Fusa
Tid for å søkja om plass i kulturskulen
Vil du læra å spela eit instrument, eller bli med på ei dansegruppe i Bjørnafjorden kulturskule? Søknadsfristen er 1. april. Det gjeld både for nye elevar, og for noverande elevar som vil halda fram til hausten.
mandag 09:45 Fusa kommune
Skogkurs for kvinner
Er du kvinne og skogeigar er dette noko for deg:Motorsagkurs med kort innføring i forvaltning av skogeigedom. Kurset vert arrangert 29.-30. marsi skogen på Holmefjord og 1. april i Kommunetunet i Eikelandsosen.Påmeldingsfrist: 26. mars.
onsdag 13. mars Fusa kommune
Vellukka UKM for Os og Fusa
Laurdag 9. mars vart det for 7. og siste gong arrangert felles UKM for Os og Fusa. Neste år er vi saman i Bjørnafjorden kommune! Det vart eit feiande flott program med lokal ungdom i fri og kreativ utfalding. Neste stopp for fleire av deltakarane er fylkesfestivalen, som vert i Oseana 5.-7. april.
onsdag 13. mars Fusa kommune
Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Bjørnafjorden kommune er på høyring
Fellesnemnda har i møte 11. februar 2019, sak 14/2019, vedteke å leggjaforslag til lokal forskrift for vass- og avløpsgebyrut på høyring. Høyringsfrist: 10. mai 2019.
tirsdag 12. mars Fusa kommune
Ope møte om områdeplan for Eikelandsosen
Lurer du på kva områdeplanen for Eikelandsosen inneheld? Torsdag 14. mars klokka 19 vert det arrangert ope møte om områdeplanen i biblioteket i Kommunetunet. Det vert ein kort gjennomgang av planen ved ABO og høve til å stilla spørsmål. Sjåmeir informasjon om...
tirsdag 12. mars Fusa kommune
Tilskot til tilpassing av bustad
Har du behov for å tilpassa bustaden din? Då kan du søkja om finansiering til små eller store ombyggingar og tilpassingar.
mandag 11. mars Fusa kommune
Ope hus med "samanknyting" av Asvo i Fusa og Os
Asvo Fusa og Os Asvo slår seg saman. Det vart markert med ope hus og offisiell samanknyting fredag 8. mars i Os Asvo sine lokale i Industrivegen 96 på Os.Sjå fleire foto frå markeringa på Midtsiden.
onsdag 6. mars Fusa kommune
Internasjonal 8. mars-fest i Fusa folkebibliotek
Velkommen til fest i biblioteket i Kommunetunet i Eikelandsosen på den internasjonale kvinnedagen 8. mars klokka 19. Arrangementskomiteen inviterer til å dela erfaringar, historier, dikt, mat, dans, song, prat, og bokutstilling i biblioteket. Arrangementet er gratis.
onsdag 6. mars Fusa kommune
HORDALAND

Kulturbygging i Bjørnafjorden i 2019
Os og Fusa slår seg saman til Bjørnafjorden 1. januar 2020. Fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune har sett av kr 250 000 til eit fond kor lag og organisasjonar kan søkja om midlar til å gjennomføra aktivitetar i 2019. Bli med å visa fram kva Bjørnafjorden har...
onsdag 6. mars Fusa kommune
Tilskot til festivalar og større arrangement 2019
I budsjettet for 2019 har Fusa kommunestyre sett av ei løyving på kroner 150.000 til ei ny tilskotsordning for lokale festivalar og større kulturarrangement i Fusa. Søknadsfrist er 20. mars og fortløpande etter det, så langt potten rekk.
mandag 4. mars Fusa kommune
Færre fusingar
Folketalet i Fusa minka med 59 personar i 2018. Det utgjer ein nedgang på 1,5 %. Ved inngangen av 2019 var 3 861 personar folkeregistrerte i kommunen. Nedgangen skuldast fødselsunderskot og netto utflytting.
mandag 4. mars Fusa kommune
Tilskot til etablering i eigen bustad
Personar som ikkje klarer å betena eit startlån som er stort nok til å finansiera ein egna bustad, kan få tilskot til etablering.
torsdag 28. februar Fusa kommune
Eigedomsskatten for 2019
Eigedomsskattelistene er lagt ut til offentleg ettersyn på heimesida og i ekspedisjonen til Fusa kommune i Kommunetunet i Eikelandsosen frå og med torsdag 28. februar til og med torsdag 21. mars. Klagefristen er 12. april.
onsdag 27. februar Fusa kommune
Kommunedelplan for akvakultur 2019-2027 er lagt ut til høyring
Utval for plan og miljø (UPM) vedtok samrøystes i møte 31.01.2019 å leggja kommunedelplan (KDP) for akvakultur ut til høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova 1-1, 1-5 og kap. 11. Bruk gjerneskjema for høyringsuttale, med referanse til sak...
fredag 15. februar Fusa kommune
Fusa skårar godt i Kommunetesten 2019
Resultatet av Forbrukerrådet sin Kommunetest 2019 er nyleg kunngjort. Fusa kan gle seg overbronseplass i Hordaland etter Bergen og Fjell og er rangert som nr. 61 i landet.
fredag 15. februar Fusa kommune
Områdeplan for Eikelandsosen er lagt ut til høyring
I utval for plan og miljø vart det 31.01.2019 vedteke å leggja områdeplan for Eikelandsosen ut til høyring og offentleg ettersyn, med heimel i plan- og bygningslova 12-1, 2 og 10.Bruk digitalt skjema for uttaleog merk med saksnr. 16/1089. Høyringsfrist: 31.03.2019.
fredag 15. februar Fusa kommune
Kommunestyre 14.2. og gruppemøte 11.2.
Torsdag 14.2. kl. 18 er det kommunestyremøte i Trivselstunet dagsenter på Fusa vgs i Eikelandsosen. Møtet er ope for alle interesserte. To saker skal til behandling: Godkjenning av detaljreguleringsplan for Opsalmarka og ny tilskotsordning for festivalar og større arrangement.
mandag 11. februar Fusa kommune
Søknadsfrist til barnehage og SFO: 1. mars
Det nærmar seg hovudopptak for barnehage og SFO. Søknadsfristen er 1. mars. Søknadsskjema til barnehage finn du påheimesida til Fusa kommuneogtil SFO her.
tirsdag 5. februar Fusa kommune
Gode tips til miljøvern i kvardagen
Kan single bananar gjera deg til ein medveten forbrukar? Torsdag 14. februar kl 19.00 kjem Mette Nygård Havre til Fusa folkebibliotek og snakkar om korleis vi kan bli meir miljømedvitne i kvardagen. Her kan du få gode tips til korleis vi saman kan snu trenden og kasta mindre mat.
tirsdag 5. februar Fusa kommune
Kunngjering av vedtak i to namnesaker
Statens kartverk har gjort vedtak i sak om skrivemåte for gardsnamna Abotnes (gnr 125) og Tjørn (gnr 51) i Fusa kommune. Etter Lov om stadnamn 10 har eigarane av gardsbruk og eigedom på Abotnes og Tjørn rett til å klaga på vedtaket og eventuelt be om ny vurdering. Klagefristen...
mandag 4. februar Fusa kommune
Innskriving til skulestart hausten 2019
Fusa kommune sender i desse dagar ut informasjon om innskriving til skulestart. Føresette med barn fødde i 2013, vil få ein informasjonsfaldar og skjema i posten, med informasjon om den skulen og krinsen dei høyrer til.
tirsdag 29. januar Fusa kommune
Treng du SFO-tilbod i vinterferien?
Fusa kommune tilbyr skulefritidsordning i vinterferien for elevar i 1.-4. klasse. Ferie-SFO er på Fusa skule. Tilbodet gjeld kvar dag frå klokka 8 til 15.30 i vinterferieveka 25. februar-1. mars. Du kan kjøpa enkeltdagar eller ei heil veke. Påmeldingsfristen er 30. januar.
fredag 25. januar Fusa kommune
Politisk møteveke 28.-31. januar 2019
Ungdomsrådet og Senior- og funksjonsrådetstartar møterunden måndag 28.01. Formannskapet har møte onsdag 30.01. og utval for plan og miljø (UPM) 31.01. Møta finn stad i Kommunetunet i Eikelandsosen, bortsett frå senior- og funksjonsrådet som har møte...
torsdag 24. januar Fusa kommune
Cirkus Agora på biblioteket
Tysdag 29. januar kl 18.00 får biblioteket i Fusa besøk av Cirkus Agora som i år har 30-årsjubileum. Sirkusdirektør Jan Kjetil Smørdal har denne kvelden med seg eit sirkus i miniformat. Det blir både gjøgling og magi, musikk og fart til glede for små og store.
torsdag 24. januar Fusa kommune
"Bjørnefjorden Gründerpark" etablerer seg i Eikelandsosen
Er du på jakt etter ein kontorplass? I løpet av våren skal entreprenørskapssenteret Bjørnefjorden Grnderpark etablera ei avdeling i Fjordn Senter i Eikelandsosen. No søkjer dei leigetakarar.
onsdag 23. januar Fusa kommune
Julatrefest 20. dag jul
Velkommen til ALLE på Tjuandedag Knut jagar jula ut- fest i Eikelandsosen bedehus laurdag 12. januar kl. 13. Det blir både god mat, gang rundt juletreet og besøk av nissen.
fredag 11. januar Fusa kommune
Kva kostar dei kommunale tenestene i 2019?
Lurer du på kva det kostar med barnehageplass, SFO, kulturskuletimar, opphald på sjukeheimen, heimetenester, renovasjon, kommunal tryggleiksalarm eller feiing i 2019? Kommunestyret vedtok dei nye betalingssatsane i møtet 13.12.2018.Satsane gjeld frå 01.01.2019. Sjå gebyrregulativet for...
fredag 4. januar Fusa kommune
Kortreiste julegåver i år?
Kvifor ikkje handla lokale julegåver? Samlinga med ord og uttrykk frå Fusa, Gasta greie, vart ein suksess i 2016, men langt frå alle har sikra seg boka. Kanskje du skal gleda nokon med eit kort i symjehallen? Eit alternativ kan vera å gje seg sjølv i gåve til dei som treng di...
17. desember 2018 Fusa kommune
Endra tømmedagar for jula 2018 - BIR
Grunna interne omleggingar har det blitt naudsynt å endra kjørerutene til BIR. På grunn av dette vil det bli enkelte nye tømmedagar i jula enn det som først vart nyleg annonsert i Bossanova. Sjå meir informasjon og tømmeplan her.
14. desember 2018 Fusa kommune
UKM for Os og Fusa 9. mars
Det vert felles lokalmønstringa for unge kultur i Os og Fusa laurdag 9. mars kl 16.00. Arrangementet er flytta til Eikelandsfjorden samfunnshus fordi Fjorden arena ikkje er klar til bruk. Du kan stadig melda deg på digitalt påwww.ukm.no, med frist3. mars. Det er alt mange påmelde og berre...
12. desember 2018 Fusa kommune
Heider til Gunn Marit Baldersheim
Lærar på Vaksenopplæringa i Fusa Gunn Marit Baldersheim vart 7. desember tildelt Norges Vel si medalje for lang og tru teneste etter 42 år som tilsett i kommunen. Fusa kommune gratulerer!
12. desember 2018 Fusa kommune
Jury har innstilt nytt kommunevåpen
Juryen har kome med si innstilling til kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune. Forslaget skal opp i Fellesnemnda måndag 10. desember. Kommunestyra skal gjera endeleg vedtak på nyåret. Sjå omtale og presentasjon av alle forslaga påBjørnafjorden kommunesi nettside.
7. desember 2018 Fusa kommune
Kommunestyremøte 13. desember 2018
Fusa kommunestyre har møte i Eikelandsfjorden samfunnshus torsdag 13. desember 2018 kl. 10.00. Kommunestyret skal m.a. handsama budsjettet for 2019 og økonomiplanen for 2019-2022, løypemelding om framtidig drift av ny idrettshall, godkjenning av fleire reguleringsplanar og forprosjekt Jettegryto...
5. desember 2018 Fusa kommune
HORDALAND

Juleutstilling og juleverkstad i Kommunetunet
Biletkunstnar Bente V. Dankertsen har stor juleutstilling i Glasgato i Kommunetunet, Eikelandsosen, laurdag 1. og søndag 2. desember frå kl 11-17. I biblioteket same stad, kan små og store vera med på juleverkstad laurdag kl 10-14.
29. november 2018 Fusa kommune
Spørjeundersøking om ny hall
Fusa kommune har laga ei spørjeundersøking for ulike delar av befolkninga om ønskjer dei har for den nye hallen. Så langt har me opna for ei digital undersøking for ungdommar, ei for eldre og ei for nye fusingar som har flytta hit frå andre land.
27. november 2018 Fusa kommune
Formannskapet sitt budsjettframlegg er klart
Fusa formannskap sitt framlegg til budsjett for 2019, med avgiftsbudsjett og investeringsprogram 2019-2022, er lagt ut til offentleg ettersyn. Har du merknader til budsjettframlegget? Dei må vera mottekne av post@fusa.kommune.no eller ekspedisjonen i Kommunetunet seinast onsdag 12.12.2018 kl. 10.00.
27. november 2018 Fusa kommune
Ny fleirbruksløkke på Søre Fusa skule
Søre Fusa skule har teke i bruk ein splitter ny fleirbruksbane med god hjelp frå nærmiljøet, kommune, idrettslaget og statlege spelemidlar. Her skal det bli alt få ballaktivitet til skeiseis på vinteren, og både skule, barnehage og nærmiljøet har fått...
26. november 2018 Fusa kommune
Førebu deg på den kalde årstida
Vi har fått ein forsmak på vinteren siste veka. Har du førebudd deg på kuldeperiodar? Følg råda fråSikker hverdagtil korleis du kan rusta opp din eigen kuldeberedskap.
26. november 2018 Fusa kommune
Kan du ta på deg vintervedlikehald i søre Fusa?
Vinteren nærmar seg, og vi må vera budde på vinterføre på vegane. Fusa kommune manglar folk til å ta seg av brøyting og strøing på kommunale vegar sør for Femanger. Ta kontakt med einingsleiar for Teknisk drift Øystein Havsgård snarast,...
21. november 2018 Fusa kommune
Nye og enklare byggeblankettar
Har du planar om eit mindre byggeprosjekt på bustadeigedomen din? No er det kome nye og enklare søknadsskjema frå Direktoratet for byggkvalitet. Dei har g laga ein filmsnutt som forklarer korleis du søkjer og kva du må tenkja på.
21. november 2018 Fusa kommune
Lokal bokkveld i biblioteket
I Torsdagsakademiet 22. november kl 19 vert du presentert for årets lokale bøker. Ingvar Nistad kjem med ny diktbok og Ella Marie Brekke Vangsnes har skrive bok om Eide Fjordbruk. Musikalsk gjest er Frida Anda Vangen.
20. november 2018 Fusa kommune
Politiske møte 16.-22. november
Ungdomsrådet har møte fredag 16.11, senior- og funksjonsrådet og ungdomsrådet måndag 19.11., formannskapet 21.11. og utval for plan og miljø (UPM) 22.11. Møta er opne for alle interesserte.Sakspapir finn du på heimesida.
16. november 2018 Fusa kommune
Tilskot til vern av kulturminne
Eigarar av private verneverdige bygg i Fusa kan søkja Fusa kommune om tilskot til restaureringsarbeid. Tilskotet skal nyttast i 2019 og 2020.Søknadsfristen er 8. desember.
15. november 2018 Fusa kommune
Tilskot for inkludering av barn i låginntektsfamiliar
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lyst ut ei tilskotsordning for inkludering av barn i familiar med låg inntekt. Nasjonalt er det for 2019 sett av 291 mill kroner til å gje eit inkluderande ferie- og fritidstilbod i norske kommunar. Fusa kommune håpar det skal gje eit kulturløft...
15. november 2018 Fusa kommune
Vi har tekniske problem på heimesida
Fusa kommune opplever for tida store tekniske problem når det gjeld å publisera postlista vår. Saman med leverandøren av innsynsløysinga arbeider vi med å løysa problema. Vi seier oss leie for ulempene dei tekniske problema medfører, og vonar at vi snart får...
12. november 2018 Fusa kommune
Budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022
Rådmannen sitt framlegg til handlingsplan for Fusa kommune 2019, med årsbudsjett og økonomiplan for komande fireårsperiode, vart presentert for kommunestyret i dag 5.11.Sjå dokumentet.
5. november 2018 Fusa kommune
Presentasjon av kommunebudsjett for 2019
Det vert invitert til ope møte måndag 5. november kl 16.00 der rådmannen orienterer om administrasjonen sitt framlegg til Handlingsplan Fusa kommune. Økonomiplan 2019-2022, årsbudsjett 2019. Målgruppa er folkevalde, tillitsvalde og andre interesserte. Møte er på...
2. november 2018 Fusa kommune
Faktura for eigedomsskatt på veg i posten
Faktura for eigedomsskatt for andre termin 2018 er på veg i posten. Sjå sida omeigedomskattfor 2018for detaljar.
1. november 2018 Fusa kommune
"Nu ser vi det hele" - flysleppa i nytt lys
I Torsdagsakademiet 1. november kl 19.00 i Fusa folkebibliotek kjem krigs- og lokalhistorikar Per Helge Martinsen med nye detaljar og ny kunnskap om dei allierte flysleppa i Fusa under 2. verdskrigen.
25. oktober 2018 Fusa kommune
Godt resultat for TV-aksjonen 2018
I Fusa kom det inn 236.739 kroner til TV-aksjonen, som i år gjekk tilKirkens bymisjon. Resultatet i Fusa gjev eit snitt på 60,39 kroner per person. Det er litt betre enn dei siste åra.Landsgjennomsnittet er 46,16 kroner per innbyggjar.
24. oktober 2018 Fusa kommune
Du er ein del av beredskapen i Noreg!
Dersom straumen vert borte eller du vert isolert på grunn av vrhendingar, bør du vera rusta til å klara deg sjølv nokre dagar. På nettstadenSikker hverdagfinn du råd om eigenberedskap, og tips til kva beredskapslageret ditt bør innehalda.
22. oktober 2018 Fusa kommune
Kva skal hallen heita?
I innspelsrunden fekk vi heile 33 ulike forslag til namn på idrettshallen som er under bygging. No får du høve til å stemma på eit utval av namn som er med i finalerunden. Frist for å gje di stemme er 25. oktober.
16. oktober 2018 Fusa kommune
Aktiv haustferie i biblioteket
Onsdag 10. oktober kl 18 er det barneteater i biblioteket, Eikelandsosen, med stykket Askeladden og dei gode hjelparane. Det er høgtlesing for born måndag til onsdag og verkstadsaktivitetar torsdag i haustferien.
8. oktober 2018 Fusa kommune
Livskriser og alkohol
Det er menneskeleg å ha det vanskeleg. Alkovett er å ikkje fylla på med meir når det alt er litt for mykje. Fusa er AV-og-TIL-kommune og ønskjer å setja fokus på alkoholvanane våre i samband med verdsdagen for psykisk helse 10. oktober.Les meir om livskriser og alkovett.
8. oktober 2018 Fusa kommune
Vil du hjelpa oss med å bli betre? Svar på spørjeundersøking!
Måndag 8.10. gjekk det ut ei spørjeundersøking på SMS til innbyggjarane i Fusa. Vi ønskjer å vita meir om kva vi kan gjera for å gi deg endå betre service. Vi set stor pris på om du tek deg tid til å svara pådenne undersøkingaom service i...
8. oktober 2018 Fusa kommune
Kan du hjelpa oss til å bli betre? Svar på SMS-en frå oss
Måndag 8. oktober går det ut ei spørjeundersøking på SMS til alle innbyggjarar i Fusa kommune.Me ønskjer å vita meir om korleis du vel å kontakta oss i kommunen i dag - og kva me kan gjera for å gje endå betre service nårme blir...
5. oktober 2018 Fusa kommune
Våt og flott leirskuleveke i Hålandsdalen
Sist veke var alle 7. klassingane i Fusa på leirskule i Hålandsdalen.Fusavekomarkerer slutten på aktivitetane i det lokalhistoriske undervisningsoppleggetFusanistofor dette årskullet. Samtidig er leirskuleveka den siste Fusanisto-aktiviteten i 2018. Takk for i år til alle gode...
2. oktober 2018 Fusa kommune
Kommunestyremøte og ekstramøte i formannskapet
Det vert møte i kommunestyret torsdag 04.10.2018 kl. 17.00 i dagsenterlokala på Fusa vidaregåande skule i Eikelandsosen.Sjå sakspapir.Same dag kl. 16.00 vert det ekstramøte i formannskapet på møterom 126 i Kommunetunet i Eikelandsosen.Sjå sakspapir.Møta er...
28. september 2018 Fusa kommune
HORDALAND

Aktiv haustferie i Fusa
Ungdom i Fusa har fått eit eineståande tilbod om aktivitet i haustferien. Det blir både ein dagstur til Voss søndag 7. oktober med både rafting og klatring og ein hyttetur dei tre neste dagane med ulike friluftsaktivitetar.Skulle vret bli dårleg vert det alternative opplegg....
27. september 2018 Fusa kommune
Tom Roger Aadland til Fusa
Tom Roger Aadland er gjest i Torsdagsakademiet 4. oktober kl 19. Aadland har dei siste åra nådd eit stadig større publikum, både med sine tolkingar av Bob Dylan på norsk og eige materiale. Med slektsrøter på Ådland har han eit heilt spesielt forhold til Fusa.
26. september 2018 Fusa kommune
Fritidsmønstringa 2018 med tema kreativitet
Laurdag 29. september er det tid for den årlege fritidsmønstringa i Fusa. Tema i år er kreativitet og det er invitert til ei brei mønstring av lokal kunst i Glasgato i Kommunetunet. Samstundes er det marknadsdag med Markens grøde på Fjordn senter. Her kan du g møta lag...
26. september 2018 Fusa kommune
Velkommen til markering av eldredagen 2018!
Eldredagen vert markert i Eikelandsosen bedehus 1. oktober 2018 kl 17.00-19.30. På programmet står både kåseri og informasjon, konsert ved Victoria Bakka (foto), allsong og festmat. Velkommen!
26. september 2018 Fusa kommune
Verkstad for betre levekår og helse for barn og unge
Fusa kommune hadde halvdags folkehelseminar med over 40 deltakarar den 20. september. Målet med samlinga var å finna fram til dei gode tiltaka som gjer det endå betre å vera barn eller ungdom i Fusa, og etterkvart i Bjørnafjorden.
24. september 2018 Fusa kommune
Open dag på brannstasjonen 22. september
Også i år ønskjer Fusa Brann og redning barn og vaksne velkommen til open brannstasjon i Eikelandsosen. Tidspunktet er laurdag 22. september kl 11-14.
17. september 2018 Fusa kommune
Val til ungdomsrådet
Har du lyst å bli med i ungdomsrådet og jobba for ungdomane sine interesser i Fusa? Er du i målgruppa har du sjansen no. Det skal veljast to nye frie representantar i haust. Frist til å melda seg som kandidat er 16. september.
14. september 2018 Fusa kommune
Politisk møteveke 17.-20. september 2018
Senior- og funksjonsrådet og ungdomsrådet har møte måndag 17.09., formannskapet 19.09. og utval for plan og miljø (UPM) 20.09. Møta er opne for alle interesserte.Sakspapir finn du på heimesida.
14. september 2018 Fusa kommune
Nytt om symjehallen
Fusa kommune har stadig utfordringar med den tekniske drifta av Fusa symjehall i Eikelandsosen. Dei oppsette livredningskursa i hallen vil gå som planlagt, men oppstart for skulebading, terapibading og kveldsbading vert utsett til veke 38. Ein reknar då med at det er normal drift og aktivitet frå...
10. september 2018 Fusa kommune
Ønskjer kontakt med kloke bjørnafjordingar
Vil du vera med på å merkevarebyggja den nye kommunen? Send ein e-post til bjornafjorden@oktan.no slik at vi kan komma i kontakt med deg. Vi gler oss til å høyra frå deg!
10. september 2018 Fusa kommune
Migrasong i Strandvik grendahus
Etter turnar i Hordaland og Amerika, kjem Reidun Horvei og framsyninga Migrasong no til Fusa og Strandvik grendahus onsdag 12. september kl 19.00. Programmet er ein del av Kystsogevekene i Hordaland.
7. september 2018 Fusa kommune
Om klyngjetun i Torsdagsakademiet
Torsdagsakademiet i Fusa folkebibliotek startar opp torsdag 13. september kl 19.00. Gjest denne kvelden er Eva Røyrane som kjem med ny bok med tema norske klyngjetun. 4. oktober vert det eit populært gjensyn med rockepoet Tom Roger Aadland. 1. november er temaet flysleppa i Fusa under 2. verdskrigen med...
7. september 2018 Fusa kommune
Tid for betaling av kommunale avgifter 2. termin 2018
Denandre fakturaen for kommunale avgifter i 2018 er sendt ut. Fakturaen gjeld feiing, branntilsyn, vatn, avløp og slamtømming. Sjå gebyrregulativet for detaljert informasjon. Kommunale avgifter vert fakturerte to gonger i året. Den første fakturaen har forfall 25. mai og den andre...
4. september 2018 Fusa kommune
Sesongstart i symjehallen 8. september
Arbeid ved bygging av ny ungdomsskule har ført til tekniske problem i drifta av symjehallen i Eikelandsosen og utsett oppstart. Sesongen pleier å byrja 1. september, men første opningsdag i hausthalvåret vert no laurdag 8. september. Dette gjeld all bruk både på dagtid, kveld og...
28. august 2018 Fusa kommune
Hugs språkkafé 28. august
Tysdag 28. august er det sesongstart for Språkkaf i Eikelandsosen. Kafeen held hus i dagsenterlokala til Fusa kommune i bygget til Fusa vidaregåande skule.Alle interesserte er velkomne!
28. august 2018 Fusa kommune
Mobbeombod i Hordaland
Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen.
27. august 2018 Fusa kommune
Informasjonsmøte om idrettshall
Det vert eit ope møte om ny idrettshall i Kommunetunet, Eikelandsosen, torsdag 30. august kl 18.00. Her får du sjå korleis det ferdige bygget vil sjå ut og du får høve til å koma med innspel m.a. til innreiing og utstyr. Kva skal hallen heita og korleis får vi hallen...
24. august 2018 Fusa kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FUSA

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL