Leikanger
Stenging av vassforsyning - Leite
På grunn av reparasjon, vil vatnet vera stengt  i Klokkarvegen, Prestavegen og deler av Leitevegen (frå krysset ved riksvegen til krysset ved Hallandsvegen) i perioden måndag 27. mai kl. 21.00 og fram til tysdag 28. mai kl.06.00.
fredag 11:56 Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her (pdf)
torsdag 10:07 Leikanger kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid barnehageåret 2019-2020
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 15. mai Leikanger kommune
Godkjende lister ved kommunestyrevalet 2019
mandag 13. mai Leikanger kommune
17. mai 2019 i Leikanger (pdf)
torsdag 9. mai Leikanger kommune
Ledige stillingar i barnehagane - utvida søknadsfrist
onsdag 24. april Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her (pdf)
tirsdag 23. april Leikanger kommune
Ledige stillingar i nye Sogndal kommune: juridisk rådgjevar, kommunikasjonsrådgjevar og avdelingsleiar IKT og digitalisering
onsdag 17. april Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Frigjerings- og veterandagsfeiring i Sogndal 8. mai (pdf)
onsdag 17. april Leikanger kommune
SIMAS held kurs i heimekompostering i Sogndal og Balestrand
onsdag 17. april Leikanger kommune
Opningstider i påsken
Leikanger helsesenter: Ope som vanleg måndag og tysdag. Onsdag 17.04: 08.00-12.00 Ved trong for legehjelp utanom opningstida, kan de ringe legevakt på telefonnummer 116 117.  Ved akutt legehjelp, ring 113.Kvålen miljø- og avfalsstasjon: Ope tysdag 16.04 12.00-18.00, stengd...
fredag 12. april Leikanger kommune
Stenging av Njøsavegen ved nr. 47 måndag 15. april
Sognekraft skal i samband med framføring av ny provisorisk drikkevassleidning frå Lundene og opp til dagens fordelingsbasseng, kryssa Njøsavegen ved Njøsavegen 47, på vestsida av Henjaelvi. Sjå bilete for nærare informasjon om kryssingspunkt. Arbeidet er planlagt...
fredag 12. april Leikanger kommune
Stenging av Njøsavegen ved nr. 47 måndag 15. april
Sognekraft skal i samband med framføring av ny provisorisk drikkevassleidning frå Lundene og opp til dagens fordelingsbasseng, kryssa Njøsavegen ved Njøsavegen 47, på vestsida av Henjaelvi. Sjå bilete for nærare informasjon om kryssingspunkt. Arbeidet er planlagt...
torsdag 11. april Leikanger kommune
SIMAS - endringar i tømmerute i påsken
torsdag 11. april Leikanger kommune
Planleggingsdagar i SFO hausten 2019
Desse dagane er SFO stengt.
torsdag 11. april Leikanger kommune
100% stilling som dagleg leiar for Leikanger frivilligsentral
Leikanger frivilligsentral er eit relativt nystarta kommunalt tilbod som legg til rette for innbyggjarar, lag og organisasjonar som ynskjer å vere frivillige aktørar. Frivilligsentralen samarbeider tett med andre kommunale tenesteeiningar. Nokre av oppgåvene handlar om å legge til rette for...
fredag 5. april Leikanger kommune
Stenging av vassforsyning
På grunn av reparasjon og utskifting av røyr, vil vatnet vera stengt  i området frå og med Henjavegen 9, Nybø og vestover (inkl. Leite) i perioden måndag 8. april kl. 21.00 og fram til tysdag 9. april kl.06.00.
fredag 5. april Leikanger kommune
Ledige stillingar i barnehagane
Henjahaugane barnehage Inntil 3 faste stillingar som fagarbeidar. Nærare opplysningar får du hjå styrar Sylvi Aarland på telefon 47799347. Nybø barnehage 40 % fast stilling som barnehagelærar 100 % engasjement for fagarbeidar med muligheit for fast tilsetting. ...
onsdag 3. april Leikanger kommune
Opningstider NAV Leikanger
Opningstider utanom avtale gjeldande  frå 02.04.2019:Onsdag og fredag frå kl 12-14. Treng du kontakt med oss utanom desse tidene, ring NAV kontaktsenter på  telefon 55 55 33 33 mellom klokka 08.00-15.30. Her får du god rettleiing. NAV.no er ope heile døgnet. På Min...
torsdag 28. mars Leikanger kommune
Tilskot til utsiktsrydding
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 27. mars Leikanger kommune
Tenesteleiar tildelings- og bustadkontoret - Nye Sogndal kommune
tirsdag 26. mars Leikanger kommune
Oversikt over innkomne listeframlegg til kommunestyrevalet
mandag 25. mars Leikanger kommune
Tenesteleiar tildelings- og bustadkontoret - Nye Sogndal kommune
mandag 25. mars Leikanger kommune
Ledige stillingar i tiltak for funksjonshemma: vernepleiar, helsefagarbeidar, personleg assistent
Tiltak for funksjonshemma har fleire ledige stillingar på inntil 100 % i samband med oppstart av nye tiltak. Me treng Vernepleiar Helsefagarbeidar Personleg assistent Sjå fullstendig utlysing For fleire opplysingar om stillingane, ta kontakt med leiar i tiltak for funksjonshemma Gunn...
fredag 22. mars Leikanger kommune
Sjukepleiarar, inntil 100% stilling, 3 faste stillingar
Leikanger sjukeheim består av 28 sjukeheimsplassar med 4 avdelingar fordelt på skjerma eining,  rehabiliteringsavdeling og to langtidsavdelingar. Pleie og omsorg deltar i velferdsteknologiprosjektet og er i full gang med implementering i tenesta. Vi jobbar blant anna aktivt med oppfølging...
fredag 22. mars Leikanger kommune
100% vikariat for fysioterapeut
Vi har ledig vikariat i 100% stilling som kommunal fysioterapeut ved Leikanger helsesenter i perioden 01.07.19 – 29.06.20. Vikariatet kan bli forlenga. Stillinga inneber ansvar for kurativt og førebyggande arbeid med barn og unge. I tillegg vil arbeidet også omfatte kurativt arbeid med...
fredag 22. mars Leikanger kommune
Leikanger kai - asfaltarbeid
I perioden frå 25. mars til 26. april kan køyremønster og parkeringsareal til tider bli endra på Hanahaug og området rundt Leikanger kai, då det skal utførast asfaltarbeid. Reisande til rutegåande transport må i denne tida vere ute i god tid...
torsdag 21. mars Leikanger kommune
Årsmelding 2018 - Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REF)
Les Årsmelding 2018 for Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REF)
mandag 18. mars Leikanger kommune
Skulefritidsordninga/SFO hausten 2019
Kommunestyra i Balestrand, Leikanger og Sogndal har vedteke felles vedtekter og betalingssatsar for barnehage og SFO i nye Sogndal kommune med verknad frå 01.08.2019. 6-åringar som skal ha heil plass inkl. ferie i SFO frå hausten 2019, får ta til i SFO frå veke 31, i staden...
torsdag 14. mars Leikanger kommune
Jegerprøven
Sjå meir informasjon om kurset og påmelding
mandag 11. mars Leikanger kommune
Stenging av vassforsyning
Slike tiltak kan medføra litt grums i vatnet etterpå.
fredag 8. mars Leikanger kommune
Ledige stillingar i skulane - lærar, miljøterapeut, fagarbeidar, assistent
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 8. mars Leikanger kommune
Framtidas bustader langs Sognefjorden - samling for kommunane og byggjenæringa
fredag 8. mars Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Søknad om kulturmidlar 2019
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 8. mars Leikanger kommune
Ledige stillingar i Nybø barnehage
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 7. mars Leikanger kommune
Søknadsfrist for SMIL- og dreneringsmidlar 2019
Frist for innlevering av SMIL- og dreneringssøknadar er sett til 15.04.19.
mandag 25. februar Leikanger kommune
Sommarjobb for ungdom - stell av grøntanlegg
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 20. februar Leikanger kommune
Sommarjobb for ungdom - stell av grøntanlegg
Me treng arbeidsvillig ungdom til stell av grøntanlegga våre i sommar. Dei som er fødde før 01.01.02, er frå Leikanger og er under utdanning, vil verta prioritert. Skriv ein kort søknad på e-post til postmottak@leikanger.kommune.no  eller til Leikanger kommune,...
onsdag 20. februar Leikanger kommune
Høyring - Hovudplan skogsveg for Leikanger kommune
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
mandag 18. februar Leikanger kommune
Høyring - Hovudplan skogsveg for Leikanger kommune
Planen skal vere eit verktøy for forvaltninga og eit styrande dokument i vurdering av sakshandsaming og løyving av tilskot til bygging av skogsvegar. Herved inviterer me ulike aktørar og interessegrupper til å gje ein uttale. Planen er også utlagt i serviceekspedisjonen i...
mandag 18. februar Leikanger kommune
Høyring - Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad tilrettelagt for heildøgns omsorgstenester i nye Sogndal kommune
tirsdag 12. februar Leikanger kommune
80% vikariat for reinhaldar
mandag 4. februar Leikanger kommune
Ledige stillingar i pleie og omsorgstenesta
Leikanger kommune søkjer etter sjukepleiar, helsefagarbeidar, heimehjelp og ferievikarar.
mandag 4. februar Leikanger kommune
Slutt på bleier i våtorganisk avfall – no skal dei i restavfallet
fredag 1. februar Leikanger kommune
Hugs fristen for søknad om barnehageplass 1. februar
Søknadsskjema
tirsdag 29. januar Leikanger kommune
Informasjonsmøte om ferjekaiopprusting - Hella, Dragsvik og Vangsnes
Her vil dei mellom anna informere om arbeidet dei skal til med på ferjekaiane, og korleis trafikantane vil merke dette.Les meir på nettsida til Statens vegvesen
mandag 28. januar Leikanger kommune
Kom til Sogn – Bli kjend med oss før karrieremessa i Bergen
Kommunane i Sogn byr på unike moglegheiter. Vi har blant Noregs beste skular, eit veksande næringsliv, godt helsevesen, sterkt miljøfokus og ei ambisiøs bustadutvikling. Mykje rører seg her.   Bli ein av oss? I kommunane er jobbmoglegheitene mange. Vi treng eit vidt...
fredag 25. januar Leikanger kommune
Dumper på flere titalls tonn havnet i elv og gikk gjennom isen. Drama da fører i 20-årene måtte redde seg ut selv.
– Det var mørkt og kaldt og sikkert dramatisk.
torsdag 24. januar $ Aftenposten
Dumper på flere titalls tonn havnet i elv og gikk gjennom isen. Drama da fører i 20-årene måtte redde seg ut selv.
– Det var mørkt og kaldt og sikkert dramatisk.
torsdag 24. januar $ Bergens Tidende
Drømmestipendet 2019
mandag 21. januar Leikanger kommune
Har du hugsa å registrere brønnen din? Dersom du delar brønn med ein eller fleire skal den registrerast.
Alle vassforsyningssystem skal vere registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld både større vassforsyningssystem, og dei som er veldig små. Alle som produserar under 10 m3 drikkevatn i døgnet kan nytte eit forenkla registreringsskjema. Eksempel på vassforsyningssystem som kan nytte...
onsdag 9. januar Leikanger kommune
Barnehageopptaket 2019
Dei som har søkt i løpet av hausten 2018 treng ikkje søkje på nytt.Søknadsskjema finn du her 
fredag 4. januar Leikanger kommune
Opningstider i romjula
Leikanger legekontor Måndag 24.12 kl. 08.00-12.00 Torsdag 27. og fredag 28.12 kl. 08.00-15.45 Måndag 31.12 kl. 08.00-12.00 Legevakt: 57 65 56 66 Akutthjelp: 113Tinghuset  Måndag 24.12 kl. 08.00-12.00 Torsdag 27. og fredag 28.12 kl. 10.00-15.45 Måndag 31.12 kl....
21. desember 2018 Leikanger kommune
SIMAS hentar juletreet og gåvepapiret ditt
21. desember 2018 Leikanger kommune
SIMAS - endra tømmedag
Rute 404 (Røysavegen, Ohnstadhaugen, Hjedl, Holevegen, Brunnene, Hagane, Dalsvegen og Dalen) - tømmedag for papp/papir og våtorganisk som opprinneleg er torsdag 03.01.19, vert flytta til laurdag 29.12.18. Rute 402 (Monken, Seberg, Henjahaugane, Krosshaug, Røysa,...
21. desember 2018 Leikanger kommune
Kommunedelplan for kulturminne - høyring
Leikanger formannskap vedtok i møte 29.11.18 å leggje kommunedelplan for kulturminne ut til offentleg ettersyn/høyring med heimel i plan- og bygningslova § 11-14. Planen er også utlagt i serviceekspedisjonen i Tinghus 1 og på Leikanger folkebibliotek. Merknader til...
21. desember 2018 Leikanger kommune
Høyring vedtekter SFO - nye Sogndal kommune
21. desember 2018 Leikanger kommune
Høyring vedtekter barnehage - nye Sogndal kommune
21. desember 2018 Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Jon Fosse gir liv til en tysk klassiker
En fascinerende liten roman fra 1835 om unge, forvirrede menn.
7. desember 2018 $ Bergens Tidende
Torsdag 6. desember stenger biblioteket klokka 15.30
5. desember 2018 Leikanger kommune
Økonomiplan 2019-2022, årsbudsjett 2019
Leikanger formannskap sitt framlegg til økonomiplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 44 og 45 i kommunelova. Innspel til økonomiplanen må vera Leikanger kommune i hende seinast 12. desember. Kommunestyret handsamar...
3. desember 2018 Leikanger kommune
Politisk organisering - nye Sogndal kommune - Høyring
23. november 2018 Leikanger kommune
Stengt veg fredag morgon, Njøsavegen ved Henjahaugane
22. november 2018 Leikanger kommune
Stengt veg torsdag morgon, Njøsavegen ved Henjahaugane
21. november 2018 Leikanger kommune
Telefonproblem
Ein del av dei tilsette kan også kontaktast på mobiltelefon direkte
21. november 2018 Leikanger kommune
Førjulsmarknad og julegrantenning laurdag 24. november
Program: 10:00 Førjulsmarknad i Saften 11.00 Krudlalaget syng 14.30 Opning av peparkakebygda på biblioteket 15.00 Tenning av julegrana på Borggarden Bli med på ein triveleg laurdag i sentrum!
20. november 2018 Leikanger kommune
Leikanger folkebibliotek er stengt onsdag 21. og torsdag 22. november
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
20. november 2018 Leikanger kommune
Endring av gatenamn – Leitevegen, Kyrkjevegen og Gjerde
I samband med samanslåing av kommunane Leikanger, Balestrand og Sogndal, vil det vere naudsynt å endre namn på ein del adresseparsellar for å unngå like namn. Fellesnemnda har vedteke at følgjande adresseparsellar i Leikanger kommune må endre...
16. november 2018 Leikanger kommune
Ledige stillingar i barnehagane
100% stilling som barnehagelærar frå 01.12.2018, ev. 01.01.2019   30% vikariat som barnehagelærar frå 01.12.2018 og ut barnehageåret 2018/19 med muligheit til forlenging Personar med anna barnefagleg høgskuleutdanning kan og søkje.   100% engasjement som...
22. oktober 2018 Leikanger kommune
Influensavaksinering
Tilbod om vaksine til prioriterte grupper: alle over 65 år gravide pasientar med kronisk hjartesjukdom, kronisk lungesjukdom, diabetes, nedsett infeksjonsforsvar, andre kroniske sjukdomar Pris. Kr 120,-
19. oktober 2018 Leikanger kommune
Leikanger Frivilligsentral er no på nett
www.leikanger.frivilligsentral.no
17. oktober 2018 Leikanger kommune
Dagsturhytta
17. oktober 2018 Leikanger kommune
Me manglar to bøssebærarar på søndag
16. oktober 2018 Leikanger kommune
Utsett frist for levering av søknad om produksjons- og avløysartilskot
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
12. oktober 2018 Leikanger kommune
Invitasjon til møte i samband med høyring av felles plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022
I samband med høyring av felles plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022  for Leikanger, Balestrand og Sogndal, inviterer kommunane til møte: 15. oktober kl 18:00 - 20:00 i Balestrand 16. oktober kl 18:00 - 20:00 i Leikanger, Tingsalen 17. oktober kl 18:00 - 20:00...
11. oktober 2018 Leikanger kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LEIKANGER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL