Bygland
UKM - lokalmønstring
UKM (Ungdommens kulturmønstring) har lokalmønstring på Evjemoen kino og scene, fredag 6. mars kl. 18:00. Du kan finne gratisbillettar til arrangementet nederst på denne sida
10:24 Bygland kommune
Kulturprisen 2020
Bygland kommune deler ut kulturpris annankvart år. Kommunen ønskjer skriftlege framlegg til kulturprisen for 2020
10:14 Bygland kommune
Tilskot til drift av lag og organisasjonar
Dersom du driv kontinuerleg kulturverksemd i form av ein organisasjon, eit lag eller liknande i Bygland kommune kan du no søkje om midlar til drift. Bygland kommune deler ut driftstilskot ei gong i året, og søknadsfristen for i år er 1 Mai 2020
10:03 Bygland kommune
Offentleg ettersyn: Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020 - 2032
Forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2020 - 2032 blir med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Dokumenta er og lagt ut på kommunehuset, biblioteka og frivilligsentralen. Høyringsfristen er 15. april 2020
08:47 Bygland kommune
Informasjon om vedtak frå møte i kommunestyret 13.2.20
Kommunestyret hadde møte den 13. februar. Nedanfor kan du finne informasjon om nokre av sakene dei fatta vedtak om:
mandag 13:27 Bygland kommune
Ledige stillingar ved Setesdalsmuseet
Setesdalsmuseet er eit regionmuseum for kommunane i Setesdal. Det er først og fremst eit kulturhistorisk museum. Administrasjonsbygget ligg på Rysstad, og er utgangspunkt for alle aktivitetar. Setesdalsmuseet er i dag ei avdeling av Aust-Agder museum og
mandag 10:24 Bygland kommune
Protokoll frå møte i Plan-, miljø- og ressursutvalet 04.02.20
Vi har problem med å få publisert protokollen frå møtet i PMR den 4.2.20. Om du ynskjer å lese den, kan du gjere det HER
onsdag 12. februar Bygland kommune
Høyring: Mulighetsstudie for Otra elvepark
Midt-Agder friluftsråd har utarbeidd ein moglegheitsstudie for utvikling av frilufts- og rekreasjonspotensiale knytt til Otra. Moglegheitsstudien er ingen plan, men ei kartlegging og ein dokumentasjon av eksisterande og framtidige moglegheiter for
fredag 7. februar Bygland kommune
AGDER

Nødplakat
Det nærmar seg vinterferie, og då kan det vere lurt å skrive ut ein nødplakat. Dette er ein plakat som har all informasjon nødetatane treng for å finne fram når du treng rask hjelp. Skriv denne ut og heng opp til dømes på hytta!
fredag 7. februar Bygland kommune
Møteplass for mestring - kurs for yngre personar med demens og deira pårørande
Møteplass for mestring blir arranger på Strand Hotel Fevik, Grimstad, 5. - 7. juni 2020 Møteplass for mestring er eit kurstilbod til deg som har fått demens før 65-årsalder og din næraste pårørande, fortrinnsvis ektefelle/partnar. Her vil de få...
torsdag 6. februar Bygland kommune
Oppmoding om å syne særlege omsyn til villrein ved ferdsel i fjellet
Vi oppmodar om å syne særleg varsemt om du ferdast i heia anten på ski eller med snøscooter
tirsdag 4. februar Bygland kommune
Byglandsnytt
Byglandsnytt er ei informasjonsavis for Bygland kommune. I Byglandsnytt vil det vere informasjon om ulike aktivitetar i kommunen, opningstider, vedtak i kommunestyret og andre politiske utval m.m.
tirsdag 4. februar Bygland kommune
Høyring: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Bygland kommune
Riksantikvaren har fått i oppdrag å etablere eit register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA-registeret). Kommunane er utfordra til å gi uttale til framlagde høyringsutkast innan 01.04.2020
mandag 3. februar Bygland kommune
Hovedopptak til barnehage og SFO
Søknadsfrist for barnehage- og SFO-plass i Bygland kommune er 01.03.20. På SFO må ein søkje kvart år, medan i barnehagen har ein  plass fram til ein startar på skulen. (Unntaket er søkjarar frå Senum)   Søknadskjema for barnehage finn de HER
mandag 3. februar Bygland kommune
Innkalling til møte i Plan-, miljø- og ressursutvalet den 4. februar
Vi har problem med innsynsløysinga vår på dette møtet. Om du ynskjer å sjå innkallinga, kan du lese den nedanfor
mandag 3. februar Bygland kommune
Informasjon om corona-virus og smittevern
WHO har kunngjort at utbrotet av coronavirus er ei global folkehelsekrise. Fylkesmannen i Agder har sendt informasjonsmateriell til kommunane, og bede oss distribuere det på heimesider og andre medie
fredag 31. januar Bygland kommune
NAV-kontoret er stengt tysdag 4. februar
På grunn av kontormøte i NAV Midt-Agder, vil NAV Bygland vere stengt. Kontoret har vanleg opningstid onsdag 5. februar
onsdag 29. januar Bygland kommune
Korleis kan vi unngå heimlause kattar?
Det hender innimellom at kattar kjem på avvege. Bortkomne kattar som ingen tar hand om, formeirar seg, og det oppstår koloniar av heimlause kattar. Dette er eit stort problem over heile landet. Korleis skal ein unngå fleire heimlause kattar?
fredag 24. januar Bygland kommune
Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg
fredag 24. januar Bygland kommune
Har du lyst til å vere besøksheim eller støttekontakt?
Bygland kommune treng to besøksheimar ei helg i månaden og støttekontakt til ein gut ein kveld i veka
torsdag 23. januar Bygland kommune
Byglandsnytt - januar 2020
Det første Byglandsnytt i 2020 er no klart
torsdag 9. januar Bygland kommune
Ny fastlegevikar i Bygland
Fastlege Anette Skarshaug Skeie skal ha permisjon i eitt år for å fullføre utdanninga si innan allmennmedisin. Vikar for Anette er Nektarios Apostolou. Vi ønskjer han velkomen til Bygland!
onsdag 8. januar Bygland kommune
Folkemøte om kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse
Riksantikvaren har fått i oppdrag å etablere eit register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA-registeret). Kommunane er utfordra til å gi uttale til framlagde høyringsutkast innan 01.04.2020. Før Bygland kommune handsamar sak om
mandag 6. januar Bygland kommune
Vedtekne alkoholpolitiske retningsliner for kommunane i Setesdal, 2020 - 2023
Dei interkommunale alkoholpolitiske retningslinene for kommunane i Setesdal 2020 - 2023, blei vedtekne av kommunestyret i PS 114/19 den 11.12.19
mandag 6. januar Bygland kommune
Vedteken interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan for kommunane i Setesdal
Den interkommunale rusmiddelpolitiske handlingsplanen blei vedteken i kommunestyret i PS 113/2019 den 11.12.2019
mandag 6. januar Bygland kommune
IFK-plan 2020 - 2023
Nedanfor finn du den vedtekne IFK-planen for 2020 - 2023. (Plan for idrett-, friluftsliv-, fysisk aktivitet og kulturanlegg)
mandag 6. januar Bygland kommune
Tømekalender for 2020
Setesdal Miljø og Gjenvinning har sendt tømekalenderen til oss. Du vil ikkje få denne i postkassen. Vi vil anbefale at de lastar ned appen Renovasjon , der finne de både tømekalender og oversikt over miljøstasjonane. De vil og ha moglegheit for å få
mandag 6. januar Bygland kommune
Varsling av avfallshenting på SMS og bruk av appen "Min renovasjon"
1. januar 2020 fekk Bygland kommune nytt kommunenummer. Dette medfører at dei som har lasta ned appen Min renovasjon må gjere noko der for at appen skal fungere
mandag 6. januar Bygland kommune
Endring av kommunenummer frå 2020
Stortinget vedtok 8. juni 2017 at 109 kommunar skal bli slått saman til 43 nye kommunar, og at 13 fylkeskommunar blir til 6 nye fylkeskommunar
18. desember 2019 Bygland kommune
Setesdal-Ryfylke villreinområde lyser ut idekonkurranse
Verdiskapingsprosjektet Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell lyser ut ein konkurranse om beste forretningside knytt til villrein og villreinfjellet. Konkurransen er open for alle studentar ved vidaregåande skular, høgskular og universitet
18. desember 2019 Bygland kommune
Fagdag landbruksbygg i tre i Evje 21. januar
Kvart år blir det bygt om lag 400 000 m2 landbruksbygg til ein kostnad på over fem milliardar kroner. For å legge til rette for lokal og nasjonal verdiskaping, eit betre klimareknskap og auka trivsel for folk og dyr, blir no tilskotsramma for landbruksbygg i tre auka. Den nye ordninga er eit...
18. desember 2019 Bygland kommune
Når språket forsvinner
Hva hadde du gjort om du mistet muligheten til å snakke fra den ene dagen til den andre? Hvert år opplever mellom 5000 og 6000 nordmenn det.
14. desember 2019 $ Fædrelandsvennen
Innbyggjarundersøkinga - eit samandrag
Hausten 2019 gjennomførte vi ei innbyggjarundersøking der alle innbyggjarar frå 18 år og oppover blei inviterte til å delta. 73 personar med relativt god aldersspreiing, kjønnsfordeling og geografisk spreiing svara på undersøkinga. Det er vi nøgd med. Takk...
13. desember 2019 Bygland kommune
AGDER

Opningstider i jula
Det er endra opningstider for Bygland kommune i jula
13. desember 2019 Bygland kommune
Setesdal brannvesen IKS lyser etter Avdelingsleiar forebyggande
13. desember 2019 Bygland kommune
Til ungdom og unge vaksne
I samband med utarbeiding av ny kommuneplan, ønskjer i å kome i kontakt med dei som er mellom 16 - ca 30 år. Mange i målgruppa bur eller studerer andre stader og har difor ikkje hatt høve til å delta på folkemøta. Vi vil gjerne høyre frå deg dersom du...
12. desember 2019 Bygland kommune
Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid for 2019 - etterregistrering av enkelte opplysningar
10. januar 2020 er fristen for etterregistrering av enkelte opplysningar
12. desember 2019 Bygland kommune
Byglandsnytt - desember 2019
Desemberutgåva av Byglandsnytt er klar!
2. desember 2019 Bygland kommune
Matvaregigant bak vindkraft-planer i Setesdal
Asko vurderer et vindkraft-prosjekt på Urdeheii i Bygland. Men før det skal de bygge tre store turbiner i Lillesand.
28. november 2019 $ Fædrelandsvennen
Bilist stakk fra politiet
Mann pågrepet og siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand.
28. november 2019 $ Fædrelandsvennen
Tilkallingsvikarar ved Byglandsfjord- og Bygland oppvekstsenter
Oppvekstsentra i Bygland kommune treng fleire tilkallingsvikarar som kan steppe inn ved behov
28. november 2019 Bygland kommune
Beredskap Setesdal barnevern, jula 2019
Her er oversikta over kven som har beredskap i Setesdal barnevern i jula 2019: 23. og 24. desember: Hedda Helene Schaanning, tlf 901 34 195 27. desember: Nora Mauseth Engesland, tlf 994 87 014 30. og 31. desember: Cornelia Meinich Langfeldt, tlf 906 66 906 Utover dette gjeld vanleg kontaktinfo for barneverntenesta....
27. november 2019 Bygland kommune
Folkemøte om turveg på Byglandsfjord
Det blir folkemøte om turveg på Byglandsfjord den 10. desember kl 17:30 i Årdalshallen
26. november 2019 Bygland kommune
Stenging av symjebassenget
I samband med reparasjon av ein lekkasje i symjebassenget, ser me oss nøydde til å stenge bassenget frå måndag 25.11 til og med torsdag 28.11.
25. november 2019 Bygland kommune
Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge - utlysing for 2020
I regjeringen sitt framlegg til Statsbudsjett for 2020 er det satt av omlag 310 millionar kroner til "Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser no ut midlane med atterhald om Stortinget sitt endelege budsjettvedtak
25. november 2019 Bygland kommune
Offentleg ettersyn - Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 - 2023
Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020 - 2023 er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 21.11 til 11.12.2019
25. november 2019 Bygland kommune
Bygland-ordfø­reren om vindkraft: – Litt provo­serende at de fortsetter
Bygland-ordføreren sier det er litt provoserende at det fortsatt jobbes med vindkraft-prosjekter i kommunen, mens Åmli-ordføreren mener det er fritt fram for utbyggerne fordi prosjektene må behandles hver for seg.
24. november 2019 $ Fædrelandsvennen
Høyring - forslag til kulturminneplan
Plan-, miljø- og ressursutvalet vedtok i møte den 19.11.2019, sak 99/19 å leggje forslag til temaplan for kulturminne ut på høyring
22. november 2019 Bygland kommune
Viktig informasjon om Åraksbø vassverk
Diverre er det framleis problem med å få levert vatn. Feilen er lokalisert sør i bygda, og mannskap førebur retting. Eit røyr har hoppa av nede i ein kum. Vi satsar på at alt blir reparert i løpet av dagen. Når vatnet kjem att, ber me om at drikkevatn blir koka...
22. november 2019 Bygland kommune
Byglandsheimen 60 år!
Det blir feiring i 5 dagar til ende når Byglandsheimen fyller 60 år! Nedanfor kan du finne program for jubileumsveka
21. november 2019 Bygland kommune
Feiing og tilsyn på hytte/fritidsbustad
Setesdal brannvesen IKS er no i gong med feiing og tilsyn på hytter/fritidsbustader i Bygland kommune
21. november 2019 Bygland kommune
Arrangement Prestneset 2020?
Har nokon planar om, eller ynskjer om å bruke Prestneset til arrangement sommaren 2020?
20. november 2019 Bygland kommune
Vintervedlikehald i Bygland kommune
Heim
15. november 2019 Bygland kommune
Ledig vikariat som sjukepleiar, 70,66% ved Pleie- og omsorg
13. november 2019 Bygland kommune
Ledig vikariat som sjukepleiar, 52,58% ved Pleie- og omsorg
13. november 2019 Bygland kommune
Ledig vikariat som Sjukepleiar/Vernepleiar i 80,00 %
13. november 2019 Bygland kommune
Innkalling til møte i kontrollutvalet
Det blir møte i kontrollutvalet torsdag 14. november 2019 kl 09:30. Du kan lese innkallinga nedanfor
13. november 2019 Bygland kommune
Næringsutviklling og samarbeid om nye arbeidsplassar
Arrangør: Setesdal vekst og Bygland kommune Vi vil gjerne høyre kva som er viktig for de som driv næring i kommunen. Kva for utfordringar og moglegheiter ser vi innan næringsutvikling, og korleis kan vi saman skape nye arbeidsplassar? Innspela frå dykk
12. november 2019 Bygland kommune
AGDER

Streaming av kommunestyremøte
Kommunestyremøtet den 13. februar vil bli streama. Møtet startar kl 13:00
5. november 2019 Bygland kommune
Ordførarar i Bygland kommune
Knut P. Sandnes (ordførar i Bygland kommune i åra 1972 - 1981, Senterpartiet) har laga ei oversikt over alle ordførarane i Bygland heilt frå 1837 - 2019!
5. november 2019 Bygland kommune
Ungdommens distriktspanel
Regjeringa vil høyre ungdommen sine forslag til korleis framtidas distriktssamfunn bør vere. Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriksutvikling) har fått oppdraget med å legge til rette
5. november 2019 Bygland kommune
Ledig stilling som miljøarbeidar?
4. november 2019 Bygland kommune
Byglandsnytt
Novemberutgåva av Byglandsnytt er klar!
1. november 2019 Bygland kommune
Lokal legevakt for kommunane Bygland og Evje og Hornnes frå 4. november 2019
31. oktober 2019 Bygland kommune
Postjournal, innkallingar og protokollar er førebels ikkje tilgjengelege
Måndag 28. oktober var det ei stor oppgradering i sak-/arkivsystemet vårt. Dette medførte at innsynsmodulen heller ikkje fungerer. Du vil difor ikkje kunne sjå og lese postjournalen, innkallingar og protokollar, då desse er knytta opp mot det samme
28. oktober 2019 Bygland kommune
Kulturskulen inviterer til ope informasjonsmøte
Kulturskulen i Evje og Hornnes, Bygland og Åseral inviterer til ope informasjonsmøte om kulturskule og UKM, 6. november kl. 18:00 i Bygland bibliotek
28. oktober 2019 Bygland kommune
Influensavaksine hausten 2019/vinteren 2020
Vi er no i gong med influensavaksinering. Du kan få vaksina på legekontoret i Bygland på måndagar, tysdagar og torsdagar kl. 09:00 - 14:30, og på legekontoret i Byglandsfjord onsdagar og fredagar frå 09:00 - 14:30. Det er viktig at de er klar over at det
25. oktober 2019 Bygland kommune
Båtbedrift reddet fra havari
Polar-båtene har kjørt i den sørlandske skjærgården i over 50 år. Denne uken var en av produsentene nær grunnstøting.
17. oktober 2019 $ Fædrelandsvennen
Nødetatane skal ha øving 17.10.2019
Brann, politi og ambulansetenesta skal ha samøving i Bygland sentrum 17.10.2019 frå kl. 18:00
17. oktober 2019 Bygland kommune
Konstituerande kommunestyremøte
Onsdag den 16.10.2019 kl. 18:00 er det konstituerande kommunestyremøte i Bygland
15. oktober 2019 Bygland kommune
Informasjon om stenging av matrikkelen og grunnboka før årsskiftet 2019/2020
I samband med at 109 av kommunane i landet blir slegne saman til 43 nye kommune, og at 13 fylkeskommunar blir til 6 nye fylkeskommunar, har Statens kartverk avgjort at matrikkelen og grunnboka blir stengt i ein periode før årsskiftet
14. oktober 2019 Bygland kommune
Gründerkurs hausten 2019
Setesdal regionråd arrangerer, i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, to gratis gründerkurs i haust
14. oktober 2019 Bygland kommune
13 bilfø­rere fikk bøter - én mistet lappen
Utrykningspolitiet (UP) har hatt flere kontroller på Sørlandet fredag kveld.
12. oktober 2019 $ Fædrelandsvennen
Kommunalt vedlikehald av private vegar
Frå 01.01.2020 er det nye inngongskriterie for å få kommunal brøyting av privat veg. Om du har behov for denne tenesta, kan du søke via skjemaet i denne artikkelen
10. oktober 2019 Bygland kommune
Styrk din eigenberedskap!
Kva gjer du om straumen skulle bli borte i fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke eller det ikkje er vatn i springen? DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) i samarbeid med Oslo kommune har lansert kampanjen "Du er en del av Norges beredskap"
10. oktober 2019 Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

BYGLAND

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL