Luster
Intern utlysing - 60% fast stilling som sjukepleiar ved Luster legekontor
Arbeidsoppgåver I hovudsak vil det vere laboratoriearbeid med blodprøvar, analysar, prosedyrar som sårskift, ekg, spirometri mm. Vi nyttar CGM allmenn. Opplæring vil bli gitt. Kvalifikasjonar Autorisasjon som sjukepleiar - Den tilsett må både ha evne til å arbeide...
13:29 Luster kommune
Ledig 100% fast stilling som rådgjevar ved løn og personal
Arbeidsoppgåver Lønsansvar frå A til Å (registrering av bilag, reiserekningar, lønskøyring, rapportering mm.). Refusjonsarbeid/fråværsarbeid. Kvalitetssikring. Andre oppgåver, oppfølgingsarbeid mm. etter behov. Meir informasjon om stillinga og...
11:03 Luster kommune
Ledig 100% fast stilling som rådgjevar ved løn og personal
10:03 Luster kommune
Invitasjon til LivOGLyst-konferansen 2020
Tid og stad Thon Hotel Jølster på Skei 1. oktober 2020 frå 0930 til 1600 – Program og påmeldingGrand Hotel Terminus i Bergen 29. september frå 0930 til 1600 – Program og påmelding   LivOGLyst-programmet for lokalsamfunnsutvikling ...
fredag 08:13 Luster kommune
Raskare koronasvar via Helsenorge.no og kjernejournal
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
torsdag 14:01 Luster kommune
(+) Gjenopna kafè på under ei veke: – Eigarane lurte òg på om me ville driva hotellet
Familien Lie ynskja å skapa liv i den vesle bygda, etter gamalt. På ei veke stod Kafé Marifjøra klar.
torsdag 12:30 Porten.no
Luster kommune (Rådhuset) har ny postadresse
Endring i Posten sin brevomdeling gir kommunen ny postadresse frå 1. juli Frå og med 7. juli vil Posten ha brevomdeling til gateadresser annakvar dag. Luster kommune tek difor i bruk postboks slik at me framleis kan motta post kvar dag. Ny postadresse
onsdag 08:26 Luster kommune
Ope møte - Kulturminneplan for Luster kommune
Tema: Orientering om kulturminneplanen Utfordringar og moglegheiter jf. forslaget om fredningssaker i Solvorn, Munthehuset og Hestaskårane. Ev. med informasjon frå Vestland fylkeskommune. Alle velkomne! Høyringsfrist for kulturminneplanen vert utsett til
mandag 29. juni Luster kommune
VESTLAND

Les Sunniva (12) sitt vinnardikt "Naudropet"
Sunniva Skjeldestad frå Solvorn vann ein skrivekonkurranse om miljø med dette diktet. – Meisterleg, kalla juryen det.
fredag 26. juni Porten.no
Møte veke 27
Formannskapet og næringsutvalet har møte onsdag 01.07. kl. 11:30 - 13:00
fredag 26. juni Luster kommune
Vikariat i Gaupne barnehage
100% vikariat som assisterande styrar/barnehagelærar i tida 13.08.20 – 12.08.21 75% vikariat som spesialpedagog i tida 13.08.20 – 12.08.21 50% vikariat som fagarbeidar i spes.ped-tiltak i tida 13.08.20 – 12.08.21 Nærare opplysningar om stillingane kan du få ved å...
fredag 26. juni Luster kommune
Sognekraft - OBS! Nytt flaumvarsel Årøyvassdraget
Det er særleg for Veitastrondsvatent ein må bu seg på stigande vasstand. Prognosane frå Meteorologisk institutt fortel om høge temperaturar fram til søndag då det er meldt regn i tillegg. Det er ikkje dei store nedbørsmengdene som er melde, men røynslene...
fredag 26. juni Luster kommune
Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjersle og velferdsgoder
fredag 26. juni Luster kommune
Båttransport til dagsturhytta Eikjabu
Personar som ynskjer båttransport mellom Vedvik og dagsturhytta Eikjabu på Ytre Eikum kan avtale avgang Vedvik og henting frå Eikjabu med båtførar Johannes Vedvik, tlf. 911 33 805. Pris pr. tur/retur kr 500, 1 t. venting, maks 8 pr. tur, elles kr 300 pr. tur (maks 8). Avgangar...
torsdag 25. juni Luster kommune
Båttransport til dagsturhytta Eikjabu
Personar som ynskjer båttransport mellom Vedvik og dagsturhytta Eikjabu på Ytre Eikum kan avtale avgang Vedvik og henting frå Eikjabu med båtførar Johannes Vedvik, tlf. 911 33 805. Pris pr. tur/retur kr 500, 1 t. venting, maks 8 pr. tur, elles kr 300 pr. tur (maks 8). Avgangar...
torsdag 25. juni Luster kommune
Kulturelt utviklingsprogram
torsdag 25. juni Luster kommune
Privat detaljreguleringsplan for Jordbærhagen
Melding om oppstart Frist for innspel: 09.08.2020
onsdag 24. juni Luster kommune
Sjå UKM Live – i kveld kl. 19.00
onsdag 24. juni Luster kommune
Tilbod om norskopplæring på kveldstid ved Luster vaksenopplæring.
I haust vil det bli tilbod om norskopplæring for framandspråklege på nivå A1 og A2 ved Luster vaksenopplæring. Kurset vil føregå i 12 veker, to kveldar pr. veke, 2,5 timar kvar gong (totalt 60 timar).    Fyrste kursdag er måndag 31/8 kl. 17.00 ...
onsdag 24. juni Luster kommune
Velfortent lustrabolle på Børestein
Vekas foto er teke av Johanne Hagelin.
tirsdag 23. juni Porten.no
Sunniva Skjeldestad, Solvorn oppvekstsenter, vann skrivekonkurranse om tema miljø.
tirsdag 23. juni Luster kommune
Luster kommune (Rådhuset) får ny postadresse
Hjelp oss å ta framtidsretta steg – send og motta posten din på ein trygg måte eDialog Mange sender informasjon eller dokument til kommunen via e-post. E-post kan vere ein usikker kanal og me oppmodar derfor til ikkje å sende fødselsnummer, helseopplysningar eller anna...
tirsdag 23. juni Luster kommune
Områdeplan for Hafslo-25. juni, open kontordag på Hafslo samfunnsbygg
mandag 22. juni Luster kommune
Stien til Feigefossen er midlertidig stengt grunna flaumskader
mandag 22. juni Luster kommune
Vikariat som fagarbeidar/assistent i Jostedal barnehage
Kvalifikasjonar: Utdanning som barne- og ungdomsarbeidarbeidar/ufaglært med erfaring frå barnehage. Personlege eigenskapar me vil leggje vekt på er: gode samarbeidsevner, tydeleg vaksenperson som både er omsorgsfull og kan setje grenser, vere fleksibel og skape gode relasjonar til...
fredag 19. juni Luster kommune
Restriksjon på vatning frå kommunalt nett i heile kommunen
Forbod mot hagevatning med slange, bruk av vasspreiar og fylling av badebasseng inntil anna melding vert gjeve. NB! Jordbruksvatning frå kommunalt nett er òg  forbode. Forbodet gjeld alle abonnentar tilknytte alle kommunale vassverk.
fredag 19. juni Luster kommune
Reguleringsplan for Galden nord - omregulering
I samsvar med reglane i Plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10, har det faste utvalet for plansaker i møte 11. 06.2020, sak 40/20, vedteke å leggja ovannemnde reguleringsplan ut til offentleg ettersyn. Høyringsfrist 17.08.2020.
fredag 19. juni Luster kommune
Rett bygningstype i matrikkelen – det betyr noko for gebyr og seinare bruk av bygget ditt.
Etter at den nye gebyrmodellen for renovasjon vart iverksett 1.1.20 og fyrste faktura kom, er det mange som har kontakta kommunen med ulike spørsmål. Renovasjonsselskapet Simas hentar data frå matrikkelen - det offisielle eigedomsregisteret. Det er
torsdag 18. juni Luster kommune
Varsel om flaumfare, oransje nivå for nord-vestlege delar av Sør-Norge (NVE)
torsdag 18. juni Luster kommune
Tildeling av hjorteløyve 2020
Sonene Nes/Luster, Fortun/Skjolden, Sørsida, Indre Hafslo og Hafslo/Solvorn eit løyve pr. 375 daa. Unntak i sone Fortun/Skjolden er Skjolden Storvald som får tildelt eit løyve pr. 500 daa. Sonene Veitastrond, Gaupne, Jostedal, Utladalen får tildelt eit løyve pr. 750 daa. I...
torsdag 18. juni Luster kommune
Turtagrø hotel – Årets bedrift 2020
Ordførar Ivar Kvalen stod for overrekkinga av prisen som næringsutvalet tildeler: - I år 2020 går prisen til ei bedrift med svært lang historie. Det er eit føretak som mange lustringar og nordmenn elles har eit forhold til. Årets bedrift 2020 er Turtagrø...
torsdag 18. juni Luster kommune
Turtagrø hotel – Årets bedrift 2020
Ordførar Ivar Kvalen stod for overrekkinga av prisen som næringsutvalet tildeler: - I år 2020 går prisen til ei bedrift med svært lang historie. Det er eit føretak som mange lustringar og nordmenn elles har eit forhold til. Årets bedrift 2020 er Turtagrø...
torsdag 18. juni Luster kommune
Høyring - nytt adressenamn Botn- parsell 2714
Bakgrunn Som følgje av utbygging av Botn bustadfelt med tilhøyrande vegar på Hafslo, er det behov for nytt vegnamn som skal takast i bruk som adresse. Luster kommune har av den grunn starta sak etter stadnamnlova med hensikt å namnsette den aktuelle vegen. Namnenemnda har i møte...
torsdag 18. juni Luster kommune
VESTLAND

OBS! Flaumvarsel i Årøyvassdraget
Dette vil diverre halda fram til vasstanden for Veitastrondsvatnet er langt over høgste regulerte vasstand (HRV), som er 170,50 meter over havnivå. Det er det varme vêret over lang tid og den ekstreme snø- og issmeltinga som gjer at vi no må gå ut og varsla skadeflaum i...
onsdag 17. juni Luster kommune
Røneidsvegen mellom Røneid og Hesjabakken vert stengt måndag 22. juni
Vegen vert stengt måndag 22. juni frå kl. 8.00 pga. felling av tre. Vegen vert opna straks arbeidet er ferdig.
onsdag 17. juni Luster kommune
Styrtregn, gult nivå (MET) - Vestlandet sør for Stad
tirsdag 16. juni Luster kommune
Kongeskipet besøkte Skjolden denne morgonen
I dei tidlege morgontimar fekk Skjolden i Luster kommune celebert besøk.
tirsdag 16. juni Porten.no
Kongeskipet Norge i Skjolden
Kongeskipet solbader i strondi. Foto: Eli Hansen Moen
tirsdag 16. juni Luster kommune
Justering av koronatiltak frå 15. juni
mandag 15. juni Luster kommune
Bruflat - Grandmo detaljreguleringsplan, melding om oppstart av planarbeid
Detaljregulering for Solvorn kyrkje, plan-ID 2016001 Planen er i samsvar med Luster kommune sitt planleggingsprogram, vedteken 13.12.2018.Føremålet med reguleringa Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for universell utforma tilkomst til Solvorn kyrkje og nokre fleire...
fredag 12. juni Luster kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
Redusert foreldrebetaling har ein rett på viss maksprisen er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til husholdninga. Frå 2020 er inntektsgrensa 574 750 kroner. Gratis kjernetid på 20 timar for 2-, 3-, 4- og 5-åringar og barn med utsett skulestart, gjeld...
fredag 12. juni Luster kommune
Møte veke 25
Arbeidsmiljøutvalet har møte onsdag 17.06. kl. 12.00  Kommunestyret har møte torsdag 18.06. kl. 12.00 
fredag 12. juni Luster kommune
Bruflat - Grandmo detaljreguleringsplan, melding om oppstart av planarbeid
Detaljregulering for Solvorn kyrkje, plan-ID 2016001 Planen er i samsvar med Luster kommune sitt planleggingsprogram, vedteken 13.12.2018.Føremålet med reguleringa Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for universell utforma tilkomst til Solvorn kyrkje og nokre fleire...
fredag 12. juni Luster kommune
Vikariat som helsefagarbeidar/sjukepleiar/vernepleiar ved Gaupne omsorgssenter
Arbeidsoppgåver Yte pleie og omsorgstenester. Helsefaglege ansvars- og arbeidsoppgåver. Kvalifikasjonar Offentleg godkjend hjelpepleiar/autorisert helsefagarbeidar/sjukepleiar/vernepleiar. Relevant praksis. Evne til å arbeide aktivt, systematisk, målretta og løysingsorientert...
fredag 12. juni Luster kommune
Nav klar med lønnskompensasjon til permitterte - arbeidsgivere må søke
torsdag 11. juni Luster kommune
Bruflat bustadfelt med Øyagata, melding om oppstart av planarbeid
Detaljregulering for Solvorn kyrkje, plan-ID 2016001 Planen er i samsvar med Luster kommune sitt planleggingsprogram, vedteken 13.12.2018.Føremålet med reguleringa Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for universell utforma tilkomst til Solvorn kyrkje og nokre fleire...
torsdag 11. juni Luster kommune
Hafslo vassverk, restriksjon på vatning frå kommunalt nett
Det er no forbod mot hagevatning med slange, bruk av vasspreiar og fylling av badebasseng inntil anna melding vert gjeve. NB! Jordbruksvatning frå kommunalt nett er òg  forbode. Forbodet gjeld alle abonnentar tilknytte Hafslo vassverk.
torsdag 11. juni Luster kommune
NVE varslar flaumfare, gult nivå for vestlege delar av Sør Norge
onsdag 10. juni Luster kommune
Anbod - vassleidning Kalhagen-Moane
Strekningen er på om lag 3 kilometer. Anbodet inneber legging av vassleidning i Hafslovatnet og inkluderar nedsetjing av nye koplingskummar på land. Anbodet er kunngjort 02.06. 2020 gjennom KGV og publisert i Doffin, referansenummer 2020-301211.  
tirsdag 9. juni Luster kommune
Møte veke 24
Rådet for personar med funksjonsnedsetjing har møte måndag 08.06 kl. 09.00 Eldrerådet har møte måndag 08.06 kl. 09.00 Kontrollutvalet har møte tysdag 09.06 kl. 09.00 Formannskapet har møte på rådhuset onsdag 10.06 kl. 10.00 Plan- og...
fredag 5. juni Luster kommune
Reguleringsplan for Solvorn kyrkje
Detaljregulering for Solvorn kyrkje, plan-ID 2016001 Planen er i samsvar med Luster kommune sitt planleggingsprogram, vedteken 13.12.2018.Føremålet med reguleringa Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for universell utforma tilkomst til Solvorn kyrkje og nokre fleire...
fredag 5. juni Luster kommune
Melding om feltarbeid- overvåking av fuglebestander i jordbrukslandskapet
torsdag 4. juni Luster kommune
NAV Luster opnar sitt publikumsmottak tysdag 09.06.20
Me føl FHI sine gjeldande reglar for smittervern. For å sikre trygg avstand vert det eit berre høve til å ha tre besøkande i lokalet samtidig. Me ber om at andre ventar ute. Me minner om at dei fleste tenester kan du sjølv finne svar på...
torsdag 4. juni Luster kommune
Ressurslærar begynnaroppl/nyutdanna, intern utlysing
Hovudvekta i stillinga vil vera knytt til rettleiing av lærarar og team på 1.-4. trinn samt koordinering av lokale fagnettverk. Denne stillinga skal støtta den interne kompetansehevinga i skulane, bidra med rettleiing og leggja til rette for erfaringsdeling. Arbeidsoppgåver * fagleg...
onsdag 3. juni Luster kommune
Kommunal ressurslærar IKT grunnskulen, intern utlysing
Arbeidsoppgåver * inspirera og støtta det lokale utviklingsarbeidet innan IKT i lustraskulen, dvs. både på barnesteget og ungdomssteget * koordinera og leia det lokale fagnettverket i IKT * fagleg rettleiing til skular, ev. også i form av kurs * delta aktivt i plan- og...
onsdag 3. juni Luster kommune
Informasjon til besøkande ved omsorgssentra
​Før besøk: Besøkande må ta kontakt pr telefon før ein kjem på besøk. Pårørande eller andre som er i heimekarantene eller har luftvegssymptom, får ikkje kome på besøk. Personar som truleg er, eller er bekrefta smitta med covid-19,...
onsdag 3. juni Luster kommune
Vegarbeid ved Lomheim onsdag til fredag, og frå måndag neste veke
Det vert redusert framkommelegheit pga. vegarbeid ved Lomheim onsdag til fredag denne veka, og frå måndag og utover neste veke. Dei det gjeld skal ha fått direktemelding.
onsdag 3. juni Luster kommune
Vegarbeid ved Lomheim onsdag til fredag, og frå måndag neste veke
Det vert redusert framkommelegheit pga. vegarbeid ved Lomheim onsdag til fredag denne veka, og frå måndag og utover neste veke. Dei det gjeld skal ha fått direktemelding.
tirsdag 2. juni Luster kommune
VESTLAND

Næringslivet - Nye koronatiltak frå regjeringa
Regjeringa la  29. mai fram sin plan for å bidra til Norge kjem godt ut av koronakrisa. Mange av tiltaka som er lagt fram tidlegare blir vidareført, medan nokon blir endra eller fasa ut. I tillegg kjem det til nye tiltak som skal fremje aktivitet og arbeidsplassar. Under finn de informasjon om...
tirsdag 2. juni Luster kommune
10. klasse arbeidslivsfag på Luster ungdomsskule
10. klasse arbeidslivsfag på Luster ungdomsskule hadde siste timane sine i dag. Nokre jobba heimanfrå, medan desse fem (sjå bilete) fekk levere arbeid gjort dette skuleåret. Dei starta med å besøke Gaupne skule for å gje biletkort til engelskopplæringa i...
tirsdag 2. juni Luster kommune
Besøk på omsorgssentra - smittevernråd frå FHI
​Før besøk: Ein må gje beskjed før ein kjem på besøk. Besøkande må setje seg inn i gjeldande smittevernrutiner og smittevernråd. Pårørande eller andre som er i heimekarantene eller har luftvegssymptom, får ikkje kome på...
fredag 29. mai Luster kommune
Prosjektstilling som helsesjukepleiar
Arbeidsoppgåver: Arbeidsområde som framleis skal styrkast: 1) Skulehelsetenesta: Halde fram med auka ressurs 2) Helsestasjon 0-6år: Vi skal fortsetje arbeidet med innføring av COS-P, foreldrerettleiing, i helsestasjonen 3) Barnehagesjukepleiar: Vi skal halde fram med å vere meir...
fredag 29. mai Luster kommune
Ledige stillingar ved Grandmo busenter
100 % fast stilling som vernepleiar  60% fast stilling som miljøterapeut  80 % stilling som miljøterapeut Sjå utlysingane og søk her    
fredag 29. mai Luster kommune
Informasjonsmedarbeidar, intern utlysing
Me ønskjer ein pådrivar i arbeidet med å effektivisere kommunens sak- og arkivteneste, digitalisering i tett samarbeid med fagleiarar og einingsleiarar samt også rådmannens leiargruppe. Informasjonsmedarbeidaren skal aktivt delta i digitaliseringsarbeidet og blir sentral i...
fredag 29. mai Luster kommune
Endra tømmeruter og opningstid 2. pinsedag - SIMAS
fredag 29. mai Luster kommune
NVE varslar om flaumførebyggande tiltak
Med store snømengder i fjellet er det fare for flaum i fleire vassdrag. NVE har laga fleire filmar om kva du kan gjere sjølv som førebygging. Du finn filmane på Youtube. NVE ynskjer også hjelp til å forbedre varslane sine. Du kan sende observasjoner på regobs.no eller...
onsdag 27. mai Luster kommune
Tilkallingsvikar v/Grandmo busenter, intern utlysing
100 % fast stilling for assistent som tilkallingsvikar ved Grandmo busenter, ledig frå snarast. Kan søkast av tilsette i Luster kommune. Søknadsfrist 07.06.2020.
mandag 25. mai Luster kommune
Folketalet 1. kvartal 2020
1. januar 2020 var folketalet i Luster kommune 5174, den 1.4 var folketalet og 5174. 14 born vart fødde i fyrste kvartal, medan 16 døydde. 33 personar flytte til kommunen medan 31 personar flytte ut av kommunen.
mandag 25. mai Luster kommune
Gaupnegrandane - melding om støyande arbeid natt til tysdag
Rygg Uglum Bygg & Betong melder at det vil føregå betongpussing på tomten til Vest Asfaltfresing, attmed LMI, natt til tysdag. Dette kan medføra ein del støy.   
mandag 25. mai Luster kommune
Fylkeskommunen lyser ut utviklingsstipend innan idrett
mandag 25. mai Luster kommune
(+) Mummifeber og 75 mummikoppar i samlinga
I denne veka si spalte handlar det om Mummitrollet, og korleis eg enda opp med å bruka altfor mykje peng på mummikoppar som eg nektar å drikka av.
mandag 25. mai Porten.no
Fylkesveg 5637 stengt på ubestemt tid grunna ras
Vegen er stengt på ubestemt tid.
fredag 22. mai Porten.no
Møte i Plan- og forvaltningsutvalet torsdag 28.
fredag 22. mai Luster kommune
Skrive Miljøutfordringar i 2020
fredag 22. mai Luster kommune
Marthe Gjerde er ny nasjonalparkforvaltar for Jostedalsbreen
Det kjem fram i ei pressemelding frå Jostedalsbreen nasjonalparkstyre.
onsdag 20. mai Porten.no
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL