Aurland
Miljøfyrtårn-sertifikat til 29|2 Aurland
Ordførar Trygve Skjerdal stod for den høgtidsame overrekkinga av Miljøfyrtårn-sertifikat til bedrifta 29|2 Aurland ved Tone Rønning Vike og Bjørn Vike under kommunestyremøtet 12. desember.
14:11 Aurland kommune
Aurlandsprisen 2019 er tildelt Musikkens venner i Flåm
Musikkens Venner i Flåm får prisen for sin store frivillege innsats for innbyggjarane i kommunen.
09:54 Aurland kommune
Tilsette vart heidra i kommunestyremøtet 12. desember
Overrekking av jubileumsgåve og heidersmerke til arbeidstakarane Anita Hylland, Else Liseth Stigen og Ketil Horvei for 25 års lang og tru teneste i Aurland kommune. Vi gratulerer og takkar for innsatsen!
torsdag 14:50 Aurland kommune
Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 12.00
Sjå òg: Møte i kommunestyret torsdag 12. desember Program for kommunestyret: 12:00 Møtestart 13:00 Kulturinnslag, utdeling av Aurlandsprisen, utdeling av heider, merksemd til idrettsutøverar og overrekking av miljøfyrtårn. 14.00 Julelunsj i kantina 15.00...
torsdag 07:45 Aurland kommune
Stenging av Lærdalstunnelen søndag 15. desember
Det skal vere ei øving i Lærdalstunnelen 15. desember. Statens vegvesen melder at tunnelen difor vert stengd mellom kl. 07:00-10:00 denne dagen.
tirsdag 15:14 Aurland kommune
Møte i kommunestyret torsdag 12. desember
Sakspapir til kommunestyremøtet 12. desember 2019 vert tilgjengeleg her.
mandag 16:22 Aurland kommune
Feil på gatelys
Samstundes vil feil på gatelysa på E16 og Skjerping i Gudvangen verte utbetra. 
fredag 6. desember Aurland kommune
Assistentar i brukar sin heim
Me har ledig inntil to 100 % stillingar i ei ny BPA-ordning, stillingane er ledig frå snarast. Ordninga er under etablering, og vil starte frå april 2020. I tida før oppstart av ordninga vil ein få tilbod om opplæring slik at ein kan gå inn i ein
søndag 1. desember Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Utlegging av budsjett og økonomiplan
Aurland Hamnestyre sitt framlegg til budsjett for Aurland Hamnevesen for 2020 vert også lagt ut. Budsjettdokumenta er lagt ut på resepsjonen i rådhuset, og er tilgjengeleg her:   Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 - 2023:Sakspapir med vedtak i formannskapet...
fredag 29. november Aurland kommune
Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn og unge
Det kan søkjast om tilskot til tiltak som inneber at:  • barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblem og deira familiar kan delta i kultur- og fritidsaktivitetar • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblem og deira familiar kan delta i ferieaktivitetar • barn og...
fredag 29. november Aurland kommune
Utlegging av budsjett og økonomiplan
Aurland formannskap sitt framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 44 og § 45 i kommunelova.
fredag 29. november Aurland kommune
Hugs å handle lokalt til jul
Julehandelen er i gang og butikkane har mange gode tilbod. Næringssjefane i kommunane i Sogn ynskjer med dette å oppmode innbyggjarane om å nytte seg av tilboda i regionen. Mange sogningar er sysselsette i handelsnæringa og verdiskapinga i sektoren er
fredag 29. november Aurland kommune
Detaljreguleringsplan for Kannikteigen - høyring og offentleg ettersyn
Plan og eigedomsutvalet har vedteke at framlegget til detaljreguleringsplan for Kannikteigen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova §12-10.
onsdag 27. november Aurland kommune
Start adventstida på biblioteket med nye og gamle godbitar i ventetida
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 26. november Aurland kommune
Detaljreguleringsplan for Varehuset Brødrene Wangen og delar av Aurlandsvangen
Føremålet med planen er ein heilskapleg utvikling av området knytt til eksisterande bygg «Varehuset Brødrene Wangen», som vil inkludere riving av delar av bygget, oppbygging av kolbui og tvillingbuene, og etablering av hotellkonsept på eksisterande 9/3 mf, i tillegg til...
tirsdag 26. november Aurland kommune
Innkalling til ekstramøte i formannskapet 28.11.19
tirsdag 26. november Aurland kommune
Helsepersonell / sjukepleiar ved legekontoret
Legekontoret har ledig 100% fast stilling for helsepersonell. Som hjelpepersonell ved kontoret skal du bistå 3 faste legar og turnuskandidat / LIS1 lege i daglege oppgåver. Kontoret har 3 stillingar med helsepersonell av ulik kompetanse, der du kjem til
søndag 24. november Aurland kommune
Den norske månesteinen skal halda Europa varmt
Frå denne gruva, midt i Unescos verdsarvområde, skal kvit stein gjera kontinentet grønare.
søndag 24. november $ Bergens Tidende
Felles fagdag på Fretheim 22. november
Dette er spennande læring som gjer oss merksame på kor viktige me vaksne er i livet til borna, og at me skaper livsmestring gjennom relasjonar og tilknytningstenkning.  Det me lærer her i dag ynskjer kommunen å ta med seg vidare i arbeidet med barn og unge. Førelesar er...
fredag 22. november Aurland kommune
Melding om stenging av FV 5627
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 19. november Aurland kommune
Turveg Heggvikji - Bøen
Reguleringsplan for turveg mellom Heggvikji og Bøen vart vedteken 16.06.2016. Prosjektet omfattar turveg mellom E16 og fjorden og varierar frå å gå oppe ved E16 og nede langs sjøkanten. Måla til prosjektet er å auke talet på gåande og syklande mellom...
mandag 18. november Aurland kommune
Midlertidige stillingar for miljøterapeutar i bu- og miljøtenesta
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 15. november Aurland kommune
Varsel om stenging av Flåmsdalsvegen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 15. november Aurland kommune
Tilskot til kulturminne på verdsarvlista – Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden
Private eigarar og forvaltarar av kulturminne i Vestnorsk fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden kan søkje. Stiftingar vert rekna som private eigarar.
fredag 15. november Aurland kommune
Brannkonstabel
Aurland brannvern søkjer etter brannkonstablar i deltidsstilling ved Aurland brannstasjon. I brannvesenet er det tjue tilsette med variert fagleg bakgrunn.
torsdag 14. november Aurland kommune
Varslingssystemet "Varsling 24"
Aurland kommune har tatt i bruk varslingssystemet «Varsling 24» for å kunne nå innbyggjarane raskt med viktige meldingar. Varslinga skjer ved utsending av tekstmelding (SMS) til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.
torsdag 14. november Aurland kommune
Fallførebyggande kurs for eldre med balansevanskar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 14. november Aurland kommune
Integreringsplan -Flyktningar i Aurland 2019 – 2024
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 13. november Aurland kommune
Flåm skule feirar barnekonvensjonen 30 år
Flåm skule og Flåm barnehage feirar at barnekonvensjonen blir 30 år med stor bursdagsfest onsdag 20. november kl. 11.00 i gymsalen.
tirsdag 12. november Aurland kommune
Aurland kommune satsar på «Meir kunnskap- betre barnevern»
Målsetninga med programmet er at tenestene som deltek skal oppnå ein forbetra og systematisert praksis som igjen fører til betre kvalitet i barnevernsarbeidet og betre tenester til borna og familiane. Me har i løpet av programmet laga ein utviklingsplan der det overordna målet er...
lørdag 9. november Aurland kommune
Kommunestyremøte 7. november
Møtet vart avbrote grunna sjukdom.  Ordførar har hatt kontakt med dei pårørande og det står bra til etter forholda. Denne informasjon er lagt ut etter avtale med dei pårørande. Resterande saker vert handsama i neste møte 12. desember.
torsdag 7. november Aurland kommune
Deponiplanar i Gudvangen: Kva er kommunen sin rolle?
Den siste veka har det vore fleire artiklar i media om mogleg deponi for farleg avfall i Jordalsnuten. Bakgrunnen er ein rapport lagt fram av regjeringa sitt ekspertutval 4.november. I rapporten vart Gudvangen Stein sine etterlatne bergrom vurdert som
onsdag 6. november Aurland kommune
Norsk og samfunnskunnskap i praksis- ein haustferie rik på opplevingar
Måndag 7. oktober fekk elevane og Flyktningtenesta lov til å besøka SIMAS sine kontor på Kaupanger.  Der fekk gruppa presentert korleis ein skal best mogleg resirkulere avfall, og kva som skjer med det avfallet ein sender til gjenvinning. Ein fekk òg omvising på anlegget...
tirsdag 5. november Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Lyst til å vera veterinær i Sogn?
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 5. november Aurland kommune
Kommuneplanen sin handlingsdel 2020-2023
I samsvar med plan- og bygningsova §§ 11-1 og 11-4, vert kommeplanen sin handlingsdel lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter vedtak i formannskapet 31.10.2019 sak 69/19  
mandag 4. november Aurland kommune
2. gongs utlysing - vikariat som sakshandsamar i barneverntenesta
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 1. november Aurland kommune
Bustadpolitisk handlingsplan - utlegging til høyring og offentleg ettersyn
Den bustadpolitiske handlingsplanen er ein temaplan som er forankra i kommunal planstrategi 2016-2019 og kommuneplanen sin handlingsdel 2018-2021. Arbeidet fell saman med at Sogn regionråd har utarbeidd og vedteke ein bustadstrategi for Sogn. Gjennom dette arbeidet har kommunen og nabokommunane fått eit...
fredag 1. november Aurland kommune
Norsk og samfunnskunnskap i praksis- ein haustferie rik på opplevingar
Måndag 7. oktober fekk elevane og Flyktningtenesta lov til å besøka SIMAS sine kontor på Kaupanger. Der fekk gruppa presentert korleis ein skal best mogleg resirkulere avfall, og kva som skjer med det avfallet ein sender til gjenvinning. Ein fekk òg omvising på anlegget der ein...
torsdag 31. oktober Aurland kommune
Aurland hamnevesen søkjer ny hamnesjef
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 24. oktober Aurland kommune
IKT-konsulent
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 24. oktober Aurland kommune
Møte i Aurland Eldreråd 29. oktober
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 23. oktober Aurland kommune
Takk til alle som har bidrege til årets Tv-aksjon!
Takk til Sogn Sparebank Aurland for god hjelp med oppteljing, og servering til alle som gjekk med bøsse. Helsing Anita LærumLeiar for årets TV- aksjon
mandag 21. oktober Aurland kommune
Aurlandsprisen 2019
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 18. oktober Aurland kommune
Bli med på Trimkarusell
Oppmøte; på Vangen, Heradshuset Pris; kr 50 pr person, kr 100 familie Løype; rundt Klokkargarden Sal av kaffi og kaker på Heradshuset før og etter tur. Ta med kontantar Arrangør; 7. klasse ved Aurland barne -og ungdomsskule Inntektene går til årets...
onsdag 16. oktober Aurland kommune
Forteljarstund på Dagsturhytta
Rolf Losnegård fortalde historien om Gilgamesh –Kongen som nekta å døy. Aurland folkebibliotek var arrangør for arrangementet.
tirsdag 15. oktober Aurland kommune
2x100 % faste stillingar for sjukepleiarar
Me tilbyr - kr 20 000 som rekrutteringtiltak i tillegg til grunnlønn etter ansiennitet - høve til fagutvikling - med spennande arbeidsoppgåver der det vert jobba systematisk med kvalitetsutvikling for å skape ein god kvardag for bebuarane - ein arbeidsplass i utvikling og endring - eit...
tirsdag 15. oktober Aurland kommune
Heradshuset er ope søndag 20. oktober kl. 16.00 - 18.00
Sivlesamlinga Galleri Vinjum E-Co utstillinga Det blir høve til å kjøpa bygdebøker Lett servering Velkomen!
torsdag 10. oktober Aurland kommune
Swingkurs 26.-27. oktober
Stad: AURLAND IDRETTS- OG SAMFUNNSHUS LAURDAG 26.OKTOBER: 12.00- 15.00: INNFØRINGSKURS VAKSNE ...
tirsdag 8. oktober Aurland kommune
Støtt TV-aksjonen 2019 til inntekt for CARE!
Bøsseberarane er dei viktigaste hjelparane i TV-aksjonen, og dei er ute og går frå kl. 16.00. Ta vel imot dei.
tirsdag 8. oktober Aurland kommune
KommuneTV
Aurland kommune streamer alle kommunestyremøte direkte og seinare vert opptaka lagt ut.
torsdag 3. oktober Aurland kommune
Framlegg frå utval; Kommunale kraftinntekter vert utraderte
Eit utval har i dag lagt fram eit forslag om endra skattlegging av kraftverk. 
mandag 30. september Aurland kommune
Fv 243 Aurlandsfjellet stengt
Vegen er stengt på grunn av vanskelege kjøreforhold. Ny vurdering onsdag klokka 12:00.
mandag 30. september Aurland kommune
Den internasjonale Alzheimerdagen 21. september
Mange forbinder demens med eit dårleg hugse, men det er ikkje alltid tilfellet. 
torsdag 19. september Aurland kommune
Søknadsfrist konsesjonsavgiftsfondet 1. oktober 2019
Fondet skal primært nyttast til å fremja etablering av ny næringsverksemd og vidareutvikling av eksisterande verksemder i Aurland kommune.
torsdag 19. september Aurland kommune
For mange bedrifter er sommeren avgjørende. Cornelius Sjømatrestaurant er en av dem.
I Hordaland kjøpes det varer for åtte milliarder kroner i juli og august.
fredag 19. juli $ Bergens Tidende
Kryptogruven som falt i grus
Planen var å starte datasenter for kryptoutvinning med bitcoin. Men så trakk den kinesiske forretningsmannen Jie Zhang seg plutselig.
tirsdag 12. februar $ Bergens Tidende
Eitt cruiseskip i Flåm ureinar like mykje som 10.000 bilar
NÆRINGSLIV: Om ikkje ein får raskt på plass strengare miljøkrav til cruiseskipa, kan det få store konsekvensar for miljøet og omdømmet til Norge, meiner Bellona.
19. februar 2018 $ Firda
Desse cruiseskipa kjem til Flåm i år
TURISME: Ein kvart cruisemillion turistar legg til kai i sognebygda denne sesongen. Britar og tyskarar er overrepresentert.
19. februar 2018 $ Firda
SOGN OG FJORDANE

Gåande stengde tunnel – men elles er alt på stell
SAMFERDSEL: Gudvangatunnelen blei stengt etter at ein gåande forvilla seg inn i tunnelen.
4. februar 2018 Firda
Person med harepest døydde – fire smitta i Aurland
AURLAND: I haust blei fire personar smitta av harepest på kort tid.
4. januar 2018 Firda
Ras stengde veg i fleire timar
HØYANGER: Fylkesvegen mellom Høyanger og Vadheim er stengt av eit steinras.
23. desember 2017 $ Firda
Kristin (85) fekk fylkeskulturprisen
PRIS: Kristin Sønnerheim vart heidra for hennar arbeid med å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta.
5. desember 2017 Firda
Kolonnekøyring over Hardangervidda
SAMFERDSLE: Sjå korleis statusen er for vegar i fylket.
5. desember 2017 Firda
Straumførande leidningar stoppar trafikk på E16
Politiet melder kl. 20.45 søndag at E16 i Nærøydalen er stengd for lastebiler, mens det er manuell dirigering for personbilar.
3. desember 2017 Firda
Fotgjengar stengde tunnel
Flenjatunnelen på E16 i Aurland er stengd inntil vidare på grunn av at ein person er observert gåande inne i tunnelen. Politiet er orientert, melder…
30. november 2017 Firda
Dette har ingen kvinner gjort før henne
SKYTING: Hildegunn Strand presterte unike 350 poeng i helga.
27. november 2017 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AURLAND KOMMUNE

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL