Leikanger
Handlingsplan for å motverke sosial ulikskap blant barn og unge
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 09:19 Leikanger kommune
Ubemanna helsestasjon i veke 29
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 08:59 Leikanger kommune
Informasjon om skogbrannfare og bålforbud - Sogn brann og redning IKS
tirsdag 10. juli Leikanger kommune
NAV Leikanger - opningstider i sommar
Frå og med veke 27 til og med veke 30 er kontoret ope tysdag og fredag frå 10.00 -14.00. (frå 02.07-10.08.18). I veke 31 og 32 ( 23.07-10.08.18) er ikkje kontoret tilgjengeleg for publikum. Har du behov for kontakt, ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33, så gjer vi ein...
onsdag 4. juli Leikanger kommune
Biblioteket sine opningstider i sommar
Leikanger folkebibliotek er stengt i veke 28-31 (9. juli-5. august) I veke 27, 32 og 33 har biblioteket ope tysdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-17.00. Born som skal ha premie i Sommarles, kan hente dei i serviceekspedisjonen på tinghuset dei vekene biblioteket er stengt.
onsdag 4. juli Leikanger kommune
Høyring - Reguleringsplan Persjurmyri
Formannskapet i Leikanger kommune har i møte 07.06.2018 fatta vedtak om at framlegg til privat reguleringsplan for bustadområdet Persjurmyri på Hanahaug vert sendt ut på offentleg høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 12 – 10. Føremålet med planen er...
onsdag 4. juli Leikanger kommune
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
søndag 1. juli $ Bergens Tidende
Godkjent reguleringsplan for bustadfeltet Persjurmyri, Hanahaug
Leikanger kommune ved formannskapet har i møte 07.06.2018 godkjent denne private reguleringsplanen i medhald av §12-12 i Plan og bygningslova. Planen femnar om del av gnr. 12 bnr. 34. Grunneigarar og naboar vert varsla direkte. Formannskapet si godkjenning kan påklagast til Fylkesmannen i Sogn...
fredag 29. juni Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Badevatn - siste tilgjengelege prøve
fredag 29. juni Leikanger kommune
Dagsturhytta
fredag 29. juni Leikanger kommune
Høyring - kommuneplanen sin arealdel
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 28. juni Leikanger kommune
Musikkpedagog i inntil 100% stilling
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 28. juni Leikanger kommune
Ledig barnehageplass
Søknadsskjema
mandag 25. juni Leikanger kommune
Jan Erik Lie til minne
- Gledessprederen, historiefortelleren og ordkunstneren Jan Erik Lie er ikke med oss lenger.
fredag 22. juni $ Bergens Tidende
Høyring - Plan for forvaltning av hjortevilt i Leikanger 2018-2020
Leikanger formannskap har i møte 07.06.18 vedteke å leggja Plan for forvaltning av hjortevilt i Leikanger 2018-2020 ut på høyring.Plan for forvaltning av hjortevilt i Leikanger 2018-2020 Ein eventuell høyringssuttale skal vere skriftleg og sendast til...
torsdag 21. juni Leikanger kommune
Fiskekort
Les meir om jakt og fiske i Leikanger
torsdag 21. juni Leikanger kommune
Høyring - Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022
Formannskapet i Balestrand og Leikanger kommune, og Velferds-, oppvekst og kulturutvalet i Sogndal kommune har i møte 07.06.2018 og 31.05.2018 vedteke oppstart av felles plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022, og har lagt ut framlegg til planprogram på høyring. ...
onsdag 20. juni Leikanger kommune
Avlingssvikt? Hugs å melde frå i tide.
Les meir på Landbruksdirektoratet sine nettsider
mandag 18. juni Leikanger kommune
Totalt bålforbod vert heva frå fredag 15. juni kl. 12.00
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 15. juni Leikanger kommune
Internasjonalisten på Hanehaug
«Ska da ve’ ai’n kaffi? Ein Annan?» Den kvikke velkomstreplikken har tagna på Leikanger Fjord Hotel.
torsdag 14. juni $ Bergens Tidende
Ledige stillingar for vernepleiar og miljøterapeut
70% fast stilling for vernepleiar eller andre med relevant kompetanse, turnus med hovudvekt nattevakter og arbeid kvar 4. helg Inntil 50% engasjement for miljøterapeut i nyoppretta tiltak i privat heim, turnus og arbeid på helg Vi søker dyktige medarbeidarar – er det deg? Leikanger...
mandag 11. juni Leikanger kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage.
Søknadsfristen er 20. juni 2018 for barn som alt er inne i barnehagen, og 15. september for nye barn som startar i barnehagen 15. august 2018. Vi gjer merksam på at alle må søkje på nytt kvart barnehageår, då vedtak gjeld for eitt år om gangen.
torsdag 7. juni Leikanger kommune
Totalt bålforbod - presisering
Pressemelding frå Sogn brann og redning IKS, oppdatert 30. mai:
lørdag 2. juni Leikanger kommune
100% stilling som leiande fysioterapeut
  Leikanger kommune har ledig 100% fast stilling som leiande fysioterapeut frå 1/8-2018. Tenesta er lokalisert i nye lokale ved Leikanger helsesenter, som også omfattar legesenter, helsestasjon og pleie- og omsorg. Kommunen har om lag 3 årsverk for fysioterapi, der 1,8 årsverk er...
tirsdag 29. mai Leikanger kommune
Totalt bålforbod, grunna stor skogbrannfare
Les meir om dette på nettsida til Sogn brann og redning IKS
fredag 25. mai Leikanger kommune
Sogn kulturskule - søknadsfrist 18. mai
Dei som alt har plass treng ikkje søka på nytt (berre gi beskjed om dei held fram). Lever søknad på www.sognkulturskule.no eller epost roar.sandnes@leikanger.kommune.no
onsdag 16. mai Leikanger kommune
17. mai 2018 i Leikanger
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
tirsdag 15. mai Leikanger kommune
50% vikariat for spesialpedagog i barnehage
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
tirsdag 8. mai Leikanger kommune
Alternative opningsdagar og sommartid på miljøstasjonen på Kvålen
Miljøstasjonen er open tysdag 8. mai og tysdag 15. mai i staden for torsdagane 10. og 17. mai. Frå 1. mai til 1. september har miljøstasjonen sommartid og held ope 12.00-19.00.
tirsdag 8. mai Leikanger kommune
Heile Norge ryddar i mai - Simas.no
mandag 30. april Leikanger kommune
Vegstenging Gjertrudbakken
Det skal leggast nye vatn- og avløpsleidningar i Gjertrudbakken, og vegen mellom Gjertrudbakken 28 og kryss med Fv185 Njøsavegen vert difor stengt i perioden 2. mai til 31. august 2018. Arbeidet startar opp ved Gjertrudbakken 28, og avstengt område vil flytte seg oppover i takt med framdrifta....
onsdag 25. april Leikanger kommune
Kulturlandskapsprisen 2018
Lars Grinde, Roald Lunde og Jon Erling Oppedal får Kulturlandskapsprisen for Sogn og Fjordane 2018 for deira arbeid med landbruk og skjøtsel i det nasjonalt utvalde kulturlandskapet Grinde-Engjasete.
tirsdag 17. april Leikanger kommune
Miljødagen 2018 - laurdagsope på miljøstasjonen
mandag 16. april Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Deler du brønn med naboen? No skal alle små vassforsyningssystem registrerast
Innan 1. juli skal alle vassforsyningssystem vere registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, til dømes ei brønn som forsyner to hus med drikkevatn.
tirsdag 10. april Leikanger kommune
Ledige sjukepleiarstillingar - utvida søknadsfrist
Leikanger sjukeheim består av 28 sjukeheimsplassar med 4 avdelingar fordelt på skjerma eining, ein rehabiliteringsavdeling og to langtidsavdelingar. Heimetenesta består av eitt distrikt og er samlokalisert med sjukeheimen. Her ligg også legesenter, helsestasjon, jordmorteneste,...
tirsdag 3. april Leikanger kommune
Opningstider i påsken
Leikanger helsesenter: Ope som vanleg måndag og tysdag. Onsdag 28.03: 08.00-12.00 Ved trong for legehjelp utanom opningstida, kan de ringe legevakt på telefonnummer 116 117.  Ved akutt legehjelp, ring 113.Kvålen miljø- og avfalsstasjon: Ope tysdag 27.03 12.00-18.00, stengd...
fredag 23. mars Leikanger kommune
Ledige stillingar i barnehagane: pedagogisk leiar, barnehagelærar, fagarbeidar
Dei kommunale barnehagane i Leikanger treng pedagogiske leiarar barnehagelærarar, gjerne med spesialpedagogisk tilleggsutdanning fagarbeidarar frå nytt barnehageår august 2018. Til alle stillingane er det krav om politiattest av ny dato.Då det er få menn i skulane og barnehagane...
fredag 23. mars Leikanger kommune
Vernepleiar/sjukepleiar i tiltak/omsorgsbustader (fleire ledige stillingar)
Tiltak for funksjonhemma har fleire ledige stillingar, mellom anna i nybygde omsorgsbustader.Sjå meir informasjon om stillingane (pdf)
torsdag 22. mars Leikanger kommune
Ny stenging av vassforsyning
På grunn av reperasjon av vassledning, vil vatnet vera stengt  i området frå og med Systrond gartneri og vestover.  Arbeidet vil foregå i perioden tysdag 22. mars kl. 21.00 og fram til onsdag 23. mars kl.06.00.
onsdag 21. mars Leikanger kommune
Inntil 70% stilling som helsefagarbeidar
Leikanger sjukeheim har for tida 28 sjukeheimsplassar med 4 avdelingar fordelt på skjerma eining, ein rehabiliteringsavdeling og 2 langtidsavdelingar. Vi har ledig 1 stilling: Helsefagarbeidar, inntil 70% fast   Arbeidsoppgåver: Pleie og omsorg av bebuarar ved sjukeheimen Ha delansvar for...
tirsdag 20. mars Leikanger kommune
Stenging av vassforsyning
Slike tiltak kan medføra litt grums i vatnet etterpå.
mandag 19. mars Leikanger kommune
Palmerevy nr 59
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 16. mars Leikanger kommune
Ledige stillingar i skulane
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 16. mars Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her (pdf)
onsdag 14. mars Leikanger kommune
Handlingsplan for førebyggjande folkehelse i Leikanger kommune
Handlingsplan for førebyggjande folkehelse i Leikanger kommune 2018-2020 (pdf)
fredag 9. mars Leikanger kommune
Full krangel om kraftmilliarder kan velte vestlandsfylket
- Hordaland har ikke skjønt hva de har vedtatt.
fredag 9. mars $ Bergens Tidende
UKM i Saften søndag 4. mars
Førstkommande søndag kl. 17.00 vert det arrangert UKM - Ung Kultur Møtes i Saften på Leikanger.
torsdag 1. mars Leikanger kommune
Sommarjobb for ungdom - stell av grøntanlegg
Me treng arbeidsvillig ungdom til stell av grøntanlegga våre i sommar. Dei som er fødde før 01.01.01, er frå Leikanger og er under utdanning, vil verta prioritert. Skriv ein kort søknad på e-post til postmottak@leikanger.kommune.no  eller til Leikanger kommune,...
torsdag 1. mars Leikanger kommune
Søknad om kulturmidlar 2018
Søknadsskjema Dersom du har spørsmål, ta kontakt med tenesteleiar Aase Bruntveit Njøs på tlf. 57 65 56 04.
torsdag 1. mars Leikanger kommune
Utbetaling av tilskot frå ordninga regionalt miljøprogram og organisert beitebruk
Utbetalingsdato er endra frå 07.03.18 til 14.03.18, opplyser Landbruksdirektoratet.
onsdag 28. februar Leikanger kommune
Søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid 2018
Det er to søknadsfristar og ein utbetaling av produksjons- og avløysartilskot pr år. Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med teljedato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med teljedato 1. oktober. Ved del 1 av...
tirsdag 27. februar Leikanger kommune
Jegerprøven
Sjå meir informasjon
torsdag 22. februar Leikanger kommune
Folkehelseprofil 2018 - Leikanger kommune (pdf)
torsdag 22. februar Leikanger kommune
Gjenbruksdag 27. februar
Gjenbruksdag på Leikanger 27.02.2018 kl. 17.00 - 20.00. Leikanger pensjonistlag og Leikanger språkkafe inviterer alle innbyggjarane i Leikanger til gratis gjenbruk.
fredag 16. februar Leikanger kommune
100% stilling som distriktsmusikar - hardingfele
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 15. februar Leikanger kommune
Fagdagar og kurs ved Kompetansenettverk Lokalmat Vest
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 15. februar Leikanger kommune
Fagdag om gulrot i Lærdal
Norsk Landbruksrådgjeving Vest inviterer til fagdag saman med Lærdal Grønt 26. februar 10.30-16.30. Meir informasjon og påmeldingsskjema  
mandag 12. februar Leikanger kommune
Ferievikarar i pleie- og omsorgstenesta
Sommaren 2018 har pleie- og omsorgstenesta trong for ferievikarar til Sjukeheimen Heimehjelp Heimesjukepleie Tiltak for funksjonshemma (miljøarbeidarar) Reinhald Vi søker etter sjukepleiar, helsefagarbeidar/hjelpepleiar, miljøarbeidar og assistent Årsløn (for...
fredag 9. februar Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

100 % stilling som tenesteleiar for pleie og omsorg
Pleie- og omsorgstenesta i Leikanger kommune omfattar sjukeheim, heimebaserte tenester, psykiatri og tiltak for funksjonshemma. Tenesta er delt i tre einingar med kvar sin leiar, der tenesteleiar har det overordna ansvaret. Det er om lag 65 årsverk i tenesta for pleie og omsorg. Tenesta er lokalisert ved...
fredag 9. februar Leikanger kommune
100% stilling som ingeniør
Kontoret har ansvar for arealplanlegging, kart- og oppmålingstenester, byggesaker, landbruksforvaltning, VA-området, vegar og kommunale bygg, samt ansvar for kommunen sine bygge- og anleggsprosjekt. Hovudarbeidsoppgåver: utvikling og drift av VA-området prosjektleiing for...
fredag 9. februar Leikanger kommune
Høyring - framlegg til etablering av bevaringsområde for hummar
Sognefjorden Vel har starta arbeid med å innføre bevaringsområde for hummar i Sognefjorden. Sogn regionråd står for koordinering av dette arbeidet for kommunane i Sogn. Sognefjorden Vel har utarbeidd eit framlegg til etableringsområde, som no vert lagt ut på...
torsdag 8. februar Leikanger kommune
Viltseminar i Førde
Viltseminaret, som vert arrangert på Scandic Sunnfjord Hotel & spa i Førde 2. – 3. mars, er eit samarbeid mellom NJFF Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Vestskog SA og Norsk Hjortesenter. Det set i år fokus på aktuelle tema i høve hjorteviltforvaltning, CWD og...
onsdag 7. februar Leikanger kommune
60% vikariat for fagarbeidar/assistent i Henjahaugane barnehage
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 19. januar Leikanger kommune
Inntil 100% vikariat for helsesøster
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 19. januar Leikanger kommune
Har du forslag til namn på dagsturhytta?
I 2018 kjem dagsturhytta på Eggjahaugane, eit samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og Sparebanksstiftinga. Hytta treng eit passande namn, og innbyggjarar, grupper, lag og organisasjonar vert med dette invitert til å komme med forslag.
fredag 19. januar Leikanger kommune
Brukarundersøking på helsesenteret
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 17. januar Leikanger kommune
Hugs refleks!
Det er framleis mørkt både morgon og kveld, så hugs å bruke refleks! I serviceekspedisjonen på tinghuset har me refleksar til utdeling.
fredag 12. januar Leikanger kommune
Open skogdag i Vik kommune
Tirsdag 16. januar kl. 10.00 i Fresvik.
torsdag 11. januar Leikanger kommune
SIMAS hentar juletreet og gåvepapiret ditt
Set juletreet ditt og plastsekken med gåvepapir ut saman med avfallsbehaldarane på tømmedag i veke 3 (15.-19. januar), så vert det henta.
tirsdag 9. januar Leikanger kommune
Redusert foreldrebetaling i SFO for familiar med låg inntekt
Meir informasjon
tirsdag 9. januar Leikanger kommune
Tilskot til fjerning av framande artar
Fleire framande artar er i ferd med å spreie seg og bli problem både i hagar, friområde og natur i Sogn og Fjordane. Det er mogleg å søke om midlar til tiltak mot framande artar i 2018, og søknadsfristen er 15. januar.
mandag 8. januar Leikanger kommune
80 % stilling som fysioterapeut
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 5. januar Leikanger kommune
Improteaterkurs for ungdom på Skogly, Kaupanger
10.-11. februar for ungdom mellom 13 og 18 år.
fredag 5. januar Leikanger kommune
Samarbeid mellom Sogn kulturskule og Balestrand kulturskule
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 5. januar Leikanger kommune
Tilkallingshjelp - Nybø barnehage
Nybø barnehage treng tilkallingshjelp frå no og fram til påske.
torsdag 4. januar Leikanger kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LEIKANGER

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Karlskrona Båt Næringsliv Oppland Svedala Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Hässleholm Rogaland Kultur Oslo Østfold Fotboll Kalmar Vest Agder Akershus Kvinnherad Odda Skåne Sogn og Fjordane Buskerud Troms Trøndelag Kristianstad Forsvar Mat Menn Oskarshamn Thailand Rendalen Inrikes Kongelig Fiske Finnmark Eslöv Tynset Sandnes Molde FK Vellinge Karmøy Skien USA Kultur Kragerø Mandal Åstorp Vær Fotball Bolig Politikk Sport Musikk Fredrikstad Malmö Blekinge Sverige Tinn Norway Cup Trening VM Stavanger Kunst Mote Russland Spill Trav Reise IK Start Grue 17. mai Stockholm Android Osterøy Lesja Turn Sigdal Grane Lyngdal Risør Fauske Helse Vestby Nittedal Tvedestrand Tesla Barn Kristiansand Lund Askvoll Stord Aurskog-Høland Sjakk Motor Håndball Lindås Røros Økonomi Lillesand Bamble Jølster Sortland Hälsa Näringsliv Landbruk Tranøy Salangen Nore og Uvdal Hyllestad Båstad Vågan Steigen Ringsaker Hvaler X-games Gausdal Askøy Sund Seljord Film Ronneby Moss Utrikes Nesodden Øksnes Horten Gjøvik Andøy Sogndal Landskrona Leirfjord Alpint Friidrett Lund Eidskog Kongsvinger Åmot Porsgrunn Solund Staffanstorp Vefsn Fedje Eurovision Nes Kommunesammenslåing Enebakk Bodø/Glimt Nybro Alstahaug Kvinesdal Aurdal Stabæk Hemnes Karasjok Vadsø Helsingborg Bremanger Suldal Bil Høyanger Drangedal Meløy Strängnäs SK Brann Tomelilla Narvik Bil Trøgstad Russ Tønsberg Dyr Boksing Molde Austrheim Farsund Klima Liverpool Mat Spania Eidfjord Bromölla Jönköping Hörby Lødingen Vitenskap Radøy Øygarden Bærum Dovre Voss Østre Toten Stranda Moskenes E-sport Nissedal Kviteseid Hobøl Flekkefjord Roing Meland Ski Tysvær Gjerstad FK Haugesund World Series of Poker Karlshamn Arctic Race Nordre Land Nord-Korea Bundesliga Ballangen Polen Øyer Interiør Skedsmo Tyrkia Time Sandefjord Fotball Kvinner Rælingen Rygge Jevnaker Frankrike Gloppen Hole Engerdal Askim Saltdal Jakt Friluftsliv Stryn Rauma Svelvik Masfjorden Musik Sölvesborg Flakstad Australia Øystre Slidre Mjøndalen IF Rakkestad Berlevåg Flora Kampsport Forskning Evenes Sjöbo Valle Nord-Odal Lier Eliteserien Hammerfest Målselv Israel Ukraina Sola Skodje Norway Chess Mörbylånga Syria Audnedal Torsken Olofström Volvo Kvalsund Champions League Nordkapp Lillestrøm SK Holtålen Giske Tingvoll Mönsterås Skisport FA-cupen NM Danmark Fildeling Politik Toyota Skånland Eid Båt Lillehammer Brønnøy Stavanger Oilers Foto La liga Råde Re Hamar Motorsport Östra Göinge Søgne Hamarøy Klatring Aure Arendal Emmaboda Tour of Norway Larvik Bømlo Svalbard Jobb Svalöv Kina Skurup Løten Litteratur Tysfjord Motorsport Teknik Skiptvet Værøy Vinje Film Skiskyting Ulstein Porsanger Mjölby Nannestad Utsira Hadsel Birkenes Hockey Fjaler Halden Sykkel Asker Bodø Frogn Tromsø IL Vindafjord Grimstad Eidsberg Modum Rana Poker Odds BK Kryptovaluta Ulvik Åsnes Vestre Slidre Sandøy Rennesøy
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL