Giske
Giske kommune markerar " Den internasjonale Alzheimerdagen" 21.september
Giske kommuneinnbyr til ope møte i anledning: Den internasjonale Alzheimerdagen, torsdag 21. september 2017 Tid: kl. 18:00 20:00 Stad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Giske kommune Alle er hjarteleg velkomne!
tirsdag 12. september Giske kommune
Stortingsvalet 2017 - Her kan du røyste
I Giske kommune kan du røyste på desse stadane: Godøyhallen Giske skule Giske kommunale idrettshall Vigrahallen Alle vallokala er opne frå kl. 09.00 til kl. 21.00, og du kan røyste i det vallokalet som passar best. Hugs å ta med gyldig legitimasjon (pass,...
fredag 8. september Giske kommune
Kva gjer du når ulykka er ute?
Kva gjer eigentleg politiet, korleis gje hjartekompresjon korleis ser det ut inne i redningsskøyta og rosin i pølsa lærarane ble kaste på havet. Ein lykkedag for sjetteklasse elevane i Giske.
fredag 1. september Giske kommune
Ambulerande røysting
Sjuke og uføre som ikkje kan nytte vanleg førehandsrøysting eller møteopp i eit vallokalepå valdagen,kan få røyste i eigen heim. Ta kontakt med servicekontoret på telefon 70 18 80 00 eller e-post, post@giske.kommune.no, innan onsdag 6. septemberviss du ynskjer...
torsdag 31. august Giske kommune
Førehandsrøysting i bukollektiv
På bukollektiva blir det førehandsrøysting til desse tidene: Giske omsorgssenter - måndag 4. sept. kl 10.00 10.45 Vigra omsorgssenter - måndag 4. sept. kl 11.00 12.00 Godøy og Alnes bukollektiv tysdag 5. sept. kl 10.30 11.00 Det er også høve for dei som bur...
torsdag 31. august Giske kommune
Detaljplan Subsea 7 spolebase - oppstart av planarbeid
På vegne av Subsea 7 v/Tor Ola Olsen vert det varsla oppstart av arbeid med detaljregulering etter plan- og bygningslova 12-3 av delar av 7/300 på Vigra. Planområdet er om lag 125 dekar stort, og det er regulert til Parkbelte i industristrøk og Industri-lager i reguleringsplan for...
onsdag 23. august Giske kommune
Klipp hekkar og busker
Har du hage eller utkjørsle til veg? Hugs å klippe ned vegetasjon som gjer det uoversiktleg for bilistar og andre, så kan vi unngå ulukker!
mandag 14. august Giske kommune
Giske på 4. plass i kommune-NM
NHO set Giske på 4. plass blant dei 36 kommunane i fylket, etter Ålesund, Ulstein og Molde, i det årlege kommune-NM. Giske er dermed blant dei beste kommunane i Noreg som nr 52 av 426 kommunar totalt.
fredag 11. august Giske kommune
MØRE OG ROMSDAL

Rolv le Marcheur, le chef viking de la commune de Giske
Rolv le Marcheur (ou Hrlfr Rgnvaldsson, son vrai nom (env. 860-932)), tait le fils de Ragnvald Mørejarl (comte de Møre), particulirement clbre comme le comte qui a coup les cheveux du roi Harald la belle chevelure aprs le rassemblement de la Norvge. Aprs un raid viking dans les pays baltes, Rolv et ses...
onsdag 9. august Giske kommune
Skulestart måndag 21. august 2017
Valderøy ungdomsskule startar klokka 08:10, dei andre skulane startar kl. 08:30. Vi ønskjer alle elevar velkomne til nytt skuleår, og eit særleg velkommen til deg som skal begynne i første klasse.
onsdag 9. august Giske kommune
Stortings- og sametingsvalet 2017 - førehandsrøysting
10. august startar den ordinære førehandsrøystinga og varer til og med fredag 8. september. I Giske kommune kan du røyste her: Giske rådhus, servicekontoret: Måndag - fredag kl. 08.30 - kl 15.30, og på biblioteket til kl 19.00 måndagar og torsdagar.
mandag 7. august Giske kommune
AF Gruppen Norge skal utbetre tunnelane
AF Gruppen Norge AS meldar at dei er innstilt frå Statens Vegvesen for å utbetre tunnelane i Giske ogfastlandssambandet til Ålesund for å gjere desse sikrare. Kontrakt for arbeidet vert underteikna i august / september.
mandag 7. august Giske kommune
Varsel om detaljregulering Støbakkvik - Godøya
Arkitektkontoret Miro AS varslar om detaljregulering Godøya -Støbakkvik, som det framgår av vedlagte kartgrunnlag og annonse. Merknadsfrist: 18.08.17.
mandag 7. august Giske kommune
Gange-Rolv, the Viking chief from the municipality of Giske
Gange-Rolv (or Hrlfr Rgnvaldsson (ca 860 932) as he was named) was the son of Ragnvald Mørejarl (earl of the county of More), a person most known for cutting the hair of King Harald Hårfagre after he gathered Norway into one Kingdom. After sailing as Viking to eastern Europa, Gange-Rolv and his men...
torsdag 3. august Giske kommune
Gange-Rolv, vikinghøvdingen frå Giske kommune
Gange-Rolv (eller Hrlfr Rgnvaldsson (ca 860 932) som han heitte) var son avRagnvald Mørejarl. Etter å ha vore i viking i Austerled, gjorde Gange-Rolv og mennene hans strandhogg i Viken (Oslo). Her herja dei så valdsamt at Harald Hårfagre lyste Gange-Rolv som fredlaus, og han måtte...
torsdag 3. august Giske kommune
Spelemidlar. Årleg søknadsfrist 15. oktober
Søknad om spelemidlar inkl. førehandsgodkjente planar må sendast kommunen seinast 15. oktober 2017. NB! Pga omlegging til nytt søknadsystemog opplæring i bruk av dette,blir nytt skjema som MÅ brukast tilgjengelegførst 1. oktober. Vi beklager dei ulempene som dette ev....
mandag 24. juli Giske kommune
Nye turar "Aktiv på dagtid" hausten 2017
Aktiv på dagtid startar opp igjen med nye turar 22.08.17. Første tur går til Fjellfotvegen på Godøya, oppmøte kl.11 ved Godøy skule.Sjå meir informasjon i brosjyra i menyen til høgre.
tirsdag 18. juli Giske kommune
Nykommeren ba agenten sin ta kontakt med Sandnes Ulf
Sandnes Ulfs 19. kontraktsspiller kan brukes i en rekke posisjoner, han hadde de lyseblå som førstevalg da han skulle bort fra Fredrikstad. Slik passer Kristian Brix perfekt i trenerens hode.
mandag 17. juli Aftenposten
Brukarundesøking om reisevanar i Giske og Ålesund kommunar
Møre og Romsdal fylkeskommune har, i samarbeid med Giske og Ålesundkommunar, starta ein gjennomgang av kollektivtrafikktilbodet i desse kommunane.
mandag 17. juli Giske kommune
Interessert i klimavennlig planlegging?
Region Ålesund har ledig ettårig engasjement som prosjektkoordinator for forprosjektet for klimavennlig areal- og transportplanlegging. Det er mulig at stillingens varighet vil bli forlenget.
torsdag 13. juli Giske kommune
Leidningsbrot i Giske
Opppdatert: Det erbrot på vassleidningsnettet i Giske. Teknisk eining har funne brotet ved Skjongneset og arbeider med saka. En må rekne med noko brunt vatn i ei periode. Meir informasjon kjem etterkvart.
onsdag 12. juli Giske kommune
Leidningsbrot i Giske
Det erbrot på vassleidningsnettet i Giske, og førebels gjeld dette alle øyane der ingen husstandar og bedrifter får vatn. Teknisk eining arbeider med saka, og ein reknar ati løpet av middagen vert vassmangelen avgrensa til området Skjong - Ytterland på...
onsdag 12. juli Giske kommune
Den internasjonale Alzheimerdagen
21. september er Den internasjonale Alzheimerdagen med ope møte på Giske rådhus kl. 18-20. Tema er eit meir demensvenleg samfunn.
tirsdag 4. juli Giske kommune
Stortingsvalet 2017 - tidlegrøysting og manntal
Frå måndag 3. juli har du høve til å røyste ved servicekontoret i Giske rådhus.Røystetida er frå kl 08.30 til kl 15.30 alle kvardagar. Manntalet vert lagt ut til offentleg ettersyn på servicekontoret i Giske rådhus i løpet av veke 27.
torsdag 29. juni Giske kommune
Smartstraum til Giske
Innan 1. januar 2019 skal alle straumkunder i Noreg få nye automatiske straummålarar, og i Mørenett sitt område vert alle 64.000 målarar bytta ut frå juli 2017. Giske er blant dei første kommunane dette skjer, med ferdigstilling i oktober. Oppstart i Giske skjer...
torsdag 29. juni Giske kommune
Framlegg til planstrategi for Giske kommune 2016 - 2020
Giske formannskap vedtok i møte 29.05.2017, sak F-053/17, å offentleggjere framlegg til Planstrategi for Giske kommune 2017 2020 i samsvar med plan- og bygningslova 3-3 og 10-1 i minst 30 dagar før handsaming i kommunestyret. Framlegg til planstrategi for Giske kommune 2017 2020 har vorte...
tirsdag 27. juni Giske kommune
Helsetasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom i Giske er open kvar onsdag frå kl 15;00 - 16;30 heile sommaren, unntatt onsdag 19/7. HPV vaksinering for jenter fødd etter 1991, kvar tysdag kl 14;00 15;00 på helsestasjonen i Giske.
torsdag 22. juni Giske kommune
MØRE OG ROMSDAL

Bålbrenning
Det er tid for bålbrenning og St.Hans-feiring der bålet er eit naturleg samlingspunkt for familie og venner: Jamvel om vær og vind kan være ugunstig til tider, minnar vi om at det er forbod mot å gjere opp eld eller behandle ting som representerer brannfare utandørs under slike...
torsdag 22. juni Giske kommune
Giske kommune har fått eige brukarutval
Eit brukarutval på sju personar skal sikre god dialog og informasjonsflyt mellom brukarar, tilsette, administrasjon og politikarar.
torsdag 22. juni Giske kommune
Detaljplan Ytterlandshamna II - oppstart av planarbeid
Jf. plan- og bygningslova, 12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid for Ytterland II, gbnr. 188/23, 90 og 100 med flere - Giske kommune. Vestlig del av planområdet er regulert til industri og havneområdet, østlig del er regulert til ...
torsdag 22. juni Giske kommune
Elektron. faktura frå 1. september
Frå og med 1.september 2017 krev Giske kommune elektroniske faktura og kreditnota frå sine leverandører i EHF format for alle innkjøp og bestillingar.
torsdag 15. juni Giske kommune
Landbruket med Årets bedrift i Giske
Prisen for Årets Bedrift i Giske 2016 er tildelt Blindheim Samdrift DA eit felles landbrukssamvirke på Vigra som har vist god utvikling over mange år.
torsdag 15. juni Giske kommune
Fylkesmannen godt nøgd med kjerneområde landbruk
Fylkesmannen er godt nøgd med at Giske kommune har teke nasjonale retningsliner og oppgåva som den viktigaste jordvernmyndigheita på alvor, i arealdelen til den nye kommuneplanen som no har vore til høyring.
fredag 2. juni Giske kommune
Søknad om løyve til akvakultur i flytande anlegg
Green Cycle AS har sendt Nærings- og Fiskerdept. søknad om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalgar på lokalitet NFFFA_6 Vikane i Giske kommune. Søknaden vert her lagt ut for kunngjering - sjå saksdokument. Send merknader til post@giske.kommune.no innan...
torsdag 1. juni Giske kommune
Pilotprosjekt kommunedelplan - naturmangfald
Giske kommune har starta arbeidet med pilotprosjekt om kommunedelplan for naturmangfald. Utsending av framlegg til planprogram og oppstart av planarbeid vart vedteke i formannskapet 29.05.2017, sak F-059/17, og blir sendt på høyring i samsvar med plan- og bygningslova 11-12 og 11-13.
onsdag 31. mai Giske kommune
Gebyr og betalingssatsar 2017
Vedtekne gebyr og betalingssatsar - sjå lenke til høgre.
mandag 22. mai Giske kommune
Billetter til eksklusive A-ha konserter revet bort
Det tok rundt 30 minutter. Så var de i alt rundt 500 billettene til de to intimkonsertene på Giske i juni revet bort.
mandag 8. mai Sunnmørsposten
A-ha med to konsertar på Giske
No er det klart: A-ha kjem til Giske for å halde to intime, akustiske show i juni.
torsdag 4. mai Sunnmørsposten
A-ha til Giske
Bandet har booka tid i Ocean Sound Recordings bekrefter studiosjef Terje Erstad. Utelukker verken innspilling eller intimkonsert i lydstudioet, men sier han vet lite om hva som faktisk skal skje.
tirsdag 25. april Sunnmørsposten
Desse går til UKM sin landsfestival
På fylkesmønstringa for ei veke sidan var det i underkant av 400 ungdommar frå heile fylket. No er uttaket til landsfestivalen klart.
torsdag 6. april Sunnmørsposten
Økonomiplanen 2017 – 2020 til høyring
2. desember 2016 Giske kommune
Detaljplan ny skuleveg Giske - dialogmøte 10.05.2016
Det vertvist til møte om ny skulveg på Giske 10.05.2016 kl 17 på Giske skule. I samband med oppstart av planarbeid for ny skuleveg på Giske er det utarbeidd ulike framlegg til ny vegløysing, desse ligg under dokument i saka saman med vedtak om oppstart av planarbeid. Same kva...
18. mai 2016 Giske kommune
Rullering av alkoholpolitiske retningsliner i Giske - frist 15. august 2015
Alkoholpolitiske retningslinjer for Giske skal rullerast etter vedtak i planutvalet 22.06.2015.
23. juni 2015 Giske kommune
Strategisk næringsplan - høyringsfrist 10. august
10. juni 2015 Giske kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GISKE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL