Leikanger
Sogn kulturskule - søknadsfrist 18. mai
Dei som alt har plass treng ikkje søka på nytt (berre gi beskjed om dei held fram). Lever søknad på www.sognkulturskule.no eller epost roar.sandnes@leikanger.kommune.no
onsdag 16. mai Leikanger kommune
17. mai 2018 i Leikanger
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
tirsdag 15. mai Leikanger kommune
50% vikariat for spesialpedagog i barnehage
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
tirsdag 8. mai Leikanger kommune
Alternative opningsdagar og sommartid på miljøstasjonen på Kvålen
Miljøstasjonen er open tysdag 8. mai og tysdag 15. mai i staden for torsdagane 10. og 17. mai. Frå 1. mai til 1. september har miljøstasjonen sommartid og held ope 12.00-19.00.
tirsdag 8. mai Leikanger kommune
Vegstenging Gjertrudbakken
Det skal leggast nye vatn- og avløpsleidningar i Gjertrudbakken, og vegen mellom Gjertrudbakken 28 og kryss med Fv185 Njøsavegen vert difor stengt i perioden 2. mai til 31. august 2018. Arbeidet startar opp ved Gjertrudbakken 28, og avstengt område vil flytte seg oppover i takt med framdrifta....
onsdag 25. april Leikanger kommune
Kulturlandskapsprisen 2018
Lars Grinde, Roald Lunde og Jon Erling Oppedal får Kulturlandskapsprisen for Sogn og Fjordane 2018 for deira arbeid med landbruk og skjøtsel i det nasjonalt utvalde kulturlandskapet Grinde-Engjasete.
tirsdag 17. april Leikanger kommune
Miljødagen 2018 - laurdagsope på miljøstasjonen
mandag 16. april Leikanger kommune
Deler du brønn med naboen? No skal alle små vassforsyningssystem registrerast
Innan 1. juli skal alle vassforsyningssystem vere registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, til dømes ei brønn som forsyner to hus med drikkevatn.
tirsdag 10. april Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Ledige sjukepleiarstillingar - utvida søknadsfrist
Leikanger sjukeheim består av 28 sjukeheimsplassar med 4 avdelingar fordelt på skjerma eining, ein rehabiliteringsavdeling og to langtidsavdelingar. Heimetenesta består av eitt distrikt og er samlokalisert med sjukeheimen. Her ligg også legesenter, helsestasjon, jordmorteneste,...
tirsdag 3. april Leikanger kommune
Opningstider i påsken
Leikanger helsesenter: Ope som vanleg måndag og tysdag. Onsdag 28.03: 08.00-12.00 Ved trong for legehjelp utanom opningstida, kan de ringe legevakt på telefonnummer 116 117.  Ved akutt legehjelp, ring 113.Kvålen miljø- og avfalsstasjon: Ope tysdag 27.03 12.00-18.00, stengd...
fredag 23. mars Leikanger kommune
Ledige stillingar i barnehagane: pedagogisk leiar, barnehagelærar, fagarbeidar
Dei kommunale barnehagane i Leikanger treng pedagogiske leiarar barnehagelærarar, gjerne med spesialpedagogisk tilleggsutdanning fagarbeidarar frå nytt barnehageår august 2018. Til alle stillingane er det krav om politiattest av ny dato.Då det er få menn i skulane og barnehagane...
fredag 23. mars Leikanger kommune
Vernepleiar/sjukepleiar i tiltak/omsorgsbustader (fleire ledige stillingar)
Tiltak for funksjonhemma har fleire ledige stillingar, mellom anna i nybygde omsorgsbustader.Sjå meir informasjon om stillingane (pdf)
torsdag 22. mars Leikanger kommune
Ny stenging av vassforsyning
På grunn av reperasjon av vassledning, vil vatnet vera stengt  i området frå og med Systrond gartneri og vestover.  Arbeidet vil foregå i perioden tysdag 22. mars kl. 21.00 og fram til onsdag 23. mars kl.06.00.
onsdag 21. mars Leikanger kommune
Inntil 70% stilling som helsefagarbeidar
Leikanger sjukeheim har for tida 28 sjukeheimsplassar med 4 avdelingar fordelt på skjerma eining, ein rehabiliteringsavdeling og 2 langtidsavdelingar. Vi har ledig 1 stilling: Helsefagarbeidar, inntil 70% fast   Arbeidsoppgåver: Pleie og omsorg av bebuarar ved sjukeheimen Ha delansvar for...
tirsdag 20. mars Leikanger kommune
Stenging av vassforsyning
Slike tiltak kan medføra litt grums i vatnet etterpå.
mandag 19. mars Leikanger kommune
Palmerevy nr 59
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 16. mars Leikanger kommune
Ledige stillingar i skulane
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 16. mars Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her (pdf)
onsdag 14. mars Leikanger kommune
Handlingsplan for førebyggjande folkehelse i Leikanger kommune
Handlingsplan for førebyggjande folkehelse i Leikanger kommune 2018-2020 (pdf)
fredag 9. mars Leikanger kommune
Full krangel om kraftmilliarder kan velte vestlandsfylket
- Hordaland har ikke skjønt hva de har vedtatt.
fredag 9. mars $ Bergens Tidende
UKM i Saften søndag 4. mars
Førstkommande søndag kl. 17.00 vert det arrangert UKM - Ung Kultur Møtes i Saften på Leikanger.
torsdag 1. mars Leikanger kommune
Sommarjobb for ungdom - stell av grøntanlegg
Me treng arbeidsvillig ungdom til stell av grøntanlegga våre i sommar. Dei som er fødde før 01.01.01, er frå Leikanger og er under utdanning, vil verta prioritert. Skriv ein kort søknad på e-post til postmottak@leikanger.kommune.no  eller til Leikanger kommune,...
torsdag 1. mars Leikanger kommune
Søknad om kulturmidlar 2018
Søknadsskjema Dersom du har spørsmål, ta kontakt med tenesteleiar Aase Bruntveit Njøs på tlf. 57 65 56 04.
torsdag 1. mars Leikanger kommune
Utbetaling av tilskot frå ordninga regionalt miljøprogram og organisert beitebruk
Utbetalingsdato er endra frå 07.03.18 til 14.03.18, opplyser Landbruksdirektoratet.
onsdag 28. februar Leikanger kommune
Søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid 2018
Det er to søknadsfristar og ein utbetaling av produksjons- og avløysartilskot pr år. Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med teljedato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med teljedato 1. oktober. Ved del 1 av...
tirsdag 27. februar Leikanger kommune
Jegerprøven
Sjå meir informasjon
torsdag 22. februar Leikanger kommune
Folkehelseprofil 2018 - Leikanger kommune (pdf)
torsdag 22. februar Leikanger kommune
Gjenbruksdag 27. februar
Gjenbruksdag på Leikanger 27.02.2018 kl. 17.00 - 20.00. Leikanger pensjonistlag og Leikanger språkkafe inviterer alle innbyggjarane i Leikanger til gratis gjenbruk.
fredag 16. februar Leikanger kommune
100% stilling som distriktsmusikar - hardingfele
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 15. februar Leikanger kommune
Fagdagar og kurs ved Kompetansenettverk Lokalmat Vest
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 15. februar Leikanger kommune
Fagdag om gulrot i Lærdal
Norsk Landbruksrådgjeving Vest inviterer til fagdag saman med Lærdal Grønt 26. februar 10.30-16.30. Meir informasjon og påmeldingsskjema  
mandag 12. februar Leikanger kommune
Ferievikarar i pleie- og omsorgstenesta
Sommaren 2018 har pleie- og omsorgstenesta trong for ferievikarar til Sjukeheimen Heimehjelp Heimesjukepleie Tiltak for funksjonshemma (miljøarbeidarar) Reinhald Vi søker etter sjukepleiar, helsefagarbeidar/hjelpepleiar, miljøarbeidar og assistent Årsløn (for...
fredag 9. februar Leikanger kommune
100 % stilling som tenesteleiar for pleie og omsorg
Pleie- og omsorgstenesta i Leikanger kommune omfattar sjukeheim, heimebaserte tenester, psykiatri og tiltak for funksjonshemma. Tenesta er delt i tre einingar med kvar sin leiar, der tenesteleiar har det overordna ansvaret. Det er om lag 65 årsverk i tenesta for pleie og omsorg. Tenesta er lokalisert ved...
fredag 9. februar Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

100% stilling som ingeniør
Kontoret har ansvar for arealplanlegging, kart- og oppmålingstenester, byggesaker, landbruksforvaltning, VA-området, vegar og kommunale bygg, samt ansvar for kommunen sine bygge- og anleggsprosjekt. Hovudarbeidsoppgåver: utvikling og drift av VA-området prosjektleiing for...
fredag 9. februar Leikanger kommune
Høyring - framlegg til etablering av bevaringsområde for hummar
Sognefjorden Vel har starta arbeid med å innføre bevaringsområde for hummar i Sognefjorden. Sogn regionråd står for koordinering av dette arbeidet for kommunane i Sogn. Sognefjorden Vel har utarbeidd eit framlegg til etableringsområde, som no vert lagt ut på...
torsdag 8. februar Leikanger kommune
Viltseminar i Førde
Viltseminaret, som vert arrangert på Scandic Sunnfjord Hotel & spa i Førde 2. – 3. mars, er eit samarbeid mellom NJFF Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Vestskog SA og Norsk Hjortesenter. Det set i år fokus på aktuelle tema i høve hjorteviltforvaltning, CWD og...
onsdag 7. februar Leikanger kommune
60% vikariat for fagarbeidar/assistent i Henjahaugane barnehage
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 19. januar Leikanger kommune
Inntil 100% vikariat for helsesøster
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 19. januar Leikanger kommune
Har du forslag til namn på dagsturhytta?
I 2018 kjem dagsturhytta på Eggjahaugane, eit samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og Sparebanksstiftinga. Hytta treng eit passande namn, og innbyggjarar, grupper, lag og organisasjonar vert med dette invitert til å komme med forslag.
fredag 19. januar Leikanger kommune
Brukarundersøking på helsesenteret
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 17. januar Leikanger kommune
Hugs refleks!
Det er framleis mørkt både morgon og kveld, så hugs å bruke refleks! I serviceekspedisjonen på tinghuset har me refleksar til utdeling.
fredag 12. januar Leikanger kommune
Open skogdag i Vik kommune
Tirsdag 16. januar kl. 10.00 i Fresvik.
torsdag 11. januar Leikanger kommune
SIMAS hentar juletreet og gåvepapiret ditt
Set juletreet ditt og plastsekken med gåvepapir ut saman med avfallsbehaldarane på tømmedag i veke 3 (15.-19. januar), så vert det henta.
tirsdag 9. januar Leikanger kommune
Redusert foreldrebetaling i SFO for familiar med låg inntekt
Meir informasjon
tirsdag 9. januar Leikanger kommune
Tilskot til fjerning av framande artar
Fleire framande artar er i ferd med å spreie seg og bli problem både i hagar, friområde og natur i Sogn og Fjordane. Det er mogleg å søke om midlar til tiltak mot framande artar i 2018, og søknadsfristen er 15. januar.
mandag 8. januar Leikanger kommune
80 % stilling som fysioterapeut
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 5. januar Leikanger kommune
Improteaterkurs for ungdom på Skogly, Kaupanger
10.-11. februar for ungdom mellom 13 og 18 år.
fredag 5. januar Leikanger kommune
Samarbeid mellom Sogn kulturskule og Balestrand kulturskule
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 5. januar Leikanger kommune
Tilkallingshjelp - Nybø barnehage
Nybø barnehage treng tilkallingshjelp frå no og fram til påske.
torsdag 4. januar Leikanger kommune
NAV Leikanger
NAV Leikanger skal flytte inn i nytt lokale i Aarskogbygget. Byggeprosessen tek noko lenger tid enn forventa. Planen er at kontoret er i ordinær drift innan 01.02.18. NAV Leikanger vert i denne perioden drifta frå NAV Sogndal. Det blir lagt til rette for
onsdag 3. januar Leikanger kommune
Opningstider i romjula
Oversikt over opningstider på legekontoret, tinghuset, Leikanger folkebibliotek og Kvålen miljø- og avfallsstasjon i jula:
21. desember 2017 Leikanger kommune
Barnehageopptaket 2018
Søknadsfrist 01.02.2018
21. desember 2017 Leikanger kommune
100% stilling som dagleg leiar for Leikanger frivilligsentral
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
19. desember 2017 Leikanger kommune
100% stilling som fagarbeidar teknisk drift
Frå 01.01.2020 vil kommunane Leikanger, Sogndal og Balestrand bli ein del av nye Sogndal kommune. No går vi inn i ein periode med samskaping og nytenking i forhold til utvikling av tenesteområda til den nye kommunen. Leikanger kommune har ledig  100 % nyoppretta fast stilling som fagarbeider...
15. desember 2017 Leikanger kommune
100% stilling som ingeniør
Leikanger kommune har ledig 100% fast stilling som ingeniør. Stillinga er lagt til teknisk sektor.
13. desember 2017 Leikanger kommune
Få breva dine på mobilen
Kvifor opprette ein digital postkasse? Det er tryggare enn epost Det er raskare enn vanleg postgang Det er gratis å bruke Du tek i mot og lagrar viktige brev på ein stad, både frå offentlege og private verksemder Du får viktige brev der du er Miljøvenleg Du kan...
29. november 2017 Leikanger kommune
Jul i Leikanger
Laurdag 2. desember vert det tenning av julegrana og opning av peparkakebygda. Bli med på ein triveleg laurdag i sentrum!
23. november 2017 Leikanger kommune
NAV Leikanger
Kontoret vert i denne perioden drifta frå NAV Sogndal. Det blir lagt til rette for møte på Leikanger ved behov. NAV.no er ope heile døgnet. NAV svarar på henvendingar på telefon 55 55 33 33 frå kl 08-15.30 dagleg.
22. november 2017 Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom
21. november 2017 Leikanger kommune
Inntil 100% faste stillingar for sjukepleiar og vernepleiar
Du er velkommen til å søkje stilling som sjukepleiar og vernepleiar hjå oss i tiltak for funksjonshemma i Leikanger kommune. Vi er ei tverrfagleg samansett personalgruppe, og du får hyggelege og engasjerte kollegaer med pågangsmot og godt humør. Vi har eit godt og triveleg...
17. november 2017 Leikanger kommune
Informasjonsmøte om Leikanger kraftverk og ny drikkevassforsyning i Leikanger
Sognekraft AS vil saman med Leikanger kommune og utførande entreprenør LNS presentere planane for utbygginga av Leikanger kraftverk. Sognekraft AS vil også informere om status og vidare arbeid med ny drikkevassforsyning i Leikanger. Informasjonsmøtet er ope for alle som ynskjer å...
17. november 2017 Leikanger kommune
Motorsagkurs i Lærdal 21. og 22. november
Lærdal kommune ved skogforvaltninga vil arrangera motorsagkurs tysdag 21. og onsdag 22.november i Lærdal. Kurset kostar kr 1670,- for kvar deltakar frå landbruket og kr 2505,- for andre bransjar. Dag ein er inne med fokus på stell av motorsag. Økta er på kvelden (start 17.30)...
14. november 2017 Leikanger kommune
Presentasjon av boka Færøyane
Det ver høve til å kjøpe kaffi og vafler. Gratis inngang. Sjå meir informasjon        
13. november 2017 Leikanger kommune
Forskrift om politivedtekt for Leikanger kommune
Ny forskrift om politivedtekt for Leikanger kommune vart fastsett av Leikanger kommunestyre 17. februar 2017 og stadfesta av Politidirektoratet 22. september 2017 med nokre endringarForskrift om politivedtekt, Leikanger kommune
9. november 2017 Leikanger kommune
NAV Leikanger stengt torsdag 2. og fredag 3. november
Kontoret er ikkje tilgjengeleg for publikum torsdag 2. og fredag 3. november 2017. NAV.no er ope heile døgnet. NAV svarar på henvendingar på telefon 55 55 33 33 frå kl 08.00-15.30 dagleg. Leikanger kommune kan nåast på telefon 57 65 56 00 mellom kl 08.00-15.45 dagleg. ...
1. november 2017 Leikanger kommune
Danseworkshop på barneskulen
Streetdance og Hiphop handlar i hovudsak om det å vise eigen identitet gjennom dans, ha sin eigen stil og leike seg til musikken og rytmane i musikken. Elevane fekk ei grundig innføring av basisteknikkar, musikkforståing (rytme og bevegelse) og freestyle/improvisasjon i ulike...
26. oktober 2017 Leikanger kommune
Høyring – Planprogram for Regional plan for kultur
Les meir
26. oktober 2017 Leikanger kommune
Søknad om rovvilterstatning - frist 1. november
25. oktober 2017 Leikanger kommune
Tenesteleiar i pleie og omsorg
Tenesteleiar i pleie- og omsorgstenesta Taina Andersson har sin siste arbeidsdag i Leikanger kommune fredag 27. oktober. Avdelingssjukepleiar Hanne Hoff er konstituert i stillinga inntil ny tenesteleiar er på plass over nyttår.
24. oktober 2017 Leikanger kommune
Ny tenesteleiar i pleie og omsorg
Tenesteleiar i pleie- og omsorgstenesta Taina Andersson har sin siste arbeidsdag i Leikanger kommune fredag 27. oktober. Avdelingssjukepleiar Hanne Hoff er konstituert i stillinga inntil ny tenesteleiar er på plass over nyttår.
23. oktober 2017 Leikanger kommune
Influensavaksinering
Dette gjeld: alle over 65 år gravide pasientar med: kronisk hjartesjukdom, kronisk lungesjukdom, diabetes, nedsett infeksjonsforsvar, andre kroniske sjukdomar Pris: kr. 120,- Ingen timebestilling
18. oktober 2017 Leikanger kommune
Produksjonstilskot - søknadsfrist 15.oktober
Viktige datoar for søknadsomgangen i oktober 2017 : - 1. oktober er teljedato -15. oktober er søknadsfrist -29. oktober er frist for å etterregistrera / korrigera opplysingar i innsend søknad -10. januar 2018 er frist for å etterregistrera sanka dyr frå utmarksbeite,...
2. oktober 2017 Leikanger kommune
Leikanger kraftverk - opprop
Leikanger kommunestyre har, i forkant av handsaming av saka i kommunestyret torsdag 28.09.17, motteke eit opprop om Leikanger kraftverk.Brev til partigruppene - spørsmålet om Leikanger kraftverk  
27. september 2017 Leikanger kommune
Tilskot til beiterydding/utsiktsrydding
Beiterydding og utsiktsrydding kan vere det same. Har du eit beite langs ein veg som du skulle ha rydda litt i? Eller har du eit areal langs ein veg som du kunne tenkja deg å etablera beite på? Då kan du søka om tilskot til utsiktsrydding.Les meir om dette på nettsida til...
27. september 2017 Leikanger kommune
Sykle til skulen
Det er inga absolutt aldersgrense for når elevane kan sykle til skulen. For å vurdere om barn kan sykle trygt åleine, må skulevegen vurderast opp mot barnet sine kunnskapar, ferdigheiter og modningsnivå. Foreldra har rett til å bestemme når deira barn kan sykle til...
26. september 2017 Leikanger kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LEIKANGER

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Næringsliv Nordland Kjendis Bergen Fotboll Østfold Akershus Vestfold Aust Agder Kultur Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mobil Mat Troms Oslo Sport Hässleholm Skåne Buskerud Møre og Romsdal Trøndelag Sogn og Fjordane Odda Kalmar Forsvar Fiske Svedala Kristianstad Finnmark Fotball Oskarshamn Molde FK Molde Skien Kvinnherad Kongelig Fredrikstad Tinn Inrikes Get-ligaen USA Karlskrona Sandnes Malmö Kultur Stabæk Karmøy Rendalen Sport Stavanger Sunndal Eslöv Blekinge Bolig Musikk Barn Poker Sørreisa Bodø Lyngdal Kongsvinger Kragerø Steigen Lillesand Ringsaker Tesla Porsgrunn Landskrona Vestby Stord Politikk Hyllestad Meløy Sverige Aurskog-Høland Askøy Bil Åstorp Risør Grane Motor Stockholm Näringsliv Fauske Elverum Haugesund Helsingborg Drangedal Nittedal Håndball Tvedestrand 17. mai Kunst Android Tynset Tomelilla Hälsa Bamble Dyr Mandal Drammen Vestvågøy Økonomi Eliteserien Åsnes IK Start Trening Mote Lund Sjakk Nesodden Svelvik Universet Bil Russland Kristiansand Lindås Turn Øksnes Osterøy Vietnam Horten Hvaler Båt Sund Film Kryptovaluta Nordkapp Fedje Ballangen Lier Vefsn Eidskog Salangen Narvik Berlevåg Trav Sarpsborg Klippan Gloppen Førde Sigdal X-games Nedre Eiker Vågan Reise OBOS-ligaen Forskning Filippinene Karasjok Tranøy Notodden Utsira Langrenn Vinje Mörbylånga Trysil Utrikes Staffanstorp Tolga Grue Austrheim FK Haugesund Larvik Jakt Menn Russ Svalbard Målselv Jølster Sande Kävlinge Tingvoll Frogn Ålesund Radøy Vadsø Gjøvik Moss Aurdal Tønsberg Tana Modum Sogndal Forskning Vær Lyngen Porsanger Gausdal Askvoll Spill Hörby Sölvesborg VM World Series of Poker Ronneby Bromölla Eurovision Åmli Jevnaker Båstad Askim Fitjar Masfjorden Mat Odds BK Øygarden Hemnes Vitenskap Skurup Ski Kvænangen Skiskyting Åmot Meland Kongsberg Svømming Suldal Hammerfest Landbruk Sandøy Andøy Norway Cup Ekonomi Stavanger Oilers Re Nord-Korea Selje Halden Stranda Eiker Enebakk Skedsmo Teknik Høyanger Valle Østre Toten Brønnøy Øyer Kvinesdal Sauherad Moskenes Naustdal Time Alstahaug Rauma Hamar Halsa Kviteseid Eidfjord Spania Friidrett Vålerenga Lesja Farsund Helse Løten Hadsel SK Brann Våler Skiptvet Skøyter Jönköping Kommunesammenslåing Bodø/Glimt Sykkel Olofström Tromsø IL Rana Nord-Odal Herøy Google Tysvær Birkenes Dovre Hole Rælingen Skodje Rygge Torsken Påske Hattfjelldal Mjölby Flakstad Emmaboda Eid Skisport Rømskog Aure Årdal Skjervøy Røyken Lenvik Øvre Eiker Åseral OL Arvika Sola Odal Skånland Fræna Karlshamn FA-cupen Trollhättan Flora Volvo La liga Nybro Interiør Forsand Roing Östergötland Giske Borgholm Bundesliga Surnadal NHL Mjøndalen IF Gran Ås Foto Voss Eidsberg Stryn Alpint Vennesla Trøgstad Viking FK Liverpool Klima Værøy Klatring Asker Boksing Sørfold Hockey Litteratur Råde Kvæfjord Kristiansund Nes Arendal Sandefjord Modalen Froland Bærum Jobb Svalöv Motorsport Syria Fjaler Polen Kvinner Flekkefjord Evenes Tour of Norway Friluftsliv Ishockey Hamarøy Vellinge Leirfjord Os Tjeldsund Nesna Søgne E-sport Tromsø
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL