Fusa
Julatrefest 20. dag jul
Velkommen til ALLE på Tjuandedag Knut jagar jula ut- fest i Eikelandsosen bedehus laurdag 12. januar kl. 13. Det blir både god mat, gang rundt juletreet og besøk av nissen.
fredag 11. januar Fusa kommune
Kva kostar dei kommunale tenestene i 2019?
Lurer du på kva det kostar med barnehageplass, SFO, kulturskuletimar, opphald på sjukeheimen, heimetenester, renovasjon, kommunal tryggleiksalarm eller feiing i 2019? Kommunestyret vedtok dei nye betalingssatsane i møtet 13.12.2018.Satsane gjeld frå 01.01.2019. Sjå gebyrregulativet for...
fredag 4. januar Fusa kommune
Kortreiste julegåver i år?
Kvifor ikkje handla lokale julegåver? Samlinga med ord og uttrykk frå Fusa, Gasta greie, vart ein suksess i 2016, men langt frå alle har sikra seg boka. Kanskje du skal gleda nokon med eit kort i symjehallen? Eit alternativ kan vera å gje seg sjølv i gåve til dei som treng di...
17. desember 2018 Fusa kommune
Endra tømmedagar for jula 2018 - BIR
Grunna interne omleggingar har det blitt naudsynt å endra kjørerutene til BIR. På grunn av dette vil det bli enkelte nye tømmedagar i jula enn det som først vart nyleg annonsert i Bossanova. Sjå meir informasjon og tømmeplan her.
14. desember 2018 Fusa kommune
UKM for Os og Fusa 9. mars
Det vert felles lokalmønstringa for unge kultur i Os og Fusa laurdag 9. mars i den splitter nye idrettshallen i Eikelandsosen. Du kan melda deg på digitalt påwww.ukm.noinnan 3. mars. Det er alt fleire påmelde og berre å gleda seg.
12. desember 2018 Fusa kommune
Heider til Gunn Marit Baldersheim
Lærar på Vaksenopplæringa i Fusa Gunn Marit Baldersheim vart 7. desember tildelt Norges Vel si medalje for lang og tru teneste etter 42 år som tilsett i kommunen. Fusa kommune gratulerer!
12. desember 2018 Fusa kommune
Jury har innstilt nytt kommunevåpen
Juryen har kome med si innstilling til kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune. Forslaget skal opp i Fellesnemnda måndag 10. desember. Kommunestyra skal gjera endeleg vedtak på nyåret. Sjå omtale og presentasjon av alle forslaga påBjørnafjorden kommunesi nettside.
7. desember 2018 Fusa kommune
Kommunestyremøte 13. desember 2018
Fusa kommunestyre har møte i Eikelandsfjorden samfunnshus torsdag 13. desember 2018 kl. 10.00. Kommunestyret skal m.a. handsama budsjettet for 2019 og økonomiplanen for 2019-2022, løypemelding om framtidig drift av ny idrettshall, godkjenning av fleire reguleringsplanar og forprosjekt Jettegryto...
5. desember 2018 Fusa kommune
HORDALAND

Juleutstilling og juleverkstad i Kommunetunet
Biletkunstnar Bente V. Dankertsen har stor juleutstilling i Glasgato i Kommunetunet, Eikelandsosen, laurdag 1. og søndag 2. desember frå kl 11-17. I biblioteket same stad, kan små og store vera med på juleverkstad laurdag kl 10-14.
29. november 2018 Fusa kommune
Spørjeundersøking om ny hall
Fusa kommune har laga ei spørjeundersøking for ulike delar av befolkninga om ønskjer dei har for den nye hallen. Så langt har me opna for ei digital undersøking for ungdommar, ei for eldre og ei for nye fusingar som har flytta hit frå andre land.
27. november 2018 Fusa kommune
Formannskapet sitt budsjettframlegg er klart
Fusa formannskap sitt framlegg til budsjett for 2019, med avgiftsbudsjett og investeringsprogram 2019-2022, er lagt ut til offentleg ettersyn. Har du merknader til budsjettframlegget? Dei må vera mottekne av post@fusa.kommune.no eller ekspedisjonen i Kommunetunet seinast onsdag 12.12.2018 kl. 10.00.
27. november 2018 Fusa kommune
Ny fleirbruksløkke på Søre Fusa skule
Søre Fusa skule har teke i bruk ein splitter ny fleirbruksbane med god hjelp frå nærmiljøet, kommune, idrettslaget og statlege spelemidlar. Her skal det bli alt få ballaktivitet til skeiseis på vinteren, og både skule, barnehage og nærmiljøet har fått...
26. november 2018 Fusa kommune
Førebu deg på den kalde årstida
Vi har fått ein forsmak på vinteren siste veka. Har du førebudd deg på kuldeperiodar? Følg råda fråSikker hverdagtil korleis du kan rusta opp din eigen kuldeberedskap.
26. november 2018 Fusa kommune
Kan du ta på deg vintervedlikehald i søre Fusa?
Vinteren nærmar seg, og vi må vera budde på vinterføre på vegane. Fusa kommune manglar folk til å ta seg av brøyting og strøing på kommunale vegar sør for Femanger. Ta kontakt med einingsleiar for Teknisk drift Øystein Havsgård snarast,...
21. november 2018 Fusa kommune
Nye og enklare byggeblankettar
Har du planar om eit mindre byggeprosjekt på bustadeigedomen din? No er det kome nye og enklare søknadsskjema frå Direktoratet for byggkvalitet. Dei har g laga ein filmsnutt som forklarer korleis du søkjer og kva du må tenkja på.
21. november 2018 Fusa kommune
Lokal bokkveld i biblioteket
I Torsdagsakademiet 22. november kl 19 vert du presentert for årets lokale bøker. Ingvar Nistad kjem med ny diktbok og Ella Marie Brekke Vangsnes har skrive bok om Eide Fjordbruk. Musikalsk gjest er Frida Anda Vangen.
20. november 2018 Fusa kommune
Politiske møte 16.-22. november
Ungdomsrådet har møte fredag 16.11, senior- og funksjonsrådet og ungdomsrådet måndag 19.11., formannskapet 21.11. og utval for plan og miljø (UPM) 22.11. Møta er opne for alle interesserte.Sakspapir finn du på heimesida.
16. november 2018 Fusa kommune
Tilskot til vern av kulturminne
Eigarar av private verneverdige bygg i Fusa kan søkja Fusa kommune om tilskot til restaureringsarbeid. Tilskotet skal nyttast i 2019 og 2020.Søknadsfristen er 8. desember.
15. november 2018 Fusa kommune
Tilskot for inkludering av barn i låginntektsfamiliar
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lyst ut ei tilskotsordning for inkludering av barn i familiar med låg inntekt. Nasjonalt er det for 2019 sett av 291 mill kroner til å gje eit inkluderande ferie- og fritidstilbod i norske kommunar. Fusa kommune håpar det skal gje eit kulturløft...
15. november 2018 Fusa kommune
Vi har tekniske problem på heimesida
Fusa kommune opplever for tida store tekniske problem når det gjeld å publisera postlista vår. Saman med leverandøren av innsynsløysinga arbeider vi med å løysa problema. Vi seier oss leie for ulempene dei tekniske problema medfører, og vonar at vi snart får...
12. november 2018 Fusa kommune
Budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022
Rådmannen sitt framlegg til handlingsplan for Fusa kommune 2019, med årsbudsjett og økonomiplan for komande fireårsperiode, vart presentert for kommunestyret i dag 5.11.Sjå dokumentet.
5. november 2018 Fusa kommune
Presentasjon av kommunebudsjett for 2019
Det vert invitert til ope møte måndag 5. november kl 16.00 der rådmannen orienterer om administrasjonen sitt framlegg til Handlingsplan Fusa kommune. Økonomiplan 2019-2022, årsbudsjett 2019. Målgruppa er folkevalde, tillitsvalde og andre interesserte. Møte er på...
2. november 2018 Fusa kommune
Faktura for eigedomsskatt på veg i posten
Faktura for eigedomsskatt for andre termin 2018 er på veg i posten. Sjå sida omeigedomskattfor 2018for detaljar.
1. november 2018 Fusa kommune
"Nu ser vi det hele" - flysleppa i nytt lys
I Torsdagsakademiet 1. november kl 19.00 i Fusa folkebibliotek kjem krigs- og lokalhistorikar Per Helge Martinsen med nye detaljar og ny kunnskap om dei allierte flysleppa i Fusa under 2. verdskrigen.
25. oktober 2018 Fusa kommune
Godt resultat for TV-aksjonen 2018
I Fusa kom det inn 236.739 kroner til TV-aksjonen, som i år gjekk tilKirkens bymisjon. Resultatet i Fusa gjev eit snitt på 60,39 kroner per person. Det er litt betre enn dei siste åra.Landsgjennomsnittet er 46,16 kroner per innbyggjar.
24. oktober 2018 Fusa kommune
Du er ein del av beredskapen i Noreg!
Dersom straumen vert borte eller du vert isolert på grunn av vrhendingar, bør du vera rusta til å klara deg sjølv nokre dagar. På nettstadenSikker hverdagfinn du råd om eigenberedskap, og tips til kva beredskapslageret ditt bør innehalda.
22. oktober 2018 Fusa kommune
Kva skal hallen heita?
I innspelsrunden fekk vi heile 33 ulike forslag til namn på idrettshallen som er under bygging. No får du høve til å stemma på eit utval av namn som er med i finalerunden. Frist for å gje di stemme er 25. oktober.
16. oktober 2018 Fusa kommune
Aktiv haustferie i biblioteket
Onsdag 10. oktober kl 18 er det barneteater i biblioteket, Eikelandsosen, med stykket Askeladden og dei gode hjelparane. Det er høgtlesing for born måndag til onsdag og verkstadsaktivitetar torsdag i haustferien.
8. oktober 2018 Fusa kommune
Livskriser og alkohol
Det er menneskeleg å ha det vanskeleg. Alkovett er å ikkje fylla på med meir når det alt er litt for mykje. Fusa er AV-og-TIL-kommune og ønskjer å setja fokus på alkoholvanane våre i samband med verdsdagen for psykisk helse 10. oktober.Les meir om livskriser og alkovett.
8. oktober 2018 Fusa kommune
Vil du hjelpa oss med å bli betre? Svar på spørjeundersøking!
Måndag 8.10. gjekk det ut ei spørjeundersøking på SMS til innbyggjarane i Fusa. Vi ønskjer å vita meir om kva vi kan gjera for å gi deg endå betre service. Vi set stor pris på om du tek deg tid til å svara pådenne undersøkingaom service i...
8. oktober 2018 Fusa kommune
Kan du hjelpa oss til å bli betre? Svar på SMS-en frå oss
Måndag 8. oktober går det ut ei spørjeundersøking på SMS til alle innbyggjarar i Fusa kommune.Me ønskjer å vita meir om korleis du vel å kontakta oss i kommunen i dag - og kva me kan gjera for å gje endå betre service nårme blir...
5. oktober 2018 Fusa kommune
Våt og flott leirskuleveke i Hålandsdalen
Sist veke var alle 7. klassingane i Fusa på leirskule i Hålandsdalen.Fusavekomarkerer slutten på aktivitetane i det lokalhistoriske undervisningsoppleggetFusanistofor dette årskullet. Samtidig er leirskuleveka den siste Fusanisto-aktiviteten i 2018. Takk for i år til alle gode...
2. oktober 2018 Fusa kommune
Kommunestyremøte og ekstramøte i formannskapet
Det vert møte i kommunestyret torsdag 04.10.2018 kl. 17.00 i dagsenterlokala på Fusa vidaregåande skule i Eikelandsosen.Sjå sakspapir.Same dag kl. 16.00 vert det ekstramøte i formannskapet på møterom 126 i Kommunetunet i Eikelandsosen.Sjå sakspapir.Møta er...
28. september 2018 Fusa kommune
HORDALAND

Aktiv haustferie i Fusa
Ungdom i Fusa har fått eit eineståande tilbod om aktivitet i haustferien. Det blir både ein dagstur til Voss søndag 7. oktober med både rafting og klatring og ein hyttetur dei tre neste dagane med ulike friluftsaktivitetar.Skulle vret bli dårleg vert det alternative opplegg....
27. september 2018 Fusa kommune
Tom Roger Aadland til Fusa
Tom Roger Aadland er gjest i Torsdagsakademiet 4. oktober kl 19. Aadland har dei siste åra nådd eit stadig større publikum, både med sine tolkingar av Bob Dylan på norsk og eige materiale. Med slektsrøter på Ådland har han eit heilt spesielt forhold til Fusa.
26. september 2018 Fusa kommune
Fritidsmønstringa 2018 med tema kreativitet
Laurdag 29. september er det tid for den årlege fritidsmønstringa i Fusa. Tema i år er kreativitet og det er invitert til ei brei mønstring av lokal kunst i Glasgato i Kommunetunet. Samstundes er det marknadsdag med Markens grøde på Fjordn senter. Her kan du g møta lag...
26. september 2018 Fusa kommune
Velkommen til markering av eldredagen 2018!
Eldredagen vert markert i Eikelandsosen bedehus 1. oktober 2018 kl 17.00-19.30. På programmet står både kåseri og informasjon, konsert ved Victoria Bakka (foto), allsong og festmat. Velkommen!
26. september 2018 Fusa kommune
Verkstad for betre levekår og helse for barn og unge
Fusa kommune hadde halvdags folkehelseminar med over 40 deltakarar den 20. september. Målet med samlinga var å finna fram til dei gode tiltaka som gjer det endå betre å vera barn eller ungdom i Fusa, og etterkvart i Bjørnafjorden.
24. september 2018 Fusa kommune
Open dag på brannstasjonen 22. september
Også i år ønskjer Fusa Brann og redning barn og vaksne velkommen til open brannstasjon i Eikelandsosen. Tidspunktet er laurdag 22. september kl 11-14.
17. september 2018 Fusa kommune
Val til ungdomsrådet
Har du lyst å bli med i ungdomsrådet og jobba for ungdomane sine interesser i Fusa? Er du i målgruppa har du sjansen no. Det skal veljast to nye frie representantar i haust. Frist til å melda seg som kandidat er 16. september.
14. september 2018 Fusa kommune
Politisk møteveke 17.-20. september 2018
Senior- og funksjonsrådet og ungdomsrådet har møte måndag 17.09., formannskapet 19.09. og utval for plan og miljø (UPM) 20.09. Møta er opne for alle interesserte.Sakspapir finn du på heimesida.
14. september 2018 Fusa kommune
Nytt om symjehallen
Fusa kommune har stadig utfordringar med den tekniske drifta av Fusa symjehall i Eikelandsosen. Dei oppsette livredningskursa i hallen vil gå som planlagt, men oppstart for skulebading, terapibading og kveldsbading vert utsett til veke 38. Ein reknar då med at det er normal drift og aktivitet frå...
10. september 2018 Fusa kommune
Ønskjer kontakt med kloke bjørnafjordingar
Vil du vera med på å merkevarebyggja den nye kommunen? Send ein e-post til bjornafjorden@oktan.no slik at vi kan komma i kontakt med deg. Vi gler oss til å høyra frå deg!
10. september 2018 Fusa kommune
Migrasong i Strandvik grendahus
Etter turnar i Hordaland og Amerika, kjem Reidun Horvei og framsyninga Migrasong no til Fusa og Strandvik grendahus onsdag 12. september kl 19.00. Programmet er ein del av Kystsogevekene i Hordaland.
7. september 2018 Fusa kommune
Om klyngjetun i Torsdagsakademiet
Torsdagsakademiet i Fusa folkebibliotek startar opp torsdag 13. september kl 19.00. Gjest denne kvelden er Eva Røyrane som kjem med ny bok med tema norske klyngjetun. 4. oktober vert det eit populært gjensyn med rockepoet Tom Roger Aadland. 1. november er temaet flysleppa i Fusa under 2. verdskrigen med...
7. september 2018 Fusa kommune
Tid for betaling av kommunale avgifter 2. termin 2018
Denandre fakturaen for kommunale avgifter i 2018 er sendt ut. Fakturaen gjeld feiing, branntilsyn, vatn, avløp og slamtømming. Sjå gebyrregulativet for detaljert informasjon. Kommunale avgifter vert fakturerte to gonger i året. Den første fakturaen har forfall 25. mai og den andre...
4. september 2018 Fusa kommune
Sesongstart i symjehallen 8. september
Arbeid ved bygging av ny ungdomsskule har ført til tekniske problem i drifta av symjehallen i Eikelandsosen og utsett oppstart. Sesongen pleier å byrja 1. september, men første opningsdag i hausthalvåret vert no laurdag 8. september. Dette gjeld all bruk både på dagtid, kveld og...
28. august 2018 Fusa kommune
Hugs språkkafé 28. august
Tysdag 28. august er det sesongstart for Språkkaf i Eikelandsosen. Kafeen held hus i dagsenterlokala til Fusa kommune i bygget til Fusa vidaregåande skule.Alle interesserte er velkomne!
28. august 2018 Fusa kommune
Mobbeombod i Hordaland
Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen.
27. august 2018 Fusa kommune
Informasjonsmøte om idrettshall
Det vert eit ope møte om ny idrettshall i Kommunetunet, Eikelandsosen, torsdag 30. august kl 18.00. Her får du sjå korleis det ferdige bygget vil sjå ut og du får høve til å koma med innspel m.a. til innreiing og utstyr. Kva skal hallen heita og korleis får vi hallen...
24. august 2018 Fusa kommune
Treng du SFO-tilbod i haustferien?
Fusa kommune tilbyr skulefritidsordning i haustferien til elevar i 1.-4. klasse. Ferie-SFO er på Fusa skule. Tilbodet gjeld kvar dag frå klokka 8 til 15.30 i haustferieveka 8.-12. oktober. Du kan kjøpa enkeltdagar eller ei heil veke. Påmeldingsfristen er 15. september.
23. august 2018 Fusa kommune
Kystsogeveker i Fusa
Dei regionaleKystsogevekeneer i full gang. Søndag 26. august er det Torgdag på Engevik gaard og konsert i Holdhus kyrkje. Laurdag 8. september er det Familedag på Nore Fusa skule og onsdag 12. september kan ein oppleva programmet Migrasongi Strandvik grendahus.
21. august 2018 Fusa kommune
Fusa kommune gratulerer
Anders Mol og makker Christian Sørum vann verdsfinalen i sandvolleyball i Hamburg laurdag. Måndag kom ordførar Atle Kvåle med blomar og helsingar til Anders som er på ein snarvisitt heime i Strandvik.
21. august 2018 Fusa kommune
Velkommen til nytt skuleår i Os og Fusa kulturskular!
Kulturskulen ønskjer nye og gamle elevar velkommen til kulturskuleåret 2018/2019. I Fusa startar alle musikkfag og dans opp undervisinga i veke 34.
16. august 2018 Fusa kommune
Kranselag for ny idrettshall
Fredag 10. august var det kranselag for den nye idrettshallen i Fusa. I løpet av sommaren har hallen fått tett tak. Milepelen vart markert med kranselag og matøkt med innbedne gjester fredag.
13. august 2018 Fusa kommune
Velkommen til nytt skuleår 2018-2019!
Onsdag 15. august startar det nye skuleåret for grunnskuleelevane i Fusa. Ekstra spente er nok dei nye 1. klassingane. Fusa kommune ønskjer elevar, føresette og dei vaksne som jobbar ved skulane, velkommen til eit nytt skuleår! Meir informasjon finn du i denne helsinga frå skulefagleg...
7. august 2018 Fusa kommune
Avtale om utviklingsarbeid i skulen
Fusa kommune har inngått eit langsiktig partnarskap med Høgskulen på Vestlandet (HVL), minimum over tre år.Fagmiljøa på dei fire kommunale barneskulane og HVL kjem til å samarbeide tett i utforskinga og innføringa av dei nye fagplanane i åra som kjem....
6. juli 2018 Fusa kommune
Utforming av nytt kommunevåpen for Bjørnafjorden
Du kan no søkja om å få vera med i konkurransen om å formgje kommunevåpenet til nye Bjørnafjorden kommune. Søknadsfrist for denne prekvalifiseringa er 20. august.
6. juli 2018 Fusa kommune
HORDALAND

Spar på vatnet!
Fusa kommune innfører på nytt forbod mot hagevatning og liknande frå og med 5. juli for abonnentane til kommunen sitt vassverk i Eikelandsosen og på Holdhus. Årsaka er at vasstanden i vasskjeldene minkar på grunn av lite nedbør i vår og sommar.Bruk difor så...
5. juli 2018 Fusa kommune
Aktive dagar på sommar-SFO
Ein fin liten gjeng har vore med på Sommar-SFO i regi av Fusa kommune. Dei har vore på tur både til sjøen, fjellet og byen og kosa seg i nærområdet til Fusa skule.
5. juli 2018 Fusa kommune
Sommarope i biblioteket
Biblioteket er ope i heile sommar, men med reduserte opningstider frå måndag 2. juli til og med laurdag 11. august. Det er personale til stades tysdag-torsdag kl. 09-14.30. Biblioteket er sjølvbetent i Kommunetunet si opningstid (kl. 09-14.30) måndag og fredag.
2. juli 2018 Fusa kommune
Opningstider i Kommunetunet i sommar
Frå 2. juli til 10. august er det redusert opningstid i Kommunetunet. Det er ope måndag-fredag kl 09.00-14.30. Fusa kommune ønskjer alle ein god sommar!
2. juli 2018 Fusa kommune
Rekordmykje spelemidlar til Fusa
Utval for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland fylkeskommune har fordelt heile kroner 132.246.000 i statlege spelemidlar for 2018 til idrettsanlegg i Hordaland. Anlegg i Fusa får rekordstor utteljing på tilsaman kroner 7.536.000 fordelt på 5 søknader. Største...
27. juni 2018 Fusa kommune
Gjøa til UKM-festival i Trondheim
I desse dagar vert det skipa tilUKM-festival for ungdomi Trondheim. 15 år gamle Gjøa Holmefjord er med som representant for Hordaland og Fusa.
26. juni 2018 Fusa kommune
Ungdommens time i kommunestyret
Leiar i Fusa ungdomsråd Vegard Fosså fekk presentera ungdomsrådet sitt arbeid for kommunestyret i møte 21. juni. Fusa har hatt ungdomsråd sidan 2007 og frå 2020 vert det nytt ungdomsorgan i Bjørnafjorden kommune.
22. juni 2018 Fusa kommune
Aktiv ferie for ungdom
Ungdom i Fusa i alderen 13 til 17 år får eit nytt ferietilbod med aktivitetar både i sommarferien og i haustferien. Her kan du vera med på kjekke friluftsaktivitetar i lag med andre og få med deg mange spennande opplevingar. Påmeldingsfrist er 5. juli.
22. juni 2018 Fusa kommune
Idrettshallen er i rute
Fusa sin første idrettshall er på full veg opp og truleg vert det kranselag før ferien. Stålkonstruksjonen er reist og betongdekke som etasjeskilje er kome på plass. Det neste som skal ferdigstillast er taket og så kjem veggane som vert bygde i sokalla sandwich-element. Etter...
18. juni 2018 Fusa kommune
Møte i kommunestyret 21. juni 2018
Det vert møte i kommunestyret torsdag 21. juni klokka 10.00 i Eikelandsfjorden samfunnshus i Eikelandsosen. Merk tid og stad! Møtet er ope for alle interesserte. På saklista står m.a. tertialrapport, brannstasjon, ny ungdomsskule og områdeplan for Strandvik.Sjå sakspapir.
18. juni 2018 Fusa kommune
Totalforbodet mot bruk av open eld er oppheva
Brannsjefen i Fusa opphevar forbodet mot bruk av all eld utandørs frå og med i dag, 14. juni. Det er no lov til å gjera opp eld på stader der det openberrt ikkje kan medføra brannfare. Elles gjeld det generelle forbodet mot gjera opp eld i terrenget 15. april-15. september.
14. juni 2018 Fusa kommune
Korleis er levekår og helse for barn og unge?
Ein fersk rapport kartlegg levekår og helse for barn og unge i Fusa. Rapporten omfattar m.a. oppvekst- og levekårsforhold, fysisk og sosialt miljø, helserelatert åtferd og helsetilstand.Rapporten skal vera eit kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å redusera helserisiko og styrkja det som...
13. juni 2018 Fusa kommune
Kreative innspel til nytt kommunevåpen
Fredag 8. juni var det opning av utstilling i Kommunetunet med 6. klassingane i Os og Fusa sine forslag til kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune. Alle barneskulane i Fusa har vore med, men Søre Fusa skule var heldige å bli trekt ut til vinnar av gåvekort på kroner 5.000. Alle...
8. juni 2018 Fusa kommune
Sommarfest med full fart i Jettegryto barnehage
Torsdag 31. mai hadde Jettegryto barnehage sommarfest med Walk and run for barn, foreldre, besteforeldre og personale. Inntekta gjekk til fusaprosjektet Hjelp til brannskadde barn i Sør-Etiopia.
6. juni 2018 Fusa kommune
Alkovett på båtturen
Bølgjeskvulp, måkeskrik, dempa motordur, flau vind og lukta av varm solkrem og nye baderingar til ungane. Sommaren og båtlivet er godt i gang. Vi har ei klar oppfordring som du kan ta med på båtturen: Planlegg for godt alkovett og sjøvett.
3. juni 2018 Fusa kommune
Politisk møterunde 24.-31. mai 2018
Kontrollutvalet startar møteveka 24. mai og Utval for plan og miljø acsluttar 31. mai. Politikarane skal m.a. handsama årsmelding og rekneskap for 2017, folkehelserapport 2018, første tertialrapport, oppstart av områdeplanarbeid i Strandvik og hovudbrannstasjon i Eikelandsosen.
23. mai 2018 Fusa kommune
17. mai-førebuing på Engevik Gaard
Alle 6. klassingane i Fusa førebudde seg til feiring av 17. mai med aktivitetsdag på den gamle embetsmannsgarden frå dansketida. Her fekk dei læra meir om Danmark-Noreg og kva som skjedde i 1814. Dei teikna våpenskjold, marsjerte, spelte krokket og fekk omvising både i...
23. mai 2018 Fusa kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FUSA

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL