Aurland
Retningslinjer for smittevern knytt til utanlandsk arbeidskraft
onsdag 09:21 Aurland kommune
Informasjon om flaumførebyggande tiltak
Det er i år stort sannsyn for skadeleg vårflaum og det er viktig at privatpersonar og beredskapsaktørar gjer det dei kan for å førebygge flaumskader. NVE har laga desse informasjonsfilmane om kva privatpersonar kan gjere:
tirsdag 15:33 Aurland kommune
Statusoppdatering områdeplanen for Flåm
Det siste halvåret har det vorte arbeidd med dei siste nødvendige utgreiingane i grunnlagsmaterialet til områdeplanen for Flåm. Her er ei statusoppdatering for det vidare arbeidet.
tirsdag 09:15 Aurland kommune
Rapportering på smitta av korona i Aurland kommune 25.05.2020
Aurland kommune Tal Covid-19 Tal testa Tal innlagd Tal døde 0 45 (+9)                                                            ...
mandag 16:34 Aurland kommune
Ekstramøte i Aurland formannskap onsdag 20. mai
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 18. mai Aurland kommune
Samlefilm frå årets 17. mai-feiring i Aurland
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 18. mai Aurland kommune
Aurland folkebibliotek
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 18. mai Aurland kommune
Ordføraren sin 17. mai-tale
Kjære sambygdingar og besøkjande. Til lukke med dagen alle saman!
søndag 17. mai Aurland kommune
VESTLAND

Varsel om stenging av Flåmsdalsvegen
Flåmsdalsvegen blir stengt for gjennomkjøring ved Orøyene frå søndag 17. mai kl. 19.00 og fram til og med torsdag 21. mai som følgje av anleggsarbeid. Omkjøring via Brekkevegen – Haugen bru. Omkjøring blir skilta. 
fredag 15. mai Aurland kommune
Varsel om stenging av vatn Øvregata – Rygg
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 15. mai Aurland kommune
Rapportering på smitta av korona i Aurland kommune 15.05.2020
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 15. mai Aurland kommune
Straumutkopling
torsdag 14. mai Aurland kommune
17.mai-program for Aurland kommune
Her er programmet for 17.mai feiringa i Aurland kommune. Det skjer ein del i kommunen. Aurland kommune vil på det sterkaste oppmoda om at me følgjer smittevernreglar, og at me unngår opphoping av folk rundt om (maks 50 personar) Det vert lag opp til smitteverntiltak der det føregår...
onsdag 13. mai Aurland kommune
Fornya konsesjon for Kjosfoss kraftverk og reguleringar i Flåmsvassdraget - fråsegn frå Aurland kommune
Kommunestyret vedtok i møte 16.04.20 KS-sak 023/20 slik høyringsfråsegn:
onsdag 13. mai Aurland kommune
Framleis alminneleg besøksstans ved Aurland helsetun, men under visse føresetnader er det no muleg å avtale besøk til pasientar
Mange pasientar i helse og omsorgsinstitusjonar er særleg sårbare for smitte med covid-19 på grunn av alder og underliggande sjukdommar.  Det er difor framleis alminneleg besøksstans ved Aurland helsetun. Dette er i tråd med retningsliner og tilrådingar frå...
tirsdag 12. mai Aurland kommune
Nye digitale løysingar for byggesøknadar
ByggSøk vert stengt for nye byggesøknadar 1.oktober i år. Direktoratet for byggkvalitet har derfor utvikla nye digitale løysingar som kan takast i bruk allereie no. 
mandag 11. mai Aurland kommune
Ras ved Tokvam torsdag 7. mai
Ein geolog har vurdert at fjellpartiet er ustabilt og at det må reinkast før ein kan inn i området og reparere skadene. Under arbeidet med fjellreinskinga kan det komme ned stein. Det er vurdert at dette ikkje skal vere til fare for bebuarane, men alle i Skaimshagen og på Tokvam er...
fredag 8. mai Aurland kommune
Rapportering på smitta av korona i Aurland kommune 08.05.2020
Aurland kommune Tal Covid-19 Tal testa Tal innlagd Tal døde 0 30 (+2)                                                            ...
fredag 8. mai Aurland kommune
Harald Sjursen skriv om krigsminner;
-Eg hugsar godt at det var samanhenande piggtråbuntar langs heile badestrondi for at ikkje nokon skulle koma uhinra i land her. Etter krigen vart denne piggtråen, av gardbrukarane på Brekke, brukt til over og undergurt på gjerder. Nye grenser vart markerte, og mange bukser sundrevne. Me...
fredag 8. mai Aurland kommune
Markering av 8. mai og frigjeringsdagen i Aurland kommune
Gratulera med dagen! I dag markerar me at det er 75 år sidan krigen tok slutt. 5 år med okkupasjon og undertrykking var slutt og freden kom til landet vårt.
fredag 8. mai Aurland kommune
Utlysing av tilskotsmidlar til verdsarvområde Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjordområde
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 7. mai Aurland kommune
Hugs bandtvangen for hundar frå 1. april
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 7. mai Aurland kommune
Reguleringsplan for Holmen gruve og deponi - melding om oppstart
I medhald av Plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, 12-9, samt Forskrift om konsekvensutredninger §8, vert det med dette varsla om at det setjast i gang privat reguleringsarbeid med konsekvensutgreiing, og høyring av forslag til planprogram, for gnr. 61, bnr. 8 og 6, mfl., Holmen gruve og...
onsdag 6. mai Aurland kommune
Vil du vera meddommar i lagmannsretten, tingretten eller jordskifteretten?
onsdag 6. mai Aurland kommune
Asbjørn og Astrid på djupt vatn
Sommarles er ein digital lesekampanje for 1.-7. klasse som varer frå 1. juni til 31. august. På sommarles.no kan du registrere bøkene du les, samle poeng, få kule premiar og lesetips, lese den eksklusive Sommarles-forteljinga, løyse oppgåver og følge med...
tirsdag 5. mai Aurland kommune
Når bør du testast og når bør du ikkje teste deg
Her finn du oppdatert informasjon frå Helsedirektoratet Om ein blir sjuk med feber, hoste, tung pust eller mister smaks- eller luktesansen kan ein ha kronavirussjukdom (covid-19). Symptoma kan være milde hos mange, særleg hos born. Det er mest sannsynleg at ein er smitta om ein blir sjuk etter...
tirsdag 5. mai Aurland kommune
Delvis stenging av den kommunale vegen på Ytstebøen
Den kommunale vegen på Ytstebøen vert delvis stengt frå tysdag 05.05.2020 til torsdag 07.05.2020 mellom kl 07:30 – 15:30.
mandag 4. mai Aurland kommune
Vedtak og orientering om klagerett
Det ligg føre motsegn frå Fylkesmannen til byggeområde BFT (Fritids- og turistføremål) og V (bruk og vern av sjø og vassdrag), kommunen har ikkje heimel til å vedta ein plan det ligg føre motsegn til. Kommunestyret har gjort den delen av planen det ikkje ligg...
mandag 4. mai Aurland kommune
Vedtak og orientering om klagerett
Plandokument finn du på denne linken: Planomtale.pdf Føresegner.pdf ROS-analyse.pdf Arealplankart 1.pdf Arealplankart 2.pdf   Saksdokument for planen finn du her: Kommunestyret si handsaming   Det er klagerett på Aurland kommunestyre sitt vedtak til Fylkesmannen etter plan- og...
mandag 4. mai Aurland kommune
Lærarvikariat ved Aurland barne- og ungdomsskule
Aurland barne- og ungdomsskule ligg i kommunesenteret Aurlandsvangen. Skulen har 142 elevar frå 1. til 10.klasse, og eit velkvalifisert personale. Det er ynskjeleg med fagfordjuping og erfaring i norsk, engelsk og kroppsøving, men også andre fag kan vere relevante. Løns- og...
fredag 1. mai Aurland kommune
Lærarvikariat ved Aurland barne- og ungdomsskule
Aurland barne- og ungdomsskule ligg i kommunesenteret Aurlandsvangen. Skulen har 142 elevar frå 1. til 10.klasse, og eit velkvalifisert personale. Det er ynskjeleg med fagfordjuping og erfaring i norsk. Det er ein fordel om du har tospråkleg kompetanse i norsk og arabisk. Løns- og...
fredag 1. mai Aurland kommune
Byggesakshandsamar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 30. april Aurland kommune
Rapportering på smitta av korona i Aurland kommune 30.04.2020
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 30. april Aurland kommune
VESTLAND

Informasjon til næringslivet om smittevern
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 30. april Aurland kommune
Alternativt tilbod førstelineteneste i mai-juni 2020
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 30. april Aurland kommune
Aurland kommunestyre gir sin tilslutnad til oppropet om å evakuere borna frå Moria-leiren
Kommunestyret vedtok uttalen​ i møtet 23. april med 11 mot 6 røyster på bakgrunn av ein interpellasjon frå Aurland MDG.
onsdag 29. april Aurland kommune
Vedtak av plan og orientering om klagerett
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 28. april Aurland kommune
Ny heis ved Aurland helsetun sett i drift
Den nye heisa erstatta opprinneleg heis som i sin tid blei levert saman med nybygg ved Aurland Helsetun.
tirsdag 28. april Aurland kommune
Postlista er oppdatert på innsyn/nettsida
Postlista på innsyn/nettsida er i dag, måndag 27. april, igjen oppdatert.
mandag 27. april Aurland kommune
Vil du vera meddommar i lagmannsretten, tingretten eller jordskifteretten?
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 27. april Aurland kommune
Rapportering på smitta av korona i Aurland kommune 24.04.2020
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 24. april Aurland kommune
Møte i kontrollutvalet tysdag 28. april
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 24. april Aurland kommune
Aurland fysioterapi opnar igjen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 24. april Aurland kommune
Verdas bokdag 2020
UNESCO markerar kvart år den 23. april – ein hylles til bøker og forfattarar – og å oppmuntre alle til leseglede.
torsdag 23. april Aurland kommune
Til befolkninga og helsepersonell no som det vert letta på restriksjonar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 22. april Aurland kommune
Kva er kompetansebehovet i di verksemd?
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 22. april Aurland kommune
Møte i Aurland kommunestyre og ekstramøte i fondstyret torsdag 23. april
Møta vert gjennomført om fjenmøte i medhald av mellombels forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommunar og fylkeskommunar for å avgrense spreiing av Covid-19.   
onsdag 22. april Aurland kommune
Vikariat i 80 % stilling for sjukepleiar i heimesjukepleien
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 20. april Aurland kommune
Ledig stilling - fast 80 % som personleg assistent
Vil du jobbe som assistent i brukar sin heim (BPA)? Me har ledig 80 % stilling i ei ny BPA-ordning, stillinga er ledig frå snarast. Søknadsfrist 12.05.2020.
mandag 20. april Aurland kommune
5,1 millionar til landbruket
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 20. april Aurland kommune
Møte i Aurland kommunestyre og ekstramøte i fondstyret torsdag 23. april
Møta vert gjennomført om fjenmøte i medhald av mellombels forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommunar og fylkeskommunar for å avgrense spreiing av Covid-19.   
fredag 17. april Aurland kommune
Opning av barnehagane 22. april
Flåm og Vangen barnehage opnar onsdag 22. april. 
fredag 17. april Aurland kommune
Rapportering på smitta av korona i Aurland kommune 17.04.2020
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 17. april Aurland kommune
Tilbod frå Aurland Folkebibliotek
Frå måndag 20. april kan du låne bøker hjå oss, sjølv om lokalet fortsatt er stengt. Me vil gjerne prøve å opne opp for utlån og innlevering. 
fredag 17. april Aurland kommune
Søker ENOVA om midlar til landstraum
Aurland Hamnevesen KF søker ENOVA om støtte til etablering av landstraum til cruise. 
torsdag 16. april Aurland kommune
Viktig melding frå legekontoret
Redusert tilgjengelegheit på grunn av oppgradering av journalsystemet.
onsdag 15. april Aurland kommune
SIMAS opnar alle miljøstasjonar - men oppmodar deg til å vente
– Me er veldig oppteken av å unngå smitte, og ønskjer difor ikkje lange køar og uheldige situasjonar.
onsdag 15. april Aurland kommune
Bråtebrenning /brenning av hogstavfall
I tida mellom 15. april og 15. september er det forbod mot å gjere opp eld i nærleiken av skog og mark utan løyve frå kommunen.
tirsdag 14. april Aurland kommune
VESTLAND

Status for lokale CWD-arbeidet i Nordfjella kommunane
Arbeidet med skrantesjuke har fleire og ulike innfallsvinklar. Det er ein politiske delen som ordførarane må ta seg av. Offentlentleg forvaltning har ei viktig rolle i mange samanhengar. Alt dette må innbyggjarane i kommunane og andre må forholda seg til.
tirsdag 14. april Aurland kommune
Byggesakshandsamar - forlenga søknadsfrist til 16. april 2020
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 14. april Aurland kommune
Møte i Plan- og eigedomsutvalet og Levekårsutvalet torsdag 16. april
Møta vert gjennomført frå høvesvis kl. 12.00 og 15.00 som fjenmøte i medhald av mellombels forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommunar og fylkeskommunar for å avgrense spreiing av Covid-19.  
fredag 10. april Aurland kommune
Regjeringa har bestemt at skulane skal vera stengde i to veker etter påske
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 8. april Aurland kommune
Er du bekymra for eit born må du gjere noko
Mange born har det vanskeleg heime frå før og dei har det ekstra vanskeleg i denne perioden. Barne- og familieministeren har fyljande oppfordringar til oss:
onsdag 8. april Aurland kommune
Endra tømmeruter i påsken
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 7. april Aurland kommune
Turliv i koronatid
tirsdag 7. april Aurland kommune
Informasjon til pårørande av bebuarar ved Aurland helsetun
Ring mellom   11.00 – 12.00 og 16.00 – 17.30 Ver snill å ring avdelinga der pasienten bur på førehand, så er dei førebudde og gjort klar til å ta imot samtalen. Sjukeheim:     45878970 Rehab:...
mandag 6. april Aurland kommune
Postlista er ikkje oppdatert på innsyn/nettsida
Grunna feil hjå leverandør er ikkje postlista på innsyn/nettsida oppdatert.
mandag 6. april Aurland kommune
Heimepåske og smittevern
mandag 6. april Aurland kommune
Påskehelsing frå ordføraren
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
søndag 5. april Aurland kommune
Byggesakshandsamar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
lørdag 4. april Aurland kommune
Aurland folkebibliotek kjem med ei gladmelding før påske
fredag 3. april Aurland kommune
Rapportering på smitta av korona i Aurland kommune 03.04.2020
Aurland kommune Tal Covid-19 Tal testa Tal innlagd Tal døde 0 21 (0)                                                              ...
fredag 3. april Aurland kommune
Oppheving av stenging av kommunale leikeplassar og ballbingar
Det er betre å møtast for leik utandørs enn innandørs, men leikeplassar med mange barn samtidig bør unngåast. Anbefalinga om meir avstand enn vanlig gjeld òg her.
torsdag 2. april Aurland kommune
Melding frå legekontoret
Dette gjeld av omsyn til å førebygge smitte både for deg sjølv og personale.
onsdag 1. april Aurland kommune
Vinjaåsen dagsturhytte
Hytta ligg på om lag 300 m over havet, og det er stigning av varierande grad heile vegen opp. Dette er likevel ikkje til hinder for at storparten av innbyggarane fint kjem seg opp, men sjølvsagd med litt puls alt etter kor fort ein vil gjere turen. Frå hytta vart oppsett hausten 2018 og fram til...
onsdag 1. april Aurland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL