Hitra
Offentlig ettersyn: Utfylling i sjø, Lervågen, Fillan
Fylkesmannen viser til søknaden fra Falkenberg Service AS datert 25.03.2020. Falkenberg Service søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av ca. 5 000 m3 sprengstein i sjø for etablering av areal for bussparkering mm. i Leirvågen, Filan, Hitra kommune. Tiltaket omfatter...
tirsdag 15:23 Hitra kommune
Hitra og Frøya kommuner iverksetter tiltak for å beskytte våre mest sårbare
Kommunene har utarbeidet egne prosedyrer som gjelder for besøk ved kommunenes sykehjem. Med utgangspunkt i økt smittetall nasjonalt har Hitra og Frøya kommuner iverksatt følgende endringer i prosedyrene for besøk på kommunenes sykehjem: Det tillates ikke besøk ved...
tirsdag 10:39 Hitra kommune
Sommer på Hitra
Hitra kommune ønsker lykke til med årets matfestival og andre arrangementer i hele Hitra. Det ligger an til at både arrangører, leverandører og deltakere/besøkende skal kunne kose seg gjennom helgen. Vi minner om “meter’n” – sammen med avstand👍 TRYGG HITRA
fredag 12:42 Hitra kommune
Redusert kapasitet på byggesak i uke 32
Grunnet ferieavvikling vil det bli redusert kapasitet ved vår byggesaksavdeling i uke 32. Vi ber våre kunder kontakte oss fra uke 33, fra og med mandag 10. august. Avtale et møte..? Dersom du ønsker en samtale eller et møte med saksbehandler (videokonferanse på Skype / Teams,...
fredag 10:54 Hitra kommune
Sommeraktivitetsuka 2020
Også i år ble den årlige aktivitetsuka arrangert av FYSAK og skolehelsetjenesten. Opplegget ble redusert til 3 aktivitetsdager grunnet covid-19. I år ble det rom for at 13 blide barn fikk aktivitetstilbud. Vi var 3-4 voksne per dag og folk bidro både fra fysio- og ergoterapitjenesten,...
tirsdag 28. juli Hitra kommune
Smittevernprosjeketet “Trygg Sommer Hitra”
Smittespredningen i samfunnet har i den siste tiden flatet ut, men sårbarheten for smittespredning er økende ettersom samfunnet i større grad åpner opp og folk har mer kontakt med hverandre. Hitra kommune har derfor etablert “Trygg sommer Hitra” som handels- og...
torsdag 16. juli Hitra kommune
Mammografibussen utsatt til 2022 – inviterer til undersøkelse ved St. Olavs
I august skulle Hitra få besøk av mammografibussen. Dette er dessverre utsatt til høsten 2022. Kvinner som skulle fått invitasjon til bussen inviteres til undersøkelse ved St. Olavs hospital. På grunn av koronasituasjonen og stans i all screeningvirksomhet fra mars og frem til...
tirsdag 14. juli Hitra kommune
Strandryddesekker til små aksjoner kan nå hentes på rådhuset
Strandryddeaksjonen for 2020 er utsatt til høsten etter beslutning fra Hold Norge Rent og avfallsselskapene som er med på å koordinere søppelhåndteringen etter strandrydding. Hitra kommune vil derfor avvente aksjonsperioden for strandrydding til august/september, og vi anbefaler at...
mandag 13. juli Hitra kommune
TRØNDELAG

Plan for kulturminner 2020-2023
Hitra kommune legger herved forslag til Plan for kulturminner for 2020-2023 ut til offentlig ettersyn. Uttalelser Uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til postmottak@hitra.kommune.no Siste frist for innlevering av uttalelser er satt til 9. september 2020. Vedlagte dokumenter Plan for kulturminner –...
mandag 6. juli Hitra kommune
Møte i Hitra formannskap – 7. juli
Det er innkalt til møte i Hitra formannskap, tirsdag 7. juli kl. 10:00 på Hitra rådhus i kommunestyresalen. Sak til behandling PS 131/20 – Oppfølging av sak 130/20Unntatt offentlighet med hjemmel i Kommuneloven § 11-5 tredje ledd, bokstav b, jf. Offentlighetslova § 23.
mandag 6. juli Hitra kommune
Plan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2023
Hitra kommune legger herved forslag til Plan for idrett og fysisk aktivitet for 2020-2023 ut til offentlig ettersyn. Uttalelser til planforslaget Uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til postmottak@hitra.kommune.no Siste frist for innlevering av uttalelser er satt til 9. september 2020. Vedlagte dokumenter...
torsdag 2. juli Hitra kommune
Mammografibussen forsinket
I august skulle Hitra få besøk av mammografibussen, men dette er utsatt noe på grunn av smittvernhensyn og redusert kapasitet. Informasjon om videre tilbud kommer når dette er klart. I deler av landet startet Mammografiprogrammet forsiktig opp igjen, etter at all rutinemammografi har...
torsdag 2. juli Hitra kommune
Til høsten åpner friluftsavdeling ved Fillan barnehage
Friluftsavdelingen ved Fillan barnehage åpner med 14 plasser i høst, men bygges og godkjennes for 20 barn. Avdelingen vil være for barn mellom 3 til 5 år. Det er mulig for alle barn i Hitra kommune å søke på tilbudet. Stillingene i avdelingen utlyses også i disse...
tirsdag 30. juni Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan for Brenna
Utvalg for plan, landbruk og miljø har i møte 24.06.2020, sak 81/20, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Brenna, gnr 127, bnr 57 m.fl. til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter innregulering av ny kjørevei i området, avstemming mellom formålsavgrensninger og...
tirsdag 30. juni Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan for Furulund og Vollan
Utvalg for plan, landbruk og miljø har i møte 24.06.2020, sak 86/20, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Furulund og Vollan, deler av gnr 127, bnr 18 og 23 til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter innregulering av eksisterende veier, og dokumenteres via plankart, beskrivelse,...
tirsdag 30. juni Hitra kommune
Nye retningslinjer for bo- og driveplikt i Hitra kommune
Landbruksstrukturen på Hitra er variert. Husdyrhold er en viktig del av jordbruket og kulturlandskapet på øya. For at vi skal kunne opprettholde et levende samfunn der landbrukseiendommer utvikles og forvaltes på en god måte, er det viktig at eier har en sterk tilknytning til...
tirsdag 30. juni Hitra kommune
Koronasyk på ferie?
Ta kontakt med kommunen du er i Du skal ikke bare møte opp hos legen eller på et testsenter. Du må få en time eller henvisning. Ta kontakt med kommunen du er i. Gå inn på kommunens hjemmeside og se hvordan de har organisert testingen i den kommunen. Grunnen til at du skal...
tirsdag 30. juni Hitra kommune
Ledig stilling- barne- og ungdomsarbeider
Hitra kommune har ledige faste stillinger og vikariat som barne- og ungdomsarbeider Nåværende satsningsområder i sektoren er språk, digitale verktøy, helhetlig tilnærming gjennom tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats. De ledige stillingene er ved følgende enheter: Barman...
fredag 26. juni Hitra kommune
Ledige stillinger- Pedagogisk leder
Hitra kommune har ledig fast stilling og vikariater med mulighet for fast ansettelse som pedagogisk leder med ønsket tiltredelse i august. Den faste stillingen er p.t. som pedagogisk leder på friluftsavdeling i Fillan barnehage med oppstart høsten 2020. Friluftsavdelingen er den første i...
fredag 26. juni Hitra kommune
Sommerhilsen fra 1. og 2. klasse ved Barman oppvekstsenter
Etter en lang periode med hjemmeskole, bestemte 1. og 2.klasse på Barman oppvekstsenter seg for å ta fatt på et tverrfaglig arbeid. Oppvekstsenteret fikk utdelt ulike uteområder, og da var det bare å sette tankene i gang om hvilke aktiviteter som passet uteområdet kohorten...
fredag 26. juni Hitra kommune
Ferieavvikling og forlenget saksbehandlingstid på bygg-/plan og dispensasjonssaker
På grunn av ferieavvikling ved plan- og byggesaksavdelingen vil det måtte påregnes saksbehandlingstid utover det normale for byggesaker, plan- og dispensasjonssaker i juli og august. Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.
fredag 26. juni Hitra kommune
Direkte: Møte i Hitra kommunestyre
Se møteinnkalling
torsdag 25. juni Hitra kommune
Bålbrenning på sanktshans
Skal du tenne sankthansbål, må du først sende en søknad til postmottak@hitra.kommune.no. Sammen med brannvesenet vil kommunen se på hvor det søkes om å få tenne bål, brannfaren og værforholdene. Brannvesenet kan sette betingelser for tillatelsen. Den som...
tirsdag 23. juni Hitra kommune
NAV Hitra Frøya åpner publikumsmottaket
NAV Hitra Frøya åpner publikumsmottaket for drop-in 24. juni 2020 under strenge smitteverntiltak. I første omgang åpnes det på mandager og onsdager mellom kl. 12:00 og 14:00. Det gjennomføres avtalte veiledningssamtaler som før, og det blir fortsatt mulighet til å...
tirsdag 23. juni Hitra kommune
Ledig stilling – 2 brannkonstabler i 1,5 % stilling
Ved p.t. brannstasjonene på Fillan og Sunde, er det ledig 2 faste 1,5 % stilling som brannkonstabel. Stillingen skal dekke den tiden som brukes på 10 øvelser hvert år.Som deltidsansatt får du opplæring og erfaring innen brannvern, redning og førstehjelp. Krav til...
torsdag 18. juni Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 25.06.2020 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandlingPS 66/20 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 28.05.2020PS 67/20 – Hitra Storkjøkken – Økonomirapport 1. tertial 2020PS 68/20 – Økonomirapport 1. tertial 2020 Hitra kommunePS 69/20 – Årsregnskap og årsberetning 2019 for...
torsdag 18. juni Hitra kommune
Ledig stilling – 3. gangs utlysning – Ferievikar i pleie- og omsorgstjenesten for 2020
Hitra kommune søker etter ferievikar for perioden 15.06.2020 – 16.08.2020 ved: Hitra sykehjem Hjemmetjenesten Oppfølgingstjenesten Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF) Om enheten:Hitra sykehjem har 54 plasser og består av avdelinger for personer med demenssykdom,...
mandag 15. juni Hitra kommune
Egengodkjenning – reguleringsplan og VA-plan for Neverlia flerbruksanlegg
Kommunestyret egengodkjente i møte 28.05.2020, sak 65/20, reguleringsplanen og VA-planen for Neverlia flerbruksanlegg, gnr. 104 bnr. 49 m. fl., i medhold av plan- og bygningslovens §§12-10, 12-12, samt naturmangfoldlovens §7. Reguleringsplanen omfatter et større masseuttak og...
onsdag 10. juni Hitra kommune
Politiske møter åpne for publikum
De politiske møtene i formannskapet og i utvalgene er igjen åpne for publikum. Møtene avholde i kommunestyresalen i Hitra rådhus. Møtene er åpne fra og med formannskapets møte i dag, den 9. juni 2020. Oversikt over møtene finner du HER Hitra kommune følger...
tirsdag 9. juni Hitra kommune
Prinsipper for arrangementer på offentlig sted
Fra og med 7. mai 2020 får en ansvarlig arrangør lov til å invitere til arrangementer på offentlig sted, med opptil 50 personer. Fra 15. juni økes dette antallet til opptil 200 personer. Med arrangement menes: Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert...
onsdag 3. juni Hitra kommune
Ledig stilling – Hitra kommune søker støttekontakter
Hitra kommune søker støttekontakt til Tjenesten for mennesker med nedsatt funksjonsevne og til eldre hjemmeboende på Hitra. Dette er personer som på grunn av funksjonsnedsettelser eller sosiale utfordringer trenger bistand for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet....
onsdag 3. juni Hitra kommune
Akvakultursøknad – Lille Torsøy og Lille Torsøy II
Hitra kommune har mottatt oversendelsesbrev fra Trøndelag Fylkeskommune, der kommunen bes om å legge søknad fra Mowi AS, ut til offentlig ettersyn. Søknaden gjelder endret arealbruk for anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann på...
onsdag 3. juni Hitra kommune
Besøk ved Hitra helsetun gjeldende fra 02.06.20
Helsedirektoratet kunngjorde den 27.05.2020 at det, så langt som mulig, må legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-epidemien. Les anbefalingene fra Helsedirektoratet HER For besøkende ved Hitra helsetun gjelder følgende rutiner fra 02.06.2020: Alt...
fredag 29. mai Hitra kommune
TRØNDELAG

Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak
Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Lyset skifter nå fra rødt...
torsdag 28. mai Hitra kommune
Nå må vi være varsomme, når vi er ute i naturen
I år som i fjor vil jeg minne om: Mange har i løpet av de siste åra brukt mye av sin tid for å redusere bestanden av mink, kråke og ravn. Dette er først og fremst blitt gjort for å redusere skadene som slike arter påfører andre og da adskillig mer...
torsdag 28. mai Hitra kommune
WebTV: Møte i Hitra formannskap
Innkalling m/ saksliste til møte i Hitra formannskap, 26.05.2020 – kl. 10:00
tirsdag 26. mai Hitra kommune
Ledig stilling – Sykepleiere ved Hitra sykehjem
Hitra kommune søker etter sykepleiere til 2 x 100% fast stilling ved Hitra sykehjem. Om enheten:Hitra sykehjem har i alt 54 plasser og består av korttidsavdeling, somatisk bofellesskap og avdelinger for personer med demenssykdom, innenfor dette også tilrettelagt plass for eldre med behov for...
mandag 25. mai Hitra kommune
Gjenåpning av kulturtilbud
Hitra bibliotek Hitra bibliotek åpner for publikum igjen mandag 25. mai. Åpningstidene blir som følger: Mandag til onsdag og fredag: 11.00 – 15.00 Torsdager: 11.00 – 17.00 Lørdager kun “TakeAway”-bibliotek med hentetid mellom 11.00 – 15.00. Merk at det gjelder...
mandag 25. mai Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 28.05.2020 kl. 11:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandlingPS 38/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.04.2020PS 39/20 Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra Storkjøkken KFPS 40/20 Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra kommunePS 41/20 Opphevelse av Dortea og Erik Strøms legatPS 42/20 Opphevelse...
lørdag 23. mai Hitra kommune
Ledig stilling – Kommunalsjef eiendom og drift
Hitra kommune søker en utviklingsorientert og inkluderende leder.Vi ser etter deg som brenner for å ta del i samfunnsoppdraget, og ønsker å lede og videreutvikle sentrale funksjoner i Hitra kommune.  Arbeidsområder og ansvarsoppgaver:– Initiere, leder og koordinere...
fredag 22. mai Hitra kommune
Ledig stilling – Enhetsleder seksjon VAR
Hitra kommune søker etter deg som ønsker å lede og videreutvikle sentrale funksjoner i kommunen innen enheten vann, avløp og renovasjon. Arbeidsområder og ansvarsoppgaver: – Initiere, lede og koordinere utviklingen av tjenestene innenfor VAR-området – Drifts- og...
fredag 22. mai Hitra kommune
Ledig stilling – Fysioterapeut i 50 % fast stilling ved Enhet helse, familie og rehabilitering
Hitra kommune søker etter fysioterapeut i 50 % fast stilling ved Enhet helse, familie og rehabilitering med mulighet for utvidelse av stillingsstørrelse fra 2021. Om enheten: Hitra kommune har to årsverk kommunale fysioterapeuter og utvider nå med en 50 % stilling for å møte...
fredag 22. mai Hitra kommune
Aktiviteter idrett og kultur sommeren 2020
Bakgrunn Kommunestyrets vedtak i møte 30. april 2020 vedr. tilskudd til «Aktiviteter idrett og kultur sommeren 2020». Hva det kan søkes om midler til Hovedprioritet er å skape «Sommerjobb for ungdom», dvs. aktivisering av ungdom i sommerukene Kulturelle arrangementer /...
onsdag 20. mai Hitra kommune
WebTV: Utvalg for plan, landbruk og miljø, 19. mai
Innlegget WebTV: Utvalg for plan, landbruk og miljø, 19. mai dukket først opp på Hitra kommune.
tirsdag 19. mai Hitra kommune
Informasjon fra Hitra legekontor
Legekontoret har pga av den pågående pandemien endret sine rutiner, spesielt i forhold til oppmøte. Selv om mange nasjonale restriksjoner oppheves, vil vi av hensyn til våre brukere inntil videre opprettholde våre rutiner. Alle som ønsker en avtale om legetime,...
mandag 18. mai Hitra kommune
WebTV: Utvalg for helse og omsorg
Innlegget WebTV: Utvalg for helse og omsorg dukket først opp på Hitra kommune.
mandag 18. mai Hitra kommune
Prinsipper for arrangementer på offentlig sted
Fra og med 7. mai 2020 får en ansvarlig arrangør lov til å invitere til arrangementer på offentlig sted, med opptil 50 personer. Fra 15. juni økes dette antallet til opptil 200 personer. Med arrangement menes: Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert...
fredag 15. mai Hitra kommune
Åpningstider NAV Hitra
Publikumsmottaket i NAV Hitra holder fortsatt stengt i perioden 18. mai – 1. juni 2020. Fra og med 18. mai 2020 åpner NAV Hitra opp for fysiske møter med veilederne, men kun avtalte oppfølgningssamtaler. Det vises fortsatt til tlf. 55 55 33 33 og nav.no. Vakttelefonen 99 10 91 60 kan...
torsdag 14. mai Hitra kommune
Rapport for predatorprosjekt
Hitra kommune har utarbeidet en oppsummeringsrapport for de fem seks årene av kommunes predatorprosjekt. Predatorprosjektet startet opp i 2014 i samarbeid med Hitra Utmarksråd og lokale ressurspersoner, og har som formål å regulere bestandene av kråke og ravn til et bærekraftig...
onsdag 13. mai Hitra kommune
17. mai 2020 på Hitra
I Hitra kommune feires nasjonaldagen på flere måter i 2020. Etter som korona-pandemien setter begrensninger for store folkemengder i år, legges det til rette for at hver grend/boligfelt kan feire dagen. Arrangementene lokalt er organisert slik at smittevernet kan ivaretas på en god...
tirsdag 12. mai Hitra kommune
WebTV: Hitra formannskap – 12. mai 2020
Innlegget WebTV: Hitra formannskap – 12. mai 2020 dukket først opp på Hitra kommune.
tirsdag 12. mai Hitra kommune
Informasjon til foreldre/foresatte om skolestart – 11. mai
Torsdag 7. mai kom den gledelige beskjeden om at alle skoler skal åpne igjen fra 11. mai. Nå er det mange både unge og voksne som gleder seg til å møtes igjen. Selv om skolen starter opp igjen for alle elever, blir ikke skoledagene som vi er vant til fra tidligere. I tiden som kommer...
mandag 11. mai Hitra kommune
Aktiviteter idrett og kultur sommeren 2020
Bakgrunn Kommunestyrets vedtak i møte 30. april 2020 vedr. tilskudd til «Aktiviteter idrett og kultur sommeren 2020». Hva det kan søkes om midler til Hovedprioritet er å skape «Sommerjobb for ungdom», dvs. aktivisering av ungdom i sommerukene Kulturelle arrangementer /...
mandag 11. mai Hitra kommune
Vi søker tilkallingsvikarer til skoler og barnehager
Hitra kommune har 6 barnehager og 3 grunnskoler/oppvekstsenter som gir skoletilbud fra 1. til 7. klasse. Det er også to oppvekstsenter som gir skoletilbud fra 1. til 4. klasse og en kombinert barne- og ungdomsskole i Fillan som gir skoletilbud fra 1. til 10. klasse. Vi søker tilkallingsvikarer til...
mandag 11. mai Hitra kommune
Informasjon om vaksinering av barn
Noen vegrer seg for å komme på helsestasjonen nå når fokuset er stort på smittevern og Covid-19. Helsestasjonen gjennomfører vaksinasjoner som vanlig. Det er særlig viktig at man vaksinerer sine barn i denne situasjonen. Er det trygt å vaksinere barnet hvis det i...
torsdag 7. mai Hitra kommune
Hitra rådhus åpner 11. mai for publikum
Hitra rådhus åpner nå for publikum fra og med mandag 11. mai. Kunder som trenger tjenester fra avdelinger på rådhuset kan igjen besøke oss. Det er likevel mange tjenester som kan løses uten å besøke oss via personlig oppmøte. Ta kontakt på telefon...
onsdag 6. mai Hitra kommune
Egengodkjenning –reguleringsplan og VA-plan for Fillheia, gnr 91, bnr 65
Kommunestyret egengodkjente i møte 30.04.2020, sak 25/20, reguleringsplanen og VA-planen for Fillheia, gnr 91 bnr 65, i medhold av plan- og bygningslovens §§12-10, 12-12, samt naturmangfoldlovens §7. Planen omfatter boliger og tilhørende infrastruktur på eiendommen gnr 91, bnr 65....
onsdag 6. mai Hitra kommune
Tilskudd til tiltak i beiteområder
Retningslinjer og søknadsfrist for Frøya, Hitra og Heim kommuner. Gjeldene fra år 2020. Søknadsfrist Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder er satt til 20. mai. Søknaden skal innen fristen leveres til kommunen via AGROS. Det kan også søkes...
onsdag 6. mai Hitra kommune
TRØNDELAG

Stadfesting av planprogram – reguleringsplan for Friheten
Kommunestyret stadfestet i møte 30.04.2020, sak 20/20 planprogrammet for reguleringsplanen for Friheten, gnr 16, bnr 92 m fl iht plan- og bygningslovens §12-9. Det er ikke klageadgang på fastsettelsen av planprogrammet, jf plan- og bygningslovens §1-9, ettersom fastsetting av utredningsplikten...
mandag 4. mai Hitra kommune
WebTV: Møte i kommunestyret
Innlegget WebTV: Møte i kommunestyret dukket først opp på Hitra kommune.
torsdag 30. april Hitra kommune
Oppholdsforbud i anleggsområdet ved Nessadalen, Frøya, forlenges
Politiet forlenger oppholdsforbudet som ble innført 19. august, i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Frøya. Bakgrunnen for forlengelsen er at forutsetningene er de samme som da forbudet ble innført. Det var den gang nødvendig å innføre oppholdsforbudet da det i...
torsdag 30. april Hitra kommune
Ledig stilling – Sykepleiere ved Hitra sykehjem
Hitra kommune søker etter sykepleiere til 2 x 100% fast stilling ved Hitra sykehjem. Om enheten:Hitra sykehjem har i alt 54 plasser og består av korttidsavdeling, somatisk bofellesskap og avdelinger for personer med demenssykdom, innenfor dette også tilrettelagt plass for eldre med behov for...
onsdag 29. april Hitra kommune
Ledig stilling – 3. gangs utlysning – Ferievikar i pleie- og omsorgstjenesten for 2020
Hitra kommune søker etter ferievikar for perioden 15.06.2020 – 16.08.2020 ved: Hitra sykehjem Hjemmetjenesten Oppfølgingstjenesten Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF) Om enheten:Hitra sykehjem har 54 plasser og består av avdelinger for personer med demenssykdom,...
onsdag 29. april Hitra kommune
Tannklinikkene åpner delvis for å ta imot pasienter igjen
De offentlige tannklinikkene åpner nå gradvis for å ta imot pasienter igjen etter at Helsedirektoratet kom med nye anbefalinger for tannhelsetjenester.At aktiviteten trappes opp betyr ikke at det blir normal drift på klinikkene, men mer behandling enn de siste ukene. Vanlige...
tirsdag 28. april Hitra kommune
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS søker Havnefogd/Daglig leder
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Aure, Smøla, Hitra og Heim. Selskapet drifter i dag flere titalls offentlige og private kaianlegg ute i våre ti eierkommuner. Over disse...
tirsdag 28. april Hitra kommune
Vannavstenging – fra Brøttingsvågen til Øren
Det vil pågå vannavstenging pga. spyling av vannledninger tirsdag 28.- og onsdag 29. april, fra kl. 09.00 til 16.00 i området fra Brøttingsvågen til Øren på Fjellværsøya.
tirsdag 28. april Hitra kommune
WebTV: Møte i utvalg for oppvekst, kl. 16:00
Innlegget WebTV: Møte i utvalg for oppvekst, kl. 16:00 dukket først opp på Hitra kommune.
mandag 27. april Hitra kommune
Gjenåpning av skolene for 1. – 4. trinn og SFO
I dag åpnet skolene i Hitra kommune for 1. – 4. trinn og SFO. Etter flere uker med hjemmeundervisning var det mange som syntes det var godt å møte klassekameratene igjen. Skolene har forberedt seg godt, og skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Det...
mandag 27. april Hitra kommune
Nå kan du få tilgang til PressReader hjemmefra!
Mer enn 7000 aviser og magasiner. Helt gratis. Med PressReader kan du lese aviser i fulltekst gratis hjemmefra. Du får nå tilgang til PressReader i 7 dager, med utvidelse til 60 dager nå under koronakrisen. Slik får du tilgang Logg deg inn på bibliotekets nettside med ditt...
mandag 27. april Hitra kommune
Barnehager, skoler og SFO kan ha kortere åpningstid
Barnehager, skoler og SFO i Hitra kommune kan ha kortere eller fleksible åpningstider for å ivareta kravene til smittevern. Torsdag 16. april kom det nye forskriftsbestemmelser som skal sikre at barnehager, skoler og SFO åpner på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Nå er...
fredag 24. april Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Fillaunet 2
Utvalg for plan, landbruk og miljø har i møte 22.04.2020, sak 41/20, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan og VA-plan for Fillaunet 2, deler av gnr 91, bnr 1 m fl til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter etablering av 5 nye eneboligtomter med tilhørende infrastruktur, og...
fredag 24. april Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Selvågsundet marina
Utvalg for plan, landbruk og miljø har i møte 22.04.2020, sak 44/20, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan og VA-plan for Selvågsundet marina, deler av gnr 68, bnr 1 m fl til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter utvidelse av eksisterende småbåthavn, etablering av...
fredag 24. april Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 30.04.2020 kl. 11:00 i Hitra rådhus
For å begrense smitte av koronavirus har vi nå dessverre ikke anledning til å åpne for at presse og publikum kan overvære møtet fysisk. Møtet blir streamet, og de som ønsker det kan se møtet på nett. Saker til behandlingPS 19/20 Godkjenning av protokoll...
fredag 24. april Hitra kommune
Informasjon til foreldre med barn i skolen
Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å...
torsdag 23. april Hitra kommune
Ledig stilling – Hjelpepersonell ved Hitra legekontor
I Hitra kommune utlyses det 2 vikariater som hjelpepersonell til Hitra legekontor. Stillingene er: 1 x 70% vikariat som hjelpepersonell fra 01.06.2020 til 31.09.2021 1 x 70% (20% fast og 50% vikariat) i 1 års vikariat som hjelpepersonell fra 01.06.2020 Om avdelingen:Hitra Legekontor er organisert i enhet for...
torsdag 23. april Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL