Aurland
TV-aksjonen søndag 22. oktober
Sjå også: Turmarsj i samband med TV-aksjonen - bli med!
lørdag 12:55 Aurland kommune
Møte i kommunestyre torsdag 26. oktober
På saklista Godkjenning av møteprotokoll Spørjetime Referatsaker Open post Tertialrapport 2. tertial 2017 Godkjenning og kvalitetssikring av nytt finansreglement Tenestestandarar - pleie og omsorg Godkjenning av sørviserklæringar - Barnevern - Sosiale tenester -...
lørdag 12:37 Aurland kommune
Melding frå kommuneoverlegen – harepest
Harepest er ein bakteriesjukdom som råker harar og smågnagarar, men som kan smitte menneske. I lemenår er det vanleg med smitte blant gnagarar, og det er grunn til å tru at smitten omfattar heile kommunen.Dei som tek vatn i frå dårleg sikra brønnar eller overflatevatn...
fredag 20:30 Aurland kommune
Telefonproblem på legekontoret
Legekontoret minner om at bestilling av resept, legetime og time på laboratoriet kan gjøres via Helserespons sin App på mobiltelefonen eller på internett. Du kan då sende melding akkurat når det passar deg, og får svar seinast neste virkedag. Her finn du meir ...
fredag 10:00 Aurland kommune
Møte i formannskapet 18. og 19. oktober
onsdag 07:48 Aurland kommune
Turmarsj i samband med TV-aksjonen - bli med!
Oppmøte klokka 12.00 ved kyrkjemuren. Turen går frå Vangen, rundt Klokkargarden og tilbake til Vangen. Det vert sal av kaffi, saft og kaker som 7.klasse diskar opp med.Prisar: Barn 20 kr Vaksne 50 kr Familiepris 100 krInntektene frå turmarsjen går til NRK sin...
tirsdag 17:24 Aurland kommune
Barneprogram - Nynorske litteraturdagar 2017
Laurdag 28.oktober kan familien kome på Fretheim hotell, ungane kan bli med vertane inn til forteljarstund med Jorunn Barane. Ho vil starte barneprogrammet kl 11.00. Etter ei magisk stund med forteljingar frå Jorunn blir det ein kort liten omrigg, og så er det dokketeater som står på...
fredag 13. oktober Aurland kommune
Førebu bustaden DIN for framtida DI - møte i Førde 1. november
fredag 13. oktober Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Stenging av Rallarvegen ved Klevagjelet måndag - fredag 08.00 - 16:00 til 6. november
Grunna utbetring av to murar vil det ikkje vera mogleg å passere med køyretøy i denne perioden.  Ev. spørsmål kan rettast til Jon Herman Rivenes i Bane Nor, mobil 995 10 490 / rivjon@banenor.no  
fredag 13. oktober Aurland kommune
CWD - brev til Landbruks- og matminister og Mattilsynet
     
mandag 9. oktober Aurland kommune
Høyring - lokal forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Aurland kommune
Høyringsfristen er sett til 01.11.17. Uttale til forskrifta kan sendast elektronisk til post@aurland.kommune.no eller til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland.
fredag 6. oktober Aurland kommune
Ledig stilling som fagarbeidar ved teknisk
fredag 6. oktober Aurland kommune
Fallførebyggande kurs
Gruppetreninga har oppstart tysdag 16. januar 2017 og varer til og med torsdag 15. mars, kvar tysdag og torsdag i 9 veker. Treninga vil finne stad i kantina (rommet ved inngangsdøra) på Aurland Helsetun. Det vil bli gjennomført ei undersøking av blant anna balanseevne i forkant. Kven kan...
mandag 2. oktober Aurland kommune
Utsetjing av midlar til skuleungdom frå Flåm
På grunn av låge renter siste åra har frie midlar vorte redusert. Pr 31.12.2016 var frie midlar til utdeling kr 16.246,77. Samla eigenkapital utgjorde kr 1.513.725,25. Utdeling av midlar vil som følgje av dette bli utsett inntil vidare. Formannskapet som er styre for legatet avgjer...
mandag 2. oktober Aurland kommune
Serviceskyss 2017
Serviceskyssen er eit brukarstyrt transporttilbod som er ope for alle , og skal vere tilrettelagd for alle. Du blir henta heime hjå deg sjølv, og køyrt heim att til døra.  Serviceskyssen i Aurland er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Aurland kommune og Aurland...
søndag 1. oktober Aurland kommune
Influensavaksinering i Aurland
Prisar Influensavaksine for risikogrupper kr 120,- Influensavaksine for personar utanom risikogruppe kr 180,- Pneumokokkvaksine kr 300,- Har du spørsmål kring vaksinering, ta kontakt med Aurland legekontor tlf 57 63 29 99. 
søndag 1. oktober Aurland kommune
Nynorske litteraturdagar 27.-29.oktober
Nokre er sprelske og lystige, andre meir melankolske. Somme vil reflektere over livsløp som fekk nokre knutar eller vart farleg  tynnslitne ei stund. Alle vil gje dykk som publikum eit bit av sin eigen livsvev – akkurat so langt som tråden har nådd til no. I tillegg kan me freiste med...
lørdag 30. september Aurland kommune
Oppstart rehabilitering av symjehall, terapibad og garderobar
Kommunestyret vedtok i møtet 14. september 2017 gjennomføring av rehabilitering av symjehall og bygging av terapibad i samsvar med utarbeidde planar og anbod som er henta inn.  Arbeidet vert utført av Kleiven Sogn AS og skal vera ferdig til midten av februar 2019.  
fredag 29. september Aurland kommune
Temakafè Kreftomsorg ÅLA
Tid: Torsdag 5. oktober kl. 18.30 – 20-30 Stad: Kulturhuset Øvre Årdal Tema: Barn som pårørande v/ helsesøster Anne Berit Lerum og kreftkoordinator i Aurland, Linda Mannes. Enkel servering Vel møtt! Kontakt Linda Mannes på tlf. 976 99 266 / 930 02...
torsdag 28. september Aurland kommune
Aurlandsprisen 2017
Aurlandsprisen skal tildelast ein person, verksemd eller eit lag / ein organisasjon som har lagt ned ein stor innsats gjennom lagsarbeid, verdiskaping, vidareføring av kulturelle tradisjonar og kulturelle uttrykksformer, lokalhistorisk arbeid, kunstnarleg verksemd eller arbeid for born og ungdom. Viss du...
torsdag 28. september Aurland kommune
Vinnardikta frå stølsdagen på Langhuso
Kvar vinnargruppe vinn ei ostekjuke kvar. Dei kan ta kontakt med Linn Jeanette Skarsbø, linnskarsbo@hotmail.co.uk, for å hente desse.  Sjå også:Stølsdag på Langhuso
onsdag 27. september Aurland kommune
Benkene på Vangen - Symposium i Aurland om natur, folk og stad i utvikling
Symposiet er ope for alle og ein møtestad for å utveksle erfaring og hente ny kunnskap om stadutvikling i Sogn og Fjordane. Aurland kommunen er vertskap og møtestaden er Trudvang på Aurlandsvangen. Det kjem folk frå ulike fagmiljø for å drøfte og gje innspel til...
onsdag 27. september Aurland kommune
Ny VA-forskrift for Aurland kommune
Framlegg til forskrift hadde då vore ute til offentleg ettersyn frå 30. juni til fram til 1. september. Det kom ikkje inn merknader til forskrifta. Den nye forskrifta byggjer på eksisterande forskrift og vidarefører utgiftsdekning etter sjølvkost finansiert ved gebyr som byggjer...
onsdag 27. september Aurland kommune
Benkene på Vangen - Symposium i Aurland om natur, folk og stad i utvikling
Symposiet er ope for alle og ein møtestad for å utveksle erfaring og hente ny kunnskap om stadutvikling i Sogn og Fjordane. Aurland kommunen er vertskap og møtestaden er Trudvang på Aurlandsvangen. Det kjem folk frå ulike fagmiljø for å drøfte og gje innspel til...
onsdag 27. september Aurland kommune
Informasjonsmøte om Joasetbergi
NVE orienterer om geologi, overvaking og varsling til dei andre aktørane Fylkesmannen orienterer generelt om beredskapssystemet Politiet orienterer om planar for evakuering Kommunen orienterer om sine beredskapsplanar Vel møtt! Aurland kommune
tirsdag 26. september Aurland kommune
Ledig stilling - dagleg leiar/hamnesjef i Aurland Hamnevesen KF
Sentrale arbeidsoppgåver: gjennomføre og rapportere i tråd med styrevedtak utarbeide budsjett og handlingsplanar framlegging av rekneskap og årsmelding sørge for implementering av HMS-standard og system eigedomsforvaltning av god kvalitet vere kontaktperson i.f.t Kystverket...
mandag 25. september Aurland kommune
Sogn Jord- og Hagebruksskule - 100 år for ei rikare framtid
Sogn Jord- og Hagebruksskule er historien om stort mot og evne og vilje til heile tida å ha blikket retta framover. Jens Lunde la grunnlaget for 100 år sidan. Han ville møta framtida i landbruket med god teoretisk og praktisk kunnskap, slik at unge kvinner og menn kunne takla krav til god og...
fredag 22. september Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Våg å vere ein venn
fredag 22. september Aurland kommune
Støtt TV-aksjonen 2017 til inntekt for UNICEF!
TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEF sitt arbeid for å gi utdanning til barn ramma av krig og konfliktar. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 22.oktober. Når barn i krig og konfliktområde ikkje får utdanning, står eit heilt land si framtid på...
fredag 22. september Aurland kommune
Markering av den internasjonale Alzheimerdagen torsdag 21. september
torsdag 21. september Aurland kommune
CWD - evalueringsmøte etter avslutta ordinær jakt
Det er i tillegg sendt brev til Mattilsynet og Miljødirektoratet om prøvetaking av hjortevilt. Brevet kan du lese her SakspapirCWD - sak oppretta i kommunestyremøtet 14.09.2017 
torsdag 21. september Aurland kommune
Fråsegn til Regional transportplan 2018-2027
Mål og strategiområde Fylkesveg - følgje opp målet om tunnelsikring gjennom årlege løyvingar - Prioritere tiltak på fv 243 for å sikre at fastbuande og tilreisande kjem fram - Prioritere tiltak på fv 245 til Flåm  Fv 243 har ikkje...
torsdag 21. september Aurland kommune
Opning av Haugabrui
Flaumhendinga 28.10.2014 har prega Flåm og heile Aurland kommune. Den seine oktoberdagen oppstod det ein kritisk situasjon med sterkt aukande vassføring i Flåmselvi. I timane denne ettermiddagen, etter at vassføringa i Flåmselvi brått tok til å auke faretruande, så...
onsdag 20. september Aurland kommune
Pressemelding - RenoNorden er konkurs
tirsdag 19. september Aurland kommune
Opning av nye Haugen bru onsdag 20. september
mandag 18. september Aurland kommune
Ekstra møte i formannskapet tysdag 19. september kl. 10.00
På saklista: Aurland Ressursutvikling - drøfting om eigarskap Fråsegn til  regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018 - 2027
mandag 18. september Aurland kommune
Ledig vikariat som veterinær
mandag 18. september Aurland kommune
Avtale på plass
Kommunen skal ha oppstartsmøte med entreprenør i neste veke.
fredag 15. september Aurland kommune
Møte i kontrollutvalet onsdag 20. september 2017
fredag 15. september Aurland kommune
Møteprotokoll frå kommunestyremøtet 14. september
Møte i kommunestyre vert overført direkte på nettTV. Opptak er tilgjengeleg her   Sjå også: Møte i kommunestyre torsdag 14. september
fredag 15. september Aurland kommune
Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 17.00
Sakspapir til møtet i kommunestyret 14. september 2017 kan du lese her  Sjå også:Møte i kommunestyre torsdag 14. september kl. 17.00  
torsdag 14. september Aurland kommune
Ekstra møte i plan og utvikling og formannskapet torsdag 14. september kl. 15.00
Sakspair til møtet i plan og utvikling kan du lese her Sakspapir til møtet i formannskapet kan du lese her 
torsdag 14. september Aurland kommune
Kaien i Aurland - lossing av asfalt
Vi deler info frå Aurland Hamnevesen KF:  Onsdag 13. september nyttar lastebåt kaien i Aurland til lossing av asfalt. The Fjords går derfor ikkje innom Aurland i dag, onsdag 13. september.
onsdag 13. september Aurland kommune
Stølsdag på Langhuso
Bakgrunnen for arrangementet var markeringen av Kulturminnedagane 2017. Målet var at folk skulle få oppleve ein støl i drift, og få ta del i stølskulturen. Aurland kommune og Nærøyfjorden verdsarvpark var hovudarrangørar, i lag med lokale krefter i Underdal....
tirsdag 12. september Aurland kommune
Valresultatet for Aurland kommune
tirsdag 12. september Aurland kommune
Møte i kommunestyre torsdag 14. september
På saklista: Godkjenning av møteprotokoll Spørjetime - retningsliner for spørjetimen finn du her  Referatsaker Open post AIS - rehabilitering av symjebasseng, terapibad og garderobar- finansiering Regulering av festeavgifter Revidert VA-forskrift for Aurland kommune VA...
søndag 10. september Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Marit på Flåm skule skaut blink og tok gull
Norgescupen består av fem samlingar gjennom året: Skifelt sprint 5 km med liggande og ståande skyting, normaldistanse 8 km med skytingar,  deltaking på landsskyttarstemna med skyting i felt og jaktstart i skogsløype med skyting, NM i skogsløp og Norgescup-avslutning med...
fredag 8. september Aurland kommune
Venskapsband på Flåm skule
Veka starta med to aktive arbeidsdagar. Her vart to gamle utebenkar pussa opp og dekorerte med ordet ”venn” på 11 ulike språk. Det representerer bakgrunnen til elevane.  Paradis, brentballringar m.m og sykkelvegsystem vart måla på asfalten. Godt samarbeid og kreativitet vart...
fredag 8. september Aurland kommune
Ledige stillingar i Aurland kommune
tirsdag 5. september Aurland kommune
Kunngjering av valting 2017
            Røystekrins Stad Røystetid Vangen krins Rådhuset  kl. 09.00 – 20.00 Vassbygdi krins Messa E-Co   kl. 12.00 – 19.00 Flåm krins Flåm skule  kl. 12.00 – 19.00 Undredal...
tirsdag 5. september Aurland kommune
Endra dato for offisiell opning av nye Haugen bru
Sjå også: Hektisk innspurt på nye Haugen bru
tirsdag 5. september Aurland kommune
Prosjektet «Hjorten i Nordfjella» - generell informasjon og info før jakta 2017
søndag 3. september Aurland kommune
Skulane i Aurland førebur seg på framtidas skule
Dette skjer samtidig som kunnskapsdepartementet har starta arbeidet med fornying av læreplanane, og regjeringa har lagt fram det dei kallar ”en ny digital strategi for grunnskolen og videregående opplæring.” Skulane i Aurland har laga plan for arbeidet dei komande to åra, og skal...
fredag 1. september Aurland kommune
Ambulerande røysting
Søknaden treng ikkje vere skriftleg, du kan ringe Aurland kommune v/ Margunn Tolleshaug på 57 63 29 35 / 971 36 237 eller sende e-post til: post@aurland.kommune.no   Frist for søkje om ambulerande røysting er onsdag 6. september 2017.    Her finn du meir...
tirsdag 29. august Aurland kommune
Gratulerer med fagbrevet, Henriette Grindedal !
mandag 28. august Aurland kommune
Unge arbeidstakarar
Jobb betyr sjølvsagt kjærkommen inntekt, like viktig er det å bli tidleg kjent med arbeidslivet sine mulegheiter og krav. Mange bedrifter og Aurland kommune tek inn lærlingar, 13 lærekontraktar er det i Aurland etter siste oversyn. Det er svært positivt og byggjer opp om auka...
fredag 25. august Aurland kommune
Opningstider Aurland folkebibliotek
Måndag 1400 - 1900Tysdag  1000 - 1400Onsdag 1000 - 1400Torsdag 1400 - 1900Laurdag 1000 - 1400  Velkommen!
fredag 25. august Aurland kommune
Hektisk innspurt på nye Haugen bru
Aurland kommune planlegger offisiell opning av brua 8. september kl 12.00. Då vert det markering av hendinga før brua vert opna for trafikk. Meir informasjon om opninga vert lagt ut i neste veke.
fredag 18. august Aurland kommune
Ruteendringar frå 21. august
Sjekk om det er endringar for di reise her på kringom.no. Ruteopplysning får du på kringom.no eller telefon 177. Treng du nye utskrifter av tabellar kan dette tingast på telefon 177.
onsdag 16. august Aurland kommune
Kamp mot brunsnegelen
  Biologi   Tvekjønna:  ein snigel kan produsera om lag 400 egg Egglegging: sommaren og utover hausten. Ofte over lenger periodar, klasar med 20-30 egg Klekking:  1-2 veker etter egglegging, kjønnsmoden etter 4-5 veker Overvintring: i jordholar og komposthaugar ...
tirsdag 15. august Aurland kommune
Aurland kommune søkjer sakshandsamar - barnevern
Gå til utlysingstekst og elektronisk søkjeportal her 
fredag 11. august Aurland kommune
Vøling av Heradshuset under førebuing
I løpet av hausten får Heradshuset ny fasade mot aust og forhåpentlegvis tett tak og nytt overlys ned til hall i 1. etasje.
fredag 11. august Aurland kommune
Jegermøter hjort- og elgjakta 2017 i ÅLA
fredag 11. august Aurland kommune
Vegen over Aurlandsfjellet einvegskjørt laurdag 12.august mellom 08.00 - 15.30
Einvegsreguleringa gjeld ikkje køyring til og frå eigedommar for bebuarar i områda både i Aurland og Lærdal.  
fredag 11. august Aurland kommune
Klimatilpassing og endringar i kommunal risikohandtering/beredskap
I Aurland er kommunen, BaneNor, kraftprodusent, forsking og konsulentmiljøa i gang med eit pilotprosjekt på flom og flomskredvarsling for å visa korleis lokal varsling kan gjerast raskt og systematisk slik at kommunen kan få eit verktøy for å prognosera lokale...
torsdag 10. august Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Oppstart skular og barnehagar i Aurland
Første skuledag tek skulane til kl. 08.30. Skuledagen sluttar kl. 11.00 på ABU, og 11.15 på Flåm skule.  Skyssen heim går 11.05 frå ABU, og frå Flåm skule kl. 11.20. Barnehagane og SFO har vanleg opningstid. De finn meir informasjon om skuleskyssen...
onsdag 9. august Aurland kommune
Busskort til elevar på vidaregåande i Sogndal og Årdal
Det betyr at det er eleven sjølv som må møte opp for å hente dei. Busskorta kan hentast mellom kl 09.00-15.00 frå torsdag 10. august. Sjå også: Skuleskyss til vidaregåande skular i Sogndal og Årdal skuleåret 2017 / 2018 - påmelding
onsdag 9. august Aurland kommune
Skjerdalsvegen - fjellsikringsarbeidet held fram tysdag 8.august
Det vert arbeid frå 08.00 til 20.00 måndag til fredag og 08.00-17.00 på laurdagar, elles er vegen open som normalt. Måndag til fredag vert vegen stengd frå kl. 08.00, og vil deretter ha opning kl. 09.30, 10.30, 11.15, 13 – 14.30, 16.00, 18.00. Opnar for fri ferdsel...
mandag 7. august Aurland kommune
Stortings - og sametingsvalet 2017 - Førehandsrøysting
Stad: Kommunetorget, rådhuset   Tid:   Måndag – fredag              09.00 - 15.00           I tillegg er det ope for førehandsrøysting laurdag 26. august og laurdag 02.september,       ...
fredag 4. august Aurland kommune
Desse karane brenn for jobben
– Det er veldig imponerande at alle har teke utdanning i brannvern. Det tyder på topp motiverte folk og ei god leiing. Aurland brannvesen er eit døme til etterfølging, seier Agnar Kristensen, seksjonssjef for undervising på Norges brannskule. Brannsjef i Aurland kommune, Reinhardt...
fredag 4. august Aurland kommune
Ledige stillingar i Aurland kommune
mandag 31. juli Aurland kommune
Skuleskyss til vidaregåande skular i Sogndal og Årdal skuleåret 2017/2018 - påmelding
Ruta er primært ei skulerute for elevtransport til vidaregåande skular. Ved ledig kapasitet, kan studentar og arbeidspendlarar, heimehøyrande i Aurland, følgja ruta. A. Elevar som pendlar dagleg til VGS reiser gratis mot framsyning av busskort frå Aurland kommune....
mandag 31. juli Aurland kommune
Endringar ved Helsestasjonen
   
mandag 31. juli Aurland kommune
Ny fasadekledning på Aurland helsetun
.      
fredag 28. juli Aurland kommune
Redusert forureining frå cruiseskip
Brevet kan du lese her (pdf) 
fredag 28. juli Aurland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AURLAND KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Bergen Akershus Næringsliv Rogaland Aust Agder Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Troms Sogn og Fjordane Østfold Skåne Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Oskarshamn Kvinnherad Game of Thrones Fotball Økonomi Grue Helse Finnmark Kalmar Film Svalbard Tesla Kultur Spill Forskning Båt Inrikes Vær Helsingborg Bil Sverige VM Landbruk Östra Göinge Norway Cup Mat Arendal Russland Boksing Forsvar Malmö Hässleholm Masfjorden Tour of Norway Vestby Sjakk Ishockey Sykkel Brexit Landskrona Molde Risør Suldal Nedre Eiker Musikk Litteratur Hockey Sport Arctic Race Stavanger Jakt Lillesand Tech NM Håndball Fjell Kristiansand Kristianstad Jobb Trondheim Hammerfest Kongelig Agdenes Voss Svømming Sørreisa Stockholm Verdal Kongsvinger Motor Osterøy Mote Skellefteå Valg Menn Bærum Kunst Holmestrand Eidfjord Nord-Korea Kävlinge Politikk Emmaboda Odds BK Vellinge Ylvis Ledare Tingvoll SK Brann Lund Musik Vitenskap Langrenn Åsnes Vinje Dyr Olofström Radøy Tyskland Bolig Odda Tjøme Eliteserien Nannestad Svedala Stord Android Skien Kvænangen Austrheim Dovre Seljord Narvik Fedje Hopp Evenes Vevelstad Tingsryd Steinkjer Jul USA Mjölby Klima Volda Stavanger Oilers Strømsgodset Ålesund Kommunesammenslåing Motorsport Mandal Trening Sarpsborg Frankrike Vestre Slidre Kragerø Aurdal Ås Eslöv Tvedestrand Askøy Åstorp Lesja Barn Måsøy Klatring Svelvik Rauma Lyngdal Nybro Alpint Andøy Skiskyting Moss Friidrett Karmøy
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL