Luster
Vegarbeid Mollandsmarki
Vegen til Mollandsmarki mellom Fruli og Krossen kan bli stengt i inntil 30 minutt pga. vegarbeid. Gjeld mellom kl. 07.30 - 15.00 frå tysdag 20. oktober tom. fredag 30. oktober.
mandag 14:41 Luster kommune
Lustring er ein av to sogningar på listeforslaget til Høgre
Høgre har lagt fram sitt forslag til liste for Sogn og Fjordane valkrins. I år er det kun to sogningar på lista.
mandag 08:46 Porten.no
(+) Ny person smitta av korona: – Smitten er samla i ein husstand
Det opplyser kommunen på sine nettsider.
fredag 14:31 Porten.no
Møte veke 43
Møte i eldrerådet måndag 19. kl. 0900Møte i rådet for personar med funksjonsnedsetjing måndag 19. kl 0900Møte i kommunestyret torsdag 22. kl . 1200 - Merk møtet vert halde på Eikum hotell, Hafslo
fredag 09:32 Luster kommune
Nominasjon kulturpris og søknad kulturstipend
Kulturprisen kan etter statuttane gå til både enkeltpersonar og organisasjonar som ein meiner fortener den. Nominasjonen skal vera skriftleg og innehalde ei grunngjeving for vedkomande kandidat. Elektronisk skjema, kultur – forslag, kandidat til kommunen sin kulturpris Kulturstipend for ungdom...
torsdag 09:23 Luster kommune
Næringslivet vert invitert til frukost og orienteringsmøte tysdag 27. oktober kl 8 på Gaupnetunet.
Det vert ei orientering om verkemiddel som Kunnskapsparken Vestland, Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking jobbar med. Dette er miljø som er lokaliserte på Campus i Sogndal.
onsdag 13:58 Luster kommune
(+) Huseigar heldt flammane i sjakk med hageslange til brannvesenet kom
Naudetatane er på veg.
onsdag 09:49 Porten.no
Luster kommune si digitale bøsse til TV-aksjonen
tirsdag 13. oktober Luster kommune
VESTLAND

Luster kommune si digitale bøsse til TV-aksjonen
tirsdag 13. oktober Luster kommune
Ny rektor ved Luster ungdomsskule
«Hauge kjenner lustraskulen godt som tidlegare rektor ved Indre Hafslo oppvekstsenter. Det er også positivt at Hauge har med seg tre års røynsle frå ein større skule med ungdomssteg. Hauge har også gjennomført den såkalla rektorskulen, 30 studiepoeng...
mandag 12. oktober Luster kommune
Ny rektor ved Luster ungdomsskule
«Hauge kjenner lustraskulen godt som tidlegare rektor ved Indre Hafslo oppvekstsenter. Det er også positivt at Hauge har med seg tre års røynsle frå ein større skule med ungdomssteg. Hauge har også gjennomført den såkalla rektorskulen, 30 studiepoeng...
mandag 12. oktober Luster kommune
Covid-19: Ein påvist smitta
Status 12. oktober: 1 påvist smitta er i isolasjon i kommunen. 2 nærkontaktar er i karantene. 1 lustrastudent er også påvist smitta. Studenten har ikkje vore i Luster no, oppheld seg anna stad i landet. Kommunen har god kontroll på smittesporing og det har ikkje vore smittespreiing...
mandag 12. oktober Luster kommune
(+) To nye koronasmitta i Luster: – Det er snakk om personar som ikkje bur i kommunen
Det seier kommuneoverlege Knut Cotta Schønberg til Porten.no.
lørdag 10. oktober Porten.no
Møte veke 42
fredag 9. oktober Luster kommune
Kven fortener Trafikktryggingsprisen i Vestland 2020?
Vestland fylkeskommune deler kvart år ut ein trafikktryggingspris til nokon som har utmerka seg i trafikktryggingsarbeidet. Både personar, lag og organisasjonar kan motta prisen. No ønskjer vi forslag til kandidatar til prisen velkomne. Alle innbyggarar
fredag 9. oktober Luster kommune
Stilling som reinhaldar ved Hafslo barnehage
I Luster kommune vert reinhald av kommunale bygg utført av Teknisk drift etter reinhaldstandarden INSTA 800 med visse tilpassingar. Me er opptatt av å gje god kvalitet på våre tenester og fleire av våre reinhaldarar har fagbrev. Det vil bli gjeve god opplæring. ...
fredag 9. oktober Luster kommune
Verdensdagen psykisk helse 2020
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
fredag 9. oktober Luster kommune
Silje har funne spor tilbake til bronsealderen i Luster
Arkeologane har funne spor 2000 år lenger tilbake i tid enn tidlegare kjent på jernaldertunet på Modvo i Luster kommune.
torsdag 8. oktober Porten.no
Lokale smitteutbrot av covid-19
I landet og i fleire kommunar i Sogn og Fjordane ser ein no lokale smitteutbrot. Vi ynskjer at lustringane held eit skjerpa nivå på smittevernreglane!
onsdag 7. oktober Luster kommune
Me treng besøksheimar og støttekontaktar til barn
Sogn barnevern treng fleire besøksheimar og støttekontaktar. Alle barn er unike med ulike behov, og barnevernet ynskjer å ha eit godt utval av kandidatar for å finna den rette vaksne til det einskilde barnet. Kva vil det seia å vera besøksheim? Å vera...
onsdag 7. oktober Luster kommune
Fekk du med deg desse sakene?
Sjå dei mest leste sakene frå veka som har gått.
søndag 4. oktober Porten.no
Sognekraft sitt nye nettselskap får norrønt namn: – Fortel kven og kvar me er
Sygnir vert det nye namnet på selskapet som omfattar dagens nettverksemd i Sognekraft.
lørdag 3. oktober Porten.no
"Betre balanse" haust 2020
Gruppene er leia av fysioterapeut og held til på arbeidsstova på omsorgssenteret. Det er felles aktivitet og øvingar med tanke på balanse og beinstyrke, deretter sosialt samver med kaffi og mat. Det vil blir tatt omsyn til smittevern og avstandskrav etter gjeldande føringar. ...
fredag 2. oktober Luster kommune
Produksjonstilskot og Regionalt Miljøtilskot (RMP) 2020
Søknader kan likevel leverast tom 29. oktober, men då med kr 1000 i trekk for kvar dag etter søknadsfristen.  Nye søkjarar må syte for å ha gyldig føretak med rett næringskode i Brønnøysundregisteret. RMP - les dette før du...
fredag 2. oktober Luster kommune
Busstreiken er over
torsdag 1. oktober Luster kommune
Datahjelpa i Gaupne i kveld avlyst pga sjukdom!
tirsdag 29. september Luster kommune
Datahjelpa i Gaupne startar opp igjen!
mandag 28. september Luster kommune
Informasjon om varsla streik som påverkar skuleskyssen
Vestland fylkeskommune har sendt ut følgjande informasjon om varsla streik frå og med laurdag 26. september i transportsektoren i Vestland: Streikevarselet omfattar alle organiserte bussjåførar i Vestland og vil etter det vi har informasjon om påverke all busstrafikk inkludert...
fredag 25. september Luster kommune
Vasstenging på Indre Hafslo, i område Kjørlaug - Sviggaplassane
Det vert vasstenging på Indre Hafslo, i område Kjørlaug - Sviggaplassane, måndag 28. september frå kl.09.30 pga. arbeid på leidningsnettet. Vatnet vert kopla til at straks arbeidet er ferdig.
fredag 25. september Luster kommune
Influensavaksinering 2020
Onsdag  21/10  kl. 9-14 Gymsalen i Hafslo samfunnshus, inngang døra mot kunstgrasbana Tysdag  27/10  kl. 9-14 Gaupne idrettshall Onsdag 28/10  kl. 10-14 Samfunnsbygget, Luster oppvekstsenter   Munnbind vert utdelt til alle, samt handdesinfeksjon før og...
fredag 25. september Luster kommune
Utlysing av leigekøyringsløyve for snøskuter
Leiekøyringsløyve for snøskuter i Luster kommune blir med dette lyst ut for vintersesongane 2020-23 for følgjande område: Indre Hafslo og Molden Hafslofjella Veitastrond Jostedalen, Gaupne og Røneid Nes, Luster og austover til Mørkridsdalen Aust for...
torsdag 24. september Luster kommune
Barnehageplass/Suppleringsopptak frå 01.01.2021
Alle som søkjer til suppleringsopptaket med barnehagestart frå januar-april 2021 kan forvente svar på søknad i løpet av november. Det gjeld òg dei som alt har søkt og står på ventelista for opptak.
torsdag 24. september Luster kommune
Varsel om vindkast - gult nivå
onsdag 23. september Luster kommune
VESTLAND

Informasjon til besøkande ved omsorgssentra
​Før besøk: Besøkande må ta kontakt pr. telefon før ein kjem på besøk. Sjå telefonnummer i botn. Pårørande eller andre som er i heimekarantene eller har luftvegssymptom, får ikkje kome på besøk. Personar som truleg er, eller er...
onsdag 23. september Luster kommune
Barnehageplass/Suppleringsopptak frå 01.01.2021
Alle som søkjer til suppleringsopptaket med barnehagestart frå januar-april 2021 kan forvente svar på søknad i løpet av november. Det gjeld òg dei som alt har søkt og står på ventelista for opptak.
tirsdag 22. september Luster kommune
Informasjon til besøkande ved omsorgssentra
​Før besøk: Besøkande må ta kontakt pr. telefon før ein kjem på besøk. Sjå telefonnummer i botn. Pårørande eller andre som er i heimekarantene eller har luftvegssymptom, får ikkje kome på besøk. Personar som truleg er, eller er...
tirsdag 22. september Luster kommune
Bestilling av korona-test skal no gjerast på nettet
Trykk på knappen nedanfor for bestilling. I menyen er det 3 punkt: 1: sjekk om du bør ta korona-test - dette er ei lenke til Helsenorge.no 2: kan du ikkje bestille digitalt ringer du koronatelefonen 906 72 675 3: du får opplysningar om oppmøtestad og tidspunkt for...
fredag 18. september Luster kommune
Bestilling av koronatest skal no gjerast på nettet
Tenesta krev innlogging via Bank-ID. Oppmøtestad er ved Helsesenteret ved ambulanse-inngongen. Vi oppmodar alle til å kome i eigen bil.
fredag 18. september Luster kommune
Vasstenging på Sviggaplassane
Torsdag 17. september frå kl.11.30 vert det vasstenging på Sviggaplassane pga. arbeid på leidningsnettet. Vatnet vert kopla til at straks arbeidet er ferdig. Gjeld område merka raudt på bilete. (trykk på bilete for å forstørre)
torsdag 17. september Luster kommune
Vasstenging på Sviggaplassane
Torsdag 17. september frå kl.11.30 vert det vasstenging på Sviggaplassane pga. arbeid på leidningsnettet. Vatnet vert kopla til at straks arbeidet er ferdig. Gjeld område merka raudt på bilete. (trykk på bilete for å forstørre)
onsdag 16. september Luster kommune
Kommunal planstrategi 2020 – 2023
s. 25 i planstrategien: Kommunedelplan naturmangfald. Som ein del av arbeidet med den planen vert det inkludert: ferdigstilling av kjerneområde landbruk. Tillegg i punkt 5.8 Klimautfordringar: Viktig at Luster kommune tek del i nasjonale utsleppskutt. Underliggjande planar skal tydeleg gje føringar...
tirsdag 15. september Luster kommune
Møte veke 38
Eldrerådet og Rådet for personar med nedsett funksjonsevne held møte idag måndag 14. sept. kl. 9.00 på Grandmo lagshus.  Kontrollutvalet held møte tysdag 15. sept kl. 12.00 på rådhuset Plan- og forvaltningsutvalet held møte torsdag 17. sept kl. 9.00...
mandag 14. september Luster kommune
Sik såg det ut på Sognefjellet torsdag
Og det kan verte sjåande slik ut framover.
torsdag 10. september Porten.no
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-tilskot) søknadsfrist 15. september
Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  Søknadsfrist 15. september Tilskot til grøfting/ drenering Fortløpande handsaming.   Elektronisk søknad via Altinn for alle ordningar.     Kontakt: Åshild Ekrene, tlf. 57 68 55...
torsdag 10. september Luster kommune
Kommunal planstrategi 2020 – 2023
Planstrategi 2020 - 2023 for Luster kommune blei vedteken av kommunestyret 28. august 2020 k-sak 45/20 med fylgjande tillegg:
onsdag 9. september Luster kommune
Planstrategi 2020 – 2023
Planstrategi 2020 - 2023 for Luster kommune blei vedteken av kommunestyret 28. august 2020 k-sak 45/20 med fylgjande tillegg:
onsdag 9. september Luster kommune
Vasstenging Solvorn
Vert vasstenging i delar av Solvorn no grunna lekasje. Vatnet vert kopla på att så snart som råd.
onsdag 9. september Luster kommune
Utbygging av fiber i Luster kommune
Luster kommune har fått statlege løyvingar til å bygge ut fiber i 2020/21. Sognenett vann anbodet på å byggje ut fibernett i samarbeid med Luster energiverk. Dei planlegg slik framdrift: Fortun og Fortunsdalen skal ha fibertilgang i løpet av 4. kvartal...
tirsdag 8. september Luster kommune
Koronakrisa – løyving frå Vestland fylkeskommune til næringsutvikling
Målgruppa for midlane er bedrifter, etablerarar og andre næringsaktørar. Det vert gjennomført ein søknadsrunde for fordeling av midlane med søknadsfrist 10.09. Næringsutvalet i Luster kommune prioriterer desse næringsmidlane slik: -Aktivitetsbedrifter i...
mandag 7. september Luster kommune
Reguleringsplan for parkeringsplass ved Tungestølen
Detaljregulering for Solvorn kyrkje, plan-ID 2016001 Planen er i samsvar med Luster kommune sitt planleggingsprogram, vedteken 13.12.2018.Føremålet med reguleringa Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for universell utforma tilkomst til Solvorn kyrkje og nokre fleire...
mandag 7. september Luster kommune
Reguleringsplan for parkeringsplass ved Tungestølen
Detaljregulering for Solvorn kyrkje, plan-ID 2016001 Planen er i samsvar med Luster kommune sitt planleggingsprogram, vedteken 13.12.2018.Føremålet med reguleringa Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for universell utforma tilkomst til Solvorn kyrkje og nokre fleire...
fredag 4. september Luster kommune
Møte veke 37
Administrasjonsutvalet har møte 09.09. kl. 13:00 - 14:30
fredag 4. september Luster kommune
Opning av bruktbutikken på Pyramiden laurdag 5.9 kl 10
Laurdag 5. september kl 10 er det offisiell opning av bruktbutikken på Pyramiden ved ordførar Ivar Kvalen. Det er Luster Frivilligsentral som skal drive bruktbutikken, og styreleiar i Luster Frivilligsentral Jostein Melheim vil seie litt om denne satsinga i samband med opninga. Laurdag 5. vil...
torsdag 3. september Luster kommune
Tilskotsordningar landbruk og naturforvaltning
Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  Søknadsfrist 15. september Tilskot til grøfting/ drenering Fortløpande handsaming.   Elektronisk søknad via Altinn for alle ordningar.     Kontakt: Åshild Ekrene, tlf. 57 68 55...
torsdag 3. september Luster kommune
Skatteetaten overtek skatteoppkrevjaroppgåvene frå 1. november
Frå 1. november 2020 blir skatteoppkrevjaren ein del av Skatteetaten. Skatteetaten vil med dette få alt ansvar for fastsetjing, innkrevjing og kontroll av skattar og avgifter. Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar i kommunen og alle
onsdag 2. september Luster kommune
Frisklivssentralen sin timeplan er klar!
OBS: Grunna covid-19 treng me påmelding til bassengtrening i Gaupne. Send sms til tlf: 953 03 897. Du må få bekrefting på påmelding for å vera sikra plass. Timeplanen kan bli endra og avlyst på kort varsel dersom situasjonen kring covid-19 gir oss nye retningslinjer. Her...
tirsdag 1. september Luster kommune
Sjøaure-prosjekt i Indre Sogn
Undersøkinga er ein del av oppfølginga av vassforskrifta, og blir gjort saman med Luster kommune og fleire andre kommunar i Vestland fylke gjennom samarbeidet i vassområda. Det er konsulentselskapet NORCE (Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske) som skal utføre...
mandag 31. august Luster kommune
Luster fritidsfond
Økonomi skal ikkje vere eit hinder for deltaking i fritidsaktivitetar i Luster. Luster kommune har oppretta eit fritidsfond som skal bidra til at alle barn og unge i alderen 6-18 år kan vere med på fritidsaktivitetar. Om barnet ditt eller nokon du kjenner har lyst til å vere med på ein...
fredag 28. august Luster kommune
VESTLAND

Stilling som reinhaldar ved Hafslo barne- og ungdomsskule
I Luster kommune vert reinhald av kommunale bygg utført av Teknisk drift etter reinhaldstandarden INSTA 800 med visse tilpassingar. Me er opptatt av å gje god kvalitet på våre tenester og fleire av våre reinhaldarar har fagbrev. Det vil bli gjeve god opplæring. ...
fredag 28. august Luster kommune
Anette Stegegjerdet Norberg vert fremma som ein av Ap-kandidatane i Sogn og Fjordane til stortingsvalet i 2021
Luster Arbeiderparti har vald å fremme Anette som ein av kandidatane til stortinget neste år.
torsdag 27. august Porten.no
Møte veke 35
Kommunestyret har heildagsmøte torsdag 27. 8 og fredag 28.8 - frå kl. 08.30 begge dagane. Plan og forvaltningsutvalet fredag 28.8. etter kommunestyret. 
tirsdag 25. august Luster kommune
Skogkveldar i Sogn
tirsdag 25. august Luster kommune
Møte veke 35
Kommunestyret har heildagsmøte torsdag 27. 8 og fredag 28.8 - frå kl. 08.30 begge dagane. Plan og forvaltningsutvalet fredag 28.8. etter kommunestyret. 
fredag 21. august Luster kommune
90 % vikariat som barnehagelærar i Indre Hafslo barnehage
Indre Hafslo barnehage har 36 plassar fordelt på 2 avdelingar. Fokusområde er inkluderande leikemiljø, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er 8 tilsette i barnehagen. Barnehagen er til liks med dei andre barnehagane i kommunen med i eit prosjekt som handlar om psykisk helsefremjande...
fredag 21. august Luster kommune
Folketal 2. kvartal i Luster kommune
I Luster kommune vart det fødde 20 og 14 døydde i andre kvartal, det var 35 som flytte til Luster og 39 som flytte ut. Dette gav ei positiv folketalsutvikling på 2 personar, det betyr at den 1.7.20 budde det 5176 personar i Luster kommune.
torsdag 20. august Luster kommune
Koronakrisa – løyving frå Vestland fylkeskommune til næringsutvikling
Målgruppa for midlane er bedrifter, etablerarar og andre næringsaktørar. Det vert gjennomført ein søknadsrunde for fordeling av midlane med søknadsfrist 10.09. Næringsutvalet i Luster kommune prioriterer desse næringsmidlane slik: -Aktivitetsbedrifter i...
onsdag 19. august Luster kommune
Seniortreff
onsdag 19. august Luster kommune
Handhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, reingjering og klesvask
tirsdag 18. august Luster kommune
Sommarlab – ei veke med eksperiment og moro
fredag 14. august Luster kommune
Rektor Luster ungdomsskule
Det vert frå medio oktober ledig 100 % fast stilling som rektor ved Luster ungdomsskule. Søknadsfrist: 30.08.2020.
fredag 14. august Luster kommune
Teiknspråktolk - 80 % stilling ved Hafslo barne- og ungdomsskule
Det er ledig 80 % stilling som teiknspråktolk ved Hafslo barne- og ungdomsskule frå 01.08.20. Søknadsfrist: 30.08.20.
fredag 14. august Luster kommune
Nytt frå barnehagestart 2020
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
torsdag 13. august Luster kommune
Skulestart 17. august
Me ynskjer velkomen til skulestart i Luster måndag 17. august 2020. Sjå tidspunkt for frammøte på skulane.
torsdag 13. august Luster kommune
Kompetansebehov i næringslivet
No i haust startar arbeidet med å dimensjonere utdanningstilbodet for studieåret 2021/2022 både på universitets-, høgskule-, fagskule-, og vidaregåande nivå. Fylkeskommunen koordinerer dette arbeidet, og ber no om innspel frå både offentlege og private
onsdag 12. august Luster kommune
Ledig stilling som reinhaldar ved Veitastrond skule og barnehage
Søknadsfrist 23.08.20
tirsdag 11. august Luster kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL