Leikanger
Inntil 70% stilling som helsefagarbeidar
Leikanger sjukeheim har for tida 28 sjukeheimsplassar med 4 avdelingar fordelt på skjerma eining, ein rehabiliteringsavdeling og 2 langtidsavdelingar. Vi har ledig 1 stilling: Helsefagarbeidar, inntil 70% fast   Arbeidsoppgåver: Pleie og omsorg av bebuarar ved sjukeheimen Ha delansvar for...
tirsdag 13:55 Leikanger kommune
Stenging av vassforsyning
På grunn av reperasjon av vassledning, vil vatnet vera stengt  i området frå og med Systrond gartneri og vestover.  Arbeidet vil foregå i perioden tysdag 20. mars kl. 21.00 og fram til onsdag 21. mars kl.06.00.
mandag 15:49 Leikanger kommune
Ledige sjukepleiarstillingar
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
mandag 13:46 Leikanger kommune
Palmerevy nr 59
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 18:32 Leikanger kommune
Ledige stillingar i skulane
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 15:34 Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her (pdf)
onsdag 13:53 Leikanger kommune
Handlingsplan for førebyggjande folkehelse i Leikanger kommune
Handlingsplan for førebyggjande folkehelse i Leikanger kommune 2018-2020 (pdf)
fredag 9. mars Leikanger kommune
Full krangel om kraftmilliarder kan velte vestlandsfylket
- Hordaland har ikke skjønt hva de har vedtatt.
fredag 9. mars $ Bergens Tidende
SOGN OG FJORDANE

UKM i Saften søndag 4. mars
Førstkommande søndag kl. 17.00 vert det arrangert UKM - Ung Kultur Møtes i Saften på Leikanger.
torsdag 1. mars Leikanger kommune
Sommarjobb for ungdom - stell av grøntanlegg
Me treng arbeidsvillig ungdom til stell av grøntanlegga våre i sommar. Dei som er fødde før 01.01.01, er frå Leikanger og er under utdanning, vil verta prioritert. Skriv ein kort søknad på e-post til postmottak@leikanger.kommune.no  eller til Leikanger kommune,...
torsdag 1. mars Leikanger kommune
Søknad om kulturmidlar 2018
Søknadsskjema Dersom du har spørsmål, ta kontakt med tenesteleiar Aase Bruntveit Njøs på tlf. 57 65 56 04.
torsdag 1. mars Leikanger kommune
Utbetaling av tilskot frå ordninga regionalt miljøprogram og organisert beitebruk
Utbetalingsdato er endra frå 07.03.18 til 14.03.18, opplyser Landbruksdirektoratet.
onsdag 28. februar Leikanger kommune
Søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid 2018
Det er to søknadsfristar og ein utbetaling av produksjons- og avløysartilskot pr år. Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med teljedato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med teljedato 1. oktober. Ved del 1 av...
tirsdag 27. februar Leikanger kommune
SIMAS: Utdeling av plastsekker
Det vert utlevert plastsekker til husstandane på renovasjonsruta i veke 9 og 10. Hugs å trille fram avfallsbehaldarane for tømming på hentedag.
mandag 26. februar Leikanger kommune
Jegerprøven
Sjå meir informasjon
torsdag 22. februar Leikanger kommune
Folkehelseprofil 2018 - Leikanger kommune (pdf)
torsdag 22. februar Leikanger kommune
Gjenbruksdag 27. februar
Gjenbruksdag på Leikanger 27.02.2018 kl. 17.00 - 20.00. Leikanger pensjonistlag og Leikanger språkkafe inviterer alle innbyggjarane i Leikanger til gratis gjenbruk.
fredag 16. februar Leikanger kommune
100% stilling som distriktsmusikar - hardingfele
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 15. februar Leikanger kommune
Fagdagar og kurs ved Kompetansenettverk Lokalmat Vest
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 15. februar Leikanger kommune
Fagdag om gulrot i Lærdal
Norsk Landbruksrådgjeving Vest inviterer til fagdag saman med Lærdal Grønt 26. februar 10.30-16.30. Meir informasjon og påmeldingsskjema  
mandag 12. februar Leikanger kommune
Ferievikarar i pleie- og omsorgstenesta
Sommaren 2018 har pleie- og omsorgstenesta trong for ferievikarar til Sjukeheimen Heimehjelp Heimesjukepleie Tiltak for funksjonshemma (miljøarbeidarar) Reinhald Vi søker etter sjukepleiar, helsefagarbeidar/hjelpepleiar, miljøarbeidar og assistent Årsløn (for...
fredag 9. februar Leikanger kommune
100 % stilling som tenesteleiar for pleie og omsorg
Pleie- og omsorgstenesta i Leikanger kommune omfattar sjukeheim, heimebaserte tenester, psykiatri og tiltak for funksjonshemma. Tenesta er delt i tre einingar med kvar sin leiar, der tenesteleiar har det overordna ansvaret. Det er om lag 65 årsverk i tenesta for pleie og omsorg. Tenesta er lokalisert ved...
fredag 9. februar Leikanger kommune
100% stilling som ingeniør
Kontoret har ansvar for arealplanlegging, kart- og oppmålingstenester, byggesaker, landbruksforvaltning, VA-området, vegar og kommunale bygg, samt ansvar for kommunen sine bygge- og anleggsprosjekt. Hovudarbeidsoppgåver: utvikling og drift av VA-området prosjektleiing for...
fredag 9. februar Leikanger kommune
Høyring - framlegg til etablering av bevaringsområde for hummar
Sognefjorden Vel har starta arbeid med å innføre bevaringsområde for hummar i Sognefjorden. Sogn regionråd står for koordinering av dette arbeidet for kommunane i Sogn. Sognefjorden Vel har utarbeidd eit framlegg til etableringsområde, som no vert lagt ut på...
torsdag 8. februar Leikanger kommune
Viltseminar i Førde
Viltseminaret, som vert arrangert på Scandic Sunnfjord Hotel & spa i Førde 2. – 3. mars, er eit samarbeid mellom NJFF Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Vestskog SA og Norsk Hjortesenter. Det set i år fokus på aktuelle tema i høve hjorteviltforvaltning, CWD og...
onsdag 7. februar Leikanger kommune
Informasjonsmøte om tilskot til investeringar i landbruk og hagebruk, Sogndal 31. januar
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
mandag 29. januar Leikanger kommune
Bevaringsområde for hummar i Sognefjorden
Interesseorganisasjonar, yrkes- og hobbyfiskarar og andre interesserte blir inviterte til å gje innspel til etablering av bevaringsområde for hummar i Sognefjorden. Høyringsmøte 6. februar kl. 19.00 i Tingsalen, Tinghus1.
tirsdag 23. januar Leikanger kommune
60% vikariat for fagarbeidar/assistent i Henjahaugane barnehage
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 19. januar Leikanger kommune
Inntil 100% vikariat for helsesøster
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 19. januar Leikanger kommune
Har du forslag til namn på dagsturhytta?
I 2018 kjem dagsturhytta på Eggjahaugane, eit samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og Sparebanksstiftinga. Hytta treng eit passande namn, og innbyggjarar, grupper, lag og organisasjonar vert med dette invitert til å komme med forslag.
fredag 19. januar Leikanger kommune
Brukarundersøking på helsesenteret
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 17. januar Leikanger kommune
Hugs refleks!
Det er framleis mørkt både morgon og kveld, så hugs å bruke refleks! I serviceekspedisjonen på tinghuset har me refleksar til utdeling.
fredag 12. januar Leikanger kommune
Open skogdag i Vik kommune
Tirsdag 16. januar kl. 10.00 i Fresvik.
torsdag 11. januar Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

SIMAS hentar juletreet og gåvepapiret ditt
Set juletreet ditt og plastsekken med gåvepapir ut saman med avfallsbehaldarane på tømmedag i veke 3 (15.-19. januar), så vert det henta.
tirsdag 9. januar Leikanger kommune
Redusert foreldrebetaling i SFO for familiar med låg inntekt
Meir informasjon
tirsdag 9. januar Leikanger kommune
Tilskot til fjerning av framande artar
Fleire framande artar er i ferd med å spreie seg og bli problem både i hagar, friområde og natur i Sogn og Fjordane. Det er mogleg å søke om midlar til tiltak mot framande artar i 2018, og søknadsfristen er 15. januar.
mandag 8. januar Leikanger kommune
80 % stilling som fysioterapeut
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 5. januar Leikanger kommune
Improteaterkurs for ungdom på Skogly, Kaupanger
10.-11. februar for ungdom mellom 13 og 18 år.
fredag 5. januar Leikanger kommune
Samarbeid mellom Sogn kulturskule og Balestrand kulturskule
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 5. januar Leikanger kommune
Tilkallingshjelp - Nybø barnehage
Nybø barnehage treng tilkallingshjelp frå no og fram til påske.
torsdag 4. januar Leikanger kommune
NAV Leikanger
NAV Leikanger skal flytte inn i nytt lokale i Aarskogbygget. Byggeprosessen tek noko lenger tid enn forventa. Planen er at kontoret er i ordinær drift innan 01.02.18. NAV Leikanger vert i denne perioden drifta frå NAV Sogndal. Det blir lagt til rette for
onsdag 3. januar Leikanger kommune
Opningstider i romjula
Oversikt over opningstider på legekontoret, tinghuset, Leikanger folkebibliotek og Kvålen miljø- og avfallsstasjon i jula:
21. desember 2017 Leikanger kommune
Barnehageopptaket 2018
Søknadsfrist 01.02.2018
21. desember 2017 Leikanger kommune
100% stilling som dagleg leiar for Leikanger frivilligsentral
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
19. desember 2017 Leikanger kommune
100% stilling som fagarbeidar teknisk drift
Frå 01.01.2020 vil kommunane Leikanger, Sogndal og Balestrand bli ein del av nye Sogndal kommune. No går vi inn i ein periode med samskaping og nytenking i forhold til utvikling av tenesteområda til den nye kommunen. Leikanger kommune har ledig  100 % nyoppretta fast stilling som fagarbeider...
15. desember 2017 Leikanger kommune
100% stilling som ingeniør
Leikanger kommune har ledig 100% fast stilling som ingeniør. Stillinga er lagt til teknisk sektor.
13. desember 2017 Leikanger kommune
Økonomiplan 2018-2021, årsbudsjett 2018
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
1. desember 2017 Leikanger kommune
Få breva dine på mobilen
Kvifor opprette ein digital postkasse? Det er tryggare enn epost Det er raskare enn vanleg postgang Det er gratis å bruke Du tek i mot og lagrar viktige brev på ein stad, både frå offentlege og private verksemder Du får viktige brev der du er Miljøvenleg Du kan...
29. november 2017 Leikanger kommune
Jul i Leikanger
Laurdag 2. desember vert det tenning av julegrana og opning av peparkakebygda. Bli med på ein triveleg laurdag i sentrum!
23. november 2017 Leikanger kommune
NAV Leikanger
Kontoret vert i denne perioden drifta frå NAV Sogndal. Det blir lagt til rette for møte på Leikanger ved behov. NAV.no er ope heile døgnet. NAV svarar på henvendingar på telefon 55 55 33 33 frå kl 08-15.30 dagleg.
22. november 2017 Leikanger kommune
Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom
21. november 2017 Leikanger kommune
Inntil 100% faste stillingar for sjukepleiar og vernepleiar
Du er velkommen til å søkje stilling som sjukepleiar og vernepleiar hjå oss i tiltak for funksjonshemma i Leikanger kommune. Vi er ei tverrfagleg samansett personalgruppe, og du får hyggelege og engasjerte kollegaer med pågangsmot og godt humør. Vi har eit godt og triveleg...
17. november 2017 Leikanger kommune
Informasjonsmøte om Leikanger kraftverk og ny drikkevassforsyning i Leikanger
Sognekraft AS vil saman med Leikanger kommune og utførande entreprenør LNS presentere planane for utbygginga av Leikanger kraftverk. Sognekraft AS vil også informere om status og vidare arbeid med ny drikkevassforsyning i Leikanger. Informasjonsmøtet er ope for alle som ynskjer å...
17. november 2017 Leikanger kommune
Motorsagkurs i Lærdal 21. og 22. november
Lærdal kommune ved skogforvaltninga vil arrangera motorsagkurs tysdag 21. og onsdag 22.november i Lærdal. Kurset kostar kr 1670,- for kvar deltakar frå landbruket og kr 2505,- for andre bransjar. Dag ein er inne med fokus på stell av motorsag. Økta er på kvelden (start 17.30)...
14. november 2017 Leikanger kommune
Presentasjon av boka Færøyane
Det ver høve til å kjøpe kaffi og vafler. Gratis inngang. Sjå meir informasjon        
13. november 2017 Leikanger kommune
Forskrift om politivedtekt for Leikanger kommune
Ny forskrift om politivedtekt for Leikanger kommune vart fastsett av Leikanger kommunestyre 17. februar 2017 og stadfesta av Politidirektoratet 22. september 2017 med nokre endringarForskrift om politivedtekt, Leikanger kommune
9. november 2017 Leikanger kommune
NAV Leikanger stengt torsdag 2. og fredag 3. november
Kontoret er ikkje tilgjengeleg for publikum torsdag 2. og fredag 3. november 2017. NAV.no er ope heile døgnet. NAV svarar på henvendingar på telefon 55 55 33 33 frå kl 08.00-15.30 dagleg. Leikanger kommune kan nåast på telefon 57 65 56 00 mellom kl 08.00-15.45 dagleg. ...
1. november 2017 Leikanger kommune
Danseworkshop på barneskulen
Streetdance og Hiphop handlar i hovudsak om det å vise eigen identitet gjennom dans, ha sin eigen stil og leike seg til musikken og rytmane i musikken. Elevane fekk ei grundig innføring av basisteknikkar, musikkforståing (rytme og bevegelse) og freestyle/improvisasjon i ulike...
26. oktober 2017 Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Høyring – Planprogram for Regional plan for kultur
Les meir
26. oktober 2017 Leikanger kommune
Søknad om rovvilterstatning - frist 1. november
25. oktober 2017 Leikanger kommune
Tenesteleiar i pleie og omsorg
Tenesteleiar i pleie- og omsorgstenesta Taina Andersson har sin siste arbeidsdag i Leikanger kommune fredag 27. oktober. Avdelingssjukepleiar Hanne Hoff er konstituert i stillinga inntil ny tenesteleiar er på plass over nyttår.
24. oktober 2017 Leikanger kommune
Ny tenesteleiar i pleie og omsorg
Tenesteleiar i pleie- og omsorgstenesta Taina Andersson har sin siste arbeidsdag i Leikanger kommune fredag 27. oktober. Avdelingssjukepleiar Hanne Hoff er konstituert i stillinga inntil ny tenesteleiar er på plass over nyttår.
23. oktober 2017 Leikanger kommune
Influensavaksinering
Dette gjeld: alle over 65 år gravide pasientar med: kronisk hjartesjukdom, kronisk lungesjukdom, diabetes, nedsett infeksjonsforsvar, andre kroniske sjukdomar Pris: kr. 120,- Ingen timebestilling
18. oktober 2017 Leikanger kommune
Produksjonstilskot - søknadsfrist 15.oktober
Viktige datoar for søknadsomgangen i oktober 2017 : - 1. oktober er teljedato -15. oktober er søknadsfrist -29. oktober er frist for å etterregistrera / korrigera opplysingar i innsend søknad -10. januar 2018 er frist for å etterregistrera sanka dyr frå utmarksbeite,...
2. oktober 2017 Leikanger kommune
Leikanger kraftverk - opprop
Leikanger kommunestyre har, i forkant av handsaming av saka i kommunestyret torsdag 28.09.17, motteke eit opprop om Leikanger kraftverk.Brev til partigruppene - spørsmålet om Leikanger kraftverk  
27. september 2017 Leikanger kommune
Tilskot til beiterydding/utsiktsrydding
Beiterydding og utsiktsrydding kan vere det same. Har du eit beite langs ein veg som du skulle ha rydda litt i? Eller har du eit areal langs ein veg som du kunne tenkja deg å etablera beite på? Då kan du søka om tilskot til utsiktsrydding.Les meir om dette på nettsida til...
27. september 2017 Leikanger kommune
Sykle til skulen
Det er inga absolutt aldersgrense for når elevane kan sykle til skulen. For å vurdere om barn kan sykle trygt åleine, må skulevegen vurderast opp mot barnet sine kunnskapar, ferdigheiter og modningsnivå. Foreldra har rett til å bestemme når deira barn kan sykle til...
26. september 2017 Leikanger kommune
Ledige stillingar i avlastingstiltak
I samband med at Leikanger kommune skal utvide eit avlastingstilbod for barn, treng vi fleire medarbeidarar. Tiltaket vil omfatte fleire årsverk fordelt på ulik fagkompetanse der tverrfagleg samarbeid er nødvendig. Leikanger kommune har ledige stillingar innan fylgjande...
26. september 2017 Leikanger kommune
Endra opningstider på biblioteket denne veka
På grunn av ferieavvikling, har biblioteket denne veka følgjande opningstider: Tysdag 26.09: 12.00-15.30 Onsdag 27.09: stengt Torsdag 28.09: 14.00-15.30
25. september 2017 Leikanger kommune
Skogkveld med trøndersodd
Meir informasjon
22. september 2017 Leikanger kommune
Detaljreguleringsplan for Strandavegen
Detaljreguleringsplan for Strandavegen vert i medhald av §12-10 i plan- og bygningslova lagt ut til offentleg ettersyn. Planen skal leggja til rette for allmenn bruk av strandlinja til frilufts- og rekreasjonsføremål. I tillegg skal planen fastsetje område for privat arealutnytting knytt...
22. september 2017 Leikanger kommune
SIMAS tek over renovasjonskøyringa
SIMAS IKS har no inngått avtale med bustyret i RenoNorden-konkursen. Avtalen medfører at SIMAS tek over ansvaret for både dei tilsette og køyring av renovasjonsrutene. Me vil i morgo køyre renovasjonsruta som ikkje vart køyrd i dag, torsdag, samt renovasjonsruta fredag. Me er...
21. september 2017 Leikanger kommune
Konkursbuet stoppa hentinga av boss i SIMAS-regionen
SIMAS har jobba med å avklare korleis ein skal løyse utfordringane som har oppstått etter konkursen i RenoNorden AS. Det er to kontraktar det er snakk om, seier direktør Hallvard Thomassen i SIMAS IKS. Den eine er knytta til innhenting av hushaldningsavfall og den andre er for henting av...
21. september 2017 Leikanger kommune
Vegstenging - Njøsavegen
Omkøyring for småbilar blir via Gjertrudbakken. Store bilar må køyre Husabøvegen.
18. september 2017 Leikanger kommune
Markvandring i frukt, Lærdal 20. september
14. september 2017 Leikanger kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LEIKANGER

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Telemark Bergen IT Sarpsborg 08 Hedmark Innenriks Næringsliv Troms Akershus Oppland Kjendis Østfold Nordland Vestfold Trøndelag Fotboll Odda Mat
flere?
Båt Buskerud Vest Agder Rogaland Kultur Aust Agder Sport Finnmark Møre og Romsdal Forsvar Mobil Oslo Sogn og Fjordane Get-ligaen Kalmar Skåne Fiske Kvinnherad Ringsaker Bolig Inrikes Elverum Fotball Bodø Blekinge Oskarshamn Haugesund Drammen Landbruk Kongsvinger Sport Økonomi Trav Bamble Karmøy Porsgrunn Kragerø Reise Motor OL Radøy Kryptovaluta Tromsø Hammerfest Tinn Sandnes Lindås Fredrikstad Politikk Jul Östra Göinge Kultur Fauske Risør Svelvik Osterøy Vestvågøy Kristianstad Skien Odds BK Landskrona Horten Näringsliv Bærum Vestby Dyr Nedre Eiker Musikk Meløy Stord Tolga Øvre Eiker Film Førde Askøy Narvik Salangen Tingvoll Nord-Korea Forskning Karlskrona Helsingborg Russland Sandefjord Sykkel Kongsberg Lier Stockholm Stavanger Forskning Tesla Tvedestrand Sørfold Kristiansand Vær Helse Askim Hvaler Frogn Svedala Sigdal Kvænangen Tynset Sarpsborg Kristiansund Rosenborg BK Kunst Kongelig Drangedal Håndball Eliteserien Barn Evje og Hornnes Eslöv Suldal Game of Thrones Grue Eidsberg Åmot Svalbard Moss Løten Sørreisa Trysil Hadsel Vefsn Nannestad Gjøvik Meland Hamar Asker Mote Øksnes Lesja Lenvik FK Haugesund Kommunesammenslåing Vålerenga Poker Friluftsliv Åsnes Re Sande Fjell Råde Skøyter Jakt Modum Filippinene Tour de Ski Larvik Ålesund Notodden Bil Tønsberg Jobb Nore og Uvdal Bil Jølster Malmö Målselv Vinje Farsund Vestre Slidre Rana Mörbylånga Våler Tomelilla Stryn Gjerstad Øygarden Skiskyting Halsa Vaksdal Austrheim Hemne Klima Stavanger Oilers Hörby Norway Cup Friidrett Ås Google Skjervøy Åmli Masfjorden USA Klippan Aurdal Vitenskap Utsira Hässleholm Steigen Nissedal Teknik Dovre Båt Lillesand Herøy Foto World Series of Poker Berlevåg Eidskog Ekonomi Eiker Romfart Hurum Nesseby Sölvesborg NHL Brexit Frankrike Lødingen Spill Nittedal Strand Mat Harstad Halden Brønnøy Svalöv Klepp Grane Motorsport Ski Sortland Eurovision Aurskog-Høland Nesodden Lyngen Litteratur Skisport VM Universet Fitjar Modalen Langrenn Fedje Porsanger OBOS-ligaen Olofström Mandal Kina Gloppen Lomma Voss Frosta Træna Tour of Norway Tana Nesna Enebakk Os Leirfjord Vennesla Påske Herøy Froland Lyngdal Nes Gran Turn Åseral Nordkapp Bjørnefjorden Halloween Alpint Odal Sande Karlshamn Birkenes Resor Mönsterås Rendalen Volda Ronneby Vietnam Tydal Östergötland Emmaboda Musik Eidfjord Sandøy Ullensvang Lund 17. mai Hockey Hemnes Sund Menn Nesset Tromsø IL Klatring Svømming Bremanger Alta Arendal Sverige Skedsmo Andøy Skurup Ulstein Film Sør-Varanger E-sport Sjakk Jevnaker Fet Bromölla Årdal Snowboard Russ Polen Røros Syria Kävlinge Måsøy Viking FK Evenes Nybro Seljord Stabæk Bodø/Glimt Ballangen
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL