Luster
Digitalisering av fakturautsending
AvtaleGiro Dersom du som kunde har Avtalegiro, vil du ikkje oppleve noko endring. eFaktura eFaktura er vår mest føretrekte distribusjonskanal pr. i dag, og me vil anbefale alle våre kundar å opprette eFakturaavtale i banken. EFaktura sikrar at fakturaen kjem kjapt fram, samt at den er...
tirsdag 09:32 Luster kommune
Kulturutveksling
Søknadsskjema finn du her Ta ev. kontakt med Luster kommune servicetorget. 
tirsdag 09:13 Luster kommune
Besøk hos ambassadør Wilhelm M. Donko (Republic of Austria)
Fredag 9. november var Stiftinga Wittgenstein i Skjolden invitert til den Austerikske ambassaden i Oslo for å presentere planane for det vidare arbeidet til stiftinga. På bilde ser me bak f.v. Trygve Martinussen og Jon Bolstad. Fremst ambasssadør Wilhelm M Donko (Reublic of Austria) og...
tirsdag 09:10 Luster kommune
Møte veke 46
Møte i fromannskapet onsdag 14. klokka 9 Møte i klagenemnda onsdag 14. klokka 12  
fredag 14:39 Luster kommune
Temakveld: søknad om spelemidlar
Temamøte for alle organisasjonar som treng hjelp til søknadsprosessar om td. spelemidlar. Kultursjef Erling Bjørnetun vil leie denne økta. Søknader om spelemidlar - korleis går prosessen? Kva kjenneteiknar ein god plan? Anleggsfase og byggherre + driftsfase og...
onsdag 7. november Luster kommune
Kurs i «Praktisk HMS-arbeid» for landbruket, Sogn og Fjordane hausten 2018
Aurland, Sogn jord og hagebrukskule   15.11.18 kl.10.00-16.30, påmelding innan 10.11 Mo og Øyrane vgs, jordbruksskulen      20.11.18 kl.10.00-16.30, påmelding innan 15.11 For meir informasjon om kursa klikk her
onsdag 7. november Luster kommune
Truleg vasstenging Solvornstrondi fredag 9. november
Grunna utskifting av privat vassleidning kan kommunalt vatn i Solvornstrondi bli stengt frå 0900 fredag 9.11. Dette avheng av moglege stengjemoglegheiter på kommunalt nett. Vatnet vert sett på att så snart som mogleg. Arbeidet vert utført av Røyrleggjarservice AS. Dei det gjeld...
onsdag 7. november Luster kommune
BRA MAT-kurs
tirsdag 6. november Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Nedgravde bossdunkar for Verket 2 i Gaupne
Det er sett på plass nedgravde bossløysingar som gjeld kun for bebuarane på Verket 2, i Gaupne sentrum. Simas opplyser at dei sendte ut brev og brikke til eigarane fredag 2.november. Biokorg, bioposar og plastruller vert levert ut til bebuarane no onsdag 7.11. 2018. Nederste bossløysing i...
tirsdag 6. november Luster kommune
(+) Han kan bli Årets unge bonde: – Eg blei voldsomt overraska
Det seier Olav Høyheim Einan som er blant topp fem til å bli Årets unge bonde.
mandag 5. november Porten.no
(+) Erle (23) har gjort barndomsdraumen om til røynd - Her opnar Lustrafjorden B&B
– Dette bestemde eg meg for då eg var sju år, seier Erle Fjøsne Skartun.
lørdag 3. november $ Porten.no
Kvardagskjensla: Takk og pris for at vinteren snart kjem
Fordi då blir det snø og jul, tenkjer kanskje du at eg meinar no? Då tenkjer du feil.
fredag 2. november Porten.no
(+) I 33 år har lustringar høyrt på Radio Luster, og Finn er røynd radiovert
Radio Luster er den einaste nærradioen i Sogn som har overlevd, noko både styret og lyttarar set pris på.
fredag 2. november Porten.no
Møte i kommunestyret torsdag 8. nov
Kommunestyret held møte torsdag klokka 9 på rådhuset. Det vil vere temamøte om hovudavtale og partssamarbeid nasjonalpark, verneområde og verdsarv
fredag 2. november Luster kommune
Vikariat i 73,78 % som barnehagelærar ved Gaupne barnehage
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
fredag 2. november Luster kommune
Kompetanseutvikling i landbruket
Har du ein god ide som kan auke kunnskapen blant dei som jobber innan landbruket? Institusjonar og organisasjonar vert invitert til å søkje KIL- midler innan 7.januar 2019. Meir informasjon finn du her. 
torsdag 1. november Luster kommune
Hakuna matata - Elevkonsert med Sogn kulturskule
onsdag 31. oktober Luster kommune
Stengt NAV kontor
Den 1. og 2. november er  NAV kontoret i Luster stengt.  Treng du hjelp ring tlf. 55 55 33 33
tirsdag 30. oktober Luster kommune
Etablerarkurs - Sogndal
mandag 29. oktober Luster kommune
Ha skia klare, no kjem det endå meir snø
... I fjella i alle fall.
lørdag 27. oktober Porten.no
Møte veke 44
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
fredag 26. oktober Luster kommune
Tilkomst vegar i Mørkridsdalen
Moen bru Denne er i ei bredde på 2,5 m open for «lette» køyretøy med totalvekt under 7500 kg. Dersom det er bruk for tilkomst for tyngre køyretøy må dette avklarast med Statens vegvesen. Då brua skal utbetrast vil det være periodar der denne må...
fredag 26. oktober Luster kommune
Søknadsfrist avlingsskade
Klikk her for meir informasjon om avlingsskade. Her er både generell informasjon og informasjon om dei særlege ordningane for 2018.
fredag 26. oktober Luster kommune
Vegen til Mollandsmarki
Vegen til Mollandsmarki vert stengt ved Hillestadstølen i inntil ein time mellom kl. 9 og kl. 15 måndag 29. oktober pga. utskifting av stikkrenne.
torsdag 25. oktober Luster kommune
Du kan ha rett til bustøtte!
Du finn informasjon om ordninga og rettleiing om korleis du søkjer på nettsidene til Husbanken.  
onsdag 24. oktober Luster kommune
Informasjonsmøte på Skjolden, Fjordstova 23.10.
onsdag 24. oktober Luster kommune
"Du er ein del av beredskapen i Noreg" - råd om eigenberedskap
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arbeider med å styrke befolkninga sin eigenberedskap. Nyttige lenkjer og gode råd finn du her: Sikker kvardag Du er ein del av beredskapen i Noreg Eigenberedskap 
onsdag 24. oktober Luster kommune
Nasjonal språkkommune-samling
Tysdag og onsdag er det siste nasjonale fagsamling på Gardermoen. Deltakarane frå Luster er: Kirsti Henden (ressurslærar), Anne Grethe Leirdal (ressurslærar), Knut Åge Teigen (kommunalsjef), Dagfinn Hovland (ressurslærar) og Anne Kristin Haugen Halveg (ass. styrar).
onsdag 24. oktober Luster kommune
(+) Ho styrer Fjordstova på Skjolden med ei stødig hand
For nokre år sidan tok Torill Neverdal med seg familien heim til Skjolden, og sidan har ho vore dagleg leiar på Fjordstova.
onsdag 24. oktober Porten.no
Gamle gymsalen ved Luster ungdomsskule vert stengt
Gymsalen vert stengt frå laurdag 27.oktober til og med onsdag 7. november grunna lakkering av golv.
tirsdag 23. oktober Luster kommune
Takk for innsatsen på TV-aksjonen!
Fikk du ikkje gitt til bøsseberarane? Alle givarmoglegheiter er åpne ut desember.
mandag 22. oktober Luster kommune
Informasjonsmøte etter flaumen
Luster kommune arrangerer ope møte i Skjolden, Fjordstova tysdag 23.10 kl.19.00 Agenda for møtet: Ordføraren ynskjer velkommen og leiar møtet. NVE v/Brigt Samdal om hendinga, før-under og etter. Hydro v/Johnny Bruheim om deira tiltak opp mot hendinga og vidare. Statens...
mandag 22. oktober Luster kommune
Influensavaksinering
Pris influensavaksine for målgruppa: kr.150,- Pneumokokkvaksine kr. 400,- Influensavaksine vert særskilt anbefalt til:  • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester) • Dei som bur i omsorgsbustader og sjukeheim • Alle frå fylte 65 år • Barn og...
fredag 19. oktober Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Flaumen i Luster vil kosta kommunen store summar
Ordførar Ivar Kvalen håpar staten vil hjelpa dei å byggja opp att det som gjekk tapt.
fredag 19. oktober Porten.no
18.10 Status flaum og stengingar
Fortun og Skjolden NVE oppmodar alle om varsemd ved elvekantane. Dei er ustabile. Evakuerte: 1 husstand på Skjolden er framleis evakuert. Veglause: Fremst i Mørkridsdalen er 7 personar veglause. Deler av både fylkesveg og kommuneveg er teken av elva. Det blir arbeidd med å få...
torsdag 18. oktober Luster kommune
Markering FN dag 24.10.18
torsdag 18. oktober Luster kommune
Har du høge buutgifter, men låg inntekt?
torsdag 18. oktober Luster kommune
Flaumskade og erstatning
Søknad om naturskadeerstatning: Kvar enkelt er ansvarleg for å dokumentere omfanget av skadene på sin eigedom/objekt. Ta bilete og ikkje start opprydding/tiltak før skaden er dokumentert! Kvar enkelt er ansvarleg for å søke om erstatning. Ingen andre kan søkje om...
torsdag 18. oktober Luster kommune
Barnehageplass/Suppleringsopptak frå 01.01.2019
Det vert suppleringsopptak og høve til endring av eksisterande barnehageplass frå 01.01.2019. Opptaket er avhengig av ledig kapasitet i den enkelte barnehage. Søknadsfristen er 1. november 2018. Elektronisk søknadsskjema finn de her.  Ved spørsmål ta kontakt...
torsdag 18. oktober Luster kommune
Sognekraft informerer om flaumen på Veitastrond
tirsdag 16. oktober Luster kommune
Statens naturskadeordning kan gi hjelp ved flomskader
tirsdag 16. oktober Luster kommune
16.10 Status flaum og stengingar
Det er framleis høg vasstand i fleire vassdrag i kommunen, men vasstanden går kraftig ned. Fortun og Skjolden Evakuerte: 1 husstand på Skjolden er framleis evakuert. 2 husstandar i Fortun får truleg høve til å flytte heim i løpet av dagen. Isolerte: Dei...
tirsdag 16. oktober Luster kommune
15.10 Status flaum og stengingar
Det er framleis flaum i vassdraga i kommunen, men vasstanden har gått kraftig ned. Fortun og Skjolden Evakuerte: 2 husstandar i Fortun og 1 husstand på Skjolden er framleis evakuerte. Isolerte: 20 personar i Fortun er isolert på grunn av manglande vegtilkomst. Dei får inn forsyning med...
tirsdag 16. oktober Luster kommune
Statens naturskadeordning
Kva kan dekkast av statens naturskadeordning? Dette kan dekkes av naturskadeordningen: Skader på jordbruksareal Skader på privat vei Skader på privat bru, gjerde, kai/brygge i stein eller betong, og molo Skader på skog som skyldes flom eller skred Skader på frukttrær ...
tirsdag 16. oktober Luster kommune
Kulturbyggkonferansen 2018
tirsdag 16. oktober Luster kommune
Luster hardt råka av flaumen, ordførar: – Må hjelpa dei med øydelagde hus
Store delar av Luster kommune fekk hard medfart i flaumen. Mørkridsdalen, Fortunsdalen og Veitastrond ser ut til å ha fått størst skader.
mandag 15. oktober Porten.no
Status flaum og stengingar
Det er framleis flaum i vassdraga i kommunen, men vasstanden har gått kraftig ned. Fortun og Skjolden Evakuerte: 2 husstandar i Fortun og 1 husstand på Skjolden er framleis evakuerte. Isolerte: 20 personar i Fortun er isolert på grunn av manglande vegtilkomst. Dei får inn forsyning med...
mandag 15. oktober Luster kommune
Veitastrondsvegen stengd
Veitastrond: Det må renskast og utbetrast før vegen kan opnast, forventa stengt til torsdag 18. oktober. Det blir arbeidd med å få til båttransport forbi rasstaden. Dei som har behov for skyss kontaktar bygdelaget v/ Asbjørn Nes 99 10 19 35, eller Luster kommune v/Jan Magne...
mandag 15. oktober Luster kommune
Veitastrondsvegen
Forventa opning er sett til torsdag ettermiddag/kveld.
mandag 15. oktober Luster kommune
Stengde veger
Status 15.10 kl. 11.00 Fv 337 Veitastrondsvegen er stengd på grunn av ras. Fv 333 Mørkridsdalen er stengd. Fv 331 Sørsida er stengd Fortun er open etter oppryddingsarbeid. Jostedal er open. Følg Statens Vegvesen sine oppdateringar, zoom inn i kartet.
mandag 15. oktober Luster kommune
Sjå skulefilm frå Luster
 
mandag 15. oktober Luster kommune
Flaumen er framleis ein fare: – Det er nok vanskeleg for dei isolerte
Om lag 30 personar er isolerte i Luster og like mange er evakuerte. Regnet skal ta av noko i natt, men det er framleis stor vassføring i elvene.
søndag 14. oktober Porten.no
Raudt farenivå: Flaumstatus søndag ettermiddag.
Ordføraren er i Mørkridsdalen og melder at det er venta meir vatn i løpet av kvelden og natti i indre deler av kommunen. Folk i utsette område må ta forhåndsreglar. Er det nokon som treng hjelp, kontakt teknisk vakt 48102120 eller politiet 02800. Øyeblikkeleg hjelp...
søndag 14. oktober Luster kommune
Isolerte gardar i Luster, elva har gjort store materielle skader – sjå bileta
Nytt varsel frå NVE aukar flaumfaren i Indre Sogn til det høgste nivået på skalaen.
søndag 14. oktober Porten.no
Flaumen omringa huset – fire måtte reddast ut
Dramatisk natt i Luster.
søndag 14. oktober Porten.no
Møte veke 42
Kontrollutvalet har møte den 16. klokka 9. Formannskapet har møte den 17. klokka 9.
fredag 12. oktober Luster kommune
Ledige stillingar i omsorgstenesta
Luster omsorgssenter 100% fast stilling som sjukepleiar 80% fast stilling som heimehjelp 80% fast stilling som hjelpepleiar/helsefagarbeidar Hafslo omsorgssenter 80% fast stilling som heimehjelp Hafslo og Gaupne  omsorgssenter 100% fast stilling som områdevikar/sjukepleiar Grandmo busenter...
fredag 12. oktober Luster kommune
Ledig stilling på planavdelinga
Det er ledig 100% fast stilling som byggjesakshandsamar/arealplanleggjar For meir informasjon og elektronisk søknadsskjema: www.luster.kommune.no Ved spørsmål kontakt med plansjef, Arne Ingjald Lerum, tlf. 57 68 55 07/ 991 53 715. E-post:...
fredag 12. oktober Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Produksjonstilskot - Meir fleksibel praktisering av fristar
Fristane for produksjons- og avløysertilskot skal praktiserast meir fleksibelt i 2018. Dvs. at dei som ikkje fekk søkt innan fristen 15. mars 2018, eller som vil endre opplysningane i del 1 av søknaden, no får høve til å levere del 1 av søknaden. Søknad må...
fredag 12. oktober Luster kommune
Reguleringsendring Grandmo 6
Luster kommunestyre har i møte 04.10.2018, sak 47/18, vedteke reguleringsplan for Grandmo 6, gnr. 87, bnr. 2 i Gaupne. Den vedtekne reguleringsplanen er lagd ut på servicetorget i Rådhuset og på biblioteket i Gaupne. Vedtak om eigengodkjenning av reguleringsplan kan påklagast av alle...
fredag 12. oktober Luster kommune
Datahjelpa Luster
Datamaskin og internett blir stadig viktigare for å bruke offentlege tenester. Teknologien utviklar seg raskt, men finn du fram? Luster kommune er med i eit nasjonalt prosjekt i regi av Kommunal og moderniseringsdepartement og KS der målet er å etablere lågterskeltilbod innan datahjelp...
torsdag 11. oktober Luster kommune
Vatn - Indre Hafslo
Alle som får vatn direkte frå bassenget på Bruheim har fått igjen vatnet Dei resterande som får frå Melheim har no kanskje ikkje vatn då dette mest truleg har gått tomt. Dei som det gjeld er områda...
onsdag 10. oktober Luster kommune
Indre Hafslo er stort sett utan vatn
Indre Hafslo er stort sett utan vatn, truleg grunna lekkasje mellom Melheim og Lad. Abonnentar på denne strekningen vil bli uten vatn lenger til me finn årsaken. Me jobbar for fullt ute på nettet.
onsdag 10. oktober Luster kommune
Nigardsbreen: Turistar måtte søka ly då steinar rasa ned rundt dei
Naudetatane jobbar med å finna ut om nokon vart råka av raset.
mandag 8. oktober Porten.no
Jonas (22) frå Luster er Norges 3. sterkaste mann
Og Jørn Erik Bolstad, frå same bygd, tok ein solid 5. plass.
søndag 7. oktober Porten.no
Kvardagskjensla: Verkstadtimen som enda med trusevask
No er den her snart. Den snik seg urovekkjande kjapt nedover fjellsidene. Gradene fell dramatisk dag for dag. Eg snakkar sjølvsagt om vinteren.
søndag 7. oktober Porten.no
Dette er høgdepunktet for bygda ein laurdagskveld
Er det ein ting lustrafolket er gode på så er det quiz.
søndag 7. oktober Porten.no
Betre balanse startar opp i veke 42 (15.10.18)
Styrke- og balanseøvingar for «godt vaksne». Rullator ingen hindring! Gruppene er leia av fysioterapeut og held til på arbeidsstova på omsorgssenteret. Etter trimmen er det tid for kaffi, mat og «svadl». Pris: Tilbodet kostar 50 kr per gong for mat og trim. Gratis...
fredag 5. oktober Luster kommune
Reguleringsplan Neshøgdi – omregulering, plan-ID 2018003
Plan-ID 2018003. Planområdet er tidlegare regulert i to detaljreguleringsplanar, Neshøgdi bustadfelt frå 2011 og Orrhaug, Nes frå 2005. Endring av reguleringsplan medfører ny planprosess. Formålet med planarbeidet Bakgrunnen for omreguleringa er å betre...
onsdag 3. oktober Luster kommune
Nominasjon kulturpris og søknad kulturstipend
Nominasjon til kommune sin kulturpris, frist for å nominere i år, 2018, er fredag 26. oktober. Søknad om kulturstipend har eige søknadsskjema, og kan søkast på heile året.  
onsdag 3. oktober Luster kommune
Kunngjering av vedteken reguleringsplan, reguleringsendring Lundshaugen
Plan- ID 2017002. Luster kommunestyre har i møte 13.09.2018, sak 38/18, vedteke reguleringsplan for Lundshaugen. Den vedtekne reguleringsplanen er lagd ut på servicetorget på Rådhuset og på biblioteket i Gaupne. Vedtak om eigengodkjenning av reguleringsplan kan...
onsdag 3. oktober Luster kommune
Asfaltering i Gaupne
Det vert asfaltering av Øyagata i Gaupne, og ved Gaupne skule onsdag og torsdag denne veka. Vis omsyn.  
tirsdag 2. oktober Luster kommune
Kommuneplanen sin arealdel 2018-2029 - Offentleg ettersyn
mandag 1. oktober Luster kommune
Kommuneplanen sin arealdel 2018-2029 - Offentleg ettersyn
Luster formannskap/kommuneplannemnda har i møte 19.09.2018 18/86 gjort dette vedtaket: I medhald av reglane i § 11-14   jf § 11-4, i plan- og bygningslova, vert framlegg til revidert arealdel lagt ut til offentleg ettersyn og oversendt overordna
fredag 28. september Luster kommune
Vekas foto: Hunden Milo på tur med matmor langs Lustrafjorden
Vekas foto er teke av Edel Kristine Fuglesteg.
fredag 28. september Porten.no
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL