Bygland
Kulturminnefondet - få hjelp til å sette i stand kulturminnet ditt
Gjennom Kulturminnefondet kan private eigarar få støtte til tiltak for å bevare verneverdige kulturminne. Frivillige lag og organisasjonar kan og søke, anten dei eig kulturminnet eller forvaltar på vegne av andre
torsdag 13:09 Bygland kommune
Tilkallingsvikarar ved Pleie- og omsorgseininga i Bygland kommune
Pleie- og omsorgseininga i Bygland kommune treng fleire tilkallingsvikarar som kan steppe inn ved behov.
mandag 12:23 Bygland kommune
Ledig stilling som brannsjef i Setesdal brannvesen IKS
Setesdal brannvesen er eit interkommunalt selskap med ansvar for brann- og feiartenester i kommunane Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Søknadsfristen er 03.02.2019
mandag 11:33 Bygland kommune
IFK-plan 2019 - 2022
Nedanfor finn du den vedtekne IFK-planen for 2019 - 2022. (Plan for idrett-, friluftsliv-, fysisk aktivitet og kulturanlegg
torsdag 10. januar Bygland kommune
Brøyting og strøing mellom Lauvdal og Storestraumen
Kontakttelefon til vintervedlikehaldet i Bygland kommune syd
torsdag 10. januar Bygland kommune
Legg planar for over hundre vindmøller i Setesdal
Fred Olsen Renewables undersøker nå om det er mogleg med ei omfattande utbygging av vindmøller i Setesdal. Med maksimal utbygging kan det bli opptil 130 vindmøller fordelt på tre område.
mandag 7. januar $ Fædrelandsvennen
Kunngjering av planvedtak for reguleringsplanen Nesmoen massetak - planid 201801
I samsvar med Pbl §12-12 godkjende kommunestyret i møte 13.12.2018 i sak 68/18 reguleringsplanen for Nesmoen massetak med planid 201801
20. desember 2018 Bygland kommune
Oppstart av namnesak 2018/447 - Skomedal/Skåmedal
Det er oppretta namnesak på skrivemåten for Skomedal/Skåmedal. Saka vert teken opp for å få avklara rett skrivemåte for offentleg bruk. Kartverket har sendt saka på lokal høyring i kommunen, jf. §6 i Lov om stadnamn. Etter Forskrift om stadnamn §8 siste
19. desember 2018 Bygland kommune
AUST-AGDER

Informasjon om overgangsordninga for TEK10
Det er slutt på overgangsordninga for TEK10 som har gjort det mogleg å prosjektere bygg etter anten TEK10 eller TEK17. Frå 1. januar er det TEK17 som gjeld
19. desember 2018 Bygland kommune
Opningstider i jola
Legekontoret: 24.12.18: kl. 08:00 - 12:00 på Bygland 27.12.18: kl. 08:00 - 15:30 på Bygland 28.12.18: kl 08:00 - 15:30 på Byglandsfjord 31.12.18: kl 08:00 - 12:00 på Bygland Administrasjonen: Er stengd frå 24.12 til 31.12 - utanom avtale NAV: 24.12.18: Stengt 27.12.18: Stengt 28.12.18:...
18. desember 2018 Bygland kommune
Ledige stillingar i Bygland kommune - Pleie og omsorg
Det er ledig to vikariat og to faste stillingar for fagarbeidar/hjelpepleiar ved Pleie og omsorg. Søknadsfrist: 02.01.2019
18. desember 2018 Bygland kommune
Tømekalender for 2019
Setesdal Miljø og Gjenvinning har sendt tømekalenderen til oss. Du vil ikkje få denne i postkassen. Me vil anbefale at de lastar ned appen Renovasjon , der finne de både tømekalender og oversikt over miljøstasjonane. De vil og ha moglegheit for å få
17. desember 2018 Bygland kommune
Viktig melding om kommunale avgifter!
Som nokon har fått med seg, blei utsendinga av faktura på kommunale avgifter forseinka denne terminen. Dette skuldast ein systemsvikt i forsendelsen utafor kommunen sin kontroll. Ein har difor bestemt at betalingsfristen blir endra på grunn av forseinkinga. NY BETALINGSFRIST for faktura for...
13. desember 2018 Bygland kommune
Joletilbud Bygland Gard og Ætt
Ein super tilbudspris gjer bygdebøkene Bygland Gard og Ætt til ein perfekt jolegave!
12. desember 2018 Bygland kommune
Jobber for bedre mobilnett: – Vi har virkelig sagt fra
Flere av kommunene som ble hardt rammet under vinterens og høstens uvær, mener det haster å få på plass forsterket mobilnett. Både Songdalen og Bygland presser på for egne, lokale løsninger.
7. desember 2018 $ Fædrelandsvennen
Rettleiar førebygging av vold i nære relasjonar og rettleiar førebygging av radikalisering og voldeleg ekstremisme
Regjeringa ønsker ein brei innsats for å førebygge vold i nære relasjoner, og førebygge radikalisering og voldeleg ekstremisme. Med bakgrunn i dette har kommunane i Setesdalsregionen tatt initiativ til å utarbeide rettleiar førebygging av vold i nære
6. desember 2018 Bygland kommune
Oversikt over kurs i regi av Norsk Landbruksrådgiving Agder
I januar og februar blir det sett opp smågnagarkurs, og i februar og mars er det plantevernkurs
29. november 2018 Bygland kommune
Informasjon frå Statens vegvesen om arbeidet i Fånefjelltunnelen
Det blir nedsett hastigheit til 50 km/t, ljosregulering og manuell dirigering i tidspunktet frå 25. november til 15. desember. I tillegg kan tunellen bli stengt i periodar på inntil 15 minutt på grunn av vedlikehaldsarbeid
26. november 2018 Bygland kommune
Offentleg ettersyn - Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022
Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2022 er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 22.11 til 13.12.2018
22. november 2018 Bygland kommune
Viktig melding vedk. legevakt 20.november 2018
På grunn av kritisk vedlikehald av fagnettverka i Setesdal, kjem den lokale legevakta til å vere i Arendal i tidsrommet 15:30 - 19:00 i dag. Etter kl. 19:00 er legevakta lokal på Bygland og Evje og Hornnes att. Øyeblikkeleg hjelp-funksjonen i høve alvorlege hendingar vil ikkje bli...
20. november 2018 Bygland kommune
Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar 2019
Bufdir lyser ut nasjonal tilskotsordning for barn i låginntektsfamiliar
15. november 2018 Bygland kommune
Informasjon frå Statens vegvesen om nattestenging av Fånefjelltunnelen
Perioden for nattestenging av tunnelen blir utvida frå 15. november til 25. november. Arbeidet i tunnelen er forseinka på grunn av mykje tilleggsarbeid
8. november 2018 Bygland kommune
Er du klar for UKM?
Påmeldinga til Ungdommens kulturmønstring er i gong - den tok til 1. november. I år skal Bygland samarbeide med kommunane Åseral og Evje og Hornnes
5. november 2018 Bygland kommune
Paradoksal partileder
En kurder som ikke tror på Gud fronter Demokratene, som kjemper for norske og kristne verdier. Som leder av Kontrollutvalget i Kristiansand har han hatt et hektisk år.
2. november 2018 $ Fædrelandsvennen
Jodtablettar ved atomulykker (Informasjon frå Helsedirektoratet)
Er du under 40 år, gravid, ammande eller har heimebuande barn? Då rår vi deg til å ha jodtablettar heime. Tablettane kan gi vern mot radioaktivt jod ved atomulykker, og ein skal kun ta desse etter råd frå myndigheitene
31. oktober 2018 Bygland kommune
Autorisasjon for å bruke enkelte gnagarmidlar
Personar som eig og/eller leiger ein landbrukseigedom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagarmidlar
26. oktober 2018 Bygland kommune
Influensavaksine hausten 2018/vinteren 2019
Vi er no i gong med influensavaksinering. Du kan få vaksina på legekontoret i Bygland på måndagar, tysdagar og torsdagar kl 09:00 - fredagar kl 14:30, og på legekontoret i Byglandsfjord på onsdagar og fredagar frå 09:00 . 14:30. For å få sett vaksina, må...
24. oktober 2018 Bygland kommune
Styrk din eigenberedskap!
Kva gjer du om straumen skulle bli borte i fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke eller det ikkje er vatn i springen? DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) i samarbeid med Oslo kommune har lansert kampanjen "Du er en del av Norges beredskap"
24. oktober 2018 Bygland kommune
Nye og forenkla søknadsskjema for mindre byggetiltak m.m.
Direktoratet for byggkvalitet har laga nye og forenkla søknadsskjema for mindre byggetiltak, bruksendring og nabovarsling for privatpersonr på bebygd eigedom. Bakgrunnen for forenklingane er at eigar lettare skal kunne søke om enkle tiltak sjølv
24. oktober 2018 Bygland kommune
Kurs: "Livslyst etter kreft"
Kreftkoordinatorar i fleire samarbeidande kommunar inviterer no til kurset "Livslyst når det røyner på". Kreft er meir enn ein fysisk sjukdom, og for mange er det tøft å gå vidare med livet etter behandlinga. Kurset er 6.november kl 12:00 - 15:00 i Kreftforeningen sine...
24. oktober 2018 Bygland kommune
Kreftforeningen inviterer til familiedag på Sparebanken Sør Arena i Kristiansand
Kreftforeningen og IK START inviterer til ein familiedag laurdag 10. november kl. 11:00 - 14:30
22. oktober 2018 Bygland kommune
Villreinmøte i Bykle
Tysdag 30. oktober kl 18:00 på Bykle hotell, vert det besøk frå Olav Strand i frå Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).Tema for kvelden er villrein og ferdsel samt bestandsteljing og overvaking
22. oktober 2018 Bygland kommune
Telefonproblem på kommunehuset
Vi opplever problem med telefoni i dag. Om du treng å kome i kontakt med legekontoret, kan du ringe nr. 90 60 60 11. Treng du å kome i kontakt med sentralbordet, ringer du 48 24 02 04. Me arbeider med saka, og håper å løyse problemet så fort som mogleg
22. oktober 2018 Bygland kommune
AUST-AGDER

Informasjon om vassmålaravlesing
For å effektivisere innsamling av vassmålaravlesingar i samsvar med reglementet, tar kommunen i bruk SMS-varsling
18. oktober 2018 Bygland kommune
Informasjon frå Setesdal brannvesen om feiing og tilsyn
Ny forebyggende forskrift gjeldende fra 1 januar 2016. I den nye forskriften pålegges det at alle kommune/ brannvesen skal risiko kartlegge behovet for både feiing og tilsyn.  Forskriften tar også inn alle fritidsboliger på linje med vanlige boliger. 
18. oktober 2018 Bygland kommune
Spillemidlar for 2019
I Bygland kommune er fristen for å søke om spillemidlar sett til 15. november
11. oktober 2018 Bygland kommune
Utsett frist for å søke produksjonstilskot i jordbruket og RMP
Det blir i 2018 mogleg å søke fram til og med 29. oktober både på del 1 og del 2 i produksjonstilskot og på regionale miljøtilskot (RMP)
11. oktober 2018 Bygland kommune
Informasjon om influensavaksina
Legekontoret får mykje spørsmål om influensavaksina. Me ynskjer å informere om at den har ikkje kome til Bygland enno. Vaksina vil kome i løpet av veke 42 eller 43. Du kan fylgje med på heimesida eller facebooksida vår, så legg me ut ny informasjon når den er...
11. oktober 2018 Bygland kommune
Oversikt over tilbod i Årdalshallen
Der er stor aktivitet i Årdalshallen, både dagar og kveldar. Nedanfor finn du oversikt over treningstidene. Om du ynskjer å starte ny aktivitet, kan du ta kontakt med Liv Dagny Skjeggedal på telefon 907 56 778
9. oktober 2018 Bygland kommune
Symjehallen - Bygland skule
Familiebadinga startar opp onsdag 10.10.2018. Opningstidene er onsdagar og fredagar kl 17.00 – 20.00 utanom høgtidene og i skuleferiar.
9. oktober 2018 Bygland kommune
Kjære dekningsdirektør i Telenor
Det varmar hjarta mitt å lese om kor godt førebudd Telenor var på «Knud». No bør de syte for at de er endå betre førebudd på neste uvær.
9. oktober 2018 $ Fædrelandsvennen
Slamtømming
I vekene 39 - 42 er det tid for tømming av private septiktankar/slamavskiljarar. For at tømmefirmaet (SJT-Miljø AS) skal kunne utføre arbeidet, må abonnentane leggje til rette for at tilkomstvegen til tomta er klar, kumlokka må vere frigjort for jord, og dei må vere...
1. oktober 2018 Bygland kommune
Offentleg ettersyn - reguleringsplan for Presteneset
I samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok Plan, miljø- og ressursutvalet i sak 68/18 den 28.08.18 å legge forslag til reguleringsplan for Presteneset med tilhøyrande dokument ut på høyring og offentleg ettersyn i seks - 6 veker
1. oktober 2018 Bygland kommune
Tilsvar til ordføreren i Bygland
Telenor var godt forberedt på stormen «Knud». Vi høynet beredskap både internt og hos våre entreprenører.
26. september 2018 $ Fædrelandsvennen
Ordninga med busstilskot til studentar i Bygland kommune blir vidareført!
Ordninga trådde fyrst i kraft frå 1. oktober 2017 og gjaldt fram til juni 2018. Formannskapet vedtok i august 2018 samrøystes at ordninga blir vidareført. Studentar frå Bygland som studerer ved studieplass med liknande lokketilbud som Kristiansand har,
25. september 2018 Bygland kommune
Storviltjakta 2018
18. september 2018 Bygland kommune
Ledig stilling som rettleiar NAV
17. september 2018 Bygland kommune
Ingen problemer på omkjøringsveien i Setesdal. Men lokalbefolkningen ber bilistene sette ned farten.
Siden Fånefjelltunnellen på riksvei 9 i Bygland er stengt og bilistene må kjøre på vestsiden av Byglandsfjorden for å komme til Valle og Hovden, var det timer ventetid og lange køer der sist helg. Denne fredagskvelden meldes det at trafikken går greit.
7. september 2018 $ Fædrelandsvennen
Spørreundersøkelse - SGoS
SGoS (Setesdal Gründer og samfunnsutvikling) er eit ungdomsprosjekt i regi av Setesdal regionråd, der dei m.a. arbeider med bulyst og blilyst i Setesdal. Dei har utarbeidd ein spørreundersøkelse som tek for seg dette
5. september 2018 Bygland kommune
Setesdal brannvesen inviterer til open brannstasjon
Det blir spanande aktivitetar for små og store. Leik og lær om brannvern, og sjå kva brannkonstablane arbeider med!
5. september 2018 Bygland kommune
Telefonsystemet er nede for øyeblikket - her finn du direktenummeret til legekontoret
Dette medfører at du må ringe nr. 90 60 60 11 om du skal ha tak i legekontoret. Kommunen sitt sentralbord fungerer som vanleg
5. september 2018 Bygland kommune
Hukommelsesteamet i Setesdal arrangerer pårørandeskole
Hukommelsesteamet i Setesdal skal arrangere pårørandeskole. Det går over 5 kurskveldar i haust frå kl 18:00 - 20:30, og er lagt til Evjeheimen
3. september 2018 Bygland kommune
– Finn ny rute til helga
Om du skal oppover Setesdal kommende fredag, bør du vurdere andre kjøreruter enn riksvei 9.
2. september 2018 $ Fædrelandsvennen
Omkom i ulykke på riksvei 9
Klokka 17.12 bekrefter politiet at en eldre kvinne omkom i ulykken på riksvei 9 i Bygland fredag ettermiddag.
24. august 2018 $ Fædrelandsvennen
Fånefjellstunnelen blir stengt
Arbeida utanfor tunnelen har halde på sidan mai månad. No startar arbeida i​ tunnelen, og Statens vegvesen må stenge den fram til 27. september
24. august 2018 Bygland kommune
Villreinjakta og prøvetaking
Måndag 20. august går startskotet for årets villreinjakt. I år er det obligatorisk å samle inn hjerneprøver og svelglymfeknuter frå felte dyr eldre enn eitt år
17. august 2018 Bygland kommune
Folkemøte plan for Prestneset
Bygland kommune inviterer til folkemøte om planen for utbygging på Prestneset. I møtet vil utkast til plan bli presentert, og det vil bli høve til å kome med innspel og til å spørre om det ein lurer på. I etterkant av folkemøtet startar den politiske...
13. august 2018 Bygland kommune
Informasjon frå Landbruksdirektoratet vedk. tilskot til sjukdomsavløysing m.v
Ein forventer at elektronisk søknads- og sakshandsamingssystem for tilskot til avløysing av jordbrukarar ved sjukdom og fødsel mv. er tilgjengeleg frå onsdag 15. august 2018 som planlagt
13. august 2018 Bygland kommune
AUST-AGDER

Pressemelding frå brannvesenet
Setesdal Brannvesen IKS ynskjer å rette ei stor takk til innbyggjarane i setesdalskommunane for den respekta og haldningane dei har hatt for forbodet. Nettopp på grunn av dette har det ikkje vore fleire brannar i Setesdal
13. august 2018 Bygland kommune
Landbruket må auke brannberedskapen
Situasjonen er no så ekstrem over store delar av landet at bønder blir oppmoda til å iverksette ytterlegare tiltak for å auke brannberedskapen. Viktigast er det å sørge for lett tilgjengeleg sløkkeutstyr, ikkje minst no i samband med innhaustingsarbeidet
8. august 2018 Bygland kommune
Skulestart
Skulane startar opp att måndag 20. august kl. 09:00. Me ynskjer alle velkomne til eit nytt skuleår!
7. august 2018 Bygland kommune
Totalforbod og dispensasjonssøknadar - melding frå brannvesenet
Brannvesenet har opna for dispensasjonssøknadar
6. august 2018 Bygland kommune
Bygdekinoen 22. august
Heim
30. juli 2018 Bygland kommune
Informasjon til grunneigarane ved Byglandsfjorden
Nokre ungdomar har sommarjobb i Bygland kommune med rydding av plast og anna bos ved strender i Byglandsfjorden. Storflaumen i fjor haust har teke med seg mykje bos som ligg att ved fjorden. Arbeidet tek til 30. juli og held fram i 2 veker. Grunneigarane vert med dette orientert. Bygland kommune, Drift og forvaltning
24. juli 2018 Bygland kommune
Helgas anbefalinger
Hvem er Kvelertaks nye vokalist? Svaret får du om du tar turen til Fjellparkfestivalen fredag. Her er helgas kulturtips.
19. juli 2018 $ Fædrelandsvennen
Melding frå Setesdal Miljø og Gjenvinning
Glass/metall og matavfall blir henta seinare i dag eller i morgon (19. og 20. juli) på grunn av tekniske problem med alle renovasjonsbilane
19. juli 2018 Bygland kommune
Minkar det på drikkevatnet?
Finværet har medført turke, og kommunen får litt spørsmål om hjelp til å fylle tomme drikkevassbrønnar. Pr. no er det mindre kapasitet til å imøtekome ønska, sidan mykje materiell og mannskap er opptatt i skogbrannsamanheng. Dersom det er behov for...
19. juli 2018 Bygland kommune
Full kontroll på brannene i Setesdal
Tirsdag kveld opplyser innsatsleder i Setesdal, Torleif Homme, at de nå har full kontroll på alle de ni brannsonene som har funnet sted i Setesdal det siste døgnet.
17. juli 2018 $ Fædrelandsvennen
Kameratgjeng med ny festival i Bygland
Lørdag arrangeres Setr-festivalen for første gang. Målet er å få fart på befolkningsveksten i kommunen.
17. juli 2018 $ Fædrelandsvennen
Brannen i Sordal: – Det nærmet seg fryktelig
I over fem døgn har det brent i Sordal i Bygland. Lorentz Leh har siden lørdag vært skogbrannens nærmeste nabo.
17. juli 2018 $ Fædrelandsvennen
86 soldater skal bekjempe branner i fire sektorer
– Slik det ser ut nå, ser det ut som at brannen har dempet seg veldig sammenlignet med hvordan det var i går morges. Nå er vi bare veldig spente på tilbakemeldingene vi får mannskapet som sendes ut.
17. juli 2018 $ Fædrelandsvennen
Flere hundre branner siden torsdag
Fredag ettermiddag brenner det fortsatt 29 steder i Agder. Siden torsdag har det vært flere hundre branner i Agder.
13. juli 2018 $ Fædrelandsvennen
Opningstider i juli
Her er opningstidene for kommunehuset, legekontoret og NAV:
27. juni 2018 Bygland kommune
Tømekalender for 2. halvår 2018
Setesdal Miljø og Gjenvinning har sendt tømekalenderen til oss. Du vil ikkje få denne i postkassen. Me vil anbefale at de lastar ned appen Renovasjon , der finne de både tømekalender og oversikt over miljøstasjonane. De vil og ha moglegheit for å få
27. juni 2018 Bygland kommune
Oppdatering om gratis hustomter
Som eit tiltak for å stimulere bustadbygging i Bygland kommune har kommunestyret vedtatt at fem tomter i ferdig regulerte kommunale bustadfelt i Bygland kommune vert selde for ein pris som svarer til tilkopling av vatn, avlaup og andre kommunale
22. juni 2018 Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BYGLAND

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL