Luster
Ledige stillingar ved teknisk drift
Det er ledig 3 x 100 % faste fagarbeidarstillingar ved teknisk drift. Søknadsfrist 02.02.20.
fredag 10:31 Luster kommune
Ledige stillingar på planavdelinga
Det er ledig 100 % faste stillingar som  kommuneplanleggar og oppmålingsingeniør. Søknadsfrist 02.02.20.
fredag 10:18 Luster kommune
Møte veke 4
Formannskapet har møte onsdag 22. januar Administrasjonsutvalet har møte onsdag 22. januar
fredag 09:53 Luster kommune
Stengd veg innkøyring Dalsdalen veke 4. Skilta omkøyring
Vanleg innkøyring til vegen mot Dalsdalen vert mest truleg stengd heile veka og trafikken må derfor gå om gamlebrua nedanfor Lerisbui. Omkøyring vert skilta. Trafikk til sjukeheimen går som i dag via mellombels innkøyring inn til parkeringsplassen.
torsdag 14:08 Luster kommune
Vasstenging i området Luster omsorgssenter tysdag 21. januar.
Grunna graving i samband med nytt vassverk i Luster, vert kommunalt vatn stengt frå klokka 08.30 tysdag 21.01. Dette gjeld for husa nær omsorgssenteret. Dei det gjeld får direktebeskjed. Omsorgssenteret får vatn som før, men med noko mindre trykk. Vatnet vert kopla på så...
torsdag 14:07 Luster kommune
Jon Ove blei olympisk meister: – Det er veldig kjekt
I går vann Jon Ove Lomheim OL-gull i kombinert i Innsbruck.
torsdag 09:13 Porten.no
Veg opna att etter ras i Luster
Klokka 06:03 melder Statens vegvesen at det har gått eit jord- og steinras på vegen mellom Skjolden og Urnes.
mandag 13. januar Porten.no
Barnehage / SFO søknadsfrist 1. februar
De skal nytte det elektroniske søknadsskjemaet som ligg på heimesida. Barnehage SFO Dersom de treng rettleiing i samband med søknaden, ta kontakt med den eininga de skal søke til eller Oddbjørg Ese tlf. 57 68 55 20, eller epost Dersom barnet som har plass i barnehage / SFO...
fredag 10. januar Luster kommune
VESTLAND

4644 nytt kommunenummer for Luster
Alle kommunar som er involvert i regionreforma har fått nytt kommunenummer frå 1.1.20. Sidan Luster er i Vestland fylke, har me også nytt nummer. Lenke til informasjon frå regjeringa med alle kommunenummer.
fredag 10. januar Luster kommune
Vedteke budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
onsdag 8. januar Luster kommune
Tilskot til tiltak mot framande artar
  Ønskjer du å fjerne framande artar? Lag og personar kan søke om økonomisk støtte til arbeidet, med frist 15. januar.  Les meir ved å trykkje her. 
onsdag 8. januar Luster kommune
Møte veke 2
Ungdommens kommunestyre har møte måndag 6. januar kl 9.
fredag 3. januar Luster kommune
Vegstenging/omkøyring Luster 6.-7. januar 2020 grunna anleggsarbeid
Grunna kryssing av kommunal veg med nye va-leidningar nedafor Lerisbui, Luster, blir det skilta omkøyring for køyretøy som skal til eller frå Dalsdalen/Flikki/Berge/Luster omsorgssenter frå klokka 08.00 måndag 6. til og med tysdag 7. januar. Ber om at de
fredag 3. januar Luster kommune
Ledige vikariat i Indre Hafslo barnehage
Indre Hafslo barnehage har 36 plassar fordelt på 2 avdelingar. Fokusområde er inkluderande leikemiljø, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er ca 10 tilsette i barnehagen. Barnehagen er til liks med dei andre barnehagane i kommunen med i eit prosjekt som handlar om psykisk helsefremjande...
20. desember 2019 Luster kommune
Søk tilskot til verna kulturminne i Vestland 2020
Eigarar av verna kulturminne kan søkje midlar gjennom kommunen, med søknadsfrist 15. februar. Søknadene blir lagt fram for plan- og forvaltningsstyret den 5. mars. Kommunal prioritering blir sendt til fylkeskommunen for avgjerd der.
20. desember 2019 Luster kommune
Luster kommune sin kulturpris for 2019
Under opninga av Luster kommunestyre sitt møte, torsdag 19. desember føretok ordførar Ivar Kvalen tildeling av den kommunale kulturprisen. Han presenterte kulturpriskandidaten slik:
19. desember 2019 Luster kommune
Søk tilskot til verna kulturminne i Vestland 2020
Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi. Kommunar i Vestland og eigarar av regionalt verdifulle kulturminne registrert...
19. desember 2019 Luster kommune
Vil du vere meddommar? Har du forslag på kandidatar?
Det er lov om domstolane som seier noko om valreglar og kven som kan bli valde og kven som ikkje kan bli valde. § 70.Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende 1. være over 21 år og...
18. desember 2019 Luster kommune
Vasstenging - Siesagi/Botn, Hafslo onsdag 18. des
Grunna omkopling i Botn, nytt byggjefelt ved Stolpen, blir det vasstenging i morgon, onsdag 18.desember frå klokka 08.30. Beklagar ulempene det medfører. Vatnet vert kopla på att så snart som mogleg. Dei det gjeld skal ha fått direkte beskjed.
17. desember 2019 Luster kommune
Opningstider i jul/romjul 2019
Luster legekontor  23. desember ope 08.00-15.00 24. desember stengt 27. desember ope 09.00-14.00 30. desember ope 09.00-14.00 31. desember stengt Legevakt tlf.: 116 117 Rådhuset 23. desember ope 09:00-15.00 24. desember stengt 27. desember ope 09.00-14.00 30. desember ope...
17. desember 2019 Luster kommune
Lerkeskogen (Bolstadmoen - øvre) – melding om oppstart av reguleringsplanarbeid
Luster kommune melder med dette om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Lerkeskogen, ein del av detaljreguleringsplan for Bolstadmoen øvre. Frist for innspel er 20. januar 2020.
13. desember 2019 Luster kommune
Lerkeskogen (Bolstadmoen - øvre) – melding om oppstart av reguleringsplanarbeid
Gjeldande plan for området Området er regulert som B7 i tidlegare i reguleringsplan Bolstadmoen – øvre, som har plan-ID 2011005. Lenkje til gjeldande planar og planomriss i kommunekartet Innspel kan sendast innan 20. januar 2020 til: Luster kommune Rådhusvegen 1 6868...
13. desember 2019 Luster kommune
Vedteken reguleringsplan - Galden Nord detaljregulering
Detaljregulering for Galden nord - omregulering, plan-ID 2017004 Luster kommune melder med dette om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Galden nord. Området er tidlegare regulert, så dette er ei områdegulering  Planen er i samsvar med Luster kommune sitt planleggingsprogram,...
13. desember 2019 Luster kommune
Vedteken reguleringsplan for Solvorn kaiområde og badeplass
Luster kommunestyre har vedteke detaljreguleringsplan for Solvorn kaiområde og badeplass - omregulering i møte 28.11.2019, sak 67/19, jf. plan- og bygningslova § 12-12. Planen har plan-ID 1426-2018005.
13. desember 2019 Luster kommune
Møte veke 51
Kommunestyret held møte torsdag 19. des klokka 12. på rådhuset
13. desember 2019 Luster kommune
Lyst til å vera veterinær i Sogn?
Det er ledig stillingar som veterinær både i: Vaktdistrikt Årdal, Lærdal og Aurland og  Vaktdistrikt Luster, Sogndal og Leikanger
11. desember 2019 Luster kommune
Lyst til å vera veterinær i Sogn?
Sogn ligg vakkert til innerst i Sognefjorden. For friluftsinteresserte er det eit ypparleg utgangspunkt for fantastiske naturopplevingar, både sommar som vinter med jakt, fiske, skisport, fjellvandring, fjellklatring og padling. Indre Sogn har og eit rikt kulturtilbod, med aktive lag og organisasjonar. ...
11. desember 2019 Luster kommune
Ny NAV leiar i Luster
Anne Lene Eggum er tilsett som ny NAV leiar i Luster. Anne Lene har om lag 25 år med relevant arbeidserfaring og har dei siste åra arbeidd som rådgjevar ved NAV kontoret i Luster. Ho er dermed godt kjend med både dei kommunale- og statlege oppgåvene i NAV kontoret. Me ynskjer Anne Lene...
10. desember 2019 Luster kommune
Arbeidsutvalet i Ungdommen sitt kommunestyre
Ungdommen sitt kommunestyre vart konstituert måndag 9. desember. Her er det nye arbeidsutvalet samla f.v. Per Hauge, Kine Hauge (nestleiar), Jakob Sandvik (leiar) og Aleksander Flattun Lilleeng
9. desember 2019 Luster kommune
Ny helsefagarbeidar
Camilla Therese har sidan april -19 jobba ved Gaupne Omsorgssenter som assistent, har jobba i ein del år i pleie og omsorg tidlegare. Fagprøven tok ho som privatist og den vart gjennomført 3. -5. desember. 5. desember kunne Camilla Therese Leirdal tittulera seg som helsefagarbeidar! Me gratulerer!
9. desember 2019 Luster kommune
Informasjonsmøte om besøksstrategi for Nigardsbreen naturreservat
Ein besøksstrategi er eit dokument som skal ta for seg kva moglegheiter og utfordringar ein har i verneområder, og korleis ein kan løyse desse for at dei besøkande skal få gode opplevingar, bidra til lokal verdiskaping og ivareta verneverdiane på best mogleg måte....
9. desember 2019 Luster kommune
100% fast stilling som barnehagelærar i Gaupne barnehage
Det vert ledig stilling som barnehagelærar f.t. i spes.ped tiltak/styrking ved Gaupne barnehage frå snarast. Søknadsfrist: 05.01.20.
6. desember 2019 Luster kommune
Møte veke 50
Møte i eldrerådet måndag 09.12 kl. 09.00 Møte i rådet for personar med funksjonsnedsetting måndag 09.12 kl. 09.00 Møte i ungdomen sitt kommunestyre måndag 09.12 kl. 09.00 Møte i formannskapet og næringsutvalet onsdag 11.12 kl. 09.00
6. desember 2019 Luster kommune
VESTLAND

Vikariat som bioingeniør ved Luster legekontor - intern utlysing
Vi søker etter bioingeniør. Tidsrom frå 01.01.2020 - 31.12. 2020. Stillingsstorleik: 72 %. Stillinga kan søkast av tilsette i Luster kommune. Søknadsfrist 10.12.2019.
3. desember 2019 Luster kommune
Offentleg høyring - Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram
Formannskapet sitt forslag ligg ute til offentleg ettersyn. Høyringsfrist er 11. desember.
3. desember 2019 Luster kommune
(+) Her får dei hjelp til å bruka data: – Kona er «banksjefen»
I dagens samfunn blir det stadig tøffare å klara seg utan datakunnskapar. På Hafslo gjer frivillige ein innsats for at andre ikkje skal bli hengande etter digitalt.
30. november 2019 Porten.no
Ledige stillingar på eigedomsavdelinga
Det er ledig 2 x 100 % faste ingeniørstillingar på eigedomsavdelinga. Søknadsfrist 15.12.19.
29. november 2019 Luster kommune
Ledige stillingar i omsorgstenesta
Gaupne omsorgssenter Ledig fast 100% stilling for sjukepleiar Ledig fast 80% stilling for sjukepleiar Ledig fast 100% stilling for heimehjelp Ledig fast 55% stilling for heimehjelp   Hafslo omsorgssenter Ledig fast 100% stilling for sjukepleiar   Luster omsorgssenter Ledig fast 80%...
29. november 2019 Luster kommune
Ledige stillingar på eiedomsavdelinga
Det er ledig 2 x 100 % faste ingeniørstillingar på eigedomsavdelinga. Søknadsfrist 15.12.19.
29. november 2019 Luster kommune
Ungdomslos
Kva kan ungdomslosen hjelpe til med?  Planlegge lekser og studieteknikk Sortere tankar og kjensler Takle nervøsitet Støtte- og motivasjonssamtalar med ungdom Vekking/køyring/henting til og frå skulen (i avgrensa tidsperiode) Hjelpe til med å strukturera kvardagen og...
29. november 2019 Luster kommune
Bjørg Hovland får fylkeskulturprisen
For sitt arbeid med bunad og folkedrakter, har Bjørg Hovland blitt tildelt fylkeskulturprisen for Sogn og Fjordane.
29. november 2019 Porten.no
Ledige ingeniørstillingar
Les meir om stillingane og søk her  
29. november 2019 Luster kommune
Offentleg høyring - Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram
Formannskapet sitt forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-23 og planleggingsprogram 2020-23 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med kommunelova. Dokumenta er lagt ut på biblioteket, på rådhuset og du finn lenke nedanfor. Ev. merknader må sendast Luster kommune,...
28. november 2019 Luster kommune
Hugs å handle lokalt til jul
Julehandelen er i gang og butikkane har mange gode tilbod. Næringssjefane i kommunane i Sogn ynskjer med dette å oppmode innbyggjarane om å nytte seg av tilboda i regionen. Mange sogningar er sysselsette i handelsnæringa og verdiskapinga i sektoren er
28. november 2019 Luster kommune
Legekontoret stengt fredag etter kl. 12
Ved behov for øyeblikkeleg hjelp, ring som vanleg 116117.
28. november 2019 Luster kommune
Telefonsentralen i Fortun vert ikkje lagd ned ved årsskiftet
Telenor sin plan var at sentralen i Fortun skulle leggast ned ved nyår. Det er no komme melding frå moderniseringsdirektør i Telenor, Arne Quist Christensen om at nedlegginga av sentralen i Fortun er utsett til ny infrastruktur er på plass.  
28. november 2019 Luster kommune
Vasstenging Hafslo Avlyst
Det vert ikkje vasstenging i området Botn-Stolpen-Siesagi i dag. Som tidlegare annonsert. Den er utsett til seinare. Det vert sendt ut ny beskjed før neste stenging.
27. november 2019 Luster kommune
Vasstenging Botn ved Siesagi, Hafslo. Onsdag 27. november
Vasstenging Botn ved Siesagi, Hafslo. Onsdag 27.november frå 08.30 Grunna utkopling og kryssing av vass- og kloakkleidning vert vatnet stengt for einskilde abonnentar i området Stolpen-Siesagi. Vatnet vert kopla på att så snart som mogleg. Sms-varsel er sendt.
26. november 2019 Luster kommune
Gulen hadde null dagbøter i 2018, sjekk din kommune
VG si avsløring om Milliardbøtene viser at kommunane har betalt svimlande summar i dagbøter til sjukehusa etter at samhandlingsreforma tredde i kraft i 2012. I Indre og Ytre Sogn er talet dagbøter faktisk redusert.
23. november 2019 Porten.no
NAV stengt torsdag 28/11
NAV Luster held stengt torsdag 28/11 pga kurs.  Treng du hjelp ring tlf. 55 55 33 33
22. november 2019 Luster kommune
Folketalsutviklinga tredje kvartal 2019
Den 1.7 2019 budde det 5194 personar i Luster kommune. Siste kvartalet er det fødde 15 personar, 12 er døde. Det er flytt inn til kommunen 51 personar og 70 har flytt ut. Det gjev ein folketalsnedgang på 16 personar og eit folketal pr 1.10.19 på 5178.
22. november 2019 Luster kommune
Møte veke 48
Møte i Formannskapet og næringsutvalet måndag 25.11 kl. 13:00  Møte i Kommunestyret torsdag 28 .11. Informasjon om kommuneøkonomi kl. 09-11. Møtestart sakliste kl. 13.00
22. november 2019 Luster kommune
Ledig stilling på planavdelinga
Arbeidsoppgåver Handsaming og publikumsrettleiing av byggje- og plansaker, samt andre lovpålagde oppgåver kommunen har etter plan og bygningslova, eigarseksjonslova og anna relevant lovverk. Andre oppgåver i avdelinga kan også bli lagt til stillinga. Kvalifikasjonar Høgare...
22. november 2019 Luster kommune
Skibytte og barneleik under Sogn skisenter si førpremiere
Torsdag kveld arrangerte Sogn Skisenter Heggmyrane førpremiere i bakken.
22. november 2019 Porten.no
Tilbod om kurs i norsk i Gaupne vinteren 2020
22. november 2019 Luster kommune
Det offentlege toalettet i Gaupne er midlertidig stengt.
Det offentlege toalettet i Gaupne er tetta og vert midlertidig stengt.
18. november 2019 Luster kommune
Vasstenging ved Botn, Hafslo, tysdag
Viser til tidlegare melding om stenging i Botn i dag. Dessverre ser det ut som at det frå 9.00 blir fleire enn me rekna med. Deriblant truleg Gamlestova barnehage og området Ørbeck/Kjos/Hillestad/Solbakken. Ber dykk å tappe i litt vatn no før 9 i tilfelle stenging. Vatnet vert i...
18. november 2019 Luster kommune
Møte veke 47
   
15. november 2019 Luster kommune
VESTLAND

Juleglede 2019 - søknad
«Juleglede» er eit samarbeidsprosjekt i Luster kommune som bidreg til at familiar med økonomiske utfordringar skal få tilbod om å ta imot ei julegåve.   Julehøgtida handlar i hovudsak ikkje om materielle ting. Det handlar om å få vere saman med...
13. november 2019 Luster kommune
Datakafe 2019
Sjå plakatar med program Hafslo Jostedal Luster Skjolden Gaupne  
13. november 2019 Luster kommune
Juleglede 2019 - søknad
«Juleglede» er eit samarbeidsprosjekt i Luster kommune som bidreg til at familiar med økonomiske utfordringar skal få tilbod om å ta imot ei julegåve.   Julehøgtida handlar i hovudsak ikkje om materielle ting. Det handlar om å få vere saman med...
12. november 2019 Luster kommune
Influensavaksinering
Pris influensavaksine for målgruppa: kr.150,- Pneumokokkvaksine kr. 400,- Influensavaksine vert særskilt anbefalt til:  • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester) • Dei som bur i omsorgsbustader og sjukeheim • Alle frå fylte 65 år • Barn og...
12. november 2019 Luster kommune
11. nov. Vasstenging Ørbeck-Kjos-Hillestad-Solbakken
Grunna akutt utskifting av ventil i stasjonen ved Stolpen/Ørbeck vert kommunalt vatn stengt frå 09 i dag, måndag 11.nov. Mest truleg på igjen til kl.11. Fint om de kan tappe litt opp så de har. Beklagar ulempene dette medfører.
11. november 2019 Luster kommune
Møte veke 46
Kontrollutvalet har møte tysdag 12. nov. klokka 9. Vidare er det folkevaldopplæring fredag den 15. november kl. 09.00.
8. november 2019 Luster kommune
Vikariat som spesialpedagog i Hafslo barnehage
Hafslo barnehage har 54 plassar fordelt på 3 avdelingar. Fokusområde i år er psykisk helsefremmande leikemiljø. Det er 13 tilsette i barnehagen. Stillinga er knytt til barn på ei avdeling. Kvalifikasjonar: Utdanning som spesialpedagog eller barnehagelærar. Les meir om...
8. november 2019 Luster kommune
Ny vassforvaltningsplan for Vestland – no kan du kome med innspel til tiltak
Vatnet blir utsatt for mange påverknadar frå det fell som nedbør i fjellet, renn ned bratte lier, gjennom elver, bekker og innsjøar og til slutt renn ut i fjordane våre. På vegen passerer vatnet gjennom urørte landskap, men også område der det bur og arbeider...
5. november 2019 Luster kommune
5 på gata
5 på gata   Amalie Råum (14) Er det noko du meiner manglar i Luster kommune? Eg tenkjer ikkje så mykje over det til vanleg, men på aktivitetar hadde det vore kjekt med tennis. Me treng og ein skikkeleg badeplass med sandstrand i Gaupne. Kva synest du om jobbtilboda i Luster...
1. november 2019 Luster kommune
5 på gata
5 på gata   Amalie Råum (14) Er det noko du meiner manglar i Luster kommune? Eg tenkjer ikkje så mykje over det til vanleg, men på aktivitetar hadde det vore kjekt med tennis. Me treng og ein skikkeleg badeplass med sandstrand i Gaupne. Kva synest du om jobbtilboda i Luster...
1. november 2019 Luster kommune
"Juleglede - 2019"
Jula er ei høgtid som forsterkar kjenslene våre, både gleder og sorger. Det kan av ulike årsaker vere ei vanskeleg tid for mange. Kjøpepress og forventingar kan skape vanskelege tankar. Tankar om å ikkje kunne gje barna det dei ynskjer seg til jul, tankar om at det blir...
1. november 2019 Luster kommune
Datakafe 2019
Sjå plakatar med program Hafslo Jostedal Luster Skjolden Gaupne  
30. oktober 2019 Luster kommune
"Juleglede - 2019"
Jula er ei høgtid som forsterkar kjenslene våre, både gleder og sorger. Det kan av ulike årsaker vere ei vanskeleg tid for mange. Kjøpepress og forventingar kan skape vanskelege tankar. Tankar om å ikkje kunne gje barna det dei ynskjer seg til jul, tankar om at det blir...
30. oktober 2019 Luster kommune
Hugsar du å opne di digitale postkasse?
Når du har valt ei digital postkasse, Digipost eller e-Boks, får du varsel på epost eller sms når du har fått post. Du som har valt digital postkasse, får ikkje posten din på papirpost. Du må opne den i den digitale postkassa. Det er trygt, enkelt og tilgjengeleg...
30. oktober 2019 Luster kommune
Eigenberedskapsveka 2019
Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn der vi er vane med at det meste fungerer som det skal. Men uvêr, naturhendingar, sabotasje, tekniske problem, terror eller krigshandlingar kan føre til at du mister til dømes straum eller vatn, og at det kan bli
29. oktober 2019 Luster kommune
Redusert passering grunna anleggsarbeid ved og over gangvegen mellom Stolpen og Galden
Ved etablering av ny gangveg til Botn bustadfelt vil det foregå ein del anleggsarbeid i og ved gangvegen under Siesagi frå måndag 28. oktober og to veker framover. Gangvegen vert ikkje heilt stengt for gåande/syklande, men me ber dykk følgje tilvisingane
25. oktober 2019 Luster kommune
Ledige stillingar i Gaupne barnehage
Gaupne barnehage har ledige stillingar som barnehagelærarar, spesialpedagog og fagarbeidar. Søknadsfrist: 10.11.19.
25. oktober 2019 Luster kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL