Bykle
Setesdalsfestivalen 28. - 30. juli
Kappleik og konsertar med: Fjellfolk Sigrid Moldestad Trio Kouame Sereba Gunnar Stubseid Kirsten Bråten Berg Einar Selvik Sal av tradisjonsmat under heile festivalen. Gratis tilgang til Sylvartun og Setesdalsmuseet. Billettprisar: Dagspass fredag kr. 300/250 (student/honnør/medlem) Dagspass laurdag: kr....
lørdag 15. juli Bykle kommune
Ledig vikariat: 1.konsulent / konsulent 100% stilling.
Vi har ledig vikariat som 1. konsulent/konsulent, 100 % stilling, frå om lag 1.11.17 t.o.m. 31.12.18. Stillinga ligg organisatorisk under økonomiavdelinga. Rekneskaps- og lønsarbeid for Bykle kommune, Setesdal IKT og Bykle sokneråd ligg til stillinga. Arbeidsoppgåver er føring...
tirsdag 11. juli Bykle kommune
Frivillig løypebidrag sesongen 2016/2017
Vi takkar for brei og god oppslutnad rundt årets spleiselag! Pr. 6. juli i år har vi motteke kr. 1.106.900.- til drift av løypenettet vårt for sesongen 2016/2017. Vi takkar også for alle positive tilbakemeldinger som løypekøyrarane våre har fått frå...
mandag 10. juli Bykle kommune
Hovden Fjellstoge - vedtatt detaljregulering
Kommunestyret i Bykle har i møte 22.06.17 vedtatt detaljregulering for Hovden Fjellstoge (planid 201410) på Hovden. Vedtaket kan påklagast til Bykle kommune for dei som er part i saka eller har rettsleg klagerett. Klagefrist er 01.08.17. Klaga skal sendast skriftleg til Bykle kommune. Oppgjev kva...
torsdag 6. juli Bykle kommune
Detaljregulering for Djupetjønn hyttegrend - høyring
Planutvalet vedtok i møte den 26.06.2017 at detaljregulering for Djupetjønn hyttegrend (planid 201702) kunne leggast ut til høyring når planen vart endra på nokre punkt. Planutvalet sitt vedtak er no innarbeidd i planen. Planforslaget syner 70 nye einingar, fordelt på 60...
torsdag 6. juli Bykle kommune
Offentleg ettersyn – utbyggingsavtale: Otrosåsen hyttefelt
I medhald av plan- og bygningslova sin § 64-c vert framlegg til utbyggingsavtale mellom Bykle kommune og AS Sætersdalen for reguleringsplan Otrosåsen hyttefelt del av gnr. 2 bnr. 2 lagt ut til ålment ettersyn med 30 dagars frist for merknader. Avtalen regulerar forhold kring...
tirsdag 4. juli Bykle kommune
Ledig stilling som barnehagelærar.
Eining barnehage Til deg som ønskjer verdas viktigaste stilling, og som ønskjer å gjere barnehagetida til ein herleg start på livslang læring! I Bykle barnehage er det ledig vikariat som barnehagelærar i 100 % stilling f.o.m. 01.08.17 t.o.m.31.07.18. Stillinga er på...
torsdag 15. juni Bykle kommune
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
"Utlysing av midler. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill kroner vinteren 2018. Av dette vert det avsett inntil 4,3 mill kroner til oppfølging av igangsatte prosjekt. Til nye prosjekt vert det sett av om lag 5,7 mill kroner....
torsdag 15. juni Bykle kommune
AUST-AGDER

Ledige stillingar innan reinhald
Vi treng reinhaldarar! 100% fast stilling som reinhaldar er ledig frå 7.8.17. Arbeidsstad for tida er ulike eigedomar på Hovden 100% fast stilling som reinhaldar er ledig frå 14.8.17. Arbeidsstad for tida er ulike eigedomar i Bykle 60% stilling vikariat frå 1.9.17 og inntil vidare....
tirsdag 13. juni Bykle kommune
Honningproduksjon i Setesdal
Det er behov for meir norsk produsert honning. Bier er gode og nødvendige til pollinering i frukt- og bærproduksjon i tillegg til at dei samlar honning. Det er plass til fleire bikubar i Setesdal – er dette noko for deg? Torsdag 22. juni kl. 19.00 på Revsnes hotell kjem birøkter og...
mandag 12. juni Bykle kommune
Det digitale radioskiftet
Er du klar for overgangen til digital radio? For deg som bur i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland eller Sogn og Fjordane, blir NRK sine radiokanalar sløkt på FM 21. juni. Dei kommersielle, riksdekkjande kanalane, og einskilde lokalradioar, følgjer etter 15. september. Lokalradio som...
mandag 12. juni Bykle kommune
Arealplan Skisenterveien 48 - mindre endring
Planutvalet i Bykle har i møte 22.05.17 vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Dyregrenda sørlege del (planid 200912) på Hovden. Planendringa inneber deling av tomta i Skisentervegen 48, og opnar for bygging av ei ny hytte. Vedtaket kan påklagast til Bykle kommune for dei som er part...
mandag 12. juni Bykle kommune
Ny giv for frukt- og bær i Setesdal
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Setesdal regionråd arrangerer frukt- og bærkveld 14. juni kl. 17.00 på Longerak. Vi starter kvelden med vandring i eplehagen hos Sigrid Nersten Lunden. Etter markvandring samlast vi i grendehuset for kaffi og noko å bite i. Der vil Per Try frå...
onsdag 7. juni Bykle kommune
Møte i planutvalet 12. juni
Då vi diverre har problem med innsynsløysinga vår, har vi lagt sakspapira til planutvalsmøtet her. Møteinnkalling og saker. Rådmannen
tirsdag 6. juni Bykle kommune
Hovden Høyjellshotell - endring av vedtatt reguleringsplan. Høyring
Planutvalet i Bykle kommune vedtok i møte 22.05.17 at endringar for detaljregulering for Hovden Høyfjellshotell og Hovdestøylen (planid 201502) skulle leggast ut til høyring og offentleg ettersyn. Endringane gjeld den delen av planen som omfattar Hovden Høyfjellshotell, delfelt...
torsdag 1. juni Bykle kommune
Fleire ledige stillingar i Bykle kommune
Her ser du stillingane som er lyst ledige. Dei er innafor: Pleie- og hjelpetenesta Bykle barne- og ungdomsskule Vaksenopplæringa Barnehagen
mandag 29. mai Bykle kommune
Postlista finn du her
Kommunen er inne i ein prosess med overgang til nytt sakshandsamingssystem. Konvertering av det gamle systemet er diverre ikkje heilt på plass enno. I samband med dette vil Innsynsmodulen for POSTLISTA vere ute av drift ei tid framover. Vi jobber med saka og håper denne funksjonen snart er på plass...
onsdag 24. mai Bykle kommune
Bykle kommune innfører nytt sakshandsamingssystem
Kommunen har i lenger tid, saman med resten av Setesdal, arbeidd med å bygge opp eit nytt sakshandsamingssystem. Onsdag 10. mai går vi i produksjon med det nye systemet. Me håpar at overgangen vil gå smertefritt utan store feil, men bed dykk likevel om å ha forståing for at ting...
mandag 8. mai Bykle kommune
Kommuneplan for Bykle: Samfunnsdel til 1. gongs høyring.
Kommunestyret i Bykle har vedteke å legge ut samfunnsdelen av "Kommuneplan for Bykle 2016 - 2026" til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn. Frist for å kome med innspel er 16. juni 2017. Sigrid Bjørgum Rådgjevar kart og plan
onsdag 3. mai Bykle kommune
Utbygging på Bykle helsesenter
I år skal det opparbeidast tomt til nybygg og ny veg frå heimen og opp til vegen gjennom Tussefjell. Arbeidet med tomta vil halde fram til sommarferien og det blir mykje støy og trafikk i anleggsperioden. Det er lagd ein plan for å sikre skuleveg og for levering av barn i barnehagen. I...
tirsdag 2. mai Bykle kommune
Opningstider for legekontor: Bykle og Hovden helsehus
På grunn av ombygging av heimen, blir opningstidene slik framover: 10/05 - 10/07 Legekontor på Hovden har ope. 10/07 – 24/07 Bykle legekontor har ope. 24/07 – 07/08 Valle legekontor har ope. 070/8 – 01/12 Bykle: Måndag, tysdag og torsdag. Hovden: Onsdag og fredag. . Tlf: Hovden...
tirsdag 2. mai Bykle kommune
Valle kulturskule søknadsfrist 18. mai
Om Valle kulturskule Valle kulturskule er synleg i lokalsamfunnet, og elevar og lærarar opptrer på ymse konsertar og arrangement i løpet av året. Kulturskulen arrangerer sjølv ein eller to store konsertar i året, pluss at vi saman med Bykle kulturskule arrangerer Ung Kultur...
onsdag 26. april Valle kommune
Vedtekne reguleringsplanar
Kommunestyret i Bykle har vedtatt følgande detaljreguleringsplanar på Hovden i Bykle Kommune: - Detaljreguleringsplan for Urban Natur, Museumstomta - Detaljreguleringsplan for Lys i Berget, Skisenteret - Detaljreguleringsplan for Hovdenut Alpin og Skisenteret Vedtaket kan påklagast til Bykle...
mandag 24. april Bykle kommune
Varsling om oppstart av detaljreguleringsplan for rundkjøyring og Fjellredningssenter Hovden nord
COWI starter arbeid med forslag til detaljregulering for Rundkjøyring og fjellredningssenter Hovden nord på vegene av Bykle kommune jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd. Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kart og omfatter eiendommene Gnr/Bnr:2/1, 2/6, 2/33,...
tirsdag 18. april Bykle kommune
"Byklaren"
Her kjem JULI-nummeret av Byklaren. Bur du i kommunen får du også Byklaren i postkassa om ikkje så lenge.
tirsdag 3. januar Bykle kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BYKLE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL