Evje og Hornnes
Lysløypa i Evjemoen skyte- og øvingsfelt vil være stengt i perioden 4/9 kl 1200 til 8/9 kl 0800.
En stor avdeling vil øve i området i det angitte tidsrom og har behov for uhindret og uforstyrret tilgang til lysløypa og områder rundt denne. Stengning skjer i samsvar med avtale mellom Forsvarsbygg og Evje og Hornnes kommune, pkt 4.   Sivilt personell i lysløypa og...
onsdag 08:49 Evje og Hornnes kommune
Førehandsrøysting
I perioden frå og med 10. august til og med 8. september kan du førehandsrøyste.
onsdag 2. august Evje og Hornnes kommune
Spent foran årets viktigste uke
De sjekker værmeldingen flere ganger om dagen og håper gjerne på skyer. Aktivitetsparkene melder om jevnt godt besøk før årets viktigste uke.
lørdag 15. juli Fædrelandsvennen
Kunngjøring om utlegging av manntallet
Står du i manntallet? Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortings- og sametingsvalget 11. september 2017.
mandag 10. juli Evje og Hornnes kommune
Visste du at du kan stemme frå 1. juli?
Før valdagen kan du førehandsstemme i kva kommune som helst i landet. På valdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bustadadresse den 30. juni. Du kan berre stemme éin gong. Du treng ikkje valkort, men hugs å ta med legitimasjon! For meir informasjon om valet,...
mandag 10. juli Evje og Hornnes kommune
Melding om vedtak av mindre endring- detaljregulering for Hornåsen trinn 3, planID 201302
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av Detaljregulering for Hornåsen, planID 201302, som beskrevet i søknad datert 09.06.2017.
fredag 7. juli Evje og Hornnes kommune
Melding om vedtak av mindre endring- detaljregulering for Bakkemoen, planID 197701
Endringen går ut på å justere arealformålsgrensen mellom gnr. 5 bnr. 90 og gnr. 5, bnr. 119. Deler av arealet som er regulert til friområde blir gjort om til boligformål. Saksframlegg og vedtakSøknad datert 8.6.2017Reguleringsplan Vedtaket kan påklages...
fredag 7. juli Evje og Hornnes kommune
Melding om vedtak av mindre endring- detaljregulering for Krossen, planID 201401
Vilkår: Innen 28.8.2017 må forslagsstiller oversende følgende dokumenter til kommunen: Oppdatert planbeskrivelse og planbestemmelser i word og pdf. Oppdatert plankart for planID 201401 i pdf og sosi format. Endringen går ut på å etablere et garasjeanlegg på vestsiden...
fredag 7. juli Evje og Hornnes kommune
AUST-AGDER

Mindre endring av eldre disposisjonsplan for Vasslandstjønn NV, planID 197402
Endringen medfører at tomt nr. 9 i disposisjonsplanen blir flyttet ut av området som i dag er berørt av aktsomhetsområde for snøskredfare. Dokumenter Saksframlegg og vedtakSøknad datert 12/5/17Reguleringsplan Vedtaket kan påklages Fylkesmannen i Aust-Agder. Klagen...
fredag 7. juli Evje og Hornnes kommune
Vedtak av planprogram for revidering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel
Nedenfor kan du lese planprogrammet med tilhørende vedlegg. Dokumenter Vedtatt planprogramKommunestyrets vedtak og saksfremstilling Vedlegg FolkehelseoversiktPlanstrategiNasjonale, regionale og lokale føringer for planarbeidetInnspillsskjema for innspill til kommuneplanens arealdel
fredag 7. juli Evje og Hornnes kommune
Vedtak av planprogram for Kommunedelplan for kulturminner
Kommunestyret vedtok i møtet 15.06.2017, PS 32/17, planprogrammet for kommunedelplanen for kulturminner.
fredag 7. juli Evje og Hornnes kommune
Rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse - lokale og sentrale kulturarenaer
tirsdag 4. juli Evje og Hornnes kommune
Høring: Forskrift om jakt og fangst i Evje og Hornnes kommune
Nye regler for forvaltning av bever trådte i kraft 15. mai i år. På bakgrunn av dette må kommunen lage ny lokal forskrift om beverjakt. Forslag til regler for lokal forvaltning av bever sendes derfor ut på høring. Høringsfrist: 25. august 2017. Innspill sendes: ...
onsdag 28. juni Evje og Hornnes kommune
Detaljregulering for Lauvaasgården hyttefelt, planID 201114
Planen tilrettelegger for 140 nye høystandard hyttetomter ved Høvringen på Gautestad. Følgende vegnavn ble også vedtatt: Tiurlia, Beverstien, Revehiet, Bjørnelia, Lauvåsbakkane, Lauvåslia, Lauvåstoppen og Lauvåssvingen. Vedtak i kommunestyret Plan-...
fredag 23. juni Evje og Hornnes kommune
Detaljregulering for Folefalla massetak, planID 201602
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møte 15.juni 2017, PS 33/17, detaljregulering for Folefalla massetak, planID 201602
fredag 23. juni Evje og Hornnes kommune
Kommunestyremøte
Forsiden
tirsdag 13. juni Evje og Hornnes kommune
Vedtak av Detaljregulering for Vinbekken boligfelt, planID 201402
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møtet 27. april 2017, PS 22/17, Detaljregulering for Vinbekken boligfelt. Planen legger til rette for 60 nye sentrumsnære boenheter på Evje.
mandag 22. mai Evje og Hornnes kommune
Møteinnkalling Formannskapet 30.5.2017
Grunnet problemer med innsynsløsningen finner du innkallingen til møte i Formannskapet 30. mai 2017 her.
fredag 19. mai Evje og Hornnes kommune
Møteinnkalling Plan- og bygningsrådet 1.6.2017
Innkalling Plan- og bygningsrådet 1.6.2017
fredag 19. mai Evje og Hornnes kommune
Aksellastrestriksjoner
Det er nå satt opp skilt med aksellastrestriksjoner.
onsdag 22. mars Evje og Hornnes kommune
Har du forslag til nye trafikksikkerhetstiltak i kommunen?
Evje og Hornnes kommune er i gang med revidering av Trafikksikkerhetsplanen fra 2011. Planen skal være et styringsverktøy for målrettet trafikksikkerhetsarbeid, og skal vise hvilke områder og tiltak som skal prioriteres i kommunen de neste årene.
torsdag 16. mars Evje og Hornnes kommune
Vilkårsrevisjon i Otravassdraget
Kristiansand, Iveland, Vennesla, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommunar har saman planlagt å krevja revisjon av vilkåra i konsesjonane gitt i Otravassdraget.
tirsdag 14. mars Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn- Detaljregulering for Folefalla massetak, planID 201602.
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10, legges detaljreguleringsplan for Folefalla Massetak, planID 201602, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Plan- og bygningsrådet 09.03.2017, sak 31/17. Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til...
mandag 13. mars Evje og Hornnes kommune
Utlysning av stipend, priser og kulturmidler for 2017
onsdag 8. mars Evje og Hornnes kommune
Vedtatt detaljregulering for fv. 42 Hovland-Lislevatn, planID 201504
Kommunestyret i Evje og Hornnes har i møtet 16.02.2017 sak 5/17 godkjent følgende plan: Detaljregulering for FV42 Hovland – Lislevatn, planID 201504
tirsdag 21. februar Evje og Hornnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EVJE OG HORNNES KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL