredag 5. januar Luster kommune
Improteaterkurs for born og ungdom i Kaupanger
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
torsdag 4. januar Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Seniortreff
Seniortreff er eit aktivitetstilbod for eldre heimebuande med sosialt samvær, underhaldning, balansetrening og servering av eit varmt måltid.  Stad: Aktivitetsstova på Gaupne omsorgssenter. Tidspunkt: Annakvar veke, for tida på torsdagar kl 10:00 -
onsdag 3. januar Luster kommune
Borgarleg vigsel
Frå 1. januar 2018 tek kommunane over ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Norge. Ordførar Ivar Kvalen, varaordførar Marit Aakre Tennø og rådmann Jarle Skartun har mynde til å vige brudepar i Luster.  Ta kontakt med oss for å vite...
tirsdag 2. januar Luster kommune
Barnevernsvakt utanom kontortid
Frå 1. januar 2018 er det gjennom Sogn barnevernsvakt etablert ei formalisert vaktordning utanom kontortid for barnevernstenestene i kommunane Høyanger, Vik, Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal.  Tlf: 400 22 988
tirsdag 2. januar Luster kommune
Avslutning Ungdomstrinn i utvikling
I tre semester har ungdomsskulane i Luster delteke i den nasjonale satsinga Ungdomstrinn i utvikling der hovudmålet har vore auka motivasjon gjennom meir praktisk, variert og relevant undervisning. 8. desember møttest alle ungdomsskulelærarane i kommunen
29. desember 2017 Luster kommune
Miljøterapeut i langvaktturnus i Gaupne - tiltak
Omsorgstenesta i Luster kommune har ledig 80% mellombels stilling som miljøterapeut. Søknadsfrist: 10.01.2018.
23. desember 2017 Luster kommune
Fastlegeheimel i Luster kommune
Vi er til saman 8 fastlegar og ein turnuslege, 4 er spesialister i allmennmedisin, dei andre er under spesialisering. Kompetent hjelpepersonell. Vi brukar CGM-Allmenn, har eit godt utstyrt legekontor med bl.a. eige undersøkingsrom for gynekologi, ØNH, Ultralyd, EKG/Spirometri...
23. desember 2017 Luster kommune
Fare for isnedfall
Vinteren har kommet for fullt og i den forbindelse ønsker vi å informere om fare for isnedfall fra våre stasjonsanlegg. Norkring er Norges største leverandør av kringkastingstjenester og medianettløsninger og formidler radio og TV-signaler til lyttere og seere over hele...
22. desember 2017 Luster kommune
Landbruksrelaterte kurs 2018
Autorisasjonskurs i plantevern 30. januar 2018 i Sogndal (meir informasjon kjem) Kurs i «Praktisk HMS- arbeid» 15. februar 2018 i Sogndal Sertifiseringskurs i brannsikring ved varme arbeid (tilpassa landbruket), 04. april 2018 i Luster  
22. desember 2017 Luster kommune
Ferjeruta Solvorn-Ornes
Frå 01.01.2018 vil det bli følgjande endring i ferjeruta Solvorn-Ornes: Måndag til fredag i tida 01.10.18 - 30.04.18 (vinterruter) vert avgang frå Ornes kl. 16.10 endra til kl.15.55.  
22. desember 2017 Luster kommune
To bilar i kollisjon i Luster
SOGN: Skadeomfanget er uvisst, melder politiet.
20. desember 2017 Firda
Ny kartløysing for Luster kommune
Endeleg lansering av den nye kartløysinga for Luster kommune. Det er Kommunekart.com som ligg i botnen. Me har to lenker på heimesida. Den eine er direkte kart over Luster kommune og den andre kommunene i Sogn. Kartløysing Luster kommune  Sognekart 
20. desember 2017 Luster kommune
Barnehageplass 2018/2019
Søknadsfrist for endring, eller ny barnehageplass: 1. februar 2018 De skal nytte det elektroniske søknadsskjemaet barnehageåret 2018/2019, som de finn i skjemafana i botnen. Vedtak om barnehageplass vert sendt som post og må underskrivast og returnerast til Luster kommune,...
19. desember 2017 Luster kommune
Ytamo naturreservat er utvida
Det nye arealet ligg heilt i nordenden av reservatet, og grensar mot Vigdøla, sjå kart. Arealet er eitt av 36 område som vart vedteke verna av regjeringa i statsråd 1. desember med føremål å styrka skogvernet i Noreg. For trass i at skogområda utgjer dei desidert...
19. desember 2017 Luster kommune
Innføring av eigedomsskatt - synfaring av eigedomar
Luster kommunetyre har vedteke å innføre eigedomsskatt i heile kommunen frå og med skatteåret 2018. For dei eigedomane der Skatteetaten ikkje sender over formuesgrunnlag, skal kommunen sjølv foreta synfaring og taksering av eigedomar. Kommunen startar
18. desember 2017 Luster kommune
NYTT! Vassmålaravlesning med SMS sendt 15.12
Varsel er sendt 15.12.17  på SMS til din mobiltelefon der kommunen har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre. Varslingssystemet er integrert i vårt fagsystem for kommunale eigedomsgebyr som gjer at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knytta til...
15. desember 2017 Luster kommune
Luster kommune sin kulturpris 2017
  I nominasjonen til årets kulturpris heiter det m.a.: Kandidaten som i år får kulturprisen til Luster kommune nyt stor respekt for kunnskapen han sit inne med, og som han gladeleg delar med andre. Han er framleis engasjert i kulturhistorisk arbeid, så vel i bygda som i heile...
14. desember 2017 Luster kommune
Vasslekasje - Hafslo kyrkje
Grunna vasslekasje i systemet ved Hafslo kyrkje, vert toalettet stengt i ein lengre periode.  
13. desember 2017 Luster kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Bergen Telemark IT Innenriks Hedmark Troms Odda Akershus Kjendis Vestfold Sarpsborg 08 Næringsliv Oppland Sport Båt Buskerud Kultur Trøndelag
flere?
Østfold Aust Agder Fotboll Nordland Rogaland Mat Vest Agder Møre og Romsdal Finnmark Kvinnherad Jul Sogn og Fjordane Oslo Mobil Forsvar Get-ligaen Fiske Skåne Bolig Blekinge Kalmar Økonomi Ringsaker Inrikes Landbruk Russland Fotball Sport Osterøy Haugesund Hammerfest Elverum Øvre Eiker Bodø Motor Bærum Oskarshamn Bamble Politikk Helsingborg Trav Kryptovaluta Kristiansand Forskning Tromsø Reise Radøy Drammen Vestby Östra Göinge Näringsliv Kultur Kragerø Sigdal Vær OL Odds BK Tinn Kongsvinger Lindås Indonesia Karmøy Sykkel Kristianstad Porsgrunn Risør Narvik Suldal Musikk Førde Stockholm Sandnes Kristiansund Trysil Landskrona Tingvoll Helse Fauske Lesja Salangen Kunst Nord-Korea Svelvik Horten Film Meland Nedre Eiker Hadsel Sørfold Klippan Eliteserien Gjøvik Trondheim Tolga Løten Hamar Rosenborg BK Barn Evje og Hornnes Forskning Malmö Stavanger Svalbard Moss Kongelig Askøy Sarpsborg Game of Thrones Kommunesammenslåing FK Haugesund Tesla Sandefjord Hemne Vaksdal Tvedestrand Askim Vestre Slidre Tour de Ski Råde Masfjorden Vestvågøy Sortland Skien Jakt Nannestad Asker Hockey Fjell Jobb Eidsberg Håndball Ås Mote Orkdal Vefsn Spill Universet Harstad Stryn NHL Re Bil Mörbylånga Aurdal Litteratur Karlskrona Foto Våler Drangedal Langrenn Stavanger Oilers Snowboard Dyr Ørsta Friidrett Kongsberg Nybro Lenvik Hvaler Gjerstad Jølster Tønsberg Larvik Øygarden Lødingen Klima Nore og Uvdal Målselv Bil Halloween Finnøy Eiker Brexit Steigen Tomelilla Nesseby Sund Utsira Hälsa Alta Google Rana Norway Cup E-sport Klepp Fet Vitenskap Frogn Tour of Norway Frankrike Meløy Skisport Vålerenga Strand Brønnøy Romfart Hurum Selbu Eid Hörby Notodden Åmot Andøy Dovre Modum Vinje Hässleholm Nissedal Kvænangen World Series of Poker Fredrikstad Farsund Røros Voss Tromsø IL Tynset Ski Aurskog-Høland Volda Porsanger Ullensvang Teknik Lillesand Skjervøy Skøyter Seljord Sande Mandal Kina Mat Åsnes SK Brann Grue Stord Bremanger Lomma Båstad Enebakk Motorsport Fedje Halsa Alstahaug Tour de France Ishockey Træna Nesodden Vietnam Mönsterås Nes Rendalen Lindesnes Sande Frosta Bjørnefjorden Tydal Os Resor Bromölla Emmaboda Nesset Flora La liga Herøy Film Telenorligaen Svalöv Eidfjord Båt Klatring Ålesund Lyngdal Røyken Skedsmo Eurovision Filippinene Poker Øksnes Modalen Menn Arendal Alpint Ulstein Måsøy Viking FK Skurup Sverige Eslöv Lund Jevnaker Sjakk Åmli Musik Leirfjord Årdal Fitjar Lier Syria VM Svømming Kvinner Sør-Varanger Evenes Tana Austrheim Skiskyting Rauma
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL