Kåfjord
Dieđut bálgáčuovggaid divodeami birra
Dieđut bálgáčuovggaid divodeami birra   Gáivuona suohkan lea iskan bálgáčuovggaid ja addán dieđu entreprenevra fitnodahkii divodandárbbuid birra.    Čuovggaid ferte divodit 1 mánu siskkobealde, nugo lea šihttojuvvon kontrávtta...
torsdag 10:41 Kåfjord kommune
Leage várrogas dollarusona geavaheamis
Metereologalaš instituhtta dieđiha ahte lea fiskes váruhanvárrehus min guovllus, mii mearkkaša ahte rásit ja dakŋasat sáhttet buollát. Buohkat fertejit leat várrogasat dolasteamis ja dollarusoniid geavaheamis.        
torsdag 10:20 Kåfjord kommune
Informasjon om veilysvedlikehold
Informasjon om veilysvedlikehold. Kåfjord kommune har foretatt befaring av veilysene og det er nå gjort bestilling til entreprenør på reparasjoner. Det er i avtalen gitt en frist på 1 måned til at reparasjoner i henhold til kontraktens del 1 (skift av pærer, fotoceller,...
onsdag 11:27 Kåfjord kommune
Dieđut ođđa ášše- ja arkiivavuogádaga birra
Hjem
fredag 8. januar Kåfjord kommune
Dieđut Álbmotdearvvasvuođainstituhtas ruovttukantuvrra birra
Gáivuonas ii leat lihkus dán rádjai duođaštuvvon covid-19. Gáivuona suohkanis ii leat vel dainna lágiin ahte bargit fertejit leat ruovttokantuvrrain.
torsdag 7. januar Kåfjord kommune
Kort info om FHI sin tilrådning om hjemmekontor
Kåfjord er fortsatt i en gunstig situasjon hvor vi ikke har påvist smitte av Covid-19. Kåfjord kommune innfører ikke generelt anbefaling om hjemmekontor for alle sine ansatte per i dag.
onsdag 6. januar Kåfjord kommune
INFORMASJON: Overgang til nytt saks- og arkivsystem
Hjem
mandag 4. januar Kåfjord kommune
Dikšun- ja fuollabálvalusat – dieđut oanehisáiggeorruma hárrái ja pasieanttaid guhkesáiggeorrumii bidjama hárrái.
Suohkanássit leat jearahan pasieanttaid bidjama birra Gáivuona dearvvašvuođaguovddážii, ja danne mii háliidit dáinna čállosiin juohkit dieđuid buhcciidsiidda sajiid logu duogáža hárrái ja iešguđetlágan orrunvugiid...
31. desember 2020 Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Vær varsom ved bruk av fyrverkeri
Metereologisk institutt melder gult farevarsel på gress- og lyngbrann i vårt område. Vi ber alle utvise den største forsiktighet ved bruk av fyrverkeri og åpen ild. Ta vare!  
31. desember 2020 Kåfjord kommune
Kjære innbyggere i Kåfjord
Hjem
22. desember 2020 Kåfjord kommune
Vannmåleravlesning 2020
Frist for vannmåleravlesning 2020
21. desember 2020 Kåfjord kommune
Fosterhjemstjenesten har behov for rekruttere om lag 115 fosterhjem i Nord-Norge i 2021
Hjem
17. desember 2020 Kåfjord kommune
Vil du bli vår nye regionale ungdomskonsulent?
Da vår ungdomskonsulent skal over i ny stilling søker vi hennes etterfølger. Stillingen er 50% fast med hovedansvar for RUST – Regional ungdomssatsning i Nord-Troms. Søk her!
17. desember 2020 Kåfjord kommune
Kåfjordhallen holdes stengt i tidsrommet 18.desember-04.januar
Hjem
16. desember 2020 Kåfjord kommune
Vi søker noen til å holde tilsyn med dagsturhytta vår
4. desember 2020 Kåfjord kommune
Dieđut doaktárkantuvrras. Dál lea jáhkkehahtti ahte koronavirusdávda fas leavvá sisriikkalaččat
26. november 2020 Kåfjord kommune
Pressemelding - Røykvarslerdagen 1. desember 2020
Levende lys, peiskos, matlaging og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember. Les mer her
26. november 2020 Kåfjord kommune
ID 237 - 100% stilling som sjåfør og bibliotekar på bokbussen. Vikariat til 30.09.21 med mulighet for fast tilsetting
Hjem
26. november 2020 Kåfjord kommune
Pleie og omsorgstjenester - Informasjon om kortidsopphold og innlegging av pasienter på langtidsopphold
Det har vært stilt spørsmål fra innbyggere om innlegging av pasienter på Kåfjord Helsetun, derfor ønsker vi med dette skrivet å orientere om bakgrunnen for antall plasser og ulike formene for opphold på sykehjemmet.
24. november 2020 Kåfjord kommune
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni v/ prosjektet «Den samiske pasient» arrangerer i samarbeid med Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk, et historieseminar 01.12.20
20. november 2020 Kåfjord kommune
Leve hele livet - En kvalitetsreform for et aldersvennlig samfunn
19. november 2020 Kåfjord kommune
Dál lea áigi eavttuhit jagi 2020 eaktodáhtolačča bálkkašumi kandidáhtaid.
Gáivuona suohkan galgá geiget jagi 2020 eaktodáhtolačča bálkkašumi muhtun suohkana orrui. Buot Gáivuona olbmuin leat evttohanvuoigatvuođat. Eavttuhus galgá leat ákkastuvvon. Loga bálkkašumi eavttuid dás vuollelis. Eavttohasaid galggat ovdal...
3. november 2020 Kåfjord kommune
ONSDAG 4/11 kl.09.00-11.30 - Sentralbordet og dør til rådhuset er stengt pga. internopplæring av ansatte på servicekontoret.
Ved avtaler hos saksbehandlere, ring saksbehandler for å slippe inn på rådhuset i dette tidsrommet.
3. november 2020 Kåfjord kommune
Det er tid for å fremme forslag på kandidater til Frivillighetsprisen 2020
Kåfjord kommune skal dele ut Frivillighetsprisen 2020. Forslag på kandidater må begrunnes. Alle innbyggere har forslagsrett. Se kriterier for tildeling under. Forslag med begrunnelse sendes post@kafjord.kommune.no innen fredag 20.11.20 og merkes: FRIVILLIGHETSPRISEN 2020.
2. november 2020 Kåfjord kommune
Informasjon om status veilysvedlikehold vinter 2020/2021
Kåfjord kommune har hatt kontakt med kontraktør på veilys, og fått følgende tilbakemelding:   
28. oktober 2020 Kåfjord kommune
Gáivuona nuoraidráđđi almmuha doarjaga gárrenvuođaeastadeami bargui maid searvvit sáhttet ohcat
Dál almmuhuvvojit ruđat gárrenvuođa eastadeami doaimmaide 12-19-jahkásaš mánáid ja nuoraid váste. Gáivuona suohkana nuoraidráđđi eaktodáhtolaš servviid ja ovttastusaid ohcat doarjaga suohtas lágidemiide. Áigemearri: ohcan...
27. oktober 2020 Kåfjord kommune
Kåfjord ungdomsråd lyser ut rusforebyggende midler til lag og foreninger
Midler til rusforebyggende tiltak for barn og unge mellom 12- og 19 år, lyses nå ut. Kåfjord ungdomsråd oppfordrer nå frivillige lag og foreninger som ønsker å arrangere noe morsomt for ungdom, til å søke om støtte. Søknadsfrist: søknad...
26. oktober 2020 Kåfjord kommune
Gáivuona suohkan dieđiha koronaválmmásvuođa birra
FHIs informašuvdnatel korona oktavuođas    815 55 015           8.00-15.30 Doavttirváktii                                         ...
22. oktober 2020 Kåfjord kommune
Informasjon om ingen smitte av covid-19, i Kåfjord kommune på nåværende tidspunkt
21. oktober 2020 Kåfjord kommune
Id 229 - kommunelege - fast 100% stilling fra 01.02.2021
Søknadsfrist 10.11.2020
20. oktober 2020 Kåfjord kommune
Ledig stilling som leder ved Nord-Troms studiesenter
6. oktober 2020 Kåfjord kommune
Ii leat šát vuoššanvárrehus diŋgojeddjiide čadnon Olmmáivákki čáhcedoimahahkii
Vuoššanvárrehus diŋgojeddjiide čadnon Olmmáivákki čáhcedoaimmahahkii lea heaittihuvvon.
2. oktober 2020 Kåfjord kommune
Finland gjeninnfører restriksjoner, grensekontroll og karantenebestemmelser for reisende fra Norge
Regjeringen i Finland har listet Norge som et av “røde” Covid-19 land og gjeninnfører derfor restriksjoner, grensekontroll og karantenebestemmelser for reisende fra Norge fra og med 28. september 2020.
2. oktober 2020 Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Veien er åpnet - Steinskred på Nordnes - hold avstand - ikke oppsøk området
Det har gått et steinskred som sprerrer veien ved Irvibukta.
1. oktober 2020 Kåfjord kommune
Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer - tilskuddsmidler 2021 fra Sametinget
Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2021 fra Sametinget, gjennom ordningen – Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer
30. september 2020 Kåfjord kommune
Diakon/diakonmedarbeider - ledig stilling i Kåfjord sokn
Kåfjord sokn satser på diakoni og har ledig 3 årig 100 % prosjektstilling som diakon/diakonmedarbeider med mål om fast stilling.
30. september 2020 Kåfjord kommune
ID 228 - 40,44% vikarstilling hjemmehjelp - fra 10.12.20-10.06.21 med mulighet for fast tilsetting
30. september 2020 Kåfjord kommune
Rabas jođiheaddjevirgi Biertavári mánáidgárddis
Mis lea rabas bistevaš 100% jođiheaddjevirgi, ohcanáigemearri golggotmánu 16.b 2020
29. september 2020 Kåfjord kommune
Valástallama njoammunsuodjalusdieđut leat ođasmahtton
Dearvvasvuođadirektoráhtta ja Álbmotdearvvasvuođainstituhtta lea ođasmahtten valástallama njoammunsuodjalusdieđuid. Rievdadusat leat ee. ahte johtolatčuovgamodealla lea sihkkojuvvon eret ja dieđut leat dárkkistuvvon.
29. september 2020 Kåfjord kommune
Šluhttejuvvon unnán dieđihemiid geažil- Dearvvasvuođabálvalusa diehtojuohkinčoahkkin
28. september 2020 Kåfjord kommune
Ain vuoššanvárrehus diŋgojeaddjiide čadnon Olmmáivákki čáhcedoaimmahahkii
Dulvvi geažil Áhkávátjogas lea suohkan ásahan vuoššanvárrehusa buot diŋgojeddjiide čadnon Olmmáivákki čáhcedoaimmahahkii
28. september 2020 Kåfjord kommune
Smittevernveilederen for idrett er revidert
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idrett. Endringene består i at veilederen er omstrukturert, trafikklysmodellen er fjernet og det er gjort en del presiseringer.
28. september 2020 Kåfjord kommune
Ledig stilling som styrer i Birtavarre barnehage
Vi har ledig 100% fast stilling som styrer, søknadsfrist 16.10.20
25. september 2020 Kåfjord kommune
Avlyst pga for få påmeldte - Informasjonsmøte om helsetjenester
25. september 2020 Kåfjord kommune
Čáhceváttisvuođat Olmmáivákkis
Dulvvi geažil lea čáhceaboahtu teahtta. Mii leat bargame áššiin ja leat diŋgon mašiinnaid vai buhtistit dan.
23. september 2020 Kåfjord kommune
Kåfjord kommune inviterer til nytt foreldremøte om rusforebygging
Grunnet situasjonen med korona fikk ikke Kåfjord kommune gjennomført planlagt rusforebyggende opplegg i skolene- samt nytt foreldremøte om rusforebygging- i etterkant av forrige møte. Derfor inviteres det på nytt til foreldremøte 30. september kl. 18.00.
23. september 2020 Kåfjord kommune
Regionale kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Denne høsten inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det legges opp til regionale kurs og man anmoder lag og foreninger til å melde seg på i sin region. Som følge av restriksjoner i forbindelse med...
22. september 2020 Kåfjord kommune
Kokevarsel for abonnenter tilknyttet Manndalen vannverk
På grunn av flomsituasjonen i Kjerringdalselva, innfører kommunen kokevarsel for alle abonnenter som er tilknyttet Manndalen vannverk.
22. september 2020 Kåfjord kommune
Informasjonsmøte om helsetjenester
4. september 2020 Kåfjord kommune
Her velter røyken ut av Isfjelltunnelen. Vidar var først på ulykkesstedet i natt
Vidar Nordli fra Bardufoss kom kjørende nordover på E6 i Kåfjord og skulle akkurat til å kjøre inn i Isfjelltunnelen i natt, da han oppdaget…
6. mars 2018 $ Nordlys
En person omkommet etter tunnelulykke i Kåfjord
En person er omkommet etter ulykken i Isfjelltunnelen i Kåfjord. Det bekrefter Troms politidistrikt klokka 09.30.Den omkomne er hjemmehørende i lokalområdet, ifølge politiet.Ulykkesårsaken er  ukjent,…
6. mars 2018 Nordlys
Tarjei fikk over én million til Forsvarspolitikk, ga Åge styringen over hele samepolitikken som gjenytelse
Avtalen mellom de blå og Tverrpolitisk liste i Porsanger sørger ikke bare for at Jonas Nymo (H) ble varaordfører. Men også at de blå får betydelige midler til forsvarspolitisk satsing, mens Tverrpolitisk liste får hånda på rattet over samepolitikken i kommunen.
2. mars 2018 $ iFinnmark
Troms fylkeskommune glemte tiden, Loppa-ordføreren satt værfast og kollegaen fra Kautokeino stemte feil
Ryddeaksjonen i Troms Kraft gikk ikke helt etter planen.
20. november 2017 Nordlys
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL