Leikanger
Inntil 100% faste stillingar for sjukepleiar og vernepleiar
Du er velkommen til å søkje stilling som sjukepleiar og vernepleiar hjå oss i tiltak for funksjonshemma i Leikanger kommune. Vi er ei tverrfagleg samansett personalgruppe, og du får hyggelege og engasjerte kollegaer med pågangsmot og godt humør. Vi har eit godt og triveleg...
fredag 15:25 Leikanger kommune
Informasjonsmøte om Leikanger kraftverk og ny drikkevassforsyning i Leikanger
Sognekraft AS vil saman med Leikanger kommune og utførande entreprenør LNS presentere planane for utbygginga av Leikanger kraftverk. Sognekraft AS vil også informere om status og vidare arbeid med ny drikkevassforsyning i Leikanger. Informasjonsmøtet er ope for alle som ynskjer å...
fredag 11:50 Leikanger kommune
Motorsagkurs i Lærdal 21. og 22. november
Lærdal kommune ved skogforvaltninga vil arrangera motorsagkurs tysdag 21. og onsdag 22.november i Lærdal. Kurset kostar kr 1670,- for kvar deltakar frå landbruket og kr 2505,- for andre bransjar. Dag ein er inne med fokus på stell av motorsag. Økta er på kvelden (start 17.30)...
tirsdag 14:20 Leikanger kommune
Presentasjon av boka Færøyane
Det ver høve til å kjøpe kaffi og vafler. Gratis inngang. Sjå meir informasjon        
mandag 15:14 Leikanger kommune
Forskrift om politivedtekt for Leikanger kommune
Ny forskrift om politivedtekt for Leikanger kommune vart fastsett av Leikanger kommunestyre 17. februar 2017 og stadfesta av Politidirektoratet 22. september 2017 med nokre endringarForskrift om politivedtekt, Leikanger kommune
torsdag 9. november Leikanger kommune
NAV Leikanger stengt torsdag 2. og fredag 3. november
Kontoret er ikkje tilgjengeleg for publikum torsdag 2. og fredag 3. november 2017. NAV.no er ope heile døgnet. NAV svarar på henvendingar på telefon 55 55 33 33 frå kl 08.00-15.30 dagleg. Leikanger kommune kan nåast på telefon 57 65 56 00 mellom kl 08.00-15.45 dagleg. ...
onsdag 1. november Leikanger kommune
Danseworkshop på barneskulen
Streetdance og Hiphop handlar i hovudsak om det å vise eigen identitet gjennom dans, ha sin eigen stil og leike seg til musikken og rytmane i musikken. Elevane fekk ei grundig innføring av basisteknikkar, musikkforståing (rytme og bevegelse) og freestyle/improvisasjon i ulike...
torsdag 26. oktober Leikanger kommune
Høyring – Planprogram for Regional plan for kultur
Les meir
torsdag 26. oktober Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Søknad om rovvilterstatning - frist 1. november
onsdag 25. oktober Leikanger kommune
Tenesteleiar i pleie og omsorg
Tenesteleiar i pleie- og omsorgstenesta Taina Andersson har sin siste arbeidsdag i Leikanger kommune fredag 27. oktober. Avdelingssjukepleiar Hanne Hoff er konstituert i stillinga inntil ny tenesteleiar er på plass over nyttår.
tirsdag 24. oktober Leikanger kommune
Ny tenesteleiar i pleie og omsorg
Tenesteleiar i pleie- og omsorgstenesta Taina Andersson har sin siste arbeidsdag i Leikanger kommune fredag 27. oktober. Avdelingssjukepleiar Hanne Hoff er konstituert i stillinga inntil ny tenesteleiar er på plass over nyttår.
mandag 23. oktober Leikanger kommune
Influensavaksinering
Dette gjeld: alle over 65 år gravide pasientar med: kronisk hjartesjukdom, kronisk lungesjukdom, diabetes, nedsett infeksjonsforsvar, andre kroniske sjukdomar Pris: kr. 120,- Ingen timebestilling
onsdag 18. oktober Leikanger kommune
Privat detaljreguleringsplan for hyttefelt på Galtane (Grinde)
Det vert med dette kunngjort start av arbeid med detaljregulering, jf. plan- og bygningslova § 12-3. Innspel/merknader til planarbeidet kan sendast innan 12.11.17 til Asplan Viak as, Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger eller leikanger@asplanviak.noMeir informasjon (pdf)  
tirsdag 17. oktober Leikanger kommune
Kan du tenkje deg å vere bøssebærar?
fredag 6. oktober Leikanger kommune
Verdensdagen for psykisk helse 2017
Program 1600- 1615          Velkomen, ved Øydis Bøtun 1615- 1700          Varm mat 1700- 1745         ...
torsdag 5. oktober Leikanger kommune
Kurs i praktisk HMS-arbeid v/Norsk Landbruksrådgiving
Sjå meir informasjon
onsdag 4. oktober Leikanger kommune
Produksjonstilskot - søknadsfrist 15.oktober
Viktige datoar for søknadsomgangen i oktober 2017 : - 1. oktober er teljedato -15. oktober er søknadsfrist -29. oktober er frist for å etterregistrera / korrigera opplysingar i innsend søknad -10. januar 2018 er frist for å etterregistrera sanka dyr frå utmarksbeite,...
mandag 2. oktober Leikanger kommune
Leikanger kraftverk - opprop
Leikanger kommunestyre har, i forkant av handsaming av saka i kommunestyret torsdag 28.09.17, motteke eit opprop om Leikanger kraftverk.Brev til partigruppene - spørsmålet om Leikanger kraftverk  
onsdag 27. september Leikanger kommune
Tilskot til beiterydding/utsiktsrydding
Beiterydding og utsiktsrydding kan vere det same. Har du eit beite langs ein veg som du skulle ha rydda litt i? Eller har du eit areal langs ein veg som du kunne tenkja deg å etablera beite på? Då kan du søka om tilskot til utsiktsrydding.Les meir om dette på nettsida til...
onsdag 27. september Leikanger kommune
Sykle til skulen
Det er inga absolutt aldersgrense for når elevane kan sykle til skulen. For å vurdere om barn kan sykle trygt åleine, må skulevegen vurderast opp mot barnet sine kunnskapar, ferdigheiter og modningsnivå. Foreldra har rett til å bestemme når deira barn kan sykle til...
tirsdag 26. september Leikanger kommune
Ledige stillingar i avlastingstiltak
I samband med at Leikanger kommune skal utvide eit avlastingstilbod for barn, treng vi fleire medarbeidarar. Tiltaket vil omfatte fleire årsverk fordelt på ulik fagkompetanse der tverrfagleg samarbeid er nødvendig. Leikanger kommune har ledige stillingar innan fylgjande...
tirsdag 26. september Leikanger kommune
Endra opningstider på biblioteket denne veka
På grunn av ferieavvikling, har biblioteket denne veka følgjande opningstider: Tysdag 26.09: 12.00-15.30 Onsdag 27.09: stengt Torsdag 28.09: 14.00-15.30
mandag 25. september Leikanger kommune
Skogkveld med trøndersodd
Meir informasjon
fredag 22. september Leikanger kommune
Detaljreguleringsplan for Strandavegen
Detaljreguleringsplan for Strandavegen vert i medhald av §12-10 i plan- og bygningslova lagt ut til offentleg ettersyn. Planen skal leggja til rette for allmenn bruk av strandlinja til frilufts- og rekreasjonsføremål. I tillegg skal planen fastsetje område for privat arealutnytting knytt...
fredag 22. september Leikanger kommune
SIMAS tek over renovasjonskøyringa
SIMAS IKS har no inngått avtale med bustyret i RenoNorden-konkursen. Avtalen medfører at SIMAS tek over ansvaret for både dei tilsette og køyring av renovasjonsrutene. Me vil i morgo køyre renovasjonsruta som ikkje vart køyrd i dag, torsdag, samt renovasjonsruta fredag. Me er...
torsdag 21. september Leikanger kommune
Konkursbuet stoppa hentinga av boss i SIMAS-regionen
SIMAS har jobba med å avklare korleis ein skal løyse utfordringane som har oppstått etter konkursen i RenoNorden AS. Det er to kontraktar det er snakk om, seier direktør Hallvard Thomassen i SIMAS IKS. Den eine er knytta til innhenting av hushaldningsavfall og den andre er for henting av...
torsdag 21. september Leikanger kommune
Vegstenging - Njøsavegen
Omkøyring for småbilar blir via Gjertrudbakken. Store bilar må køyre Husabøvegen.
mandag 18. september Leikanger kommune
Triveleg konsert på sjukeheimen
Duoen består av slagverkar Eli M Odland og Ingvild Storhaug på sang. Dei har jobba saman sidan 2014, og halde rundt 150 konserter i regi av Den Kulturelle Spaserstokken i ulike fylke. På repertoaret sto slagerar frå 40-, 50- og 60-talet,  Arrangementa var spenstige og...
fredag 15. september Leikanger kommune
Markvandring i frukt, Lærdal 20. september
torsdag 14. september Leikanger kommune
Leikangerhallen måndag 11. september
Sidan Leikangerhallen er vallokale i Leikanger, vert det ingen trening eller annan aktivitet i hallen måndag 11. september.
fredag 8. september Leikanger kommune
Vegstenging - Hellebergvegen
Hellebergvegen vert stengt ved Hellebergvegen 6 frå måndag 11.09.17 . Dette gjeld i ein periode på om lag 2-3 veker frå kl 08.00 til kl 16.00.
fredag 8. september Leikanger kommune
Stortingsval - opningstid på valdagen
Kven har stemmerett ved stortingsvalet?  Norske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av 2017 og som er, eller har vore, registrert i Folkeregisteret som busett i Noreg.     
torsdag 7. september Leikanger kommune
100 % stilling som tenesteleiar for pleie og omsorg - utvida søknadsfrist
Pleie- og omsorgstenesta i Leikanger kommune omfattar sjukeheim, heimebaserte tenester, psykiatri og tiltak for funksjonshemma. Tenesta er delt i tre einingar med kvar sin leiar, der tenesteleiar har det overordna ansvaret. Det er om lag 65 årsverk i tenesta for pleie og omsorg. Tenesta er lokalisert ved...
onsdag 6. september Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Førehandsrøysting - langope torsdag 7. september
Resten av veka kan du førehandsrøyste i tida 9.00-14.30, t.o.m. fredag 8. september.
mandag 4. september Leikanger kommune
Brosjyre om bekjemping av brunskogsnegl (pdf)
fredag 1. september Leikanger kommune
Jegermøte for jegerar i Leikanger og Sogndal
Det vert orientering om CWD ved Mattilsynet der Torodd Urnes og Nils Martin Fjær er med, orientering om jaktoppsyn ved Runar Hatlevoll og orientering om Sogndal Ettersøkslag ved Roald Lunde.
mandag 28. august Leikanger kommune
100 % stilling som tenesteleiar for pleie og omsorg
Pleie- og omsorgstenesta i Leikanger kommune omfattar sjukeheim, heimebaserte tenester, psykiatri og tiltak for funksjonshemma. Tenesta er delt i tre einingar med kvar sin leiar, der tenesteleiar har det overordna ansvaret. Det er om lag 65 årsverk i tenesta for pleie og omsorg. Tenesta er lokalisert ved...
fredag 18. august Leikanger kommune
80% vikariat for sjukepleiar frå 01.10.17 i omlag 1 år
Stillinga er for tida knytta til sjukeheimen.  Leikanger sjukeheim har for tida 28 sjukeheimsplassar med 4 avdelingar fordelt på skjerma avdeling, ein rehabiliteringsavdeling og 2 langtidsavdelingar. Arbeidsoppgåver Ivareta sjukepleiaroppgåver Pleie og oppfølging av bebuarar ved...
fredag 18. august Leikanger kommune
Ein trygg og god skulekvardag utan mobbing og plaging
onsdag 16. august Leikanger kommune
Leikangerprisen 2017 - forslag til kandidatar
Leikangerprisen vert delt ut for verdifullt og framifrå arbeid i frivillig lags- og organisasjonsliv, eller i arbeidsliv/tiltaksarbeid i kommunen. Prisen kan gjelde arbeid som vert eller har vore gjort, og kan gå til lag, organisasjonar og einskildpersonar.Sjå meir informasjon om vedtekter og...
onsdag 16. august Leikanger kommune
Førehandsrøysting til stortings- og sametingsvalet 2017
Du kan førehandsrøyste i kva kommune som helst, men hugs at røysta di må nå fram til heimkommunen din innan valdagen. På Leikanger sjukeheim vert det halde førehandsrøysting onsdag 6. september kl. 12.00 til 13.00.   Heimerøysting/ambulerande...
torsdag 10. august Leikanger kommune
Nye vilkår for ettersøksavtale
Ny avtale finn du her
tirsdag 8. august Leikanger kommune
Ettersøksavtale
Ny avtale finn du her
mandag 7. august Leikanger kommune
Dans Utan Grenser i Italia
I alt 100 ungdommar frå Sogn og Fjordane deltok på dansecamp i Cesenatico i Italia siste veka i juni, ni av desse frå Leikanger. Her fekk ungdommane delta på 8 kurs kvar med 8 ulike koreografar og pedagogar frå Norge og Italia. I alt vart 28 ulike kurs avvikla. Dans Utan Grenser og...
mandag 7. august Leikanger kommune
Fiskekonkurranse på Fjærlandssete (pdf)
torsdag 27. juli Leikanger kommune
Søkjer kandidatar til Trafikktryggingsprisen
25 000 kroner Prisen er på 25 000 kroner og kan gå til enkeltpersonar, grupper eller lag og organisasjonar som har gjort ein særskilt innsats for å gjere trafikken i Sogn og Fjordane tryggare. Prisen vert delt ut kvart år, og sjølve overrekkinga vert i år...
tirsdag 25. juli Leikanger kommune
I Leikanger er over halvparten av jobbene statlige
Mens debatten går om flytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo til distriktene, tiltrekker Leikanger jobbsøkere fra hele landet.
mandag 24. juli Bergens Tidende
Leikanger vassverk - utkopling
Området vert utan vasstilførsel. Vatnet kan verte grumsete og det vert ein del luft i røyrsystemet. Det vert utført vedlikehaldsarbeid på leidningsnettet. 
mandag 24. juli Leikanger kommune
Leikanger frivilligsentral/Leikanger utstyrssentral - opningstider (pdf)
mandag 10. juli Leikanger kommune
Utlegging av manntal
Manntalet for Leikanger kommune vert lagt ut til ettersyn på desse stadene frå 10. juli og fram til og med valdagen: Serviceekspedisjonen i Tinghus I Leikanger folkebibliotek (frå 25. juli) Dersom du meiner at du sjølv eller nokon annan uriktig er vorte innført eller utelete...
mandag 10. juli Leikanger kommune
Høyring - Søknad om løyve til utslepp av tunnelvatn og dumping av sprengsteinmassar
I samband med etablering av Leikanger kraftverk søkjer Sognekraft AS Fylkesmannen om løyve til utslepp av tunnelvatn og dumping av sprengsteinmasar i Sognefjorden ved Suppam i Leikanger kommune. Søknadene gjeld utslepp av drifts- og drensvatn til både Grindselvi og til Sognefjorden, og...
onsdag 5. juli Leikanger kommune
Asfaltering
Leikanger kommune skal legge ny asfalt på del av Hamrevegen, fortau langs del av Kleppavegen, Dalhjellevegen og Hovdavegen. Arbeidet med forarbeid, grøfting mm, vert utført i juli månad. Legging av asfalt er planlagt i august. Arbeidet vert utført av Instefjord...
fredag 30. juni Leikanger kommune
Stortings- og sametingsvalet 2017: Tidlegrøysting
Dersom du ikkje har høve til å røyste innanfor den ordinære perioden for førehandsrøysting, og heller ikkje på valdagen, kan du frå 1. juli t.o.m. 9. august tidlegrøyste i serviceekspedisjonen i Tinghus 1. Du treng ikkje valkort, men ta med...
torsdag 29. juni Leikanger kommune
70% stilling som programrådgjevar i flyktningtenesta
Leikanger kommune har ledig ei 70 % fast stilling som programrådgjevar i flyktningtenesta. Det er ønskjeleg med snarleg tiltreding. Flyktningtenesta i Leikanger kommune låg tidlegare inn under NAV-Leikanger, men har nyleg etablere seg som ei eiga teneste på Tinghuset. Tenesta vil til saman...
tirsdag 27. juni Leikanger kommune
Badevatn - siste tilgjengelege prøve
tirsdag 27. juni Leikanger kommune
Treningstilbod i Leikanger - oppdatering
Det kjem eit nytt treningstilbod i Leikanger kommune i løpet av august månad, med oppstart av gruppetrening i september. Tilbodet vil vera ope kvar dag og delvis bemanna. Det vert også mogleg å kjøpe PT-  og massasje timar. Meir informasjon om tilbodet vil koma seinare.
fredag 23. juni Leikanger kommune
Ledig stilling: Reinhaldar 100 % fast stilling
Arbeidstida er på dagtid. Arbeidsplassen vil vera kommunale bygg i Leikanger kommune. Vi ynskjer: Fagbrev som reinhaldar Søkjarar med relevant praksis og erfaring blir vurderte God serviceinnstilling Gode samarbeidsevner At du er pliktoppfyllande, sjølvstendig og påliteleg Du...
onsdag 21. juni Leikanger kommune
Opningstider på biblioteket i sommar
Frå 19. juni til 02. juli (veke 25 og 26) og 24. juli til 20. august (veke 30-33) har biblioteket ope Tysdag  12.00-17.00 Onsdag 12.00-17.00 Torsdag 12.00-17.00 30. juni til 24. juli (veke 27-29 ) er biblioteket stengt.  
tirsdag 20. juni Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Mange som ikkje søkjer Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges...
søndag 18. juni Leikanger kommune
Treningstilbod i Leikanger
Idrettssenteret AS har etter initiativ frå idrettslaget Syril drive eit treningssenter på Leikanger i samdrift med Sogndal sidan 2009. Idrettssenteret AS har ikkje sett det drivverdig til ynskt kvalitet. Det har difor vore viktig å levere eit alternativt tilbod, eller finne andre som kan drive eit...
torsdag 15. juni Leikanger kommune
Hugs å melde adresseendring til Skatteetaten
onsdag 7. juni Leikanger kommune
Sommartreff
Sjå meir informasjon
tirsdag 6. juni Leikanger kommune
Fri Moro - friluftsdagar for 4.-7. klasse
Sjå meir informasjon Påmeldingsskjema i Word-format
tirsdag 6. juni Leikanger kommune
Regionsamling for organisasjonseigde kulturbygg, Leikanger 7. juni
fredag 2. juni Leikanger kommune
Skogshogst i Njøsadalen
Det vert skogshogst i Njøsadalen av grunneigarar i tida framover. Om nokon har spørsmål, kan dei henvende seg til skogbruksleiar August Evensen på telefonnummer 95 41 51 11.
torsdag 1. juni Leikanger kommune
Balestrand, Leikanger og Sogndal – ny kommune
Med proposisjon til Stortinget nr.96 S har regjeringa gjort framlegg om at kommunane Sogndal, Leikanger og Balestrand blir slegne saman til ein ny kommune frå 1.1.2020. Proposisjonen vil bli handsama av Stortinget i 8 juni 2017. Etter at kommunane vart kjent med regjeringa sitt framlegg starta kommunane...
fredag 26. mai Leikanger kommune
Årsmøte i Leikanger frivilligsentral
Sakliste: Organisering Vedtekter for sentralen Frivillig arbeid og inkludering (flyktningtenesta) Innspel/idear frå lag, organisasjonar og elles andre Alle lag, organisasjonar og einskildpersonar som ynskjer å delta i frivillig arbeid er hjarteleg velkomne!Framlegg til vedtekter
fredag 19. mai Leikanger kommune
Deler av Leikangerhallen stengd for aktivitet
Den midterste delen av hallen (hall 2) er stengd for all aktivitet inntil videre.
torsdag 18. mai Leikanger kommune
Program for 17.mai i Leikanger
Program for 17. mai (PDF)
søndag 14. mai Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her (pdf)
onsdag 3. mai Leikanger kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LEIKANGER

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Fotboll Aust Agder Get-ligaen Rogaland Kjendis Båt Vestfold Nordland Sport Oppland Hedmark Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Troms Kultur Skåne Vest Agder Oslo Østfold Økonomi Mobil Fiske Halloween Reise Kvinnherad Game of Thrones Helse Oskarshamn Mat Kalmar Finnmark Grue Svalbard Sport Bolig Tesla Fotball Landbruk Vær Jul Östra Göinge Film Inrikes Litteratur Kultur Båt Håndball Sverige Suldal Bil Hässleholm Helsingborg Forsvar Kunst Forskning Vestby Spill Motor Boksing Tour of Norway Malmö Ishockey Masfjorden Arendal Musikk Kongsvinger Odda Hockey Landskrona Trening Holmestrand Mote Russland Svelvik Trav Valg Brexit Sykkel Risør Odds BK Osterøy Lund Lillesand Stavanger Seljord Kongelig Bærum Polen Nord-Korea NM Trondheim Agdenes OL Os Eidfjord Langrenn Stockholm Astronomi Sjakk Svømming Fedje Askøy Molde VM Tinn Kristianstad Jobb Verdal Vestre Slidre Barn Skiskyting Sørreisa Fjell Øvre Eiker Musik Tyskland Emmaboda Kävlinge Selje Mandal Politikk Kommunesammenslåing Sandnes Stord Israel Harry Potter Poker Tvedestrand Ledare Premier League Menn Vellinge Gloppen Tønsberg NHL Voss Karmøy Moss Skellefteå Nedre Eiker Vinje Radøy Jakt Fredrikstad Tjøme Norway Cup Universet Tromsø IL Lenvik Evenes Rauma Steinkjer Mercedes-Benz Europa League Streik Eidsberg Holtålen Sund Meland Fitjar Midsund Andøy Halden Tingvoll OBOS-ligaen USA Aurdal Klatring Porsanger Tomelilla Klima Jevnaker Skøyter Svedala Frankrike Ås Skien Austrheim Bremanger Eslöv SK Brann Snowboard Android Kina Måsøy Haugesund Vitenskap Åstorp Trysil Kvænangen Gjøvik Nybro Røros Drammen Kristiansand Lier Ullensvang Viking FK Hopp Näringsliv Vevelstad Narvik Volda Dovre Nannestad Nissedal Alpint Tana Lyngdal Motorsport
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL