Årdal
Vil du vere bøssebærar?
NRK sin TV-aksjon Hvert barn er en mulighet går i år til UNICEF. Når barn i krig og konflikt ikkje får utdanning, står eit heilt lands framtid på spel. Årets TV-aksjon skal gje skulegang og håp til barn der krigen rasar. Me treng bøssebærarar...
14:54 Årdal kommune
Innvitasjon og program Eldredagen
Innvitasjon og program.
mandag 13:21 Årdal kommune
Fotokonkurranse med klimaomstilling som tema.
Dei innsende bileta skal syne eitt eller fleire motiv ein meiner fortel noko om korleis vi best bur oss på dei klimatiske endringane som kan kome. Korleis vi kan omstille oss til eit grønare, smartare og betre samfunn?Fristen for å sende inn bilete er 6. november.  Kva er...
mandag 09:57 Årdal kommune
Fornying av konsesjon, Fortun - Grandfasta
Søknaden blir handsama etter reglane i vassdragsreguleringslova § 6. NVE vil halde eit ope møte i løpet av høyringsperioden. Tid og stad blir kunngjort av NVE seinare. På møtet vil NVE orientere om sakshandsaminga, og søkjar vil gjere greie for...
torsdag 15:09 Årdal kommune
Stenging av vatn
Vatnet blir sengt frå ca. 0830 - 1500 i Løytnant Lemsveg. Det gjeld desse hustandane nr. 1 A og B, 3 A og B, 5 A og B, 6, 8, 10, 12, 14 A og B og 16. Hugs på å la kalt vatn renna i kranane når vatnet er tilbake, slik at de ikkje får grums i varmtvannstanken.
tirsdag 19. september Årdal kommune
Influensavaksine
Årets influensavaksine får me ikkje før i veke 42, så influensavaksineringa vil gå føre seg i veke 43.Utsending av influensavaksine.mht  
mandag 18. september Årdal kommune
Samling for føresette og hørselshemma barn og unge
HLF Sogn og Fjordane inviterer til samling for føresette og hørselshemma barn og unge. Ta med familien på ei lærerik helg med fagleg innhald, sosialt fellesskap, og kjekk aktivitet for både vaksne og barn Hørsell - Program foreldre barn samling
mandag 18. september Årdal kommune
Endringar i legetenesta og dei private fysioterapeutane
Fastlegar Frå 1. september har Årdal fått ny fastlegeheimel som ALIS (allmennlege i spesialisering) der Sameha Aslam er tilsett, ho er tidlegare turnuslege i kommunen. Rosa Sayed har permisjon og Walther Redisch som har vore turnuslege har avtale som vikar i hennar praksis. Hicham Safiani har...
fredag 15. september Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Veterinærvakt - vakanse
fredag 15. september Årdal kommune
Bassenget i Årdalshallen opnar for sesongen
Bassenget i Årdalshallen og på Tangen skule vert opna måndag 18. september. Til glede for dei stupeglade, kan kommunen meddela at skadane på stupetårnet i Årdalshallen no er utbetra og tårnet kan nyttast frå mandag av. Opningsider i Årdalshallen fin...
fredag 15. september Årdal kommune
Arbeidet på Fv 53 Midnestunnelen - Steiggjetunnelen vert forlenga
  Fv 53 Midnestunnelen - Steiggjetunnelen Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Rassikring Eldegardsberget. Passering på heil og halv time.Følg...
fredag 15. september Årdal kommune
Formannskapsmøte 19. september i Årdalshallen
Dagen startar med møte i finansutvalet kl. 08.00 og før formannskapsmøtet er det lagt opp til synfaring i samband med formannskapssak 097/17. Saker som skal handsamast er: 091/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll 092/17 Delegerte landbrukssaker 093/17 Delegerte...
onsdag 13. september Årdal kommune
Norskprøve i 2017/18
Her finn du informasjon til prøvestadar, oppllæringstadar og lærara om norskprøva for vaksne innvandrara.  
torsdag 7. september Årdal kommune
Temakafe ÅLA
Stad:Doktarheimen, LærdalTid: Torsdag 07.09.17 kl 18.30-20.30.Tema: Fysisk aktivitet og rehabilitering v/ fysioterapeut MoniqueHuetink Enkel servering Vel møtt!
onsdag 6. september Årdal kommune
Fv 53 Midnestunnelen - Steiggjetunnelen
 I periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Rassikring Eldegardsberget. Passering på heil og halv time.GJELDER FRA: 07 sep 2017 kl. 07:00GJELDER TIL: 14 sep 2017 kl. 19:00  
onsdag 6. september Årdal kommune
Avgrensa høyring, detaljerte planar for miljø og landskap Indre og Ytre Offerdal kraftverk
Indre og ytre Offerdal kraftverk har tidlegare vore handsama i kommunen i k-sak 023/09, Ksak 060/12, k-sak 031/15 og f-sak 013/16. Vidare har ordføraren i eige brev til Olje- og energidepartementet bedt om at vilkåra i k-sakene, 060/12 og 031/15 vert tekne inn i konsesjonsvilkåra. Vedtaka i...
mandag 4. september Årdal kommune
Formannskapsmøte 5. september
Saker som skal handsamast er: 081/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll 082/17 Delegerte skjenke/serveringssaker 083/17 Delegerte landbrukssaker 084/17 Delegerte saker 085/17 Økonomisk rapportering - halvårsrapport pr 30. juni 2017 086/17 Avslag på søknad om...
mandag 4. september Årdal kommune
Kunngjering valting i Årdal
Det vert røysting fylgjande stader: Årdal kulturhus, Øvre Årdal kl. 09.00 – 20.00 Rådhuset, Årdalstangen kl. 09.00 – 20.00 Me har i år elektronisk manntal så du vel sjølv kvar du vil røyste. Alle som har røysterett og står...
mandag 4. september Årdal kommune
Nyhendebrev frå Fylkesspegelen
Du kan no melde deg på nyhendebrev frå Fylkesspegelen. Breva vil innehalde oppdatert statistikk om blant anna folketalsutvikling, næringsstruktur, bu- og levekår, helse, arbeidsmarknad, kommunal tenesteyting, samferdsle og miljø.  Fylkesspegelen inneheld tal for fylket og...
fredag 1. september Årdal kommune
Ledig stilling - 100% stilling som lærar i Vaksenopplæringa
Me har ledig100% fast stilling som lærar i Vaksenopplæriga ArbeidsoppgåverI hovudsak spesialundervising for vaksne etter opplæringslova §4A-2.Samarbeid med PPT/ ansvarsteam.Det kan også vere behov for undervisning av vaksne innvandrarar i norsk og samfunnskunnskap etter...
fredag 1. september Årdal kommune
Frisklivssentralen
fredag 1. september Årdal kommune
Friluftsbadet stengt for sesongen
Friluftsbassenget er nor stengt. Skulane vil nytte bassenget nokre dagar til i denna veka, før bassenget blir tømt, og da startar klargjeringa av bassenget i Årdalshallen, og det vil ta ca 3 veker til Årdalshallen kan ta i mot dei badeglada.   Opningstider i...
mandag 28. august Årdal kommune
FV 53 mellom Årdalstangen og Øvre Årdal blir nattestengt i helga
Arbeidet består seg i stabilisering og fjerning av stein i røys over vegen. Dette arbeidet blir utført med Menzi Muck som er ei gravemaskin tilpassa slikt arbeid. Reinsk og stabilisering fører til at me får mykje stein i vegbane, og då må me stenge vegen for å...
fredag 25. august Årdal kommune
Ledig stilling - Sjukepleiarar
Me har ledigSeimsdal sjukeheim:1 x 100% fast stilling frå snarast Heimesjukepl. Årdalstangen/Årdal sjukeheim 1. etg.:1 x 100% vikariat frå snarast til ca. 1.sept. 2018 Den som vert tilsett må kombinere å vere ute i heimesjukepleien og inne på avdelinga der det er 12...
fredag 25. august Årdal kommune
Ledig stilling - Helsefagarbeidar/hjelpepleiar/omsorgsarbeidar i eldreomsorg
Me har ledigHeimesjukepleien Årdalstangen/Årdal sjukeheim 1.etg:1 x 45% fast frå snarastHer kombinerer ein mellom å jobbe ute i heimesjukepleien og inne på avdelinga på sjukeheimen. Heimesjukepleien Øvre:1 x 52,12% fast frå snarast1 x 52,12% vikariat frå...
fredag 25. august Årdal kommune
Held friluftsbadet ope i Øvre Årdal
Kommunen har bestemt at friluftsbadet blir ope litt lenger. Desse opningtidene gjelder da på kvardagar frå kl. 1400 - 1900 laurdag og søndag frå kl. 1130 - 1900. Det er kansje muligheit for at det og blir ope i veke 35. Årdalshallen blir åpna ca. 3 veker etter at...
torsdag 24. august Årdal kommune
Sykkel-VM i Bergen 16 - 24. september
Bring er den offisielle logistikkleverandøren for Sykkel-VM 2017 i Bergen som går fra 16. til 24. september. Sammen Bergen 2017 skal vi sørge for at Sykkel-VM 2017 blir en suksess, som alle i Norge kan være stolte av.  Før, under og etter Sykkel-VM 2017 vil fremkommeligheten i...
torsdag 24. august Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Pressemelding frå Sogn og Fjordane fylkeskommune
Utkastet til Regional transportplan 2018–2027 vart lagt ut på høyring før sommaren. Saman med utkastet til transportplan er også ein rapport om framtidig trasé for Kystvegen lagt ut til offentleg ettersyn. Her ber fylkesutvalet spesielt om innspel på strekninga...
torsdag 24. august Årdal kommune
Ledig stilling - Sjåfør/fagarbeidar i tekniske tenester
Me har ledig100% stilling som fagarbeidar/sjåfør i tekniske tenester, utedrift. ArbeidsoppgåverTekniske tenester har mellom anna ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale vegar, grøntanlegg, leikeplassar, kyrkjegardar, vassforsyning, avløp og renovasjon. Denne stillinga...
onsdag 23. august Årdal kommune
Nundalsdrapet 27. august
Filmen tek føre seg det såkalla «nundalsdrapet» frå 1817. Historia fortel at driftekaren Eirik Høyum var på veg frå Valdres til Luster med ein god slump pengar då han etter eit uheldig møte i Nundalen miste både pengane og livet. Handlinga i...
tirsdag 22. august Årdal kommune
Asfaltering i Ofredalstunnelen
Noko venting må påreknast. Arbeidet vil truleg vera ferdig til kl. 1700
mandag 21. august Årdal kommune
Rekneskapskontrollør - 100% fast
Me har ledig 100% fast stilling som rekneskapskontrollør frå snarast . Skatteoppkrevjaren i kvar kommune har ansvar for å kontrollere at arbeidsgjevarane utfører lovpålagde oppgåver i  samsvar med lover og regelverk. Det er eit samarbeid om felles arbeidsgjevarkontroll...
fredag 18. august Årdal kommune
Handsaming og sortering av avfall
AVFALLSGRUPPE AVFALL  SOM  KJEM  INNUNDER AVFALLSGRUPPA KOR LEVERER  DU  AVFALLET PAPIR/PLAST-AVFALL Reint  Papir, Papp, Plastfolie, Plastkanner, PlastbøtterIKKJE ISOPOR I PAPIRDUNKEN ​BLÅTT  LOKK 140 – 240 – 660 L – 8m³...
torsdag 17. august Årdal kommune
Tenk tryggleik og klypp hekken i samband med skulestart!
Høge busker ved avkøyrsler eller store greiner som heng ut i vegkryss kan gjere det svært uoversiktleg for bilistar, syklistar og gåande. Dette er eit aukande problem i sommarmånadane. Trafikantane mister ikkje berre sikt, men kan også gå glipp av viktig informasjon...
onsdag 16. august Årdal kommune
FV 53 Holsbru - Varsel om oppstart av planarbeid
Statens vegvesen og Sogn og Fjordane fylkeskommune skal i samarbeid med Årdal kommune i gang med å lage ein detaljreguleringsplan for nemnde prosjektet, og ber om innsepel. Statens vegvesen og Årdal kommune har vurdert at tiltaket ikkje utløyser krav om konsekvensutrednign, jfr. Forskrift...
tirsdag 15. august Årdal kommune
Nundalsdrapet 17. august
Filmen tek føre seg det såkalla «nundalsdrapet» frå 1817. Historia fortel at driftekaren Eirik Høyum var på veg frå Valdres til Luster med ein god slump pengar då han etter eit uheldig møte i Nundalen miste både pengane og livet. Handlinga i...
mandag 14. august Årdal kommune
Ruteendringar frå 21. august
Sjekk om det er endringar for di reise her på kringom.no. Ruteopplysning får du på kringom.no eller telefon 177. Treng du nye utskrifter av tabellar kan dette tingast på telefon 177.
mandag 14. august Årdal kommune
Blås Grønt
For deg under 19 år oppmodar me deg til å blåsa grønt like utanfor Målrock-området fredag og laurdag kveld frå kl. 00.00-01.00. Dersom du bles 0,0 i promille kan du vinne fine premiar, og det vert trekt ut ekstrapremiar for dei som bles grønt begge...
fredag 11. august Årdal kommune
Jegermøter hjort- og elgjakta 2017 i ÅLA
Lærdal tysdag 15. aug kl 19.00 på Villakssenteret Aurland onsdag 15. aug kl 19.00 på Trudvang kino Årdal torsdag 17. aug kl 19.00 i kommunestyresalen på rådhuset. Program 1900-1915 Velkommen v. lokal forvaltning 1915-2000 Skrantesjuke, kartlegging og...
fredag 11. august Årdal kommune
Manglar du valkort
Valkorta blir sendt til den adressa som er registrert i folkeregisteret. Har du flytta utan å melda frå til folkeregisteret er dette grunnen til at du ikkje får valkort i posten. På valkortet finn du mellom anna opplysning om vallokalet og opningstida på valdagen. Me samlar dei...
torsdag 10. august Årdal kommune
Registrering for nye elevar ved Vaksenopplæringa
Registrering: Måndag 14.08 kl.12.00 - 15.00 Tysdag 15.08 kl.09.00 – 13.00 Registreringskjema Fyll gjerne ut registreringsskjema på førehand.
onsdag 9. august Årdal kommune
Testing av kyrkjeklokke
På føremiddag i dag blir det testing av kyrkjeklokka på Farnes kyrkje.
onsdag 9. august Årdal kommune
Førehandsrøysting
Tenestetorget, rådhuset (Årdalstangen): Måndag til fredag kl. 0800 - 1400   Biblioteket, Årdal kulturhus (Øvre Årdal): Veke 35   Tysdag 29. august 11.00 - 18.30 Onsdag 30. august 11.00 - 16.00 Torsdag 31. august 11.00 - 18.30 Fredag 1. september 11.00 -...
mandag 7. august Årdal kommune
Vegarbeid på Fv. 53 i Eldegardsberget
mandag 31. juli Årdal kommune
Ledig omsorgs- og trygdebustader
Kommunen lyser ledig; 2 leilegheiter på ÅBO (50 kvm) 2 trygdebustader i Flotavegen (67 kvm) Nærare opplysingar om bustadane kan de få hjå Hilda Nese mobil 948 15 663. Søknadsskjema kan du hente på Tenestetorget, Årdal bibliotek, skrive ut papirversjon...
torsdag 27. juli Årdal kommune
Hydro med overskot på 202 millionar
NÆRINGSLIV: Hydro sine tal for andre kvartal viser sterke resultat for aluminiumsverket i Årdal.
tirsdag 25. juli Firda
SOGN OG FJORDANE

Redusert kapasitet på legekontoret
Ein av fastlegane er for tida sjukmeld. Grunna ferieavvikling hjå dei andre legane er det begrensa med tilgang til ordinære legetimar.  Dette fører til ventetid på ordinære legetimar, akutt helsehjelp må prioriterast.    
tirsdag 18. juli Årdal kommune
Ledig stilling. Seksjonsleiar - Tekniske tenester
                  Me har ledig 100% stilling som seksjonsleiar på utedrift. Stillinga inngår i Tekniske tenester si leiargruppe Arbeidsoppgåver Fagansvarlig for : Vegar, gatelys, ras og flaumsikring, parkar,...
fredag 14. juli Årdal kommune
Ledig stilling. Branninspektør/branningeniør
                  Me har ledig 100% stilling som branningeniør/branninspektør i Årdal kommune. Årdal og Lærdal kommunar har inngått samarbeid innan brann og redning, så arbeidet vil...
fredag 14. juli Årdal kommune
Selskapet fekk 25.000 kroner i døgnet for å passe på Christer (37). No slår Fylkesmannen fast at dei ikkje gav han forsvarleg helsehjelp då han forsvann.
Det private omsorgsselskapet Melås Helse AS braut lova på fleire punkt, meiner Fylkesmannen i ein fersk tilsynsrapport.
mandag 3. juli Bergens Tidende
Detaljreguleringsplan for Storevegen 67, Øvre Årdal
I samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova vedtok formannskapet i møte 15. juni 2017, sak 177/17, å legge framlegg til Detaljreguleringsplan for Storevegen 67, Øvre Årdal ut til offentleg ettersyn. Planen femnar om eigedommen gnr 18, bnr 5, 17 og 23 samt tilgrensande kommunal...
mandag 3. juli Årdal kommune
Politikameratane 2017
Dette er eit prosjekt der elevane skal bli kjende med alle nødetatane. Prosjektet er delt opp i fire tema:  Politiet - ein fortroleg samtale Politiet - UP med laserkontroll Brann beredskapen på Hydro - sløkking av brann Norsk folkehjelp - diverse førstehjelps...
fredag 2. juni Årdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅRDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL