Kvænangen
Ledig stilling som oppvekst- og kulturkonsulent
100 % fast stilling som oppvekst og kulturkonsulent er ledig for snarlig tiltredelse. Etat for oppvekst og kultur omfatter skole, barnehage, ungdom, bibliotek, kultur/fritid, barnevern, voksenopplæring og introduksjon/bosetting, og har 53 årsverk.
mandag 6. januar Kvænangen kommune
God jul
24. desember 2019 Kvænangen kommune
Høring - søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan.
HØRING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE KYSTSONEPLAN. ETABLERING AV NYE AKVAKULTURANLEGG, OLDERFJORDEN, DJUPANVIKA OG ET UTVIKLINGSPROSJEKT I JØKELFJORDEN.
19. desember 2019 Kvænangen kommune
Åpningstid kommeunens servicekontor jule- og nyttårshelgen
Aktuelt
17. desember 2019 Kvænangen kommune
Høring og offentlig ettersyn Endring detaljregulering Kjækan småbåthavn og hyttefelt gnr/bnr 31/11
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges endring detaljregulering Kjækan småbåthavn og hyttefelt gbnr. 31/11 ut til offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Kvænangen formannskap 03.12.2019, sak 93/19.
17. desember 2019 Kvænangen kommune
Politisk møteplan 2020
Aktuelt
13. desember 2019 Kvænangen kommune
Videreføring av ordning med skjenkebevilling for enkeltanledning
Aktuelt
13. desember 2019 Kvænangen kommune
AVLYST! - Mowi inviterer til dialogmøte i Kvænangen
9. desember 2019 Kvænangen kommune
TROMS OG FINNMARK

Offentlig ettersyn på søknad om endring av akvakulturanlegg ved Svartberget (Alteidet)
Mowi Norway AS har søkt om tillatelse til etablering av nytt akvakulturanlegget på lokaliteten Svartberget som ligger utforbi Alteidet. Lokaliteten er satt av til akvakultur i kystsoneplanen, men har vært ute av bruk en periode.
6. desember 2019 Kvænangen kommune
Brøytetilskudd for andre halvår 2019
Frist for søknad om brøytetilskudd for 2. halvår 2019 er 31.12.2019.
5. desember 2019 Kvænangen kommune
Åpnings- og arbeidstid jul/nyttår på kommunehuset
Aktuelt
5. desember 2019 Kvænangen kommune
Røykvarslerens dag!
Aktuelt
27. november 2019 Kvænangen kommune
Innføringskurs i samisk
Aktuelt
26. november 2019 Kvænangen kommune
Åpning av snøscooterløype
Scooterløypene åpnes etter hvert som de er merka og klargjort for sesongen. Vi har nå åpnet løypa i Reinfjord-Olderfjord, samt deler av løypenettet fra Kjækan, Badderen og fra Burfjord. Full oversikt over status for åpning og stenging av løyper finner du her .
22. november 2019 Kvænangen kommune
Økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett for 2020
20. november 2019 Kvænangen kommune
Informasjon om ny makspris i barnehagene
Aktuelt
5. november 2019 Kvænangen kommune
Oversikt over SpareBank 1 sitt besøk i distriktene vedrørende legitimasjon
28. oktober 2019 Kvænangen kommune
Informasjon til alle som skal søke barnehageplass.
28. oktober 2019 Kvænangen kommune
Valgstyret innkalles til møte mandag 28.10.19 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
Aktuelt
23. oktober 2019 Kvænangen kommune
Folkevalgtprogrammet 2019 - 2023
Aktuelt
23. oktober 2019 Kvænangen kommune
Ergoterapiens dag
Aktuelt
23. oktober 2019 Kvænangen kommune
Skoleløp til årets TV-aksjon
Aktuelt
17. oktober 2019 Kvænangen kommune
Møte i Valgstyret torsdag 17/10 kl 1200 på kommunehuset
16. oktober 2019 Kvænangen kommune
Nå har influensavaksinen kommet!
Aktuelt
11. oktober 2019 Kvænangen kommune
Ønsker du å søke på en spennende jobb som ressursperson for barnehagene?
Aktuelt
10. oktober 2019 Kvænangen kommune
Innspill til bruk av flerbrukshallen og svømmehallen
Kvænangen kommune er i gang med organiseringen av flerbrukshall og svømmehall. Flerbrukshallen skal etter planen stå ferdig til bruk i januar 2020, svømmehallen blir ferdig noen måneder etter.
8. oktober 2019 Kvænangen kommune
Timeplan Frisklivssentralen høsten 2019
Nå er Timeplan for aktivitetstilbud ved Frisklivssentralen høsten 2019 klar. Nye og tidligere deltakere er velkommen!
28. september 2019 Kvænangen kommune
Kvænangen legesenter endrer telefontid og åpningstid fra og med 01.10.19
25. september 2019 Kvænangen kommune
Forfattermøte: Hanne Kristin Rohde
25. september 2019 Kvænangen kommune
Heimevernsøvelse
24. september 2019 Kvænangen kommune
Søknad om kulturmidler høsten 2019
Aktuelt
23. september 2019 Kvænangen kommune
Velkommen til åpent møte om plan for habilitering og rehabilitering
Aktuelt
18. september 2019 Kvænangen kommune
Valginformasjon
Aktuelt
17. september 2019 Kvænangen kommune
TROMS OG FINNMARK

Rekrutteringsstipend for 2019
16. september 2019 Kvænangen kommune
Søknad om stipend for elever i videregående skole - søknadsfrist 14.10.19
13. september 2019 Kvænangen kommune
Marin forsøpling
Fylkesmannen ønsker innspill på områder som har særlig behov for rydding av marin forsøpling og bør prioriteres i 2020.
13. september 2019 Kvænangen kommune
Informasjon om feiing og tilsyn
13. september 2019 Kvænangen kommune
Kantslått av kommunale veier
Aktuelt
22. august 2019 Kvænangen kommune
Pressemelding fra NGU om geologiske målinger Øksfjordhalvøya
Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i perioden fra 17.august til begynnelsen av september utføre geofysiske målinger fra helikopter i deler av kommunene Loppa og Kvænangen.
16. august 2019 Kvænangen kommune
Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø
Det vises til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 samt tilhørende tiltaksprogram. Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms fylkes-kommune inntil 1.000.000 kr. til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i Troms
13. august 2019 Kvænangen kommune
Åpen helsestasjon for ungdom (og alle) i uke 29.
"Åpen helsestasjon for ungdom (og alle) i uke 29. 15-19 juli. Fra kl 09.00-15.00. Benedicte (helsesykepleier) kan også nåes på telefon 47901781
12. juli 2019 Kvænangen kommune
Tidligstemmegivning
11. juli 2019 Kvænangen kommune
Forhåndsstemmegivningen er nå avsluttet.
Aktuelt
11. juli 2019 Kvænangen kommune
Sametingets mantall
11. juli 2019 Kvænangen kommune
Byggesaksbehandling
Kvænangen kommune har for tiden ikke byggesaksbehandler.
5. juli 2019 Kvænangen kommune
Gamle gjerder
Vi har mange gjerder som er ute av funksjon står til nedfalls. Fylkesmannen, mattilsynet og jordskifteretten har laga et infoskriv om plikter og rettigheter.
5. juli 2019 Kvænangen kommune
Ferdsel på anleggsvegen i Kvænangsbotn
Det er spesielle regler for ferdsel på anleggsvegen som går fra Kvænangsbotn og innover mot Soikajavri. Detter fremgår av konsesjonsvilkår og nyere vedtak gjort av Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) og klagesaksbehandling av Olje og
1. juli 2019 Kvænangen kommune
Offisiell åpning av innfallsport i Kvænangen
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder inviterer til offisiell åpning av innfallsporten til verneområder, natur, kultur og næring i Kvænangen-  Lørdag 6. juli 2019 kl 13.00 - 15.30 . Aangementet er åpent for alle.
1. juli 2019 Kvænangen kommune
Informasjon om varslingssystemet -Varsling 24
Kvænangen kommune bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.
24. juni 2019 Kvænangen kommune
Feil med søknadsskjema til barnehage
Aktuelt
17. juni 2019 Kvænangen kommune
Utlysing av nye boligtomter i kommunalt boligfelt- Sætra Syd
Kvænangen kommune har opprettet nye tomter i kommunalt boligfelt på sydsida av eksisterende boligområde i Sætra. Det gjelder tomtene med matrikkelnummer gnr/bnr 28/113 , 28/114 og 28/115. Vi er kjent med at det finnes interesse for å bygge i dette
12. juni 2019 Kvænangen kommune
Forvarsel for detaljregulering for Kvænangen barne- og ungdomsskole, Burfjord
Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-3 og12-8 sendes hermed ut forvarsel for detaljplanarbeid detaljregulering for Kvænangen barne- og ungdomsskole (Planid: 1943201902), gårds- og bruksnummer 13/43, 13/72, 13/89, 13/103, 13/125, 13/174,
12. juni 2019 Kvænangen kommune
Kunngjøring av vedtak om veinavn og skrivemåte i Kvænangen kommune
I medhold av §6 i lov om stadnamn, kunngjøres det at Kvænangen kommunestyre i møte 02.05.2019 fattet vedtak om veinavn med godkjent stavemåte: 2007 - Jonaslia. 3014 - Kvænangsdalen. 6003 - Sollia. 9004 - Olgula. 9005 - Kärpikkä.
11. juni 2019 Kvænangen kommune
Søk om plass i Kulturskolen for skoleåret 2019/2020
Du kan søke elektronisk HER . Du kan også søke via papirskjema HER som du skriver ut, fyller opplysninger på og leverer inn til Servicekontoret. Har du spørsmål så kan du kontakte rektor Rita Boberg Pedersen på e-post:...
7. juni 2019 Kvænangen kommune
Høring på nasjonal ramme for vindkraft
NVE har utarbeidet forslag til nasjonal ramme for vindkraftutbygging i Norge. Forslaget ligger til høring på Olje- og energidepartementets nettside med høringsfrist 1. oktober 2019. I kvænangen er det registrert et reserveområde . 
8. mai 2019 Kvænangen kommune
Søknad om kulturmidler 2019
Søknad om tilskudd til aktivitet til lag, foreninger og grende-/samfunnshus i Kvænangen kommune 2019. Lag, foreninger og grende-/samfunnshus kan søke om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og/eller kulturfremmende arbeid. Søknadsfristen er 10. mai 2019.
24. april 2019 Kvænangen kommune
Endring Reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt gnr/bnr 31/11
Det varseles om oppstart av endring av reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt på eiendommen gnr/bnr 31/11 Høringsfristen settes til 20.mai 2019!
16. april 2019 Kvænangen kommune
Utlysing av tilskudd til drenering av jordbruksarealer
Kvænangen kommune har fortsatt ubrukte midler til drenering av jordbruksarealer. Dette er en ordning som skal stimulere til vedlikehold og utbedring av grøftesystemer på jordbruksarealer.    
3. april 2019 Kvænangen kommune
TROMS OG FINNMARK

Utlysing av tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)
Kvænangen kommune har fortsatt penger til SMIL-ordningen i 2019. Dette er en ordning som skal stimulere landbruket til å gjøre en ekstra miljøinnsats i kulturlandskapet.
3. april 2019 Kvænangen kommune
Utlysing av "Statskogmillionen"
Statskog har lyser ut tilskudd til organisasjoner som trenger noen kroner i støtte for å bygge friluftsliv og bruk av norsk natur – og dermed gi et bidrag til bedre folkehelse. Man kan søke om 10 000,- eller 5 000,-. Søknadsvinduet er åpent ut april.
3. april 2019 Kvænangen kommune
Invitasjon til landbrukskveld 1. april
Har du tilknytting til en landbrukseiendom i kommunen? Eller bare et sterkt engasjement for landbruket? Uansett; vi håper vi du tar turen til denne landbrukskvelden! Når: mandag 1.april 2019 kl 19.00 invitere prosjektet «Mulighetsstudie for landbruket i
22. mars 2019 Kvænangen kommune
Utlysning av midler til nærmiljøtiltak
 Kommunestyret har avsatt kr. 250 000,- i budsjettet for 2019 til nærmiljøtiltak.  
15. mars 2019 Kvænangen kommune
Status snøscooterløyper i Kvænangen kommune
11. mars 2019 Kvænangen kommune
Formiddagskonsert
Konserten arrangeres på Flerbrukshuset onsdag 6. mars kl. 12. Ca. 1 times varighet. Handikap-foreningen har kafé, slik at det blir muligheter til å kjøpe seg en kopp kaffe før/etter konserten. Hun blir å holde samme show på Gargo kl. 16.00.
6. mars 2019 Kvænangen kommune
Spørreundersøkelse -Mulighetsstudie Landbruk -Forlenget svarfrist
Eier du en landbrukseiendom i Kvænangen kommune? Er du neste generasjon på en landbrukseiendom i kommunen? Har du tidligere drevet gårdsbruk i kommunen? Da håper vi du vil ta deg tid til å svare på denne spørreundersøkelsen! På grunn av lite
1. mars 2019 Kvænangen kommune
Vedtak om midlertidig motorferdselforbud i Nášša-området
 
27. februar 2019 Kvænangen kommune
Se opp for elg når du kjører
14. februar 2019 Kvænangen kommune
Søknad om stipend for elever i videregående skole - søknadsfrist 15. mars 2019
8. februar 2019 Kvænangen kommune
Samefolkets dag 2019
6. februar 2019 Kvænangen kommune
Spørreundersøkelse -Mulighetsstudie Landbruk
Eier du en landbrukseiendom i Kvænangen kommune? Er du neste generasjon på en landbrukseiendom i kommunen? Har du tidligere drevet gårdsbruk i kommunen? Da håper vi du vil ta deg tid til å svare på denne spørreundersøkelsen!
31. januar 2019 Kvænangen kommune
Seminar trusler og vold på arbeidsplassen
Nord-Troms studiesenter inviterer til seminar om trusler og vold på arbeidsplassen. Seminaret er en del av en serie med temadager for helse- og omsorgssektoren, men seminaret er åpent for alle (med prioritering av helsesektoren med mange påmeldte) da temaet kan være av nytte og interesse for...
29. januar 2019 Kvænangen kommune
Oversikt over politiske møter 2019
Her finner du oversikt over politiske møter 2019: Møteplan 2019
29. januar 2019 Kvænangen kommune
Vi beklager å meddele at UKM 2019 dessverre er avlyst.
Aktuelt
25. januar 2019 Kvænangen kommune
Nord-Troms brannvesen: SMS-varsling og elektronisk dokumentutsendelse
25. januar 2019 Kvænangen kommune
Frist for innmelding til skole og SFO
23. januar 2019 Kvænangen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KVÆNANGEN

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL