Aurland
Søk om tilskot frå kommunale næringsfond
tirsdag 14:21 Aurland kommune
Besøk verdsarven i sommar!
mandag 09:10 Aurland kommune
Utlysing: Fast 100% stilling som ergoterapeut
Me har ledig Vår erfarne ergoterapeut vel nå å gå av med pensjon, og vi søker hennar ettarfylgjar. Ergoterapitenesta er veletablert i kommunen, og stillinga er fast 100% med tiltreding seinast 1. oktober.  Stillinga er organisert under tenesteeininga Helse og...
torsdag 30. juli Aurland kommune
Ekstramøte i Formannskapet i dag 30.juli 2020
Les sakspapiret her
torsdag 30. juli Aurland kommune
Utlysing: 60% vikariat - Kulturmedarbeidar
Me har ledig 60 % vikariat (varigeit 1 år) som kulturmedarbeidar ved kultureininga i kommunen.
onsdag 22. juli Aurland kommune
Ekstra løyving til kommunale næringsfond 2020
Aurland kommune fekk tildelt 1 672 102 kr. Det er lagt vekt på frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Vestland fylkeskomme at midlane vert utlyst og fordelt raskt. Det er lagt  opp til politisk handsaming i formannskapet innan utgangen av månaden og utlysinga...
mandag 20. juli Aurland kommune
Kokepåbud i Gudvangen sentrum vert oppheva
18.7.20 Kl. 19.25 Prøvesvar frå SognLab kom no og den var negativ. Da har me to negative prøver og kokepåbudet vert oppheva 17.7.20 Kommunen har ikkje motteke analysesvar i dag. Det medfører at kokepåbudet vert vidareført Det er venta svar i morgon laurdag 18.7.20. ...
fredag 10. juli Aurland kommune
Aurlandsmarsjen
Vi ynskjer velkomen til den tradisjonelle marsjen gjennom den unike Aurlandsdalen frå Østerbø 820 moh til Vassbygdi 83 moh!
torsdag 9. juli Aurland kommune
VESTLAND

Bålforbodet er oppheva
Bålforbodet er oppheva.
onsdag 8. juli Aurland kommune
Aurland trafikk og parkering - status og vidare framdrift
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 7. juli Aurland kommune
To faste stillingar som badevakt
Me har ledig to faste stillingar som badevakt i 24% stilling.
tirsdag 7. juli Aurland kommune
Omlegging av tilkomstveg til A-feltet - status og vidare framdrift
I KS - sak 038/20, av 18.06.2020, gjorde kommunestyret vedtak om å nytta 1 600 000 kr til omlegging av tilkomstveg til A-feltet.
tirsdag 7. juli Aurland kommune
Ingeborg er vår nye næringsrådgjevar!
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 7. juli Aurland kommune
Mellombels tillegg til reglar for bruk av konsesjonsavgiftsfondet i Aurland kommune 2020 «Næringsfondet»
Vedteke av komunestyret i KS-sak 046/20 i møte 18.06.20. Tilleggsreglane er gyldige ut 2020. søknader som skal handsamast etter mellombelse reglar må vere motteke innan 01.12.20. Reglar for bruk av konsesjonsavgiftsfondet vedteke 01.11.2018, vert endra slik for resten av 2020:
mandag 6. juli Aurland kommune
Ny barnehage i Aurland - status og vidare framdrift
Artec AS har på oppdrag frå Aurland kommune prosjektert ny barnehage. Det er planlagd oppstart av byggjearbeid 1 november.  
fredag 3. juli Aurland kommune
Ledige stillingar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 3. juli Aurland kommune
Informasjon frå legekontoret
Legekontoret vil drive med redusert aktivitet i tida framover
fredag 3. juli Aurland kommune
Mellombels forskrift om tilskot til kommunale næringsfond
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 3. juli Aurland kommune
Byggesak veke 30-31
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 3. juli Aurland kommune
Nynorske litteraturdagar 23. – 25. oktober 2020
Når kveldane har vorte mørke og det er godt å fyra i omnen, tenna stearinlys og krypa under eit pledd med ei god bok – då ventar ei haustraud-glødande helg i Aurland: haustens vakraste eventyr – Nynorske litteraturdagar!
fredag 3. juli Aurland kommune
Ustabil grunn i Geithusbergi - nattestenging og redusert ferdsel på kommunal veg i Flåmsdalen
- Kommunal veg vert stengd mellom kl 23.00 og 07.00. - Vegen blir stengd for større køyretøy.  Det blir berre tillete med naudsynt køyring til gardane.  - Det vil bli skilta og varsla om fare for utrasing av veg.  - Det kan ikkje stoppast på den aktuelle...
tirsdag 30. juni Aurland kommune
Forbod om bruk av open eld
Bruk av grill/utepeis på eigen bustadeigedom er lov. Forbodet vert oppheva så snart været tillet det.  
fredag 26. juni Aurland kommune
Trimrom vert opna
Opningstider blir måndag, onsdag og fredag frå kl 17.00 - 21.00.  Teknisk set inn ekstra ressursar i høve reinhald for å følgje smittevernreglane.  Det er vktig at alle tek med seg eiga handklede.  Det kan opphalde seg maksimalt 15 personar inne i lokale...
fredag 26. juni Aurland kommune
Lærarstilling ved Aurland barne- og ungdomsskule
Aurland barne- og ungdomsskule ligg i kommunesenteret Aurlandsvangen. Skulen har 142 elevar frå 1. til 10.klasse, og eit velkvalifisert personale. Det er ynskjeleg med fagfordjuping og erfaring i norsk, engelsk og tysk. Løns- og tilsetjingsvilkår Tilsetting, løn og arbeidsvilkår...
fredag 26. juni Aurland kommune
Politisk sekretær/ arkivmedarbeidar
Me har ledig fast 100% stilling i stabsavdelinga støtte og digitalisering. Støtte og digitalisering omfattar fagområda økonomi, lønn, HR/personal, IKT, informasjon, politisk sekretariat og sentralarkiv. Som politisk sekretær samarbeider du tett med både politisk og...
torsdag 25. juni Aurland kommune
Pedagogisk leiar og barnehagelærar i Aurland kommunale barnehagar
Aurland kommune har to kommunale barnehagar. Desse er Vangen barnehage og Flåm barnehage, ved behov kan personalet bli flytta mellom barnehagane. Vangen barnehage har i dag tre avdelingar med ca 35 barn. Det skal opprettast ei ny avdeling ved denne barnehagen frå august 2020 og me søkjer difor...
torsdag 25. juni Aurland kommune
Melding om defekt pumpestasjon på Skjerping vassverk
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 24. juni Aurland kommune
Galleri Vinjum
Laurdag 4. juli, kan du få høve til å få ei omvising i galleriet med Åse Bjørnestad Dale.
tirsdag 23. juni Aurland kommune
Møte i kontrollutvalet tysdag 23. juni
Innkalling og sakspapir til møte i kontrollutvalet tirsdag 23. juni 2020 kl. 11.00 (PDF).
mandag 22. juni Aurland kommune
Spørsmål om endringar av opplysningar i matrikkel
Aurland kommune har dei siste dagane motteke mange spørsmål om endring av opplysningar i matrikkel. 
mandag 22. juni Aurland kommune
Varsel om auka flaumfare - oransje nivå for Aurland
fredag 19. juni Aurland kommune
Høgt vassforbruk - oppmoding om moderat vatning
På grunn av godværet i Aurland og stort forbruk til vatning, er det redusert kapasitet i Aurland vassverk. Grunnen til at kommunen går ut med denne oppmodinga, er at me ikkje klarer å levera nok vatn alle stader om alle vatnar for fullt. Vi oppmodar difor alle om å...
torsdag 18. juni Aurland kommune
Følg formannskapet og kommunestyremøtet direkte i dag på KommuneTV
Sjå òg: Møte i Aurland kommunestyre og ekstramøte i formannskapet torsdag 18. juni  
torsdag 18. juni Aurland kommune
VESTLAND

Bygningsmessige tiltak pleie og omsorg - status og vidare framdrift
Som grunnlag for prosjektet ligg det føre eit forprosjekt med planar for tomta til den noverande bygningsmassen i frå 1958 - 1972. Forprosjektet, leia av politisk sakskomite, syner planar og ideskisser for eit framtidig dimensjoneringsbehov, med løysingar som er påverka gjennom brei...
onsdag 17. juni Aurland kommune
Skal du brenne Jonsokbål? Les her!
onsdag 17. juni Aurland kommune
Opningstider ved Aurland folkebibliotek
Gjeld frå måndag 22. juni - laurdag 15. august (med atterhald om endringar).
tirsdag 16. juni Aurland kommune
Defekt avlaupsleidning i Øvregata på Aurlandsvangen - varsel om stenging av veg
Framføring  av nye vatn- og avlaupsleidningar frå Ungdomshuset og Rygg har avdekka defekt avlaupsleidning i delar av Øvregata. 
mandag 15. juni Aurland kommune
Ny utlysing - vikariat i 80 % stilling for sjukepleiar i heimesjukepleien
Aurland kommune tilbyr kr 20 000 i tillegg til ordinær lønn som rekrutteringstiltak for sjukepleiarar Arbeidsoppgåver - legemiddelhåndtering og administrering - dokumentasjon i fagsystem etter gjeldande lovverk - jobbar med velferdsteknologi/ kvardagsrehabilitering - pasientansvarleg...
mandag 15. juni Aurland kommune
2 x 100 % faste stillingar ved helsetunet
Me tilbyr - kr 20 000 som rekrutteringtiltak for sjukepleiarar, i tillegg til grunnlønn etter ansiennitet - høve til fagutvikling - med spennande arbeidsoppgåver der det vert jobba systematisk med kvalitetsutvikling for å skape ein god kvardag for bebuarane - ein arbeidsplass i...
mandag 15. juni Aurland kommune
Teknisk feil på søkjeportalen for ledige stillingar er retta opp
   
fredag 12. juni Aurland kommune
Infiltrasjonsanlegg i Gudvangen er ferdig
Arbeidet med bygging av infiltrasjonsanlegget i Gudvangen er no ferdig.  
fredag 12. juni Aurland kommune
For mange bedrifter er sommeren avgjørende. Cornelius Sjømatrestaurant er en av dem.
I Hordaland kjøpes det varer for åtte milliarder kroner i juli og august.
19. juli 2019 $ Bergens Tidende
Eitt cruiseskip i Flåm ureinar like mykje som 10.000 bilar
NÆRINGSLIV: Om ikkje ein får raskt på plass strengare miljøkrav til cruiseskipa, kan det få store konsekvensar for miljøet og omdømmet til Norge, meiner Bellona.
19. februar 2018 $ Firda
Desse cruiseskipa kjem til Flåm i år
TURISME: Ein kvart cruisemillion turistar legg til kai i sognebygda denne sesongen. Britar og tyskarar er overrepresentert.
19. februar 2018 $ Firda
Gåande stengde tunnel – men elles er alt på stell
SAMFERDSEL: Gudvangatunnelen blei stengt etter at ein gåande forvilla seg inn i tunnelen.
4. februar 2018 Firda
Person med harepest døydde – fire smitta i Aurland
AURLAND: I haust blei fire personar smitta av harepest på kort tid.
4. januar 2018 Firda
Ras stengde veg i fleire timar
HØYANGER: Fylkesvegen mellom Høyanger og Vadheim er stengt av eit steinras.
23. desember 2017 $ Firda
Kristin (85) fekk fylkeskulturprisen
PRIS: Kristin Sønnerheim vart heidra for hennar arbeid med å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta.
5. desember 2017 Firda
Kolonnekøyring over Hardangervidda
SAMFERDSLE: Sjå korleis statusen er for vegar i fylket.
5. desember 2017 Firda
Straumførande leidningar stoppar trafikk på E16
Politiet melder kl. 20.45 søndag at E16 i Nærøydalen er stengd for lastebiler, mens det er manuell dirigering for personbilar.
3. desember 2017 Firda
Fotgjengar stengde tunnel
Flenjatunnelen på E16 i Aurland er stengd inntil vidare på grunn av at ein person er observert gåande inne i tunnelen. Politiet er orientert, melder…
30. november 2017 Firda
Dette har ingen kvinner gjort før henne
SKYTING: Hildegunn Strand presterte unike 350 poeng i helga.
27. november 2017 Firda
Kva skjer i Aurland
Kva skjer i Aurland
28. juni 2010 Aurland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL