Hareid
Høyring - Søknad om løyve til mottak, mellomlagring og behandling av returasfalt i Hareid
Brekke Kleppe Anlegg AS søkjer om løyve etter forureiningslova til å ta imot, mellomlagre og knuse brukt asfalt ved Hjørungnesmyrane i Hareid kommune. Høyringsfrist 03.04.2018.
tirsdag 15:33 Hareid kommune
Startlån og bustadtilskot
I kommunestyret 19.12.2017 vart det vedteke å ta opp startlån på kr. 2 000 000 i 2018.I tillegg har kommunen søkt om bustadtilskot.
tirsdag 15:26 Hareid kommune
Bålforbodet er oppheva
17. mars vart det forbode å gjere opp bål i Ulstein og Hareid. Forbodet er no oppheva.
tirsdag 13:21 Hareid kommune
VIKTIG MELDING - Bålforbod
Grunna den tørre vegetasjonen og alle gras- og lyngbrannane i dei siste dagane, vedtek brannsjefen i Hareid og Ulstein brannvesen eit generelt bålforbod.
lørdag 18:55 Hareid kommune
Møte i kommunestyre i dag 15.03.18
Møtet vert halde på Melshorn hotell og startar kl. 18:00. Møtet er ope for alle.
torsdag 16:48 Hareid kommune
Forskar på Sommarles i Ulstein og Hareid
Biblioteka sin lesekampanje Sommerles engasjerte i fjor over 60 000 born over heile landet. Målet er å stimulere til leseglede, men fører dette også til ein vinst i form av auka lesedugleik?
onsdag 08:39 Hareid kommune
Ukm 2018
Desse skal representere Ulstein og Hareid
tirsdag 13. mars Hareid kommune
Leikepatruljen i Hareidhallen
Torsdag 8.mars var det full aktivitet i Hareidhallen
fredag 9. mars Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Offentleg anskaffing - Nytt tak gymsal Hjørungavåg skule
Hareid kommune skal skifte tak på gymsalen ved Hjørungavåg skule. Både eks. taktekking og undertak skal fjernast. Nytt undertak og taktekking med stålpanner skal monterast . Frist for innlevering 20.03.2018 kl. 12:00.
onsdag 7. mars Hareid kommune
Melding om graving på FV37 onsdag 7. mars
Gravinga vil bli gjennomført på kveld og natt
tirsdag 6. mars Hareid kommune
Norskkurs
Nytt kurs på dagtid for nybegynnarar startar tysdag 13.mars
tirsdag 6. mars Hareid kommune
Kunngjering - Godkjent planprogram
Hareid Formannskap har i møte den 12.02.2018 i sak PS 14/18 godkjent Planprogram for Kommunedelplan for vatn og avløp, datert 21.11.2017, sist revidert 02.02.2018. Vedtaket vart gjort i medhald av Plan- og bygningslova 11-13 og 4-1.
mandag 5. mars Hareid kommune
Kulturmidlar 2018
Lag og organisasjonar i Hareid kommune kan no søkje om kulturmidlar for 2018.
mandag 5. mars Hareid kommune
Graving i sentrum - Kjøpmannsgata
Deler av vegen - som vist i kart - vert stengt måndag 5. mars.
fredag 2. mars Hareid kommune
VIKTIG MELDING - Utvida søknadsfrist for hovudopptak barnehage
Grunna nedetid for nettsidene til Hareid kommune, vert søknadsfristen for hovudopptak barnehage 2018 utvida til 4. mars.
fredag 2. mars Hareid kommune
Nedetid for alle internettrelaterte tenester i SSIKT
Oppgradering av naudsynt brannmurinfrastruktur vil føre til at alle tenester som er avhengige av internett-tilgang vil få nedetid i tidsromet torsdag 1. mars kl. 21 til fredag 2. mars kl. 6.
torsdag 1. mars Hareid kommune
Offentleg anskaffing - byggeleiar og annan byggfagleg bistand for bygging av fotballhall
Frivillig kunngjering på Doffing for kjøp av byggeleiar og annan byggfagleg bistand for bygging av fotballhall. Alle dokument er å finne på doffin.no. Tilbodsfrist 14.03.2018.
onsdag 28. februar Hareid kommune
Hareid kommune har no oppheva vassparingstiltaket
Takk til alle som var med og reduserte vassforbruket!
fredag 23. februar Hareid kommune
Årets eigedomsskatteliste blir no lagt ut for offentleg ettersyn
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2018 og med heimel i eigedomsskattelova 15, vert det lagt ut ei eigedomsskatteliste til offentleg gjennomsyn i tre veker frå i dag.
torsdag 22. februar Hareid kommune
Hareid kommune vil at fleire skal ta imot digital post
2 634 innbyggjarar i Hareid kommune har ikkje teke i bruk digital postkasse.Difor startar kommunen ein kampanje for å få fleire til å ta imot digital post frå oss.
onsdag 21. februar Hareid kommune
Melding om godkjent mindre reguleringsendring - Iverskogen (PlanID 20150005)
Med dette melder vi at Hareid Formannskap i møte 12.02.2018, sak FSK PS 13/18 slutthandsama og eigengodkjende mindre reguleringsendring i detaljregulering for Iverskogen med PlanID 20150005 i samsvar med framlegg frå Per Mulvik AS, vist på plankart datert 07.09.2017 samt tilhøyrande...
mandag 19. februar Hareid kommune
Viktig informasjon angåande bruk av vatn
Grunna stort forbruk av vatn i Hareid kommune, og dermed lite kapasitet i vassnettet, oppmodar kommunen alle innbyggarar og bedrifter som er tilknytt det kommunale vassnettet, samt dei som er tilknytt Hjørungavåg vassverk om å bidra ved å redusere vassforbruket sitt i ei periode frå og...
fredag 16. februar Hareid kommune
Offentleg anskaffing - Hareid rådhus
Hareid kommune skal skifte ut vindu og ytterdører, demontere ytterveggar som er av tre, samt skifte ut varmeanlegget, som er av type vassboren varme. Formålet med anskaffinga vil vere å oppnå best mogleg pris og kvalitet. Frist for innlevering 02.03.2018 kl. 12:00
onsdag 14. februar Hareid kommune
Brøyting 07.02.18
Brøytemannskap er ute og jobber på spreng.Grunnameir nedbør enn venta, vil det ta litt tid før mannskapet kjem rundt heile roda si.
onsdag 7. februar Hareid kommune
NAV Hareid og Ulstein
NAV Hareid og NAV Ulstein er slått saman til ei organisatorisk eining NAV Hareid og Ulstein. I påvente av nytt NAV-kontor for organisasjonen vil dei tilsette bruke kontorlokala vi disponerer på Hareid og i Ulsteinvik.
fredag 2. februar Hareid kommune
Stenging av Hamnavegen fredag 2/2-18
I samband med utbedring av Hamnavegen blir det nødvendig å stenge vegen for å skifte drens som går gjennom vegen. Vegen blir stengt frå klokka 10:00 12:00 fredag 02.02.18.
torsdag 1. februar Hareid kommune
Melding til brannvesenet ved overnatting på skuler, forsamlingsloka, kyrkjer m. fl.
Hareid og Ulstein brannvesen har laga eit skjema som skal brukast ved overnatting i bygg som normalt ikkje vert brukt til dette formålet.
onsdag 31. januar Hareid kommune
VIKTIG MELDING- Stenging av veg i Almestranda
Vegen i Almestranda markert på bilde vert stengt i morga frå kl. 09:00 til kl. 12:00. Dette fordi drenering som går gjennom vegen skal utbetrast.
tirsdag 30. januar Hareid kommune
Avlyst kommunestyremøte
Møte i kommunestyret 08.02.18 er avlyst grunna få saker. Neste møte vert 15.03.18.
tirsdag 30. januar Hareid kommune
Høyring - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, 2.utgåve 2017
Abonnementsvilkåra består av ein administrativ del og ein teknisk del. Heile regelverket er tilgjengeleg for gjennomsyn på servicetorget.
fredag 26. januar Hareid kommune
Lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Hareid kommune
Hareid kommune har den 19.12.2017 vedtatt ny lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Forskrifta har som føremål å regulere/tilpasse gjennomføring av feiing og tilsyn i Hareid kommune slik at faren for brann i fyringsanlegg og røykløp vert redusert så mykje...
onsdag 24. januar Hareid kommune
Hovudopptak barnehagar 2018
Det er felles søknad og opptak ved alle barnehagane i Hareid kommune. Søknadsfrist for hovudopptak er1. mars 2018
mandag 22. januar Hareid kommune
Stenging av Almetunnelen
Hareid kommune skal gjennomføre en inspeksjon inne i Engeskartunnelen. . I samband med dette må tunnelen stenges.
fredag 19. januar Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Arbeid på Hamnavegen
Hareid Kommune v/entreprenør Brekke og Kleppe startar no opp arbeid med å oppgradere Hamnavegen. Arbeidet er planlagd å vare i tre veker.
fredag 19. januar Hareid kommune
Vil du vere støttekontakt?
Helse- og koordinerande eining treng støttekontakter.
mandag 15. januar Hareid kommune
Kunngjering om godkjent plan - detaljregulering Mylna Nord
Med dette melder vi at Hareid kommunestyre i møte 19.12.2017, sak KST PS 89/17, slutthandsama og eigengodkjende reguleringsplan Detaljregulering for Mylna Nord, PlanID 20150004. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-12 og gjev rettsverknad til planen for alle tiltak som er nemde i kapittel...
mandag 8. januar Hareid kommune
Strøsand
Hareid kommune har gått tom for strøsand, men ny leveranse kjem i dagrundt kl. 17.
mandag 8. januar Hareid kommune
Innskriving av 1. klasse 2018
Måndag 5. februar 2018 blir det innskriving av nye førsteklassingar ved barneskulane i Hareid kommune.
mandag 8. januar Hareid kommune
Bigset barnehage treng tilkallingsvakter
Bigset barnehage har behov fortilkallingsvikarar.
fredag 5. januar Hareid kommune
Oppussing ungdomsskule biblioteket
Biblioteket på ungdomsskulen vart flott!
fredag 5. januar Hareid kommune
Oppstart av spansk- og norskkurs
Ressurssenteret startar no opp nye kurs
torsdag 4. januar Hareid kommune
Felles fyrverkeri i Hareid kommune
Det vert felles fyrverkeri for heile Hareid kommune nyttårsaften på moloen kl. 22:00. Vi håpar og at folk frå krinsane og nabokommunen tek turen for å sjå dette flotte fyrverkeriet.
29. desember 2017 Hareid kommune
Lokal forskrift om feiing og tilsyn
Lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om regulering av feiegebyr i Hareid Kommune vart vedteke i KST 19.12.17 PS 90/17.
29. desember 2017 Hareid kommune
Hareid og Ulstein brannvesen
Frå 1.1.2018 er brannvesena i Ulstein og Hareid slått saman til ein organisasjon Hareid og Ulstein brannvesen.
27. desember 2017 Hareid kommune
Hareid helsehus - dialogmøte
Hareid kommune har vedtatt at det skal byggjast nytt helsehus I kommunen.
21. desember 2017 Hareid kommune
Juleprinsessen og tidstyvene
Tysdag 19.12 hadde Hjørungavåg skule premiere på julemusikalen Juleprinsessen og tidstyvene
21. desember 2017 Hareid kommune
Kommunestyremøte i dag.
Det vert dessverre ikkje sending frå kommunestyremøte i dag tirsdag 19.12.17.
19. desember 2017 Hareid kommune
Manglande gatelys
Melding om mørke gatelys kan meldast direkte til Mørenett
18. desember 2017 Hareid kommune
Ekspedisjonstid jul og nyttår 2017
Det vert redusert ekspedisjonstid ved Hareid rådhus, NAV sosial, sektor for velferd, biblioteket og helsestasjonen i jule- og nyttårsveka.
18. desember 2017 Hareid kommune
Bassengtrening for gravide
Torsdag 4. januar startar vi med bassengtrening for gravideigjen!
13. desember 2017 Hareid kommune
Trefelling kyrkjegarden
Alle tre som skal fellast på kyrkjegarden er no felt. Det vil dei næraste dagane gå føre segopprydding etter arbeidet som er gjort.
6. desember 2017 Hareid kommune
Deler av Kyrkjegata er stengt i dag, onsdag
Frå rundkøyringa og nedanfor kyrkja blir vegen stengt i dag på grunn av trefelling.
6. desember 2017 Hareid kommune
Glasigloen ved Melshorn hotell er flytta til Bigset kulturoase
SSR melder omflytting av glasiglo
6. desember 2017 Hareid kommune
Pepparkakeby opning
Idag 05.12.17 var det høgtideleg opning av året sin utgåve av pepperkakelandsbyen ved Hareid sjukeheim. Dei som har gjeve sine bidrag er Brandal skule, Hareid skule, Bigset skule, Hjørungavåg skule og Hareid ungdomsskule.
6. desember 2017 Hareid kommune
Varsel om oppstart av planarbeid
Varsel om oppstart av planarbeid samt offentleg ettersyn av planprogram for Kommunedelplan for vatn og avløp. Hareid Formannskap har i møte 04.12.2017 i Sak FSK PS 137/17 gjort vedtak om å varsle om oppstart og kunngjering av utarbeiding av kommunedelplan for vatn og avløp i samsvar med...
5. desember 2017 Hareid kommune
Deler av kyrkjegata blir stengt i morgon, onsdag
Frå rundkøyringa og nedanfor kyrkja blir vegen stengt frå klokka 09.00 onsdagog utover dagen pga trefelling.
28. november 2017 Hareid kommune
Kreativ undervisning på Hareid skule
7. klasse på Hareid skule har hatt kreativ undervisning og laga klinkekulebaner.
24. november 2017 Hareid kommune
Barnehagane i Hareid held open dag
Dei kommunale barnehagane vil presentere seg for føresette og inviterer til open dag.
24. november 2017 Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Arbeid i Teigevegen
På grunn av utbetring i Teigevegen vert det frå morgonen fredag 24.11 og utover dagen, omkjøyring via Nobba og Hjellebakken.
23. november 2017 Hareid kommune
Kulturveke i Syverplassen barnehage
Syverplassen barnehage er ein arena for fleire kulturar og skal vere ein god møteplass for alle. Vi har dei siste 4 vekene markert dette.
23. november 2017 Hareid kommune
Isakdalen ved kyrkja er stengt i dag
På grunn av trefelling vert vegen stengt torsdag 23. november
23. november 2017 Hareid kommune
Offentleg ettersyn - detaljregulering for Hareidsmyrane Nord 2
Kunngjering: Reguleringsforslag Detaljregulering for Hareidsmyrane Nord 2 (PlanID 20160006) 1. gongs offentleg ettersyn (PBL 12-10 og 12-11)
21. november 2017 Hareid kommune
Delar av Brandal utan vatn
Grunna ei vasslekkasje har vi måtte stenge av vatnet til øvste del av Indredalen og delar av Ytredalen. Vatnet vert vekk til ca. kl. 15:00 og vert sett på att utan nærare varsel.
21. november 2017 Hareid kommune
Signering av vertskommuneavtale NAV
Ordførarane i Hareid og Ulstein kommuner signerte i dag vertskommuneavtale for felles NAV kontor i dei to kommunane.
17. november 2017 Hareid kommune
Pressemelding - Rådmannen legg fram budsjettframlegget for 2018 - 2021
Med dette budsjettframlegget meiner rådmannen å ha lagt eit grunnlag for ei retning som vil gi positiv vekst og ny giv for Hareidsamfunnet i åra som kjem. I utgangspunktet var der lite ressursar å finne plass til nye tiltak, men ved hjelp av omdisponering av midlar og framlegg om 0.5 promille...
17. november 2017 Hareid kommune
Kommunestyremøte 16.11.17 avlyst
Møte er avlystgrunna få saker.
15. november 2017 Hareid kommune
VIKTIG MELDING - kontaktnummer til sjukeheim
Grunna omlegging av telefonsentral på sjukeheimen vil ikkje fasttelefonane fungere frå no og fram til i morga tidleg. Nummeret som må nyttast er 958 91 288.
14. november 2017 Hareid kommune
Kunngjering: Oppstart av arbeid med detaljregulering av hyttefelt på Åsen/Engeskardet
I samsvar med plan- og bygningslova 12-3 og 12-11 varslar ein med dette oppstart av arbeid med detaljregulering av hyttefelt på Åsen/Engeskardet i Hareid kommune. Arbeidet inkluderer også endring av del av reguleringsplanen Engeskardet hyttefelt planID 19900001. Forslagsstilar: Hareid kommune ...
8. november 2017 Hareid kommune
Pressemelding - Midlertidig flytting av rådhuset
Rådhusetvertfrå måndag 06.11 og ut året flytta til Myravegen 11, i HG elektro sin gamle lokaler (sjå kartutsnitt). Dette grunna rehabilitering av bygget ved Rådhusplassen 5.
2. november 2017 Hareid kommune
Årleg samling for tredje gong
Sektor for velferd samlar einingsleiarar, fagkoordinatorar, plasstillitvalgte, hovudtillitsvalgte, verneombod og hovedverneombod den siste veka i oktober kvart år.
31. oktober 2017 Hareid kommune
Sjeldnare avfallshenting
Søre Sunnmøre Reinhaldsverk skal innføre nye rutinar for henting av avfall i Hareid, Ulstein, Herøy og Sande. Matavfall og våtorganisk avfall vert henta to gongar i månaden, medan restavfall, papir, papp og plast vert henta ein gong i månaden. Ordninga skal...
27. oktober 2017 Regionavisa
Direktesending av dagens kommunestyremøte
Møtet startar klokka 18.00
26. oktober 2017 Hareid kommune
Ansvarleg vertskap
Volda Turisthotell - måndag 6. november kl. 15.00-22.00
24. oktober 2017 Hareid kommune
Takk til bøsseberarane
Ein veldig god innsats og stor gjevarglede i Hareid.
23. oktober 2017 Hareid kommune
Offentleg anskaffing - Rundkøyring Holstad
Føremålet med anskaffinga er å finna eigna leverandør for prosjektering av rundkjøring Holstad. Denne må byggast ut i samband med realiseringa av Holstad bustadfelt. For ytterlegare informasjon om innhald i anskaffinga vert det vist til del II vedlegg 1. Frist for...
23. oktober 2017 Hareid kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HAREID

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Telemark Bergen IT Sarpsborg 08 Hedmark Innenriks Næringsliv Troms Akershus Oppland Kjendis Østfold Nordland Vestfold Trøndelag Fotboll Odda Mat
flere?
Båt Buskerud Vest Agder Rogaland Kultur Aust Agder Sport Finnmark Møre og Romsdal Forsvar Mobil Oslo Sogn og Fjordane Get-ligaen Kalmar Fiske Skåne Kvinnherad Ringsaker Bolig Inrikes Elverum Fotball Blekinge Bodø Oskarshamn Haugesund Drammen Landbruk Kongsvinger Økonomi Sport Trav Karmøy Porsgrunn Bamble Radøy OL Motor Tinn Kryptovaluta Reise Kragerø Hammerfest Tromsø Fredrikstad Sandnes Lindås Östra Göinge Osterøy Risør Fauske Vestvågøy Politikk Kultur Jul Svelvik Kristianstad Näringsliv Landskrona Odds BK Nedre Eiker Bærum Skien Dyr Vestby Horten Førde Musikk Narvik Stord Askøy Øvre Eiker Tolga Film Meløy Salangen Tingvoll Russland Forskning Nord-Korea Karlskrona Helsingborg Lier Kongsberg Tesla Stavanger Kristiansand Stockholm Forskning Tvedestrand Sykkel Vær Sandefjord Sørfold Eliteserien Rosenborg BK Tynset Kunst Barn Kristiansund Sarpsborg Kongelig Eslöv Helse Svedala Sigdal Evje og Hornnes Kvænangen Håndball Hvaler Suldal Game of Thrones Drangedal Frogn Askim Råde Nannestad Vålerenga Filippinene Eidsberg Hamar Svalbard Åsnes Re Friluftsliv Løten Trysil Hadsel Moss Poker Larvik Øksnes Tour de Ski Kommunesammenslåing Sørreisa Lesja Gjøvik Skøyter Asker Fjell Modum FK Haugesund Jakt Meland Mote Sande Vefsn Lenvik Åmot Grue Vitenskap Vaksdal Bil Rana Mörbylånga Malmö Utsira Vinje Friidrett Nore og Uvdal Hemne Jobb Målselv Norway Cup Bil Notodden Hörby Ås Øygarden Jølster Google Åmli Ålesund Skiskyting Austrheim Halsa Steigen Stryn Tomelilla Våler Gjerstad Tønsberg Hässleholm Masfjorden Klima Vestre Slidre Klippan Farsund USA Skjervøy Aurdal Stavanger Oilers Sölvesborg Hurum Brexit Eidskog Båt NHL Ekonomi Nesseby Sortland Aurskog-Høland Nesodden Herøy World Series of Poker Nissedal Fedje Modalen Brønnøy Lillesand OBOS-ligaen Dovre Teknik Berlevåg Harstad Halden Klepp Spill Nittedal Mat Motorsport Strand Foto Universet Skisport Romfart Svalöv Eurovision Eiker Grane Litteratur Langrenn Porsanger Frankrike Lødingen VM Ski Kina Olofström Mandal Fitjar Lyngen Eidfjord Gloppen Påske Herøy Leirfjord Tour of Norway Vennesla Froland Tana Nesna Enebakk Fet Sør-Varanger Stabæk Bodø/Glimt Nybro Bromölla Russ Volda Ballangen Årdal Rendalen Mönsterås Gran Turn Odal Ronneby Frosta Bjørnefjorden Östergötland Åseral Sande Lomma Birkenes Resor Træna Emmaboda Karlshamn Vietnam Tydal E-sport Musik Voss Lyngdal Alpint Halloween Os Jevnaker Kävlinge Syria Nordkapp Nes Hockey Lund Sverige Andøy Menn Snowboard Seljord Ulstein Viking FK Klatring Måsøy Film Hemnes Evenes 17. mai Sjakk Polen Røros Sund Tromsø IL Alta Bremanger Svømming Skurup Skedsmo Sandøy Ullensvang Nesset Arendal
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL