Øvre Eiker
Eikerdebatten: Kommunevalget 2019
I panelet sitter: Niclas Tokerud (Ap) Adrian Tollefsen (H) Kaja Klunderud (Sv) Knut Kvale (Sp) Vegard Hustad (MDG) Trond Bermingrud (FrP) Kjell E. Grønbeck (KrF) Lisa Susanne Wilberg (R) Andreas Størdal (V) Debattledere er Hege Breen Bakken (politisk redaktør i DT) og Arild R. Hansen...
20:19 Øvre Eiker kommune
Frivilligsentralen overtar "Sunn og aktiv aldring"
Prosjektet har hatt som mål å forebygge ensomhet og manglende aktivitet hos eldre. Det er for de fleste eldre et viktig mål å bo hjemme så lenge som mulig. Mange klarer seg godt på egenhånd, men for enkelte kan inaktivitet og isolasjon føre til dårligere helse,...
20:19 Øvre Eiker kommune
Sommertoget stopper på Darbu
​Toget ankommer stasjonen ca. kl. 13:19 på sin ferd fra Bø. Turen fra Bø til Vestfossen kan du se på minutt for minutt på for eksempel NRK nett-TV fra 16. august. Stoppet på Darbu varer et lite kvarter, og alle som har mulighet oppfordres til å møte...
20:19 Øvre Eiker kommune
Er fremtidens skole viktig for deg?
Kommunen ønsker 10 innbyggere fra Øvre Eiker til dette arbeidet: Inntil fire elever fra ungdomsskole eller videregående skole/ungdommer Inntil fire foreldre til barn i barnehage eller grunnskole Inntil fire andre innbyggere i Øvre Eiker med interesse for samfunnsutvikling ...
mandag 00:13 Øvre Eiker kommune
Stort engasjement for gatebarn i Bolivia
I 2008 ble det første gang opprettet kontakt med grunnleggeren av Alalay, Claudia Gonzales, under et besøk i Bolivia. Alalay har i dag fem ulike barnehjem som tar hånd om omtrent 300 barn i alderen 2-18 år. På 28 år har Alalay hjulpet minst 45000 barn. Alalay har...
mandag 00:13 Øvre Eiker kommune
Åpnet nytt barnehagebibliotek
Bokbamsetilbudet ble tidlig noe mer enn bare gavebøker til de enkelte småbarnsfamilier. Allerede i 2001 ble det etablert bibliotek i to barnehager i Øvre Eiker, og siden den gang har det blitt flere. Til sammen finnes det nå tretten bibliotek rundt omkring i barnehagene i kommunen....
mandag 00:13 Øvre Eiker kommune
Øvre Eiker får toppscore i NHO sin kvalitetsrapport
NHO sin rapport er basert på tall fra KOSTRA (Kommune-Stat - Rapportering, som er en del av Statistisk Sentralbyrå sin kommunestatistikk) og gjelder for områdene helse og omsorg, samt eiendomsdrift og renhold. 190 kommuner er testet i årets analyse, og Øvre Eiker kommune kommer ut som...
mandag 00:13 Øvre Eiker kommune
Senere middag og flere måltider på Eikertun
God næringsrik mat er noe av den beste medisinen for mange skrøpelige eldre mennesker. Å spise god mat sammen med andre er en sosial aktivitet som mange greier å opprettholde og ha glede av selv om demenssykdom og alderdom kan tære på. Samtidig er det vel kjent at mange eldre kan...
mandag 00:13 Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

Politisk enighet om høringssvaret i dobbeltspor-saken
​Politikerne har tidligere hatt saken oppe til behandling i kommuneplanutvalget, hvor de gikk enstemmig inn for rådmannens forslag til høringssvar, som innstilling til kommunestyret. Kommunestyret vedtok innstillingen til høringssvaret kommunen skal sende tilbake til Bane NOR, enstemmig. Trenger...
mandag 00:13 Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Forslag til endring av detaljreguleringsplan for Harakollen Øst, felt BK 12.1
​Dersom du har merknader ber vi om at du sender disse skriftlig til Øvre Eiker kommune, v/planavdelingen, pb 76, 3301 Hokksund eller på e-post til post@ovre-eiker.kommune.no innen 31.10.19.Dersom det er spørsmål kan saksbehandler nås på telefon 32251180 eller på e-post...
fredag 15:16 Øvre Eiker kommune
Fysisk, sosial og kreativ aktivitet fremmer god psykisk helse
​Aktivitetshuset i Øvre Eiker-hjelpa tilbyr diverse aktiviteter som for eksempel fysisk trening, friluftsliv, kreativ aktivitet og sosialt fellesskap. Ring Øvre Eiker-hjelpa på 409 12 957 for å bli satt i kontakt med en aktivitør som kan informere deg mer om tilbudet.
fredag 13:53 Øvre Eiker kommune
Åpen hall 2019 - 2020
​Idrettshallen er åpen og ungdommer kan fritt benyttet den til aktiviteter som de velger selv. Det er en gylden mulighet til å teste ut nye aktiviteter, ballspill og leker.  BUA Øvre Eiker og U18 stiller med gratis vafler og saft. Aktiv 365 elever stiller opp som aktivitetsvakter og gode...
fredag 13:53 Øvre Eiker kommune
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
​Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av...
fredag 13:39 Øvre Eiker kommune
Felles reisevaksinasjonskontor for Øvre og Nedre Eiker kommune
​Det nye, felles reisevaksinasjonskontoret for begge kommunene skal ligge på helsestasjonen i Hokksund og være i drift fra 20. februar 2014. Det gis tilbud om reisevaksiner både tirsdager og torsdager. Reisevaksinasjonskontoret er bemannet med helsesøster og sykepleier. •...
fredag 13:38 Øvre Eiker kommune
Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner med høy og svært høy verdi
​Formålet med planarbeidet er å sikre forvaltningen av bygninger med høy og svært høy verdi som kartlagt i Kommunedelplan for kulturminner, som var en strategisk temaplan, uten juridisk bindende arealdel. Den planen som varsles nå bygger på foregående...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Varsel om oppstart - Detaljregulering for Halshaugen
​Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbygging av Halshaugen, gnr. 60 bnr. 16, gnr. 58 bnr. 21 m.fl. til boligformål i tråd med gjeldende kommuneplan. Det forutsettes åpen småhusbebyggelse fortrinnsvis som eneboliger, men med mulige innslag av tomannsboliger. Utbyggingen...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Endring av reguleringsplanen for Skarsberget pukkverk
Merknader til forslaget må være kommunen i hende innen 5. november 2018, og sendes post@oeiker.no eller Øvre Eiker kommune, postboks 76, 3301, Hokksund - og merkes "Forslag Skarsberget".Planforslaget forslår endring av atkomst til pukkverket og endring av bestemmelsene som angir...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Ungdom: Stå på krava!
​Ungdomsrådet i Øvre Eiker skal bestå av 12 medlemmer + 12 varamedlemmer fra 13 til 18 år, valgt av ungdom selv fra hver “grend/by”: Fiskum, Vestfossen, Røren, Skotselv, Ormåsen og Hokksund.  Valgene skjer på møter vi har valgt å kalle...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
- Gjør årets julehandel i din lokale butikk!
Lokale julegaver Ordføreren titter oppover og nedover handlegata i Hokksund sentrum. - Jeg synes det er for stille i handlegatene våre her i Øvre Eiker. Nå fram mot jul skal mange av oss handle mye, og jeg vil be folk om å huske på å støtte det lokale, flotte...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Nytt offentlig ettersyn - Detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum
Forslaget til reguleringsplan har etter første gangs offentlig ettersyn blitt endret i så stor grad at det er nødvendig med nytt offentlig ettersyn.Eventuelle merknader bes sendt til Øvre Eiker kommune, pb. 76, 3301 Hokksund eller på e-post post@ovre-eiker.kommune.no innen...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Moro med Åpen hall i Skotselv
​Lørdag ble det servert gratis vafler og saft. Barna hadde det så gøy, og de dro hjem svette og gode! Neste ÅPEN HALL finner sted i Hokksund-hallen siste fredagen i november. Da åpnes den for alle i 5.-10.trinn. Det varer fra kl.18-21. I tillegg til alle aktivitetene...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Her er det nye ungdomsrådet
I juni 2018, vedtok kommunestyret at det skulle opprettes et ungdomsråd i Øvre Eiker. Ungdomsrådet skal ha samme status som de andre rådene som behandler og kommer med innspill til politikerne i ulike saker, deriblant Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede. Fra venstre:...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
God beredskap for nødvann i Øvre Eiker
Momenter i øvelsen var samhandling, beredskapsplaner, nødvannsutstyr og logistikk. Målsetting med øvelsen var at kommunene og Viva skal bli bedre rustet til å bestille og motta nødvann, og kjenne til planer og rutiner rundt dette i egen kommune. Selve øvelsen var...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Driftsresultat for 2017: 35,2 millioner kroner i mindreforbruk
​Etter pliktige avsetninger til fond, er regnskapet gjort opp med 22,5 millioner kroner i mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at skatteinntektene også i 2017 var betydelig høyere enn budsjettert, men også at seksjonene i siste tertial holdt seg innenfor tildelte rammer. Dette skyldes...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Bli med og form framtidas Vestfossen Folkets Hus!
​Det blir en intens kveld – vi skal se på behov og løsninger ved hjelp av et strukturert gruppeopplegg. Du må møte med åpen holdning, ærlighet og vilje til å følge spillereglene for kvelden. Så skal vi legge til rette for at dine innspill blir...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Positive til medlemskap i antikorrupsjonsforening
Transparency International (TI) Norge er en ideell forening. Foreningens formål er å motarbeide all form for korrupsjon og misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet i privat og offentlig sektor og i sivilsamfunnet. I Norge rettes oppmerksomheten...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Planlegger du å bygge i 2018?
​Byggesaksavdelingen vil fortelle litt om hvilke tiltak som er unntatt søknadsplikt, hva som må søkes om til kommunen og praktisk informasjon rundt søknadsprosessen. Det vil også være åpent for spørsmål og enkel veiledning. Målgruppe for...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Vil du ha makt og innflytelse? Still som kandidat til Ungdomsrådet!
Ungdomsrådet skal være ungdommens stemme i kommunen og uttale seg om alt som har med ungdom å gjøre. Ungdomsrådet i Øvre Eiker skal bestå av 12 medlemmer + 12 varamedlemmer fra 13 til 18 år, valgt av ungdom selv fra hver “grend/by”: Fiskum, Vestfossen,...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Tilbud på Tussmørk-konserter
​Siden høsten 2014 har de tussmørke torsdagskonsertene vært et fast innslag i høstprogrammet til Øvre Eiker bibliotek. Mange publikummere dukker trofast opp på alle konsertene, og nå belønnes de med muligheten til å skaffe seg halvårskort. Et...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Produktivt idéverksted om Folkets Hus i Vestfossen
I underkant av 40 personer hadde funnet veien til Folkets Hus denne kvelden, og kommunalsjef for Kultur og Livskraft, Christer Best Gulbrandsen, loset deltakerne gjennom diverse kreative gruppeprosesser. Ut fra dette dukket det opp mange flotte innspill og ideer, og disse skal tas med inn i en...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Byggesaksavdelingen holder stengt 4. - 8. juni 2018
​Henvendelser kan sender per e-post til post@ovre-eiker.kommune.no og vil bli besvart i løpet av uken.
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Nytt modulbygg på Hokksund barneskole
Får ikke dispensasjon Saken om plassproblematikken på Hokksund barneskole har vært oppe til behandling i flere runder. Senest 3. april vedtok flertallet i kommunestyret å undersøke om det var mulig å få dispensasjon for å benytte dagens brakker på skolen, og...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Årsregnskap for 2018
​Endelig vedtak fattes i kommunestyret 22. mai. Vedtaket innebærer at overskuddet (mindreforbruket) på 17 millioner kroner avsettes til et disposisjonsfond som kan benyttes ved en senere anledning. Årsregnskapet med tilhørende noter (dokumentasjon) som ble behandlet, er revidert av Buskerud...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

Hokksund byutvalg besøkte politikerne
I beste “sammen skaper vi”-ånd, har politikerne tatt initiativ til å få besøk av by- og grendeutvalgene i Øvre Eiker. Utvalgene består av innbyggere som engasjerer seg for sitt lokalmiljø. Bedre dialog Tanken med besøkene er at politikerne blir bedre...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Bredbåndsutbygging i Øvre Eiker kommune
Det kan søkes om støtte til husstander som: Kun har tilbud om nedstrømshastighet under 10 Mbit/s (prioritet 1) og 30 Mbit/s (prioritet 2) Vil stå uten tilbud om bredbånd grunnet utfasingen av kobbernettet Innspill og engasjement fra innbyggere, grendelag og organisasjoner bidrar...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Tussmørk torsdag med VIA Regia
​VIA Regia har spilt inn full skive med egne låter i sjangeren viser/ folkrock. Albumet heter «Tålmod» og ligger på digitale plattformer. Låtene blir spilt med fullt band på den nye bibliotekscenen. Denne kvelden er familebandet utvidet og består av Hans...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Barseltrening
​Barseltrening starter opp mandag 7. januar kl. 11.45 - 13.00 i festsalen på Rådhuset. Her blir det stabilisering - og styrketrening innendørs i fellesskap med andre. Det kan være lurt å ta med en liten matte om du har. Inngang ved kantina eller bak ved vinduene til festsalen.
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Informasjon om MMR - vaksine
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Kom og søk!
Vi har fått bra med søknader, men vi har lyst på flere. Blant annet vil vi gjerne at flere barne- og ungdomsorganisasjoner søker! Ny søknadsfrist Søknadsfristen for den største potten – til driftsstøtte – var egentlig 1. mars, men kommunen flyttet...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Flott Sangskattekistakonsert!
Sangskattekista er et konsept utviklet av Kongsberg kulturskole. I Øvre Eiker har vi endelig fått innlemmet Sangskattekista i vårt DKS tilbud. Kulturskolens sanglærer Gro-Marthe Dickson sammen med et knippe musikere laget i oktober en CD med komp til sangene som skulle...
fredag 13:36 Øvre Eiker kommune
Vårens siste ungdomskonsert på biblioteket
​Bandet består av Christoffer Sørensen Mørk, Jonas Myrvold Velle, Rikke Skakstad, Åsa Bergelien, Linea Helgheim, Guro Aasand og Ulrik Haugland. Deltakerne fra UKM-festivalen i februar er også invitert, og etter konserten blir det brus og pølser til alle!Konsertrekken...
fredag 13:35 Øvre Eiker kommune
Takket frivilligheten på Eikertun
​- Det er dere som er limet i kommunen vår, og det er dere som bidrar til at det faktisk er godt å bli gammel i Øvre Eiker, sa ordfører Ann Sire Fjerdingstad til de oppmøtte. – Dere sørger for det lille ekstra som skaper glede og trygghet for mange av våre...
fredag 13:35 Øvre Eiker kommune
Varsel om oppstart - Endring av reguleringsplan for Sønju skole
​Planområdet ligger i Bingen, langs fv 64. Påstående bygning har adresse Sønjuveien 109. Grunneiere: Grunneiere innenfor planområdet er Gro Martha Fosnæs for gbnr 180/13, Buskerud Fylkeskommune for gbnr 2064/1 og Torgny Moen for gbnr 180/1. Dagens situasjon: Planområdet...
fredag 13:35 Øvre Eiker kommune
I denne fete juletid
I en fersk spørreundersøkelse som Sentio har utført på oppdrag for Norsk Vann, svarer drøyt 20 prosent at de kvitter seg med ribbefett og annet fett fra matlagingen gjennom vasken eller toalettet. Det er feil måte. 70 prosent kaster det sammen med matavfallet. Det er riktig...
fredag 13:35 Øvre Eiker kommune
Frist for oppsigelse av SFO plass
​Dette gjelder de som ønsker å avslutte eller redusere SFO-plassen før 30.juni 2018. For plass som skal sies opp fra høsten av, er det som vanlig en måneds oppsigelse fra den første i måneden jf. vedtekter for skolefritidsordningen    
fredag 13:35 Øvre Eiker kommune
Vil sikre Norsk motorhistorisk senter på lang sikt - blir stiftelse
Det er nå elleve år siden Øvre Eiker kommune og Motorhistorisk Klubb Drammen (MHKD) inngikk avtale om å etablere Norsk Motorhistorisk Senter på Burud. Stilte grunn og bygninger til rådighet Kommunen har stilt til rådighet grunn og bygninger, og dekket kostnader til...
fredag 13:35 Øvre Eiker kommune
Eiendomsforvaltningen organiseres som KF
Høsten 2017 ble det vedtatt å starte en prosess med å overføre kommunale formålsbygg til et aksjeselskap underlagt Eiker Eiendomsutvikling AS. Det har også før den tid vært en lang prosess rundt spørsmålet om organisering av kommunale eiendommer. Nytt...
fredag 13:35 Øvre Eiker kommune
Klaget på forhold i svømmehallen – fikk svar fra ordføreren og rådmann
Det startet i fjor høst, da Helene i 6. klasse på Røren skole ville skrive om dårlige forhold i Hokksund svømmehall i skoleavisa og kom på ordførerens kontor for å intervjue henne om saken. 29. januar skrev så Hedda Sofie og Miriam i 6. klasse på...
fredag 13:35 Øvre Eiker kommune
Husk å fjerne istappene
Det er alltid huseier som har ansvar for å fjerne istappene, noe som er spesielt viktig å tenke på dersom istappene henger over fortau eller andre steder der folk ofte ferdes. Takk for at du viser hensyn og fjerner istappene på huset ditt så snart du har mulighet! :-)
fredag 13:35 Øvre Eiker kommune
Ekstraordinær båndtvang
Rådmannen har vedtatt forskrift om ekstraordinær båndtvang i Øvre Eiker kommune med virkning fra 24. januar 2018 til 1. april 2018. Dersom snøforholdene skulle endre seg vesentlig før 1. april, vil forskriften bli opphevet. Vedtaket er hjemlet i hundeloven §...
fredag 13:34 Øvre Eiker kommune
Tine skryter av maten på Eikertun Helsehus
Tine har sendt representanter til kjøkkenet på Eikertun for å skrive artikkel om det de beskriver som "et kjøkken med stort engasjement" med "kunnskapsrike ressurspersoner". Kjøkkenet på Eikertun og deres ansatte har høstet mye ros for sin fokus...
torsdag 09:57 Øvre Eiker kommune
Pengestøtte til museer og kulturinstitusjoner 2019
Tilskuddene fordeles etter et nytt poengsystem, så i 2019 er omtrent 60 % av støtten fordelt etter hva de fikk før og 40 % etter nærmere bestemte kriterier. I tillegg sikrer systemet at kommunen dekker sin andel, der hvor staten og fylkeskommunen også gir tilskudd. Slik ble...
torsdag 09:57 Øvre Eiker kommune
Skolestart - nå må du klippe hekken
​Kommunen ber huseiere om å klippe hekker og annen vegetasjon slik at gater, veger og fortau blir trygge for skolebarna å ferdes på. Har du hekk inntil en vei, tenk på følgende: - Før skolestart er det ekstra viktig at du har klippet hekken- Busker og trær på din...
torsdag 09:57 Øvre Eiker kommune
Valg: Det nye kommunestyret
​Det nye kommunestyret har konstituerende møte i slutten av oktober. Klikk her hvis du ønsker å åpne representantlisten i et eget dokument. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019Valgoppgjør for Øvre Eiker Endelige resultater -...
onsdag 14:54 Øvre Eiker kommune
Rådehuset er for øyeblikket uten telefon
onsdag 09:28 Øvre Eiker kommune
Velkommen til samtidsprosjekt 2019!
Elever og lærere fra Øvre Eiker Kulturskole presenterer årets samtidsprosjekt i samarbeid med Vestfossen Kunstlaboratorium. KUBATANA er tittel på årets hovedutstilling med afrikansk samtidskunst og er kuratert av den londonbaserte norske galleristen Kristin Hjellegjerde. Utstillingen...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
Kjører du tungbil?
Med hjemmel i Vegrafikkloven §7 blir det fredag 18.03.16 kl 08.00 innført aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Øvre Eiker kommune. Fullstendig oversikt finnes i dokumentene i høyremenyen (på bunnen av siden for mobilbrukere) på denne...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
Egengodkjenning - Detaljplan for Epleveien 23, Hokksund
​Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. PBL § 1-9. Klagen sendes Øvre Eiker kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Klagen merkes med saksnummer og navn på planen. Eventuell krav om erstatning eller innløsning i medhold av PBL § 15-2 og 3, må settes fram innen...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

Vil du/dere forstå barnet ditt bedre? Da er du velkommen på kurs.
​Mange foreldre opplever fra tid til annen utfordringer. Kurset har som mål å gi foreldre "veikart" for å forstå barnets behov og signaler. Kurset går over 7 ganger, ca 1,5 t hver gang. På kurset kan man selv bestemme hvor mye man vil dele av egen erfaring. Mandager kl....
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
Omsorgsberedskapen styrket i Øvre Eiker
Dette innebærer at ca. 24 medlemmer i Norske Kvinners Sanitetsforening fra lokallagene i Bakke, Vestfossen, Hokksund og Fiskum kan stille opp for kommunens innbyggere og besøkende i en eventuell krisesituasjon. Sanitetskvinnene, som for ordens skyld også har mannlige medlemmer, er spesialister...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
Nå kan du melde deg på UKM!
​Alle typer kulturuttrykk er mulig å delta med: dans, musikk (sang, band, instrumentalister mm.), arrangører, kunst, tekstskaping (dikt, noveller, slampoesi mm.), teater, film ……. osv. Påmeldingen gjøres på www.ukm.no. Der kan du velge "Finn nærmeste...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
Har du lys på sykkelen din?
Hvor ofte bruker du lys på sykkelen din? Undersøkelser viser at man blir bedre sett av andre i trafikken både dag og natt med lys på sykkelen. Gode lys koster lite for bedre sikkerhet, og kan spare deg for en bot på 1.150 kroner dersom du med mørklagt sykkel blir stoppet av...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
Vellykket UKM-festival
​Mange deltakere betyr også mange publikummere, og de vel 150 som overvar årets festival, fikk oppleve et variert og allsidig program. Som i fjor ble offentliggjøringen av hvilke innslag som skulle sendes videre til årets fylkesmønstring, ikke annonsert fra scenen...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
Ny skolebehovsplan for Øvre Eiker klar
​WSP har sett på mulighetene i eksisterende skolebygg, hver for seg, omdisponering av lokaler og behov for utvidelse av skolene, sett på bakgrunn av prognosene for elevtall i årene som kommer. Skolene med kapasitetsutfordringer i nær framtid, er barne- og ungdomsskolene i Hokksund og...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
Endrede åpningstider på rådhuset i juli måned
​Dette gjelder også e-post, telefon og chat på Facebook - på sistnevnte får du også svar utenom åpningstidene, men da av kommunikasjonsavdelingen.
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
Røren grendeutvalg besøkte formannskapet
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
17. mai-program for 2019
​Klikk her hvis du ønsker å åpne en utskriftsvennlig versjon av 17. mai-programmet som du kan lagre på din egen PC/mobile enhet. Fellesarrangement i Hokksund 07:40: Speidertog Avgang fra Sorenskrivergården. Toget går til rådhusplassen. Øvre Eiker Musikkorps...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
Overføringer av eiendommer til Øvre Eiker kommunale eiendom KF
​Frem til april utføres oppgavene knyttet til investering, drift og vedlikehold av kommunens bygg på samme måte som tidligere, av administrasjonen. Det formelle ansvaret flyttes over 1. april 2019 som er tiltredelsesdag for ny daglig leder, Gunn Edvardsen.Disse byggene flyttes fra kommunens eie...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
"Utetimen" på Darbu skole
Alle barneskolene i Øvre Eiker fikk i høst tilbud om å få ei stor kasse med utstyr til å bruke ute fra "Utetimen". Vi deltok deretter i en konkurranse hvor vi sendte inn bilder av utstyret i bruk og plutselig vant skolen en dobbeltime med "Utetimen"!  ...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
Foreslår nytt samarbeid om kommunelegefunksjon
​Bakgrunnen for det nye samarbeidet er at det de siste årene har vært vanskelig å få til en stabil dekning av kommunelegefunksjonen i de tre Numedalskommunene. Kongsberg kommune har hatt stabil kommuneoverlegedekning i flere år. Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner har samarbeidet...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
Opptak av kommunestyremøte 12. desember 2018
Klikk her for å gå til listen med alle de politiske sakene for kveldens møte. Kommunestyremøtene kan du følge direkte på både Facebook og hjemmesiden mens de pågår. På Facebook er det også mulig å delta i diskusjonen i...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
Lær mer om nettvett og bildedeling 8. april!
Ormåsen grendeutvalg setter fokus på bevissthet rundt sosiale medier, og arrangerer foredrag for ungdom (alder 11+) og foreldre. Vi lever i en verden hvor alt er tilgjengelig online - alltid. Mange unge opplever press og utpressing, der personlige og mørke tanker kan påvirke oppvekst og...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
Rådmannens ledersamling
​Disse samlingene heter “Rådmannens ledersamling” og tar for seg ulikt tema hver gang. Felles for alle samlingene er at rådmann Trude Andresen innleder i en times tid om hva som skjer i kommunen sett med hennes blikk – hvilke saker som er oppe til diskusjon i ledelse, hva som er...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Detaljregulering Sementveien 33, Hokksund
​Spørsmål i sakens anledning kan rettes til seksjon for Samfunnsutvikling. Eventuelle merknader bes sendt Øvre Eiker kommune, v/seksjon for samfunnsutvikling, Pb 76, 3301 Hokksund eller på post@ovre-eiker.kommune.no innen 26.01.18. Sakens dokumenter: Vedtak - Sementveien...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
Barneforestilling med Teater Joker: Tutomaten
​I denne dukkeforestillingen har reven og grisungen hørt om en maskin som sier «tut» hvis man putter inn ei tomflaske! En sånn maskin vil de også bygge, men den skal være til fulle flasker som de kan drikke opp etterpå. I tillegg til brus vil de også ha andre...
mandag 9. september Øvre Eiker kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØVRE EIKER KOMMUNE

BUSKERUD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL