Leikanger
NAV Leikanger - opningstider i sommar
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 4. juli Leikanger kommune
Biblioteket er stengt onsdag 3. juli
Sjå biblioteket sine opningstider i sommar
mandag 1. juli Leikanger kommune
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Gjerde
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 28. juni Leikanger kommune
Musikkpedagog i kulturskulen, vikar i inntil 80% stilling
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 28. juni Leikanger kommune
Høyring - Nytt vegnamn Gjerde
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
tirsdag 25. juni Leikanger kommune
Arealdelen i kommuneplanen - endeleg vedtak
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 21. juni Leikanger kommune
Detaljreguleringsplan Gjertrudbakken 2 og 4 - offentleg ettersyn
I medhald av §12-10 i plan- og bygningslova er detaljreguleringsplan for Gjertrudbakken 2 og 4 lagt ut til offentleg ettersyn. Planen er også utlagt i serviceekspedisjonen i Tinghus I og på Biblioteket i Saften. Merknader til planen må sendast...
onsdag 19. juni Leikanger kommune
Informasjonsmøte om riving av Tinghus II og III
Måndag 24. juni klokka 18.00-19.00 vert det informasjonsmøte om rivinga av Tinghus II og III i Leikanger.
mandag 17. juni Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Detaljreguleringsplan Krosshaug - offentleg ettersyn
I medhald av §12-10 i plan- og bygningslova er detaljreguleringsplan for bustadområde Krosshaug lagt ut til offenleg ettersyn. Planen legg til rette for bustadbygging med eit økologisk tun på Krosshaug. Grunneigar og naboar er varsla direkte. Planen er også utlagt i...
fredag 14. juni Leikanger kommune
Leikanger folkebibliotek - opningstider sommaren 2019
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 13. juni Leikanger kommune
Fri moro 2019
Leikanger kommune arrangerer Fri moro for 4. - 10. klasse 25. - 27.juni.
onsdag 12. juni Leikanger kommune
Leikangerprisen 2019 - forslag til kandidatar
Leikangerprisen vert delt ut for verdifullt og framifrå arbeid i frivillig lags- og organisasjonsliv, eller i arbeidsliv/tiltaksarbeid i kommunen. Prisen kan gjelde arbeid som vert eller har vore gjort, og kan gå til lag, organisasjonar og einskildpersonar. Den siste Leikangerprisen vert delt ut under...
tirsdag 11. juni Leikanger kommune
Ledige stillingar som vernepleiar - til saman 160% stilling
Ledige stillingar
tirsdag 11. juni Leikanger kommune
Ledige stillingar som kjøkkenassistent og postassistent
Vi har ledig 2 stillingar: 1 stilling 18,3% fast som kjøkkenassistent 1 stilling 40% fast som postassistent Stilling som kjøkkenassistent er turnusarbeid med jobb kvar andre helg på hovudkjøkken sjukeheim, laurdag og søndag. Arbeidsoppgåver: Lage til mat etter...
fredag 7. juni Leikanger kommune
Parkering ved tinghuset
I forbindelse med rivinga av Tinghus II og III, vil deler av parkeringsplassen ved Tinghus I bli avsperra. Leikanger kommune oppmodar difor alle tilsette og besøkande ved tinghusområdet  til å ta i bruk offentleg transport, evt. gå/sykle i
tirsdag 4. juni Leikanger kommune
Vatningsrestriksjonar frå 1. juni
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 31. mai Leikanger kommune
Redusert opningstid på helsestasjonen i veke 23
I veke 23 er helsestasjonen kun open tysdag 4. juni.
onsdag 29. mai Leikanger kommune
Riving av Tinghus II og III
Eit godt håndtrykk etter signert kontrakt "Riving og sanering Tinghus II og III" mellom Leikanger kommune og Norsk Saneringsservice. Oppstartsmøte vert 3. juni, og deretter startar Norsk Saneringsservice rigging av anleggsområdet. Rundt 10. juni startar arbeidet med innvending...
tirsdag 28. mai Leikanger kommune
Stenging av vassforsyning - Leite
På grunn av reparasjon, vil vatnet vera stengt  i Klokkarvegen, Prestavegen og deler av Leitevegen (frå krysset ved riksvegen til krysset ved Hallandsvegen) i perioden måndag 27. mai kl. 21.00 og fram til tysdag 28. mai kl.06.00.
fredag 24. mai Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her (pdf)
torsdag 23. mai Leikanger kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid barnehageåret 2019-2020
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 15. mai Leikanger kommune
Godkjende lister ved kommunestyrevalet 2019
mandag 13. mai Leikanger kommune
17. mai 2019 i Leikanger (pdf)
torsdag 9. mai Leikanger kommune
Ledige stillingar i barnehagane - utvida søknadsfrist
onsdag 24. april Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her (pdf)
tirsdag 23. april Leikanger kommune
Ledige stillingar i nye Sogndal kommune: juridisk rådgjevar, kommunikasjonsrådgjevar og avdelingsleiar IKT og digitalisering
onsdag 17. april Leikanger kommune
Frigjerings- og veterandagsfeiring i Sogndal 8. mai (pdf)
onsdag 17. april Leikanger kommune
SIMAS held kurs i heimekompostering i Sogndal og Balestrand
onsdag 17. april Leikanger kommune
Opningstider i påsken
Leikanger helsesenter: Ope som vanleg måndag og tysdag. Onsdag 17.04: 08.00-12.00 Ved trong for legehjelp utanom opningstida, kan de ringe legevakt på telefonnummer 116 117.  Ved akutt legehjelp, ring 113.Kvålen miljø- og avfalsstasjon: Ope tysdag 16.04 12.00-18.00, stengd...
fredag 12. april Leikanger kommune
Stenging av Njøsavegen ved nr. 47 måndag 15. april
Sognekraft skal i samband med framføring av ny provisorisk drikkevassleidning frå Lundene og opp til dagens fordelingsbasseng, kryssa Njøsavegen ved Njøsavegen 47, på vestsida av Henjaelvi. Sjå bilete for nærare informasjon om kryssingspunkt. Arbeidet er planlagt...
fredag 12. april Leikanger kommune
Stenging av Njøsavegen ved nr. 47 måndag 15. april
Sognekraft skal i samband med framføring av ny provisorisk drikkevassleidning frå Lundene og opp til dagens fordelingsbasseng, kryssa Njøsavegen ved Njøsavegen 47, på vestsida av Henjaelvi. Sjå bilete for nærare informasjon om kryssingspunkt. Arbeidet er planlagt...
torsdag 11. april Leikanger kommune
SIMAS - endringar i tømmerute i påsken
torsdag 11. april Leikanger kommune
Planleggingsdagar i SFO hausten 2019
Desse dagane er SFO stengt.
torsdag 11. april Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

100% stilling som dagleg leiar for Leikanger frivilligsentral
Leikanger frivilligsentral er eit relativt nystarta kommunalt tilbod som legg til rette for innbyggjarar, lag og organisasjonar som ynskjer å vere frivillige aktørar. Frivilligsentralen samarbeider tett med andre kommunale tenesteeiningar. Nokre av oppgåvene handlar om å legge til rette for...
fredag 5. april Leikanger kommune
Stenging av vassforsyning
På grunn av reparasjon og utskifting av røyr, vil vatnet vera stengt  i området frå og med Henjavegen 9, Nybø og vestover (inkl. Leite) i perioden måndag 8. april kl. 21.00 og fram til tysdag 9. april kl.06.00.
fredag 5. april Leikanger kommune
Ledige stillingar i barnehagane
Henjahaugane barnehage Inntil 3 faste stillingar som fagarbeidar. Nærare opplysningar får du hjå styrar Sylvi Aarland på telefon 47799347. Nybø barnehage 40 % fast stilling som barnehagelærar 100 % engasjement for fagarbeidar med muligheit for fast tilsetting. ...
onsdag 3. april Leikanger kommune
Opningstider NAV Leikanger
Opningstider utanom avtale gjeldande  frå 02.04.2019:Onsdag og fredag frå kl 12-14. Treng du kontakt med oss utanom desse tidene, ring NAV kontaktsenter på  telefon 55 55 33 33 mellom klokka 08.00-15.30. Her får du god rettleiing. NAV.no er ope heile døgnet. På Min...
torsdag 28. mars Leikanger kommune
Tilskot til utsiktsrydding
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 27. mars Leikanger kommune
Tenesteleiar tildelings- og bustadkontoret - Nye Sogndal kommune
tirsdag 26. mars Leikanger kommune
Oversikt over innkomne listeframlegg til kommunestyrevalet
mandag 25. mars Leikanger kommune
Tenesteleiar tildelings- og bustadkontoret - Nye Sogndal kommune
mandag 25. mars Leikanger kommune
Ledige stillingar i tiltak for funksjonshemma: vernepleiar, helsefagarbeidar, personleg assistent
Tiltak for funksjonshemma har fleire ledige stillingar på inntil 100 % i samband med oppstart av nye tiltak. Me treng Vernepleiar Helsefagarbeidar Personleg assistent Sjå fullstendig utlysing For fleire opplysingar om stillingane, ta kontakt med leiar i tiltak for funksjonshemma Gunn...
fredag 22. mars Leikanger kommune
Sjukepleiarar, inntil 100% stilling, 3 faste stillingar
Leikanger sjukeheim består av 28 sjukeheimsplassar med 4 avdelingar fordelt på skjerma eining,  rehabiliteringsavdeling og to langtidsavdelingar. Pleie og omsorg deltar i velferdsteknologiprosjektet og er i full gang med implementering i tenesta. Vi jobbar blant anna aktivt med oppfølging...
fredag 22. mars Leikanger kommune
100% vikariat for fysioterapeut
Vi har ledig vikariat i 100% stilling som kommunal fysioterapeut ved Leikanger helsesenter i perioden 01.07.19 – 29.06.20. Vikariatet kan bli forlenga. Stillinga inneber ansvar for kurativt og førebyggande arbeid med barn og unge. I tillegg vil arbeidet også omfatte kurativt arbeid med...
fredag 22. mars Leikanger kommune
Leikanger kai - asfaltarbeid
I perioden frå 25. mars til 26. april kan køyremønster og parkeringsareal til tider bli endra på Hanahaug og området rundt Leikanger kai, då det skal utførast asfaltarbeid. Reisande til rutegåande transport må i denne tida vere ute i god tid...
torsdag 21. mars Leikanger kommune
Årsmelding 2018 - Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REF)
Les Årsmelding 2018 for Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REF)
mandag 18. mars Leikanger kommune
Skulefritidsordninga/SFO hausten 2019
Kommunestyra i Balestrand, Leikanger og Sogndal har vedteke felles vedtekter og betalingssatsar for barnehage og SFO i nye Sogndal kommune med verknad frå 01.08.2019. 6-åringar som skal ha heil plass inkl. ferie i SFO frå hausten 2019, får ta til i SFO frå veke 31, i staden...
torsdag 14. mars Leikanger kommune
Jegerprøven
Sjå meir informasjon om kurset og påmelding
mandag 11. mars Leikanger kommune
Stenging av vassforsyning
Slike tiltak kan medføra litt grums i vatnet etterpå.
fredag 8. mars Leikanger kommune
Ledige stillingar i skulane - lærar, miljøterapeut, fagarbeidar, assistent
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 8. mars Leikanger kommune
Framtidas bustader langs Sognefjorden - samling for kommunane og byggjenæringa
fredag 8. mars Leikanger kommune
Søknad om kulturmidlar 2019
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 8. mars Leikanger kommune
Ledige stillingar i Nybø barnehage
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 7. mars Leikanger kommune
Søknadsfrist for SMIL- og dreneringsmidlar 2019
Frist for innlevering av SMIL- og dreneringssøknadar er sett til 15.04.19.
mandag 25. februar Leikanger kommune
Sommarjobb for ungdom - stell av grøntanlegg
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 20. februar Leikanger kommune
Sommarjobb for ungdom - stell av grøntanlegg
Me treng arbeidsvillig ungdom til stell av grøntanlegga våre i sommar. Dei som er fødde før 01.01.02, er frå Leikanger og er under utdanning, vil verta prioritert. Skriv ein kort søknad på e-post til postmottak@leikanger.kommune.no  eller til Leikanger kommune,...
onsdag 20. februar Leikanger kommune
Høyring - Hovudplan skogsveg for Leikanger kommune
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
mandag 18. februar Leikanger kommune
Høyring - Hovudplan skogsveg for Leikanger kommune
Planen skal vere eit verktøy for forvaltninga og eit styrande dokument i vurdering av sakshandsaming og løyving av tilskot til bygging av skogsvegar. Herved inviterer me ulike aktørar og interessegrupper til å gje ein uttale. Planen er også utlagt i serviceekspedisjonen i...
mandag 18. februar Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Høyring - Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad tilrettelagt for heildøgns omsorgstenester i nye Sogndal kommune
tirsdag 12. februar Leikanger kommune
80% vikariat for reinhaldar
mandag 4. februar Leikanger kommune
Ledige stillingar i pleie og omsorgstenesta
Leikanger kommune søkjer etter sjukepleiar, helsefagarbeidar, heimehjelp og ferievikarar.
mandag 4. februar Leikanger kommune
Hugs fristen for søknad om barnehageplass 1. februar
Alle som ynskjer plass i løpet av barnehageåret 2019/20 må søke no.
tirsdag 29. januar Leikanger kommune
Informasjonsmøte om ferjekaiopprusting - Hella, Dragsvik og Vangsnes
Her vil dei mellom anna informere om arbeidet dei skal til med på ferjekaiane, og korleis trafikantane vil merke dette.Les meir på nettsida til Statens vegvesen
mandag 28. januar Leikanger kommune
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
1. juli 2018 $ Bergens Tidende
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

LEIKANGER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL