Aurland
Statusoppdatering sti- og løypeplanen
I vinter arrangerte kommunen grendamøte i Aurland, Vassbygdi, Flåm, Undredal og Gudvangen i samarbeid med Nærøyfjorden Verdsarvpark. Møta vart gjennomført som ein workshop der deltakarane fekk kome med innspel til grunnlagsmaterialet til planen. Deltakarane fekk utdelt ein...
09:53 Aurland kommune
Korona råd - Halloween, barnebursdag og andre arragement
Aurland kommune har ingen eigne forskrifter eller anbefarlingar. Vi fylgjer dei nasjonale retningslinjene. Det viktigaste er at alle som deltek i arrangement er friske, held minst 1m avstand, og vasker hender.
torsdag 15:56 Aurland kommune
Møte i Aurland kommunestyre torsdag 5. november 2020
onsdag 14:50 Aurland kommune
Statusoppdatering områdeplanen for Flåm
Utval for plan og eigedom hadde ei avklaringssak knytt til områdeplanen for Flåm oppe til politisk behandling 31.august. Saka vart utsett og det vart gjennomført eit møte i Flåm Samfunnshus 30.september slik at innbyggjarane og andre aktørar fekk lov til å kome med...
onsdag 13:34 Aurland kommune
Generell rutine ved luftvegsinfeksjonar. – informasjon til pårørande ved Aurland Helsetun.
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 14:09 Aurland kommune
Vinterbingo 01.november 2020 - 28.februar 2021
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 10:30 Aurland kommune
Når skal ungdom/voksne vera heime fra arbeid/skule og når skal dei testa seg for covid-19?
   
mandag 13:17 Aurland kommune
Influensavaksine for risikogrupper.
Ta kontakt med legekontoret på tlf 57 63 29 99 for bestilling av time. Personar som ikkje er i risikogruppa får ikkje tilbod om vaksine mot sesonginfluensa før etter 1. desember. 
mandag 12:58 Aurland kommune
VESTLAND

Grønnare kvardag
fredag 23. oktober Aurland kommune
"Hest, Fest og Heimlengt"
onsdag 21. oktober Aurland kommune
Vil du vere med å utvikle lokalsamfunnet i Aurland kommune?
Du kan lese meir om støtte ordninga her.  Du kan søke om tilskot til eittårige forprosjekt eller treårige hovudprosjekt. Dei eittårige forprosjekta kan få inntil 50 000 kroner, og søknadsfristen 25. oktober gjeld slike prosjekt. Merk at det er svært kort...
mandag 19. oktober Aurland kommune
Fv. 5623 Gudvangen – Bakka
På grunn av rasfare vert Fv. 5623 Gudvangen – Bakka stengt/ope til følgjande tider:
mandag 19. oktober Aurland kommune
Høyringsdokument frå Namnenemnda
Namnenemnda i Aurland kommune har i møte 13.10.2020 behandla 2 saker som skal ut på høyring.
fredag 16. oktober Aurland kommune
Samtale for innsatspersonell
Oppmøte kl. 20.00 i idrettshallen. Innkallinga går til innsatspersonellet i: Aurland kommune Røde Kors Aurland Politiet Andre frivillige Utfrå smittevernsreglane vert alle registrerte ved inngang. Me minner elles om smittevernreglane generelt.
torsdag 15. oktober Aurland kommune
Symjehallen er stengd
På grunn av teknisk feil er symjebassenget stengd. Bassenget vert opna att tysdag 20.10.2020. 
torsdag 15. oktober Aurland kommune
Vaksinering for influensa 19. og 20. oktober
Vaksinane som kjem er forbeholdt helsepersonell og personar i risikogruppe
torsdag 15. oktober Aurland kommune
Ope rådhus onsdag 14. oktober kl 19.00
Mange er nok også kjende med kven det vert leita etter og utfallet til no. I samråd med familien vart navnet til den sakna frigjeve ikveld. Den sakna er Christoffer Lysne Elgåen. Christoffer vart meldt sakna måndag morgon, og etter kvart vart det sett i gang leiteaksjon etter han. Til...
tirsdag 13. oktober Aurland kommune
Geologiske undersøkingar - Geithusbergi
Undersøkingane skjer i området mellom Geithusgrovi og Styvesethaugen og vil føregå i vegbane og nedanfor vegbana.  Vegen er stengd og det er berre naudsynt trafikk til og frå gardane som er tillete.  Vi ber om at eventuell trafikk langs strekninga viser omsyn ved...
tirsdag 13. oktober Aurland kommune
Symjehallen er stengd 13.10.2020
På grunn av teknisk feil er symjebassenget stengd. 
tirsdag 13. oktober Aurland kommune
Ny utlysing av kommunale næringsfond
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 13. oktober Aurland kommune
Sluttakurs - Stumpe røyken? Kaste snusboksen?
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 12. oktober Aurland kommune
TV-aksjonen NRK 2020 – Eit hav av moglegheiter
TV-aksjonen i år er tildelt WWF, og deira arbeid for å bekjempe plast i havet.
fredag 9. oktober Aurland kommune
Ledige vikariat for sjukepleiarar i heimebaserte tenester
Me har 100 % stilling i svangerskapsvikariat 80 % vikariat med høve for fast tilsetjing   Begge vikariata er ledige frå snarast   Arbeidsoppgåver - legemiddelhåndtering og administrering - dokumentasjon i fagsystem etter gjeldande lovverk - jobbar med velferdsteknologi/...
torsdag 8. oktober Aurland kommune
Kommunal planstrategi for 2020-2023
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 7. oktober Aurland kommune
Utlegging av økonomiplan
Aurland formannskap sitt framlegg til økonomiplan 2021 – 2024 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 14-3 i kommunelova.
tirsdag 6. oktober Aurland kommune
Kulturminnedagen på Bakka
Kulturminnedagen på Bakka vart gjennomførd siste Sundag i September i nydeleg haustver med godt oppmøte frå både bygdefolk og tilreisande. 
tirsdag 6. oktober Aurland kommune
Kven fortener Trafikktryggingsprisen i Vestland 2020?
Vestland fylkeskommune deler kvart år ut ein trafikktryggingspris til nokon som har utmerka seg i trafikktryggingsarbeidet. Både personar, lag og organisasjonar kan motta prisen.  Fotograf: Anders Aa.Hagen/Trygg Trafikk
tirsdag 6. oktober Aurland kommune
Aurland folkebibliotek - Opningstider
Måndag og torsdag kl 1400-1900 Tysdag og onsdag kl 1000-1400 Laurdag  17.oktober byrjar me med laurdagsope bibliotek att, kl 1000-1400.
tirsdag 6. oktober Aurland kommune
Endra rutinar hjå Felles Landbrukskontor ÅLA
Landbrukskontoret forvaltar mange tilskotsordningar som gjeld tiltak og aktivitetar på landbrukseigedomar, og i den samanheng har me fram til no vore behjelpelege med å fylla ut og senda inn søknadar. T.d. søknad om produksjonstillegg.
tirsdag 6. oktober Aurland kommune
Informasjonsskriv frå CWD koordinator 3. kvartal 2020.
tirsdag 6. oktober Aurland kommune
Framleis besøksrestriksjonar ved Aurland helsetun.
Me vil så langt som mulig legge til rette for besøk på helsetunet, under covid-19-epidemien. Besøk blir vurdert på førehand, og skal avtalast. Den einskilde sitt behov for besøk, må bli vurdert opp mot risiko for smittespreiing, risikofaktora hjå den...
mandag 5. oktober Aurland kommune
Skrekk bingo 01.10.20 til 31.10.20
tirsdag 29. september Aurland kommune
Minner om frist for påmelding til innspelsmøte til områdeplanen for Flåm i dag 29.09.2020
tirsdag 29. september Aurland kommune
VESTLAND

Aurlandsprisen 2020
Aurlandsprisen skal tildelast ein person, verksemd eller eit lag/ein organisasjon som har lagt ned ein stor innsats gjennom lagsarbeid, verdiskaping, vidareføring av kulturelle tradisjonar og kulturelle uttrykksformer, lokalhistorisk arbeid, kunstnarleg verksemd eller arbeid for born og ungdom. Viss du...
tirsdag 29. september Aurland kommune
Ekstramøte i Formannskapet og Fondstyret torsdag 1. oktober
Fondstyret for konsesjonsavgiftsfondet starter kl. 10.00  - Link til sakliste Formannskapet starter kl. 12.30 - Link til sakliste    
mandag 28. september Aurland kommune
Sykkeldag på 3. og 4. steg – den beste dagen til no
Sykkel er god trim. Det styrkjer balanse og koordinering. Og kondis!Vi har fått øvd oss i hinderløype og på terrengsykling.Det er og nokre trafikkreglar som er nyttig å kunne. Når ein er ute og syklar, må ein ta hensyn til gåande. Ein må og passe på seg...
mandag 28. september Aurland kommune
Minner om kulturminnedagen på Bakka Søndag 27.september kl 12.00-16.00 - Vel møtt!
 
fredag 25. september Aurland kommune
Stenging av Fv. 5623 Gudvangen - Bakka
Vegen er open til desse tider: 07:00 - 08:30 15:00 - 16:00
fredag 25. september Aurland kommune
Lykke kan vera å ha ein lærar med grønsakshage og få bli med dit
Turdag torsdag 10.09 starta med litt undervisning ute på skuleplassen. Her prata me om kva som veks på tre og busker, og i jorda og mykje av dette kan me nyte no om hausten. Anne Line hadde med seg hasselnøter ho sjølv hadde plukka. På vegen nedover prata me om ulike blader, blomar og...
fredag 25. september Aurland kommune
Anbod på skredsikring Nedre Brekke er lyst ut
29 entreprenørar  har meldt si interesse for arbeidet og fleire av desse deltok på anbodssynfaringa.   Arbeidet er eit viktig tiltak for å sikre eksisterande bustadar og attståande ubebygd tomt.  For å sikre området mot skred skal det byggjast ein ledevoll....
fredag 25. september Aurland kommune
Time og reseptbestilling - på nett via Helserespons.no
torsdag 24. september Aurland kommune
Møte i Aurland kommunestyre torsdag 17. september 2020
Kommunestyret startar kl. 10.00. Møta vert streama gjennom KommuneTv. I starten av kommunestyremøtet vert det gitt orienteringar om: Arne Johannesen, regionlensmann i Sogn orienterer om Aurland lensmannskontor Ståle Brandshaug, direktør i Visit Sognefjord orienterer om...
fredag 11. september Aurland kommune
Stenging av Fv. 5623 Gudvangen - Bakka
På grunn av meldt nedbør blir Fv. 5623 stengt i dette tidsrommet: Torsdag 03.09 kl. 19.00 – Sundag 06.09 kl. 11.00 Opningstider: Open fredag 04.09 kl. 07.00-08.30. og 15.00-16.00 Laurdag 05.09: open 12.00- 14.00 Sundag 06.09: open frå kl. 11.00 Det blir vakt på rasstaden...
torsdag 3. september Aurland kommune
Møte i Formannskapet 3. september 2020
Link til sakliste og møtepapir Matpause kl. 12.00 og synfaring til jorbærproduksjon på Lødn Gard kl. 12.30.  
onsdag 2. september Aurland kommune
Aurland kommune digitaliserer utsending av faktura
Kva konsekvensar får dette for deg? Den nye løysinga inneber at alle fakturaer vert forsøkt sendt digitalt, via Avtalegiro, eFaktura, Vipps eFaktura, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg til ein epost. Viss dette ikkje er mogleg, blir fakturaen levert som papirfaktura i...
onsdag 2. september Aurland kommune
Rapportering på tal smitta av Covid-19 i Aurland kommune - status 28.08.2020
fredag 28. august Aurland kommune
Nasjonal bibliotekdag 01.september 2020
fredag 28. august Aurland kommune
Fast 100% stilling som reinhaldar
Arbeidsoppgåver Dagleg og periodisk reinhald av kommunale bygg. Kvalifikasjonar Ynskjeleg med fagbrev innan reinhald. Evne til å kunne arbeide sjølvstendig og i team. Ynskjeleg med førarkort klasse BE. Krav til språkkunnskapar Den som vert tilsett må beherske norsk...
torsdag 27. august Aurland kommune
Aurland fritidsklubboppstart - Welcome back!
Tysdag fritidsklubboppstart 01.september Etterskuletid 5.-7. Kl 1430-1700 Onsdag oppstart 02. september Elevar ABU 5.- 7. kl ; kl. 1800 - 1915 Elevar Flåm skule 5.-7.kl; kl. 1930 - 2100 Fredag oppstart 11. september 8.kl - 1830- 1945 9.kl - 2000 -2115 10.kl - 2130...
onsdag 26. august Aurland kommune
Barneverntenesta - fast 100 % stilling som sakshandsamar
ER DU VÅR NYE KOLLEGA? Ledig 100% fast som sakshandsamar i Aurland og Lærdal barnevern Arbeidsoppgåver Barnevernet skal sikre at alle barn som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling får naudsynt hjelp og omsorg. Arbeidet inneber sakshandsaming etter Lov om...
fredag 21. august Aurland kommune
Nytt tilbygg til trimrommet i Aurlandshallen - status
I vedtaket til formannskapet den 12.12.2019, sak 100/19, vart følgjande lagt til vedtaket:Nye lokale for boksering i samband med ny inngang trimrom(pkt 1.4.1)"Ved etablering av ny inngang til trimrommet i Aurlandshallen er det ynskjeleg at ein ser på moglegheita for etablering av tilbygg dedikert...
fredag 21. august Aurland kommune
For mange bedrifter er sommeren avgjørende. Cornelius Sjømatrestaurant er en av dem.
I Hordaland kjøpes det varer for åtte milliarder kroner i juli og august.
19. juli 2019 $ Bergens Tidende
Eitt cruiseskip i Flåm ureinar like mykje som 10.000 bilar
NÆRINGSLIV: Om ikkje ein får raskt på plass strengare miljøkrav til cruiseskipa, kan det få store konsekvensar for miljøet og omdømmet til Norge, meiner Bellona.
19. februar 2018 $ Firda
Desse cruiseskipa kjem til Flåm i år
TURISME: Ein kvart cruisemillion turistar legg til kai i sognebygda denne sesongen. Britar og tyskarar er overrepresentert.
19. februar 2018 $ Firda
Gåande stengde tunnel – men elles er alt på stell
SAMFERDSEL: Gudvangatunnelen blei stengt etter at ein gåande forvilla seg inn i tunnelen.
4. februar 2018 Firda
Person med harepest døydde – fire smitta i Aurland
AURLAND: I haust blei fire personar smitta av harepest på kort tid.
4. januar 2018 Firda
Ras stengde veg i fleire timar
HØYANGER: Fylkesvegen mellom Høyanger og Vadheim er stengt av eit steinras.
23. desember 2017 $ Firda
Kristin (85) fekk fylkeskulturprisen
PRIS: Kristin Sønnerheim vart heidra for hennar arbeid med å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta.
5. desember 2017 Firda
VESTLAND

Kolonnekøyring over Hardangervidda
SAMFERDSLE: Sjå korleis statusen er for vegar i fylket.
5. desember 2017 Firda
Straumførande leidningar stoppar trafikk på E16
Politiet melder kl. 20.45 søndag at E16 i Nærøydalen er stengd for lastebiler, mens det er manuell dirigering for personbilar.
3. desember 2017 Firda
Fotgjengar stengde tunnel
Flenjatunnelen på E16 i Aurland er stengd inntil vidare på grunn av at ein person er observert gåande inne i tunnelen. Politiet er orientert, melder…
30. november 2017 Firda
Dette har ingen kvinner gjort før henne
SKYTING: Hildegunn Strand presterte unike 350 poeng i helga.
27. november 2017 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL