Fusa
Godkjenning av detaljregulering for Berge Naturstein
I medhald av plan- og bygningslova (PBL) 12-12 har kommunestyret i Fusa 15.12.2017 godkjend detaljregulering for Berge Naturstein med plan-ID 1241201606. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL 1-9. Klagefrist: 5.februar 2018. Sjå vedtak og plan for gbnr 25/1...
torsdag 11. januar Fusa kommune
Ung rock i Os og Fusa
Fredag 12. januar kl 19.00-23.00 er det konsert i Nesjaheimen på Vinnes med unge rockespirer i alderen 13-20 år. Arrangementet er ein del av oppkøyringa til UKM 2018.
onsdag 10. januar Fusa kommune
Fortenestemedalje til Anny Samnøy og Karin Berge
Anny Samnøy og Karin Berge har begge fått overrekt Norges Vel-medalje for lang og tru teneste i Fusa kommune. Dette vart markert 7. desember på Fusa bu- og behandlingssenter, der dei har hatt arbeidsplassen sin storparten av sitt yrkesliv.
mandag 8. januar Fusa kommune
Klart for UKM 2018
Påmeldinga til UKM 2018, møtestaden for ung kultur i Os og Fusa, er no open påukm.no. Lokalmønstringa skal vera i Oseana kunst kultursenter laurdag 3. februar.
mandag 8. januar Fusa kommune
Kommunestyremøte 4.1. på Fusa vgs.
Kommunestyret har møte torsdag 4.1. kl. 18. Møtestad er Fusa vidaregåande skule i lokala til Trivselstunet arbeids- og aktivitetssenter. Det står berre ei sak på innkallinga, og det er val av ny fellesnemnd frå Fusa kommune. Sakspapira finn duher.
tirsdag 2. januar Fusa kommune
Kva kostar dei kommunale tenestene i 2018?
Lurer du på kva det kostar med barnehageplass, SFO, kulturskuletimar, opphald på sjukeheimen, heimetenester, renovasjon, kommunal tryggleiksalarm eller feiing i 2018? Kommunestyret vedtok dei nye betalingssatsane i møtet 15.12.2017.Satsane gjeld frå 01.01.2018. Sjå gebyrregulativet for...
28. desember 2017 Fusa kommune
God jul og godt nytt år
Fusa kommune vil ønskja alle innbyggjarar i Fusa ei retteleg god og fredfull julehelg, og eit godt nytt år i vente, med ei julehelsing frå ordførarAtle Kvåle.
22. desember 2017 Fusa kommune
Kor mange glas toler barnet ditt?
Desember er den fuktigaste månaden i året, men jula er for mange g eit kjærkomme høve til å samle heile familien. Kor mykje er det greitt å drikke i julehøgtida?
22. desember 2017 Fusa kommune
HORDALAND

Områdeplan for Eikelandsosen
Det skal utarbeidast ein områdeplan for Eikelandsosen sentrum og kringliggjande område. Utval for plan og miljø i Fusa kommune har 23.11.2017 vedteke å leggjautkast til planprogramut på høyring. Planprogrammet er eit viktig grunnlag for det vidare arbeidet og Fusa kommune...
21. desember 2017 Fusa kommune
Ekstraordinært kommunestyremøte 4. januar
Oppfølging av kommunestyresak nr 081/2017 der det vart gjort følgjande vedtak: Det blir avvikla ekstraordinært kommunestyre 04.01.2018 Sak: Val av ny fellesnemnd frå Fusa kommune
21. desember 2017 Fusa kommune
Opningstider i jula
Kommunetunet har reduserte opningstider i romjula.Bibliotek og symjehall er delvis stengt i veke 51 og i romjula. Desse tilboda opnar att som vanleg tysdag 2. januar.
20. desember 2017 Fusa kommune
Bjørnafjorden kommune ved ny milepel
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag tysdag 19. desember fastsatt forskrifter for 23 kommunesammenslåinger, med mellom anna namn på nye kommunar og tal medlemer i dei nye kommunestyra. Bjørnafjorden kommune var ein av desse.
19. desember 2017 Fusa kommune
Kulturpris til Merita og Kåre Johan Mol
Fusa kommune sin kulturpris for 2017 er tildelt Merita og Kåre Johan Mol. Dei får prisen for sitt arbeid innan volleyballidretten, der dei leverer sterke bidrag både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt! Prisen er eit grafisk trykk av kunstnaren Elly Prestegård og vart delt ut av...
19. desember 2017 Fusa kommune
Vassmålaravlesing på SMS
For å effektivisera innsamlinga av vassmålaravlesningar i samsvar med forskrift og regulativ tar Fusa kommune i bruk SMS-varsling.
14. desember 2017 Fusa kommune
Julekonsertar i Fusa
Det er mange julekonsertar i Fusa no i desember. I dei komande dagane er det julekonsert i Eikelandsosen bedehus fredag 8.12., søndag 10.12. er det tradisjonsrik julekonsert i Hålandsdal kyrkje, medan konserten i Strandvik i år er torsdag 14.12. Det er knapt finare måte å nyta...
6. desember 2017 Fusa kommune
Hugs å byte batteri 1. desember!
Alle røykvarslarbatteri må bytast minst ein gong i året -helst på Røykvarslardagen.Sjå meir om Røykvarslardagenher.
1. desember 2017 Fusa kommune
Brukarundersøking i pleie og omsorg - utvida svarfrist
Pleie- og omsorgstenestene i Fusa er i gang med ei brukarundersøking. Alle som mottek pleie- og omsorgstenester vert spurt. Undersøkinga måler kvalitet i tenestene. Ved å svara kan brukarar og pårørande vera med på å utvikla tenestene i Fusa. Det er derfor...
30. november 2017 Fusa kommune
Bente Bratlund i Torsdagsakademiet
Jula står for døra og Torsdagsakademiet i Fusa avsluttar 2017 med eit jubileum. Bente Bratlund debuterte som forfattar for 40 år sidan. Du får eit tett og nært møte med jubilanten på biblioteket i Eikelandsosen torsdag 30. november kl 19.00
24. november 2017 Fusa kommune
Kva seie du? - eit språkspel for alle
Kva betyr det å skotra? Eller kva er eit rivjarn? Kva betyr det å vera slonken? Svaret finn du i språkspelet som kultursamarbeidet Kultur for eldre har laga til bruk på tvers av generasjonane.
21. november 2017 Fusa kommune
Veke 47 er politisk møteveke
Det er møte i dei politiske utvala denne veka. Først ute er Ungdomsrådet. Fleire store og viktige saker skal opp. Formannskapet skal mellom anna laga budsjettinnstilling til kommunestyret. Utval for plan og miljø skal behandla områdeplan for Eikelandsosen og mange andre saker....
20. november 2017 Fusa kommune
Nye livreddarar i Eikelandsosen
Det er kome på plass tre livsviktige livbøyar ved sjøkanten i Eikelandsosen, frå utløpet av Koldalselva til tømmerkaien på Leiro.
14. november 2017 Fusa kommune
Budsjettkonferanse 14. og 15.11.
Formannskapet samlar seg til budsjettkonferanse 14. og 15.11. Konferansen finn stad på Thon hotel Bergen Airport på Kokstad, og er eit ope møte der dei som ønskjer det kan vera med som tilhøyrar. Det er oppstart kl. 9 den 14.11. og dagen vil verta prega av presentasjonar og dialog...
13. november 2017 Fusa kommune
Stikk-innom-verkstad for friluftsliv på kart
Fusa kommune inviterer publikum til å bli med på kartlegging av areal nytta til friluftsliv. Har du kunnskapar om plassar for friluftsliv i bygda di er du oppfordra til å stilla på kartleggings-verkstad tysdag 14. november i tidsrommet kl 16-19 på Kommunetunet i Eikelandsosen....
13. november 2017 Fusa kommune
Tilskot til vern av kulturminne
Eigarar av private verneverdige bygg i Fusa kan søkja Fusa kommune om tilskot til restaureringsarbeid. Søknadsfristen er 10. desember. Tilskotet skal nyttast i 2018 og 2019.
7. november 2017 Fusa kommune
Internasjonalt matkurs - frå labneh til norsk grovbrød
Det vert oppstart av matkurs på skulekjøkkenet til Fusa ungdomsskule tysdag 14. november kl. 17.00. Har du lyst å læra å baka tradisjonelt norsk grovbrød eller syrisk rullebrød? Eller ferskost av kumjølk på arabisk vis?
7. november 2017 Fusa kommune
Barneteater i biblioteket onsdag 8. november
Forfattar og skodespelar Adele Duus kjem til biblioteket med ei teaterframsyning basert på boka Farfars bombekrater onsdag 8. november kl 17.00. Inngang kr 100,- per familie. Høver for born frå 5 år.
2. november 2017 Fusa kommune
Informasjonskveld om tilskot til idrettsanlegg
Fusa kommune inviterer til minikurs for aktuelle søkjarar til statlege spelemidlar og kommunale tilskot til bygging av private idrettsanlegg tysdag 31. oktober kl 18-20 i Kommunetunet, Eikelandsosen.
30. oktober 2017 Fusa kommune
Rådmannen sitt budsjettframlegg er klart
Rådmannen i Fusa har i dag 26. oktober lagt fram sittarbeidsnotatmed framlegg til økonomiplan for 2018-2021 og årsbudsjett for 2018. No overtek formannskapet stafettpinnen i budsjettprosessen. Formannskapet skal 22. november koma med si tilråding til kommunestyret, som fattar endeleg vedtak...
26. oktober 2017 Fusa kommune
Alkovett når det buttar imot
Nokre gonger er livet kjipt. Alkohol kan verka som eit enkelt val når ein ønskjer å slappa av og gløyma problema. Alkoholen gir kanskje ei kortvarig betring, men på lengre sikt kan han forlengja eller forverra dei vanskelege tidene. Vi ønskjer å minna om at det er lurt...
25. oktober 2017 Fusa kommune
Møte i kommunestyret torsdag 26. oktober
Det blir møte i kommunestyret torsdag 26. oktober 2017, kl 17.00 Møtestad: Biblioteket, Kommunetunet i Eikelandsosen
20. oktober 2017 Fusa kommune
Møte i fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune 26. oktober
Det vert møte i fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune torsdag 26. oktober. Stad: Lunde barneskule i Os kommune Tid: kl 12.00 - 15.00. Sjå sakspapirher.
19. oktober 2017 Fusa kommune
Idéverkstad om kulturplan tysdag 24.10.
Fusa kommune inviterer til idverkstad i samband med utarbeiding av kulturplan tysdag 24. oktober kl 18-21 i Kommunetunet. Målgrupper er lag og organisasjonar og engasjerte einskildpersonar. Tilsette fagpersonar i Fusa kommune og folkevalde er også velkomne til å delta. Tema for kvelden er kultur-...
19. oktober 2017 Fusa kommune
Faktura for eigedomsskatt på veg i posten
Faktura for eigedomsskatt for andre termin 2017 er på veg i posten. Sjå sida omeigedomskattfor 2017for detaljar.
19. oktober 2017 Fusa kommune
HORDALAND

Felles rådsmøte mellom Os og Fusa
Det vert ekstramøte i Rådet for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne måndag 16. oktober frå kl 12 i Kommunetunet, Eikelandsosen. Møtet vert eit fellesmøte, delt i to bolkar, med tilsvarande rådsorgan i Os kommune. Sjåinnkalling.
11. oktober 2017 Fusa kommune
Arabisk kulturkveld på Helland
Torsdag 12. oktober kl 18.00 vert det invitert til arabisk kulturkveld i Kulturløo på Helland. Programmet vert ei feiring av den folkekjære libanesiske kvinnelige artisten Fairuz. Palestinske Sahar Muhaisen og Fusa-jenta Guro Gjuvsland vil tolka Fairuz i ord og tonar. I tillegg blir det...
9. oktober 2017 Fusa kommune
Heider og medalje til Edel Margrethe
Under ei samkome på Baldersheim helsetun har Edel Margrethe Andersen fått Norges Vel sin medalje for lang og tru teneste etter meir enn 30 år som tilsett i Fusa kommune.
9. oktober 2017 Fusa kommune
Detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde - aust
Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 28. september, vedteke å leggja detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde aust, ut på høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i PBL 12-10,11 og 12. Bruk digitalt skjema for høyringsuttaleherog merk med saksnr...
6. oktober 2017 Fusa kommune
Vegarbeid ved Elmo i Eikelandsosen
Etter oppdrag frå Statens Vegvesen, vert det utført arbeid med oppføring av opphøgd gangfelt med tilhøyrande belysning på FV552 ved kryssing til Leitet, i perioden frå 3. til 30. oktober.
3. oktober 2017 Fusa kommune
Møte i Fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune
Fellenemnda for nye Bjørnafjorden kommune har møte i Kommunetunet, Eikelandsosen, måndag 2. oktober frå kl 12.00. Sjåsakspapir.
2. oktober 2017 Fusa kommune
Framleis gratis HPV-vaksine til kvinner fødd i 1991 og seinare
Alle kvinner som er fødd i 1991 og seinarefekk frå hausten 2016tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram.I Fusa er helsestasjonen på Fjord`n Senter ansvarleg for dette tilbodetfram til utgangen av 2018.
2. oktober 2017 Fusa kommune
Leirskuleveke i Hålandsdalen
Siste veka i september hadde alle 7. klassingane i Fusa opphald på Hålandsdalen leirskole. Sjå rapport med fleire foto på Bergen kommune sineheimesider.
2. oktober 2017 Fusa kommune
Fusa kommune treng støttekontaktar!
Kan du tenkja deg å vera med eit barn, ein ungdom eller ein annan vaksen på tur, kafbesøk, symjing, riding eller kino? Det er mange som av ymse årsaker har bruk for ein støttekontakt som kan vera med dei på fritidsaktivitetar. Fusa kommune søkjer no etter personar over 18...
27. september 2017 Fusa kommune
Søknadsfrist barnehageplass 1. oktober
Eining barnehage minnar om søknadsfristen 1. oktober, for dei som ynskjer plass etter nyttår. Hovudopptaket er 1. mars. Sjå meir infoher.
26. september 2017 Fusa kommune
Knud Knudsen sine album
Lisbeth Dreyer presenterer den ikoniske landskapsfotografen Knud Knudsen (1832-1915) i Torsdagsakademiet torsdag 28. september kl 19. Forfattaren og filmskaparen Lisbeth Dreyer laga ei praktbok om Knud Knudsen, ein av våre store landskapsfotografer, i høve jubileet i 2015. Ho har også presentert...
26. september 2017 Fusa kommune
Open brannstasjon 23. september
Fusa brann og redning ønskjer barn og vaksne velkommen til open brannstasjon i Eikelandsosen i år g. Brannstasjonen er open laurdag 23. september kl. 11.00 til 14.00.
21. september 2017 Fusa kommune
Politisk møterunde veke 39
I veke 39, blir det politiske møte i dei ulike utvala.Saker som skal opp til behandling, er m.a. Framlegg til planprogram for kommunedelplan for akvakultur 2018 - 27, detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde, og Eldredagen 2017. I tillegg er det fleire dispensasjonssaker som skal opp i UPM.
19. september 2017 Fusa kommune
Valdagen i Fusa
Du finn informasjon om vallokala ogopningstidene for vallokalai Fusa på eieiga informasjonsside.Følg valkvelden ilokalavisa på nett. Godt val!
8. september 2017 Fusa kommune
Kystsogedag på Samnøy
Søndag 10. september er det Kystsogedag hjå Tønnegarden på Samnøy. Det er eit stort program frå opninga klokka 12.00 til 17.00 på ettermiddagen med foredrag, utstilling, servering og aktivitetar for heile familien. Sjåprogram
8. september 2017 Fusa kommune
Tid for betaling av kommunale avgifter
Denandre fakturaen for kommunale avgifter i 2017 er sendt ut. Fakturaen gjeld vatn, avløp og slamtømming. Nytt i år er at fritidsbygg/bygg med høve for overnatting får gebyr for feiing og branntilsyn.
4. september 2017 Fusa kommune
Kulturpris for Fusa 2017
Fusa kommune ønskjer forslag til kandidatar for kulturprisen 2017. Prisen vert delt ut annakvart år. I 2015 gjekk prisen til kulturleiar Erik Vangsnes.Alle kan koma med forslag til nye kandidatar innan fristen 1. oktober.
1. september 2017 Fusa kommune
Austestad i Torsdagsakademiet
Torsdag 31. august kl 19 gjestar Hans Martin Austestad Torsdagsakademiet i Fusa. Arrangementet er i folkebiblioteket sine lokale i Kommunetunet, Eikelandsosen. Her vil Austestad presentera materiale fråplata For folk flest som kom ut i mars 2017 med tilhøyrande bok.
29. august 2017 Fusa kommune
Seminar 15.9. for trygge og gode oppvekstmiljø
Vi er så heldige å få Dr. Avis Glaze, som er ein av Canada sine mest kjende skuleutviklarar, til Fusa 15.9.Hennar motto er We must teach both the hearts and the minds of our students. Tittelen på seminaret er Utdanning for demokrati; Karakterdanning, medborgarskap og livsmeistring....
28. august 2017 Fusa kommune
Kulturvernpris til Midthordlandske
Det Midthordlandske Dampskibsselskab AS (MDS) er tildelt Anders Kåre Engevik kulturvernpris for 2017. Prisen vart delt ut på kystsogedag på Engevik gaard søndag 27. august. MDSfår prisen for sitt arbeid med ta vare på og driva veteranbåten M/S Midthordland til glede for...
28. august 2017 Fusa kommune
Velkomen på språkkafé i 2018
Den internasjonale språkkafeen startar opp att etter jul tysdag 16. januar og er open annakvar tysdag i oddetalsveker i Trivselstunet dagsenter, i bygget til Fusa vidaregåande skule på Leiro. Kafeen er ein møteplass for å praktisera norsk og knyta kontaktar mellom menneske.
28. august 2017 Fusa kommune
Samla seg om Bjørnafjorden kommune
Dei to kommunestyra i Os og Fusa var samla til historisk møte i Eikelandsosen torsdag 24. august. Dei følgde innstillinga frå Språkrådet og styringsgruppa for kommunereforma, og gjekk vidare med kommunenamnet Bjørnafjorden kommune. No tek Fellesnemnda over styringa av...
25. august 2017 Fusa kommune
Kommunestyremøte med historisk sus
Torsdag 24. august er det felles kommunestyremøte for Os og Fusa. Dette blir ein kveld for historiebøkene der ein skal bestemma både namn på ny kommune, politisk utvalsstruktur og andre viktige føringar for samanslåingsprosessen. Møtet er på Fusa vidaregåande...
21. august 2017 Fusa kommune
Ekstra kommunestyremøte onsdag 16. august
Det vert ekstramøte i Fusa kommunestyre onsdag 16. august kl 17.00. Møte vert halde i biblioteket på Kommunetunet. På dagsorden står handsaming av utkast til mandat for fellesnemnda for ny kommune og val av Fusa kommune sine representantar i denne fellesnemnda. Sjåsakspapir. Det...
14. august 2017 Fusa kommune
Velkomen til skulestart
Skulestart i Fusa kommune er onsdag 16. august. Ta kontakt med din skule om du er usikker på tidspunkt eller oppmøtestad. Kontaktinformasjon til skulane finn du på Fusa kommune sineheimesider
14. august 2017 Fusa kommune
HORDALAND

På sporet etter Spele-Hans'n
Søndag 13. august kan du bli betre kjend med Hans Bjørndal (1826-1910), også kjend som Spele-Hansn. Han var ein vidgjeten folkemusikar og spelemann. Søndag kveld vert det først ei utflukt til tuftene etter stova hans på Bjørndal og seinare konsert i Holdhus kyrkje, der...
9. august 2017 Fusa kommune
Gasta greie som utstilling
Gasta greie er hamna på utstilling - eller rettare sagt, eit utval av Anja Tveiterås sine illustrasjonar i boka, er i desse dagar å sjå på ei sommarutstilling i Kommunetunet. Salsutstillinga er i Glasgato og vil stå fram til midten av august. Du kan sjølvsagt også...
3. juli 2017 Fusa kommune
Stortingsvalet og sametingsvalet 2017
Veljarar, som ikkje er i heimkommunen på valdagen den 11. september 2017, kan frå 3. juli førehandsrøysta enten i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen. Før valdagen kan du røysta i kva kommune som helst i Norge eller utlandet. Ordinær...
30. juni 2017 Fusa kommune
Opningstider sommaren 2017
Frå 1. juli til 9. august er det redusert opningstid i Kommunetunet. Det er ope måndag-fredag kl 09.00-14.30. Biblioteket er ope tysdag-torsdag i same tidsrom.Fusa kommune ønskjer god sommar!
30. juni 2017 Fusa kommune
Blogg for ein ny kommune
Det er lansert ein ny felles blogg for den nye kommunen:bjornefjordenkommune.no. Her kan du halda deg oppdatert på vedtak og tilgjengeleg informasjon i samanslåingsprosessen.
26. juni 2017 Fusa kommune
Felles kommunestyremøte på Oseana
Det vert felles kommunestyremøte for Os og Fusa på Oseana kunst- og kultursenter torsdag 15. juni kl 09.00-16.00.Sjå innkalling. Stikkord for dagsorden er: Å bli betre kjende, erfaringar frå andre samanslåingsprosessar, kva trengs for å lukkast med å byggja ein ny...
12. juni 2017 Fusa kommune
Stortinget har vedteke kommunereforma
Stortinget gjordeendeleg vedtakom ny kommunestruktur 8. juni 2017. Kommunereforma er dermed eit faktum, og Os og Fusa skal slåast saman frå 1. januar 2020.
12. juni 2017 Fusa kommune
Namn på ny kommune – ditt innspel!
Det er vedteke at Os og Fusa kommunar skal slå seg saman frå og med 01.01.2020. Vi inviterer med dette alle innbyggjarar i dei to kommunane til å koma med framlegg til kommunenamn på den nye kommunen. Frist for å koma med innspel er 18. juni 2017.
5. juni 2017 Fusa kommune
Politisk møteveke - saker i denne møterunden
Det er politisk møteveke, med siste møterunde før sommarferien. Saker som skal opp til behandling, er m.a. årsmelding og rekneskap for Fusa kommune for 2016, rapport om økonomi og drift pr. 1.5. (tertialrapport), tilbygg/ombygging av Nore Fusa skule, interkommunalt samarbeid om...
29. mai 2017 Fusa kommune
Lyst til å slutta å snusa eller røyka?
Det er mange gode grunnar til å slutta med snus eller røyk. Vil du ha tips og verktøy til snus- og røykeslutt, finn du råd og verktøyher Du kan også ta kontakt med fastlegen din for å få støtte og hjelp. Det er verdas tobakksfrie dag på onsdag...
29. mai 2017 Fusa kommune
Nye adressenummer til høyring
Arbeidet med adressering av hus i Fusa går mot slutten. Tildelinga av adressenummer i området Hålandsdalen og søre del av Fusa er lagt ut på høyring. Høyringsfristen er 13. juni.
26. mai 2017 Fusa kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FUSA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Bergen Utenriks Innenriks Telemark Hedmark Akershus Næringsliv Troms Vestfold Kjendis Odda Kultur Nordland Trøndelag Sport Aust Agder Oppland Båt
flere?
Rogaland Fotboll Buskerud Østfold Møre og Romsdal Jul Mat Finnmark Get-ligaen Oslo Vest Agder Kvinnherad Sogn og Fjordane Mobil Økonomi Bolig Halloween Sport Fiske Fotball Forsvar Russland Reise Skåne Blekinge Trav Motor Kalmar Inrikes Landbruk Helse Osterøy Kultur Östra Göinge Risør Vær Øvre Eiker Bærum Odds BK Oskarshamn Helsingborg Vestby Tinn Näringsliv Håndball Kristiansand Tesla Suldal Musikk Haugesund Svalbard Sigdal Forskning Trondheim Kunst Game of Thrones Indonesia Malmö Sarpsborg 08 Porsgrunn Kryptovaluta Trysil Kongsvinger Kristiansund Stockholm Narvik Litteratur Kristianstad Bodø Ringsaker Hammerfest Drammen Gjøvik Spill Hockey Elverum Bamble Tingvoll Klippan Sykkel Hadsel Mote Askøy Vestre Slidre Moss Meland Førde Eliteserien Kongelig Løten Fedje Fauske Sørfold Landskrona Svelvik Seljord Tvedestrand Tromsø Hemne Hamar NHL Nord-Korea Radøy Polen Orkdal Kragerø Brexit Nannestad Horten Tønsberg Os Lund Trening Kommunesammenslåing Sortland Evje og Hornnes Tour de Ski OL Ås Film Barn Karmøy Sandefjord Masfjorden Politikk Vaksdal Jakt Hälsa Snowboard Poker Alpint Ishockey Mandal Boksing Sandnes Bil Holmestrand Hässleholm Nedre Eiker Langrenn Ørsta Røros Våler Friidrett Tour de France Sjakk Tromsø IL Alta Astronomi Porsanger Vestvågøy Kina Klima Salangen Bil Sarpsborg Lødingen Tour of Norway Øygarden Skiskyting Harry Potter Lyngdal Andøy Åsnes Dovre FK Haugesund Bremanger Eid Gloppen SK Brann Israel Frankrike Fet Kongsberg Skisport Eidsberg Selbu Sund Fjell E-sport World Series of Poker Farsund Re Foto Fredrikstad Notodden Finnøy Sverige Harstad Volda Vinje Nissedal Modum Selje Nesseby Utsira Steigen OBOS-ligaen Google Askim Premier League Eidfjord Ullensvang Universet Brønnøy Skøyter Dyr Fitjar Lesja Voss Rosenborg BK Lier Nybro Valg Viking FK Kampsport Sande Mercedes-Benz Resor Tynset Tomelilla Alstahaug Rana Åmot Tydal Russ Evenes Vefsn Frosta Filippinene Vietnam Lindesnes La liga Europa League Telenorligaen Vålerenga Romfart Flora Mörbylånga Årdal Karlskrona Streik Klepp Sør-Varanger Frogn Båstad Tana Nes Teknik Svømming Klatring Skellefteå Ålesund Lindås Båt Skurup Larvik Grue Skien Jølster Ulstein Menn Målselv Bjørnefjorden Eslöv Hörby Arendal Staffanstorp Stavanger Jobb VM Stord Stryn Midsund Motorsport Vitenskap Rauma Svalöv Emmaboda Holtålen NM Kvinner Kvænangen Musik Råde Asker Lenvik Nore og Uvdal Modalen Film Jevnaker Syria Halden Røyken
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL