Luster
Trafikkulukke i Gaupne, to bilar involvert
Klokka 19:55 fekk Vest politidistrikt melding om ei trafikkulykke i Luster.
20:42 Porten.no
Produksjonstilskot og Regionalt Miljøtilskot (RMP) 2019
Meir om RMP: Meir om produksjonstilskot:   Ver ute i god tid og avtal gjerne på førehand dersom du kjem innom for å få hjelp. Hugs å ta med påloggingsinformasjon til Altinn (td MinID eller Bank-id). Kontakt: Liv Ellingseth tlf. 57 68 55 13  
mandag 11:00 Luster kommune
Luster bibliotek - haustprogram
mandag 08:12 Luster kommune
Søknader om spelemidlar 2020
Søknaden skal ha nummererte vedlegg i pdf-format:Vedlegg 1: Dokumentasjon på godkjent tilgang til areal som t.d. matrikkelnr. for tinglyst eigedom, skriftleg avtale med grunneigarar for turstiar, eller avtale om disponering av off. eigd arealVedlegg 2: Dokumentasjon kostnader og finansiering A:...
fredag 15:15 Luster kommune
Ledige stillingar i omsorgstenesta
Ledige faste stillingar for sjukepleiarar, vernepleiarar og helsefagarbeidarar. Søknadsfrist: 29.09.19.
fredag 14:07 Luster kommune
Vegar kan verte stengde på kort varsel grunna mykje nedbør
På grunn av at det er meldt mykje nedbør i helga varslar Statens vegvesen at vegar kan verte stengde på kort varsel. Fv 331 (Fv 5637) kan bli stengt på kort varsel natt til 15.09.2019 Fv 55 Sognafjellet blir nattestengt i natt til 14.09.2019 og natt til 15.09.2019 Her kan det bli...
fredag 13:27 Luster kommune
Vegar kan verte stengde på kort varsel grunna mykje nedbør
På grunn av at det er meldt mykje nedbør i helga varslar Statens vegvesen at vegar kan verte stengde på kort varsel. Fv 331 (Fv 5637) kan bli stengt på kort varsel natt til 15.09.2019 Fv 55 Sognafjellet blir nattestengt i natt til 14.09.2019 og natt til 15.09.2019 Her kan det bli...
fredag 13:17 Luster kommune
Varsel om flaumfare, oransje nivå
fredag 13:13 Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Møte veke 38
Måndag 16. Lustrabadet KF klokka 18.00 på Lustrabadet Tysdag 17.  Kontrollutvalet klokka 9.00 og Plan- og forvaltningsstyret klokka 12.00 Onsdag 18. Formannskapet klokka 9.00
fredag 12:22 Luster kommune
Barnehagane i Luster kommune treng tilkallingsvikarar
Likar du å arbeida med barn og har høve til å ta på deg arbeid innimellom, gjer vel og ta kontakt med styrar i den enkelte barnehage eller med personalavdelinga i kommunen. Å arbeida i barnehage er variert, interessant og gjevande! Me kan tilby: utfordrande og interessante...
fredag 10:06 Luster kommune
Stenging av veg til Nørstedalen
Hydro melder at dei har motteke melding om store nedbørsmengder frå NVE og at dei difor har beslutta å stenge vegen i Øyane då det er meget sannsynleg at midlertidig bruløysing i Kongsøyane vil bli sett under vatn.
torsdag 14:05 Luster kommune
Siste frist for å søkje tilskot til utsiktsrydding 20.09.2019
onsdag 12:33 Luster kommune
Oppheving av kokepåbod Dale vassverk, Luste
Etter fleire fine bakterieprøvar ved Dale vassverk opphever Luster kommune kokepåbodet og vatnet kan nyttast som normalt. Drikkevasstankane ved Lustrabui og Luster omsorgssenter vert fjerna så snart som mogleg. Det blir sendt ut sms-melding til dei det
onsdag 11:57 Luster kommune
Valresultat med kandidatkåring
Mandatfordelinga i det nyvalde kommunestyret: Senterpartiet 13 mandat Arbeidarpartiet 6 mandat Høgre 3 mandat Framstegspartiet 1 mandat Kristeleg Folkeparti 1 mandat Venstre 1 mandat Det nyvalde kommunestyret i Luster: Ivar Kvalen, SP Marit Aakre Tennø, SP Olav Høyheim Einan, SP Knut...
onsdag 09:08 Luster kommune
Valresultat med kandidatkåring
Mandatfordelinga i det nyvalde kommunestyret: Senterpartiet 13 mandat Arbeidarpartiet 6 mandat Høgre 3 mandat Framstegspartiet 1 mandat Kristeleg Folkeparti 1 mandat Venstre 1 mandat Det nyvalde kommunestyret i Luster: Ivar Kvalen, SP Marit Aakre Tennø, SP Olav Høyheim Einan, SP Knut...
tirsdag 10. september Luster kommune
Førebels valresultat frå Luster
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
mandag 9. september Luster kommune
Forfriskande badetemperatur med utsyn mot tindane
Vekas foto er teke av Magnhild Feten.
søndag 8. september Porten.no
Tobias og Kasper helsa dronninga velkomen til nyopninga
På Veitastrond håpar dei at ein ny turistattraksjon skal setta yttarlegare fart på den positive utviklinga i bygda.
fredag 6. september Porten.no
Opningstider på vallokala på valdagen
På valdagen 9. september har me 10 opne vallokale i Luster kommune. Du kan stemme i den valkrinsen du er manntalsførd, eller i ein annan krins i kommunen. Eksempelvis kan ein person som bur i Fortun stemme i Gaupne. Du kan ikkje stemme i andre kommunar
fredag 6. september Luster kommune
Siste frist førehandsrøysting til kl. 20.00 på rådhuset i kveld
Ta med legitimasjon.
fredag 6. september Luster kommune
Leiar Luster omsorgssenter
Omsorgstenesta i Luster kommune er organisert med fem tenesteeiningar. Ei av desse einingane er Luster omsorgssenter som har eit tenestetilbod med i hovudsak 30 langtidsplassar, 18 omsorgsbustadar og tenester til heimebuande. Leiar av Luster omsorgssenter er einingsleiar med fag-, personal-, turnus- og...
fredag 6. september Luster kommune
Tilskotsordningar landbruk og naturforvaltning
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
fredag 6. september Luster kommune
Kokepåbod Dale vassverk, Luster
Me har framleis kokepåbod i Luster, dette gjeld inntil vatnet vert friskmeldt. Det er coliforme bakterier i eit basseng, ikkje e-coli, og kommunen gjennomfører nedvask av basseng og ny prøvetaking i løpet av denne veka. Inntil Luster kommune er 100%
torsdag 5. september Luster kommune
Vasstenging nedre del av Krekavegen
Det føregår privat tilkopling i stikkvegen frå nedre del av Krekavegen mot Sandal, Hafslo. Det vart sendt direktemelding i går til dei kommunen meinte ville miste vatnet. Det blir dessverre fleire enn antatt i området som er utan vatn grunna sviktande stengjemoglegheiter. Desse skal no...
torsdag 5. september Luster kommune
Førehandsrøyster og tid for valresultat
Det er mange som vel å førehandsrøyste, fleire for kvart val som går. Pr. 4. september, midt på dagen,  har 535 lustringar førehandsrøysta.
onsdag 4. september Luster kommune
Lokal forskrift for va-gebyr - Offentleg ettersyn
Høyringsfrist 2. oktober 2019.
onsdag 4. september Luster kommune
Friskus
Arbeidet er no godt i gang og fleire har no lagt ut sine aktivitetar og frivillige oppdrag. Anbefalar alle å gå inn på www.luster.friskus.com for å sjekke ut dette flotte tilbodet i Luster! Ta gjerne kontakt med oss og bli med! 😊 Helsing Friskusdamene i Luster Trine-Anita...
tirsdag 3. september Luster kommune
Siste veka for førehandsstemming
Du kan førehandsstemme på rådhuset og på omsorgssenter denne veka. Sjå opningstidene her. Stemme heime? Opningstidene på vallokala på valdagen
tirsdag 3. september Luster kommune
Helikopterkrasj i Alta: – Ei tragedie, seier Helitrans-eigar
Oddvar Røysi frå Luster er eigar i selskapet som stod for helikopteret som var involvert i ei ulukke i Alta i går ettermiddag.
søndag 1. september Porten.no
Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Luster kommune 2020 – 2032
I samsvar med kommunestyret sitt vedtak om Planleggingsprogram for 2019, er det med heimel i Kommunal planstrategi , jf. K-sak 16/64, gjort fylgjande vedtak: Plan Vedteken Kommentarar Ny plan Ansvar Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2027. 2015 Grunnlag for...
fredag 30. august Luster kommune
Laurdagsope førehandsstemming
fredag 30. august Luster kommune
89 % vikariat som fagarbeidar ved Jostedal oppvekstsenter
Det vert ledig 89 % vikariat som fagarbeidar ved Jostedal oppvekstsenter, skule i tida 16.09.19 - 03.04.20. Søknadsfrist 15.09.19.  
fredag 30. august Luster kommune
Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Luster kommune 2020 – 2032
I samsvar med kommunestyret sitt vedtak om Planleggingsprogram for 2019, er det med heimel i Kommunal planstrategi , jf. K-sak 16/64, gjort fylgjande vedtak: Plan Vedteken Kommentarar Ny plan Ansvar Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2027. 2015 Grunnlag for...
fredag 30. august Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Vegarbeid/vegstenging på strekninga Hafslo - Veitastrond
Statens vegvesen melder om vegstenging i samband med rekkverksarbeid på Fv5641 (tidlegare Fv337) Soget - Kvam (Veitastrond) på strekninga Hafslo - Veitastrond Arbeidet er planlagt å foregå tysdag - torsdag kl 07:00 - 19:00 frå 3. - 6. september. Vegen
fredag 30. august Luster kommune
Kokepåbod Dale vassverk
Alle abonnentar er tilrådde å koke vatnet inntil friskmelding. Det er funne ein stk. coliform bakterie i nettvatnet. Luster kommune følgjer opp med reinhald og prøvetaking. Tankar med reint vatn er plasserte ved sjukestova og på baksida av Lustrabui.
onsdag 28. august Luster kommune
Ledige plassar på Luster vaksenopplæring
Luster vaksenopplæring har ledige plassar for privatistar som ønskjer å ta avsluttande prøvar i norsk. Me har også plassar til dei som ønskjer å ta statsborgarprøven eller avsluttande prøve i samfunnskunnskap. Meir informasjon om dato, pris og påmelding
onsdag 28. august Luster kommune
Kokepåbod Dale vassverk
Alle abonnentar er tilrådde å koke vatnet inntil friskmelding. Det er funne ein stk. coliform bakterie i nettvatnet. Luster kommune følgjer opp med reinhald og prøvetaking. Tankar med reint vatn er plasserte ved sjukestova og på baksida av Lustrabui.  
tirsdag 27. august Luster kommune
Kommunalt vatn frå Kalhagen til Moane - minner om svarfrist
Gjeld kun påkopling til vatn og ikkje avlaup. Det er viktig å melde sin interesse no ettersom det legg grunnlaget for ev vidare framdrift. Responsen frå grunneigarane i forhold til antal og type nye abonnentar vil avgjere om tilkoplingspunkta blir som skissert dersom anlegget blir bygd og...
tirsdag 27. august Luster kommune
Trafikktryggingsprisen Sogn og Fjordane 2019
Nominering: skriv ei kort grunngjeving og send forslaget til Statens vegvesen, på e-postadresse: johannes.tubbene@vegvesen.no snarast og innan torsdag 29. august kl. 09.00.
mandag 26. august Luster kommune
Mogleg vasstenging i dag på strekningen Sønnesyn-Melheim
Grunna tilkopling til kommunalt vatn ved Sønnesyn, kan vatnet bli stengt i løpet av formiddagen i dag, mån 26. august, over kortare eller litt lengre periode. Gjeld abonnentar på strekningen Sønnesyn-Melheim. SMS/mail er sendt direkte. Usikkert om det blir stenging endå, men...
mandag 26. august Luster kommune
Vegstenging Sørsidevegen
Statens vegvesen vil informera om at det blir vegstenging på  Fv. 5637 (Fv. 331 Skjolden-Urnes ved Murdalselva bru) , stenginga gjeld onsdag 28.08.2019 frå kl. 0900-1200 og 1230-1530, blir passering mellom kl. 1200 og 1230. Arbeidet som skal utførast er masseutskifting ved brukara på...
fredag 23. august Luster kommune
Møte veke 35
Formannskapet og Valstyret held møte onsdag 28. klokka 9 på Rådhuset
fredag 23. august Luster kommune
Tilbodskonkurranse - Grandmo busenter
Luster kommune inviterer interesserte firma til å gje tilbod på prosjektet, Grandmo busenter i Gaupne.Innkjøpet er open tilbodskonkurranse. Konkurransen er oppdelt som hovudentreprise med sidestilte tekniske fag. Gjennomføring av arbeidet kan starte medio oktober 2019, dersom prosjektet...
onsdag 21. august Luster kommune
Ny rektor og styrar ved Indre Hafslo oppvekstsenter
Vegar Volle er tilsett som ny styrar og rektor ved Indre Hafslo oppvekstsenter. Volle har lang erfaring frå oppvekstsektoren med nærare 14 år som lærar i høyangerskulen og dessutan ein kortare periode som pedagogisk leiar i barnehage. I tillegg har Volle i fleire år arbeidd som...
tirsdag 20. august Luster kommune
TreffpUNGt vert dessverre ikkje vidareført dette skuleåret
NAV Luster og Luster frivilligsentral hadde eit samarbeidsprosjekt, men me har dessverre ikkje fått midlar til vidare drift. Leksehjelptilbodet for elevar på ungdomsskulen og vidaregåande skule fortset som før kvar mandag frå kl. 17-19 fom.
tirsdag 20. august Luster kommune
Folketalsvekst andre kvartal i 2019
1.4.19 var det 5190 innbyggarar i Luster kommune. I andre kvartal vart det fødde 13 og 14 døydde. Det flytta inn 26 personar og 21 personar flytta ut. Det gjev auke i folketalet på fire personar, slik at folketalet den 1.7.19 var 5194.
tirsdag 20. august Luster kommune
Nynorske litteraturdagar 2019
mandag 19. august Luster kommune
Foreldremøte 28. og 29. august 2019
mandag 19. august Luster kommune
Tilbod om norskopplæring for arbeidsinnvandrarar
fredag 16. august Luster kommune
Rekneskapsmedarbeidar ved økonomiavdelinga
Luster kommune har ledig 100 % fast stilling som rekneskapsmedarbeidar med arbeidsstad sørvis og driftsstøtte - økonomiavdelinga. Les meir om stillingen og søk her.
fredag 16. august Luster kommune
Førehandsstemming
Ordinær førehandsstemming til kommunestyre og fylkestingsvalet er open i tida  10. august - 6. september. I Luster kan du førehandsstemme på rådhuset, på Pyramiden og omsorgssenter.  Du må ha med legitimasjon. Det er også fint om du har med valkort, men
torsdag 15. august Luster kommune
Skulestart 19. august
Me ynskjer velkomen til skulestart i Luster måndag 19. august 2019. Sjå tidspunkt for frammøte på skulane.
torsdag 15. august Luster kommune
Barnehagelærar vikariat ved Skjolden oppvekstsenter
Det kan bli ledig inntil 60 % vikariat som barnehagelærar med tiltreding snarast og til og med 02.08.20. Søknadsfrist 25.08.19.  
fredag 9. august Luster kommune
Møte i Lustrabadet KF
15.08.2019 kl. 13:00  på Lustrabadet  
fredag 9. august Luster kommune
Helsesjukepleiar vikariat/prosjektstilling
Arbeid ved helsestasjon for aldersgruppa 0-5 år og skulehelseteneste. Les meir om stillingen og søk her      
fredag 9. august Luster kommune
Barnehagelærar vikariat ved Skjolden oppvekstsenter
Dersom det ikkje er søkjarar med utdanning som barnehagelærar,vil det bli tilsett med dispensasjon frå utdanningskravet. Det kan då bli ledig vikariat som fagarbeidar/assistent. Les meir om stillingen og søk her      
fredag 9. august Luster kommune
Førehandsstemming
Opningstider Rådhuset:12. august - 4. september: måndag, tysdag, onsdag og fredag kl. 09.00 - 15.00. torsdag kl. 08.00 - 15.30. Utvida opningstid: torsdag 5. september kl. 08.00 - 18.00 fredag 6. september kl. 08.00 - 20.00.   Pyramiden ved biblioteket: Laurdag 31. august kl. 10.00 -...
torsdag 8. august Luster kommune
Billa and the Kid lagde god stemning på Fuglesteg
Den gamle fjellgarden heile 630 meter over havet visar seg å vera ein strålande plass å halde konsert.
mandag 5. august Porten.no
SOGN OG FJORDANE

Sol og yrande badeliv på Høyheimsvik
Vekas foto er teke av Marlen Næss.
lørdag 3. august Porten.no
Trafikkuhell på Hafslo: Familie på fire sendt til sjukehus
Klokka 12:18 melder Vest politidistrikt om eit trafikkuhell på Hafslo.
tirsdag 30. juli Porten.no
Varsel om flaumfare, Jostedalsbreen
NVE har sendt ut farsel om flaumfare, gult nivå, for brefelt rundt Jostedalsbreen på grunn av at høge temperaturar vil føre til stor snø- og bresmelting.
fredag 26. juli Luster kommune
Dalsdalselva, Engjadalselva og Fortunselva vert stengt for fiske etter laks frå 17. august
torsdag 18. juli Luster kommune
Badevassprøvar i Lustrafjorden
Då er badeplassane i bruk! Håper dei vert mykje nytta i sommar og til hausten. Luster kommune testar jamleg kvaliteten på badevatnet i Lustrafjorden! Vassprøvane i juli viser badevatn av god kvalitet ved dei tre kommunale badeplassane; Skjolden, Luster
mandag 15. juli Luster kommune
Fargespel over Skåravatnet på Skjolden
Denne vekas foto er teke av ingen ringarar enn Porten.no-journalist Linda Watten.
søndag 14. juli Porten.no
Ny melding ang leidningsbrot - Indre Hafslo/Lundshaugen/Lambhaug
Leidningsbrotet er no fiksa. Vatnet er kopla på att. Lurt å lata det renne litt før ein tek det i bruk. 
onsdag 10. juli Luster kommune
Leidningsbrot - Indre Hafslo/Lundshaugen/Lambhaug
Ein entreprenør varslar at det er gravd over kommunal hovudvassleidningen som går frå Bruheimbassenget ved Sønnesyn. Dette kan få konsekvensar for abonnentane på store deler av Indre Hafslo. Teknisk er involvert no og jobber med å få reparert skaden.
onsdag 10. juli Luster kommune
Friskus - ein digital aktivitetskalender for alle
Dette verktøyet skal bidra til å førebygge isolasjon og einsemd i Luster kommune. Det skal styrke fellesskap, samarbeid og positiv fritid, og det er for alle innbyggarar i alle aldrar. Aktivitetskalendaren skal synleggjere alt som skjer i kommunen på ein stad og bidra til å rekruttere...
onsdag 10. juli Luster kommune
Kommunalt vatn frå Kalhagen til Moane
Responsen frå grunneigarane i forhold til antal og type nye abonnentar vil avgjere om tilkoplingspunkta blir som skissert dersom anlegget blir bygd og ferdigstilt. Dei eigedomane som ønskjer kommunalt vatn må gje beskjed på tilsendt skjema til Luster kommune seinast...
onsdag 10. juli Luster kommune
Friskus - ein digital aktivitetskalender for alle
Dette verktøyet skal bidra til å førebygge isolasjon og einsemd i Luster kommune. Det skal styrke fellesskap, samarbeid og positiv fritid, og det er for alle innbyggarar i alle aldrar. Aktivitetskalendaren skal synleggjere alt som skjer i kommunen på ein stad og bidra til å rekruttere...
onsdag 10. juli Luster kommune
God vasskvalitet på badeplassane i juni
Då håper me at varmen kjem slik at badeplassane vert mykje brukt utover sommaren. Luster kommune testar jamleg kvaliteten på badevatnet i Lustrafjorden! Vassprøvane i juni viser badevatn av god kvalitet ved dei tre kommunale badeplassane; Skjolden,
mandag 8. juli Luster kommune
Ragnar Hovland: Balladen om det store raset i Luster
Dette diktet er skrive av Ragnar Hovland og gjett ut i boka "Ler dei no, så har eg vunne" av Finn Tokvam og Halvor Folgerø.
søndag 7. juli Porten.no
Lokal høyring - tiltaksplan, hastetiltak i Mørkriselvi og Mørkridsvegen 34 - 40 i Skjolden
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
fredag 5. juli Luster kommune
Sommar i «nye» tunnelar: – Endeleg ser me enden på oppgraderingsarbeidet
Oppgraderingsarbeidet i tunnelane langs Lustrafjorden nærmar seg slutten, det skriv Statens vegvesen i denne pressemeldinga.
torsdag 4. juli Porten.no
Bustadtomt for sal på Lundshaugen, Indre Hafslo
  Tomten vil bli tildelt  etter reglar for tildeling av tomt i kommunale bustadfelt, vedtekne i Luster kommunestyre den 24 september 2015, sak 57/15. Plassering, høgde og utforming m.m. av bygningane, er regulert gjennom byggjegrenser på plankartet og gjennom reglar i føresegnene...
torsdag 4. juli Luster kommune
Nye kurs for foreldre med barn 0-8 år startar opp i veke 39 på Hafslo og i Gaupne
  Tilbakemelding frå føresette som har vore på kurs er eintydig positive: - Har du merka noko endring hjå barnet eller hjå deg sjølv etter at du har vore på kurs? Eg er meir tolmodig, og forstår betre kvifor ting skjer. Klarer å stå i at...
tirsdag 2. juli Luster kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL