Gulen
Offentleg ettersyn 1. gongs høyring av Reguleringsplan ID 4635-2020001
. . .
torsdag 10:04 Gulen kommune
Status 26.11.2020 – smittetilfelle etter utanlandsopphald
Smitte registrert i Gulen på personar som har hatt opphald i utlandet. Dei har vore i karantene sidan innkomst til Norge. Etter positiv test er dei i isolasjon. Familiemedlem er i karantene og blir testa.
torsdag 09:02 Gulen kommune
Kunngjering - Framlegg til handlings- og økonomiplan 2021-24 med budsjett 2021
Framlegg til handlings- og økonomiplan 2021-24 med budsjett 2021 ligg til offentleg ettersyn ved ekspedisjonen i kommunehuset og på heimesida. Fram til og med 09.12.2020 er det høve til å kome med merknader til budsjettet. Merknader kan sendast til kommunen anten per post eller e-post.
onsdag 21:00 Gulen kommune
Kunngjering - Framlegg til forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2021 for Gulen kommune
Framlegg til Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2021 ligg til offentleg ettersyn ved ekspedisjonen i kommunehuset og på heimesida. Fram til og med 09.12.2020 er det høve til å kome med merknader, som kan sendast til kommunen anten per post eller e-post.
onsdag 15:00 Gulen kommune
Oppdatering av smittevernråd fram til 07.12.2020
Dei nasjonal smitteverntiltaka gjeld for alle. Gulen kommune har vurdert nærmare dei nasjonale og regionale smitteverntiltaka opp mot dei lokale forholda. Dette har resultert i fylgjande presiseringar og tilrådingar:  
mandag 16:12 Gulen kommune
Status pr 23.11.2020 - korona
Frå 24.11.2020 er det ingen personar i isolasjon eller karantene i Gulen kommune. 
mandag 16:05 Gulen kommune
Klagar på støy frå slakteri
.
søndag 14:43 Strilen
Høyring av lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste for Gulen kommune
torsdag 19. november Gulen kommune
VESTLAND

Høyring av ny forskrift om innsamling og handsaming av hushaldsavfall (renovasjon) for NGIR-området
Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR) står føre oppsamling, innsamling, transport og handsaming av husholdningsavfall i kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund. Med heimel i Forurensingslova § 30, vedtok samtlege deltakarkommunar i NGIR...
onsdag 18. november Gulen kommune
Nasjonal tilskotsordning for å inkludere born og unge 2021
Framsida
tirsdag 17. november Gulen kommune
Ungdomsskuletrinnet ved Eivindvik skule i karantene
Framsida
lørdag 14. november Gulen kommune
Innkalling til møte i formannskapet 19.11.2020
torsdag 12. november Gulen kommune
Vegarbeid på kommunale vegar Byrknesøy og Dalsøyra
Gulen kommune har fått trafikktryggingsmidlar frå Vestland fylkeskommune, og vil i år opparbeide gang - og sykkelveg på 2 vegstrekningar.  
onsdag 11. november Gulen kommune
Infotavle om grantrea i Eivindvik
Framsida
onsdag 11. november Gulen kommune
Strengare smittevernråd fram til 24.11.2020
Gulen kommune har konsekvensvurdert tiltaka som Bergen kommune har innført. Vi har kome til at det er naudsynt å stramme inn smitteverntiltaka også i vår kommune. Det er viktig at dei kommunane som har tilknytting til kvarandre strammar inn tiltaka samstundes. Tiltaka gjeld i fyrste omgang...
mandag 9. november Gulen kommune
Oppdatering av smittesituasjonen i Gulen
Kommunen har fått mange spørsmål knytt til smittetilfellet varsla onsdag 04.11.2020. Status pr fredag 06.11 er at vi har ein smitta i kommunen og 21 i karantene. I tillegg har vi eit positivt prøvesvar av test gjort i Gulen. Personen er heimehøyrande i
fredag 6. november Gulen kommune
Nye nasjonale tiltak frå 05.11.2020
Smitteverntiltak nytter. Dei som oppheld seg i kommunen har vore flink å følgje råda, det kan vi sjå av omfanget på dei hendingane som har vore i kommunen fram til no.
fredag 6. november Gulen kommune
Melding om utspyling av Eivindvik vassverk sitt leidningsnettet torsdag 12. november 2020 kl. 10.30 - 15.00
For å redusere bakterievekst på leidningsveggane vert det utført rutinemessig utspyling av hovudvassleidningen.
fredag 6. november Gulen kommune
Oppstart av detaljreguleringsplan for bustadfelt på Ortneset, Brekke
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det varsla om oppstart av Detaljreguleringsplan for Ortneset vest bustadområde i Brekke i Gulen kommune.
torsdag 5. november Gulen kommune
Nytt stadfesta smittetilfelle i Gulen
onsdag 4. november Gulen kommune
Aktiv på dagtid
Dalsøyra - måndag kl.11 Brekke - måndag kl.11 Eidsbotn - tysdag kl.11 Eivindvik - onsdag kl.11
fredag 30. oktober Gulen kommune
Overføring av skatteoppkrevjinga frå kommunane til skatteetaten
1. november 2020 overtek Skatteetaten ansvaret for skattoppkrevjaroppgåvane som kommunen har hatt tidlegare. Det betyr at det ikkje lenger er skatteoppkrevjar i kommunen. Skatteetaten vil med dette få eit helhetlig ansvar for fastsettjing, innkrevjing og kontroll av skatter og avgifter.
fredag 30. oktober Gulen kommune
Oppmoding frå kommunal kriseleiing
Det har vore møte i kommunal kriseleiing, og kriseleiinga er av den oppfatning at det ikkje er nødvendig å innføre forbod utover dei nasjonale reguleringane. Innbyggjarane har vist at dei føljer dei anbefalingane som vert gjevne.
onsdag 28. oktober Gulen kommune
SFO ved Eivindvik skule er open frå i morgon torsdag
Framsida
onsdag 28. oktober Gulen kommune
Pasientreiser- treng du hjelp til å fylle ut reiserekning?
onsdag 28. oktober Gulen kommune
Nye nasjonale innstrammingar frå midnatt 28.10.2020
Regjeringa har innført nye nasjonale tiltak for å få mindre smitte i samfunnet. Alle tiltak vil vare fram til tidleg i desember.
onsdag 28. oktober Gulen kommune
Karantene ved Eivindvik barnehage- og skulekrins
Ein person som har vore på besøk i Gulen kommune i helga er stadfesta smitta av korona. 
tirsdag 27. oktober Gulen kommune
Nytt stadfesta smittetilfelle i Gulen
Alle nødvendige tiltak er sett i verk for smittesporing og dialog med nærkontaktar. Tiltaka er avstemt med folkehelseinstituttet.
lørdag 24. oktober Gulen kommune
Informasjon om Kulturminneplan for Gulen kommune
Vi er i gang med kulturminneplanen for Gulen kommune, og vil i den registrere kulturminner av ulike artar i tråd med planprogrammet. Det er alt frå krigsminner, fiskarbondelivet, freda bygningar, kyrkjer, til stølar og gardstun.
torsdag 22. oktober Gulen kommune
Kulturminneplan - hjelp til fotografering
Gulen kommune held på å lage kulturminneplan. Vi har knapt med tid og ber publikum om litt hjelp til fotografering.
onsdag 14. oktober Gulen kommune
Gulatingsprisen 2020 og frist for innspel
Den aller første Gulatingsprisen vart delt ut 11.12.2008. Også i år ynskjer Gulen kommune å få forslag til kandidatar til Gulatingsprisen. Føremålet med prisen er i følgje statuttane å: "Gje honnør til lag, verksemder, institusjonar eller...
mandag 12. oktober Gulen kommune
Tilbod om influensavaksine
Framsida
onsdag 7. oktober Gulen kommune
Bli med å gjer ein forskjell i årets TV-aksjonen
tirsdag 6. oktober Gulen kommune
VESTLAND

Gulen Folkebibliotek er dessverre stengt i dag, grunna førebyggande koronatiltak.
Framsida
mandag 5. oktober Gulen kommune
Koronatiltak legekontoret
Framsida
fredag 2. oktober Gulen kommune
Varsel om stenging av veg i Eivindvik veke 41-43
fredag 2. oktober Gulen kommune
Busstreiken er over
Streiken er over og busstrafikken vil vere i gang frå kl. 12.00 og utover så snart det er praktisk mogleg, men ein må rekne med forseinkningar og driftsforstyrrelsar utover dagen.
torsdag 1. oktober Gulen kommune
ELLEN G. SIMENSEN: Tro meg når jeg lyver
onsdag 30. september Gulen kommune
Spelemidlar 2021
tirsdag 29. september Gulen kommune
Har frigitt namnet på mannen som omkom i båtulykka
.
mandag 28. september Strilen
Streik i busstrafikken frå 26.09.2020
Det pågår no streik i busstrafikken som påverkar bussrutene i Gulen kommune. Dette inkluderar også skuleskyss. 
søndag 27. september Gulen kommune
Koronasituasjonen. Statusrapport nr. 11 i Gulen 25.09.2020
Koronatiltak i kommunen. Testkapasitet. Kommunen sitt arbeid.
fredag 25. september Gulen kommune
Brøytestikker settast opp frå veke 40 langs kommunale vegar
fredag 25. september Gulen kommune
To nye personar er stadfesta smitta av korona
To nye personar er stadfesta smitta av korona. Desse personane er i relasjon med tidlegare smitta. Dei smitta er knytt til Dalsøyra skulekrets.
torsdag 24. september Gulen kommune
Nytt koronatilfelle
Ein person busett i kommunen har testa positivt på korona og er sett i isolasjon. Kommunen jobbar med smittesporing.
onsdag 23. september Gulen kommune
Eit hav av moglegheit – TV-aksjonen 2020
onsdag 23. september Gulen kommune
Ny koronasmitta arbeider i Gulen
Personen er arbeidsinnvandrar og vart testa på grunn av at vedkommande var nærkontakt med smittetilfelle nr. 1.
mandag 14. september Gulen kommune
Foreningsportalen
Gulen kommune, ved frivilligsentralen, skal no ta i bruk eit nytt registreringssystem for lag og organisasjonar.
fredag 11. september Gulen kommune
Koronasituasjonen. Statusrapport nr. 10 i Gulen 11.09.2020
fredag 11. september Gulen kommune
Fiberutbygginga i 2019: Hugs at opningstilbodet berre gjeld dei tolv fyrste månadane
Mange i Gulen fekk installert fiberkapasitet hausten 2019, med tilbodspris dei fyrste tolv månadane og lik pris for alle kapasitetsklassar. 
torsdag 10. september Gulen kommune
Aktiv på Dagtid
Oppstart i veke 38.
onsdag 9. september Gulen kommune
Koronasmitta arbeider i Gulen
Framsida
tirsdag 8. september Gulen kommune
Kandidatar til dyrevernnemndene i regionen
Gulen kommune er invitert til å komme med framlegg til nye kandidatar til dyrevernnemndene (DVN) i regionen.
fredag 4. september Gulen kommune
Kommunalt næringsfond som følgje av Covid-19 – fyrste søknadsfrist 1. oktober!
Framsida
torsdag 3. september Gulen kommune
Vegvedlikehald 03.09.2020
Arbeid med utskifting av stikkrenne på Kjelbyvegen etter Krossvoll. 
onsdag 2. september Gulen kommune
Arbeid i samband med avløpssanering i Eivindvik sentrum
Arbeidet med avløpssanering i Eivindvik sentrum har no starta opp. Det er Magne Hope AS Entreprenørforretning som utfører arbeidet, og Gulen kommune er byggherre.
onsdag 2. september Gulen kommune
Inkluderande møteplass for alle!
mandag 31. august Gulen kommune
Montering av vegrekkverk i veke 36
Det vert montert vegrekkverk på fylgjande strekningar i veke 36 med oppstart 01.09.2020:
fredag 28. august Gulen kommune
VESTLAND

Trefelling Eivindvik
3 stk grupper med tre på kommunal grunn i Eivindvik - ved kommunehuset og kyrkjegarden, skal av omsyn til tilstand og HMT fjernast i veke 40
fredag 28. august Gulen kommune
Innkalling til møte i kommunestyret 03.09.2020
torsdag 27. august Gulen kommune
Presentasjon av ny landbruksplan
søndag 23. august Gulen kommune
Varsel om flom- og jordskredfare
fredag 21. august Gulen kommune
Informasjon vedkomande oppstart av feltarbeid i sjøaureprosjektet til Ytre Sogn vassområde
torsdag 20. august Gulen kommune
Koronatiltak
Relatert til påvist koronasmitte i Masfjorden kommune er ein tilsett ved Brekke barnehage og skule satt i karantene då vedkommande har vore i kontakt med smitta person i Masfjorden.
torsdag 20. august Gulen kommune
Ny avtale om utbygging av høgfarts breiband i Gulen
Det første store fiberutbyggingsprosjektet i Gulen, som har gitt høgfarts breiband til opp mot 80 % av innbyggjarane våre, er no fullført.
onsdag 19. august Gulen kommune
Oppheving av kokevarsel for Eivindvik vassverk
Prøver tekne frå vassverket viser at vasskvaliteten er tilfredsstillande og vatnet no er trygt å drikke.
fredag 14. august Gulen kommune
Informasjonsmøte om hjortejakta 2020
Framsida
torsdag 13. august Gulen kommune
Sal av kommunale hjorteløyver i Prestegarden jaktfelt 2020
Gulen kommune har i år sal av 2 kommunale hjorteløyver.
torsdag 13. august Gulen kommune
Asfaltering av kommunale vegar veke 33 og 34
Det vert asfaltering av desse kommunale vegane i veke 33 og 34:
tirsdag 11. august Gulen kommune
eDialog - Send post til Gulen kommune på ein sikker måte
Det er no tilrettelagt for at privatpersonar og verksemder kan sende post digitalt til Gulen kommune via løysinga eDialog.
tirsdag 11. august Gulen kommune
Regjeringa bremsar vidare gjennopning og kjem med nye nasjonale retningsliner
fredag 7. august Gulen kommune
Koronasituasjonen. Statusrapport nr. 9 i Gulen 17.07.2020
Her kjem ei kort skildring om sommersituasjonen frå oss i Gulen kommune.
fredag 17. juli Gulen kommune
En musikalsk reise til Amerika
Les meir om arrangmentet her
tirsdag 14. juli Gulen kommune
Høyring av Gulen kommune sin planstrategi 2020-2023 og planprogram til kommuneplanen sin samfunnsdel 2022-2034
Planstrategien for kommunen skal gjelde for kommunestyreperioden. Målsettinga er å få ei felles satsing opp mot den utvikling ein ynskjer for kommunen. ​
mandag 6. juli Gulen kommune
Informasjon frå byggjesaksavdelinga
Det er for tida svært store saksmengde på byggjesaksavdelinga. Sakene kan ta lenger tid enn normalt. Vi beklagar dette.
onsdag 1. juli Gulen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GULEN

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL