Bygland
Akselrestriksjonar
Det vert innført aksellastrestriksjonar på alle kommunale vegar fr o m tysdag 27.03.2019 kl. 0800
fredag 14:13 Bygland kommune
Mann funnet død i hytte forrige uke: – Tragisk ulykke
Politiet går ikke videre med saken der en mann ble funnet død i ei hytte i Bygland forrige uke.
torsdag 13:25 $ Fædrelandsvennen
Ledig 80% fast stilling som fagarbeider ved Bygland oppvekstsenter
onsdag 09:37 Bygland kommune
Mann i 50-årene funnet død ved hytte
Politiet etterforsker dødsfallet til en mann i 50-årene, som fredag ble funnet død ved en hytte i Bygland.
tirsdag 19. mars $ Fædrelandsvennen
Ledig 100% fast stilling som barnehagelærar ved Bygland oppvekstsenter
fredag 15. mars Bygland kommune
Innbyggjarundersøking: Bærekraftig reiseliv
Visit Setesdal skal resertifiserast som Bærekraftig reisemål. I samband med dette treng dei di hjelp som innbyggjar i Setesdal til å svare på ei undersøking
fredag 15. mars Bygland kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019
Nedanfor vil du finne aktuell informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019
fredag 15. mars Bygland kommune
Bygningsvernprisen 2019
Aust-Agder fylkeskommune delar kvart år ut ein bygningsvernpris. Føremålet med prisen er å stimulere til vern om dei kulturhistoriske og arkitektoniske verdiane i Aust-agder, og skal tildelast for særleg fortenstfull innsats
fredag 15. mars Bygland kommune
AUST-AGDER

Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsval 2019
Alle parti og grupper som ynskjer å stille til val, må levere listeforslag til valstyret i kommunen eller fylkeskommunen dei ynskjer å stille til val i
torsdag 14. mars Bygland kommune
Kunngjering av planvedtak for reguleringsplan for Presteneset - planid 201602
I samsvar med plan- og bygningslova, § 12-12 godkjende kommunestyret i møte den 27.02.2019 i sak 16/19 reguleringsplanen for Presteneset med planid 201602
fredag 8. mars Bygland kommune
Revidering av kommuneplanen, oppstart av planarbeid og høyring av planprogram
Med heimel i Plan- og bygningslova, § 11-12 blir det varsla oppstart av revidering av kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel. Med heimel i § 4-1 og 11-13 blir høyringsframlegg til planprogram datert 04.02.19 lagt ut til offentleg ettersyn
onsdag 6. mars Bygland kommune
Barnehagedagen 2019
Tradisjonen tru blir barnehagedagen feira på Bygland. I år er dagen tysdag 12. mars
tirsdag 5. mars Bygland kommune
Namnekonkurranse for Gamle gymsalen
Den gamle gymsalen er snart ferdig renovert, og skal vere Bygland sitt nye kulturlokale. Eit slikt lokale treng eit namn, og Bygland kommune lyser med dette ut ein namnekonkurranse
tirsdag 5. mars Bygland kommune
Nytt mobbeombod
Aust-Agder fylkeskommune har tilsett Erik Songe-Møller som mobbeombod. Han presenterer seg sjølv nedanfor
mandag 4. mars Bygland kommune
Setesdalsprisen 2019
mandag 4. mars Bygland kommune
Velkomen til Setesdalskonferansen på Revsnes Hotell 10. - 11. april 2019
mandag 4. mars Bygland kommune
Pressemelding frå TUBFRIM
TUBFRIM deler ut kr 650 000! Tubfrim er ein organisasjon som i over 90 år har samla inn brukte frimerker, prospektkort og telekort. Dette vidaresel dei til frimerkehandlarar, privatpersonar og samlarar i Noreg og mange andre land
mandag 4. mars Bygland kommune
Eigedomsskatt 2019
Med bakgrunn i kommunestyret sitt vedtak vert det i 2019 skrive ut eigedomsskatt på kraftverk og kraftnett, fj. eigedomsskattelova §3c. Det vert og skrive ut eigedomsskatt på det som tidlegare var definert som verk og bruk, jf. overgangsreglane til den
onsdag 27. februar Bygland kommune
Streaming av kommunestyremøte
Kommunestyremøtet den 27. februar vil bli streama. Ver klar over at møtet startar 16:00
tirsdag 26. februar Bygland kommune
Innbyggardialog på sosiale media
Bygland kommune opplever dagleg at det blir teken kontakt med kommunen på vår Facebook-side. Dette er vi veldig positive til, og set stor pris på å vere i dialog med innbyggarar og andre på sosiale media
tirsdag 26. februar Bygland kommune
Hodeluskampanje i veke 10
Hodelus er eit stadig tilbakevendande problem i skolar og barnehagar, og ein reknar at to til fire prosent av norske barne har lus til kvar tid. For å sikre ein lusefri vår, oppmodar Folkehelseinstituttet alle skolane og barnehagane til å gjennomføre ein
tirsdag 26. februar Bygland kommune
Ledig 41,25% fast stilling som reinhaldar p.t. på Byglandsfjord oppvekstsenter
torsdag 21. februar Bygland kommune
Ledig 70% fast stilling som konsulent/sakshandsamar ved Drift og forvaltning
onsdag 20. februar Bygland kommune
Ledig ei 100% fast stilling som tenesteleiar ved Bygland oppvekstsenter
mandag 18. februar Bygland kommune
De vil bygge vindmøller for ti milliarder
Vindkraft-utbyggerne møter mye motstand. Selv mener de vindmøllene er essensielle for å bygge et nullutslippssamfunn.
onsdag 13. februar $ Fædrelandsvennen
Viltfondmidlar
Søknadar om viltfondmidlar i 2019 må vere kommunen i hende innan 1. mars. For nærare opplysningar, kontakt Bygland kommune på tlf. 37 93 47 55 eller e-post: post@bygland.kommune.no. I høve retningsliner for bruk av viltfondet, vil samanslutningar som tek
onsdag 13. februar Bygland kommune
Bygland kommune på 3. plass i Aust-Agder på Forbrukerrådet sin kommunetest!
Forbrukerrådet testar kvart år kor godt kommunane kommuniserer opplysningar om ulike tenester og tilbod. Bygland kommune kom i 2019 på 3. plass i fylket, og på 59. plass i landet
onsdag 13. februar Bygland kommune
Informasjon om Klima- og miljøprogrammet i jordbruket
Aust-Agder og Vest-Agder har til saman fått kl. 300 000 i 2019. Søknadsfristen er 1. april
onsdag 13. februar Bygland kommune
Offentleg ettersyn - Områderegulering for Ose bygdesenter
Annonse I samsvar med Plan- og bygningslova §12-10 vedtok Plan, miljø- og ressursutvalet i sak 7/19 den 17.01.2019 å legge forslag til reguleringsplan for Ose bygdesenter med planid 201601 og tilhøyrande dokument ut på høyring og offentleg ettersyn i seks - 6 veker
mandag 11. februar Bygland kommune
Nytt digitalt søknadssystem for søkjarar av SMIL-tilskot og Tilskot til drenering
Søknadar om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), og Tilskot til drenering av jordbruksjord skal frå og med 2019 sendast inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn
mandag 11. februar Bygland kommune
Agder politidistrikt startar med nettpatrulje
Måndag 11. februar går Agder politidistrikt live med eiga nettpatrulje på Facebook. Nettpatruljen skal vere tilstades og drive forebygging på internett
mandag 11. februar Bygland kommune
Hovedopptak til barnehage og SFO
Søknadsfrist for barnehage- og SFOplass i Bygland kommune er 01.03.19. På SFO må ein søkje kvart år, medan i barnehagen har ein plass fram til ein startar på skulen. (Unntaket er søkjarar frå Senum) Søknadskjema for barnehage finn de HER Søknadsskjema...
mandag 11. februar Bygland kommune
Informasjon om jakta 2018
I Bygland kommune har vi 8 jaktvald. Desse leverer inn fellingsresultat på felt elg, hjort og rådyr
onsdag 6. februar Bygland kommune
AUST-AGDER

Kurs i aktivt skogbruk
Aktivt skogbruk arrangerer ei mengde kurs i Setesdal i vinter/vår:
onsdag 6. februar Bygland kommune
Støtte til arrangementsutvikling i Setesdal (du blir vidaresendt til Setesdal regionråd sine sider)
tirsdag 5. februar Bygland kommune
Regionalt næringsfond for Setesdal 2019 (du blir vidaresendt til Setesdal regionråd sine sider)
tirsdag 5. februar Bygland kommune
Ledig stilling som Ingeniør veg, vatn og avløp
tirsdag 5. februar Bygland kommune
Minst 15 gauper er skutt siden starten på årets kvotejakt
Minst 15 gauper er skutt siden årets kvotejakt begynte 1. februar. Det viser tall fra Miljødirektoratets rovbase søndag.
mandag 4. februar Fædrelandsvennen
Gründerkurs i regi av Setesdal regionråd
Det er lagt opp til to gründerkurs i løpet av våren: Smart Start og Salskurs. Båe kursa blir haldne på Dølen
fredag 1. februar Bygland kommune
Strøsand til privat bruk for eldre og uføre
På Nesmoen får eldre og uføre strøsand mot glatte vegar.
torsdag 31. januar Bygland kommune
Kommunestyremøtet den 30. januar
Det blei diverre ikkje sendt annonse om kommunestyret til Setesdølen denne gonga. Nedanfor vil du finne lenke til innkallinga
tirsdag 29. januar Bygland kommune
Både ordfører og rådmann er inhabile: – Det er nok rimelig spesielt
Begge kommunens toppsjefer må holde seg unna når Fred. Olsen Renewables planer om opptil 80 vindmøller i Bygland skal diskuteres.
mandag 28. januar $ Fædrelandsvennen
Utbygging av lausdriftsfjøs på små og mellomstore mjølkebruk på Agder 2019 - 2020
Driv du mjølkeproduksjon i båsfjøs, og vurderer å bygge til lausdrift? Fylkesmannen i Agder søkjer ca 15 mjølkebruk med båsfjøs på Agder som ønskjer å legge om til lausdrift, anten det er å bygge om/på båsfjøset eller...
fredag 25. januar Bygland kommune
Legat etter Knut og Gyro Hovden
Elevar som er registrert i folkeregisteret i kommunane Valle, Bykle og Bygland og som tek vidaregåande eller yrkesretta utdanning kan søke om legat
fredag 18. januar Bygland kommune
Kulturminnefondet - få hjelp til å sette i stand kulturminnet ditt
Gjennom Kulturminnefondet kan private eigarar få støtte til tiltak for å bevare verneverdige kulturminne. Frivillige lag og organisasjonar kan og søke, anten dei eig kulturminnet eller forvaltar på vegne av andre
torsdag 17. januar Bygland kommune
Tilkallingsvikarar ved Pleie- og omsorgseininga i Bygland kommune
Pleie- og omsorgseininga i Bygland kommune treng fleire tilkallingsvikarar som kan steppe inn ved behov.
mandag 14. januar Bygland kommune
Ledig stilling som brannsjef i Setesdal brannvesen IKS
Setesdal brannvesen er eit interkommunalt selskap med ansvar for brann- og feiartenester i kommunane Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Søknadsfristen er 03.02.2019
mandag 14. januar Bygland kommune
IFK-plan 2019 - 2022
Nedanfor finn du den vedtekne IFK-planen for 2019 - 2022. (Plan for idrett-, friluftsliv-, fysisk aktivitet og kulturanlegg
torsdag 10. januar Bygland kommune
Brøyting og strøing mellom Lauvdal og Storestraumen
Kontakttelefon til vintervedlikehaldet i Bygland kommune syd
torsdag 10. januar Bygland kommune
Legg planar for over hundre vindmøller i Setesdal
Fred Olsen Renewables undersøker nå om det er mogleg med ei omfattande utbygging av vindmøller i Setesdal. Med maksimal utbygging kan det bli opptil 130 vindmøller fordelt på tre område.
mandag 7. januar $ Fædrelandsvennen
Kunngjering av planvedtak for reguleringsplanen Nesmoen massetak - planid 201801
I samsvar med Pbl §12-12 godkjende kommunestyret i møte 13.12.2018 i sak 68/18 reguleringsplanen for Nesmoen massetak med planid 201801
20. desember 2018 Bygland kommune
Oppstart av namnesak 2018/447 - Skomedal/Skåmedal
Det er oppretta namnesak på skrivemåten for Skomedal/Skåmedal. Saka vert teken opp for å få avklara rett skrivemåte for offentleg bruk. Kartverket har sendt saka på lokal høyring i kommunen, jf. §6 i Lov om stadnamn. Etter Forskrift om stadnamn §8 siste
19. desember 2018 Bygland kommune
Informasjon om overgangsordninga for TEK10
Det er slutt på overgangsordninga for TEK10 som har gjort det mogleg å prosjektere bygg etter anten TEK10 eller TEK17. Frå 1. januar er det TEK17 som gjeld
19. desember 2018 Bygland kommune
Opningstider i jola
Legekontoret: 24.12.18: kl. 08:00 - 12:00 på Bygland 27.12.18: kl. 08:00 - 15:30 på Bygland 28.12.18: kl 08:00 - 15:30 på Byglandsfjord 31.12.18: kl 08:00 - 12:00 på Bygland Administrasjonen: Er stengd frå 24.12 til 31.12 - utanom avtale NAV: 24.12.18: Stengt 27.12.18: Stengt 28.12.18:...
18. desember 2018 Bygland kommune
Ledige stillingar i Bygland kommune - Pleie og omsorg
Det er ledig to vikariat og to faste stillingar for fagarbeidar/hjelpepleiar ved Pleie og omsorg. Søknadsfrist: 02.01.2019
18. desember 2018 Bygland kommune
Tømekalender for 2019
Setesdal Miljø og Gjenvinning har sendt tømekalenderen til oss. Du vil ikkje få denne i postkassen. Me vil anbefale at de lastar ned appen Renovasjon , der finne de både tømekalender og oversikt over miljøstasjonane. De vil og ha moglegheit for å få
17. desember 2018 Bygland kommune
Viktig melding om kommunale avgifter!
Som nokon har fått med seg, blei utsendinga av faktura på kommunale avgifter forseinka denne terminen. Dette skuldast ein systemsvikt i forsendelsen utafor kommunen sin kontroll. Ein har difor bestemt at betalingsfristen blir endra på grunn av forseinkinga. NY BETALINGSFRIST for faktura for...
13. desember 2018 Bygland kommune
Joletilbud Bygland Gard og Ætt
Ein super tilbudspris gjer bygdebøkene Bygland Gard og Ætt til ein perfekt jolegave!
12. desember 2018 Bygland kommune
AUST-AGDER

Jobber for bedre mobilnett: – Vi har virkelig sagt fra
Flere av kommunene som ble hardt rammet under vinterens og høstens uvær, mener det haster å få på plass forsterket mobilnett. Både Songdalen og Bygland presser på for egne, lokale løsninger.
7. desember 2018 $ Fædrelandsvennen
Rettleiar førebygging av vold i nære relasjonar og rettleiar førebygging av radikalisering og voldeleg ekstremisme
Regjeringa ønsker ein brei innsats for å førebygge vold i nære relasjoner, og førebygge radikalisering og voldeleg ekstremisme. Med bakgrunn i dette har kommunane i Setesdalsregionen tatt initiativ til å utarbeide rettleiar førebygging av vold i nære
6. desember 2018 Bygland kommune
Oversikt over kurs i regi av Norsk Landbruksrådgiving Agder
I januar og februar blir det sett opp smågnagarkurs, og i februar og mars er det plantevernkurs
29. november 2018 Bygland kommune
Informasjon frå Statens vegvesen om arbeidet i Fånefjelltunnelen
Det blir nedsett hastigheit til 50 km/t, ljosregulering og manuell dirigering i tidspunktet frå 25. november til 15. desember. I tillegg kan tunellen bli stengt i periodar på inntil 15 minutt på grunn av vedlikehaldsarbeid
26. november 2018 Bygland kommune
Offentleg ettersyn - Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022
Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2022 er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 22.11 til 13.12.2018
22. november 2018 Bygland kommune
Viktig melding vedk. legevakt 20.november 2018
På grunn av kritisk vedlikehald av fagnettverka i Setesdal, kjem den lokale legevakta til å vere i Arendal i tidsrommet 15:30 - 19:00 i dag. Etter kl. 19:00 er legevakta lokal på Bygland og Evje og Hornnes att. Øyeblikkeleg hjelp-funksjonen i høve alvorlege hendingar vil ikkje bli...
20. november 2018 Bygland kommune
Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar 2019
Bufdir lyser ut nasjonal tilskotsordning for barn i låginntektsfamiliar
15. november 2018 Bygland kommune
Informasjon frå Statens vegvesen om nattestenging av Fånefjelltunnelen
Perioden for nattestenging av tunnelen blir utvida frå 15. november til 25. november. Arbeidet i tunnelen er forseinka på grunn av mykje tilleggsarbeid
8. november 2018 Bygland kommune
Er du klar for UKM?
Påmeldinga til Ungdommens kulturmønstring er i gong - den tok til 1. november. I år skal Bygland samarbeide med kommunane Åseral og Evje og Hornnes
5. november 2018 Bygland kommune
Paradoksal partileder
En kurder som ikke tror på Gud fronter Demokratene, som kjemper for norske og kristne verdier. Som leder av Kontrollutvalget i Kristiansand har han hatt et hektisk år.
2. november 2018 $ Fædrelandsvennen
Jodtablettar ved atomulykker (Informasjon frå Helsedirektoratet)
Er du under 40 år, gravid, ammande eller har heimebuande barn? Då rår vi deg til å ha jodtablettar heime. Tablettane kan gi vern mot radioaktivt jod ved atomulykker, og ein skal kun ta desse etter råd frå myndigheitene
31. oktober 2018 Bygland kommune
Autorisasjon for å bruke enkelte gnagarmidlar
Personar som eig og/eller leiger ein landbrukseigedom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagarmidlar
26. oktober 2018 Bygland kommune
Influensavaksine hausten 2018/vinteren 2019
Vi er no i gong med influensavaksinering. Du kan få vaksina på legekontoret i Bygland på måndagar, tysdagar og torsdagar kl 09:00 - fredagar kl 14:30, og på legekontoret i Byglandsfjord på onsdagar og fredagar frå 09:00 . 14:30. For å få sett vaksina, må...
24. oktober 2018 Bygland kommune
Styrk din eigenberedskap!
Kva gjer du om straumen skulle bli borte i fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke eller det ikkje er vatn i springen? DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) i samarbeid med Oslo kommune har lansert kampanjen "Du er en del av Norges beredskap"
24. oktober 2018 Bygland kommune
Nye og forenkla søknadsskjema for mindre byggetiltak m.m.
Direktoratet for byggkvalitet har laga nye og forenkla søknadsskjema for mindre byggetiltak, bruksendring og nabovarsling for privatpersonr på bebygd eigedom. Bakgrunnen for forenklingane er at eigar lettare skal kunne søke om enkle tiltak sjølv
24. oktober 2018 Bygland kommune
Kurs: "Livslyst etter kreft"
Kreftkoordinatorar i fleire samarbeidande kommunar inviterer no til kurset "Livslyst når det røyner på". Kreft er meir enn ein fysisk sjukdom, og for mange er det tøft å gå vidare med livet etter behandlinga. Kurset er 6.november kl 12:00 - 15:00 i Kreftforeningen sine...
24. oktober 2018 Bygland kommune
Kreftforeningen inviterer til familiedag på Sparebanken Sør Arena i Kristiansand
Kreftforeningen og IK START inviterer til ein familiedag laurdag 10. november kl. 11:00 - 14:30
22. oktober 2018 Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BYGLAND

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL