Luster
FriMoro
onsdag 11:31 Luster kommune
Kommunalteknisk VA-norm
Vass- og avlaupsnorma i Luster kommune vart vedteken i 2014 og revidert i 2022. VA-norma set standarden for korleis vass- og avløpsanlegg skal utførast. Den gjeld både kommunalt eigde anlegg og private anlegg som vert overtekne av Luster kommune. Norma
tirsdag 10:08 Luster kommune
Skal du bygge noko? Sjekk kva som må til for å sende inn byggesøknad!
Det er mykje å setje seg inn i når ein skal sende inn ein byggesøknad. Her får du enkel informasjon om stega du må igjennom for å søke om å bygge.
tirsdag 10:00 Luster kommune
Renovasjon - endring i rute
Rute 509 og 609 som skulle vore køyrd torsdag 26/5 blir i staden køyrd laurdag 28/5. Merk også at miljøstasjonen blir stengd onsdag 25/5. Opning av ny miljøstasjon 28/5.
mandag 14:41 Luster kommune
Skal kartlegge fritida til alle barnefamiliar i Luster kommune
Alle barnefamiliar i Luster kommune blir inviterte til å delta i ei undersøking om barn si fritid. Undersøkinga vil gi ny kunnskap om heile fritidslivet til barn og unge i heile Vestland. Frist for å svare er 17. juni.
mandag 14:16 Luster kommune
Naturmøteplassen ved Hafslovatnet
Hafslo idrettslag, Hafslo bygdelag og Luster kommune har så langt opparbeida ein flott naturmøteplass. Samarbeidsprosjektet vil få sin generalprøve i sommar. 
fredag 20. mai Luster kommune
Velkomen til frivilligkonferanse 18. juni 2022 i Sogndal
I samband med Frivilligåret 2022 inviterer Vestland fylkeskommune frivilligheita i fylket til konferanse 18. juni. Korleis få auka deltaking, fleire deltakarar, frivillige og medlemer? Korleis kan frivilligheita bidra til eit meir berekraftig samfunn? Korleis reduserer vi barrierar og opnar opp for...
torsdag 19. mai Luster kommune
Reguleringsplan for parkeringsplass ved Tungestølen, planid 2020008
Kommunestyret har i møte 12.05.2022 vedteke Reguleringsplan for parkeringsplass ved Tungestølen.
torsdag 19. mai Luster kommune
VESTLAND

Folketalet 1. kvartal 2022
Folketalet 1. kvartal 2022 i Luster kommune gjekk ned med 4 personar
torsdag 19. mai Luster kommune
Datainnbrot hjå Norkart
Norkart, som leverer IT-system for kart- og eigedomsinformasjon til mellom andre Luster kommune, har vore utsett for datainnbrot.   Innbrotet skjedde 5. mai. Hendinga vart raskt oppdaga, men uvedkomande kan ha fått tilgang til informasjon som namn,
mandag 16. mai Luster kommune
17. mai i bygdene
Fortun 11:00 Gudsteneste 11:45 Folketog 12:30 Samling i grendahuset   Tale for dagen 13:00 Servering av rømmegraut og pølser   Kaffi og kaker 14:00-16:00 Leikar   Natursti   Sal av is og brus 16:30 Premieutdeling Gaupne 08:00 ...
fredag 13. mai Luster kommune
Førebygging av ulukker
-Statistisk sett skjer det flere ulykker i forkant av høytidsdager som julaften og 17. mai. For eksempel er det flere som skader seg i trafikken i mai enn i april, fortel Eva J. Vaagland, daglig leiar i Skadeforebyggende forum.
fredag 13. mai Luster kommune
Du kan følgje kommunestyret i dag direkte på radio Luster
Temamøte tilstandsrapport barnevern og oppvekst kl. 10.00-14.00. Sakliste frå kl.14.00 kl.10-11 Tilstandsrapport barnevern, orientering v/barnevernsleiar Hadle Blikra. Kommentarar og spørsmål. kl. 11-11.45 Tilstandsrapport oppvekst, orientering
torsdag 12. mai Luster kommune
Uttak av gran i Luster allmenning
Arealet det er snakk om ligg mellom Solvorn (Lindetoi) og Ombandneset (Vårstøl), og er innanfor naturreservatet Luster allmenning.   Anbodet inneber å hogge, felle, ringbarke og fjerne planta gran. Anbodet er kunngjort 10.05.2022 gjennom EU-supply.  Kommunen inviterar til...
onsdag 11. mai Luster kommune
Ormelid utvalt kulturlandskap (UKL)
Retningslinjer for tilskot til utvalt kulturlandskap (UKL) – Ormelid 2022-2025 Skjøtselsplan for nasjonalt utvald kulturlandskap på Øvre Ormelid Forvaltningsplan for Ormelid gard 2017-2027  
tirsdag 10. mai Luster kommune
Kommunestyret har møte 12. mai
Møtet startar kl. 10.00 på rådhuset med temamøte om tilstandsrapport barnevern og oppvekst. Frå kl. 14.00 startar handsaming av sakene på saklista. Møtet er ope for publikum og vert overført via Radio Luster.
torsdag 5. mai Luster kommune
Kulturen i Naturen – eit kulturelt utviklingsprosjekt i Luster kommune
Kulturen i Naturen har minst 2 føremål: å bruke film og foto i tillegg til munnlege presentasjonar og intervju som dokumentasjon på kulturarven i området Luster kommune, og å styrke kunnskapen og identitetskjensla til lustringane generelt. Spesielt dei yngre...
torsdag 5. mai Luster kommune
Kokepåbod Høyheimsvik 04.05.22
Etter funn av bakterier må me be abonnentane knytt til vassverket i Høyheimsvik om å koke vatnet inntil det blir friskmeldt. Me beklagar ulempene det medfører. Abonnentane får SMS-varsel.
onsdag 4. mai Luster kommune
Brøyting og strøing – tilbod
Kommunen held informasjonsmøte for interesserte entreprenørar i Luster rådhus, kommunestyresalen, fredag 13.05.2022 kl. 10.00. Påmelding på e- post til terje.arild.kveane@luster.kommune.no innan torsdag 12.05. kl.14.00. Referat frå møtet vil verta publisert på...
onsdag 4. mai Luster kommune
Frigjeringsdagen 8. mai – Den Nasjonale Veterandagen
Markeringa skjer framfor minnesteinen på Lægreidplassen i Sogndalsfjøra kl. 13.00. Minnetale ved Vibeke Johnsen, kransnedlegging og musikalsk innslag. I tillegg til kommunane er Noregs Veteranforbund og Heimevernet representert. Etter markering inviterer me til lunsj for veteranar og...
tirsdag 3. mai Luster kommune
Høyring - endring av detaljreguleringsplan Botn, Hafslo
Varsel om endring av deltaljreguleringsplan Botn Notat om endringsframlegg og planprosess     Endring av detaljplan for Botn   Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune vedtok i møte 07.04.2022 (sak PFU – 33/22 og 35/22) å legge framlegg til detaljreguleringsplan for...
tirsdag 3. mai Luster kommune
Kokepåbod Høyheimsvik - oppheva
Drikkevatnet i Høyheimsvik er friskmeldt
fredag 29. april Luster kommune
Møte veke 18
Arbeidsutval for UK skal ha møte den 06.05.2022 kl.09.00 - 12.00 Formannskapet skal ha møte den 04.05.2022 kl.09.00 - 15.00 Kontrollutvalet skal ha møte den 03.05.2022 kl.12.00 - 15.00 Plan- og forvaltningsutvalet skal ha møte den 05.05.2022 kl.09.00 -
fredag 29. april Luster kommune
Kokepåbod Høyheimsvik
Grunna funn av koliforme bakterier må me be abonnentane knytt til vassverket i Høyheimsvik om å koke vatnet inntil det blir friskmeldt . Me beklagar ulempene det medfører.
torsdag 28. april Luster kommune
Entreprenørskapsmesse i Sogn 2022 - ein smak av næringslivet i Luster
Entreprenørskapsmessa for elevar i ungdomsskulen i heile Sogn, vart arrangert i Gaupne no den 26.4. Over 500 elevar deltok, og over 30 elevbedrifter. Det var ein flott dag på alle vis.   I samband med messa er det laga ein film om fire verksemder i
torsdag 28. april Luster kommune
Detaljplan for hytteområdet Turtagrø Panorama, til offentleg ettersyn
Plan-ID 201900 sak PFU – 35/22. Hovudintensjonen til reguleringsplanen er å få eit hyttefelt i lia bak Turtagrø hotell. Utfyllande informasjon finn ein i plandokumenta. Har du merknader? Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til Luster kommune. Bruk innspelskjema...
onsdag 27. april Luster kommune
Informasjonsfilm om postlista
Har du sjekka den nye postlista me tok i bruk i januar? Fann du det du leita etter? Me har laga ein informasjonsfilm med tips til korleis du enkelt kan søka i postlista og håpar den er til god hjelp. Den viser mellom anna korleis du søker etter saker
onsdag 27. april Luster kommune
Sommarlab i Luster 8.-12. august
Innhaldet på Sommarlab har ekstra fokus på miljø, berekraft og teknologi. Det er heilt nytt kursinnhald denne sommaren.
onsdag 27. april Luster kommune
Entreprenørskapsmessa i Gaupne i dag - masse flotte ungdommar på besøk
I dag er det samla ungdomskuleelevar frå heile Sogn i Idrettshallen i Gaupne. Her har det vore eit veldig flott opningsarrangement, leia av fire flinke elevar: Emil Haugen Kalhagen, Mathea Fossheim, Mats Normann og Eirill Skjerdal. 
tirsdag 26. april Luster kommune
Mellombels tilskotsordning for kommunal bustønad
På grunn av dei høge straumprisane har kommunestyret vedteke ei mellombels tilskotsordning for kommunal bustønad for dei som leiger bustad i Luster kommune. Ordninga gjeld ut året 2022.
tirsdag 26. april Luster kommune
Harastølen-prosjektet treng fleire handverkarar: – Har vore vanskeleg å skaffe folk lokalt
– Vi startar renoveringa tidleg i mai, og i år treng vi mykje meir folk på plassen.
lørdag 23. april $ Firda
Minsteareal for jaktvald - høyring av endra forskrift
Kommunen har ansvar for å fastsetja lokal forskrift om opning av jakt på hjort, med minsteareal for tildeling av fellingsløyve, jf. hjorteviltforskrifta §§ 5 og 6. Føremålet er å leggja til rette for ei berekraftig forvaltning, ut frå kommunale mål for...
fredag 22. april Luster kommune
Har du ikkje fått biorullar / plastrull på dunken din?
Hugs frist for å hente gratis rullar i servicetorget 29. april.
fredag 22. april Luster kommune
VESTLAND

Vaksine mot lungebetennelse
Staten leverer no ut gratis vaksine mot lungebetennelse (pneumokokkvaksine). Dette vil gjelde i mai og juni. Målgruppa er alle eldre 65+, samt dei med immunsvikt eller kroniske sjukdommar. Slik vaksine bør fornyast kvart 10. år. Vaksina gjev god
torsdag 21. april Luster kommune
Koronastatus i Luster
Luster kommune stenger nå Koronatelefonen. Treng ein informasjon må ein ta kontakt med legekontoret eller helsestasjonen. Korona pandemien ser nå ut til å ha stoppa opp i Luster. Det har siste veke vore registrert 8 positive sjølvtestar. Vi hadde ein
torsdag 21. april Luster kommune
Oppdaterte anbefalingar Covid-19
Anbefalingane om covid-19 som no gjeld er: Hald deg heime viss du føler deg sjuk, og unngå kontakt med personar som har risiko for å bli alvorleg sjuke dersom du har nyoppståtte luftvegssymptom. Du treng ikkje halde deg heime i 4 døgn. Kontakt lege viss
torsdag 21. april Luster kommune
Korleis står det til med folkehelsa i Luster kommune?
20. april går startskotet for Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022. Undersøkinga vil gje Luster kommune ny og unik lokalkunnskap om korleis innbyggjarane våre har det. Resultata frå undersøkinga vil bli viktige verktøy i arbeidet med å skape gode
onsdag 20. april Luster kommune
Terrengbrann under høgspentmast i Luster
Brannmannskap måtte ta seg opp i terrenget til fots for å sløkke brannen.
mandag 18. april Firda
Elbil - tilskot til ladeuttak og hurtigladeplassar
Vestland fylkeskommune lyser ut tilskotsordningar til ladeuttak for reiselivsaktørar, samt til offentleg tilgjengelege hurtigladeplassar. 
tirsdag 12. april Luster kommune
Tilskot til ladeuttak til reiselivsaktørar i Vestland
Reiselivsaktørar kan no søke Vestland fylkeskommune om tilskot til å sette opp normalladeboksar for besøkande. 
tirsdag 12. april Luster kommune
Opningstider i påska
Her er opningstidene i påskeveka. ​Me ønskjer alle ei god påske!
mandag 11. april Luster kommune
Per vart norgesmeister!
På onsdag var Per Hauge frå Skjolden i Skien i Telemark og vann NM i Betongfaget. Me gratulerar!
fredag 8. april Luster kommune
Søk deg til Lustrabarnehagen og Lustraskulen!
Det er fleire ledige stillingar både i barnehage og skule frå hausten av, også leiarstillingar. Les meir om stillingane her.    
fredag 8. april Luster kommune
Ungdomar frå Luster deltok på fylkesting for ungdom på Voss i slutten av mars
Ungdomane jobba med planprogrammet sitt for 2022, og her kan du sjå kva dei vil jobbe for innanfor områda - kultur, idrett og integrering - næring, naturressursar og innovasjon - opplæring om kompetanse - samferdsel og mobilitet
fredag 8. april Luster kommune
Serviceskyss Sørsida-Gaupne - endring i rute
Ruta blir flytta frå torsdag til onsdag i veke 15 og 21 pga. helgedagar.
torsdag 7. april Luster kommune
Merete Aasen informerte om utfordringar og moglegheiter som rullestolbrukar med CP
I mars var Merete Aasen på besøk til rådet for personar med funksjonsnedsetjing og eldrerådet. 
torsdag 7. april Luster kommune
Har du sett hamnespy?
Hamnespy er ein framand art som legg seg som store teppe på havbotn, og fortrengjer andre artar. Hamnespy kan få alvorlege konsekvensar for norske kystområde og marine næringar. No treng vi hjelpa di til å stoppe spreiinga av hamnespy.
torsdag 7. april Luster kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
Hushaldningar med låg inntekt kan søkje om redusert foreldrebetaling og 20 timar gratis kjernetid. Ein må søkje på nytt for kvart barnehageår.
tirsdag 5. april Luster kommune
Velkomen til Lustrabarnehagen!
Barnehage Stillingar   Skjolden oppv.senter Fagarbeidar 60 % fast stilling Assisterande styrar 100 % fast stilling Luster oppv.senter Pedagogisk leiar 120 % fast stilling  Barnehagelærar 60 % fast stilling Fagarbeidar 90 % fast stilling  ...
mandag 4. april Luster kommune
Busetjing av flyktningar i Luster i 2022
Luster hadde i utgangspunktet eit vedtak om busetjing av 18 flyktningar i 2022. På grunn av krigen i Ukraina fekk alle norske kommunar ny oppmoding frå IMDi, og Luster vart i denne nye oppmodinga bedt om å busetje 90 flyktningar i 2022. Dette har Luster
mandag 4. april Luster kommune
Bjønnarennet skjertorsdag den 14. april
Skjertorsdag den 14. april inviterer IL Bjørn til det 52. Bjønnarennet. Rennet blir på Nigardsgrandane i Jostedal. I 2019 vart rennet avlyst grunna lite snø, og i 2020 og 21 var det korona. Det er godt med snø i år, slik at løypene skal bli fine.
mandag 4. april Luster kommune
Velkomen til Lustraskulen!
Lustraskulen er ein spennande skule som driv aktivt utviklingsarbeid, har høg trivsel og jamt over gode resultat. Frå august 2022 er det ledige stillingar som inspektør, lærar, miljørettleiar og assistent ved fleire av skulane/SFO i
mandag 4. april Luster kommune
Møte veke 14
Plan- og forvaltningsutvalet skal ha møte den 07.04.2022 kl. 09.00 - 12.00 Arbeidsmiljøutvalet skal ha møte den 08.04.2022 kl. 09.30 - 11.30  
fredag 1. april Luster kommune
Næringslivskonferanse i Sogndal
Eiendomsmeglernes Linjeforening i Sogndal (Emlis) og Linjeforening for økonomi i Sogndal (ØKS) ønsker velkommen til næringslivskonferanse. Tema: Norsk økonomi i vekst Dato: 21. April 2022, fra kl. 10:30 - 17:15 Sted: Quality Hotel Sogndal - Fjordsalen
torsdag 31. mars Luster kommune
Koronaoppdatering
Luster kommune opplever ein jamn nedgang av nye sjukdomstilfelle. Utviklinga er vist i diagrammet.
torsdag 31. mars Luster kommune
Vatnet i Høyheimsvik - friskmeldt
Drikkevatnet i Høyheimsvik er no friskmeldt.
tirsdag 29. mars Luster kommune
Temakveld for føresette og tilsette: «Relasjonar med barn»
Føresette og tilsette som jobbar med barn og unge i Luster - og Sogndal kommune fekk måndag 21. mars oppleve eit inspirerande føredrag krydra med humor med relasjonsterapeut Dora Thorhallsdottir.  
mandag 28. mars Luster kommune
Fylkesting for ungdom denne helga
3 ungdomar frå ungdommen sitt kommunestyre i Luster deltek i helga på fylkesting for ungdom på Voss. Jone Hovland Vigdal, Aleksander Sognnes Heltne og Joakim Tenold Ølnes er Luster sine representantar.
fredag 25. mars Luster kommune
VESTLAND

Kommunestyret har møte 31. mars
Møtet startar kl. 12.00, på rådhuset. Det er ope for publikum og vert overført via Radio Luster.
fredag 25. mars Luster kommune
Faktura eigedomsavgifter - kommunalt vatn/kloakk og feiing
fredag 25. mars Luster kommune
Ope møte - Spel på lag med naturen
Luster kommune inviterer til ope møte torsdag 24. mars kl. 18.00 i kommunestyresalen på rådhuset med tema: Korleis få ein fin hage og nærfriområde med mindre arbeid og større naturmangfald.  
torsdag 24. mars Luster kommune
UKM 20. mars – velkomen til ung underhaldning i Sogndal kulturhus
Alle er velkomne som publikum! Søndag 20. mars Kl. 17.00 - 20.00 er det lokalmønstring UKM for deltakarar frå Luster og Sogndal i Sogndal kulturhus. Gratis inngang Utstillingar Sceneinnslag; mellom anna musikk og dans Kafè Ungdomsråda i Luster og Sogndal
fredag 18. mars Luster kommune
Reinhald av drikkevassbasseng Høyheimsvik
Grunna reinhald av drikkevassbasseng vil vatnet vere vekke idag frå ca.10:30 til 13:00. Me beklager ulempene dette medfølger.
fredag 18. mars Luster kommune
Private vegar - tilskot til vedlikehald
Søknadsfristen er 10. april 2022. Dei som fekk tilskot til vedlikehald i fjor treng ikkje å søkje på nytt, men pliktar å melda frå dersom det er endringar i tal meter eller interessentar.
onsdag 16. mars Luster kommune
Høyringsframlegg – Retningslinjer for tilskot til utvalt kulturlandskap (UKL) – Ormelid 2022-2025
Retningslinjene vert sendt ut til statsforvaltaren, Vestland Fylkeskommune, eigar og noverande og tidlegare brukarar av Ormelid (slik det er avgrensa i naturbasen i høve utvalt kulturlandskap). Innspel kan sendast her eller ev. til Luster kommune, postboks 77, 6866 Gaupne eller på...
tirsdag 15. mars Luster kommune
Høyringsframlegg – Retningslinjer for tilskot til utvalt kulturlandskap (UKL) – Ormelid 2022-2025
Etter at kommunen frå 2020 fekk ansvar for å forvalte ordninga om tilskot til tiltak av utvalt kulturlandskap er det krav om at kommunen skal ha eigneretningslinjer for Ormelid utvalt kulturlandskap. Dokumentet legg føringar for korleis kommunens skal
tirsdag 15. mars Luster kommune
Vasslaust i Høyheimsvik
Grunna reinhald av drikkevassbasseng har det kome luft i leidningsnettet. Det vil difor ta litt tid før vatnet er tilbake att. Me beklager ulempene dette medfører.
tirsdag 15. mars Luster kommune
Naturtypekartlegging 2022
I 2022 vil det verta kartlagt naturtypar i Drægnismorki-Yttrismorki naturreservat og i byrjinga av Mørkridsdalen landskapsvernområde i regi av Miljødirektoratet.
mandag 14. mars Luster kommune
Møte veke 11
Ungdommen sitt kommunestyre skal ha møte den 18.03.2022 kl. 10.00 - 15.00
fredag 11. mars Luster kommune
Raset trefte garasjen til Jan Ove: – Fekk ein skikkeleg trykk
– Eg såg dørene på garasjen flaug opp, og material låg strødd.
fredag 11. mars $ Firda
Ådne åt frukost då huset byrja å riste: – Kasta mobilen og sprang
Ådne Øvreengen Røneid sat og åt frukost i Røslebakkane i Gaupne då det small skikkeleg ikkje langt unna.
fredag 11. mars $ Firda
Stein- og jordras nær bustadområde i Gaupne
Ingen hus eller menneske skal vere tatt av raset.
fredag 11. mars Firda
Spel på lag med naturen - ope møte
Luster kommune inviterer til ope møte torsdag 24. mars kl. 18.00 i kommunestyresalen på rådhuset med tema: Korleis få ein fin hage og nærfriområde med mindre arbeid og større naturmangfald.  
torsdag 10. mars Luster kommune
Kokepåbod, Høyheimsvik 10.03.22
Etter funn av bakterier må me be abonnentane knytt til vassverket i Høyheimsvik om å koke vatnet inntil det blir friskmeldt . Me beklagar ulempene det medfører.
torsdag 10. mars Luster kommune
Investeringsmidlar til tiltak i beiteområde
Luster kommune lyser med dette ut investeringsmidlar til tiltak i beiteområde for 2022. Søknad skal sendast til kommunen. Søknadsfrist er 1. april 2022.
torsdag 10. mars Luster kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL