Bygland
Hospitering i pleie- og omsorgstenesta i kommunane Bygland og Evje og Hornnes
Hovedmålsettinga for hospiteringa ved pleie- og omsorgstenestene i kommunane Bygland og Evje og Hornnes er å auke forståinga for kommunehelsetenesta si samhandling med spesialisthelsetenesta - fokusert mot praktiske problemstillingar innan pleie og omsorg i kommunane
mandag 10:46 Bygland kommune
Rød ordførerdominans i indre bygder
Etter å ha tapt kampen om fylkesordførervervet i Agder, kan Arbeiderpartiet glede seg over å ha sikret seg samtlige ordførere i Setesdal og Åseral.
mandag 10:22 $ Fædrelandsvennen
Smågnagarkurs
No kan personar som eig og/eller leiger ein landbrukseigedom få autorisasjon for å bruke enkelte gnagarmidlar
fredag 12:10 Bygland kommune
Øyremerka midlar til miljøtilskot i skog 2019
Landbruksdirektoratet har nyleg informert om at det for 2019 er sett av  8 millionar kroner til miljøtiltak i skogbruket
torsdag 14:40 Bygland kommune
Innbyggjarundersøking i Bygland kommune
Vi ønskjer å betre kvaliteten på tenestene våre og kommunen vi bur i. For å kunne gjere dette er det viktig for oss å høyre erfaringane og synspunkta dine med omsyn til tenestene som kommunen tilbyr, kommunen som bustad og om lokaldemokratiet
onsdag 09:29 Bygland kommune
Oversikt over stemmetillegg og personstemmer
I valprotokollen ligg det ei oversikt over kven som har fått stemmetillegg og personstemmer, og kor mange kandidatane har fått av kvar. Nedanfor finn du eit utdrag av protokollen
onsdag 09:11 Bygland kommune
Byglandsnytt
Rådet for eldre og funksjonshemma kom tidlegare med eit ønskje om eit kommunalt informasjonsblad, eit blad som presenterer ein del av det som skjer i Bygland kommune. No kjem første utgåve av det nye, månadlege bladet Byglandsnytt
onsdag 07:50 Bygland kommune
Kandidatkåringa er klar!
For å få med seg så mange førehandsrøyster som mogleg, har Valgdirektoratet avgjort at kommunane ikkje kan gjere seg heilt ferdig med valet før etter kl. 17:00 dagen etter valdagen. På den måten kan ein få med seg dei som har vore litt seint ute med å...
tirsdag 10. september Bygland kommune
AUST-AGDER

Bygland kommune ønskjer innbyggjarane med på å forme den nye kommuneplanen
Vi arbeider nå med å stake ut kursen for Bygland kommune for framtida! Kva for mål skal vi sette oss for dei neste 12 åra, og korleis skal vi nå dei?
tirsdag 10. september Bygland kommune
Førehandsrøystinga er over for denne gong
Førehandsrøystinga slutta kl. 14:00, fredag 6.9.19. Nedanfor kan du sjå kor mange som førehandsrøysta
fredag 6. september Bygland kommune
Opningstider i vallokala
Bygland kommune har 4 kretsar: Ose, Bygland, Grendi og Byglandsfjord. Nedanfor finn du oversikt over opningstidene i vallokala
fredag 6. september Bygland kommune
Varsel om igongsetting av detaljregulering for Austad kraftverk i Bygland kommune
Med heimel i Plan- og bygningsloven sin § 12-8, blir det med dette varsla at AT-skog på vegne av grunneigarar Arne Bjørgum og Knut Austad startar arbeid med detaljregulering for kraftverk på gnr/bnr 14/4 og 6 i Bygland kommune. Planen har fått PLANID
fredag 6. september Bygland kommune
Valresultat/kandidatkåring
Er du spent på valresultatet? Ver klar over at det endelege valresultatet blir klart først tysdag kveld
fredag 6. september Bygland kommune
Setesdal brannvesen IKS har open brannstasjon på Byglandsfjord, laurdag 21. september frå kl. 10:00 - 14:00
Setesdal brannvesen IKS har åpen dag på brannstasjonane sine laurdag den 21. september frå klokka 10:00 - 14:00
tirsdag 3. september Bygland kommune
Stopp.Tenk.Sjekk - ein kampanje om korleis du kan stoppe spreiinga av falske nyheiter
4 av 10 klarer ikkje å avsløre falske nyheiter. Medietilsynet har difor sett i gong ein kampanje for å avdekkje falske nyheiter og desinformasjon. I framkant av valet til hausten går Medietilsynet, Faktisk.no og Landslaget for lokalaviser (LLA) saman om
onsdag 28. august Bygland kommune
Har du lyst til å drive Ose turistheim?
Bygland kommune etterspør drivarar til Ose tristheim
fredag 23. august Bygland kommune
Lydfil frå folkemøtet om Vindkraft
Fekk du ikkje med deg folkemøtet om vindkraft den 22.08.19? Då kan du høyre opptak frå møtet
fredag 23. august Bygland kommune
Nasjonal kampanje mot hodelus 2019
Folkehelseinstituttet oppmodar skolar og barnehagar til å arrangere kampanje mot hodelus i vekene 10 og 35. Om sjekk og behandling for hodelus skjer samstundes, ser det ut til å redusere talet på hodelustilfelle over tid
onsdag 21. august Bygland kommune
Søknad om spillemidlar til idrettsanlegg og kulturarenaer i Aust-Agder 2020
Frist for å søke spillemidlar til idrettsanlegg og kulturarenaer for 2020 er 1. oktober 2019
tirsdag 20. august Bygland kommune
Vil du miljøsertifisere verksemda di?
Setesdal regionråd har ei støtteording for verksemder i Setesdal som vil miljøsertifiserast
tirsdag 20. august Bygland kommune
Debattmøte
Heim
torsdag 8. august Bygland kommune
Skulestart 2019-2020 for oppvekstsentra i Bygland kommune
Fyrste skuledag er måndag 19. august
torsdag 8. august Bygland kommune
Nye bestandsplanar for villreinområda
onsdag 7. august Bygland kommune
Førehandsrøysting
Måndag 12. august startar den ordinære førehandsrøystinga. Om du ikkje har høve til å røyste på valdagane 8. og 9. september, eller finn det lettare å førehandsrøyste, kan du gjere dette til og med fredag 6. september
mandag 5. august Bygland kommune
Kulturskulen har ledige plassar i Bygland
Heim
fredag 2. august Bygland kommune
Miljø­fokus gjorde 2018 til et fryktelig år
Miljøfokus på plast gjorde 2018 til et fryktelig år for plastposeprodusenten Serviteur Bygland. Alvorlige grep måtte til for å redde bedriften.
lørdag 27. juli $ Fædrelandsvennen
Kommune- og fylkestingsvalet 2019 - utlegging av manntal
Manntalet er lagt ut til offentleg ettersyn frå og med 29. juli og fram til valdagen 9. september på desse stadene:
fredag 26. juli Bygland kommune
Savnet paraglider funnet av luftam­bulanse
Funnet etter større leteaksjon.
søndag 21. juli $ Fædrelandsvennen
Motorferdsel i utmark
Alle løyve til motorferdsel i utmark gjekk ut 1. mai 2019. Om du har planar om å søkje om snøskuterløyve, kan det vere lurt å vere tidleg ute med å søkje
torsdag 18. juli Bygland kommune
Planprogram for revidering av kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel
Planprogrammet vart vedteke av kommunestyret den 29. mai 2019
onsdag 17. juli Bygland kommune
Lanserte vatn på flaske frå Bygland
Dei første flaskene med Ose Water er tappa og fredag vart kjeldevatnet frå Ose lansert. Gründerbedrifta frå Bygland vil satse på den internasjonale marknaden.
fredag 12. juli $ Fædrelandsvennen
Lag ditt eige turkart og skriv det ut med "Mitt turkart"
Du kan enkelt skrive ut Kartverket sitt turkart Norge 1:50 000 gratis via funksjonen Mitt turkart i Norgeskart.no. Du får same kartdata som papirkarta
onsdag 3. juli Bygland kommune
Pakkeforløp psykisk helse og rus
Målsetjinga med Pakke forløp for psykisk helse og rus er: auka brukarmedverknad og tilfredse brukarar samanhengande og koordinerte pasientforløp unngå unødig ventetid for utgreiing, behandling og oppfølging likeverdig tilbod til pasientar og pårørande
onsdag 3. juli Bygland kommune
AUST-AGDER

Kva er status på arbeidet med reguleringsplanen for Presteneset?
Reguleringsplanen for Presteneset vart vedteken av kommunestyret den 27.02.19. Utvikling på Presteneset er ei ønska utvikling i kommunen. Administrasjonen har starta arbeidet med gjennomføringa av planen
fredag 28. juni Bygland kommune
Folkemøte om vindkraft
Det blir folkemøte om vindkraft på Bygland kulturscene torsdag 22. august klokka 18:00.Bygland kommune sin sakshandsamar for vindkraft vil orientere om NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Andre førebudde innlegg kan avtalast med varaordførar Vidar...
torsdag 27. juni Bygland kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Frå 1. mai 2015 blei ordninga med differensiert foreldrebetaling innført i Bygland kommune
mandag 24. juni Bygland kommune
Her er 112 fakta om drifta av Bygland kommune
Årsmelding 2018 - høyrest det frykteleg kjedeleg ut? Då kan me fortelje at det er det ikkje - det er faktisk eit spanande dokument som fortel i detalj kva Bygland kommune fekk til i fjor. Nedanfor vil du finne nokre utplukka fakta henta frå årsmeldinga Om du har lyst til å lese...
torsdag 20. juni Bygland kommune
Opningstider sommaren 2019
Nedanfor finn du opningstidene i kommunen, biblioteket, NAV og tannklinikken for sommaren
torsdag 20. juni Bygland kommune
Eystein Greibrokk fekk Aust-Agder fylkeskommune sin bygningsvernpris 2019!
Med denne prisen vil vi gi Eystein anerkjennelse for bidraget han har gjort for å ivareta og formidle det tradisjonelle murerfaget som en viktig del av vår bygningshistorie, spesielt knyttet til bruken av leire som byggemateriale , sa fylkesordførar Gro
onsdag 19. juni Bygland kommune
Informasjon om vedtak frå møte i kommunestyret 18.06.19
Kommunestyret hadde møte den 18.6.19. Nedanfor kan du finne informasjon om nokre av sakene dei fatta vedtak om:
onsdag 19. juni Bygland kommune
Rapport etter fiskebiologiske undersøkingar i Otravassdraget
Det blei gjennomført prøvefiske i dei regulerte magasina Store Urevatn og Skargjesvatn i august 2018. Målsettinga med undersøkingane var å gje ein status for fiskebestandane og å vurdere behov for eventuell utsetting av fisk. Det skal og vurderast tiltak
mandag 17. juni Bygland kommune
Kontaktinformasjon Setesdal barnevern sommaren 2019
Setesdal barnevern har levert ei oversikt over kven du kan ringe til i løpet av sommaren om du har behov for kontakt med Setesdal barnevern
torsdag 13. juni Bygland kommune
Bygland utstyrssentral
Utstyrssentralen er ein stad der du og alle andre kan kome for å låne utstyr heilt gratis! Har du lyst til å prøve ein ny aktivtet? Då er dette plassen å kome!
tirsdag 11. juni Bygland kommune
Vei delvis sperret etter bilvelt
En bil har veltet ved Grendi i Bygland.
tirsdag 11. juni $ Fædrelandsvennen
Er det feil på gatelys i området ditt?
Bygland kommune utfører 4 vedlikehaldsrundar i året på gateljos. Vedlikehaldsrunde nr. 2 er straks føreståande. For å få oversikt over lyspærer eller feil ved gatelys, er me takksame for tilbakemeldingar om dette frå innbyggarane. Send gjerne melding om
tirsdag 4. juni Bygland kommune
Informasjon om politiske vedtak
Det var møte i formannskapet og kommunestyret i førre veke. Nedanfor kan du finne informasjon om nokre av sakene dei fatta vedtak om:
mandag 3. juni Bygland kommune
Manglande lokal legevakt
På bakgrunn av fråvær og ferieavvikling vil lokal legevakt vere i Arendal kl. 15:30 - 08:00 vekedagar og heile døgnet i helger frå og med 1. juni 2019 til og med 30.  september 2019. Ved behov for legevakt, ring 116 117. Ved akutte behov for hjelp, ring
mandag 3. juni Bygland kommune
Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordel 1,6 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019
onsdag 29. mai Bygland kommune
Informasjon vedk. fredag 31. mai
Fredag 31. mai vil publikumsmottaket og sentralbordet vere stengt.
tirsdag 28. mai Bygland kommune
Landbruket - oversikt over søknadsfristar
Nedanfor finn du ei oversikt over dei ulike tilskotsordningane og kva søknadsfrist det er på dei enkelte
tirsdag 28. mai Bygland kommune
Informasjonsmøte: Næringsprosjektet Setesdal Vekst
Næringsprosjektet Setesdal Vekst ved prosjektleiar Siri Lande inviterer nye og etablerte gründarar velkomen til informasjonsmøte i kommunestyresalen på kommunehuset i Bygland onsdag 5. juni kl 17:00 - 19:00
tirsdag 28. mai Bygland kommune
Store urørte naturområder i Norge trues av vindkraftutbygging
Vindkraft i Norge vil legge beslag på 630 kvadratkilometer urørt natur i Norge, ifølge Miljødirektoratet. Det tilsvarer rundt halvannen gang arealet til Oslo.
mandag 27. mai Fædrelandsvennen
Turistnæring frykter vindmøllene
Turistnæringen i indre Agder står foran en storsatsing der uberørt natur er viktigste markedsføring. Men nå føler de planene om en betydelig vindmølle-bygging som en trussel.
søndag 26. mai $ Fædrelandsvennen
Informasjon vedk. habilitet i "vindmøllesaka"
Ordførar og rådmann i Bygland kommune er inhabile i alle saker om utbygging av vindkraft i Bygland kommune. Varaordførar Vidar Frøysnes vil fungere som ordførar i denne saka framover. Han vil med det første få på plass ein setterådmann i ein annan kommune...
fredag 24. mai Bygland kommune
Varsel om kraftig regn og torevêr
Det blir meldt om moglegheit for lokalt svært kraftige regnbyger i løpet av kvelden/natta
tirsdag 21. mai Bygland kommune
Ledige stillingar som grunnskulelærar/allmennlærar ved Bygland oppvekstsenter
torsdag 16. mai Bygland kommune
Byglandsheimen har fått nytt telefonnummer
I samband med omlegginga av telefonsystemet i kommunen, har Byglandsheimen («vaktrommet») fått nytt telefonnummer. Det gamle nummeret - 37 93 47 86 - er erstatta med nytt nummer - 37 93 58 98. Det gamle nummeret vil framleis fungere ei stund, men etter
onsdag 15. mai Bygland kommune
Ledig stilling som sangpedagog ved Kulturskolen i Bygland, Evje og Hornnes
tirsdag 14. mai Bygland kommune
AUST-AGDER

Fjellmarsj i protest mot vindmøller
På toppen av fjellet Svaba samlet over 250 iherdige vindmølle-motstandere seg i sol og heftig vind: Herfra blir det mulig å se rett på 130 vindmøller i tre ulike området – om de blir bygget.
søndag 12. mai $ Fædrelandsvennen
Moglegheitsstudie Otra Elvepark
Midt-Agder Friluftsråd har i samarbeid med kommunane langs Otra sett i gong ein moglegheitsstudie for å kartlegge friluftstilboda langs Otra frå elvemunningen i sør til Bjåen i nord. Kva har vi og kva ønskjer vi?
fredag 10. mai Bygland kommune
Ville selge pilspisser fra steinalderen - fikk politiet på døra
Alf Løining fikk ingen respons da han ga beskjed om funnet for flere år siden. Da stesønnen Roman forsøkte å selge samlingen med pilspisser, tok det et døgn før politiet sto på døra.
torsdag 9. mai $ Fædrelandsvennen
8. mai-markering på Bygland
Kl. 10:00: Tog frå skulen til Knutsbakk. Barnehagen og skulen er med Kl. 10:15: Markering på Knutsbakk, tale og song. Tale ved ordførar. Song: Nasjonalsonga (dei to første versa og det siste). 4. klasse er forsongar. Nasjonalsalma (eit vers), Siv Eline
tirsdag 7. mai Bygland kommune
Ny og oppdatert telefonkatalog
Då me la om til nytt telefonsystem, fekk mange tilsette nye telefonnummer. Fleire har fått mobiltelefon, og dei som har fasttelefon har fått nye nummer. Vi har difor oppdatert den Interne telefonkatalogen med dei nye nummera. Nummeret til sentralbordet
tirsdag 7. mai Bygland kommune
Kontrollutvalet
Det skal vere møte i kontrollutvalet i Bygland, torsdag 9. mai kl 13:00. Du finn innkallinga nedanfor
torsdag 2. mai Bygland kommune
Kva gjer du når du har fått nabovarsel?
Nedanfor kan du lære meir om kva du kan gjere om nokon har sendt deg eit nabovarsel. Sjå meir om kva moglegheiter du har for å kommentere byggeplanane til naboen, korleis og når du gjev merknader og kva som skjer med merknadane når dei er sendt til kommunen
tirsdag 30. april Bygland kommune
Besøksstrategi for SVR
Besøksstrategien for SVR har vore til godkjenning hos Miljødirektoratet. No kan du lese den her
fredag 26. april Bygland kommune
Oppheving av akselrestriksjonar på kommunale vegar
Bygland kommune opphever akselrestriksjonar på alle kommunale vegar tilhøyrande Bygland kommune frå og med måndag 29. april 2019. Skilt vil bli tatt ned i løpet av måndagen
fredag 26. april Bygland kommune
Legevakt i Bygland og Evje og Hornnes - viktig melding
På bakgrunn av sjukdom har kommunane ikkje lokal legevakt i beredskap frå kl. 15:30 til 23:00 i dag 27. mai.  Henvendelse går som vanleg til Arendal legevaktsentral (tlf. 116 117), men om du må sjåast til av lege, må du møte opp på legevakta i Arendal.
torsdag 25. april Bygland kommune
Nok et selskap planlegger opptil 120 vindmøller i Setesdal
Zephyr AS jobber med vindkraftplaner på to områder i Bygland kommune.
torsdag 25. april $ Fædrelandsvennen
Sa opp jobbene, solgte huset og flyttet til den lille bygda i Setesdal
For første gang har Setesdal under 7000 innbyggere. Men denne unge familien har gått mot strømmen - de har flyttet til Grendi og etablert seg der.
søndag 21. april $ Fædrelandsvennen
Langfredag ble årets første sommerdag på Sørlandet
Både i Åseral og på Bylandsfjord passerte termometerne den magiske 20-gradersgrensa langfredag. Påskeaften ligger an til å bli minst like varm.
lørdag 20. april $ Fædrelandsvennen
Her skilte temperaturen 20 grader skjærtorsdag
I Åseral steg temperaturen fra 1,7 minusgrader til 18,2 grader pluss.
fredag 19. april $ Fædrelandsvennen
Ruskjørte i 117 km/t
En bilist er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand etter en laserkontroll ved Ose.
søndag 14. april $ Fædrelandsvennen
Tøff konkurranse blant mikrobryggeriene: – Jobber fulltid på fritida med bryggeriet
For ett år siden lanserte Torkjel Austad «ungkarsøl» fra Bygland. Nå har han fått innpass hos noen av landets fremste puber og landet avtale med Norgesgruppen og Vinmonopolet.
onsdag 10. april $ Fædrelandsvennen
Tilskot til drift av lag og organisasjonar
Dersom du driv kontinuerleg kulturverksemd i form av ein organisasjon, eit lag eller liknande i Bygland kommune, kan du no søkje om midlar til drift. Søknadsfristen er 2. mai
onsdag 10. april Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BYGLAND

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL