Aurland
Oppstartsmøte sakskomite for bygningsmessige tiltak i pleie og omsorg
Sakskomiteen for bygningsmessige tiltak i pleie og omsorg har i dag, 15.03.2019, hatt oppstartsmøte. 
fredag 13:42 Aurland kommune
Listeforslag til kommunestyrevalet 2019
Alle parti og grupper som ønsker å stille til kommunestyrevalet, må levere listeforslag til kommunen innan 1. april 2019, kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha kome til kommunen. Det er ikkje nok at brevet med listeforslaget er poststempla
fredag 12:45 Aurland kommune
Dagsamling om framtidas bustadformar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 11:03 Aurland kommune
Ledig stilling - engasjement i 100% stilling som reinhaldar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 14. mars Aurland kommune
Ledige stillingar - sommarvikarar 2019 - teknisk
Me har ledige sommarjobbar på teknisk i Aurland kommune. Sommarjobbane er fordelt på reinhald og uteseksjon. 
torsdag 14. mars Aurland kommune
Pressemelding - bestandsreduksjon av hjortevilt kring Nordfjella
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 14. mars Aurland kommune
Aurland i regional analyse Sogn og Fjordane
Telemarksforsking har gjennomført ein regional analyse for Sogn og Fjordane, mellom anna omtalt på NRK i dag.
onsdag 13. mars Aurland kommune
Temakafè
Temakafe er ein uformell møteplass for personar med kreft, pårørande, venner og etterlatte. Der kan De møta andre i same situasjon som deg.  Her kan du dela tankar og erfaringar, eller berre ta ein prat over ein kopp kaffi. Dei fleste kveldane får me besøk av ulike...
tirsdag 12. mars Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Aurland kommune skal gjennomføre brukarundersøkingar!
Vi ynskjer at kvaliteten på våre tenester skal vere god. Det er viktig for oss å høyre dine erfaringar med dei kommunale tenestene, slik at vi kan forbetre oss.
tirsdag 12. mars Aurland kommune
Uttale til søknad om løyve etter forureningslova for Mjølfjell-Brandset skyte- og øvingsfelt
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 12. mars Aurland kommune
Invitasjon til dialogmøte om parkering 14. mars
Kommunestyret har sett ned ein sakskomite som i korte trekk skal arbeide med parkerings- og trafikkløysingar i kommunen. Komiteen er gjennom tidlegare møte blitt betre kjend med dei lokale parkerings- og trafikktilhøva i einskilde grender. Komitéen
fredag 8. mars Aurland kommune
Planlegg alderdommen!
I følge Stortingsmelding nr 15 (2017-2018) «Leve hele livet, en kvalitetsreform for eldre», blir det naudsynt å utfordre befolkninga til i større grad enn tidlegare å ta ansvar for å planlegge for eigen alderdom. Eitt av punkta som blir nemnt er å
torsdag 7. mars Aurland kommune
Områdereguleringsplan for Undredal
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 7. mars Aurland kommune
Varsel om oppstart for Detaljregulering for varehuset Brødrene Wangen og del av Aurlandsvangen
Innspel til planarbeidet sendast innan 11.04.2019 til:  Gøran Johansen, Pb 19, 5741 Aurland eller g.johansen@gmail.com  (frist for å sende innspel er 11.04.2019)
tirsdag 5. mars Aurland kommune
Reiselivskafè på Fretheim Hotel onsdag 13. mars kl. 18.00
Aurland Ressursutvikling inviterer til Reiselivskafè på Fretheim Hotel onsdag 13. mars kl. 18.00.
tirsdag 5. mars Aurland kommune
Statnett søker konsesjon på Aurland - Sogndal
Statnett søker om anleggskonsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for tiltaket, som berører kommunene Sogndal, Vik, Lærdal og Aurland i Sogn og Fjordane. Det omsøkte tiltaket omfatter ny 420 kV ledning Aurland - Sogndal på 49,3 km og
tirsdag 5. mars Aurland kommune
Nye miljøkrav i verdsarvfjordane
Frå  1. mars 2019 er det innført strengare krav til utslepp frå skip og båtar som ferdast på Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden.
fredag 1. mars Aurland kommune
Eigedomsskatt for 2019
Liste over utskriven eigedomsskatt for 2019 er lagt ut for offentleg ettersyn i  Aurland rådhus og her på nettsida frå 1. -  22. mars 2019.
fredag 1. mars Aurland kommune
Tur til dagsturhytta kan gje Zip-line billett
Dagsturhytta i Aurland har vorte eit svært populært turmål. Kombinasjon av mosjon, strålande utsikt og bokkultur er godt for folkehelsa.
fredag 1. mars Aurland kommune
Heradshuset
Kulturetaten er flytta inn att i Heradshuset, og me har kontor i 1. etasje. 
fredag 1. mars Aurland kommune
Oppmoding frå Helsestasjonen – ”Helsesista på tv”
 ”Helsesista” Tale Maria Krohn Engvik som dagleg når 150 000 på Snapchat, kjem med eige tv serie for ungdom. Her vert vanskelege tema som sex, kropp, nakenbilete, sjølvmordstankar, kjærleikssorg og liknande, teke opp. 
fredag 1. mars Aurland kommune
Temakveld - "Saman mot mobbing"
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 26. februar Aurland kommune
Kulturmidlar 2019 – ei viktig påminning
Fristen for å søkje om kulturmidlar nærmar seg - fristen er 15. mars. Den må haldast. Søknad med alle vedlegg må vere sendt kommunen innan fristen 15. mars!
søndag 24. februar Aurland kommune
Aurland kommune søker trainee
fredag 22. februar Aurland kommune
Aurlandsmarsjen 2019 vert gjennomført laurdag 03. august
Aurlandsmarsjen har til vanleg vorte gjennomført på søndag siste helga i juli. Av ulike grunnar har arrangørane vald å skyve arrangementet ut ei veke til laurdag første helga i august.
fredag 22. februar Aurland kommune
Ledige faste stillingar som badevakt og billettør i symjehall
Me har ledig to faste stillingar som badevakt på 6 timar/veke når bassenget er ope. Omfanget av stillingane kan verte utvida når ordninga for badeanlegget er fastlagt. Ei fast stilling som billettør i symjehallen på 9 timar/veke når bassenget er ope. I
torsdag 21. februar Aurland kommune
Ledig vikariat i 100 % stilling som vernepleiar/ miljøterapeut
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 20. februar Aurland kommune
Sogn for alle - Bli med på eit spennande seminar om integrering
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 20. februar Aurland kommune
Gode rekneskapstal for Aurland kommune!
Netto driftsresultat for Aurland kommune for 2018 viser ein pluss på kr 20,1 millionar. Etter budsjetterte avsetningar og bruk av fond står ein igjen med eit mindreforbruk (overskot) på kr 10,7 millionar som kommunestyret kan disponere.
onsdag 20. februar Aurland kommune
Vel yrkesfag!
Dette var oppmodinga frå Anne Kauppi, dagleg leiar ved Sogn opplæringskontor (SOK) på informasjonsmøtet om yrkesval og læreplassar i kantina ved Aurland barne- og ungdomsskule onsdag 13.02.19. Omlag 40 elevar og vaksne møtt opp for å høyre om dei mange
mandag 18. februar Aurland kommune
Meir miljøvennleg cruisenæring
Onsdag skreiv representantar for 13 kommunar under på ei felles fråsegn for ei meir miljøvennleg cruisenæring.
fredag 15. februar Aurland kommune
Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 17.00
Kommunestyremøtet vert overført direkte på Nett-TV frå kl. 17.00 i dag, torsdag 14. februar 2019  
torsdag 14. februar Aurland kommune
Informasjonsmøte om yrkesval og læreplassar
Aurland kommune inviterer i samarbeid med Sogn Opplæringskontor, Flåm AS, ECO Energi og Norsun til eit felles informasjonsmøte knytt til kva utdanningsmoglegheiter som eksisterar innanfor den vidaregåande skulen i regionen, og kva behov næringslivet ser
onsdag 13. februar Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Kryptogruven som falt i grus
Planen var å starte datasenter for kryptoutvinning med bitcoin. Men så trakk den kinesiske forretningsmannen Jie Zhang seg plutselig.
tirsdag 12. februar $ Bergens Tidende
Framleis forbudt å fôre hjortevilt
mandag 11. februar Aurland kommune
Ledige stillingar - sommarvikarar 2019 i bu- og miljøtenesta
Me treng ferievikarar i perioden 17.06.19- 31.08.19. Tenesteeining for bu- og miljøtenester gjev omsorg og oppfølging til personar med omfattande og samansette behov, uavhengig av buform. Me treng vikarar i bufelleskapa våre, samt i tiltak som personlege
mandag 11. februar Aurland kommune
Kulturmidlar
Aurland kommune deler årleg ut tilskot til ålment kulturarbeid i kommunen. Søknadsfrist 15.mars.
fredag 8. februar Aurland kommune
Møte i kommunestyre torsdag 14. februar
På saklista Godkjenning av møteprotokoll Spørjetime Referatsaker Open post Varsling av farleg ver. Tilbod om vidareføring og utvikling frå StormGeo AS Fleire læreplassar i Sogn - partnarskapsavtale Oppretting av Raudafjell villreinområde - høyring ...
fredag 8. februar Aurland kommune
Planlegg alderdommen!
I følge Stortingsmelding nr 15 (2017-2018) «Leve hele livet, en kvalitetsreform for eldre», blir det naudsynt å utfordre befolkninga til i større grad enn tidlegare å ta ansvar for å planlegge for eigen alderdom. Eitt av punkta som blir nemnt er å
onsdag 6. februar Aurland kommune
Måling og varsling av luftkvalitet i Aurland kommune
På nettportalen «Luftkvalitet i Norge», kan alle gå inn å sjå på varsel for luftkvalitet over heile Noreg. Tala baserer seg på modellar, det vil seie at tala kjem frå kartlagt informasjon rundt trafikk- og vêrtilhøve. Varslingsmodellen set saman...
onsdag 6. februar Aurland kommune
Søknadsportalen er no open! Søk læreplass hjå Aurland kommune innan 1. mars 2019
Vi kan tilby læreplass i byggdriftarfaget, helsefagarbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget, institusjonskokkfaget og eventuelt kontor- og administrasjonsfaget. 
onsdag 6. februar Aurland kommune
Kom til Sogn – Bli kjend med oss før karrieremessa i Bergen
Kommunane i Sogn byr på unike moglegheiter. Vi har blant Noregs beste skular, eit veksande næringsliv, godt helsevesen, sterkt miljøfokus og ei ambisiøs bustadutvikling. Mykje rører seg her.
onsdag 6. februar Aurland kommune
Møte i kontrollutvalet tysdag 12. februar 2019
tirsdag 5. februar Aurland kommune
Ynskjer du å bidra til at ein flyktningfamilie får husvære i Aurland?
Aurland kommune har vedteke å busette 30 flyktningar i perioden 2015 - 2020. I dag er det 25 flyktningar frå Syria og Irak i Aurland som er blitt integrerte i barnehage- og skulesystem, på arbeidsmarknaden og gjennom fritidsaktivitetar m.m. For at
tirsdag 5. februar Aurland kommune
UKM i Aurland fredag 1. februar
Fredag 1. februar gjekk UKM Aurland 2019 av stabelen i Trudvang og Heradshuset!  Desse har fått tilbod om å representera Aurland kommune på årets fylkesfestival:
tirsdag 5. februar Aurland kommune
Har du hugsa å registrere brønnen din? Dersom du delar brønn med ein eller fleire skal den registrerast
Alle vassforsyningssystem skal vere registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld både større vassforsyningssystem, og dei som er veldig små. Alle som produserar under 10 m3 drikkevatn i døgnet kan nytte eit forenkla registreringsskjema.
mandag 4. februar Aurland kommune
Barnehage- og SFO opptaket 2019- 2020
Barnehageopptaket 2019 - 2020 - hovudopptaket og SFO - opptaket 2019-2020.  Søknadsfrist 1. april. 
mandag 4. februar Aurland kommune
Faste 100 % stillingar for helsefagarbeidarar
Ved Aurland helsetun er det ledig 2 x 100 % faste stillingar for helsefagarbeidar.  
fredag 1. februar Aurland kommune
Veterinær lammevakt i vakre Aurland
Veterinærstilling ledig som lammevakt i Aurland kommune i Sogn og Fjordane i tidsrommet 20.april til 10.mai 2019.
fredag 1. februar Aurland kommune
Reguleringsplan (detalj) for Aurland barnehage
Aurland kommune har vedteke at framlegg til reguleringsplan for Aurland barnehage vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan og bygningslova § 12-10.
torsdag 31. januar Aurland kommune
Kommunal veg til båthamna i Flåm er open
Kommunal veg til båthamna i Flåm er no rydda og open for trafikk.
torsdag 31. januar Aurland kommune
Informasjonsmøte om yrkesval og læreplassar
Dag: onsdag 13.februar  Stad: kantina på Aurland barne- og ungdomsskule (ABU) Tid: kl 18 – ca 20.00   Dagsorden • Velkommen ved kommunen • Flåm AS – rekrutteringsbehov og læreplassar • ECO energi – rekrutteringsbehov og læreplassar •...
onsdag 30. januar Aurland kommune
Ledig stilling - Fast 100% stilling som driftsoperatør ved Teknisk eining
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 29. januar Aurland kommune
Personvernombod for ÅLA-kommunane
Skriftlege førespurnader merkast med «Personvernombod» og sendast til Årdal kommune, Statsråd Evensens veg 4, 6885 Årdalstangen. Kontordagar i kommunane: Aurland kommune 1. tysdag i kvar månad Lærdal kommune 2. tysdag i kvar månad Årdal kommune 3....
tirsdag 29. januar Aurland kommune
Personverndagen
28. januar er den internasjonale Personverndagen
mandag 28. januar Aurland kommune
Ledig undervisningsstilling og lærarvikariat ved Aurland barne- og ungdomsskule
Aurland kommune har ledig 100% mellombels undervisningsstilling ved Aurland barne- og ungdomsskule frå 01.08.19- 31.07.20 med mogelegheit for forlenging/fast stilling. Frå 01.03.2019 til 21.06.2019 har Aurland kommune ledig 100% lærarvikariat ved Aurland
fredag 25. januar Aurland kommune
Håpar på større dugnadsvilje
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 25. januar Aurland kommune
Lokale til leige på Fjordsenteret
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 25. januar Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Ønskjer fleire trenar- og leiarkrefter
Aurland idrettslag tilbyr ei mangfaldig spekter av ulike aktivitetar for alle aldersgrupper, men opplever samstundes at det er mykje dei same personane som dreg det tyngste lasset år etter år.
fredag 25. januar Aurland kommune
På Aurland folkebibliotek kan me tilby
PressReader gir deg komplette digitale kopiar av aviser og tidsskrift for lesing på PC, nettbrett og smarttelefonar.
fredag 25. januar Aurland kommune
Ledige stillingar - sommarvikarar 2019 - pleie og omsorg
Me treng ferievikarar i perioden 17.06.19- 31.08.19 til kjøkken og pleieavdelingane ved Aurland Helsetun.    I heimebaserte tenester treng me vikarar i heimesjukepleie, heimehjelp og evt. dagsenter for heimebuande demente. 
torsdag 24. januar Aurland kommune
Eitt cruiseskip i Flåm ureinar like mykje som 10.000 bilar
NÆRINGSLIV: Om ikkje ein får raskt på plass strengare miljøkrav til cruiseskipa, kan det få store konsekvensar for miljøet og omdømmet til Norge, meiner Bellona.
19. februar 2018 $ Firda
Desse cruiseskipa kjem til Flåm i år
TURISME: Ein kvart cruisemillion turistar legg til kai i sognebygda denne sesongen. Britar og tyskarar er overrepresentert.
19. februar 2018 $ Firda
Gåande stengde tunnel – men elles er alt på stell
SAMFERDSEL: Gudvangatunnelen blei stengt etter at ein gåande forvilla seg inn i tunnelen.
4. februar 2018 Firda
Veier stengt på grunn av snøras og uvær
Det er stor og betydelig snøskredfare i Sør-Norge
25. januar 2018 $ Aftenposten
Person med harepest døydde – fire smitta i Aurland
AURLAND: I haust blei fire personar smitta av harepest på kort tid.
4. januar 2018 Firda
Ras stengde veg i fleire timar
HØYANGER: Fylkesvegen mellom Høyanger og Vadheim er stengt av eit steinras.
23. desember 2017 $ Firda
Kristin (85) fekk fylkeskulturprisen
PRIS: Kristin Sønnerheim vart heidra for hennar arbeid med å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta.
5. desember 2017 Firda
Kolonnekøyring over Hardangervidda
SAMFERDSLE: Sjå korleis statusen er for vegar i fylket.
5. desember 2017 Firda
Straumførande leidningar stoppar trafikk på E16
Politiet melder kl. 20.45 søndag at E16 i Nærøydalen er stengd for lastebiler, mens det er manuell dirigering for personbilar.
3. desember 2017 Firda
Fotgjengar stengde tunnel
Flenjatunnelen på E16 i Aurland er stengd inntil vidare på grunn av at ein person er observert gåande inne i tunnelen. Politiet er orientert, melder…
30. november 2017 Firda
Dette har ingen kvinner gjort før henne
SKYTING: Hildegunn Strand presterte unike 350 poeng i helga.
27. november 2017 Firda
Kva skjer i Aurland
Kva skjer i Aurland
28. juni 2010 Aurland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AURLAND KOMMUNE

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL