Øvre Eiker
Varsel om oppstart - Detaljregulering for Halshaugen
​Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbygging av Halshaugen, gnr. 60 bnr. 16, gnr. 58 bnr. 21 m.fl. til boligformål i tråd med gjeldende kommuneplan. Det forutsettes åpen småhusbebyggelse fortrinnsvis som eneboliger, men med mulige innslag av tomannsboliger. Utbyggingen...
12:51 Øvre Eiker kommune
Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner med høy og svært høy verdi
​Formålet med planarbeidet er å sikre forvaltningen av bygninger med høy og svært høy verdi som kartlagt i Kommunedelplan for kulturminner, som var en strategisk temaplan, uten juridisk bindende arealdel. Den planen som varsles nå bygger på foregående...
12:25 Øvre Eiker kommune
10.-klassinger lager biler
​Elevene har konstruert biler i plast, etter først å ha laget arbeidstegninger og en modell i papp. Deretter ble bilene dekorert. De har koblet en elektrisk krets med motor, bryter og strømkilde og gjort beregninger med gjennomsnittsfart i m/sek og km/h. De har også funnet ut hva som kreves...
tirsdag 08:41 Øvre Eiker kommune
Vil du/dere forstå barnet ditt bedre? Da er du velkommen på kurs.
​Mange foreldre opplever fra tid til annen utfordringer. Kurset har som mål å gi foreldre "veikart" for å forstå barnets behov og signaler. Kurset går over 7 ganger, ca 1,5 t hver gang. På kurset kan man selv bestemme hvor mye man vil dele av egen erfaring. Mandager kl....
mandag 14:13 Øvre Eiker kommune
Høstferieaktiviteter 2018
Mer informasjon om aktivitetene finnes på Facebook
mandag 13:40 Øvre Eiker kommune
Møteplasser for frivilligheten
Mange har bedt oss legge til rette for mer opplæring og deling av erfaring og kunnskap på tvers. Derfor starter vi nå opp samlinger for frivilligheten. Vi ønsker selvsagt deltagere fra næringslivet, fra det offentlige og privatpersoner også. Dette er en del av oppfølginga...
mandag 12:58 Øvre Eiker kommune
Egengodkjenning - Detaljplan for Epleveien 23, Hokksund
​Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. PBL § 1-9. Klagen sendes Øvre Eiker kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Klagen merkes med saksnummer og navn på planen. Eventuell krav om erstatning eller innløsning i medhold av PBL § 15-2 og 3, må settes fram innen...
mandag 08:53 Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Detaljregulering Sementveien 33, Hokksund
​Spørsmål i sakens anledning kan rettes til seksjon for Samfunnsutvikling. Eventuelle merknader bes sendt Øvre Eiker kommune, v/seksjon for samfunnsutvikling, Pb 76, 3301 Hokksund eller på post@ovre-eiker.kommune.no innen 26.01.18. Sakens dokumenter: Vedtak - Sementveien...
mandag 08:53 Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

Vanskelige kjøreforhold på grunn av store snømengder
​Om du må ut og kjøre, så ta det med ro. Aller helst, la bilden stå om du kan. Vi mottar mange henvendelser angående måking. Alle tilgjengelige brøytemannskaper er ute og jobber så hardt de kan.
mandag 08:53 Øvre Eiker kommune
Pårørendeskole - for pårørende til personer med demens
​Kommunen arbeider kontinuerlig for å sikre og forbedre tilbudet til personer med demens og deres pårørende. For pårørende til personer med demens arrangeres pårørendeskolen. Kurset er gratis for innbyggerne i Øvre Eiker kommune og Nedre Eiker kommune. Øvre...
mandag 08:53 Øvre Eiker kommune
Kommunestyret har vedtatt bygging av ny demning i Hoensvannsløken
På grunn av skader og lekkasjer i hoveddemningen i Hoensvannsløken, har situasjonen de to siste årene vært et endret landskapsbilde med lav vannstand (i tre atskilte vann), økt gjengroing og også en redusert bruk av det flotte og mye brukte området. Øvre Eiker...
mandag 08:53 Øvre Eiker kommune
Er fremtidens skole viktig for deg?
Kommunen ønsker 10 innbyggere fra Øvre Eiker til dette arbeidet: Inntil fire elever fra ungdomsskole eller videregående skole/ungdommer Inntil fire foreldre til barn i barnehage eller grunnskole Inntil fire andre innbyggere i Øvre Eiker med interesse for samfunnsutvikling ...
mandag 08:53 Øvre Eiker kommune
Vellykket UKM-festival
​Mange deltakere betyr også mange publikummere, og de vel 150 som overvar årets festival, fikk oppleve et variert og allsidig program. Som i fjor ble offentliggjøringen av hvilke innslag som skulle sendes videre til årets fylkesmønstring, ikke annonsert fra scenen...
mandag 08:53 Øvre Eiker kommune
Fra ildsjelarbeid til godt forankret tilbud
Digital veiledning, «Diggihjelpen» eller Birger-hjelpen, kjært barn har mange navn. Felles for de alle er Øvre Eiker bibliotek og deres tilbud om veiledning i digitale tjenester. Historien som vi nå skal fortelle startet med en ildsjel på Øvre Eiker bibliotek: Birger...
mandag 08:53 Øvre Eiker kommune
Skolestart i Øvre Eiker
​Mandag kveld var det endelig 1. klasse sin tur til å begynne på Hokksund barneskole. Øvre Eiker Skolekorps innledet denne minnerike dagen med taktfast musikk i skolegården. En etter en ble elevene ropt opp i klassen sin. Fremme på skoletrappa ble de først ønsket...
fredag 13:17 Øvre Eiker kommune
Integrering gjennom friluftsliv
Det er liten tvil om at deltakerne fra Syria, Irak, Sudan og Etiopia har opplevd og lært mye nytt denne sommeren. - Vi vil at de som er nye i Norge skal føler seg trygge i det å gå ut i naturen og bruke den mer. Vi tror at denne satsingen på friluftsliv vil bidrar til bedre fysisk og...
fredag 13:17 Øvre Eiker kommune
Sterk vind til helgen - sikre løse gjenstander
​Foreløpig viser prognosene at vinden rammer hardest langs kysten og i høyereliggende strøk. Befinner du deg i et slikt område, bør du unngå å oppholde deg utendørs når vinden står på som verst. Du som bor i Øvre Eiker bør bruke...
torsdag 15:51 Øvre Eiker kommune
Vedtak om kun en valgdag i Øvre Eiker
Valgdagen for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9. september. Hvert enkelt kommunestyre kan imidlertid vedta at det skal holdes valg også søndag 8. september. I Øvre Eiker har det vært avholdt 2-dagers valg, med unntak av kommunestyrevalget i 1999. Dette blir...
torsdag 20. september Øvre Eiker kommune
Mulig nedetid på telefonsystemet 28.6.18
I perioden fra 09:00-09:30 vil telefonsystemet antakelig være helt nede. Dette gjelder både fasttelefoner og mobiltelefoner, og inkluderer også kommunens hovedtelefonnummer, Eikertun helsehus, Skotselv skole og Hokksund ungdomsskole. Resten av dagen vil telefonsystemet kunne være...
torsdag 20. september Øvre Eiker kommune
Vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse
​Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)? Sykdommen skyldes meningokokkbakterier. De vanligste sykdomsfremkallende meningokokkbakteriene kalles A, C, W, Y og B. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittedekan bakteriene finne...
torsdag 20. september Øvre Eiker kommune
Kommunestyret informeres om Øvre Eiker Energi AS
​Møtet vil foregå på Rådhuset. Informasjonen som gis, er unntatt offentlighet, i henhold til offentlighetslovens § 15. 1, og møtet vil være lukket. Kommunestyret gikk i møtet 13. desember 2017 inn for å videreføre den pågående i Øvre...
torsdag 20. september Øvre Eiker kommune
HPV- vaksine til unge kvinner
​Vi er nå inne i siste halvår for gratis HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 og senere. Vaksinasjon må starte senest i desember 2018 for å rekke alle tre dosene innen avslutning av programmet som er 1. juli 2019.De som har startet opp med HPV-vaksinen, husk å ta alle tre...
torsdag 20. september Øvre Eiker kommune
Hjelp brøytemannskapene frem!
Dessverre er det ofte at framkommeligheten for de som skal ivareta framkommeligheten hindres. For å kunne holde et fullt forsvarlig veinett åpent og i henhold til standarden forventes følgende av deg: Vær forberedt på værforholdene Vær hensiktsmessig skodd Parker på...
torsdag 20. september Øvre Eiker kommune
Legat til støtte for vanskeligstilte personer og unge under utdanning i Øvre Eiker kommune - utdeling av midler
Tildeling av årlig avkastning fra legatet skjer etter skriftlig søknad til styret. Ca. 3/4 av avkastningen skal tildeles vanskeligstilte personer, fortrinnsvis barn og unge hvor de med funksjonshemming eller astma skal ha prioritet. Ca.¼ av avkastningen skal tildeles unge som tilskudd til...
onsdag 19. september Øvre Eiker kommune
Redesignkurs på biblioteket
​Kurset passer for ungdom og voksne med sykunnskaper. Egen symaskin må medbringes. Ta gjerne med egne prosjekt du holder på med! Kursavgift kr. 800,-. Begrenset antall plasser, kun få plasser igjen. Påmelding på mail til biblioteket@oeiker.no       Kurset går...
tirsdag 18. september Øvre Eiker kommune
Trening som medisin
​Med utgangspunkt i kroppens fantastiske maskineri forklarer Støa på en enkel måte hva som skjer i kroppen når vi trener og hvorfor trening og fysisk aktivitet kan virke mot veldig mange helseutfordringer.  Videre tar Støa tak i hva forskningen sier om hva slags type trening som...
tirsdag 18. september Øvre Eiker kommune
Høring av forslag til nytt veinav, Harakollen B2
​Det nye veinavnet vil medføre omadressering for enkelte eiendommer, og de eiendommene det gjelder er avmerket på dette kartet. Øvre Eiker kommunes forslag til nytt veinavn: Lerberghaugen Oseberglia Glansbillebakken Dragehodeveien Adkomstveien Frist for forslag settes til 27.september 2018....
mandag 17. september Øvre Eiker kommune
Slagverkskonsert søndag 14. januar
På konserten deltar også elever fra Drammen kulturskole og Eikeli & Eiksmarka skolekorps i Bærum. Konserten arrangeres søndag 14. januar kl. 18:00 i kultursalen på Hokksund ungdomsskole.  Disse konsertene har bidratt til det yrende slagverkslivet vi har og har hatt i...
mandag 17. september Øvre Eiker kommune
Aksellastrestriksjoner oppheves
mandag 17. september Øvre Eiker kommune
Stor nedgang i forekomst av HPV
​Studien er en del av Folkehelseinstituttets nasjonale oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet. Siden 2011 har jenter fra ulike årskull i alderen 17 og 21 år blitt invitert til å delta i undersøkelsene. Mer enn 40 000 jenter har så langt deltatt ved å sende inn...
mandag 17. september Øvre Eiker kommune
Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljøer
mandag 17. september Øvre Eiker kommune
Mange meninger om Hokksunds fremtid på folkemøtet
Hokksunds fremtid er sendt ut på høring i form av forslag til ny reguleringsplan. Mange møtte opp til byvandring gjennom sentrum etterfulgt av folkemøte onsdag denne uka.
mandag 17. september Øvre Eiker kommune
Dantes Inferno og vår tid: Oversettelse og leseropplevelse
Asbjørn ​Bjornes er nå i gang med å oversette hele Den guddommelige komedie fra italiensk til bokmål. Første del, Inferno, kom ut på Dreyers Forlag i februar i år.  Førstkommende mandag kommer de til biblioteket med et foredrag om oversettelsarbeidet...
søndag 16. september Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

Sommerskolen 2018 Øvre Eiker - fulltegnet
​Vær forsker i en hel uke! Bli med på en spennende uke stappfull av forskeropplevelser du sent vil glemme! Sommerskolen arrangeres i uke 26 (26. - 30. juni) og uke 27 (3. - 7.juli). Kurset går over 5 dager, mandag - fredag, kl. 09.00 - 15.00. Oppmøte hver dag kl. 08.50.Deler av kurset...
søndag 16. september Øvre Eiker kommune
Momskompensasjon til frivillige organisasjoner
​Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.  Mange som ikke søker Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale...
søndag 16. september Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Hokksund sentrum
​Frist for merknader er satt til 6. april 2018 – og sendes post@oeiker.no eller Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund. Før påske vil det bli arrangert et åpent møte hvor det redegjøres for planen, og det vil være muligheter for å stille...
søndag 16. september Øvre Eiker kommune
NewAktuelt
Her finner du alle nyheter fra Øvre Eiker kommune.
søndag 16. september Øvre Eiker kommune
Priser og stipender i Buskerud fylkeskommune 2018
Her finner du informasjon og skjemaer for de ulike prisene: Gründerpris kr 50 000 - alle kan nominere kandidater innen 1. oktoberGründerprisen skal stimulere til nyskaping i næringslivet og bidra til økt anerkjennelse av innovativ næringsvirksomhet....
fredag 14. september Øvre Eiker kommune
Drømmestipend 2018
fredag 14. september Øvre Eiker kommune
Byggesak og fremdrift i saksbehandling
fredag 14. september Øvre Eiker kommune
Markerer Sykepleiernes dag
​                       Det var trommelvirvler og stor stas for beboere, ansatte og andre frammøtte, da Sykepleiernes dag ble markert på Eikertun helsehus. 12. mai er den internasjonale sykepleierdagen, og datoen ble i sin tid valgt...
fredag 14. september Øvre Eiker kommune
Vegen til Åletjern og Røkebergtjern stengt
​Har du spørsmål, kan veistyret kontaktes på tlf. 91580967.
fredag 14. september Øvre Eiker kommune
Totalforbud mot heliumballonger i Øvre Eiker
​Flere kommuner har innført forbud mot salg av heliumballonger på 17. mai og andre festivaldager, bla Drammen, Bergen, Skien, Porsgrunn. Kommunestyret i Øvre Eiker har nå tatt forbudet et skritt videre, med å vedta et generelt forbud. Forsøplingsproblematikk Det er for tiden...
fredag 14. september Øvre Eiker kommune
Hokksund for fremtiden
Byen ble sist fornyet på 1990-tallet og nå skal Hokksund kunne ta i mot enda flere innbyggere. Flertallet i Fagkomitè 1 har knyttet noen merknader til forslaget og disse følger med vedtaket som legges ut på høring. Som kollektivknutepunkt er Hokksund attraktivt,...
fredag 14. september Øvre Eiker kommune
Er du hjemme på dagtid med barn i vogn? Da kan dette være noe for deg!
​Oppstart 17.april 2018.Oppmøte utenfor helsestasjonen kl. 12.Klær og sko for bevegelse. Etter treninga er det mulighet for å spise niste/samles inne på Barselrommet på helsestasjonen. Trilletrening.pdf
fredag 14. september Øvre Eiker kommune
Kulturminnerådet inviterer til årsmøte
​Dagsorden: 1. Konstituering av møtet 2. Kulturminnerådets årsrapport for 2017/2018 3. Årsbudsjett for 2018 4. Framtidig organisering av Øvre Eiker kulturminneråd 5. Bevaring og formidling av immaterielle kulturminner 6. Strategi for kommunikasjon med eiere av...
fredag 14. september Øvre Eiker kommune
HPV-vaksine til unge kvinner
Er du kvinne og født i 1991 eller senere? Les dette!
fredag 14. september Øvre Eiker kommune
Norsk Motorhistorisk Senter får eiendom til 1 krone
​Kommunestyret vedtok i sitt februar-møte at rådmannen skulle foreslå gavesalg av eiendommen som i dag brukes av Norsk Motorhistorisk Senter, til stiftelsen, når opprettelse av stiftelsen ble godkjent av Stiftelsestilsynet. Stiftelsen ble godkjent opprettet 30. mai 2018.     ...
tirsdag 11. september Øvre Eiker kommune
Kate avslutter Tussmørk torsdag 2017
​Sammen med “gutta” inntar hun bibliotekscenen  førstkommende torsdag, denne gangen i en helakustisk versjon, med Tomasz Jaworski på gitar, Ole Morten Heien på kontrabass og Knut Nyheim på fiolin. Kate, som er bosatt i Hokksund, har utgitt 3 soloalbum og et album med bandet...
tirsdag 11. september Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Detaljregulering Harakollen B19
​Formålet med planen er å legge til rette for anslagsvis 101 nye boenheter i Harakollen. I planforslaget er det lagt opp til utvikling av tre områder med blokkbebyggelse, tre områder med konsentrert småhusbebyggelse og ett område med frittliggende eneboliger.  Frist for merknader...
tirsdag 11. september Øvre Eiker kommune
Velkommen til nyttårskonsert på Folkets hus
Medvirkende er blant annet "Spiller ingen rolle" under ledelse av André Wilting, Vestfossen Mannskor og Vestfossen Salongorkester. Kafeteria med salg av vafler og kaffe er åpen fra kl. 16. Selve konserten starter kl. 17. Velkommen!
tirsdag 11. september Øvre Eiker kommune
Klipp hekker og busker for skolebarna
La oss gjøre en felles innsats for tryggere skolevei for alle. Klipp hekk og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående.
tirsdag 11. september Øvre Eiker kommune
UKM - årets kulturbegivenhet for ungdom!
​Kultursalen på Hokksund Ungdomsskole er scenen, og årets program viser god sjangerbredde: Band, kunst, film, konferansierer, scenearbeidere, dikt, vokalister, singer/songwriter, klassisk, performance, dans, film mm. Kunstinnslagene blir presentert i et eget galleri, et rom som blir bygget opp inne i...
tirsdag 11. september Øvre Eiker kommune
Skoleinnmelding 2018 - 2019
Vi minner om fristen 9. februar for å svare på skoleinnmelding for 1. klassinger høsten 2018.
tirsdag 11. september Øvre Eiker kommune
Trygve Hoff - folkelig og engasjert
I 2016 inviterte biblioteket til boklansering av boka «Trygve Hoff – kulturrabulisten fra nord», samt en minikonsert med de lokale musikerne Jon Wold, Terje Kristiansen og Arild Mikkelsen. Dette var en stor suksess som sørget for fullt hus. Nå inviterer biblioteket til ny...
tirsdag 11. september Øvre Eiker kommune
Geitekillingen som kunne telle til ti!
"Geitekillingen som kunne telle til ti!" er en av Alf Prøysens mest kjente og kjære fortellinger for barn. Forestillingen fremføres som musikalsk fortellerteater, og kommuniserer direkte med publikum gjennom en berg og dalbane av fysiske ablegøyer, verbale blomster og matematiske...
søndag 9. september Øvre Eiker kommune
Nå kommer inkassovarsel i Vipps
​Dersom du ikke betaler fakturaen du får fra Øvre Eiker kommune til forfallsdato, sendes de videre til Conecto. Conecto innfordrer på vegne av Øvre Eiker kommune. Fra nå av, vil alle som har aktivert Vipps Faktura i vipps-appen, motta inkassovarsel til Vipps. De vil motta et...
søndag 9. september Øvre Eiker kommune
Stor frivillig innsats under Yrkes- og utdanningsmessa i Eiker
Onsdag braket det igjen løs med det som er en av regionens største yrkes- og utdanningsmesser. Hokksund ungdomsskole fyltes opp av elever og foreldre, på jakt etter kunnskap og inspirasjon. 1000 timer frivillig arbeid Hundrevis av elever strømmet til messa, både fra 10.-klassene i...
søndag 9. september Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

Ungdomskultur på ville veier?
​Kvelden innledes med foredrag ved Marco Elsafadi. Denne kvelden snakker han blant annet om foreldrerollen og kommunikasjon mellom foreldre/ungdom. Marco Elsafadi er palestinsk flyktning og kom til Norge med familien i 1987. Han er basketballspiller på toppnivå og har representert det norske landslaget i...
søndag 9. september Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum
​Eventuelle merknader bes sendt til Øvre Eiker kommune, v/planavdelingen, Postboks 74, 3301 Hokksund eller på e-post post@ovre-eiker.kommune.no innen 18.05.18. Sakens dokumenter: Særutskrift - Forslag til detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum.PDF Planbeskrivelse - Forslag til...
søndag 9. september Øvre Eiker kommune
Aktuelt
søndag 9. september Øvre Eiker kommune
Oddvar Aas - journalist og diplomat
​På 1930-tallet gjorde Oddvar Aas seg bemerket både om tekstforfatter til Eiker-revyen og som journalist i Fremtiden, og i 1938 ble han ansatt i Arbeiderbladet. I 1941 flyktet han til Sverige, der han ble presseattaché ved den svenske legasjonen i Stockholm. Etter krigen ble han ansatt i...
lørdag 8. september Øvre Eiker kommune
One Nation under God - sekularismens Amerika
​Siden 2005 har Gran skrevet på heltid om livssyn og livssynpolitikk i Norge og andre land. Høsten 2014 og våren 2015 bodde han i California. Der bestemte han seg for å se nærmere på Human-Etisk Forbunds søsterbevegelse i USA. Resultatet ble boka "One Nation...
lørdag 8. september Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn: Reguleringsplan Hokksund sentrum
​Frist for å komme med merknader er 22. oktober 2018, og sendes som e-post til post@oeiker.no, eller som brev til Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund. Her finner du saksdokumentene: Utvikling av Hokksund By ps 5 2009.pdf Ungdom i sentrum.pdf U-skole og...
fredag 7. september Øvre Eiker kommune
Beredskap i hjemmet - en sikker hverdag
Det sies at fleste ulykker skjer i hjemmet. Her kan du lese om hvordan du kan forberede hjemmet ditt på kriser og uforusette hendelser.
fredag 7. september Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Detaljregulering Harakollen B18, gbnr 100/3 mfl
Formålet med planen er å legge til rette for 40 nye boenheter i Harakollen i form av eneboliger, småhus og flermannsboliger, eventuelt terrassert blokk. Frist for merknader til planforslaget settes til 22.10.2018 og kan sendes post@oeiker.no eller Øvre Eiker kommune, planavdelingen, pb. 76,...
torsdag 6. september Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Forslag til reguleringsendring for Ringveien, Hokksund
​Merknader til planforslaget sendes post@oeiker.no eller Øvre Eiker kommune, pb. 76, 3301, Hokksund. Frist for merknader er satt til  20.10.2018, og merkes "Endring Ringveien". Sakens dokumenter Saksfremlegg - Reguleringsendring Ringveien.pdf Planbeskrivelse Ringveien.pdf Plankart...
torsdag 6. september Øvre Eiker kommune
Fornyet konsesjon for Hokksund flyplass
Hokksund flyplass brukes til klubb- og skoleflyging. Drammen flyklubb har ca. 280 medlemmer, med en stor andel ungdom. Klubben driver ideell virksomhet, og det legges årlig ned et stort antall dugnadstimer. Det er Luftfartstilsynet som gir konsesjon, men både Øvre Eiker kommune, andre...
torsdag 6. september Øvre Eiker kommune
Vil du forstå barnet ditt bedre? Da er du velkommen på foreldrekurs.
​Mange foreldre opplever fra tid til annen utfordringer. Kurset har som mål å gi foreldre "veikart" for å forstå barnets behov og signaler. Kurset går over 7 ganger, ca 1,5 t hver gang. På kurset kan man selv bestemme hvor mye man vil dele av egen erfaring. Det er 4...
torsdag 6. september Øvre Eiker kommune
Kommunen selger ikke hjertestartere
Servicesenteret har mottatt en henvendelse om en person som banker på folks dører, og utgir seg for å være ansatt i Øvre Eiker kommune som hjertestarterselger.
torsdag 6. september Øvre Eiker kommune
Vi søker ny kommunalsjef for økonomi, innkjøp og eierskap
Vi trenger en dyktig leder som kan bidra til helhetlig utvikling i kommunen.Vi trenger deg til å lede økonomiavdelingen, i rollen som økonomisjef, lede arbeidet med innkjøp der det i dag er én ansatt, samt lede arbeidet med eierskap av kommunens selskaper og interkommunale...
torsdag 6. september Øvre Eiker kommune
Trilletrening for deg som er hjemme med barn på dagtid
​Hjemme på dagtid med barn i vogn? Da kan du bli med på trilletrening. Mandager kl 12 - 13 blir det mulighet for trening; kondisjon og styrke, ute sammen med andre. Møt opp utenfor Familiesentert kl. 12. Vi er ute uansett vær! Oppstart mandag 10. september.
onsdag 5. september Øvre Eiker kommune
Sommerles 2015 - les bøker og bli med, heng epler på et tre!
​ Samarbeider om lesekampanje Øvre Eiker og Nedre Eiker bibliotek har også i år gått sammen om sommerens lesekampanje, og inviterer alle barn mellom 7 og 13 år i begge kommunene til å delta. Lesekonkurransen går ut på å lese flest mulig bøker i sommer....
mandag 3. september Øvre Eiker kommune
Kunsten å brygge og smake på øl
​Bryggeriet er en familiebedrift som holder til i Mjøndalen, og det er sønnen Jonas Jensen som kommer til biblioteket denne kvelden. Han vil fortelle litt om hvordan de er bygget opp og om filosofien og historien bak oppstarten. De har nemlig satt seg som mål å være en...
mandag 3. september Øvre Eiker kommune
Jakten på smarte samarbeidsløsninger – prosjektet 'Sammen mot 2022'
​Øvre Eiker kommune er med i det nasjonale programmet “Saman om ein betre kommune”. Her deltar 110 andre kommuner. Øvre Eiker startet prosjektet “Sammen mot 2022” i fjor. Hovedmålet er å videreutvikle samarbeidsløsninger inn i ei ny tid med nye...
mandag 3. september Øvre Eiker kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØVRE EIKER KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
BUSKERUD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL