Bygland
Direktestrøyming av teaterframsyning
Maja Lunde sin suksessroman, Bienes historie, har vorte musikal. Det norske Teateret har valt å direktestrøyme nokre framsyningar denne hausten
mandag 12:02 Bygland kommune
Bygland kontrollutval skal ha møte 5. oktober
Bygland kommune skal ha møte måndag 5. oktober 2020. Nedanfor kan du lese innkallinga til dette møtet
mandag 11:08 Bygland kommune
Informasjon vedk. familiebading
Det blir diverre ikkje oppstart av familiebading etter haustferien. Dette grunna koronasituasjonen. Vi vil opne for det så fort det er forsvarleg utifrå smittevernet
torsdag 11:31 Bygland kommune
Streaming av kommunestyremøte
Kommunestyremøtet den 24. september vil bli streama. Møtet startar kl 13:00. Vi gjer merksam på at møtet ikkje er ope for publikum. Dette på grunn av Covid-19 - situasjonen
tirsdag 22. september Bygland kommune
Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket - del 2
Andre søknadsfrist for søknad om produksjons- og avløysartilskot i 2020 er 15. oktober. Du kan søkje frå og med 1. oktober, som er telledatoen. Landbruksdirektoratet ønskjer at ein er tidleg ute med å søkje
mandag 21. september Bygland kommune
Pressemelding: Helikoptermålingar i låg høgde
Norges geologiske undersøkelser (NGU) vil frå 20. september 2020 utføre geofysiske målingar med helikopter i delar av Vestfold og Telemark, og Agder fylker
fredag 18. september Bygland kommune
Pårørandeskolen
Pårørandeskolen er eit gratis kurstilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein nær venn som har hukommelsesproblem/eller ein kjent demenssjukdom. Personen kan bu heime eller på institusjon
torsdag 17. september Bygland kommune
Referat frå møte i kriseleiinga 15.09.20
Kriseleiinga har jamnlege møte i samband med Covid-19 - situasjonen. Nedanfor finn du punkt frå møte den 15.9.20
tirsdag 15. september Bygland kommune
AGDER

Statlege tilskot til næringsfond i samband med Covid-19-pandemien
Bygland kommune har fått løyvt kr 722.000 i ekstra næringsfond frå staten i samband med koronapandemien. Fondet skal setje kommunen i stand til å leggje til rette for auka aktivitet, sysselsetjing og verdiskaping
fredag 11. september Bygland kommune
Landbruksbyråkratar fekk sjå gamle bygningar og flott landskap på Skore og i Åraksbø
Den 25. august inviterte Fylkesmannen i Agder til kulturlandskapsdag for Agder-kommunane. I år blei landbruksbyråkratane på besøk i Åraksbø og på Skore
onsdag 9. september Bygland kommune
Ledig stilling som flyktningkonsulent
Det er ledig eit 50% vikariat som flyktningkonsulent. Søknadsfrist: 15.09.20
onsdag 2. september Bygland kommune
Punkt frå møte i kriseleiinga 28.08.20
Kriseleiinga har jamnlege møte i samband med den pågåande Covid-19-situasjonen. Nedanfor finn du punkt frå møtet den 28.8.
fredag 28. august Bygland kommune
Informasjon til alle som reiser til Noreg
Helsedirektør Bjørn Guldvog ber alle reisande om å bidra til å avgrense risikoen for smitte med Covid-19 inn til Noreg
torsdag 27. august Bygland kommune
Informasjon om overføring av skatteoppkrevjaroppgåver
Frå 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har i dag
torsdag 27. august Bygland kommune
Loggføring av besøkande til kommunehuset
Bygland kommune har starta med å føre logg over alle som besøker kommunehuset. Bakgrunnen for dette er den pågåande situasjonen med Covid -19. Ein slik logg vil mogleggjere ei eventuell smittesporing
onsdag 26. august Bygland kommune
Sov Godt - lær meir om søvn
Du blir med dette invitert til å delta på Ambulant frisklivstilbod i Setesdal: Sov Godt - kurs for deg som har utfordringar med søvn. Påmeldingsfrist: 6. oktober Påmelding til tlf. 37 93 23 00 (Servicekontoret i Evje og Hornnes kommune)
onsdag 26. august Bygland kommune
Motivasjonsforedrag - betre helse med fysisk aktivitet
LMT (Lokalmedisinske tenester) Setesdal inviterer til frisklivskurs i Setesdal. Foredraget har ein praktisk og ein teoretisk del, og blir arrangert i Bygland og Valle. Kurshaldarar er Anne Fauske og Margit Smedsland. Påmeldingsfrist: 1. oktober (Bygland) og 15. oktober (Valle) Påmelding til: 379 34 700...
onsdag 26. august Bygland kommune
Meld frå om du er i karantene!
Alle som er i karantene i høve dei nasjonale retningslinene må melde frå til kommunen. Slik gjer du:
mandag 24. august Bygland kommune
Informasjon frå legekontoret i Bygland
På grunn av kurs 23. og 24. september, vil Evje legesenter ha all øyeblikkeleg legehjelp for Bygland legekontor
mandag 24. august Bygland kommune
Covid -19: Generelle retningsliner for alle innbyggarar i kommunen
Kommuneoverlegen i Bygland kommune vil presisere følgjande for alle innbyggarar i kommunen:
fredag 21. august Bygland kommune
Ledig 100% fast stilling som reinhaldar
Det er ledig ei 100% stilling som reinhaldar i Bygland kommune f.o.m. 01.10.2020. Stillinga vil vere ansvarleg for dagleg, periodisk og årleg reinhald på fylgjande plassar: Bygland legesenter, Bygland kommunehus sine fellesareal, delar av Byglandshallen og Bygland frivilligsentral
fredag 21. august Bygland kommune
Skulestart i Bygland kommune
Vi ønskjer alle velkomne til skulestart måndag 17. august
tirsdag 11. august Bygland kommune
Ikkje lokal legevakt 17. - 20. juli 2020
Det er ikkje lokal legevakt frå fredag 17. juli kl. 15:30 til måndag 20. juli kl. 08:00
fredag 17. juli Bygland kommune
Feil med utsending av fakturaer i perioden 22.04 .20 - 02.07.20
Denne informasjonen gjeld kun dei som mottek fakturaer per papir (altså dei som ikkje har Digipost). I samband med utsending av fakturaer har det skjedd ein systemfeil hos Posten, slik at ingen av papirfakturaene blei sendt før 15.07.20 (kommunale
fredag 17. juli Bygland kommune
Oppdaterte retningsliner for besøk ved kommunale helseinstitusjonar
Med bakgrunn i den rådande smittesituasjonen, har Bygland kommune oppdatert sine retningsliner for besøk ved helseinstitusjonar
torsdag 16. juli Bygland kommune
Innhenting av skatteopplysningar
Ved ein feil vart det i dag henta inn skatteopplysningar for alle noverande og tidlegare tilsette i Bygland kommune. Dette gjeld alle som ein gong har vore registrert inn i lønssystemet til Bygland kommune. Opplysningane er ikkje på avvegar, og er ikkje tilgjengelege for uvedkomande. Vi beklager...
onsdag 15. juli Bygland kommune
SFO blir billigare for familiar med låg inntekt
Frå 1. august blir det innført redusert foreldrebetaling i SFO for låginntektsfamiliar og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging
torsdag 9. juli Bygland kommune
Opplev Bygland - Ein film av Visit Setesdal og Setesdal vekst
Med fantastiske bade- og båtmulegheiter, turløyper som passar for alle, mange spennande aktivitetar og flotte campingplassar og hotell ved fjorden, er Bygland eit passande tur- og reisemål for både store og små. Velkomen til Bygland! Film av Visit Setesdal i samarbeide med Setesdal Vekst
mandag 6. juli Bygland kommune
Tips og råd frå politiet, sommaren 2020
Politiet uroar seg for alle som planlegg aktivitetsferiar utanom det organiserte tilbodet. Dei ser allereie tilfelle av ulykker med båtar, vannscootarar, drukningsulykker, redningsaksjonar i fjellheimen og liknande. Dei oppmodar næringslivet og
onsdag 1. juli Bygland kommune
NAV Midt-Agder har ledig ei 80% stilling som Veileder
Stillinga inneber oppgåver på vegne av alle 6 kommunane i samarbeidet, men med oppmøtestad i Bygland
mandag 29. juni Bygland kommune
Er du interessert i historie?
Bruken til nettsidene til arkivinstitusjonar i Noreg aukar. Inkludert Digitalarkivet er det nær 2,5 millionar brukarar som ei gong i løpet av 2019 besøkte nettstaden til ein av dei 31 arkivinstitusjonane i Noreg. Nedanfor kan du finne lenker til fleire
mandag 22. juni Bygland kommune
Referat frå møte i kriseleiinga,19.06.20
No, etter at koronasituasjonen har roa seg ein del, har ikkje kriseleiinga hatt så ofte møte som tidlegare. Nedanfor finn du referatet etter møtet den 19.06.20
fredag 19. juni Bygland kommune
Endringar i erstatningsordninga for avlingssvikt skadeåret 2020
Landbruks- og matdepartementet fastsette 7. mai endringar i forskrift om erstatning ved klimabetinga skadar i plante- og honningproduksjon
onsdag 17. juni Bygland kommune
AGDER

Streaming av kommunestyremøte
Kommunestyremøtet den 18. juni vil bli streama. Møtet startar kl 09:00
tirsdag 16. juni Bygland kommune
Sjekklister for byggesak
Direktoratet for byggkvalitet har laga nasjonale sjekklister. Desse sjekklistene er no digitalisert
onsdag 10. juni Bygland kommune
Koronatelefonen blir avvikla
Det er avgjort at koronatelefonen blir avvikla frå og med 9. juni. Det vil bli gjort kontinuerlege vurderingar i høve smittesituasjonen om ein skal opne den opp att
mandag 8. juni Bygland kommune
Opningstid i barnehagane og foreldrebetaling
Frå og med 8.6.20 har barnehagane full opningstid att
fredag 5. juni Bygland kommune
Byglandsnytt
Byglandsnytt er ei informasjonsavis for Bygland kommune. I Byglandsnytt vil det vere informasjon om ulike aktivitetar i kommunen, opningstider, vedtak i kommunestyret og andre politiske utval m.m.
onsdag 3. juni Bygland kommune
Velkommen til den "nye" heimesida vår!
Den gamle heimesida blei etterkvart litt utdatert, og vi har arbeidd med å oppgradere den for å få den meir tidsrektig
onsdag 3. juni Bygland kommune
Vil du ha sommarjobb med flekking av never?
Agder fylkeskommune arrangerer opplæring i neverflekking for dei som er interessert i å ha det som sommarjobb
tirsdag 2. juni Bygland kommune
Ekstraordinære tilskot til kulturturisme
Som følgje av koronapandemien, lyser Agder fylkeskommune ut 1 million kroner til tiltak innan kulturturisme og formidling av kulturarv
tirsdag 2. juni Bygland kommune
Informasjon om smitteverntiltak i barnehagar og skolar
Folkehelseinstituttet har kome med ei nivåinndeling av smitteverntiltak med grønt, gult og raudt nivå som viser kva smitteverntiltak barnehagar og skolar skal følge
tirsdag 2. juni Bygland kommune
Nye retningsliner for besøk ved kommunale helseinstitusjonar
Med bakgrunn i tilrådingar frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, er besøksforbodet ved kommunen sine helseinstitusjonar oppheva med verknad frå og med 2.6.20. Det er viktig å presisere at det framleis er restriksjonar rundt besøkssituasjonen.
torsdag 28. mai Bygland kommune
Punkt frå møte i kriseleiinga, 28.05.20
Kriseleiinga har møte omlag ei gong i veka for å gjere opp status i samband med Covid -19. Nedanfor finn du punkt frå møtet den 28. mai
torsdag 28. mai Bygland kommune
Kunngjering av planvedtak for reguleringsplanen for Austad kraftverk med PlanID 201905
I samsvar med pbl §12-12 godkjende kommunestyret i møte 14.05.2020 i sak 28/20 reguleringsplanen for Austad kraftverk med planID 201905
tirsdag 26. mai Bygland kommune
Informasjon om faktura for feiing
Bygland kommune sender i desse dagar ut faktura for kommunale avgifter. Nedanfor kan du finne svar på spørsmål du måtte ha om avgiften for feiing og dei nye reglane
tirsdag 26. mai Bygland kommune
Ledig stilling som Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta
mandag 25. mai Bygland kommune
Ledig stilling som Miljøterapeut psykisk helse og rus
mandag 25. mai Bygland kommune
Ekstraordinære tilskot til kulturtiltak
Agder fylkeskommune lyser ut ekstra midlar til innovative løysingar innan kunst- og kulturformidling. Søknadsfrist 5. juni
mandag 25. mai Bygland kommune
Kulturminneplan
Kommunestyret vedtok den 14.05.2020 Bygland kommune sin første kulturminneplan
fredag 22. mai Bygland kommune
Spørjeundersøking om transport og tilgjengelegheit i Setesdal og Åseral
Setesdal Regionråd og kommunane i Setesdal jobbar for tida med eit prosjekt som skal belyse transporttilbod, tilgjengelegheit og mobilitet i Setesdal og Åseral. Vi ønskjer å sjå på dagens tilbod og bruk, og korleis dette kan bli betre
fredag 22. mai Bygland kommune
Ledig 2 x 60% vikariat som lærar/adjunkt
onsdag 20. mai Bygland kommune
Punkt etter møte i kriseleiinga, 20.05.20
Kriseleiinga har jamlege møte. Nedanfor er punkt frå møtet d. 20.05.20
onsdag 20. mai Bygland kommune
Innbyding til opplæringsjakt på villrein i Setesdal Ryfylke
Er du interessert i villreinjakt, men ikkje veit heilt korleis du kjem i gong eller kor du skal få tak i jaktterreng? I samarbeid med verdiskapingsprosjektet i SVR tilbyg Statskot opplæringsjakt 4. - 6. september 2020. Tilbodet gjeld for ungdom i alderen 16 - 20 år busett i kommunane Vinje, Bykle,...
onsdag 20. mai Bygland kommune
Kommunehuset og administrasjonen blir opna
Kommunehuset og administrasjonen opnar til mest mogleg normal drift, etter å ha halde stengt for publikum og auke bruk av heimekontor grunna Covid -19. Samstundes skal ein framleis praktisere å legge til rette for tiltak, med tanke på å begrense smitte-
fredag 15. mai Bygland kommune
Redusert opningstid i barnehagen
For å sikre ei trygg og forsvarleg drift i høve smittevern, må barnehagane framleis ha redusert opningstid
fredag 15. mai Bygland kommune
Informasjon om arrangement og kommunale møterom
Om du planlegg større arrangement i sommar, må du levere inn ein plan for korleis du tenker i høve smittervern. Det same gjeld om du låner eit kommunalt møterom
fredag 15. mai Bygland kommune
Ynskjer du å halde deg oppdatert på vassføring og vasstand?
Otra kraftselskap puibliserer varslingar knytta til vasstand og vassføring i sine magasin. Hald deg oppdatert på dette og eventuelle flaumvarslingar
fredag 15. mai Bygland kommune
AGDER

DS Bjoren har opne turar i sommar
DS Bjoren kjem til å starte med opne turar den 21. juni, og vil halde fram til og med 16. august
tirsdag 12. mai Bygland kommune
Punkt frå møte i kriseleiinga 12.05.20
Kriseleiinga har jamlege møte. Nedanfor finn du punkt etter møtet den 12. mai
tirsdag 12. mai Bygland kommune
Program for 17.mai 2020
Heim
mandag 11. mai Bygland kommune
Informasjon om skuleopninga i veke 20
Regjeringa har bestemt å opne opp heile grunnskulen frå veke 20. For Bygland blir det slik: Byglandsfjord skule opnar måndag 11.5. og Bygland skule opnar onsdag 13.5. Årsaka til at skulane opnar på ulike tidspunkt er at Bygland skule har fleire omsyn å ta når det gjeld...
fredag 8. mai Bygland kommune
Punkt etter møte i kriseleiinga 08.05.20
Kriseleiinga har jamlege møte. Nedanfor finn du punkt etter møtet den 8. mai
fredag 8. mai Bygland kommune
17. mai-bildetog på Facebook
Koronarestriksjonar fører til det som kjem til å bli ei historisk nasjonaldagsfeiring i år. Difor ønskjer vi i Bygland kommune å tilby våre innbyggjarar ei digital oppleving utanom det vanlege
torsdag 7. mai Bygland kommune
Agder energi Nett inspiserer linjenettet frå helikopter
Agder Energi Nett vil også i 2020 nytte helikopter til å inspisere høgspentnettet på Agder. Målet er å kartlegge eventuelle avvik som må rettast opp for å få ei mest mogleg stabil straumforsyning
torsdag 7. mai Bygland kommune
Byglandsnytt
Byglandsnytt er ei informasjonsavis for Bygland kommune. I Byglandsnytt vil det vere informasjon om ulike aktivitetar i kommunen, opningstider, vedtak i kommunestyret og andre politiske utval m.m.
tirsdag 5. mai Bygland kommune
Ledig 100% fast stilling som fagarbeidar i barnehage
tirsdag 5. mai Bygland kommune
Punkt etter møte i kriseleiinga 04.05.20
Kriseleiinga har jamlege møte. Nedanfor er punkt frå møtet den 04.05.
mandag 4. mai Bygland kommune
Punkt etter møte i kriseleiinga 30.04.20
Kriseleiinga har jamlege møte, nedanfor er punkt frå møta den 30.04.
mandag 4. mai Bygland kommune
Sommarjobb i Bygland kommune
Kommunestyret fatta den 13.12.2019 m.a. fylgjande i budsjettvedtaket for 2020: "Ramme for eining 35, drift og forvaltning, vert å auke med kr 250 000,-. Kr 200 000,- skal nyttast til å å gje skuleungdom, busett i Bygland, tilbod om sumarjobb. Tilbodet skal gjevast til ungdom i alders- gruppa...
torsdag 30. april Bygland kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering av gnr/bnr 35/2, Urdvikheii/Lisleheii
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar ein om igongsetting av arbeid med detaljregulering av eigedomsteig på Nesmoen/Lislehei/Urdevikshei på gnr/bnr 35/2. Det blei halde oppstartsmøte med kommunen den 24.10.2018
torsdag 30. april Bygland kommune
Gladmelding frå Bygland folkebibliotek!
Frå måndag 4. mai 2020 får vi lov til å halde vanleg ope på biblioteket att. Du kan både låne og levere! (Litt karantene på bøkene etter levering)
tirsdag 28. april Bygland kommune
Bustadtomter
Som eit tiltak for å stimulere bustadbygging i Bygland kommune har kommunestyret vedtatt at fem tomter i ferdig regulerte kommunale bustadfelt i Bygland kommune vert selde for ein pris som svarer til tilkopling av vatn, avlaup og andre kommunale kostnadar som kjem ved bygging av bustadhus på tomta....
mandag 27. april Bygland kommune
Punkt frå møte i kriseleiinga 27.04.20
Kriseleiinga har jamnlege møte. Nedanfor finn du punkt frå møtet den 27.04.20
mandag 27. april Bygland kommune
Informasjon om foreldrebetaling i barnehage og SFO under coronautbrotet
Foreldre skal ikkje betale for barnehage og SFO i den perioden barnehage og skulefritidsordning er stengt med heimel i smittevernloven
mandag 27. april Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

BYGLAND

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL