Hjartdal
Opningstider jula 2019
I jula har vi reduserte opningstider. Kommunehuset har opent frå kl. 10.00 – kl. 14.00 måndag 23.12, fredag 27.12 og måndag 30.12. Julaftan og nyttårsaftan er det stengt.
17. desember 2019 Hjartdal kommune
Interkommunal prosjektstilling
Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark søker etter fagleiar fosterheimsarbeid, 100% prosjektstilling i 2 år fram til 31.12.2021. Stillinga kan bli fast.
11. desember 2019 Hjartdal kommune
Trekning av 300 billetter
24. januar 2020 arrangerer den nye fylkeskommunen med samarbeidspartnarar «Ditt nye fylke – en forestilling om Vestfold og Telemark», i Bølgen Kulturhus i Larvik.
5. desember 2019 Hjartdal kommune
Endringar i gebyr- og betalingssatsar 2019
Hjartdal kommune har vedteke endringar i kommunen sitt gebyrregulativ for 2019.
21. november 2019 Hjartdal kommune
Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar
Offentlege instansar, private aktørar og lokale/regionale/nasjonale frivillige organisasjonar kan søkje om midlar frå ordninga.
18. november 2019 Hjartdal kommune
Hytterenovasjon
Ved Sønnlandsvatnet er det moglegheit for at hytteeigarane kan kaste restavfallet etter å ha vore på hytta. Over lenger tid er avfall som skal leverast til gjenvinningsstasjonen til Irmat lagt både utanfor og i konteinaren, feks bygningsavfall, bilbatteri, metall osv. Dei tre gamle...
15. november 2019 Hjartdal kommune
Mælefjellsrennet/E-134
Rulleskirennet blir arrangert i samband med Statens Vegvesen sin opne dag i den nye Mælefjelltunellen, mellom Hjartdal og Seljord, som er ein del av E-134.
28. oktober 2019 Hjartdal kommune
Oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for del av Sauland sentrum
Områdereguleringsplan for del av Sauland sentrum I medhald av pbl § 12-8, melder Hjartdal kommune oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for del av Sauland sentrum.
20. september 2019 Hjartdal kommune
VESTFOLD OG TELEMARK

Skatteoppkreverkontoret
Skatteoppkreverkontoret i Kongsbergregionen held stengt 26. og 27. august 2019.
20. august 2019 Hjartdal kommune
Utdeling av sekker og poser til avfallshandtering
Husstandane i Hjartdal og Notodden får utdelt sekker og poser til avfallshandtering i løpet av vekene 34, 35 og 36.
19. august 2019 Hjartdal kommune
Høgare vassføring i Kova ved Vindsjåen
Til orientering gjennomførast det arbeider som medfører høgare vassføring enn normalt i Kova ved Vindsjåen i Hjartdal kommune i sommar. Etablerte bruer må nyttast for kryssing av vassdraget.
4. juli 2019 Hjartdal kommune
Responssenteret
Responssenteret starta opp si verksemd i Kongsbergregionen 2.mai og i løpet av august/september vil Hjartdal kommune være tilkopla det nye alarmmottaket. Det er tryggleiksalarmane som først fases over, men med ein stor ny anskaffing av teknologi snart på plass ligger moglegheitene opne for...
21. juni 2019 Hjartdal kommune
Branntips.no
Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet og ønsker å melde fra? I dag åpner den nye nasjonale nettsiden " branntips.no ", her kan du på en enkel måte kontakte brannvesenet vedrørende manglende brannsikkerhet.
13. juni 2019 Hjartdal kommune
Vatnkvalitet i Hjartdal
Hjartdal kommune har tre «store» og fem små vatnbehandlingsanlegg. Alle er sikra mot E-coli i form av UV-anlegg. UV filteret er avhengig av reint vatn, og krev av og til forbehandling. Hjartdal kommune laget ny rosanalyse med konsekvensanalyse i 2018 for vatnbehandling. Dette i samarbeid med...
13. juni 2019 Hjartdal kommune
Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019.
29. mai 2019 Hjartdal kommune
Korleis skal framtidas region sjå ut? Kva skal vi jobbe med og korleis?
Kongsbergregionen reviderer sin strategi og Regionrådet har vedtatt å legge forslag til ny strategi ut på høring.
17. mai 2019 Hjartdal kommune
Fysioterapi
Hjartdal Ultralyddiagnostikk & Fysioterapi har starta opp i Saulandsvegen 424. Klinikken er lokalisert i Sauland sentrum vis-a-vis Spar og i same bygg som Hjartdal Elektro.
14. mai 2019 Hjartdal kommune
Responssenteret
Responssenteret starter opp si verksemd i Kongsbergregionen 2.mai og i løpet av de nærmaste vekene vil alle kommunane være tilkopla det nye alarmmottaket. Det er tryggingsalarmane som først fases over, men med ein stor ny anskaffing av teknologi snart på plass ligger mogligheitene...
2. april 2019 Hjartdal kommune
Informasjon om endring av intervall for vatn og avløp
Den 29.01.2019 vart det sendt ut informasjon om endring i gebyrregulativet. På bakgrunn av denne informasjonen so har det kome attendemeldingar som gjer det naudsynt med ein korrigering av tidlegare sendte informasjon.
13. mars 2019 Hjartdal kommune
Kulturmidlar
Søknadsfrist for kulturmidlar er 1. mai 2019.
12. mars 2019 Hjartdal kommune
Kulturpris 2019 og dialektpris 2019
Frist for sende forslag på priskandidatar er 01. mai 2019.
12. mars 2019 Hjartdal kommune
Kommuneplanen sin arealdel
I medhald av pbl § 11-15 har Hjartdal kommunestyre vedtatt nye føresegner til kommuneplanen sin arealdel. Kommunestyret sitt vedtak kan ikkje påklagast jf. pbl § 11-15, 3. ledd.
18. februar 2019 Hjartdal kommune
Søknad om barnehagetilbod
Søknadsfrist for 1. hovudopptak for barnehageåret 2019-2020 er 01. mars 2019.
14. februar 2019 Hjartdal kommune
Informasjon om endring av intervall for vatn og avlop
På fakturaen for termin 1 vil mange sjå en ny inndeling av intervall for vatn og avlaup. Dei fleste vil vere i plassert i same intervall som tidlegare, medan nokre er plassert i eit lågare eller høgare intervall. Dei som er berørt vil få infoskriv om dette. Bakgrunnen for...
30. januar 2019 Hjartdal kommune
Slukket brann med snøfreser
Startet slukkearbeidet på kreativt vis da nabohuset sto i brann.
25. januar 2019 VG
UKL - forvaltningsplan til høyring
Forvaltningsplan for utvalde kulturlandskap (UKL) i Hjartdal og Svartdal leggast no ut til høyring.
10. januar 2019 Hjartdal kommune
Beredskap
For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.
4. desember 2018 Hjartdal kommune
Melding om oppstart og høyring av planprogram
I medhald av § 11-2 melder Hjartdal kommune oppstart av revisjon av føresegna til kommuneplanen sin arealdel. I medhald av pbl §§ 4-1 og 11-14 legg Hjartdal kommune planprogram ut på høyring i seks veker.
27. september 2018 Hjartdal kommune
Skulestart
Vi ynskjer alle elevar i Hjartdal velkomne til eit nytt skuleår. Skulestart i kommunen er måndag 20. august for alle skulane.
17. august 2018 Hjartdal kommune
Skogbrannfaren i Notodden og Hjartdal kommune - brannsjefen opphever vedtak
Brannsjefen opphever vedtaket som ble innført 13.07 2018 kl 08:00 ifm skogbrannfaren i kommunene Hjartdal og Notodden: Opphevelse av tidligere vedtak gjelder fra fredag 10.08.2018 kl 15:00.
10. august 2018 Hjartdal kommune
Vatningsforbod
Frå 23.07.18 er det innført totalt vatningsforbod for abonnentar tilknytt Sauland vassverk. Ved spørsmål ta kontakt på telefon 35 02 80 00 (servicekontoret). Drift og utbygging
23. juli 2018 Hjartdal kommune
Totalforbud mot all bruk av all åpen ild
Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i...
2. juli 2018 Hjartdal kommune
Fortsatt restriksjonar pa hagevatning
Restriksjonar på hagevatning for abonnentar knytt til Sauland vassverk gjeld framleis. Vatning med handheldt slange er tillate mellom kl 20.00 og 2200.
27. juni 2018 Hjartdal kommune
VESTFOLD OG TELEMARK

Oppdatering av ildforbudet
Med regnet som nå kommer, opphever Brannsjefen forbudet med grilling på egen eiendom.
14. juni 2018 Hjartdal kommune
Oppmoding frå fylkesmannen om å stenge skogsvegnettet
Fylkesmannen oppmodar skogeigarar og andre eigarar av vegsystem i skogområda til å låse bomsystem eller på anna måte redusere unødig bruk av skogsvegar. Denne oppfordringa gjeld fram til værsituasjonen endrar seg og skogbrannfaren er vesentleg redusert. Klikk på saka...
7. juni 2018 Hjartdal kommune
Forbud mot all bruk av åpen ild
Brannsjefen har vedtatt om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Notodden og Hjartdal kommune. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 25. mai 2018 kl. 00:00 og inntil situasjonen endrer seg.
5. juni 2018 Hjartdal kommune
Forbud mot all bruk av åpen ild
Med bakgrunn i det ovenfor nevnte fatter brannsjefen vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Notodden og Hjartdal kommune. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 25. mai 2018 kl. 00:00 og inntil situasjonen endrer seg. I tillegg...
28. mai 2018 Hjartdal kommune
Restriksjonar hagevatning
Det er innført restriksjonar på hagevatning for abonnentar knytt til Sauland vassverk. Vatning med handheldt slange er tillate mellom kl 20.00 og 2200.
28. mai 2018 Hjartdal kommune
Elg- og hjortejakt til leie
Kommuneskogen Tjønnås skal leies bort i forbindelse med jakte 2018. Arealet er på ca 10.000 daa.
25. mai 2018 Hjartdal kommune
17 grunneiere varsler kamp mot svindyre løsninger
HJARTDAL: Grunneiere og hytteeiere arbeider nå med å presentere helt andre tall for vann- og avløpsløsninger i Tuddal enn de kommunestyret la til grunn for sitt VA-vedtak. Hele 17 grunneiere nekter å godta det som skjer.
17. mars 2018 $ Telemarksavisa
Tre meter høye brøytekanter, men snart åpner veien over Råen
Tidlig påske og opp til tre meter høye snøfonner til tross – veien over Gaustaråen skal åpnes for påsketuristene.
15. mars 2018 Telen
Tre meter høye brøytekanter, men snart åpner veien over Råen
TINN/HJARTDAL: Tidlig påske og opp til tre meter høye snøfonner til tross – veien over Gaustaråen skal åpnes for påsketuristene.
15. mars 2018 Telemarksavisa
Rådmann Rune reiser
 Rådmannen i Hjartdal er den første som forlater skuta.Han synes vel det er tid for å bytte beite. Det er forståelig.Rådmannen har forøvrig en fargerik…
13. mars 2018 Telen
Ber om ekstraordinær bandtvang, -ikkje naudsynt, seier kommunen
Hjartdal bondelag ber om at det innførast ekstraordinær bandtvang snarast. Kommunen meiner dette ikkje er naudsynt
11. mars 2018 $ Telen
Derfor må hytteeierne blø
Lille Hjartdal kommune har de siste årene pådratt seg flere mediestormer gjennom 1000 klager på eiendomsskatt, en løypenettkrangel og innehaver av Norges høyeste kommunale avgifter. Nå blåser det hardvind igjen - kommunen tvinger 200 hytteeiere til å betale 260 000...
11. mars 2018 $ Telen
Derfor må hytteeierne i Hjartdal blø
Tinns nabokommune, Hjartdal, har de siste årene pådratt seg flere mediestormer gjennom 1000 klager på eiendomsskatt, en løypenettkrangel og innehaver av Norges høyeste kommunale avgifter. Nå blåser det hardvind igjen - kommunen tvinger 200 hytteeiere til å betale 260...
8. mars 2018 $ Rjukan Arbeiderblad
Ta snøen i helga
Vent deg mer snø. Værvarselet forteller om snø fra søndag ettermiddag, hele mandagen og til utpå tirsdagen.
7. mars 2018 $ Telen
Her tilbringes palmehelgen bak store skjermer
Skiløyper, appelsin og påskesol ofres når 50 ungdommer hvert år møtes for å spille seg gjennom palmehelgen i en gymsal i Hjartdal.
6. mars 2018 Telen
Satsingen i luftrommet
Når Runar Vassbotten og miljøet rundt han på flyplassen satser på å skape opplevelsesturisme med internasjonal rekkevidde, er det mer enn spennende. Med Notodden som…
4. mars 2018 $ Telen
Fikk ikke lov til å være i sentrum
Ved 2-tida natt til søndag ble to personer bortvist fra Notodden sentrum.
4. mars 2018 Telen
Ingen protesterte da ordføreren muntlig lovte bort en halv mill.
Resten av formannskapet i Notodden nærmest applauderte da ordfører Gry Fuglestveit muntlig over bordet, uten søknad og uten saksbehandling, lovte bort en halv million kroner til prosjekt «OL til Telemark».
27. februar 2018 $ Rjukan Arbeiderblad
– Alle har en drøm om å bli lottomillionær
– Jeg er ikke overrasket over at det ble spilt for drøye 52 millioner kroner i vår region i 2017.
23. februar 2018 $ Telen
Ordføreren i Hjartdal vil savne rådmannen sin
-Trist at rådmannen slutter. Som fersk i politikken og i ordførerstolen har det vært trygt å ha han ved min side.
19. februar 2018 $ Rjukan Arbeiderblad
Her må du for all del IKKE gå ut av bilen
En av de viktigste oppgavene som sjåfør i kolonnekjøring over fjellet er å sørge for å se og bli sett. Men du må for alt i verden ikke gå ut av bilen.
18. februar 2018 $ Telen
Ble drillet i livredning
Lørdag gikk alarmen for mannskaper fra hjelpekorpsene, politiet og ambulansetjenesten. Denne gangen var det heldigvis bare en velregissert, men like fullt nødvendig øvelse.
17. februar 2018 Rjukan Arbeiderblad
Hjartdal: Overskudd på 4 mill.
Hjartdal kommune oppnådde et netto driftsresultat på 4,07 millioner kroner i 2017, opplyser rådmann Rune Engehult.
16. februar 2018 $ Telen
– Takker ja til rådmannsjobben i Tinn
Hjartdalrådmann Rune Engehult, bosatt i Notodden, har fått tilbudet om å bli ny rådmann i Tinn kommune. Til Telen sier han at han kommer til å si ja til stillingen.
16. februar 2018 Telen
Kniver om statlige arbeidsplasser
BØ: Mattilsynets kontorer i Bø og Seljord skal slås sammen. Vest-Telemarkrådet kjemper for å få det til Seljord mens Midt-Telemarkrådet vil ha det i Bø.
16. februar 2018 $ Telemarksavisa
VESTFOLD OG TELEMARK

Hjartdal kommune velger konfrontasjonslinjen istedenfor samarbeid i valget av Sjåvatn som vannkilde i Tuddal
 Undertegnede har brukt svært mye tid og krefter på å gi saklig og korrekt informasjon om hva som skal til for at en skal kunne…
15. februar 2018 Telen
– Hold deg unna Langedalen
Skredfaren i våre nære fjellområder er betydelig. Det sikreste er å holde seg til merka løyper, også i vinterferien.
14. februar 2018 $ Telen
98 lærere i Notodden mangler statens krav til kompetanse
Dette betyr at 46 lærere må videreutdanne seg i matematikk, 28 i engelsk og 24 i norsk innen høsten 2025.
13. februar 2018 $ Telen
98 lærere i Notodden mangler statens krav til kompetanse
Dette betyr at 46 lærere må videreutdanne seg i matematikk, 28 i engelsk og 24 i norsk innen høsten 2025.
13. februar 2018 $ Telen
Ungdataundersøkinga
Ungdataundersøkinga gjennomførast på Sauland skule i uke 9-11.
13. februar 2018 Hjartdal kommune
Borgarleg vigsel
Frå 1.1.2018 overtok kommunen ansvaret for borgarlege vigsler i Norge.
13. februar 2018 Hjartdal kommune
Det bygges for få boliger i Telemark
– Boligbyggingen i Telemark er samlet sett for liten til å dekke behovet, ifølge Boligprodusentenes Forening.
11. februar 2018 $ Telen
Hytteeierne i Tuddal raser - men alle klagene blir avvist
Stormen har rast – men rådmann Rune Engehult i Hjartdal avviser alle klagene fra hytteeiere og grunneiere i Tuddal på det omstridte vannvedtaket fra oktober i fjor. "Ikke klageadgang", sier han
5. februar 2018 $ Rjukan Arbeiderblad
Nattevandringen på toppen vant pris
Verdens vakreste nattevandring på Gaustatoppen ble tildelt pris på onsdagens Sponsor- og Eventprisen 2018. Tall viser at 20 prosent av Norges befolkning fikk med seg at det skjedde.
1. februar 2018 Telen
Risikerer å miste gårdsdrømmen - setter sin lit til politikerne
- Hvis ikke vi får til dette, blir jo eiendommen bare brukt som en fritidseiendom.
1. februar 2018 $ Telen
Trenger flere venner
– Det gleder demente enormt å ha en fast venn som tar dem med på aktiviteter. Vi håper flere har lyst til å bli aktivitetsvenn og glede en annen.
31. januar 2018 $ Telen
Hjartdals mange UKM'ere - nå også på hjemmebane!
De siste fem årene har unge hjartdøler i UKM vist seg fram på Notodden – sammen med unge Notodden-folk. I år skal de også vise seg fram på «hjemmebane» på en generalprøve på Bergtun 6. februar.
30. januar 2018 $ Telen
11 unge bokormer
- GLAD I BØKER: 11 nye bokormer ble premiert på biblioteket: Fra venstre: Julie Engebretsen, Anne Marthe Næsset, Vibeke Hillestad Olsen, Synnøve Hillestad Olsen…
30. januar 2018 Telen
Her reiser nyskolen seg
Nye Sauland skole har reist seg denne uka. Om et år skal det være elever og lærere i full aktivitet her.
19. januar 2018 $ Telen
Trond vant tidenes største kontrakt
Trond Langedok og Notodden Flis og Mur AS murer tusenvis av kvadratmeter med lecavegger i Århus/Gvammen-tunnelen. Hele 70 bygg og murverk skal firmaet sette opp.
18. januar 2018 $ Telen
Lokale murere vant tidenes største kontrakt
HJARTDAL: Trond Langedok og Notodden Flis og Mur AS murer tusenvis av kvadratmeter med lecavegger i Århus/Gvammen-tunnelen. Hele 70 bygg og murverk skal firmaet sette opp.
17. januar 2018 $ Telemarksavisa
Skogeigarane vil ha ei avklaring om tømmerterminal
– Vi vil ikkje ta stilling til kor ein ny tømmerterminalen i Telemark skal liggje, men ber om at det snart blir valt ein permanent stad.
9. januar 2018 $ Telen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HJARTDAL

VESTFOLD OG TELEMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL