Lærdal
Status for lokalt CWD-arbeid i Nordfjella kommunane
Informasjon frå CWD-koordinatoren
tirsdag 11:20 Lærdal kommune
Råd til føresette med fokus på eigen og barna si psykiske helse
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 07:39 Lærdal kommune
Utlysing av kulturmidlar 2020
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
mandag 14:02 Lærdal kommune
Videokonsultasjon fysioterapi
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
mandag 13:50 Lærdal kommune
Lærdalsløpet 2020
Lærdalsløpet 26. april 2020 vert utsett inntil vidare. Lærdal IL friidrettsgruppa
mandag 12:11 Lærdal kommune
Fakturering av kommunale gebyr termin 1 for 2020
Kommunale eigedomsgebyr for vatn, kloakk og feiing termin 1 blir vanlegvis fakturert med forfall 15. april. På grunn av ein feil under import av fakturagrunnlaga frå KomTek, må fakturering av desse utsetjast ein månad. Forfall på kommunale avgifter termin 1 for 2020 vert då 15....
mandag 11:19 Lærdal kommune
Eg er stolt over samhaldet som bur i oss lærdøler
– Me må nok bu oss på at koronaen kjem til Sogn og Lærdal også, men me har kjøpt oss tid, rusta oss godt og det er viktig at me held fram med det, skriv ordførar i Lærdal, Audun Mo.
søndag 11:54 Porten.no
Kommunale vedtak knytt til koronasituasjonen er forlenga
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 14:11 Lærdal kommune
VESTLAND

Eg er stolt over samhaldet som bur i oss lærdøler
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 14:06 Lærdal kommune
Kontakt med pårørande
Kvar tysdag og torsdag mellom klokka 10-15 i tida framover har pårørande ved Lærdal bu og omsorgsheim sjans til å prata med sine gjennom videosamtale. Dette skjer på messenger eller facetime. Send melding til aktivitøren på nummer 40400539 dersom dette er noko de...
torsdag 13:30 Lærdal kommune
Oppmoding om ikkje å nytte leikeplassar
  Som eit ledd i arbeidet med å redusere smittefaren knytt til koronaviruset i Lærdal kommune ser me det som nødvendig å oppmode om at leikeplassane ved skular og barnehagar ikkje vert nytta. Det er unnatak for born som har tilsyn i småskule og barnehage innanfor...
torsdag 12:45 Lærdal kommune
Praten med ordførar og varaordførar
Praten med ordførar og varordførar vert avlyst inntil vidare på grunn av koronaviruset. Dei lovar å komma sterkare tilbake.
torsdag 12:37 Lærdal kommune
Oppdaterte tiltak frå regjeringa
onsdag 25. mars Lærdal kommune
Landbruket treng hjelp – meld deg som gardsarbeidar
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 24. mars Lærdal kommune
Om vegetasjonsrydding langs Lærdalselva og sideelvar
Kommunen vil oppfordre til å ikkje leggje trevirke (buskar og greiner) langs elvekanten ved vegetasjonsrydding i Lærdalselva eller sideelvane til Lærdalselva.
mandag 23. mars Lærdal kommune
Ikkje metallskrap-innsamling denne våren
Kommunen har motteke fleire spørsmål om det vert metallskrap-innsamling også denne våren i Lærdal. Det er svært positivt at bygdefolket ynskjer å rydde i innmark og utmark også i år. Grunna den uavklarte situasjonen med koronaviruset, stengde...
mandag 23. mars Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 26.03.2020
Innkalling og sakliste
mandag 23. mars Lærdal kommune
Ledig rektor og lærarstilling i kulturskulen
Ledig rektor og lærarstilling i kulturskulen frå 01.08.20 Fullstendig utlysningstekst Søknadsfrist 14.04.20  
mandag 23. mars Lærdal kommune
Lokalt karantenevedtak vert oppheva
Søndag 15. mars fatta kommuneoverlegar i dei fleste kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane vedtak om at personar som hadde hatt opphald i ei rekke andre regionar i Norge, måtte vere i karantene i 14 dagar etter innreise til kommunen. No vert vedtaka
søndag 22. mars Lærdal kommune
Offentleg ettersyn – Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 20. mars Lærdal kommune
Heimetenestene kan bli noko reduserte
Lærdal kommune er inne i ein krevjande situasjon og det vil vere naudsynt å gjera nokre grep. Me kan difor kome i ein situasjon der me må prioritera det viktigaste og dermed redusera noko av tenestetilbodet me kan tilby våre brukarar. Me har for tida fleire helsepersonell i karantene og...
torsdag 19. mars Lærdal kommune
Informasjon til elevar
Kvardagen din har endra seg mykje siste veka. Det kan vera fint å få rolege dagar heime, du kan sova litt lenger og slappe av. Nokre elevar kan likevel oppleva dagane lange og slitsame, ein får meir tid til å tenke og gruble.  Har du begynt å gruble? Er det blitt vanskelegare...
onsdag 18. mars Lærdal kommune
Informasjon frå økonomikontoret
onsdag 18. mars Lærdal kommune
Reglar for karantene
onsdag 18. mars Lærdal kommune
Serviceskyss
Innstillingane blir gjort for å avgrense spreiing av koronaviruset. Informasjon om innstillingane vert publisert på Kringom.no, samt skjermar på terminalar og på Kringom si Facebook-side.  Vi kjem tilbake med informasjon når vi veit kva tid rutene vil starte opp att. ...
onsdag 18. mars Lærdal kommune
Brøyting av vegen til Sluppen
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 17. mars Lærdal kommune
Foreldrebetaling for barnehage og SFO
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 17. mars Lærdal kommune
Viktige telefonnummer i samband med koronasituasjonen
Kommunen sitt sentralbord er bemanna frå kl 08.00 til kl 15.00 og kan svara på mange spørsmål knytt til koronasituasjonen i Lærdal. Sentralbordet handterar også organisering av hjelp frå frivillege til handling og levering av matvarer. Telefonnummer 57 64 12...
tirsdag 17. mars Lærdal kommune
Helsestasjon og jordmortenesta
Informasjon til brukarane av helsestasjon
tirsdag 17. mars Lærdal kommune
Presiseringar i høve helgas vedtak frå kommuneoverlegen
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 17. mars Lærdal kommune
Helsedirektoratet har vedteke stenging av verksemder
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 17. mars Lærdal kommune
Rekrutteringshjelp frå NAV
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 17. mars Lærdal kommune
Fysioterapi, ergoterapi og frisklivssentralen held stengt
Jamfør vedtak frå Helsedirektoratet, stenger fysio- og ergoterapiavdelinga, samt Frisklivssentralen. Dette for å hindre spreiing av koronaviruset. I fyrste omgang gjelder dette til og med 26.03. Det betyr at alle konsultasjonar og avtalar blir avlyst. Det blir ikkje tilbudd behandling dersom det...
mandag 16. mars Lærdal kommune
VESTLAND

Viktig melding til helsepersonell i Lærdal kommune
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
mandag 16. mars Lærdal kommune
Informasjon frå Aurland og Lærdal barnevern
Som fylje av korona utbrotet vil barnevernet jobbe annleis i tida framover. Me vil framleis vere tilgjengelege for alle som treng å komme i kontakt med oss, men det vil skje utan fysiske kontaktpunkt så langt dette er mogeleg.   Barnevernet har ein akuttfunksjon ovanfor barn og unge som har behov...
mandag 16. mars Lærdal kommune
Kontaktinformasjon til NAV Lærdal ved stenging
Kontaktinformasjon
mandag 16. mars Lærdal kommune
Miljøstasjonen er midlertidig stengt
SIMAS har risikovurdert drift av miljøstasjonane og me må begrense smittekjelder for coronavirus/Covid-19. Det er derfor bestemt at f.o.m. måndag 16. Mars er alle våre miljøstasjonar midlertidig stengt.
mandag 16. mars Lærdal kommune
Pressemelding - karantenerestriksjonar for Lærdal
Vedtak: For å stoppe spreiing av Covid-19 og bidra til å halde i hevd nødvendige helse- og omsorgstenester gjer kommuneoverlegen i Lærdal søndag 15.03.20 følgjande vedtak, etter smittevernlova § 4-1 femte ledd: 1) Alle som kjem til Lærdal etter opphald i...
søndag 15. mars Lærdal kommune
Nav Lærdal er stengt
søndag 15. mars Lærdal kommune
Behov for hjelp?
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 13. mars Lærdal kommune
Stenging av kommunale bygg
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 13. mars Lærdal kommune
Viktig melding frå Lærdal helsesenter
Har du time hjå oss som ikkje er akutt og kan vente, venligst ring og avbestill denne! Dette for å unngå at mange pasientar samlast på venterommet samtidig.  Det er viktig at kronikara/pasientar som har underliggande sjukdommar også held seg vekke frå legekontoret då...
fredag 13. mars Lærdal kommune
Orientering til foreldre i barnehage og skular i Lærdal kommune
Syner til dei siste retningslinene frå regjeringen og Helsedirektoratet, samt tidlegare orientering på Lærdal kommune si heimeside om stenging av skular og barnehagar i kommunen.  Barnehagane og skulane er stengde frå klokka 18:00 i dag 12.mars, men foreldre som oppfyller kriteria jmf....
torsdag 12. mars Lærdal kommune
Ekstra tiltak ved Lærdal Bu- og omsorgsheim
Dagtilbodet vert stoppa Frivillege aktivitetar og andre diverse aktivitetar vert avlyst Det vert totalt besøksforbud ved institusjonen Alle måltid vert servert på romma Pårørande kan ta kontakt med vakthavande sjukepleiar ved Lærdal Bu- og omsorgsheim for informasjon....
torsdag 12. mars Lærdal kommune
Lærdal kommune stenger skular og barnehagar
Dette betyr at det ikkje vert ordinær opning fredag 13. mars. Skulane og barnehagane vil i første omgong halde stengt fram til 26. mars.  Det vil vere eit tilbod for born av personell i 15 definerte samfunnskritiske funksjonar. Sjå her Nærare informasjon vert i løpet av...
torsdag 12. mars Lærdal kommune
Informasjon frå NAV
torsdag 12. mars Lærdal kommune
Koronainformasjon pr 12. mars
torsdag 12. mars Lærdal kommune
UKM vert ikkje ope for publikum
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 12. mars Lærdal kommune
Nytt om koronaviruset
tirsdag 10. mars Lærdal kommune
AVLYST - Invitasjon til seminar - Hjortevilt i kartleggingsområdene rundt Nordfjella
mandag 9. mars Lærdal kommune
Tannlegevakt i Sogn og Fjordane
mandag 9. mars Lærdal kommune
(+) Tone har vore med å testa appen som skal hjelpa deg å pusta betre
Fysioterapeuten Elin Johnsen håpar appen vil auka livskvaliteten og meistringsfølelsen hos dei med lungesjukdommar.
fredag 6. mars Porten.no
Vårteljing av hjort
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 5. mars Lærdal kommune
Nye bioposar og plastsekker
SIMAS deler ut nye rullar i løpet av mars og april.   
torsdag 5. mars Lærdal kommune
Merking av hjort
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 5. mars Lærdal kommune
Koronavirus - informasjon til barn og unge
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
onsdag 4. mars Lærdal kommune
Oppdatert informasjon om koronaviruset
Folkehelseinstituttet: Følg råda som kan førebygge smitte. Vask hendene ofte med vatn og såpe, ved hoste bruk anten papirlommetørkle eller host i albogen, og ikkje host mot andre menneske. 
fredag 28. februar Lærdal kommune
Etter mange år får Årdal og Lærdal brannvernavtale
Etter fleire år med samarbeid vedtok kommunestyret i Årdal i dag ein avtale på brannvern mellom Årdal og Lærdal.
torsdag 27. februar Porten.no
VESTLAND

Vidar Villa til Jordeplerock
Vidar Villa har rundt 100 millionar støymingar på Spotify. I sommar står han på festivalscena i Lærdal.
torsdag 27. februar Porten.no
Einingsleiar Lærdalsøyri barnehage
Fullstendig utlysingstekst
torsdag 27. februar Lærdal kommune
Fast og vikariat som kommunelege
Fullstendig utlysingstekst
mandag 24. februar Lærdal kommune
Bilulukke på Filefjell: Ingen personskader
Ein bil køyrte i ein anna på filefjell. Ingen av personane vart skada i ulukka, men bilane fekk noko materielle skader.
søndag 23. februar Porten.no
Viltpåkøyrsel, tjuveri av lykt og farleg mobilbruk
Politiet i Indre Sogn har hatt litt å stri med sjølv om det er vinterferie.
lørdag 22. februar Porten.no
Taxi-konflikt i Lærdal: Ex-ordførar meiner konkurrenten driv med ulovleg marknadsføring
Jan Geir Solheim i Solheim Taxi er ikkje nøgd med at konkurrenten i Aurland yppar seg på bortebane.
torsdag 20. februar Porten.no
Krisesenteret i Sogn og Fjordane
fredag 14. februar Lærdal kommune
Ledig stilling som museumsvert for Sogn kunstsenter sommarsesongen 2020
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
onsdag 12. februar Lærdal kommune
Motorsagkurs i Lærdal 25. og 26. mars
Det vert kurs i motorsag i Lærdal kommune 25. mars (frå kl. 18.00) og heile 26.mars (frå morgonen). Vi kjem tilbake til plass vi skal vere. Kurset kostar ca. kr. 2500,- og gjev deg kursbevis for bruk av motorsag. Det er i alt sju plassar så ver rask med
tirsdag 11. februar Lærdal kommune
Varsel om ekstrem høg vass-stand
Den høge vass-standen er ein kombinasjon av høgt tidevatn og oppstuving av vatn som følgje av vind mot kysten og lågt trykk. Vass-standen vil vere høgst natt til tysdag mellom 23.00 og 03.00, og Met  forventar at vass-standen vert høgare enn under ekstremveret Didrik i...
mandag 10. februar Lærdal kommune
Planprogram kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024 - høyring
Lærdal kommune startar arbeidet med å lage ein ny plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. I Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (2018) er det ei forutsetning at anlegg og tiltak som søker om spelemidlar skal inngå i ein vedteken kommunal...
mandag 10. februar Lærdal kommune
Kurs for nye bønder - Sogn Jord og Hagebruksskule onsdag 26.februar
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 7. februar Lærdal kommune
Ekstra formannskap- og kommunestyremøte 13. februar 2020
Innkalling og saksliste formannskapet Innkalling og sakliste kommunestyret
fredag 7. februar Lærdal kommune
Internasjonal bygdekveld onsdag 3. februar kl. 19.00
Les meir her
tirsdag 4. februar Lærdal kommune
Spelte til minne for broren som tok sitt eige liv
Søstrene frå Lærdal ønskjer meir merksemd rundt sjølvmord. Dei trur openheit og kunnskap skal til for å førebygga problemet.
søndag 26. januar Porten.no
Springflo dekte deler av Lærdal sentrum
På vekas foto kan ein sjå springflo på Løytnantsbrygga i gamle Lærdalsøyri.
søndag 19. januar Porten.no
Full fart i løypa på Borgund
– Ungane var skikkeleg ivrige og ga alt og litt til, seier Ida Rudningen, i Lærdal idrettslag etter årets fyrste cuprenn.
lørdag 18. januar Porten.no
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL