Fitjar
Tok med stortingsrepresentanten til Dåfjorden: – Eg brenn for slippen
Sigurd Andre Maraas(Frp) tok med seg Helge Andre Njåstad til Dåfjorden Slipp i dag, og saman prøvde dei å finna pengar til det viktige veteranbåtarbeidet verksemda driv med. Njåstad og Maraas vart møtt av den engasjerte daglege leiaren; Steinar Andersen. Den fritalande...
fredag 19:49 Fitjarposten
Utval trur kreative kommunar vil lokke tilflyttarar
Eit utval har det siste året sett på korleis ein skal få auka tilflytting til norske distriktskommunar. Dei ber kommunane om å vere kreative og dyrke eigenarten som vil lokke folk frå byane. Av: NPK – Det har vore utruleg spennande og gøy å fordjupe seg i norske...
fredag 16:51 Fitjarposten
Vil leggja til rette for bustadbygging i Skålevik: kommunen vil stansa arbeidet
Rådmannen tilrår at politikarane stansar arbeidet med «reguleringsplan for Skålevik». Verksemda FanAgro har på vegne av tiltakshavar varsla om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for detaljregulering av areal i Skålevik (ca. 46 daa)....
fredag 11:03 Fitjarposten
Endeleg meir lys i sentrum
For eit år sidan vart miljøgata i Fitjar offisielt opna, og sidan har dei dårlege lysa vore bygdas store samtaleemne. No er dei endeleg fiksa. 1.desember 2019 vart miljøgata offisielt opna av fylkesvaraordførar Pål Kårbø, då hadde gata stått ferdig i...
fredag 09:40 Fitjarposten
Overraska med frivilligprisen 2020
Frivilligprisen 2020 blei i dag tildelt Kirsten Melkevik. - Ho har gjort svært godt frivillig arbeid, og delt raust av sitt varme og vennlege vesen, skriv Kari Nøstbakken på vegne av styret til Fitjar frivilligsentral. Kirsten Melkevik blei overraska med prisen på Fitjar Fjordhotell i kveld,...
torsdag 20:00 Fitjarposten
Fronta krev omgjering av avgjersle knytt til brannstasjon-oppdrag
Fronta har levert ein ni sider lang klage til Fitjar kommune etter at formannskapet gjekk for tildeling av totalentreprise til Engevik & Tislevoll. Av: Cassandra Grundtvig Jespersen Det var i førre veke at formannskapet godkjende innstillinga til rådmann Olaug Haugen, om at oppdraget knytt t ...
torsdag 16:17 Fitjarposten
Har skrive bok om gardslivet på Hogste
I 1978 vart Torhild Lunestad Andersen kasta inn i kvardagen som bondekjerring. No har ho mimra tilbake og skrive bok om livet på garden. Har du vore innom Rimbareid skule har du truleg møtt den blide sekretæren Torhild Lunestad Andersen. På fritida har ho skrive bok om korleis det var...
torsdag 09:10 Fitjarposten
Årelang konflikt er løyst: Fitjar kommune ber om orsaking
Tor Koløen får 85.000 kroner og ei årsaking av Fitjar kommune, og har dermed sagt ja til å leggja den orelange striden bak seg. - Fitjar kommune og Tor Koløen har komme til semje om å avslutta fleire saker som har pågått sidan 2016 og fram til no, melder...
onsdag 17:04 Fitjarposten
VESTLAND

Gler seg til å gå på jobb kvar dag
Rebekka Hrafnsdottir Tverborgvik (18) frå Fitjar er lærling i ambulansefaget: Ho føler seg privilegert, og angrar ikkje på yrkesvalet. Men likevel er ho usikre på kva framtida bringer. Ambulanselærlingane på Kvinnherad ambulansestasjon representerer store delar av...
onsdag 13:19 Fitjarposten
Fitjar kan mista tilskot om dei kuttar i stillingane på helsestasjonen
Fitjar har fått tilskot til å styrkja helsestasjonen, eit tilskot dei vil mista om ein kuttar i stillingsprosenten ved helsestasjonen. I rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2021 var det føreslege å redusera helsestasjonen med ei 50% stilling. Om ein gjennomfører dette...
onsdag 10:29 Fitjarposten
Samlar inn pengar til barneheim i Ukraina
Ungdomsbedrifta «Lille grønn» ynskjer seg leiker og diverse som dei kan selja for å tena pengar til Ukraina-prosjektet sitt. Barne og ungdomslinja ved Fitjar vidaregåande har jobba på med Ukraina-prosjektet sitt i over 14 år no. I prosjektet har dei samla inn pengar til ein...
tirsdag 13:58 Fitjarposten
Får midlar til å redusera den fossile nærtrafikken
Fitjar kommune får 150.000 kroner til eit av deira nyaste prosjekt: «Fossil nærtrafikk – vegen ut». Fitjar sin kommuneplanen sin samfunnsdel for 2020-2040 set tydeleg mål for korleis ein ynskjer at kommunen skal utvikla seg dei neste 20 åra. Ein ynskje blant anna å bli...
tirsdag 09:29 Fitjarposten
Røykvarslerens dag
Hjem
tirsdag 09:29 Fitjar kommune
Sto og selde potetar då det smalt: – Dette er djupt tragisk
Dagleg leiar i Ola Korsvik AS, Marie Korsvik, selde grønsaker i Gjermundshamn då ein eldre dame køyrde på kundane hennar. Måndag ettermiddag skjedde det ei alvorleg ulukke på ferjekaien i Gjermundshamn i Kvinnherad. Ei eldre kvinne køyrde med eit uhell på fire...
mandag 14:03 Fitjarposten
Ynskjer seg fritidsklubb
Fitjar ungdomsråd ynskjer å laga ein fritidsklubb der ungdom kan møtast fleire kveldar i veka med fast tilsette vaksne. Dette skriv dei i eit budsjettinnspel til kommunen. - Me ønsker eit eige lokale til dette formålet som ikkje vert brukt til andre ting. Der kan ein til dømes...
mandag 11:43 Fitjarposten
Utradisjonell, men fin julegrantenning
Den tradisjonelle julegateopninga måtte i år gå tapt, men Fitjar skulekorps gjorde likevel kvelden fin med julemusikk for dei som satt heime på Facebook. Ordførar Harald Rydland meldte tidlegare i veka at året julegateopning måtte bli digital grunna koronaen, men for dei...
søndag 21:31 Fitjarposten
Fann skattar i skattekammeret
Fitjar skulekorps sitt bruktmarknad kan ikkje beskrivast som noko anna eit skattekammer, og gjestene stod spent å trippa på opninga i dag. Med smittevern som førsteprioritet slapp skulekorpset inn 12 personar om gongen i sentrumsgarden i dag. Kvar pulje fekk 30 minutt på seg, og dei fleste...
søndag 18:02 Fitjarposten
Det vert julelys på Storhaugstårnet i år ogso!
- Gjennom mine mange år som lokalpolitikar i Fitjar har eg aldri fått så mange gode tilbakemeldingar på ei sak som dei eg fekk for julelysa på Storhaugen.  Ein nøgd ordførar Harald Rydland kan konstantera at julelys på Storhaugstårnet vert ein tradisjon,...
fredag 27. november Fitjarposten
Einige med rådmannen
Renovering, utdeling av koronamidlar og prioritering av spelemiddel. Formannskapet var gjennom mange saker på onsdag. Formannskapet hadde ei lang saksliste å koma gjennom på onsdag, men likevel gjekk møtet radig. Mykje takka vera semje om innstillingane til vedtak frå rådmann...
fredag 27. november Fitjarposten
Jakt stolpar før jul!
Fitjar IL har i likeheit med mange andre stolpejakt-arrangørar hatt veldig god deltaking i 2020, og dei tykkjer det er kjekt at tilbodet slår an. - Sidan det har vore so populært, ynskjer me å gje Fitjarbuen eit tilbod i desember ogso, fortel Rolf-Atle Rolfsnes i Fitjar IL si...
fredag 27. november Fitjarposten
Får næringsprisen for sin gode service
Til neste år har dei drive Varehuset Rydland AS saman i 15 år. I dag vart Karsten Vestbøstad og Unn Skåtun heidra med næringsprisen for 2020. Formannskapet vedtok i går at Varehuset Rydland skal få årets næringspris. I grunngjevinga viser dei til den gode...
torsdag 26. november Fitjarposten
Kulturprisen 2020 til ekteparet Strømme
Bjørg og Karvel Strømme får årets kulturpris i Fitjar! - Fitjar kommune sin kulturpris for 2020 vert tildelt Bjørg og Karvel Strømme. Det er to eldsjeler som verkeleg har sett Fitjar sitt kulturliv på kartet – både i og utanfor bygda, etter at dei kom til...
torsdag 26. november Fitjarposten
Formannskapet offentleggjer si innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024
Hjem
onsdag 25. november Fitjar kommune
Vil minka overskotet for å redda tilboda i Fitjar
Formannskapet la i dag ut budsjettet for 2021 på høyring med fleire endringar frå rådmannen sitt opphavelege framlegg. Rådmannen la i sitt framlegg fram 26 tiltak for driftsreduksjon, 7 tiltak for strategisk styrking av tenester og 2 tiltak for å auka inntektene i...
onsdag 25. november Fitjarposten
Jamn kamp om byggjejobben
Eit samrøystes formannskap gjekk inn for å tilrå at Engevik & Tislevoll får oppdraget med å byggja den nye brannstasjonen i Fitjar. Det kom inn 7 tilbod på jobben, og det var små marginar som skilte dei ulike tilbydarane. Etter ei grundig vurdering av pris og kvalitet...
onsdag 25. november Fitjarposten
Pandemien hindrar tradisjonell julegateopning i Fitjar
Hjem
onsdag 25. november Fitjar kommune
Ingen tradisjonell julegateopning i år
Byttar den tradisjonelle julegateopninga med direktesending på facebook. I mange år har det vore tradisjon med julegrantenning, opne butikkar og andre trivelege aktivitetar i Fitjar sentrum første sundag i advent. Arrangementet har vore populært og plar samla mykje folk. Ordførar...
onsdag 25. november Fitjarposten
Fylkespolitikarane vil redda linja ved Fitjar vgs
Samarbeidspartia Sp, Ap, MDG, KrF, SV og V justerer rådmannen sitt framlegg til endringar i opplæringstilbodet for skuleåret 2021/2022, og bidreg dermed til at fleire føreslegne reduserte opplæringstilbod bli vidareførte. - I den tida me no er inne i, er det viktigare enn nokon...
onsdag 25. november Fitjarposten
Fylkesmannen hiv seg inn i luktdebatten
Fylkesmannen og Miljødirektoratet tek SIM-klagen frå Bøkjeneset Vel delvis til følgje. Me har skrive fleire sakar om striden mellom Bøkjeneset Vel, SIM og Fitjar kommune, seinast i oktober meinte velforeininga at politikarane hadde fatta eit ugyldig vedtak om å avvisa klaga...
onsdag 25. november Fitjarposten
Skal Fitjar kommune i framtida vere ein attraktiv stad må ein ha SFO
FAU ynskjer med dette å kome med ei sterk oppfordring til å finne midlar til vidare drift av SFO på Selevik. I krinsen bur fleire foreldre og føresette som er avhengig av dette tilbodet. Innspel til Fitjar kommune sitt budsjett 2021: av FAU ved Selevik skule Administrasjonen i Fitjar kommune...
onsdag 25. november Fitjarposten
Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024
Hjem
onsdag 25. november Fitjar kommune
Semje om auka skatt på vindkraft
Regjeringspartia og Frp er samde om auka skatt på vindkraft og ber regjeringa komme med forslag til korleis det kan skje. Av: NPK Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland vil ha slutt på at vindkraft blir favorisert over vasskraft. – Vind er til liks med vatn ein felles ressurs, og då...
tirsdag 24. november Fitjarposten
Ber inn til julemarknad
I desse dagar vert Galleri Losjen pynta og klargjort til julemarknad. Arrangør Bjørg Strømme inviterer til julemarknad i det koselege galleriet i frå fredag 27/11 til torsdag 10/12. Med gode opningstider. - Det vert ope frå kl.11 – 13 og kl. 16.30 – 19. Me håpar...
tirsdag 24. november Fitjarposten
VESTLAND

Folketalet gjekk ned i dei fleste kommunane i Sunnhordland
Verst er det for Fitjar, som mista éin prosent av innbyggjartalet i det siste kvartalet. SSB har publisert fersk statistikk med folketal i landets kommunar ved utgangen av årets tredje kvartal. Tala for tredje kvartal syner at det for fyrste gong sidan 2015 var fleire norske statsborgarar som fl ...
mandag 23. november Fitjarposten
Folketalet 3. kvartal 2020
I Fitjar kommune er folketalet 3.138 personar pr. 30.09.2020.
mandag 23. november Fitjar kommune
Vil prioritera den nye miniatyrskytebanen
Adminstrasjonen har lagt fram sitt framlegg til korleis årets spelemiddelsøknadar skal prioriterast. No er det opp til formannskapet å gjera endeleg vedtak. I sakspapira til møte går det fram at ein i år fekk mindre spelemidlar enn venta. Fitjar fekk berre midlar til lyssetting...
mandag 23. november Fitjarposten
Ei veke utan nye tilfelle
Ordførar Harald Rydland melder med glede at dei ikkje er registrert nye smittetilfeller av Covid-19 i Fitjar den siste veka. - Kommunen si kriseleiing vil takka for at det vert drive godt smittevern på alle plan i bygda vår.  Me ser at det gode arbeidet gjev resultat, og oppmodar difor alle...
fredag 20. november Fitjarposten
Desse verksemdene har søkt om korona-midlar
Fitjar kommune lyste ut korona-midlar i september, no har dei fått 10 søknadar frå lokale verksemder. Kommunen fekk i haust tildelt 1,3 millionar kroner frå kommunal- og moderniseringsdepartementet, via fylkeskommune. Midlane skulle særleg nyttast på...
fredag 20. november Fitjarposten
Må fiksa vasslekkasje ved Bakken dagsenter
Formannskapet må ut med ein halv million til å fiksa Bakken dagsenter. I sakspapira for neste møte går det fram at det er oppdaga vasslekkasje i koparrøyr i leilegheita i midten. Bakken dagsenter består av tre leilegheiter, og bygget ber i følgje rådmann Olaug...
fredag 20. november Fitjarposten
Svært skuffa over Fitjar kommune
Lokallagsleiar i Utdanningsforbundet Fitjar Katrin I. Ankervold er ikkje fornøgd med korleis Fitjar prioriterer barn og unge, og syner til kommunen si låge plassering på UNICEF si kommuneanalyse. Ankervold fortel at ho spent heiv seg i å lesa korleis det stod til med sunnhordlandskommunane...
torsdag 19. november Fitjarposten
Vil etablera av tilflyttarpanel i Fitjar
- Korleis skal me gjera Fitjar til den mest attraktiv plassen for unge familiar å etablera seg? Det spør ordførar Harald Rydland, som saman med varaordførar Sigurd Andre Maraas, no ynskjer å setja saman eit tilflyttarpanel i Fitjar. - Fitjar, med alt det bygda har å by...
torsdag 19. november Fitjarposten
Telefonsentralen på rådhuset
Hjem
torsdag 19. november Fitjar kommune
Tilskotsordning for å inkludera barn og unge
Fitjar kommune oppmodar offentlege instansar, private aktørar og frivillige lag og organisasjonar til å søkje om tilskotsmidlar til prosjekt som kan bidra til at alle barn, uavhengig av foreldra sin sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mogelegheit
torsdag 19. november Fitjar kommune
Varsel om mye nedbør
Hjem
onsdag 18. november Fitjar kommune
Klar for kamp om linja på Fitjar vidaregåande
- Ikkje ta dette tilbodet vekk i frå Sunnhordland. I går vart det klart at fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Bjørn Lyngedal vil leggja ned 12 klassar i Vestland fylke for å svara pengar. Ved Fitjar vidaregåande vil han leggja ned linja Frisør, blomster,...
onsdag 18. november Fitjarposten
Vil gjera det billigare å byggja hus i Fitjar
Fitjar kommune ynskjer å fortsetja kampen om å gjera seg attraktive for folk som ynskjer å bygga nytt ved å senka byggjesøknadsgebyret meir. Utval for plan og miljø gjekk i dag gjennom framlegget til gebyrregulativ for 2021. Rådmann Olaug Haugen minna politikarane på...
onsdag 18. november Fitjarposten
Utrygg kvardag for grendaskulane
Lesarbrev: Atter ein gong har det kome forslag frå rådmannen om å flytta 7.klassingane frå Øvrebygda skule til Rimbareid skule, og leggja ned SFO ved Øvrebygda skule. Av: FAU ved Øvrebygda skule Det er for dårleg økonomi i kommunen, og på ny er det til...
onsdag 18. november Fitjarposten
WWF: Midtfjellet blant dei mest naturvenlege vindparkane i landet
- Det er veldig koseleg å høyra at det blir skrive noko positivt om vindparken, seier Erik Mortensen i Midtfjellet vindpark. Norsk institutt for naturforskning har på bestilling frå World Wildlife Fund (WWF) rangert alle vindkraftverka i Norge etter kor stor skade dei har hatt på...
tirsdag 17. november Fitjarposten
Fylkesdirektøren vil leggja ned linje ved Fitjar vgs
Vil fjerna tilbodet om frisør-, blomster, interiør og eksponeringsdesign ved Fitjar vgs. Fylkesdirektør for opplæring og komptense Bjørn Lyngedal har kome med sitt framlegg for opplæringstilbod skuleåret 2021/22. Han foreslår å legga ned klassen for...
tirsdag 17. november Fitjarposten
Barnehagediskusjonen fortset: går vidare med tre alternativ
Utval for oppvekst og omsorg ynskjer enno meir informasjon før dei vel kor den nye kommunale barnehagen i Fitjar skal plasserast. I september skulle utval for oppvekst og omsorg bestemma kvar dei meinte den nye barnehagen skulle liggja. Dei vart ikkje einige, og fleirtalet gjekk inn for å utsetj ...
tirsdag 17. november Fitjarposten
Grønare kvardag – korleis gjer vi det?
Går det an å leve utan avfall? Ja, i følgje Kristine Ullaland frå Zero Waste Norge, som kjem til Fitjar folkebibliotek 24.november, kl.18.30. - Sist Ullaland gjekk ut med restavfallet sitt, var i 2015. Til dagleg jobbar ho med bedrifter med å førebygge og redusere avfallet sitt....
mandag 16. november Fitjarposten
Kjøp julegåva brukt i år
På Fitjar skulekorps sitt bruktmarknad kan du få tak i det meste, so kvifor ikkje kjøpa julegåvene frå dei i år? Berre hugs å seia i frå om når du ynskjer å koma. Fitjar skulekorps gleda seg først til å arrangera loppemarknad, men koronaen...
mandag 16. november Fitjarposten
Hund skal ha avverga mogleg innbrot på Fitjar
Hunden fekk vekt huseigaren, som såg gjerningspersonane springa vekk. Laurdag føremiddag fekk politiet melding frå ein huseigar på Fitjar om at det hadde skjedd eit innbrotsforsøk i garasjen hans natt til laurdag. - Det var hunden i huset som varsla huseigaren, som forklarte at han...
søndag 15. november Fitjarposten
Ein viktig del av Fitjar-historia vender attende
Ein godt over hundre år gamal flakabåten kom i dag attende til Fitjar. Draumen er å stilla den ut i eit «glashus» i sentrum, Eit godt innspel frå to innbyggjarar, ein koordinerande ordførar og god vilje frå lokalt næringsliv var det som skulle til for å...
lørdag 14. november Fitjarposten
Nytt smittetilfelle i «Fitjar»
- Utanfor kommunen, fortel ordførar Harald Rydland. Fredagkveld kan ordføraren melda om at eit nytt smittetilfelle er registrert i Fitjar, men at det gjeld ein person som berre er folkeregistrert i kommunen. - Dette gjeld ein person som til vanleg oppheld seg utanfor kommunen. Vedkommande har ik ...
fredag 13. november Fitjarposten
Robert (48) omkom i brannen på Fitjar
Politiet frigjer namnet på den forulukka mannen som omkom i brann på Fitjar Mekaniske. Det var Robert Bogdan Chorzewski (48) som mista livet då det oppsto brann i samband med arbeid i båten "Hordagut", som låg til kai ved Fitjar Mekaniske verkstad 27. oktober. Chorzewski var...
fredag 13. november Fitjarposten
– I perioden frå 2025 og det neste tiåret vil talet på eldre over 67 år i Fitjar kommune meir enn dobla seg.
Fitjar sin nye plan for habilitering og rehabilitering har kartlagt framtidsutfordringane, og ser på mogeleg strategiar for å løysa desse. No skal planen på høyring. Plan for habilitering og rehabilitering omhandlar tenester for brukarar med funksjonsnedsetting på grunn av...
fredag 13. november Fitjarposten
Vinmonopol i Fitjar i 2021
Hjem
torsdag 12. november Fitjar kommune
VESTLAND

Jublar for vinmonopol!
Siste nytt: Fitjar får vinmonopol i 2021! Varaordførar Sigurd Andre Maraas kunne dela den ferske nyheita på sosiale medium i dag. - Ja, no ringte Vinmonopolet nettopp etter at dei har hatt styremøte, og delte nyheita med oss, fortel ein glad Maraas over telefon til Fitjarposten. Han kan...
torsdag 12. november Fitjarposten
Fitjar kommune avviklar avtale om drift og tilsyn på Årskog museum
Formannskapet ynskjer heller ein ny avtale om oppgåver Sunnhordland museum skal utføra ved Årskog museum. Fitjar kommune har fram til no hatt ein samarbeidsavtale med Sunnhordland museum om drift av Årskog museum. Avtalen gjekk eigentleg ut i 2015, men partane har sidan den tid vore einige...
torsdag 12. november Fitjarposten
Gjev kommunane vetorett
Høgre, Venstre, KrF og FrP sikrar fleirtal for å gje kommunane makt over vindkraft. Det melder dei fire partia i ei pressemelding. - Dei siste veke har det vore vinkraftforhandlingar i Stortinget. I dag vart Høgre, Venstre, KrF einige med FrP om å be regjeringa foreslå å...
onsdag 11. november Fitjarposten
Fylkesmannen nøgd etter tilsyn av tvungen helsehjelp
Det landsomfattande tilsynet med kommunale helse- og omsorgstenester i 2020 er retta mot kommunens praktisering av tvungen somatisk helsehjelp, og Fylkesmannen er godt nøgd etter besøket i Fitjar. Fylkesmannen i Vestland gjennomførte tilsyn med Havnahuset bu- og servisesenter i oktober. Der unde...
onsdag 11. november Fitjarposten
Politiet meiner å ha funne årsaka til dødsbrannen på Fitjar
– Etterforskinga tyder på at oksygen frå båten har kome på avvege og forårsaka brannen, opplyser Sør-Vest politidistrikt i ei pressemelding tysdag. Av Cassandra Grundtvig Jespersen Ein mann i 40-åra døde som følgje av skadane han pådrog...
tirsdag 10. november Fitjarposten
Her ønskjer dei å etablere bane for ein av verdas raskast veksande sportar
- Det verkar veldig forlokkande å få til eit frisbeegolf-tilbod her. Det er noko eg trur folk vil setje pris på, seier Fitjar-ordførar Harald Rydland (Krf). Av: Cassandra G. Jespersen Eit initiativ frå ein tilflyttar på Stord byrjar å ta form på øya....
tirsdag 10. november Fitjarposten
Ikkje ta SFO-en vår
- Forslaget om å leggja ned SFO ved Selevik skule, er slik me vurderer det ikkje til det beste for elevane ved skulen. I mange år hadde Dåfjorden barnehage skulefritidsordninga (SFO) i krinsen, men i fjor sa dei det frå seg, og politikarane fann ut at det var best å starta opp att eit...
tirsdag 10. november Fitjarposten
Tilsett ved Stord sjukehus har fått korona: pasientar og tilsette må i karantene
Ein person busett på Stord som jobbar på sjukehuset har fått påvist Covid-19. – Me kan stadfesta at ein av våre tilsette har fått påvist smitte. Nærkontaktar er rutinemessig varsla. Det er difor redusert aktivitet ved den aktuelle avdelinga der den tilsette...
tirsdag 10. november Fitjarposten
To nye smittetilfeller
I dag 9. november er det meldt om to nye smittetilfelle i Fitjar kommune. Ordførar Harald Rydland kan opplysa om at det gjeld ein person som er busett i Fitjar og arbeider i annan kommune, samt ein nærkontakt til denne. - Begge er no i isolasjon og nærkontaktar er i karantene. Smittekjelda er tr ...
mandag 9. november Fitjarposten
Politikarane gjev FKIB ein halv million frå Havbruksfondet
Eit samla formannskap røysta for å gje Fitjar kultur- og idrettsbygg den økonomiske hjelpa dei treng. Fitjar fekk utbetalt rundt 9,7 millionar frå havbruksfondet, rundt 5,8 millionar meir frå havbruksfondet enn ein hadde budsjettert med. Rådmann Olaug Haugen la fram for...
mandag 9. november Fitjarposten
Vedtak om smitteverntiltak i Fitjar kommune
Hjem
mandag 9. november Fitjar kommune
Vert dei einige om kor nye barnehagen bør ligga?
I førre runde vart ikkje politikarane einige om kor den nye kommunale barnehagen skal liggja, og sendte saka i retur til administrasjonen. No har dei kome med nye alternativ til politikarane. På møte i plan og utval i september skulle utvalet seia sitt om kvar den nye kommunale barnehagen skal b ...
lørdag 7. november Fitjarposten
Nytt smittetilfelle: innfører lokale reglar frå måndag av
Ordførar Harald Rydland kan seint fredagkveld melda om eitt nytt smittetilfelle i Fitjar. - Smittekjelda er utanfor kommunen. Vedkommande er sett i isolasjon og nærkontaktar i karantene, fortel Rydland. Han fortel vidare at smittevernlegen i Fitjar har vedtatt å innføra lokale...
fredag 6. november Fitjarposten
Influensavaksine
Det er framleis fleire influensavaksinar igjen, som ein kan tinge hjå sin fastlege ved Fitjar legesenter.
fredag 6. november Fitjar kommune
Velfortente heidersmedaljar
Fitjar musikklag heidra sine eigne i dag, og det vart delt ut både 20-, 30- og 40-årsmedaljar. Korona har avlyst det meste i år, ogso for Fitjar musikklag som skulle feira jubileum med storslagen konsert tidlegare i år. Som mange andre måtte dei tenkja nytt og i dag inviterte dei til...
torsdag 5. november Fitjarposten
Ny smitta, men med kjent kjelde
Fitjar har fått sitt 14 tilfelle i år. Ordførar Harald Rydland kunne seint torsdagkveld melda om nytt smittetilfelle i Fitjar kommune. - Smittesporing er utført og kjelda for smitten er kjent. Nærkontaktar er sett i karantene, opplyser Rydland. - Kriseleiinga og smittevernlegen hadde...
torsdag 5. november Fitjarposten
Oppdatering om koronapandemien i Fitjar
torsdag 5. november Fitjar kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FITJAR

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL