Årdal
Seks parti går mot tilrådinga til Haugsdal, vil berga klasse i Årdal
Det går mot fleirtal for å berga industriteknologi-klassen ved Årdal vidaregåande skule.
onsdag 11:24 Porten.no
Ledig stilling - Miljøterapeut 100% engasjement
Me har ledig Årdal kommune har ledig stilling som miljøterapeut i grunnskulen, stillinga gjeld førebels i 3 år. Stillinga skal ha særleg fokus på førebyggande arbeid retta mot barn i grunnskulen, i hovudsak i 1. - 7.klasse.  Stillinga vil vere knytta til...
onsdag 08:30 Årdal kommune
Eldresenteret i Øvre Årdal - opnar att
Eldresenteret i Øvre Årdal opnar måndag 30. nov. Gjeld og for eldretrim og seniordans. Med venleg helsing Brukarrådet
onsdag 08:25 Årdal kommune
Ledig stilling - Miljøvaktmeistar 100% engasjement
Me har ledig NAV Årdal har ansvar for personar som av ulike grunnar har særlege behov for oppfølging i bustaden sin. Årdal kommmune vil tilsetta ein person som ser etter spennande utfordringar og har eit stort engasjement for arbeidsoppgåvene i denne stillinga. Me tilbyr ein...
onsdag 08:00 Årdal kommune
(+) Onsdag skal avgjerda takast. Heen er optimistisk for sjansane til Årdal vgs
Men no må skulen kjempe for å oppretthalde søkartala.
onsdag 00:06 Porten.no
Informasjon om vegstenging fv. 5633 Seimsdalstunnelen
Stenginane blir tilpassa rushtider og bussruter.  Frå januar 2021 blir det hyppigare stenginar.    Stengingar frå 25. november:  - dag kl. 06.00-20.00:                      stengt inntil 30 min.  - kveld og natt kl....
mandag 12:52 Årdal kommune
Uttale frå Årdal kommune til framlegg om opplæringstilbod 2021/22
Uttalen frå kommunen er kopiert inn under i si heilheit. Nedst i artikkelen fins ein link til brevet.
mandag 11:15 Årdal kommune
Årdal kommune har fleire ledige småstillingar
Helgestillingar på sjukeheimane, tilkallingsvikar i heimehjelp og BPA-tiltak, støttekontaktar og avlastningsheimar.
mandag 09:37 Årdal kommune
VESTLAND

Sjukepleiar
Årdal kommune har 9 plassar for tidsavgrensa opphald i institusjon integrert i Årdal bu og omsorgsenter. Tenesta gjev opphald for rehabiliering eller utredning/behandling.   Det er 3-delt turnus, med lange vakter på helg. Den tilsette må vera systematisk og ha god...
fredag 20. november Årdal kommune
Kommunestyremøte torsdag 19. november
Det er møte i kommunestyret torsdag 19. november kl. 13.00.  Denne gongen er møtet lagt til kinosalen og det vert sendt direkte. 
onsdag 18. november Årdal kommune
Føreslår å legge ned industriteknologi-klasse i Årdal
Fylkesdirektøren går inn for å redusere talet på klassar med tolv. Det går ut over to skular i Sogn.
tirsdag 17. november Porten.no
Nasjonal tilskotsordning for inkludering av born og unge
No kan du søkje om tilskot til inkluderingstiltak for born og unge. Søknadsfrist er 4. desember. ​
mandag 16. november Årdal kommune
Ringevikarar i Psykisk helseteneste
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 16. november Årdal kommune
Vikariat som reinhaldar
Me har ledig vikariat i 100% stilling som reinhaldar i FDV- seksjon i tekniske tenester. Vikariatet er ledig med tiltreding snarast og gjeld for perioden 01.12.20 - 31.05.21 med mogeligheit til forlenging. Søknadsfrist 30.11.2020
mandag 16. november Årdal kommune
Oppmoding frå kommuneoverlegane
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 13. november Årdal kommune
Synfaring med Blålysetatane
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 11. november Årdal kommune
Ingen personskader etter trafikkuhell på Årdalstangen
Ein personbil og ein lastebil er involverte i ulukka.
tirsdag 10. november Porten.no
(+) Meklaren meiner årdølene har sansen for denne typen bustad. Denne gjekk for 1.250.000
Sjå oversikta over dei selde bustadane i Indre Sogn.
mandag 9. november Porten.no
Eldresenteret i Øvre Årdal - førebels stengt
Eldresenteret i Øvre Årdal vert førebels stengt i 14 dagar.  Ny vurdering 30. november. Gjeld også eldretrim og seniordans. Med venleg helsing Brukarrådet
mandag 9. november Årdal kommune
Oppmoding frå ordførar i samband med nye nasjonal retningslinjer
Regjeringa har i dag vedteke strengare tiltak som eit forsøk på å hindra ytterlegare smitteauke. Ordføraren oppmodar innbyggarane og verksemder i Årdal om å sette seg godt inn i dei nye nasjonale føringane og halde seg til desse. Fleire høgskular...
torsdag 5. november Årdal kommune
To nye arbeidarar har testa positivt i Årdal
Begge nærkontakt med smitta som vart registrert førre veke.
torsdag 5. november Porten.no
Pressemelding 5. november: nye smittetilfelle i Årdal
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 5. november Årdal kommune
Kommunestyremøte 29. oktober i opptak
Fekk du ikkje sett sist kommunestyremøtet direkte, så kan du no sjå det i opptak. Kommunestyremøte 29. oktober 2020
onsdag 4. november Årdal kommune
Enda ein person har testa positivt for korona i Årdal: – Førebels under kontroll
Den smitta er i isolasjon og kommunen jobbar med smittesporing.
mandag 2. november Porten.no
Pressemelding: Ny person testa positivt for Covid-19 i Årdal
Årdal kommune fekk søndag 1. november varsel om ein ny person som har testa positivt for Covid-19.
mandag 2. november Årdal kommune
Årets årdøl, kulturprisen og ungdommens kulturstipend 2020
Har du forslag til «Årets Årdøl», kommunen sin kulturpris eller kandidat til ungdommens kulturstipend for 2020?
fredag 30. oktober Årdal kommune
(+) Tindevegen er stengd for vinteren etter rekordsesong: – Heilt fantastisk
Det blir stadig meir utfordrande å halde vegen open, opplyser Frank Eldegard.
fredag 30. oktober Porten.no
Symjeanlegget i Årdalshallen - Status pr 30.10.2020
Årdal kommune syner til tidlegare kunngjering 16.09.2020. Kommunen har kartlagt og utgreidd dei tiltaka som må gjennomførast for at symjeanlegget i Årdalshallen kan startast opp att. Tiltaka omfattar mellom anna sikring av bygningskonstruksjon og tetting av lekkasjar i anlegget.  ...
fredag 30. oktober Årdal kommune
Skatteoppkrevjarkontoret vert nedlagt frå 1. november 2020
Etter 1. november 2020 er det ikkje lenger skatteoppkrevjar (kemner) i kommunen. Oppgåvene som er overført til Skatteetaten er mellom anna handsaming av restskatt, skattepengar til gode, tilleggsforskot, forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift, motrekning og utleggstrekk knytt til skattekrav, skatteattestar...
fredag 30. oktober Årdal kommune
Straumutkobling - Sandgota - Årdalstangen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 29. oktober Årdal kommune
Følg kommunestyremøte direkte
I dag kan du følgje kommunestyremøtet i kantina direkte frå kl. 13.00 ved å gå inn på denne lenkja: kommunestyremøte 29. oktober
torsdag 29. oktober Årdal kommune
Koronasmitta person i Årdal
Vedkommande sit i isolasjon og får oppfølging av kommunen.
torsdag 29. oktober Porten.no
Pressemelding: Person testa positivt for Covid-19 i Årdal
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 29. oktober Årdal kommune
VESTLAND

Årdøl på andreplass på Ap-lista, Sogndal-kandidat trekte seg
Fire sogningar er på listeforslaget til Sogn og Fjordane Arbeidarparti før stortingsvalet neste år. Men eitt namn manglar.
tirsdag 27. oktober Porten.no
Finnsåstunnelen er opna att
Entreprenør er varsla.
mandag 26. oktober Porten.no
Straumutkobling - Årdalstangen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 26. oktober Årdal kommune
Kommunestyremøte 29. oktober
Torsdag 29. oktober kl. 13.00 er kommunestyret samla til møte.
mandag 26. oktober Årdal kommune
Klar tale frå Klingenberg: – Me treng ein reiselivsministar
– Reiselivet kan vere med å påverke liva til menneskja som bur i landet vårt, og igjen ha positiv effekt på samfunnet som me bur i og som me sjølv er med å skape.
søndag 25. oktober Porten.no
Tomt for influensavaksine
Dei håpar på å få ny forsyning i mitten av november. Me kjem ut med ny informasjon når me har fått ny forsyning av influensavaksine.
fredag 23. oktober Årdal kommune
Framlegg til kommunal planstrategi 2020-2023
Kvart fjerde år, og innan eitt år etter at eit nytt kommunestyre er valt, skal kommunen utarbeide ein planstrategi. I praksis betyr det at kommunen må gå igjennom alle sentrale planar som er gjeldande og vurdere kva nye plan- og utgreiingsbehov kommunen har. Planstrategien viser kva...
fredag 23. oktober Årdal kommune
Juletre du vil bli kvitt?
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 20. oktober Årdal kommune
Legekontoret stengt frå kl. 12.00 tysdag 20. oktober
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 19. oktober Årdal kommune
Finansutval og formannskapsmøte 22. oktober
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 19. oktober Årdal kommune
100 % faste stillingar som fastlege
Årdal kommune kan tilby fastlønsstilling som alternativ til næringsdrift. Oppstartsdato etter avtale. Søknadsfrist 09.11.2020.
mandag 19. oktober Årdal kommune
Lustring er ein av to sogningar på listeforslaget til Høgre
Høgre har lagt fram sitt forslag til liste for Sogn og Fjordane valkrins. I år er det kun to sogningar på lista.
mandag 19. oktober Porten.no
Skredsikring av fv. 5631 ved Øyni bru
Neste steg i arbeidet er å sette opp fanggjerde og reinsk av skjeringane under. Det blir no pause i arbeidet i til fanggjerdemateriell er på plass. Når arbeidet med dette tek til må vegen stengast att for bilistar og gåande grunna fare for nedfall. Vi reknar med at dette vil skje om...
onsdag 14. oktober Årdal kommune
Høyring: skulehelseplan og plan for legetenesta
Formannskapet vedtok i møte 8. oktober å legge ut to planar til høyring: - skulehelseplan 2020-2024 - plan for legetenesta i Årdal kommune 2020-2024 Begge har høyringsfrist 30. oktober.
onsdag 14. oktober Årdal kommune
Bruk Refleks
Mørket kjem, bruk refleks. Det er ikkje sikkert bilisten ser deg sjølv om du ser bilen.
onsdag 14. oktober Årdal kommune
Besøk på sjukeheimane i Årdal
Oppdaterte retningslinjer for besøk på sjukeheimane. Pasientane ved sjukeheimane er ei sårbar gruppe som me ynskjer å beskytta mot covid-19 smitte. Avstand- og smittevernsreglane gjeld for alle besøk, men me har gjort litt endring i retningslinjene.
tirsdag 13. oktober Årdal kommune
Kontainarane for hageavfall tekne inn idag
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 12. oktober Årdal kommune
(+) Greta og Erlend reagerer på framstilling av Årdalstangen som spøkelsesby
– Me er ikkje einig i skildringane, seier eigendomsmeglar Greta Steinheim. 2020 har vore eit godt år for eigendomsal i Tanget, trass i koronakrise.
torsdag 8. oktober Porten.no
Kommunalsjef teknisk, plan og utvikling
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 7. oktober Årdal kommune
Formannskapsmøte 8. oktober
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 6. oktober Årdal kommune
Endra rutinar hjå Felles Landbrukskontor ÅLA
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 6. oktober Årdal kommune
Influensavaksinering
Mandag 19. oktober Tysdag 20. oktober Onsdag 21. oktober Torsdag 22. oktober Fredag 23. oktober   Ta med personnummer, telefonnummer, frikort og eksakt beløp eller kortbetaling.   Dersom du ikkje kan møta ein av desse dagane så må du ringa helsestasjonen så snart...
tirsdag 6. oktober Årdal kommune
Fekk du med deg desse sakene?
Sjå dei mest leste sakene frå veka som har gått.
søndag 4. oktober Porten.no
No kan du ta drop-in vaksine mot influensa på apoteket i Årdal
Hausten er her og influensasesongen nærmar seg. No kan alle som er i risikogruppa få satt vaksine mot influensa på apoteket – utan resept fra legen.
søndag 4. oktober Porten.no
(+) Redningsaksjon i fjella – mann med beinbrot på båre
Årdal: Ein mann med beinbrot får hjelp til å komme seg ned frå Koldedalsbreen. Lokalt hjelpemannskap frå Norsk Folkehjelp og Røde Kors bistår, får Porten.no opplyst kl. 21.00. – Me har lokalisert han, og han er på veg ned. Han er skada og blir...
lørdag 3. oktober Porten.no
VESTLAND

Ledig stilling - 2 vikariat som lærar
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 1. oktober Årdal kommune
Fv. 53 Ljoteli - Vegstenging på dagtid til 23. okt
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 29. september Årdal kommune
Skredsikringsarbeid-Vegstenging fv. 5631 ved Øyni bru
Frå før er det satt opp isnett på strekninga, no skal området sikrast ytterlegare. Det skal setjast opp fanggjerder for steinsprang, og fjellsida skal reinskast og boltast ved behov.    • Stenging Det er fare for nedfall under arbeidet. Vegen og gangvegen må difor...
mandag 28. september Årdal kommune
Kommunestyremøte i opptak
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 25. september Årdal kommune
Eventuell busstreik
Det er varsla at busstreiken kan bli utvida frå laurdag 26.september.  Då vil streiken også omfatte Vestland fylke, og vil i så fall også ha innverknad på skulebussane i Årdal.
fredag 25. september Årdal kommune
Direktesending frå kommunestyret
Me prøver oss med direktesending frå kommunestyret i dag 24. september.  Møtet startar kl. 13.00 og du kan følgje møtet frå denne lenkja.
torsdag 24. september Årdal kommune
Helsefagarbeidarar/hjelpepleiarar
Ledige stillingar i heimesjukepleien i Øvre Årdal. Søknadsfrist 12.10.2020.
torsdag 24. september Årdal kommune
Tv-aksjon 2020 - Næringslivsdugnaden
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 23. september Årdal kommune
Ledig stilling - Sjukepleiar
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 22. september Årdal kommune
Straumutkopling - Statsråd Evensensveg, Kaivegen og Torget - 20.sept.
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 18. september Årdal kommune
Straumutkopling - Tyin linja - 22. september
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 17. september Årdal kommune
Utleige av lokale
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 2. september Årdal kommune
Marie (31) har kjempa mot vekta i over 10 år - endeleg går det rett veg
Dei siste 10 åra har Marie Madocs Moen kjempa ein lang og hard kamp mot vekta. Vegen har ikkje vore berre enkel, men i dag står Marie rak i ryggen med 63 kilo mindre på kroppen.
lørdag 29. august Porten.no
Sjå den digitale feiringa av nasjonaldagen i Årdal
I Årdal er det felles 17. mai-markering for heile kommunen, sjå video nedst i saka.
søndag 17. mai Porten.no
«Dette treng me svar på NO, ellers vert det truleg stilt rundt om i sognebygdene om fire veker»
Dirigent Oddgeir Øren fortel kva som trengst for at me skal få høyra korpsmusikk på 17. mai, trass koronakrisa.
mandag 20. april Porten.no
Lokal informasjon om korona
mandag 16. mars Årdal kommune
11 kjappe fjellturer når Ryfast åpner
– Blytungt, men fint, sier de to som får æren å kjøre først gjennom Ryfast etter åpningen. De deler gjerne Barkafjellet med byfolk.
24. november 2019 $ Stavanger Aftenblad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅRDAL

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL