Leikanger
Skogkveld med trøndersodd
Meir informasjon
fredag 15:40 Leikanger kommune
Detaljreguleringsplan for Strandavegen
Detaljreguleringsplan for Strandavegen vert i medhald av §12-10 i plan- og bygningslova lagt ut til offentleg ettersyn. Planen skal leggja til rette for allmenn bruk av strandlinja til frilufts- og rekreasjonsføremål. I tillegg skal planen fastsetje område for privat arealutnytting knytt...
fredag 13:32 Leikanger kommune
SIMAS tek over renovasjonskøyringa
SIMAS IKS har no inngått avtale med bustyret i RenoNorden-konkursen. Avtalen medfører at SIMAS tek over ansvaret for både dei tilsette og køyring av renovasjonsrutene. Me vil i morgo køyre renovasjonsruta som ikkje vart køyrd i dag, torsdag, samt renovasjonsruta fredag. Me er...
torsdag 15:23 Leikanger kommune
Konkursbuet stoppa hentinga av boss i SIMAS-regionen
SIMAS har jobba med å avklare korleis ein skal løyse utfordringane som har oppstått etter konkursen i RenoNorden AS. Det er to kontraktar det er snakk om, seier direktør Hallvard Thomassen i SIMAS IKS. Den eine er knytta til innhenting av hushaldningsavfall og den andre er for henting av...
torsdag 08:53 Leikanger kommune
Pressemelding frå SIMAS: Renovatøren RenoNorden er konkurs
Vår samarbeidspartnar og transportør av avfall, RenoNorden AS, har i ein børsmelding måndag kveld informert om at dei er konkurs. RenoNorden har stått for inntransport av avfall frå hushaldningar og næringsaktørar i heile SIMAS-regionen. Konkursen kan medføre...
tirsdag 08:57 Leikanger kommune
Vegstenging - Njøsavegen
Fv 185, Njøsavegen, vert stengt grunna vedlikehaldsarbeid av Statens vegvesen. Ei stikkrenne skal skiftast ut, og det skal murast og skiftast ut masse.Vegen blir stengt frå tysdag 19. september kl. 20.00 til onsdag 20. september kl. 06.00 og samanhengande frå 22. september kl. 20.00 til...
mandag 13:33 Leikanger kommune
Triveleg konsert på sjukeheimen
Duoen består av slagverkar Eli M Odland og Ingvild Storhaug på sang. Dei har jobba saman sidan 2014, og halde rundt 150 konserter i regi av Den Kulturelle Spaserstokken i ulike fylke. På repertoaret sto slagerar frå 40-, 50- og 60-talet,  Arrangementa var spenstige og...
fredag 15. september Leikanger kommune
Markvandring i frukt, Lærdal 20. september
torsdag 14. september Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Leikangerhallen måndag 11. september
Sidan Leikangerhallen er vallokale i Leikanger, vert det ingen trening eller annan aktivitet i hallen måndag 11. september.
fredag 8. september Leikanger kommune
Vegstenging - Hellebergvegen
Hellebergvegen vert stengt ved Hellebergvegen 6 frå måndag 11.09.17 . Dette gjeld i ein periode på om lag 2-3 veker frå kl 08.00 til kl 16.00.
fredag 8. september Leikanger kommune
Stortingsval - opningstid på valdagen
Kven har stemmerett ved stortingsvalet?  Norske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av 2017 og som er, eller har vore, registrert i Folkeregisteret som busett i Noreg.     
torsdag 7. september Leikanger kommune
100 % stilling som tenesteleiar for pleie og omsorg - utvida søknadsfrist
Pleie- og omsorgstenesta i Leikanger kommune omfattar sjukeheim, heimebaserte tenester, psykiatri og tiltak for funksjonshemma. Tenesta er delt i tre einingar med kvar sin leiar, der tenesteleiar har det overordna ansvaret. Det er om lag 65 årsverk i tenesta for pleie og omsorg. Tenesta er lokalisert ved...
onsdag 6. september Leikanger kommune
Førehandsrøysting - langope torsdag 7. september
Resten av veka kan du førehandsrøyste i tida 9.00-14.30, t.o.m. fredag 8. september.
mandag 4. september Leikanger kommune
Brosjyre om bekjemping av brunskogsnegl (pdf)
fredag 1. september Leikanger kommune
Jegermøte for jegerar i Leikanger og Sogndal
Det vert orientering om CWD ved Mattilsynet der Torodd Urnes og Nils Martin Fjær er med, orientering om jaktoppsyn ved Runar Hatlevoll og orientering om Sogndal Ettersøkslag ved Roald Lunde.
mandag 28. august Leikanger kommune
Ledig stilling: Kommunalsjef - plan, miljø og teknisk drift
Leikanger kommune har ledig 100 %  stilling som kommunalsjef for plan, miljø og teknisk drift frå 1 november 2017. Arbeidsoppgåver Kommunalsjef for plan, miljø og teknisk drift vil få overordna ansvar for tenesteområdet som omfattar areal- og reguleringsplan, byggesak,...
tirsdag 22. august Leikanger kommune
100 % stilling som tenesteleiar for pleie og omsorg
Pleie- og omsorgstenesta i Leikanger kommune omfattar sjukeheim, heimebaserte tenester, psykiatri og tiltak for funksjonshemma. Tenesta er delt i tre einingar med kvar sin leiar, der tenesteleiar har det overordna ansvaret. Det er om lag 65 årsverk i tenesta for pleie og omsorg. Tenesta er lokalisert ved...
fredag 18. august Leikanger kommune
80% vikariat for sjukepleiar frå 01.10.17 i omlag 1 år
Stillinga er for tida knytta til sjukeheimen.  Leikanger sjukeheim har for tida 28 sjukeheimsplassar med 4 avdelingar fordelt på skjerma avdeling, ein rehabiliteringsavdeling og 2 langtidsavdelingar. Arbeidsoppgåver Ivareta sjukepleiaroppgåver Pleie og oppfølging av bebuarar ved...
fredag 18. august Leikanger kommune
Ein trygg og god skulekvardag utan mobbing og plaging
onsdag 16. august Leikanger kommune
Leikangerprisen 2017 - forslag til kandidatar
Leikangerprisen vert delt ut for verdifullt og framifrå arbeid i frivillig lags- og organisasjonsliv, eller i arbeidsliv/tiltaksarbeid i kommunen. Prisen kan gjelde arbeid som vert eller har vore gjort, og kan gå til lag, organisasjonar og einskildpersonar.Sjå meir informasjon om vedtekter og...
onsdag 16. august Leikanger kommune
Jegermøter hjort- og elgjakta 2017 i ÅLA (pdf)
fredag 11. august Leikanger kommune
Førehandsrøysting til stortings- og sametingsvalet 2017
Du kan førehandsrøyste i kva kommune som helst, men hugs at røysta di må nå fram til heimkommunen din innan valdagen. På Leikanger sjukeheim vert det halde førehandsrøysting onsdag 6. september kl. 12.00 til 13.00.   Heimerøysting/ambulerande...
torsdag 10. august Leikanger kommune
Nye vilkår for ettersøksavtale
Ny avtale finn du her
tirsdag 8. august Leikanger kommune
Ettersøksavtale
Ny avtale finn du her
mandag 7. august Leikanger kommune
Dans Utan Grenser i Italia
I alt 100 ungdommar frå Sogn og Fjordane deltok på dansecamp i Cesenatico i Italia siste veka i juni, ni av desse frå Leikanger. Her fekk ungdommane delta på 8 kurs kvar med 8 ulike koreografar og pedagogar frå Norge og Italia. I alt vart 28 ulike kurs avvikla. Dans Utan Grenser og...
mandag 7. august Leikanger kommune
Fiskekonkurranse på Fjærlandssete (pdf)
torsdag 27. juli Leikanger kommune
Søkjer kandidatar til Trafikktryggingsprisen
25 000 kroner Prisen er på 25 000 kroner og kan gå til enkeltpersonar, grupper eller lag og organisasjonar som har gjort ein særskilt innsats for å gjere trafikken i Sogn og Fjordane tryggare. Prisen vert delt ut kvart år, og sjølve overrekkinga vert i år...
tirsdag 25. juli Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

I Leikanger er over halvparten av jobbene statlige
Mens debatten går om flytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo til distriktene, tiltrekker Leikanger jobbsøkere fra hele landet.
mandag 24. juli Bergens Tidende
Leikanger vassverk - utkopling
Området vert utan vasstilførsel. Vatnet kan verte grumsete og det vert ein del luft i røyrsystemet. Det vert utført vedlikehaldsarbeid på leidningsnettet. 
mandag 24. juli Leikanger kommune
Leikanger frivilligsentral/Leikanger utstyrssentral - opningstider (pdf)
mandag 10. juli Leikanger kommune
Utlegging av manntal
Manntalet for Leikanger kommune vert lagt ut til ettersyn på desse stadene frå 10. juli og fram til og med valdagen: Serviceekspedisjonen i Tinghus I Leikanger folkebibliotek (frå 25. juli) Dersom du meiner at du sjølv eller nokon annan uriktig er vorte innført eller utelete...
mandag 10. juli Leikanger kommune
Høyring - Søknad om løyve til utslepp av tunnelvatn og dumping av sprengsteinmassar
I samband med etablering av Leikanger kraftverk søkjer Sognekraft AS Fylkesmannen om løyve til utslepp av tunnelvatn og dumping av sprengsteinmasar i Sognefjorden ved Suppam i Leikanger kommune. Søknadene gjeld utslepp av drifts- og drensvatn til både Grindselvi og til Sognefjorden, og...
onsdag 5. juli Leikanger kommune
Asfaltering
Leikanger kommune skal legge ny asfalt på del av Hamrevegen, fortau langs del av Kleppavegen, Dalhjellevegen og Hovdavegen. Arbeidet med forarbeid, grøfting mm, vert utført i juli månad. Legging av asfalt er planlagt i august. Arbeidet vert utført av Instefjord...
fredag 30. juni Leikanger kommune
Stortings- og sametingsvalet 2017: Tidlegrøysting
Dersom du ikkje har høve til å røyste innanfor den ordinære perioden for førehandsrøysting, og heller ikkje på valdagen, kan du frå 1. juli t.o.m. 9. august tidlegrøyste i serviceekspedisjonen i Tinghus 1. Du treng ikkje valkort, men ta med...
torsdag 29. juni Leikanger kommune
70% stilling som programrådgjevar i flyktningtenesta
Leikanger kommune har ledig ei 70 % fast stilling som programrådgjevar i flyktningtenesta. Det er ønskjeleg med snarleg tiltreding. Flyktningtenesta i Leikanger kommune låg tidlegare inn under NAV-Leikanger, men har nyleg etablere seg som ei eiga teneste på Tinghuset. Tenesta vil til saman...
tirsdag 27. juni Leikanger kommune
Badevatn - siste tilgjengelege prøve
tirsdag 27. juni Leikanger kommune
Treningstilbod i Leikanger - oppdatering
Det kjem eit nytt treningstilbod i Leikanger kommune i løpet av august månad, med oppstart av gruppetrening i september. Tilbodet vil vera ope kvar dag og delvis bemanna. Det vert også mogleg å kjøpe PT-  og massasje timar. Meir informasjon om tilbodet vil koma seinare.
fredag 23. juni Leikanger kommune
Ledig stilling: Reinhaldar 100 % fast stilling
Arbeidstida er på dagtid. Arbeidsplassen vil vera kommunale bygg i Leikanger kommune. Vi ynskjer: Fagbrev som reinhaldar Søkjarar med relevant praksis og erfaring blir vurderte God serviceinnstilling Gode samarbeidsevner At du er pliktoppfyllande, sjølvstendig og påliteleg Du...
onsdag 21. juni Leikanger kommune
Opningstider på biblioteket i sommar
Frå 19. juni til 02. juli (veke 25 og 26) og 24. juli til 20. august (veke 30-33) har biblioteket ope Tysdag  12.00-17.00 Onsdag 12.00-17.00 Torsdag 12.00-17.00 30. juni til 24. juli (veke 27-29 ) er biblioteket stengt.  
tirsdag 20. juni Leikanger kommune
Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Mange som ikkje søkjer Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges...
søndag 18. juni Leikanger kommune
Treningstilbod i Leikanger
Idrettssenteret AS har etter initiativ frå idrettslaget Syril drive eit treningssenter på Leikanger i samdrift med Sogndal sidan 2009. Idrettssenteret AS har ikkje sett det drivverdig til ynskt kvalitet. Det har difor vore viktig å levere eit alternativt tilbod, eller finne andre som kan drive eit...
torsdag 15. juni Leikanger kommune
Hugs å melde adresseendring til Skatteetaten
onsdag 7. juni Leikanger kommune
Sommartreff
Sjå meir informasjon
tirsdag 6. juni Leikanger kommune
Fri Moro - friluftsdagar for 4.-7. klasse
Sjå meir informasjon Påmeldingsskjema i Word-format
tirsdag 6. juni Leikanger kommune
Regionsamling for organisasjonseigde kulturbygg, Leikanger 7. juni
fredag 2. juni Leikanger kommune
Skogshogst i Njøsadalen
Det vert skogshogst i Njøsadalen av grunneigarar i tida framover. Om nokon har spørsmål, kan dei henvende seg til skogbruksleiar August Evensen på telefonnummer 95 41 51 11.
torsdag 1. juni Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Balestrand, Leikanger og Sogndal – ny kommune
Med proposisjon til Stortinget nr.96 S har regjeringa gjort framlegg om at kommunane Sogndal, Leikanger og Balestrand blir slegne saman til ein ny kommune frå 1.1.2020. Proposisjonen vil bli handsama av Stortinget i 8 juni 2017. Etter at kommunane vart kjent med regjeringa sitt framlegg starta kommunane...
fredag 26. mai Leikanger kommune
Årsmøte i Leikanger frivilligsentral
Sakliste: Organisering Vedtekter for sentralen Frivillig arbeid og inkludering (flyktningtenesta) Innspel/idear frå lag, organisasjonar og elles andre Alle lag, organisasjonar og einskildpersonar som ynskjer å delta i frivillig arbeid er hjarteleg velkomne!Framlegg til vedtekter
fredag 19. mai Leikanger kommune
Deler av Leikangerhallen stengd for aktivitet
Den midterste delen av hallen (hall 2) er stengd for all aktivitet inntil videre.
torsdag 18. mai Leikanger kommune
Program for 17.mai i Leikanger
Program for 17. mai (PDF)
søndag 14. mai Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her  (pdf)
onsdag 3. mai Leikanger kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LEIKANGER

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL