Bygland
SFO blir billigare for familiar med låg inntekt
Frå 1. august blir det innført redusert foreldrebetaling i SFO for låginntektsfamiliar og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging
torsdag 08:44 Bygland kommune
Opplev Bygland - Ein film av Visit Setesdal og Setesdal vekst
Med fantastiske bade- og båtmulegheiter, turløyper som passar for alle, mange spennande aktivitetar og flotte campingplassar og hotell ved fjorden, er Bygland eit passande tur- og reisemål for både store og små. Velkomen til Bygland! Film av Visit Setesdal i samarbeide med Setesdal Vekst
mandag 12:12 Bygland kommune
Tips og råd frå politiet, sommaren 2020
Politiet uroar seg for alle som planlegg aktivitetsferiar utanom det organiserte tilbodet. Dei ser allereie tilfelle av ulykker med båtar, vannscootarar, drukningsulykker, redningsaksjonar i fjellheimen og liknande. Dei oppmodar næringslivet og
onsdag 1. juli Bygland kommune
Er du interessert i historie?
Bruken til nettsidene til arkivinstitusjonar i Noreg aukar. Inkludert Digitalarkivet er det nær 2,5 millionar brukarar som ei gong i løpet av 2019 besøkte nettstaden til ein av dei 31 arkivinstitusjonane i Noreg. Nedanfor kan du finne lenker til fleire
mandag 22. juni Bygland kommune
Referat frå møte i kriseleiinga,19.06.20
No, etter at koronasituasjonen har roa seg ein del, har ikkje kriseleiinga hatt så ofte møte som tidlegare. Nedanfor finn du referatet etter møtet den 19.06.20
fredag 19. juni Bygland kommune
Endringar i erstatningsordninga for avlingssvikt skadeåret 2020
Landbruks- og matdepartementet fastsette 7. mai endringar i forskrift om erstatning ved klimabetinga skadar i plante- og honningproduksjon
onsdag 17. juni Bygland kommune
Streaming av kommunestyremøte
Kommunestyremøtet den 18. juni vil bli streama. Møtet startar kl 09:00
tirsdag 16. juni Bygland kommune
Sjekklister for byggesak
Direktoratet for byggkvalitet har laga nasjonale sjekklister. Desse sjekklistene er no digitalisert
onsdag 10. juni Bygland kommune
AGDER

Koronatelefonen blir avvikla
Det er avgjort at koronatelefonen blir avvikla frå og med 9. juni. Det vil bli gjort kontinuerlege vurderingar i høve smittesituasjonen om ein skal opne den opp att
mandag 8. juni Bygland kommune
Opningstid i barnehagane og foreldrebetaling
Frå og med 8.6.20 har barnehagane full opningstid att
fredag 5. juni Bygland kommune
Byglandsnytt
Byglandsnytt er ei informasjonsavis for Bygland kommune. I Byglandsnytt vil det vere informasjon om ulike aktivitetar i kommunen, opningstider, vedtak i kommunestyret og andre politiske utval m.m.
onsdag 3. juni Bygland kommune
Velkommen til den "nye" heimesida vår!
Den gamle heimesida blei etterkvart litt utdatert, og vi har arbeidd med å oppgradere den for å få den meir tidsrektig
onsdag 3. juni Bygland kommune
Vil du ha sommarjobb med flekking av never?
Agder fylkeskommune arrangerer opplæring i neverflekking for dei som er interessert i å ha det som sommarjobb
tirsdag 2. juni Bygland kommune
Ekstraordinære tilskot til kulturturisme
Som følgje av koronapandemien, lyser Agder fylkeskommune ut 1 million kroner til tiltak innan kulturturisme og formidling av kulturarv
tirsdag 2. juni Bygland kommune
Informasjon om smitteverntiltak i barnehagar og skolar
Folkehelseinstituttet har kome med ei nivåinndeling av smitteverntiltak med grønt, gult og raudt nivå som viser kva smitteverntiltak barnehagar og skolar skal følge
tirsdag 2. juni Bygland kommune
Nye retningsliner for besøk ved kommunale helseinstitusjonar
Med bakgrunn i tilrådingar frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, er besøksforbodet ved kommunen sine helseinstitusjonar oppheva med verknad frå og med 2.6.20. Det er viktig å presisere at det framleis er restriksjonar rundt besøkssituasjonen.
torsdag 28. mai Bygland kommune
Punkt frå møte i kriseleiinga, 28.05.20
Kriseleiinga har møte omlag ei gong i veka for å gjere opp status i samband med Covid -19. Nedanfor finn du punkt frå møtet den 28. mai
torsdag 28. mai Bygland kommune
Kunngjering av planvedtak for reguleringsplanen for Austad kraftverk med PlanID 201905
I samsvar med pbl §12-12 godkjende kommunestyret i møte 14.05.2020 i sak 28/20 reguleringsplanen for Austad kraftverk med planID 201905
tirsdag 26. mai Bygland kommune
Informasjon om faktura for feiing
Bygland kommune sender i desse dagar ut faktura for kommunale avgifter. Nedanfor kan du finne svar på spørsmål du måtte ha om avgiften for feiing og dei nye reglane
tirsdag 26. mai Bygland kommune
Ledig stilling som Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta
mandag 25. mai Bygland kommune
Ledig stilling som Miljøterapeut psykisk helse og rus
mandag 25. mai Bygland kommune
Ekstraordinære tilskot til kulturtiltak
Agder fylkeskommune lyser ut ekstra midlar til innovative løysingar innan kunst- og kulturformidling. Søknadsfrist 5. juni
mandag 25. mai Bygland kommune
Kulturminneplan
Kommunestyret vedtok den 14.05.2020 Bygland kommune sin første kulturminneplan
fredag 22. mai Bygland kommune
Spørjeundersøking om transport og tilgjengelegheit i Setesdal og Åseral
Setesdal Regionråd og kommunane i Setesdal jobbar for tida med eit prosjekt som skal belyse transporttilbod, tilgjengelegheit og mobilitet i Setesdal og Åseral. Vi ønskjer å sjå på dagens tilbod og bruk, og korleis dette kan bli betre
fredag 22. mai Bygland kommune
Ledig 2 x 60% vikariat som lærar/adjunkt
onsdag 20. mai Bygland kommune
Punkt etter møte i kriseleiinga, 20.05.20
Kriseleiinga har jamlege møte. Nedanfor er punkt frå møtet d. 20.05.20
onsdag 20. mai Bygland kommune
Innbyding til opplæringsjakt på villrein i Setesdal Ryfylke
Er du interessert i villreinjakt, men ikkje veit heilt korleis du kjem i gong eller kor du skal få tak i jaktterreng? I samarbeid med verdiskapingsprosjektet i SVR tilbyg Statskot opplæringsjakt 4. - 6. september 2020. Tilbodet gjeld for ungdom i alderen 16 - 20 år busett i kommunane Vinje, Bykle,...
onsdag 20. mai Bygland kommune
Kommunehuset og administrasjonen blir opna
Kommunehuset og administrasjonen opnar til mest mogleg normal drift, etter å ha halde stengt for publikum og auke bruk av heimekontor grunna Covid -19. Samstundes skal ein framleis praktisere å legge til rette for tiltak, med tanke på å begrense smitte-
fredag 15. mai Bygland kommune
Redusert opningstid i barnehagen
For å sikre ei trygg og forsvarleg drift i høve smittevern, må barnehagane framleis ha redusert opningstid
fredag 15. mai Bygland kommune
Informasjon om arrangement og kommunale møterom
Om du planlegg større arrangement i sommar, må du levere inn ein plan for korleis du tenker i høve smittervern. Det same gjeld om du låner eit kommunalt møterom
fredag 15. mai Bygland kommune
Ynskjer du å halde deg oppdatert på vassføring og vasstand?
Otra kraftselskap puibliserer varslingar knytta til vasstand og vassføring i sine magasin. Hald deg oppdatert på dette og eventuelle flaumvarslingar
fredag 15. mai Bygland kommune
DS Bjoren har opne turar i sommar
DS Bjoren kjem til å starte med opne turar den 21. juni, og vil halde fram til og med 16. august
tirsdag 12. mai Bygland kommune
Punkt frå møte i kriseleiinga 12.05.20
Kriseleiinga har jamlege møte. Nedanfor finn du punkt etter møtet den 12. mai
tirsdag 12. mai Bygland kommune
AGDER

Program for 17.mai 2020
Heim
mandag 11. mai Bygland kommune
Informasjon om skuleopninga i veke 20
Regjeringa har bestemt å opne opp heile grunnskulen frå veke 20. For Bygland blir det slik: Byglandsfjord skule opnar måndag 11.5. og Bygland skule opnar onsdag 13.5. Årsaka til at skulane opnar på ulike tidspunkt er at Bygland skule har fleire omsyn å ta når det gjeld...
fredag 8. mai Bygland kommune
Punkt etter møte i kriseleiinga 08.05.20
Kriseleiinga har jamlege møte. Nedanfor finn du punkt etter møtet den 8. mai
fredag 8. mai Bygland kommune
17. mai-bildetog på Facebook
Koronarestriksjonar fører til det som kjem til å bli ei historisk nasjonaldagsfeiring i år. Difor ønskjer vi i Bygland kommune å tilby våre innbyggjarar ei digital oppleving utanom det vanlege
torsdag 7. mai Bygland kommune
Agder energi Nett inspiserer linjenettet frå helikopter
Agder Energi Nett vil også i 2020 nytte helikopter til å inspisere høgspentnettet på Agder. Målet er å kartlegge eventuelle avvik som må rettast opp for å få ei mest mogleg stabil straumforsyning
torsdag 7. mai Bygland kommune
Byglandsnytt
Byglandsnytt er ei informasjonsavis for Bygland kommune. I Byglandsnytt vil det vere informasjon om ulike aktivitetar i kommunen, opningstider, vedtak i kommunestyret og andre politiske utval m.m.
tirsdag 5. mai Bygland kommune
Ledig 100% fast stilling som fagarbeidar i barnehage
tirsdag 5. mai Bygland kommune
Punkt etter møte i kriseleiinga 04.05.20
Kriseleiinga har jamlege møte. Nedanfor er punkt frå møtet den 04.05.
mandag 4. mai Bygland kommune
Punkt etter møte i kriseleiinga 30.04.20
Kriseleiinga har jamlege møte, nedanfor er punkt frå møta den 30.04.
mandag 4. mai Bygland kommune
Sommarjobb i Bygland kommune
Kommunestyret fatta den 13.12.2019 m.a. fylgjande i budsjettvedtaket for 2020: "Ramme for eining 35, drift og forvaltning, vert å auke med kr 250 000,-. Kr 200 000,- skal nyttast til å å gje skuleungdom, busett i Bygland, tilbod om sumarjobb. Tilbodet skal gjevast til ungdom i alders- gruppa...
torsdag 30. april Bygland kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering av gnr/bnr 35/2, Urdvikheii/Lisleheii
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar ein om igongsetting av arbeid med detaljregulering av eigedomsteig på Nesmoen/Lislehei/Urdevikshei på gnr/bnr 35/2. Det blei halde oppstartsmøte med kommunen den 24.10.2018
torsdag 30. april Bygland kommune
Gladmelding frå Bygland folkebibliotek!
Frå måndag 4. mai 2020 får vi lov til å halde vanleg ope på biblioteket att. Du kan både låne og levere! (Litt karantene på bøkene etter levering)
tirsdag 28. april Bygland kommune
Bustadtomter
Som eit tiltak for å stimulere bustadbygging i Bygland kommune har kommunestyret vedtatt at fem tomter i ferdig regulerte kommunale bustadfelt i Bygland kommune vert selde for ein pris som svarer til tilkopling av vatn, avlaup og andre kommunale kostnadar som kjem ved bygging av bustadhus på tomta....
mandag 27. april Bygland kommune
Punkt frå møte i kriseleiinga 27.04.20
Kriseleiinga har jamnlege møte. Nedanfor finn du punkt frå møtet den 27.04.20
mandag 27. april Bygland kommune
Informasjon om foreldrebetaling i barnehage og SFO under coronautbrotet
Foreldre skal ikkje betale for barnehage og SFO i den perioden barnehage og skulefritidsordning er stengt med heimel i smittevernloven
mandag 27. april Bygland kommune
Ei alternativ 17. mai-feiring er under planlegging
17. mai-komiteen i Bygland er godt i gong med planlegging av ei alternativ feiring av nasjonaldagen
fredag 24. april Bygland kommune
Skuleruta for skuleåret 2020/2021
Skuleruta for neste skuleår er klar. Du finn den HER
fredag 24. april Bygland kommune
Punkt frå møte i kriseleiinga 23.04.20
Kriseleiinga har jamnlege møte. Nedanfor er punkt frå møtet i dag, 23.04.20
torsdag 23. april Bygland kommune
Evje tannklinikk opnar att
Tannklinikken er kun open for akutt behandling
onsdag 22. april Bygland kommune
Punkt frå møte i kriseleiinga 20.04.20
Kriseleiinga har jamnlege møte. Nedanfor finn du punkt etter møtet den 20.04.20
mandag 20. april Bygland kommune
Planlegg du å bygge terrasse eller platting i sommar?
Ved hjelp av Direktoratet for byggkvalitet sin vegvisar kan du få god informasjon, og du kan sjekke om du må varsle naboen og søke kommunen før du set i gong bygginga
mandag 20. april Bygland kommune
Oppheving av telerestriksjonar på kommunale vegar
Frå og med måndag 20.04.2020 er telerestriksjonane på kommunale vegar i Bygland kommune oppheva
fredag 17. april Bygland kommune
Barnehagar, SFO og 1. - 4. klasse blir gradvis opna
Barnehagane i Bygland opnar att onsdag 22. april. SFO og 1. - 4. klasse opnar frå 27. april
fredag 17. april Bygland kommune
Informasjon om kommunale tiltak for næringslivet i samband med Covid-19
. Om fritak for kommunale rekningar. .
fredag 17. april Bygland kommune
Informasjon om statlege tiltak for næringslivet i samband med Covid -19
Føretak med minst 30% omsetningsfall kan få kompensasjon. Landbruk. Innovasjon Norge.
fredag 17. april Bygland kommune
AGDER

Smittevernrettleiar for barnehagar
Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har saman laga ein smittevernrettleiar som skal gi råd og støtte til barnehagar. Du kan lese den nedanfor
torsdag 16. april Bygland kommune
Punkt frå møte i kriseleiinga d. 14. og 16. april
Kriseleiinga har jamnlege møte. Nedanfor finn du punkt frå møta d. 14. og 16. april
torsdag 16. april Bygland kommune
Opning av campingplassar
Kommuneoverlegen valde av smittevernomsyn, og i samråd med ordførar å stenge campingplassane over påske. Desse er no ikkje lenger stengt
torsdag 16. april Bygland kommune
Grunderkurs i vår (digitale)
Agder fylkeskommune vil i vår gjennomføre sine grunderkurs digitalt. Det blir kurs i "Web og sosiale medier" og "Smart Start"
tirsdag 14. april Bygland kommune
Offentleg ettersyn - Reguleringsplan for Neset camping
I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-10 og 11 vedtok plan, miljø- og ressursutvalet i sak 28/20 den 01.04.2020 å legge forslag til reguleringsplan for Neset camping med Planid 201903 og tilhøyrande dokument ut på høyring og offentleg ettersyn i seks – 6 veker
tirsdag 14. april Bygland kommune
Ledig 3 faste stillingar i 100% som sjukepleiar
tirsdag 14. april Bygland kommune
Informasjon om dei ulike kontakttelefonane i påska
Nedafor finn du informasjon om dei ulike kontakttelefonana i dei raude dagane
onsdag 8. april Bygland kommune
Informasjon etter møte i kriseleiinga 08.04.20
Kriseleiinga har jamnlege møte. Nedanfor finn du punkt etter møtet den 8.4.20
onsdag 8. april Bygland kommune
Opning av barnehagar og småskulen
Barnehagane opnar att 20.4.20. Frå 27.4. opnar 1. - 4. trinn og SFO. Skulane må framleis gje dei andre elevane eit opplæringstilbod heime. Dette gjeld for elevar på 5. - 10. trinn
tirsdag 7. april Bygland kommune
Set inn nye tiltak for å unngå smitte på helseinstitusjonane
Kommuneoverlege sender ut følgjande informasjon til pårørande til bebuarar på Byglandsheimen og ved Habiliteringstenesta sitt bufellesskap på Byglandsfjord. Her gir han blant anna informasjon om kva vi må tenke på om vi skal levere varer
lørdag 4. april Bygland kommune
Stenging av campingplassar f.o.m. 3. april t.o.m. 13.april 2020
Kommuneoverlegen har i eit hastevedtak avgjort at alle campingplassar i Bygland kommune held stengt i perioden 2. - 13. april 2020
fredag 3. april Bygland kommune
Viktig beskjed frå Drift og forvaltning
I desse tidene strevar avløpspersonellet med at avløpspumpestasjonane stoppar ofte opp fordi det blir bruka mykje våtserviettar o.l. Desse produkta løyser seg ikkje opp som vanleg toalettpapir og tettar rotorane i pumpene. Me ber brukarane om å ikkje
fredag 3. april Bygland kommune
Opningstider i påska
Publikumsmottak/sentralbord. Legekontoret. Setesdal barnevern. Bibliotek. Frivilligsentralen/utstyrssentralen.
fredag 3. april Bygland kommune
Bygland kommune søkjer etter kommunedirektør
Vil du leie arbeidet med å gjere Bygland til ein god stad å leve, jobbe og bu?
fredag 3. april Bygland kommune
Ledig stilling som fagleiar i avdeling for Helse
Det er ledig ei 100% fast stilling som fagleiar i avdeling for Helse. Søknadsfristen er 19.04.20
torsdag 2. april Bygland kommune
Stengte barnehagar, skule og SFO
12. mars 2020 kl. 18:00 stengte alle barnehagar, skular og SFO i heile landet. Dette tiltaket skulle i første omgang vare fram til og med 26. mars 2020. 24. mars 2020 vart det vedtatt at dei framleis skulle halde stengt til og med 13. april 2020. Perioden kan bli forlenga. Foreldre og elevar kan ta kontakt...
torsdag 2. april Bygland kommune
Alle eksamenar for 10. trinn og skriftlege eksamenar for vidaregåande skule er avlyst
Regjeringa har vedtatt å avlyse alle skriftlege og muntlege eksamenar på 10. trinn og alle skriftlege eksamenar i vidaregåande skule våren 2020. Alle elevar får eit fullverdig vitnemål, også utan eksamen. På vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst.
torsdag 2. april Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BYGLAND

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL